Lisbeths politiske liv 5. Den vanskelige arbeidstiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lisbeths politiske liv 5. Den vanskelige arbeidstiden"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2011 NSFPolitikk Samhandlingsreformen 4 Lisbeths politiske liv 5 Rekruttering 6 Den vanskelige arbeidstiden Når arbeidstilsynet avdekker flere tusen brudd på arbeidsmiljøloven, skyldes det at arbeidsgiver unnlater å følge avtalte planer, ikke at loven er for lite fleksibel. Side 2-3

2 arbeidstid Sammensatt Selv om grunnbemanningen styrkes, vil det ved enkelte enheter fremdeles være en utfordring å få nok sykepleiere til helgene, samtidig som turnusen kun skal organiseres rundt hele stillinger. Dette gjelder særlig der det er høy aktivitet på kveld, natt og helg. Eksempelvis på legevakter og ved mottagelsesenheter i sy- Arbeidstidspolitikk er sammensatt Når arbeidstilsynet avdekker flere tusen brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, skyldes det at arbeidsgiver unnlater å følge avtalte planer, ikke at loven er for lite fleksibel. TEKST: KIRSTEN NESGÅRD OG MAGNUS BUFLOD I kjølvannet av Adecco-saken og avsløringene av tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven i enkelte kommuner og helseforetak, har det fra flere hold blitt tatt til orde for at lovens regler er for strenge og rigide og ikke tilpasset dagens arbeidsliv. NSFs tillitsvalgte inngår ukentlig avtaler med arbeidsgivere om turnusplaner som fraviker arbeidsmiljølovens hovedregler. Det avtales forkortet hviletid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid slik arbeidsmiljøloven åpner for. Turnusplanene er satt opp på bakgrunn av arbeidsgivers bemanningsplaner. Disse reflekterer ikke i tilstrekkelig grad oppgavene som skal utføres, eller fravær som følge av sykdom eller andre forhold. Dermed får man lovbrudd ved at ansatte eller vikarer arbeider doble vakter eller med forkortet hviletid, uten at det er inngått avtale om å avvike arbeidsmiljølovens regler. Bekymringsmelding I et åpent brev bekymringsmelding til sykehusets direktør beskriver tillitsvalgte og sykepleiere ved Ahus hvordan de opplever at sykepleiermangelen går utover dem som er avhengige av hjelp: Pasienter som blir sykere uten at noen merker det, feilmedisinering og bleier som ikke blir skifta. NSF er bekymret for at bemanninga er så lav at «alvorlige tilstander får utvikle seg før de oppdages». Vi får også tilbakemeldinger om at mange dyktige sykepleiere forlater yrket, og om sykepleiere som ikke makter å fortsette i full stilling fordi de blir utslitt. Arbeidstidsreglene er verneregler som skal sikre de ansatte mot uheldige belastninger. Da de første lovreglene om arbeidstid kom inn i loven, var hensikten ikke bare å verne arbeidstakeren mens han/hun var i arbeid, men også å sikre arbeidstakerens fritid. Selv om arbeidslivet utvilsomt har utviklet seg siden begynnelsen av 1900-tallet, er ulempene ved turnusarbeid og skiftarbeid fortsatt de samme; store deler av fritiden er på tidspunkt der familie og venner er på skole, jobb eller sover. 14 sykepleiere og en hjelpepleier fra sykehjem og hjemmetjeneste i hele Drammen viser sin motstand mot mer helgejobbing. Faksimile: Drammens Tidende. Økt helgearbeid ikke løsningen Fra flere hold er det hevdet at mer helgearbeid for alle er medisinen som skal løse deltidsproblemet i helsesektoren. Påstanden fremsettes uten detaljkunnskap om den enkelte arbeidsplass. Uten undersøkelse av pasienten, kan feil medisin gjøre pasienten sykere, snarere enn frisk. Deltidsutfordringene i helsesektoren er først og fremst et bemanningsproblem. Omfattende bruk av overtid/merarbeid viser at bemanningen mange steder ikke er dimensjonert i forhold til det reelle behovet. En bedre grunnbemanning vil gjøre det lettere å få turnusen til å gå opp også i helgene. Bergan sykehjem i Kristiansund har gjort noe med dette. Gjennom å øke grunnbemanningen ble sykefraværet halvert, samtidig som mange av de ansatte har fått økt stillingsbrøk. Prosjektet resulterte i betydelig reduserte kostnader knyttet til fravær. 2 NSFPolitikk 7/2011

