MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 0049/05 04/00248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 0050/05 05/01067 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER I BUDSJETTET FOR VAR-SEKTOREN 0051/05 04/03757 BYGNES. KJØP AV NÆRINGSAREAL.DEL AV GNR. 102, BNR. 2. KJØPER SERINA HYSTAD. GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. 0052/05 03/03078 VANNLEDNING BREKKE - HÅVIK. ERVERV GNR. 71, BNR. 6 OG GNR. 99, BNR. 4. EKSPROPRIASJONSVEDTAK OG SØKNAD OM FORHÅNDSTILTREDELSE. 0053/05 05/00077 REFERATLISTA 0054/05 05/00078 EVENTUELT Karmøy rådhus, sign. sign.

2 Sak 0049/05 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/00248 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0049/05 Formannskapet Forslag til vedtak: Gjennomgang av eksisterende næringsområder (Per Inge Eriksen) Side 2 av 14

3 Sak 0049/05 SAKSFRAMSTILLING I kommunestyrets møte ble følgende forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering: Gjennomgang av eksisterende næringsområder (Per Inge Eriksen) Formannskapet gjennomgår og legger frem en sak for kommunestyret der eksisterende ledige næringsområder blir klargjort for videresalg. Det kan være aktuelt å innløse områder for å foreta nødvendig utbygging og ferdigstilling av vedtatte næringsområder. Gjennomgangen sammen med boligkontoret viser at det er veldig lite næringsområder som er ledige for videresalg. På Bø næringsområde er det fullt. På Bygnes er det lite som er ledig, og det samme på Veamyr. I Åkrehamn viser det seg at det er flere som ønsker å kjøpe, men det er ikke ledig område som er opparbeidet. Skudeneshavn har ikke ledige næringstomter. Formannskapet bør også allerede på det nåværende tidspunkt gå i gang med å finne nye aktuelle næringsområder i nærheten av pressområder på Karmøy, slik at nye områder kan innarbeides i kommuneplanen ved rullering. Side 3 av 14

4 Sak 0050/05 OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER I BUDSJETTET FOR VAR-SEKTOREN Saksbehandler: Rolf Arnesen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/01067 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0050/05 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner at inntil kr av bevilgende investeringsmidler innen VAR-sektoren benyttes til utskifting av VAR-avdelingens utrangerte biler. 2. Omdisponert beløp fordeles på hovedplanene for vann og avløp med kr på hver. Side 4 av 14

5 Sak 0050/05 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Midler til fornying av VAR-avdelingens bilpark har tidligere inngått i felles budsjettpost med driftsavdelingen, IN 5102 Kjøp av vedlikeholdsmaskiner. I budsjett 2005 er det kun avsatt kr. 1,2 mill. til dette formål. Som det fremgår av vedlagte oversikt er 3 av bilene i VARavdelingen fra 13 til 15 år gamle. Disse bilene er i en slik teknisk stand at de ikke vil få fornyet EU-godkjennelse uten kostbare reparasjoner. Bevilgede midler er disponert til å fornye bil- og maskinparken i driftsavdelingen. I dagens økonomiske situasjon er det urealistisk å be om tilleggsbevilgning til fornying av bilparken. På denne bakgrunn kan det være aktuelt å omdisponeres inntil kr av bevilgede investeringsmidler innen VAR-sektoren til nødvendig utskifting av utrangerte biler. Alternativet er å lease disse bilene. Fakta/saksopplysninger: 3 av bilene som benyttes av rørleggerne i det daglige vedlikehold må fornyes. Dette behov har for så vidt vært kjent en tid. Budsjettposten som dekker teknisk etat (drift og VAR) sitt behov for fornying av bil- og maskinparken har de seinere år vært svært stramt budsjettert. Det har således ikke vært rom for nødvendig utskifting i samsvar med faktisk behov. VAR-avdelingen har vedlikeholdsansvar for i overkant av 600 km. vann- og avløpsledninger, ca avløps- og brannkummer, ca. 100 vann- og kloakkpumpestasjoner samt 4 kloakkrenseanlegg. For å kunne utøve et effektivt og forebyggende vedlikehold, samt opprettholde nødvendig beredskap, er behovet for kjøretøy som fungerer til enhver tid helt nødvendig Behovet kan dekkes ved å lease nye biler, og det er dekning i driftsbudsjettet for en slik løsning. Faktum er at en slik løsning sannsynligvis vil være billigere enn å påkoste disse gamle utrangerte bilene reparasjoner slik at de kan tilfredsstille en EU-kontroll. Imidlertid vil en leasingløsning på sikt være mer kostbar enn å kjøpe nyere bruktbiler, en merkostnad som vil gi økte årsavgifter for vann og kloakk. Rådmannens kommentarer: Rådmannen mener at investeringsbehov skal fremmes ved den ordinære budsjettbehandling. I den oppståtte situasjon vil det være økonomisk gunstigst å kjøpe nyere bruktbiler framfor å lease nye. Da alle kostnader innen VAR-sektoren direkte påvirker årsgebyrene, finner rådmannen å kunne anbefale at bevilgede investeringsmidler omdisponeres til fornying av bilparken i VAR-avdelingen. En slik omdisponering vil gå på bekostning av uprioritert utskifting av gammelt vann- og avløpsnett. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte vedtak som vist på første side. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad Side 5 av 14

6 Sak 0050/05 sign. Side 6 av 14

7 Sak 0051/05 BYGNES. KJØP AV NÆRINGSAREAL.DEL AV GNR. 102, BNR. 2. KJØPER SERINA HYSTAD. GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. Saksbehandler: Lars Tore Nordskog Arkiv: 611 &50 Arkivsaksnr.: 04/03757 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0051/05 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap godkjenner kjøpekontrakt datert mellom Karmøy kommune og Serina Hystad for kjøp av del av kommunens eiendom gnr. 102, bnr. 2. Samlet kjøpesummen ca. kr ,- inntektsføres konto nr P22100 og tilføres ubundet investeringsfond P Side 7 av 14

8 Sak 0051/05 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken. Med bakgrunn i søknad datert , søkte eier av gnr. 102, bnr. 141, Serina Hystad om å få kjøpe del av kommunen sin eiendom gnr. 102, bnr. 2 utlagt til industri/næringsformål i gjeldene kommuneplan, jfr. vedlagt kartutsnitt i M 1:1000 som viser at omsøkte areal er naboarealet til kjøpers mekaniske bedrift på gnr. 102, bnr Arealet utgjør ca m2. Rådmannen sin vurdering og konklusjon. Med utgangspunkt i at dette er et tilleggsareal til eksisterende mekanisk bedrift, der kommunen ikke har foretatt egne investeringer for byggemodning av arealet, ble partene enig om at arealet kunne kjøpes for kr. 100,- pr. m2 eller samlet ca. kr ,-, jfr. vedlagt kopi av kjøpekontrakt datert Denne pris er etter rådmannen sitt syn akseptabel utfra arealets beliggenhet og form, selv om det er framført tekniske hovedanlegg i den kommunale Bygnesvegen, og arealet dermed er tilnærmet byggemodnet. Rådmannen anser det likevel som lite sannsynlig at arealet kunne vært omsatt som et selvstendig næringsareal p.g.a. form, beliggenhet og størrelse, og anbefaler derfor at kjøpekontrakten godkjennes. Økonomi. Salget at dette området på ca m2 vil innbringe kommunen ca. kr ,- som inntektsføres konto nr P22100 og tilføres ubundet investeringsfond P Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 8 av 14

9 Sak 0052/05 VANNLEDNING BREKKE - HÅVIK. ERVERV GNR. 71, BNR. 6 OG GNR. 99, BNR. 4. EKSPROPRIASJONSVEDTAK OG SØKNAD OM FORHÅNDSTILTREDELSE. Saksbehandler: Lars Tore Nordskog Arkiv: 611 M21 &50 Arkivsaksnr.: 03/03078 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0052/05 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 35 nr. 1, med slik begrunnelse som framgår av rådmannen sin innstilling, å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter til gjennomføring av reguleringsplan 379, Vannledning Brekke Håvik over eiendommene gnr. 71, bnr. 6, og gnr. 99, bnr. 4 i Karmøy kommune. 2. I forbindelse med gjennomføring av anleggs-/grøftearbeidene, eksproprieres det om nødvendig rett til midlertidige inngrep, herunder midlertidige inngrep utover reguleringsgrensen, med hjemmel i plan- og bygningslovens 35 nr. 2 i.f. 3. Karmøy kommunestyre vedtar at det i nødvendig utstrekning søkes om nødvendig forhåndstiltredelse etter oreigningslovens Karmøy kommunestyre godkjenner skjønnsavtale datert mellom Karmøy kommune og grunneiernes talsmann på gnr. 71, bnr. 6. Side 9 av 14

10 Sak 0052/05 Saksutredning: 1. Sammendrag av saken. Saken gjelder framføring av ny hovedledning for vann parsell Brekke Håvik. Denne parsell er 1. etappe i hovedvannutbyggingen for forbedret drikkevannsforsyningen til Nord Karmøy. Prosjektet inngår og er en del av hovedplanen for vann i Karmøy og er finansiert. Anleggsarbeidet startet i februar De aller fleste av de ca. 43 eiendommene med et langt høyere antall eiere, som berøres av selve vannledningsframføringen, har inngått minnelig avtale med kommunen for gjennomføring av anleggsarbeidet. Det er likevel 2 eiendommer der vi enda ikke har lykkes med å oppnå minnelig avtale. Dette er eiendommene gnr. 71, bnr. 6 og gnr. 99, bnr. 4, jfr. vedlagt utsnitt av reguleringsplaner i M 1:1000/2000, datert / med teknisk plan datert , jfr. vedlegg 1 til 4. Utfra forhandlingene er årsaken til at det ikke har lykkes å oppnå avtale med disse 2 eiendommene helt andre enn gjennomføringen av selve vannledningsprosjektet. Kommunen og gnr. 71, bnr. 6 sin advokat kom fram til et anbefalt forslag til minnelig avtale. Det har likevel ikke lykkes å få noen bekreftet underskrift på avtaleforslaget fra noen av de mange grunneierne til eiendommen. Dette har nok sammenheng med at noen av eierne er dødsbo, der skiftet knyttet til denne eiendommen ikke er gjennomført. I tillegg gjør det ikke saken enklere at noen av eierne/dødsboene har bopel/tilhold i USA. Kommunen sin oppmålingsavdeling har for egen kostnad gjennomført ny oppmåling av gnr. 99, bnr. 4 sin nausttomt. Under befaringen var berørte parter/naboer enig om grenseforløpet og ny oppmåling ble fortatt. I ettertid kan det likevel se ut som om eier av 99/4 ikke aksepterer den nye oppmålingen. Rådmannen har derfor liten tro på at det kan oppnås avtale i minnelighet med eierne av gnr. 71, bnr. 6 og gnr. 99, bnr. 4. Kommunen som utbygger av dette anleggsprosjektet på over kr. 35 mill., kan ikke basere anleggsgjennomføringen på håp og tro om en minnelig løsning som er knyttet til forhold som kommunen ikke har herredømme over. Kommunen må nødvendig-vis sikre seg en kontinuerlig anleggsgjennomføring av prosjektet. Eneste måte å sikre dette på nå, er etter rådmannen sitt syn at kommunestyret fatter nødvendig vedtak om ekspropriasjon og søknad om eventuell forhåndstiltredelse. 2. Plangrunnlaget. Reguleringsplanen for plan 379, Vannledning Brekke Håvik, ble egengodkjent den i kommunetyresak 113/03. Planvedtaket ble ikke påklaget slik at egengodkjenningsvedtaket er endelig. 3. Ekspropriasjonsaken. Rådmannen vil bemerke. Side 10 av 14

11 Sak 0052/05 Forhåndsvarsel om ekspropriasjon og søknad om eventuell forhåndstiltredelse ble sammen med kartutsnitt som viser ervervsomfanget og enstemmig vedtak i formannskapsak 32/05 den , utsendt gnr. 71, bnr. 6 sin advokat og eier av gnr. 99, bnr. 4 ved kommunen sine brev av , jfr. vedlegg 5 og 6. Frist for merknader ble satt til Det er pr. dato ikke kommet inn noen merknader til forhåndsvarselet om ekspropriasjon m.m. Ledningsframføringen innebærer at kommunen må erverve nødvendige rettigheter for anlegg, drift og vedlikehold av vannledningen med nødvendige innretninger. I tillegg kan det i grøften over 99/4 bli nedlagt høgspentkabel til en forbedret strømforsyning på Gasnor sitt anlegg på Snurrevarden. Kommunen erverver ikke eiendomsrett, slik at ervervet for gnr. 99, bnr. 4 er et rent rettighetserverv for ledningsanlegget med nødvendig tilbehør og framtidig vedlikehold av dette. Dette gjelder også for gnr. 71, bnr. 6, men i tillegg til rettighetservervet på denne eiendom med grunnlag i regulerings-planen, vil det bli ervervet regulert kommunalteknisk anlegg på ca. 0,2 daa. med 4 m bred adkomstveg, jfr. utsnitt av reguleringsplanen for denne eiendom i M 1:1500 og kopi av vedlagte avtale datert og med kartvedlegg mellom Karmøy kommune og grunneiernes talsmann Herman Hagen, jfr. vedlegg 7. Denne avtalen er egentlig en skjønnsavtale knyttet til utbygging av nytt avløpsnett i 1993/94, jfr. avtalens pkt. 2. Det har dessverre ikke lykkes å løse denne saken i minnelighet mellom partene. Årsaken til dette er som nå de ugreie eierforholdene til gnr. 71, bnr. 6. Kommunen kom avtalemessig til enighet med grunneiernes talsmann Herman Hagen om en avtale/kontrakt, men det lykkes ikke å oppnå de nødvendige underskrifter på avtalen. Som følge av at anlegget knyttet til denne avtalen og planen ble gjennomført i 1993/94, og at det ikke senere har lykkes å oppnå en minnelig avtale, vil denne skjønnsavtalen også være et juridiske grunnlag for skjønnsbegjæringen og skjønnet i saken. Avtalen har ikke vært politisk behandlet. For at det ikke skal være tvil om grunnlaget for dette avtaleskjønnet, legges avtalen fram til godkjenning for kommunestyret samtidig med vårt forslag til ekspropriasjonsvedtak, jfr. forslag til vedtak pkt. 4. Som det framgår av kartutsnittene og avtalen og det utbygde ledningsanlegg fra 1993/94, er disse ledningsanleggene over 71/6 trasemessig i stor grad sammenfallende med den nye planlagte vannledningen og foreliggende reguleringsplan. Det er derfor viktig at kommunestyret har klart for seg at selve ekspropriasjonvedtaket og søknad om eventuell forhåndstiltredelse, er juridisk knyttet til den foreliggende reguleringsplan med sin formålsinndelinger, og vil være grunnlaget for det forestående anlegg for vannledningen med nødvendig tilbehør. Skjønnsavtalen gjelder allerede utbygde anlegg over gnr. 71, bnr. 6. I samband med utbygging av anlegget, kan det p.g.a. anleggsmessige tilpasninger bli nødvendig med midlertidige inngrep, herunder midlertidige inngrep utover selve reguleringsgrensen. Omfanget av disse midlertidige inngrep er det vanskelig å ha full oversikt over i dag, men de må i tilfelle være klar til skjønnet og de vil i tilfelle nedfelt i spesielle skjønnsforutsetninger slik at skjønnsretten kan vurdere om de er erstatningsbetingende. 4. Rådmannens anbefaling, finansiering og konklusjon. Som det framgår av sammendraget og innstilling i formannskapsak 0032/05, har kommunen i lang tid prøvd å løse saken i minnelighet. Når dette ikke har lykkes og det er utenforliggende årsaker til at vi ikke oppnår avtale med de berørte, har vi ansvar for å sikre den nødvendig framdrift av anlegget. Gjør vi ikke det, kan kommunen påføres store ekstrakostnader med Side 11 av 14

12 Sak 0052/05 anleggsgjennom-føringen samt at vannledningsanlegget ikke blir utnyttet og tatt i bruk til fastsatt tid. I tillegg vil rådmannen presisere at kommunen har rett til å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter til gjennomføring av reguleringsplanen, jfr. plan- og bygningslovens 35 nr. 1 og 2, og skjønnsavtalen for gjennomførte anleggsarbeider over gnr. 71, bnr. 6. Kommunen har gjort store anstrengelser for om mulig å komme fram til minnelige avtaler i denne saken. Slik utviklingen av denne saken har vært, er det etter rådmannen sitt syn ikke mulig å oppnå minnelige avtaler med disse 2 eiendommene. Utbyggingen er klart positivt for kommunen sine innbyggere og næringsdrivende. De får både bedre kvalitet og sikrere vannforsyning. I tillegg får kommunen over tid bedre egenforsyning av vatn slik at kommunen kan redusere sitt kjøp av vatn i Haugesund kommune. Det er derfor en klar samfunnsmessig interesseovervekt i at prosjektet gjennomføres. Prosjektet er startet og finansiert. Med utgangspunktet i tidsaspektet i saken og grunneiernes mulighet til å trenere gjennomføringen av prosjektet ytterligere, ber rådmannen om at kommunestyret samtykker i at det i nødvendig utstrekning søkes om forhåndstiltredelse i medhold av oreigningslovens 25. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mongstad sign. Side 12 av 14

13 Sak 0053/05 REFERATLISTA Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/00077 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0053/05 Formannskapet Formue/inntektsskatt fordelt til Karmøy pr. februar Formue/inntektsskatt fordelt til Karmøy pr. mars Faktaark fra KS : Planlegger nye barnehageplasser i år 4. Faktaark fra KS : Regnskapet i kommunene: Fremgang men fortsatt stram økonomi 5. Politisk info nr. 1: KS Landsstyre går inn for sterkere regioner. 6. Ferkingstadøyane naturreservat, Jarstein naturreservat og Ryvingen og Klovningen naturreservat seljakt 7. Nytt fra Karmsund Havn nr Ikke tøft å være død 10. klassingene 2004/ Søknad om støtte til minnesmerke over kunstmaler Magnus Gjertsen. 10. Regional Håndballturnering for utviklingshemmede i Norheimshallen april 2005 søknad om støtte. 11. Søknad om driftstilskudd fra Adopsjonsforum Side 13 av 14

14 Sak 0054/05 EVENTUELT Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/00078 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0054/05 Formannskapet Side 14 av 14

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer