MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT"

Transkript

1 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: Tid: kl Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest mulig. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 273/09 08/ /09 09/ /09 09/ /09 09/ /09 09/ /09 09/ /09 09/ /09 09/985 DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GBNR. 85/3, 4 DELING AV EIENDOM - GBNR 64/73. TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT. DELING AV EIENDOM - PARSELL AV GBNR 59/95 UTEDO PÅ FRIOMRÅDET I ENDEN AV DAMVEGEN SØKNAD OM KONSESJON - ANDEL AV "VESTRE KLOKKERLIA SAMEIE" - GBNR. 35/20 Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: HOV HOV Telefaks:

2 SØKNAD OM TILSKUDD FRA DE KOMMUNALE FISKESTELLMIDLENE RANDSFJORDEN FISKEFORENING 281/09 09/ /09 09/ /09 09/ /09 09/ /09 09/ /09 09/ /09 08/ /09 09/9 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING OPPLAND 2009 ULYKKESMARKERINGEN I OPPLAND 2009 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER JFR SAK 08/2353 MIDLERTIDIG VALG AV VARAORDFØRER. FORLIKSRÅDET - UTVALG AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER LEASE ELLER EIE KOMMUNALE BILER - ORIENTERINGSSAK. SØKNAD OM STØTTE REFERATER FORMANNSKAPET /09 09/1487 Utsatt offentlighet Ofl 5 Ofl 5 HOV MØBEL EIENDOM AS -STAY HOLDING A/S

3 Sak 273/09 DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 25/86 Arkivsaksnr.: 08/1491 Saksnr.: Utvalg Møtedato 229/08 Formannskapet /08 Formannskapet /09 Formannskapet Innstilling: Vedtak fra , sak nr 232/08, opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Bakgrunn: Den fattet formannskapet et delingsvedtak hvor de ikke godkjente fradelingen som omsøkt, men godkjente et mindre tilleggsareal. I tillegg ble det stilt krav om flytting av lysløype traseen. Tommy Karlsson har påklaget vedtaket. Vedtaket var ikke gyldig før det hadde vært på høring hos berørte fagmyndigheter. Kulturminnemyndighetene hadde behov for befaring, denne ble først gjennomført i juli Konklusjon fra befaringen ble ikke mottatt her før Klager har bekreftet at klagen opprettholdes. Krav og hensyn: Vedtak i FSK , sak nr 232/08: Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) 7 gir ikke Søndre Land kommune dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell på 2000 m 2 fra gnr 25 bnr 86 som omsøkt. Side 3 av 56

4 Sak 273/09 Med hjemmel i pbl 7 og 93 gir Søndre Land kommune dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for justering/fradeling av et areal på ca 470 m 2 fra gnr 25 bnr 86 (arealet som allerede er tatt i bruk for lagring av ved) på følgende vilkår: Traseen for lysløype som i dag passerer eiendommen, flyttes slik at det ikke kan bli konflikt mellom skiløpere og maskiner/kjøretøy. Dette skal gå fram av en detaljert situasjonsplan for eiendommen 25/86 som kommunen skal ha i hende og godkjenne før grensejusteringen gjennomføres og kan tinglyses. Vedtaket var ikke gyldig før høringsuttalelsene fra berørte myndigheter forelå. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen, datert , postført : Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til det vedtak som er fattet i saken. Klage på FSK sitt vedtak av , sak nr 232/08, datert , postført : Klager: Tommy Karlsson Klagefristen overholdt: Ja (vedtak , utsendelse , med 3 uker klagefrist + postgang ender vi på ca ). Klagens innhold: Dersom vedtaket opprettholdes vil det ikke aksepteres noen form for flytting av lysløype, eller pålegg om å ta kostnader vedrørende saken relatert til lysløypen. Begrunnelse for klagen: 1. Klager mener at deling etter jordloven bør være uproblematisk da det omsøkte areal ikke utgjør noen avkastning for landbrukseiendommen. Klager mener videre at kravene for konsesjon er oppfylt. Tolkingen/begrunnelsen i vedtaket som henviser til konsesjonsloven mener klager er uriktig og av den grunn ikke bør ilegges vekt i denne saken. 2. Klager er uenig i administrasjonens vurdering av hvorvidt Arnfinn Bergsen har behov for det omsøkte arealet. Klager er uenig i at arealet må defineres som næringsareal. 3. Grunneier gir ikke tillatelse til flytting av lysløype dersom vedtak fra blir stående. Klager kommer videre inn på temaet ensartet saksbehandling, og viser til en tidligere delingssak fra 2001, ned mot Landåsvatnet. Videre foreslår klager at dersom fradeling blir godkjent som omsøkt vil lysløype traseen legges om uten kostnader for kommunen. Etter at saken ble avklart med kulturvernmyndighetene har klager bekreftet at klagen opprettholdes. Side 4 av 56

5 Sak 273/09 Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune, datert , postført samme dato: Regional utvikling: Fagenheten viser til kommunens drøfting av saken og har ingen merknader til løsningen som fremgår av foreløpig vedtak i formannskapet. Kulturvern: Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det omsøkte areal inneholder automatiske fredete kulturminner. Arealet ligger imidlertid kun ca 30 m fra ytterkant av det automatisk fredete kulturminnet ID gravfelt fra jernalderen. Dette betyr at befaring er nødvendig før fagenheten kan uttale seg i saken. Befaring må skje på snø- og telefri mark, og kan dermed ikke skje før til våren. Vi vil derfor be kommunen om å utsette saken til befaring har foregått, da tiltaket ikke kan iverksettes før forholdet til evt. automatisk fredete kulturminner er avklart, jf Kulturminneloven 3. Skulle kommunen likevel gjøre endelig vedtak i saken før befaring har foregått, vil vi påklage vedtaket. Endelig høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune, Kulturvern, datert , postført samme dato: Omsøkte areal ligger nært et automatisk fredet kulturminnefelt, ID 77515, som er et område med fossile jordbruksspor og rydningsrøyser. Det var derfor nødvendig å gjennomføre en befaring for å avklare om fradeling og planlagt tiltak vil ha innvirkning på automatisk fredete kulturminner. Med bakgrunn i befaringen har ikke kulturvern merknader til den omsøkte fradelingen. Det ble heller ikke påvist automatisk fredete kulturminner innenfor arealet som søkes fradelt. Alternative løsninger: Vurdering: Om deling av omsøkt areal er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi, jf jordloven 12, har ikke vært det avgjørende punktet i vurderingen av hvorvidt fradelingen bør godkjennes eller ikke. Det visuelle inntrykket av området og bevaring av kulturlandskapet har vært vektlagt tyngst i saksutredningen. Det vises til jordloven 12 annet ledd som sier at det også skal tas hensyn til godkjente planer som ligger til grunn for arealbruken i området og hensynet til kulturlandskapet. Dette er forhold som klager ikke har sagt noe om i sin klage. Arealet ligger slik til at det er innsyn fra hovedvegen i Landåsbygda, der arealet framstår som et skogsbryn/kantsone mot dyrket mark. Det ønskes ikke en tilfeldig spredt næringsutbygging i LNF-områder, men at slik utbygging derimot skal skje gjennom reguleringsplan/disposisjonsplan. Det presiseres at 3 av formannskapets medlemmer var på befaring i det aktuell området før vedtak av ble fattet. Administrasjonen mener fortsatt at lysløypa bør legges om. Dette krever kostnadsberegninger og enighet om fordeling av kostnadene. Side 5 av 56

6 Sak 273/09 Når det gjelder delingssaken fra 2001 som klager viser til, gjaldt dette fradeling av en ny boligtomt. Teknisk hovedutvalg hadde på den tiden en veldig liberal holdning til fradeling av ny boligtomter. Så fremt vei, vann og kloakk kunne ordnes på en tilfredsstillende måte, ansås det å opprettholde bosetting i alle deler av kommunen som særlig grunn for å gi dispensasjon til nye boligtomter. Konklusjon - forslag: Administrasjonen kan ikke se at klagen inneholder noen ny momenter som gjør at saken bør vurderes annerledes enn sist den var opp til behandling. Administrasjonen anbefaler at vedtak av , sak nr 232/08, opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Side 6 av 56

7 Sak 274/09 DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 13/5 Arkivsaksnr.: 09/1271 Saksnr.: Utvalg Møtedato 172/09 Formannskapet / Formannskapet 270/09 Formannskapet / Kommunestyret 274/09 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) 19-1, 19-2 og 19-4 og jordloven 12 velger Søndre Land kommune ikke å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av en fritidsparsell fra eiendommen Kristenstuen søndre, gnr 13 bnr 5. Vedtaket kan påklages, jf forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes kommunen via vedlagte skjema. Bakgrunn: Eiendom : Kristenstuen søndre, gnr 13 bnr 5 Søker/hjemmelshaver : Tove Bergum, Dokka Tiltak Formål : Deling av grunneiendom : Fritidsparsell Størrelse : ca 750 m 2 Planstatus : Kommunedelplan for Fluberg Omsøkt parsell ligger i LNF-område. Eiendommen Kristenstuen søndre er totalt på ca 38 daa og består av - 2,5 daa jorddekt fastmark (tun) - 4,4 daa fulldyrka jord - 5,1 daa innmarksbeite (gjengroingsareal) - 20,8 daa skog av høy bonitet Saken var til foreløpig behandling i formannskapet den , sak 172/09. Administrasjonen innstilte på at det ikke burde gis dispensasjon, da omsøkte areal legger Side 7 av 56

8 Sak 274/09 beslag på dyrket mark som faktisk er i bruk. Formannskapet ønsket likevel å gi dispensasjon, og saken har nå vært på høring før endelig vedtak fattes. Kristenstuen søndre ligger langs Kristenstuvegen like nord for Fluberg kirke. Totalt areal 38 daa. Side 8 av 56

9 Sak 274/09 Omsøkt hyttetomt Dyrka mark Skog Beite Kristenstuen søndre Dyrka mark Markslagskart over Kristenstuen søndre. Omsøkt hyttetomt ligger på dyrka mark og litt på uproduktiv skog. Side 9 av 56

10 Sak 274/09 Flyfoto. Omsøkt tomt markert med rødt i nordøstre hjørne av Kristenstuen søndre. Krav og hensyn: Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen: Fylkesmannen viser til St.meld. nr. 26 ( ), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, der regjeringen stadfester målet om å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen For å nå dette målet må det foretas en sterk prioritering i arealdisponeringsspørsmål. Når kommunen ønsker å omdisponere dyrka eller dyrkbar mark forutsettes det at alternative løsninger vurderes. Fylkesmannen viser videre til at området avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan. Tiltaket er således i strid med overordnet plan. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Side 10 av 56

11 Sak 274/09 Fylkesmannen mener videre at tomtas plassering er uheldig da den ligger inn mot og på landbruksareal. Omsøkt tomt ag adkomstveg beslaglegger dyrka mark og plasseringen kan gi driftsmessige ulemper for nærliggende jordbruksareal. Det er også uheldig med spredt fritidsbebyggelse i landbrukslandskapet. Fylkesmannen mener hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt gjennom en dispensasjon slik omsøkt. Fylkesmannens konklusjon: Fylkesmannen vil frarå at det blir gitt dispensasjon for fradeling av den omsøkte hyttetomta. Fylkesmannen ber om å få kopi av vedtak. Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune, regionalenheten og fagenhet for kulturvern: Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. I vurdering av om dispensasjon skal gis må kommunen ta stilling til om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt, og det bør ikke gis dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Kommunens administrasjon har vurdert søknaden om fradeling av tomt til fritidsbolig ut fra lovens ordlyd om kriterier for når dispensasjon kan gis, og frarådd søknaden. Formannskapet ønsker likevel å innvilge søknaden, uten at dette er nærmere begrunnet i det foreløpige vedtaket. Hyttetomta er plassert på dyrkamark og delvis i uproduktiv skog. Jordvernstrategi for Oppland er klar på at spredt utbygging ikke skal gå på bekostning av dyrkamark. Dette er også formulert i kommuneplan for Søndre Land - Retningslinjer for planlegging og saksbehandling i henhold til planen 1. Tiltak i LNF-områder c) Bebyggelse må ikke plasseres i konflikt med landbruks-, naturvern og friluftsinteresser eller kulturminner. Vi mener at jordvernhensynet skal vektlegges selv om det her er snakk om et lite jorde på 2,6 daa. Tomta ligger delvis innefor 30 meters byggegrense til jernbane, og det tilsendte materialet viser ikke hvordan byggegrensen vil innvirke på mulighetene for plassering av en hytte. Konklusjon: Vi viser til vurderingene i kommunens saksframlegg og frarår ut fra jordvernhensyn en fradeling til fritidseiendom på 750 m2 på Kristianstuen søndre. Side 11 av 56

12 Sak 274/09 Kommunens saksbehandler peker på mulighetene for restaurering av eksisterende hus eller muligheter for nybygg på tunet som et alternativ. Vi anbefaler å se nærmere på en slik mulighet. Vurdering: Det søkes om fradeling av 750 m 2 tomt til fritidsformål. Søknader om enkelttomter har tidligere vært behandlet som dispensasjonssaker. Det finnes flere eksempler på at det er innvilget dispensasjon til enkelttomter uten krav om regulering. Forutsetningene har da vært at parsellene ikke har ligget innenfor bygge- og deleforbudssona på 50 meter rundt større innsjøer og vassdrag, at spørsmålet om adkomst kunne løses på en fornuftig måte og at parsellene ikke har kommet i konflikt med landbruks-, natur og friluftshensyn. Omsøkte parsell ligger i et område med spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Parsellen ligger inntil jernbanens eiendom og i hovedsak på dyrka mark. Bygging av fritidsbolig på eiendommen vil kreve en dispensasjon fra jernbaneloven 10 m.h.p. 30 meter byggegrense. Parsellen kommer ikke i konflikt med bygge- og deleforbudet i 50-meter sonen rundt Randsfjorden. Tomtas plassering er allikevel uheldig da den ligger i randsonen mot landbruksareal, noe som belyses nærmere i de følgende avsnitt. Søndre Kristenstuen er en idyllisk lunt beliggende liten landbrukseiendom som det etter dagens forhold og bruk ikke gir nevneverdig inntekter for eierne som har brukt eiendommen som feriested. Saksbehandler kan ikke se at det på noen måter foreligger samfunnsmessige hensyn som tilsier grunnlag for å kunne tillate fradeling som omsøkt. Spørsmålet er da hvorvidt delingen er forsvarlig ut fra eiendommens avkastningsevne. Tomta er tenkt plassert slik at den legger beslag på snaut 0,5 daa dyrket mark, inkludert adkomstveg. Dette er under forutsetning av at Jernbaneverket godkjenner plasseringen. Hvis slik godkjenning ikke foreligger, vil tomta legge beslag på noe mer dyrket mark. Det aktuelle skiftet (jordlappen) er ikke større enn 2,6 daa, men har en grei arrondering. Tomta vil derfor i tillegg til å legge beslag på snaut 0,4 daa dyrket mark, medføre dårligere arrondering av jordet det blir behov for flere snuoperasjoner og dermed mer jordpakking ved bruk av traktor og maskiner. Saksbehandler mener det likevel er problematisk å nekte fradeling pga redusert avkastningsevne når det er tale om et så vidt marginalt produksjonsgrunnlag som her. På den andre siden bør det legges vekt på at etablering av en ny fritidstomt/bolig på sikt helt inntil dyrket mark vil kunne medføre konflikter knyttet til driftsmåten av jorda. Beiting, spredning av husdyrgjødsel, støy og bruk av plantevernmidler kan være eksempler på dette, og som er grunnen til at man i plansammenheng forsøker å unngå å legge ut bolig- og fritidstomter inntil dyrket mark. Side 12 av 56

13 Sak 274/09 Dessuten vil omsøkte disposisjon punktere et sammenhengende jordbruksareal, da det er dyrket mark også som grenser til omsøkt eiendom mot nord. Saksbehandler vurderer det slik at hensynet til kulturlandskapet tilsier at det ikke er ønskelig å etablere ny fritidsbebyggelse tilfeldig i dette landskapet. Saksbehandler vil peke på mulighetene for å restaurere eksisterende hus eller bygge opp noe nytt på eksisterende tun som et alternativ. Konklusjon - forslag: Administrasjonens tidligere innstilling i saken er sammenfallende med råd og anbefalinger fra både Fylkesmannen og fylkeskommunen. Administrasjonene opprettholder derfor sin innstilling i saken. Side 13 av 56

14 Sak 275/09 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GBNR. 85/3, 4 Saksbehandler: Einar Struksnæs Arkiv: GBNR 85/3 Arkivsaksnr.: 09/1411 Saksnr.: Utvalg Møtedato 209/09 Formannskapet /09 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 og 93 h) og jordloven 12 gir Søndre Land kommune dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og godkjenner fradeling av ca 40 daa innmarksarealer inkludert tun m/bolig og uthus, fra eiendommen Bredviken, gnr 85 bnr 3 og 4. Gjeldende planstatus for området opprettholdes, og området vil etter fradeling fortsatt være et LNF-område der bygging og tiltak knyttet til fritidsformål i utgangspunktet ikke er tillatt. En eventuell videreutvikling av eiendommen til fritidsformål må følge vanlige prosesser i henhold til kommune- og reguleringsplanlegging. Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning viser at store deler av det omsøkte arealet er registrert som et nasjonalt/regionalt viktig område for biologisk mangfold. Verdiene i området er knyttet til slåtteenger og det er viktig at disse blir ivaretatt uavhengig av hva eiendommen i fremtiden utnyttes til. Vedtaket kan påklages, jf forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes via Søndre Land kommune, tjenesteområde Plan, miljø og næring. Bakgrunn: Saken var til behandling i Formannskapet den , sak 209/09. Det ble da fattet følgende foreløpige vedtak: Formannskapet er innstilt på å gi dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og godkjenne fradeling av en parsell på 40 daa fra eiendommen Bredviken, gnr 85 bnr 3, til fritidsformål. Side 14 av 56

15 Sak 275/09 Formannskapet begrunner dette med at fradelingen ikke vil ha noen særlig betydning for landbruks-, skogbruks-, natur- og frilufts interesser. Dessuten vil en fradeling ha stor betydning for søkeren. Krav og hensyn: Uttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen Fylkesmannen støtter kommunen i vurderingen knyttet til eiendommens verdi som landbrukseiendom og realismen i å opprettholde landbruksdrift på det dyrka arealet. Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning viser at store deler av arealet som søkes fradelt er registrert som et nasjonalt/regionalt viktig område for biologisk mangfold. Verdiene i området er knyttet til slåtteenger som delvis holdes i hevd og som er sårbare for gjengroing eller ny bruk. De registrerte verdiene i området kan bli ivaretatt uavhengig av om eiendommen en landbruks- eller fritidseiendom, men må vies oppmerksomhet. En fradeling slik omsøkt vil ikke endre planstatus for området og området vil etter fradeling fortsatt være et LNF-område, der bygging og tiltak knyttet til fritidsformål i utgangspunktet ikke er tillatt. Fylkesmannen har erfaring med at en ny aktivitet som fritidsformål på en eiendom, lett vil gi nye behov knyttet til bruk og tilrettelegging på eiendommen. Fylkesmannen forutsetter at dersom det ønskes å gjennomføre tiltak på eiendommen, slik som bygging av flere fritidsboliger, fradeling av tomter for fritidsbolig med mer, skal ikke dette skje gjennom dispensasjoner, men gjennom en plan for hele den fradelte eiendommen. Det er også viktig å håndheve regelen knyttet til 50 meter bygge- og deleforbud i strandsonen til Lomsjøen for å sikre allmennhetens rettigheter i strandsonen. Dette innebærer også forbud mot ulik tilrettelegging/privatiserende tiltak på arealet. Konklusjon: Ut fra en vurdering av helheten har Fylkesmannen ikke innvendinger til at det blir fradelt en parsell på 40 daa til fritidsformål fra Bredviken gnr 85 bnr 3 og 4. Det er viktig at de registrerte nasjonale verdiene knyttet til området med slåtteeng blir ivaretatt. Fylkesmannen forutsetter at det ikke skjer ytterligere tiltak eller oppdeling av området uten gjennom en reguleringsplan. Det er også viktig at allmennhetens rettigheter i strandsonen sikres. Uttalelse fra Oppland fylkeskommune, Regionalenheten og fagenhet kulturvern: I en vurdering av om det skal gis dispensasjon etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven må kommunen ta stilling til om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt, og det bør ikke gis dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Fylkeskommunen viser til administrasjonens vurdering av at det vil være en fordel på sikt å kunne regulere hele eiendommen under ett. Dette kan bli mer komplisert ved en mer oppdelt Side 15 av 56

16 Sak 275/09 eiendomsstruktur. Søndre Land kommune skal nå rullere kommuneplanen, og en eventuell endring av arealformål fra landbruksformål til fritidsformål må følge en konkret vurdering med konsekvensutredning i kommuneplanprosessen. Kommunen kan også fastsette rammer for videre reguleringsplanlegging. Det blir viktig at dette følges opp. Konklusjon: Fylkeskommunen vil ikke gå imot en fradeling i saken, men presiserer at fradelingen ikke endrer at arealet har planstatus som LNF-formål, og at en eventuell videreutvikling av eiendommen til fritidsformål må følges vanlige prosesser i henhold til kommune- og reguleringsplanlegging. Vurdering: Verken Fylkesmannen eller fylkeskommunen vil motsette seg at det gis dispensasjon i denne saken. Det presiseres imidlertid at registrerte nasjonale verdier knyttet til området med slåtteeng må ivaretas. Det samme gjelder allmennhetens rettigheter i strandsonen. Det forutsettes at ytterligere tiltak eller oppdeling av området ikke kan skje uten at det utarbeides en reguleringsplan. Konklusjon - forslag: Administrasjonen innstiller etter dette på at fradeling som omsøkt kan aksepteres med de vilkår som er tatt med i innstilling til vedtak. Side 16 av 56

17 Sak 276/09 DELING AV EIENDOM - GBNR 64/73. TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT. Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 64/73 Arkivsaksnr.: 09/1926 Saksnr.: Utvalg Møtedato 276/09 Formannskapet / Formannskapet / Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) 93 h) og gjeldende bestemmelser knyttet til kommunedelplan for Hov og Fall , godkjenner planutvalget fradeling av ca 180 m 2 friareal fra gnr 64 bnr 73. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til bestående boligtomt, gnr 64 bnr 121, Hasselvegen 28. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel skal tilleggsarealet legges inn med arealkategori byggeområde eksisterende boliger. I tillegg skal arealet mellom tomtene gnr 64 bnr 121 og gnr 64 bnr 109 legges inn som byggeområde eksisterende friområde. Vedtaket kan påklages, jf forvaltningslovens bestemmesler. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes via Søndre Land kommune, tjenesteområde Plan, miljø og næring. Bakgrunn: Eiendom : Gnr 64 bnr 73 Søker/hjemmelshaver : Søndre Land kommune v/ordføreren Tiltak : Deling av grunneiendom Areal : ca 180 m 2 Kjøper : Morten Wiklund, Hasselvegen 28, 2860 Hov Planstatus : Kommunedelplan for Hov og Fall Behov for disp.? : JA Beliggenhet : Se kart neste side Formannskapet har gitt Wiklund tilbud om å få kjøpt maks ca 250 m 2 tilleggstomt fra kommunens eiendom gnr 64 bnr 73. Tilbudet er gitt på forespørsel fra Wiklund. Wiklund vil Side 17 av 56

18 Sak 276/09 bruke arealet som tilleggsareal til boligtomten sin, for å kunne holde vegetasjon nede og bruke tomta bedre. Omsøkt areal ligger inne i kommuneplanens arealdel som friområde. Arealet har aldri vært stelt som friområde. Dispensasjon søkes med formål å bytte areal. Arealbyttet ønskes for å opprettholde friområde-arealet i planen. Byttearealet er på ca 180 m 2 og ligger som vist på kommuneplankartet. I dag er dette arealet byggeområde; boliger. Kommunen har også tenkt at etter et bytte og frasalg av areal kan det opparbeides en sommersti fra Hasselvegen bort til Grettejordet (se kart neste side). Side 18 av 56

19 Sak 276/09 Grettejordet Planlagt sommersti Omsøkt tilleggsareal Bytteareal Situasjonskart m/flyfoto. Krav og hensyn: Kommunedelplan for Hov og Fall Arealdelen med tilhørende bestemmelser: Det er egne bestemmelser knyttet til planens byggeområder. Dette gjelder boligområder, områder for offentlige bygninger, næringsareal og friområder/parker mv. Bestemmelsene sier blant annet at innenfor eksisterende byggeområder som ikke er regulert kan fortetting og utbygging og fradeling til slike formål, som hovedregel bare skje etter godkjent reguleringsplan. I lite konfliktfylte områder kan planutvalget fravike dette kravet. Side 19 av 56

20 Sak 276/09 LNF-område Grettejordet Eksisterende tursti (vinterbrøytet) Friområde Planlagt sommersti Boligområde Omsøkt tilleggsareal Ca 180 m 2 Bytteareal Ca 180 m 2 Utsnitt av kommunedelplan for Hov og Fall. VA-ledninger Det går kommunale VA-ledninger, samt en bekk i kulvert, i friområdet. Dette er avklart med Teknisk drift, og vil ikke komme i konflikt med tilleggsarealet slik det er tegnet inn på kartet. Vurdering: I denne konkrete saken er det snakk om å gjøre et arealbytte, ved at en tar ca 180 m 2 friareal et sted og erstatter det med ca 180 m 2 friareal et annet sted. Friarealet har aldri vært Side 20 av 56

21 Sak 276/09 opparbeidet eller brukt av noen i byggefeltet. Området ligger i bratt terreng og har vært gjenvokst med kratt. Det går VA-ledninger over arealet, det er imidlertid sjekket ut med Teknisk drift at omsøkte tilleggsareal ikke kommer i konflikt dette. Nord for friarealet ligger Grettejordet hvor det er opparbeidet en helårs tursti som alle kan benytte. Fra Hasselvegen er det tenkt å rydde/opparbeide en sommersti bort til Grettejordet. Denne stien skal gå over byttearealet. Ved kommende revisjon av kommuneplanens arealdel må arealkategoriene rettes, slik at tilleggsarealet blir boligareal og byttearealet blir friområde. Konklusjon - forslag: Administrasjonen mener at tilleggsarealet kan godkjennes fradelt. Dette fordi det blir byttet mot et annet friareal og fordi det ikke kommer i konflikt med kommunale VA-ledninger. Det er viktig at arealkategoriene rettes ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Side 21 av 56

22 Sak 277/09 DELING AV EIENDOM - PARSELL AV GBNR 59/95 Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 59/95 Arkivsaksnr.: 09/1928 Saksnr.: Utvalg Møtedato 277/09 Formannskapet / Formannskapet / Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 (plandelen) og 93 h) (byggesakdelen) gir Søndre Land kommune dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og godkjenner fradeling av en parsell på ca 290 m 2 fra eiendommen Grettejordet, gnr 59 bnr 95. Parsellen skal være et tilleggsareal til boligtomten gnr 61 bnr 57. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel må arealbruksgrensen i plankartet redigeres slik at den samsvarer med eiendomsgrensene. Vedtaket kan påklages, jf forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes via Søndre Land kommune, tjenesteområde Plan, miljø og næring. Bakgrunn: Eiendom : Gnr 59 bnr 95, Grettejordet Søker/hjemmelshaver : Søndre Land kommune v/ordfører Tiltak : Deling av grunneiendom Areal : ca 290 m 2 Formål : Tilleggsareal til eksisterende boligtomt, gnr 61 bnr 57 Kjøper : Kirsten Huser Beliggenhet : Se kart neste side Krav og hensyn: Kommunedelplan for Hov og Fall Arealdelen med tilhørende bestemmelser. Det er egne bestemmelser knyttet til planens byggeområder (boligområder, områder for offentlige bygninger, næringsareal, friområder/parker mv.). Innenfor byggeområder kan arbeid og tiltak nevnt i plan- og bygningsloven 81, 84 og 93 ikke finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som vannforsyning, avløp, Side 22 av 56

23 Sak 277/09 elektrisitetsforsyning og kommunikasjoner er prosjektert/etablert. Det skal legges til rette for tilstrekkelige og egnede arealer til lek og utfoldelse for barn, og gode felles oppholdsplasser ute. Tiltak og arbeid innenfor nye byggeområder skal skje etter vedtatt reguleringsplan. Innenfor eksisterende byggeområder kan planutvalget, i lite konfliktfylte saker, fravike reguleringskravet. Nabovarsling. Berørte naboer er varslet om tiltaket og har ingen merknader. KIWI Eksisterende boligområde Omsøkt tilleggsareal Grettejordet Statoil Fremtidig boligområde Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Vi ser at omsøkt tilleggsareal ligger delvis i eksisterende (mørk gul) og delvis i fremtidig (lys gul) byggeområde. Side 23 av 56

24 Sak 277/09 61/57 Tilleggsareal Ca 290 m 2 Kantsone Dyrka mark Situasjonskart m/flyfoto. Omsøkt areal ligger i kantsonen mellom dyrka mark og boligtomten. Vurdering: Omsøkte areal er på ca 290 m 2 og for stort til at det kan behandles som en grensejustering. Arealet ble i sin tid opparbeidet som hage, dette i overenstemmelse med tidligere eier av Grettejordet. Parsellen ligger i kantsonen mellom dyrka mark og bolgområdet. Kantsonen består i stor grad av busker og kratt. I kommuneplanens arealdel ligger arealet innenfor arealkategorien byggeområde og da delvis område for nåværende boliger og delvis område for fremtidige boliger. Innenfor eksisterende boligområder kan planutvalget fravike reguleringskravet i lite konfliktfylte saker. I fremtidige boligområder er det krav til reguleringsplan før utbygging, men det vil være urealistisk å kreve reguleringsplan for dette konkrete tiltaket, som gjelder et lite opparbeidet tilleggsareal til en eksisterende boligtomt. Berørte naboer er vaslet og har ingen merknader til tiltaket. Administrasjonen kan heller ikke se at tiltaket vil ha noen betydning for en eventuell fremtidig utbygging av Grettejordet. Administrasjonen har vært i kontakt med fylkeskommunen i tilsvarende saker tidligere, hvor de har sagt at de ikke trenger å gi høringsuttalelse. Konklusjon - forslag: Administrasjonen anbefaler at fradeling av ca 290 m 2 fra Grettejordet godkjennes som omsøkt. Side 24 av 56

25 Sak 278/09 UTEDO PÅ FRIOMRÅDET I ENDEN AV DAMVEGEN Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Arkiv: GBNR 67/1 Arkivsaksnr.: 09/1675 Saksnr.: Utvalg Møtedato 278/09 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 86 a og gjeldende kommunedelplan for Trevatn godkjenner Formannskapet bygging av en utedo på friarealet innerst i Damvegen, mellom vegen og Trevatn, på gnr 67 bnr 1. Utedoen m/atkomst skal ha en universell utforming og ellers være i samsvar med retningslinjene i kommunedelplanen for Trevatn. Vedtaket kan påklages, jf forvaltningslovens bestemmelser. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes via Søndre Land kommune, tjenesteområde Plan, miljø og næring. Bakgrunn: Eiendom/sted : Innerst i Damvegen. Gnr 67 bnr 1. Søker : Damvegen hytteforening v/rune Synstelien Hjemmelshaver : Kristen Granum Tiltak : Utedo, handikaptilpasset Krav og hensyn: Kommunedelplan for Trevatn, vedtatt Utdrag fra tegnforklaringen: Side 25 av 56

26 Sak 278/09 Utsnitt av plankartet: Side 26 av 56

27 Sak 278/09 * ** * = aktuelt område for plassering av utedo, merket som LNF-1 område (frilufts- og naturområde) ** = område med farge for LNF-F område (friluftslivsområde) Det er noe usikkert hva gjeldende område egentlig er regulert til. I kommuneplanen for Søndre Land er området lagt inn som byggeområde, fritidsbebyggelse, med krav om regulering for større tiltak. I kommunedelplan for Trevatn er stripen mellom Damvegen og Trevatn lagt inn som et LNF-1 område, dovs. et særlig viktig frilufts- og naturområde (se tegnforklaring forrige side). I tillegg har området rett sør for det aktuelle området fått farge for LNF-F område, dvs. et særlig viktig friluftslivsområde. Nå er alle andre friluftslivsområder merket med romertall I X. Dette området har ingen slik merking. Det kan bety at merking er uteglemt eller at området ikke skal være LNF-F alikevel. LNF-F områdene samt friområdene på Vassendlandet, Velparken og Trevatn stasjon skal ha ordnet og godkjent søppeltømming og tilrettelagt bål- og grillplass. Byggetiltak og andre tekniske inngrep i disse områdene bør så vidt mulig unngås, med mindre de er til fordel for friluftsinteressene. Skogen i disse områdene skal forvaltes ut fra hensynet om å ta vare på et helhetlig og åpent naturbilde og åpen strandsone/åpent landskapsbilde. Side 27 av 56

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2595-16 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 113/1 Arkivsaksnr: 2011/4088-3 Saksbehandler: Ingrid Davidsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Dispensasjon fra kommunedelplan, Stjørdal tettsted - fradeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/ Osen kommune Utvikling og Miljø Astrid Jakobsen 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/5447-6 11.12.2014 1633/37/4 - Søknad om fradeling av hyttetomt Ovennevnte

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen, 17.03.2017 1633/29/33 - Åsegg sameie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 6/10 10/156 REFERATER 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 6/10 10/156 REFERATER 1 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 17.03.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR.

Detaljer

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi.

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi. Arkivsaksnr.: 14/2351-17 Arkivnr.: GNR 36/5 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19.

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13 Saksframlegg Ark.: GNR 238/1/662 Lnr.: 4550/15 Arkivsaksnr.: 15/405-13 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt RANDSFJORDMUSEENE AS- SØKNAD OM FLYTTING AV PARKERINGSPLASS VED KITTILBU UTMARKSMUSEUM G/BNR 238/1/662

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

54/17 SØKNAD VEDRØRENDE AREALBYTTE DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/1806-2 Arkivnr.: GNR 54/17 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aukje Hof, BYGGA Arkiv: GBNR 31/301 Arkivsaksnr.: 10/342-10 SØKNAD OM DISPENSASJON BÅTGARASJE GBNR. 31/301 AKERLØKKA, KARL OTTO BERGMANN Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 054/003 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkivsak: 17/505-9 Arkivkode: GBNR 054/003 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 09/731 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGSAREAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2017 Tid: 09:00 15.00 Besøk fra Sel kommune etter lunsj Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h. Steinar Rydland Titlestadveien 174 5243 FANA Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201007114/9 BBY 5351 070111 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Kibsgaard Arkiv: GNR 59/1 Arkivsaksnr.: 12/825 SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMTER - 59/1 - KNUT SKORPEN Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i Plan-

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Arkivsaknr: 2017/47 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Rådmannens forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2017 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Nils

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Møteinnkalling og sakliste utsendt 04.06.14 ble godkjent. Sak 27/14 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 11.06.2014 Etter ønske fra utvalget ble melding 11 og 18 referert. Asbjørn Leraand stilte spørsmål

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1393-0 Arkiv: 46/25 Saksbeh: Thorvald Garthe Dato: 29.08.2013 Søknad om etablering av to punktfester. 2. gangs behandling. Sted: Sevik gnr. 46 bnr.

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato. Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 60/326

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato. Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 60/326 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 17/30 l.nr. 17/2357 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Terje Sørensen Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte

Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Arkiv: 15/4 Arkivsaksnr: 2016/2089-0 Saksbehandler: Victor Gamst Saksframlegg Saknummer Utvalg Planutvalget Møtedato Dispensasjon Heggøy Olderøen. Utvidelse av hytte Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2017 Tid: 09:00 Etter møte i valgstyret 12:00 14:00 Møte med Tynset kirkelig fellesråd, menighetshuset kirkeegga Til

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1

Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2015/2256-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonssøknad - fradeling av kårbolig fra eiendommen gbnr 10/1

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2016/1562-4 Arkiv: V60 Dato: 26.09.2016 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Ann-Kathrine Kristensen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 134/16 Formannskapet

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

54/8 - KLAGE PÅ VILKÅR I ADMINISTRATIVT VEDTAK OM FRADELING AV TO BOLIGTOMTER

54/8 - KLAGE PÅ VILKÅR I ADMINISTRATIVT VEDTAK OM FRADELING AV TO BOLIGTOMTER Arkivsaksnr.: 09/1070-21 Arkivnr.: GNR 54/8 Saksbehandler: Spesialkonsulent jord, Kari Anne Oppen Skau 54/8 - KLAGE PÅ VILKÅR I ADMINISTRATIVT VEDTAK OM FRADELING AV TO BOLIGTOMTER Hjemmel: Jordloven Rådmannens

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Bersvend

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.01.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 09/902 DELING AV GRUNNEIENDOM BAKKMOEN GNR/BNR

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen i saken Tangflata. Sak 13/14

Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen i saken Tangflata. Sak 13/14 Side 2 Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 29.04.2014. Befaring på Børsøra, Lia og Myrind ble gjennomført etter sak 13/14. Orienteringer: Enhetsleder Elisabeth Høyem orienterte om utviklingen

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen Saksframlegg Arkivnr. 123/8 Saksnr. 2014/723-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Bente Myhre Borgan

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Bente Myhre Borgan SAKSFRAMLEGG Ark: V83 Arkivsaksnr.: 11/16 l.nr. 11/861 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Formannskapet Rådhuset XX.XX.XX Saksbehandler: Bente Myhre Borgan Sak: FORESPØRSEL

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2271 SNR gnr. 74 bnr. 50 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2271 SNR gnr. 74 bnr. 50 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2271 SNR gnr. 74 bnr. 50 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM FRADELING AV KÅRBOLIG PÅ GNR. 74 BNR. 50 MFL RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bård Olav Kollerud Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 15/788 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 11.11.2015 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT - TANGELAND 96/1 Rådmannens forslag til

Detaljer