3 kehus, hvor bemanningsbehovet ofte er det samme eller høyere på natt og helg enn på dagtid midt i uka. Det er ingen tvil om at sykepleiekompetansen trengs døgnet rundt og uken igjennom ved de fleste enheter i helsesektoren. Den kompetansen kan ikke erstattes av andre enn sykepleiere. Når NSFs landsmøte 2011 skal debattere og vedta forbundets politikk for de neste fire årene, skal flere tiltak som kan bidra til å løse bemanningsbehovet i helgene og krav om hele stillinger diskuteres. Noen eksempler på slike løsninger er: Ny eller alternativ organisering av arbeidstiden Omfordeling av kostnader innenfor vikar- og overtidsbudsjettene Opprettelse av ressurssenter/vikarpool Arbeid på tvers av flere poster/enheter/ avdelinger Ekstra helgearbeid ut over hver 3. helg, på frivillig basis mot ekstra kompensasjon Løsningen av arbeidstids- og deltidsproblematikken er sammensatt. Det som passer på en arbeidsplass, passer ikke alle andre steder. Med et bredt spekter av løsninger står vi bedre rustet både til å løse deltidsproblematikken og sikre at omfanget av helgearbeid er på et forsvarlig nivå. Vi finner løsninger Seriøse arbeidsgivere ønsker å følge lovreglene. Både Trondheim kommune og Ahus har fått medias søkelys rettet mot seg etter at Arbeidstilsynet har ført tilsyn. Begge har i ettertid inngått arbeidstidsavtaler for å rydde opp i ulovlig praksis. Tariffavtaler om arbeidstid må vedlikeholdes. Derfor bør de også forhandles sentralt og omfatte hele tariffområdet. Dette har lang praksis i andre virksomheter hvor Spekter har tariffavtaler. Eksempelvis NSB og Flytoget hvor Spekter blant annet har tariffestet at lokførerne ikke skal settes til arbeid mer enn hver «Seriøse arbeidsgivere ønsker å følge lovreglene.» 3. helg. Spekter har så langt vært avvisende til å etablere tilsvarende ordninger for sykepleiere. Det er både NSFs og arbeidsgivers ansvar å sørge for gode arbeidstidsordninger som ivaretar sykepleiernes helse og velferd. Arbeidstidsordningene må også innrettes slik at de bidrar til rekruttering og muliggjør å være i full stilling i turnus helt frem til pensjonsalderen, og bidra til inkluderende arbeidsliv. «Den gode turnus» er et virkemiddel i denne sammenheng. Økt ubekvem arbeidstid koster. NSFPolitikk 7/2011 3

4 SAMHANDLINGSREFORMEN Ansvarsfraskrivelse NSF mener at Helse- og omsorgsdepartementet ikke følger opp det faktum at kommunene trenger sykepleiere. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen, vedtok Stortinget i sommer en ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester. Norsk Sykepleierforbund har kommentert flere forslag til forskriftsendringer i denne sammenhengen. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skriver i høringsnotatet at «selv om sykepleietjeneste ikke er en lovregulert oppgave for kommunen, vil det være vanskelig å tenke seg at en kommune vil kunne gi et forsvarlig tilbud uten å ha ansatte sykepleiere». NSF opplever det som en ansvarsfraskrivelse at dette ikke følges opp ved lov eller forskrift. Profesjonsnøytral NSF mener som kjent at profesjonsnøytralitet ikke er løsningen på bedre samhandling mellom tjenester eller bedre kontinuitet i pasientforløpene. Helsepersonell som er trygge på sin kompetanse er en ressurs for pasientene, i det tverrfaglige samarbeidet og for dem som trenger veiledning og undervisning. Profesjonsnøytraliteten i ny helseog omsorgstjenestelov kan ikke dekke over at kommunene vil trenge mye helsepersonell, sier forbundsleder Lisbeth Normann. Departementet planlegger en evaluering av profesjonsnøytraliteten, noe NSF gjerne bidrar til. NSFs øvrige kommentarer: Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Innen 24 timer etter innleggelse skal det gjøres en vurdering av hvor lenge innleggelsen antas å vare, og om pasienten enten må skrives ut til helseog omsorgstjenester i hjemmet eller til en kommunal institusjon. 4 NSFPolitikk 7/2011 Nytt lovverk skal sikre bedre samhandling mellom kommunene og sykehusene, men ikke regulere hvor eller i hvilket omfang pasientene skal gis tilbud om behandling. Da bør det heller ikke forskriftsfestes at sykehusene kan avgjøre hvor behandlingen skal skje i kommunene. «Profesjonsnøytraliteten i ny helse- og omsorgstjenestelov kan ikke dekke over at kommunene vil trenge mye helsepersonell. Lisbeth Normann Helsepersonell som er trygge på sin kompetanse er en ressurs for pasientene, mener NSF. Illustrasjonsfoto: Ann-Elin Wang Kommunal medfinansiering. NSF mener at kommunene burde fått mer tid på seg før det innføres kommunal medfinansiering; til å øke kapasiteten eksempelvis flere sykehjemsplasser og etablering av lokal medisinsk senter og styrke kompetansen hos ansatte, blant annet ved å redusere andelen ufaglærte. Forslag om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i Norge. NSF påpeker at rettigheter og tilgang til helsetjenester i altfor stor grad gjøres avhengig av oppholdsstatus og økonomi fremfor behovet for helsehjelp. Individuell plan, habilitering og rehabilitering. NSF er positiv til at det blir en lovfestet plikt til å oppnevne koordinator for pasienter med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, og at kommunene skal ha koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Koordinatorrollen er profesjonsnøytral, men HOD mener at leger fortrinnsvis skal ha rollen i sykehusene. Pasienter i sykehus har i ti år hatt rett til én pasientansvarlig lege (PAL). Ordningen har ikke fungert og er nå avviklet fordi pasientene har måttet forholde seg til flere leger. NSF er forundret over at departementet velger å videreføre PAL i sykehusene i ny drakt. Det er ingen tvil om at leger har det medisinskfaglige ansvaret for pasientbehandlingen, også i et samhandlingsperspektiv. Men pasienter med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester trenger helsehjelp fra mange helseprofesjoner. Pasientens hjelpebehov og ønsker må etter vår mening være avgjørende for hvilken kompetanse koordinatoren skal ha.

5 FORBUNDSLEDEREN TAKKER FOR SEG Hilser til Lisbeth Normann Uten Lisbeth og Sykepleierforbundet ville ikke spørsmålet om likelønn vært så sentralt i de senere lønnsoppgjørene, er Kunnskapsminister Kristin Halvorsens ord til avtroppende forbundsleder Lisbeth Normann. Se hva andre mener om NSF-lederen. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN Lisbeth Normann flankert av nestleder Unni Hembre og 2. nestleder Jan-Erik Nilsen etter valget på landsmøtet i Jeg kjenner Lisbeth Normann som en tøff, men profesjonell og ryddig leder for norske sykepleiere. Hun har vært en aktiv talsperson for profesjonens kompetanse og verdi i helsevesenet. Men fremfor alt har hun evnet å sette likelønn på dagsorden. Uten Lisbeth og Sykepleierforbundet, ville ikke spørsmålet om likelønn vært så sentralt i de senere lønnsoppgjørene. Viljen til å prioritere likelønn og holde fast ved det over tid, har gjort henne til en tydelig leder av forbundet. Kristin Halvorsen, kunnskapsminister og leder Sosialistisk Venstreparti. Lisbeth har vært uredd, og tatt tøffe kamper både med politiske miljøer og deler av fagbevegelsen. Jeg opplever også at hun har stått oppreist for en viktig utvikling innenfor helse- og omsorgssektoren: Nemlig økt krav om mer kvalitet og kompetanse hos de ansatte. Erna Solberg, leder av Høyre. Jeg opplevde Lisbeth Normann som veldig ryddig å forholde seg til og samarbeide med. Hun var veldig tydelig på vegne av sin organisasjon. Sylvia Brustad, helse- og omsorgsminister Jeg har samarbeidet godt med Lisbeth Normann. Både på organisasjons- og aktørnivå tåler vi konfrontasjonene og konfliktene fordi vi har respekt for hverandres posisjoner. Spekter og NSF har felles mål om at spesialisthelsetjenesten skal ha høy kvalitet, med kompetente medarbeidere som trives og utvikles, men av og til er vi uenige om virkemidlene. Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør, Spekter. Eg kjenner Lisbeth som levande, engasjert og meiningssterk enten ho har vore i rolla som forbundsleiar eller i rolla som nestleiar i Unio. Som leiar har ho lagt vekt på å ivareta det faglege og profesjonelle sjukepleiefaget, og samstundes stå sterkt på den klassiske oppgåva som fagforeining ivareta medlemsinteresser i vid forstand. Anders Folkestad, Unio-leder. Lisbeth har vært en tydelig leder for sykepleierne. Hun har i alle sammenhenger fått frem betydningen av sykepleie som fag og kompetanse som en avgjørende betydning for kvalitet i tjenestene. Vi har alltid kunnet stole på at det som kommer fra NSF under Lisbeth sin ledelse er kunnskapsbasert, og dermed har forbundet under hennes ledelse vært en viktig premissleverandør for politikken. Bent Høie, Høyre, leder Stortingets Helse- og omsorgskomitè. Jeg hadde et godt samarbeid med Lisbeth som var preget av gjensidig respekt for hverandre. Mange opplever henne kanskje som litt sint, men det var lett å se engasjementet og humoren bak det strenge uttrykket. Faglig er hun veldig ordentlig og skikkelig, og hun forstår politikk godt. Det vil være et savn for norske sykepleiere at hun blir borte. Bjarne Håkon Hanssen, helse- og omsorgsminister NSFPolitikk 7/2011 5

6 REKRUTTERING Må finne maskuliniteten i faget Skal samfunnet greie å løse oppgavene i helsesktoren fremover, er vi avhengig av at flere menn velger sykepleieryrket. TEKST OG FOTO: SIGNY SVENDSEN I dag faller for mange av under utdanning, og ferdig utdannede hopper av. Hva skal til for å rekruttere og beholde menn, er et avgjørende spørsmål. På psykiatrisk sengeavdeling, PSA, ved Sørlandet sykehus Kristiansand jobber Edgar Sundbø og Geir Høgdal som henholdsvis assisterende avdelingsleder og enhetsleder. De er begge utdannet som psykiatrisk sykepleiere, og har som ledere et mål om å ha en tilnærmet 50/50 fordeling av kvinner og menn i sin avdeling. De mener dette er til beste for arbeidsmiljøet og for pasientene. Så langt har de lykkes med dette, og mener en bevisst holdning og systematisk jobbing har ført til at de har nådd målet. Geir Høgdal og Edgar Sundbø har som ledere en bevisst strategi på å rekruttere menn til sykepleien. De ønsker at flere menn vil oppdage mulighetene utdannelsen og kompetansen gir. Enklere i psykiatrien Det er nok enklere å rekruttere menn til psykiatrien enn til somatikken og eldreomsorgen, men jeg mener likevel noen av grepene vi tar i bruk også kan benyttes andre steder, sier Sundbø, og forklarer: Da jeg var ferdig i Forsvaret tok jeg sommerjobb her på avdelingen. Etter min første sommerjobb fortsatte jeg å ta vakter samtidig som jeg tok sykepleien. Jeg hadde som mange andre famlet litt med tanke på hva jeg skulle bli. Men etter mitt første møte med en psykiatrisk post kombinert med gode muligheter for å ta vakter, var valget enkelt. Etter fullført sykepleierutdanning visste jeg at jeg var sikret full jobb. Høgdal har tilsvarende historie, og mener andre deler av helsesektoren bør tenke tilsvarende. Vi satser bevisst på de unge som kommer inn her som ekstravakter eller sykepleiestudenter, oppfordrer dem vi tror er egnede kandidater til å gå videre og gir dem fremtidsmuligheter. Det er viktig med tanke på å rekruttere menn at de vet de er sikret jobb med gode betingelser. Om ikke, forsvinner de gjerne til andre jobber, mener han. Miljø for menn For både Sundbø og Høgdal har det vært avgjørende at de ikke har vært alene som menn på avdelingen, men at arbeidsmiljøet har bestått av en gruppe menn. Jeg vil anbefale ledelsen ved de ulike institusjonene å ha en bevisst rekrutteringspolitikk der de aktivt leter etter menn, ansetter flere menn samtidig og legger til rette for at disse skal kunne trives og utvikles. Da er det lettere å skape et miljø for menn, sier Sundbø. Med flere menn på sykehjem vil det være lettere å håndtere aggressive pasienter, og situasjonen vil oppleves som tryggere. Ta vare på studentene Det å finne et miljø underveis i studiene, er avgjørende for om man gjør seg ferdig eller hopper av underveis. Sundbø mener NSF Student har en jobb å gjøre her, for å skape samhold guttene imellom. Vi hadde mange mannlige forelesere, noe som var viktig for å medvirke til å gi sykepleien en mannlig identitet. Vi må finne vår rolle og definere hva sykepleie er for oss, skyter Høgdal inn. Sundbø har brukt utdannelsen sin blant annet i Libanon, og mener mer fokus på mulighetene som ligger i sykepleiefaget kunne ha ført flere menn inn i yrket. rekrutteringsråd Oppfordre menn til å søke utlyste stillinger Ikke lys ut en og en stilling, men sørg for å ansette flere menn samtidig slik at de sammen kan bli en del av et større arbeidsmiljø Gi mannlige sykepleiere mulighet for å skape egne arbeidsoppgaver Etabler kun heltidsstillinger Tydeliggjør hva mannlige sykepleiere kan tilføre arbeidsmiljøet Gi rom for å la ansatte definere sin maskuline identitet Sørg for tilbud om faglig oppdatering og videreutdanning Vi er nok litt for tradisjonelle i hvordan vi fremstiller yrket vårt, mener han. 100 prosent Det er selvsagt slik at man i faser av livet må kunne søke seg til lavere stillingsbrøk, men i utgangspunktet bør alle sykepleierstillinger være hele stillinger. Om ikke, klarer vi ikke å gi yrket den statusen det både behøver og fortjener, understreker Høgdal. Selv om lønna har kommet seg siden vi utdannet oss, må vi også kunne lokke med andre goder. Færre helgevakter, gode turnuser og mulighet for faglig påfyll og videreutdanning, er eksempler på goder som må være til stede skal man fremstå som attraktive. 6 NSFPolitikk 7/2011

7 statsbudsjettet NSF savner omstillingsmidler Forbundsleder Lisbeth Normann mener det er bra at regjeringen gjennom statsbudsjettet foreslår å styrke sykehusene med 1,4 milliarder kroner. Hun mener det også behøves friske midler til omstillingstiltak ved sykehusene. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at bevilgningen gis for å få lavere ventetider og bedre behandling. Men leder for sykepleierne, Lisbeth Normann, savner omstillingsmidler til sykehusene i forbindelse med de store omstillingene i spesialisthelsetjenesten. Det er et omfattende omstillingsarbeid som gjennomføres for å oppfylle kravene til bedre samordning og ressursbruk i hovedstadsområdet. Dessuten også å organisere et framtidsrettet tilbud til befolkningen innenfor bærekraftige rammer, kommenterer Normann. Hele og faste stillinger Helseforetakene skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk for alle ansatte. Helseforetakene må følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om at faste stillinger skal være hovedregelen og at midlertidige stillinger og vikariater skal begrenses til et minimum, slår NSF-lederen fast. Det er stilt krav om å redusere andelen deltid med minst 20 prosent i løpet av Regionale helseforetak rapporterer månedlig på dette styringskravet og rapporteringen hittil i 2011 indikerer at andelen deltid er uendret eller svakt redusert, ifølge budsjettet. nye og særskilte tiltak mot sosial dumping rettet mot offentlig sektor generelt og spesielt helse- og omsorgssektoren, sier Normann. Samhandlingsreformen Budsjettet inneholdt få overraskelser for Syklepleierforbundet. I forbindelse med samhandlingsreformen overføres det 5,6 milliarder kroner til kommunene, og regjeringen iverksetter kommunal medfinansiering, noe som er signalisert tidligere. De stramme budsjettene for både primær- og spesialisthelsetjeneste særlig med tanke på samhandlingsreformen gjør oss svært bekymret for arbeidsmiljøet til de ansatte i helsevesenet. Og for handlingsrommet for å følge opp avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Det er allerede i dag et misforhold mellom oppgaver og ressurser, et høyt sykefravær og altfor mange sykepleiere som arbeider redusert, går av med tidlig pensjon eller forlater yrket, sier Normann. Savner kompetanseutviklingsplaner NSF-lederen savner også satsing på kompetanseutvikling i forbindelse med samhandlingsreformen. NSF ser den manglende satsingen på kompetanse og kompetanseutvikling i forbindelse med samhandlingsreformen i sammenheng med den verdsettingsdiskrimineringen som kvinnedominerte utdanningsgrupper utsettes for. Heller ikke i dette budsjettet var regjeringen villig til å prioritere likelønn. Profesjonsnøytralitet og manglende mål for rekruttering og utvikling av ansatte med minst treårig høgskoleutdanning, og uvillighet til å bruke lønn for å rekruttere til sykepleieryrket, må ses som uttrykk for diskriminering av disse yrkene, sier hun. Hun viser til en fersk undersøkelse fra Telemarksforskning som dokumenterer at kompetanse koster, men lønner seg. Eldreomsorg At regjeringen vil bygge 1500 nye heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjem til neste år og gi tilskudd til nye innen 2015, er helt nødvendig, mener NSF. Normann påpeker at det er sykehjemsplasser og ikke omsorgsboliger det er størst behov for. Det er ingen tvil om at vi trenger flere sykehjemsplasser, men nye plasser uten kvalifisert helsepersonell til å ta seg av de syke og gamle er like viktig. I tillegg til styrket kompetanse, er det viktig at regjeringen også ruster opp hjemmesykepleien, tilføyer Normann Sosial dumping NSF mener det er positivt at regjeringen i arbeidet med å bekjempe sosial dumping foreslår å videreføre satsingen med økt tilsyn rettet mot bemanningsbransjen. Dessuten også at helsesektoren er en av de bransjene som skal prioriteres i denne sammenheng. NSF mener at både bekymringsmeldinger fra våre tillitsvalgte, streiken mot NHO Service i 2010 og Adecco-saken tidligere i år, har dokumentert tilfeller av sosial dumping i offentlig sektor og helse- og omsorgssektoren. Spesielt innenfor offentlige tjenester må det være nulltoleranse for sosial dumping. Derfor er det behov for å iverksette Lisbeth Normann var et ettertraktet intervjuobjekt i vandrehallen på Stortinget da statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober. Her er det NRKs Lisbeth Skei som intervjuer forbundslederen. NSFPolitikk 7/2011 7

8 NYTT FRA Unni Hembre gjenvalgt som president Unni Hembre er gjenvalgt som president i European Federation of Nurses Associations (EFN) for 2 nye år. Gjenvalgt president i EFN sammen med organisasjonens generalsekretær, Paul de Raeve. Dette ble klart på EFNs generalforsamling i Warszawa, Polen, 7. oktober Selv om NSF nestleder, Unni Hembre, ikke stiller til gjenvalg som nestleder i NSF denne høsten, var hun sterkt ønsket som president i EFN. Forbundsstyret i NSF har gitt sin klare støtte til Hembre, for at hun kunne fortsette sitt verv i EFN som president. De ser på dette som meget positivt for ny forbundsledelse at NSF sitter på et av de viktigste vervene i internasjonal politikk, hva gjelder sykepleierne og sykepleierfagets fremtid i Europa. Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Lisbeth Normann Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Berit Berg, Kirsten Aunaas, Kari Tangen, Kristin Simonsen Holter, Arvid Libak og Anne Berit Rafoss. Layout: Bjørg Nordstrand, Sykepleien Trykk: Stibo Har du tips, ros, spørsmål eller kritikk? Send en e-post til FYLKESLEDEREN Foto: NSF Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Alle kommuner skal samhandle elektronisk med fastlegene, spesialisthelsetjenesten og offentlige etater. I den forbindelse har Helsedirektoratet gitt ut veiviseren «Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen». Her får du informasjon om hvilke forutsetninger som skal være på plass når kommunen tar i bruk elektronisk meldingsutveksling i samhandlingen med andre aktører: hvordan kommunen kan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling hva kommunen må ha på plass hvor de kan finne mer informasjon Gå inn på og finn ut mer. Lisbeth Normann signerte Adeccoavtalen I oktober signerte Lisbeth Normann Adecco-avtalen. Den sikret NSF-medlemmer, som tidligere jobbet i Adecco-drevne sykehjem, betydelige etterbetaliner. Vi er glade for at vi nå kan sette et foreløpig punktum for Adeccosaken. Avtalen innebærer at det økonomiske etteroppgjøret for våre medlemmer på Ammerudlunden og Midtåsen sykehjem i Oslo og Greverud sykehjem i Oppegård er løst, sa forbundsleder Lisbeth Normann. Navn: Anne Britt Jansen Alder: 53 Fylke: Vest-Agder Antall medlemmer: 3411 NÅ ARBEIDER VI MED: Det å være tiknyttet en så stor organisasjon som NSF gir både motivasjon og engasjement til å stå på også når det stormer. Vi har vært gjennom en spennende valgkamp der tillitsvalgte har vært synlige både i media og i møte med lokale politikere. Utfordringer knyttet til samhandlingsreformen og eldrebølgen har vært og er et viktig tema. Der blir en minnet på hvor viktig det er at vi som tillitsvalgte og som organisasjon fremstår med et tydelig budskap og gjennom det er tydelige samfunnsaktører. Vi arbeider kontinuerlig for en verdig eldreomsorg med tilstrekkelig bemanning og riktig kompetanse. Som lokalpolitiker kan jeg også bruke min kompetanse til å påvirke de politikere som sitter med ansvar for helsetjenesten i min kommune på nært hold. Retten til ikke å måtte arbeide mer enn hver tredje helg har fått stort fokus de siste dagene og vi her i Vest-Agder er klare til kamp! Kontaktinfo: Telefon: Mobil: E-post: Besøksadresse: Dronningensgate 12, Kristiansand 8 NSFPolitikk 7/2011

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.02.2007 Ref. nr.: 06/14781 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 27/2006 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/13405 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 65/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13.

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT Strategisk plan 2016 2020 TYDELIG MODIG STOLT 1 NSFs visjon Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre til beste for pasienten. NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Lørdag 20. juni 2016 Det fantastiske prosjektet «fagbrev på jobb» gjør stor suksess flere steder i landet og i Nord-Trøndelag har det vært jobbet fantastisk

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo

VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:26.03.2010 Ref. nr.: 10/78 Saksbehandler: Mette bakkerud Lundeland VEDTAK NR 26/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak:

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Lill Inger Reinfjell Tlf: 75 10 15 15 Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 08/2816-17 UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Definisjonen for at en ansatt

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge.

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Nord-Norge, mulighetenes landsdel Kommunestørrelse, geografi og bosettingsmønster

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 5. januar 2009 Ref. nr.: 08/35055 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 01/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.04.09 Ref. nr.: 08/41866 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Arbeidstidsordninger -kultur og struktur. Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Arbeidstidsordninger -kultur og struktur Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Myte 1: Arbeidet må organiseres med deltid Her på sykehjemmet er det to 100 % stillinger, en sykepleierstilling og en hjelpepleierstilling,

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/7646 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 52/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund NSF Telemark Til politikere i Telemark Lundegt 4C 3724 Skien Tlf.: 35 53 27 70 Mobil: 91 71 19 97 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: postboks 1535, 7435 Trondheim

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/14829 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2009 Ref. nr.: 09/14743 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 93/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

VEDTAK NR 26/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 26/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.06.2014 Ref. nr.: 14/70813 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 26/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Likelønnssaken i Harstad kommune. Beate Gangås, Likestillings- og diskrimineringsombud Kvinner på tvers 21. september 2008

Likelønnssaken i Harstad kommune. Beate Gangås, Likestillings- og diskrimineringsombud Kvinner på tvers 21. september 2008 Likelønnssaken i Harstad kommune Beate Gangås, Likestillings- og diskrimineringsombud Kvinner på tvers 21. september 2008 Direkte diskriminering Ulik lønn for likt arbeid (Helga Eng) Dersom en kvinne og

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret HELTIDSKULTUR OG REKRUTTERING I HELSE BERGEN Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret KS- Tønsberg 18. mars 2016 UTFORDRINGER I HELSE NORGE Økt behov for kompetent personell i fremtiden. Innen 2035 vil Norge

Detaljer

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.09.2014 Ref. nr.: 14/79623 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

EN ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR FREMTIDEN. Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør

EN ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR FREMTIDEN. Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør EN ARBEIDSGIVERPOLITIKK FOR FREMTIDEN Trond Søreide Personal- og organisasjonsdirektør AGENDA Slik vi ser utfordringen Noen utvalgte tiltak Noen resultater UTFORDRINGER Økt behov for kompetent personell

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.09.08 Ref. nr.: 08/114 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK 31/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag den 08.04.08

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Trude Hagen Vår dato: 16.01.2013 Vår rei: 335447 Deres re!.: 2012041 00/ATG Høringssvar - endringer i pasient- og brukerrettighetsioven

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen

Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen Helseledersamling 01.06.16 KS FOU Kommunal legetjeneste kan den ledes? Laila Steinmo, prosjektleder Samhandlingsreformen Viktige meldinger, utredninger og planer fra Regjeringen i 2015 NOU 2015:17 Først

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester?

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Lederkonferansen Tromsø 28. 30.10.09. Arr. Landsgruppa for sykepleierledere Hanne Marit Bergland Fylkesleder NSF Troms Din kunnskap - pasientens sikkerhet

Detaljer

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011.

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2011 Ref. nr.: 11/18317 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Lindrende behandling hjemme, hva tenker fastlegen?

Lindrende behandling hjemme, hva tenker fastlegen? Lindrende behandling hjemme, hva tenker fastlegen? - 150 fastleger i Trondheim, 3-6 pr kontor - selvstendig næringsdrivende - listelengde 1200-23 konsultasjoner per lege per dag - 0-4 sykebesøk per uke

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 12.04.2007 Ref. nr.: 06/21748 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 06/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund Arbeids-og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund 1.Oppsummering av Norsk Filmforbunds hovedmerknader

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.06.09 Ref. nr.: 09/5733 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 36/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

Hvordan sikre god kvalitet i sykehjem?

Hvordan sikre god kvalitet i sykehjem? Hvordan sikre god kvalitet i sykehjem? Bjørn Lichtwarck, spesialist i allmennmedisin, godkjent i kompetanseområdet. alders og sykehjemsmedisin Spesiallege/forsker Alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter,

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Erfaringer med kompetanseutvikling Jubileumskonferanse Narvik Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.09.2015 Ref. nr.: 15/33029 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 58/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17.

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD!

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! Å være medarbeider eller leder i en barnehage eller skole er en betydningsfull, men også krevende jobb. Det er de ansatte som utgjør kvaliteten i

Detaljer

Overenskomst del B. mellom

Overenskomst del B. mellom mellom Norsk Sykepleierforbund 01.05.2014 30.04.2016 i ê 1.mai 2014 30.april 2016 Jf. sentral overenskomst mellom Spekter og NSF, Helse Stavanger HF og Overenskomst del B OMFANG Overenskomstens del B gjelder

Detaljer

Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4

Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4 Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4 14.05.2012 kl 10.00 Om situasjonen i sykehus I helseforetakene er det en rekke utfordringer knyttet til store omstillinger

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN 124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN Formannskapet behandlet i møte 19.08.2008 Formannskapet vedtak: Som en del av den offentlige sektor, er vår høringsuttalelse selvsagt preget

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på NSFs arbeidstidspolitikk er basert på Turnusarbeiderne jobber etter unntaksbestemmelsene Tillitsvalgte kan avtale: gjennomsnittsberegning av arbeidstiden arbeidstid inntil 12.5 timer pr døgn Kortere enn

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Enhetsleder Birgit Reisch, Øya helsehus Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Foto: Geir Hageskal ALENE ELLER FLERE SAMMEN? Hvordan er det å arbeide ved ei avdeling med mange sykepleiere

Detaljer

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Bemanningstilpasning Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Innledning En redusert budsjettramme krever tilpasning. Tilpasningen kan bestå i økonomisk omfordeling

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger

Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring. 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Koordinator Ansvarsgruppe Opplæring 05.11.15 Kari Gregersen Næss, Verdal og Inger Lise Helgesen, Levanger Retten til individuell plan 16 Pasientens og brukerens rettigheter "Pasient og bruker med behov

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet staten: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som medlem muligheten til å påvirke hva som er

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer