1. Spørsmål om brek i høringsnotatet skal våe med eller uten mva

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Spørsmål om brek i høringsnotatet skal våe med eller uten mva"

Transkript

1 UAVKLARTE SPØRSMAl. I FORBINDELSE MED HØRINGSNOTAT OM MERVERDIAVGIFT P$ BRUKTBILER 1. Spørsmål om brek i høringsnotatet skal våe med eller uten mva I følge py 435 skal mva-grunnlaget ved salg av brakte leasingkjøretøy tommers som bølger Merverdievgi[tagmumlag ved kjøp x (salgspris/kjepapns) Det fremgår ikke om leddør (sote vi har rart) i parentesen ovenfor skal være inklusive eller eksklusive mva. Finro har konkludert med at dette beregntngsteknisk vil væreuten betydning så lenge både teller og nevner har likt utgangspunkt. Finta legger til grunn at så vel salgspris som kjøpspris er uten mva Dersom rar at leasingselskapet kan velte hele av deølaingev en på kjøpår av den brekte n, all mva-gmuulagu i eksempeletben ctet i hønngssveret (VW Passat 20 TDI stasjonsrors ), bli som følger x ( ) : Spørsmål 1: Har Finflo forstått heriugsnotalet korrekt på dette punktet? Alternative [aktwmvgsmaoder når bilforhandler skal videreselge biler hatt har kjøpt fra leasingselskaper Del fremstår imidlertid kam o en bilfarhandler som kjøper et brakt, lekset persankjøremy, vil måke videreselge bilen etter ordinære mva-regler, etter et system tilsvarende de regler som foreslås for leasing MOaJevmrivgen eller om reglene om rål kuhue komme en anvendelse. e mva Dette søte ktl ilene te iv e. blfothandlemn haiadgang til å trakke fra inngående mva ved kjøpet as bruktbilen elta ikke tru gangapunkf i eksempelet ovenfor, tår vi følgende resulmtr. Andel restverdi som det ikke skal beregnesmva av Mva munla for restverdi Ruaven ekskl mm mva( x25% I Sal ssum tre ]essen selska til forhandler inklusive mva I hedngssveret er det lagt til gutu at bilens markedsverdi ved videresalg blir tr inklusive mva. I praksis imebærer dette at bilforhandleren vil lide tap ved videresalg av bilen. Hvor ston tapet blir, avhenger av hvodedes menerdiavgifsloven er tenkt utforme her. Slik vi sta det, står vå overiss minstce alternative muligheter. Alternativ I - Skjult mva trøst ønnpsbrev 5 5 okt avslltt

2 Onder derte alternativet selger leasingselskapet bilen for Utgående mva på , som leasingselskapet itmbetaler til staten vises ikke i faktura til bilforhandler Bilforhandler har derved ingen itmgående mva % trekke trå slik at atakaflelseskdst for bilen blir Bilforhandlers videresalg til da bli tomten av reglene om av side[ bilen selges med tap. blir det ingen se å beregne mva av(hervurdenessuuasjonenpåkonsikt - detvilsiførforhandler harredusert stilte restverdi er). Forhandles tap under dette systemer blir ( v. Slik vi forstår det. er det Alternativ I som benyttes i praktverk. og det er derfor Alternativ 1 som er vaig føret i hønhgsaveretpå s 6. Alternativ 2-apen mvabilfarhantller må videreselge hilen med full mva Under dette altenativet vises utgående mva og mva-stormlag i (aktre fra leasingselskapet til forhandler. Forhandler kan på generelt grunnfag vekke fla inngående mva ved klattet as bilen slik at =relatert blir Porhandleren må i dette tilfellet beregnemva av hele salgsvederlaget. Netto salgsimtekt for forhandler blir i date tilfellet /1, ' Forhandlets tap blir (= ). 1 tillegg kommer mva på forhandler' avanse Alte ativet kreve at forhandler holder fla lisaandre leasingbiler kjøpt med mva og andre biler kjøpt uten mva. Ulik avgitlsbelastnine vad salg, gjør også at bilene vil ha ulk markedsverdi f eks i et forsiknrnsoppgjør. Alternativ 3 -Åpen mva/ka lforhaadler likestilles med leasingselskapet ved videresalg Faktura fm leasingselskap til forhandler som under Alternativ 2 Forhandla trekkerfra inngående mva og har også lier en Inntakskost på 2t6 016_ forskjellen fra Alternativ 2 er at forferder omfattes m reglene om 4edusert mva-gromlag slik tilfellet er for leasingselskapet. Under date alternativet vil bilforhandleren videreselge bilen inklusive mva, toen slik at mva. gutelaga reduseres erta tilsvarende regler sott er leet tilgmm ev Leasingselskapet. faktura fa forhandler til kunde vil da se slik uu Andel sal s, m det ikke skal bere nes mva av Andel sal ssum del skal beremes mva uv (-59,38%) i Sal ssum fra forhandler til nesteladd ekskl. mva musa( x25%) Sal ssum fra forliendler til neste ladd inklusive mva Under dette alternativet blir brhandlers tap ( )i

3 Tapet under Alternativ 3 er det samme som om leasingselskapet hadde solgt direkte til kjøper uten v da via forhandler. Alternativ 3 har derfor den fordel at det har en hespel innretning rent valg av salgskanal det brekbrekte jontorgko økter. et lear gselere andre dersom kjøperen vende av adr brekte gåmile mre va sed er et lear, eller retø andre riedven med fradrag snn for i v il v r mva sed avskaffelse opprinnelige 'ettautegstwkk efrad vvs snakte multi] man "tre[[a u ledd cdd i omset tingak] eden uten rett til fradrag ved skjøp av pasønkjøretøy. a ev ff r" etetd Alternativ 3 er imidlertid slik vi ser' det. ikke sammenfallende med dansk løsning. Spørsmål 2: Det fremgår, slik vi ser det, ikke klan av depencmentets bødngsnomt om leasingselskapet skal taktuere den brekte bilen med "skjult" eller "åpen" mva. Valg av løsning gir ulikt resultat i de tilfeller kjøper av bilen (forhandler eller et artet leasingselskap) har rett til fradrag for itmgåcnde mva. a) Er det et av de 3 alternativene ovenfor som demonomani har lagt til gjem i mursteinene, b)hardepaø ntet la tigrunn et 4 alecmeeivscandium ikke har sen re evidden av (og mulig kan redusere fallet i bmktbllprisene og merkostnadene ved leasing sont her er omtalt)?

4 Binype Yeas 1 o Sal 5 0 Allernaly nrva-fradrag Ø koral ('svensk sko' 50% Alternatt mva e4-mva va] brnktselg 6944% Mva sats 25% Arsavgi før omlegging Omregistreringsavgift før omlegging Ny Eferreglstreringsavgltt 0 ErgnngsavgiX 466C4 Mva grunnlag 10$ 917 smeik um skskl. mva Mva løpesum inkl avgifter Bente 5 %

5 Varis 1.0 Sol km årlig kjørelengde Lan= NLematiw mva-gru nnøg på leie berenes aner samme pueril som mva grunnag ved salg av bruktbil *- Hønngsulkast leasing 50% mvwfmdrek på leie danske (egler ved dmklaalg - 4-Leasing danske regler 24 te ~tid l mbnmee

6 Yaris 1.0 Sol SD km årlig kjørelengde Lån= AllønallM mvegmnnlag pa role beregnes e panslpp som mve.gmnnlag ved Belg ev e ulvnu -- Hønngeu ka5leasing 60%m nidrag pa lete 1 danske regler ved bruklselg L36 epeud l måneder 48

7 vavl. 1.0 sol so ao.ooo km ånq Wn.i.Ø +un...e.m..yi...y W 44Ø wv..m.>.øo.m..ø-..4 «aos. +-m.wr 4...a..«L..W.a..n.tw4 - _ b!0 R Ip.Y I njwyr

8 Yaris 1.0 Sol 5D km årlig kjorelengde Lån= AllematM mva -grunnlag p3 leie beregnes samme numre som mva grunnlag ved salg w bruktal Heringsulkast leasing 60% mva-lradrag på leie + danske regler ved bruktsalg Y -N-Leasing danske regler pagnlmanea 60 72

9 Yaris 1.0 Sol 5D km årlig kjørelengde --Lån= Alternativt mva-grunnlag p8 kle beregnes etter samme prinsipp evne mva grunnlag ved salg av bmkldl - - Høringsutkast leasing 50% nevn fregrag 0A leie + danske regler ved bruktsalg -* Leasing danske regler CO 72 LeperlJlmåneder

10 Biltype V W Reason 2.0 TIEN 1M he OBO Highilne ø.v AXøna iv mva-tratag p3 leiebeløp ( svensk lete ) 50% Alternativ mva grunnlag loi,-mva ved bmmsnlg % Mva sats 25% Arsavgilt før omlegging 2915 Omregistreringsavgift rør omlegging Ny Ereneglatrermgsavgø 0 Engangsavgift tak, 9rvnnla9 Kjøpesum ekskl mva Mva Kjøpesum inkl avgifter Rente 5.00 b

11 VW Pussl YA T01 1/011k DSG NIOkMm stv km idig Nasing0s 10%0 un.ø m..ya.x.a a+w a....ilr..mn. aø.em m..wnni.p..e..q.v ervtlu INmyQr Wwq ww m...n.aly W w.. a.nm.l. al.l..a wmq -.hwrce..l.r.vm..m m r m IIpW/ImYCI

12 VW Passat 2.0 Tdi 140hk DSG Highline st.v km årlig kjørelengde e 300 t LØK Alternativt mva grunnlag på leie beregnes eder samme prinsipp som mva grunnlag ved salg av bmkibl Høringsutkast leasing Ec 50% mva.fradrag pa lete n danske regler vad bmgealg y W- Leasing danske regler bo 72 Lap NIJImBnMa

13 VW Puwt 2.0 Tdl 1 Øk DEIG Xlghline et.v km årlig wanagde ~LL,. /imm. nr:.ø w W. W.Y....r..n...pp un m.yv.,w.sl..,..,n.e. H.,Ø.Y W4np IL -6G%m.h.,g p! IN., Gn. k. igle, M UNhbtlp til-is.kq W W,.pir Ik x4 at u g 12 k.r.w IrYmr

14 VW Passat 2.0 TdI 140hk DSG Ilighline st.v km årlig kjørelengde W. Anemann rmagwnug W we ~et. etm1rvemmepr0.s[pmm vegrunnlagvw mig.vbrukldl y-nørngeulkanlesing IL - 60%mvairtlreg Pi tie a Evreke rgyn vetl brukm1alp -kf Leasng danske regler BB 48 Lep.naImaned.,

15 VW Passat 2.0 Ttli 140hk DSG Highline st.v km årlig kjørelengde Lån= Ane~ ml grunnlag pa leie beregnes efter tamme prinsipp wm mvmgmnnlag ved salg av bruklbll Hønngsutkesl leasing 50% reg fradrag på leter ranke regler ved bruktsalg -It- Leasing danske regler LayHle n måneder 5 m 72

16 Biltype Audi A62.0 TDI 140 M1k Avant Allemabv mvalmtlmg p5 lelebel0p ('svensk leie J 50% Allamaty mva grunnlag leie=orva ved bruktsalg 61182% Mva sats 25%0 Amavgin lør omlegging 2915 Ommgistreringsavgilt før omlegging Ny EienegistrenngsavgiM1 0 Engangsavgift Mva grunnlag Kjøpesum skakt. mva Mva Kjøpesum inkl avgifter Rente 5.00%

17 Audi A6 2.0 TDI 140 hk Avant km årlig kjørelengde Lan= Negro l mva -grunning på leie beregnes etler samme prinsipp som mva grunnlag ved salg av brumbll -*- Høringsutkast leasing 50% nerve fedrag på leie bruktsalg danske regler ved -M -Leasing danske regler eo 72 Lepe11] I ndnner

18 Algl M 2.0 TDI 140 hk Avant åm årlig 146 ~OAs lm Nrrr. rm m..ynrnnln w +.aigrw.omnn..ø..a..q tl.r..ri.rwonww..naw S lrm0 -.t LNOqNn -EO%nrvr htlrn W YY wuq.runy.r.. n4y ~t~ M M m L.pVtllw.r

19 Audi A6 2.0 T01140 hk Avant km årlig kjørelengde lan Alde malts mva.gwnnlog på så beregnes erver me prinsipp som mva grunnlag vad salg av bnklbll -f' HOringsNkasileasing SOY mva fradrag på loin danske regler ved bm ktsslg 4 L4 $1ing ganske regler ab LøpNkllagn ater

20 Audi AS 2.0 MI 140 hk Avant km Irlig Iqorslsnptls Lr.u..neMmveylrnm4.pWwØ anr..rm. lø an rmaø vm.ale avcnpol epnno.mmaal~ing I low a - - dm rme.htlrp på 44 tlenµa rpw d 0m +4.arup...rpw am 7600 eeø Ix 24 m u m n LIIMICIMnpp

21 Audi A6 2.0 TDI 140 hk Avant km årlig kjørelengde t lån= AltemariN mva -grunnlag på leie beregnes etter samme prinsipp som mva grunnlag ved salg av bruktbil -e Høringsutkast leasing 50 omvajøorag p91ø1a 0anskereglervetl bruklsal9 -Y-leasing danske regler Lnpelid l måneder

22 1%009 loo?.zø ØLE OL fl0 L9L UE LBZ 29L OLt a OL6 L 46L %93 09LE %09 WenV lo YV SSL IsdLL9nlpnn arvee ieu!6nelvo!wnsadøryl UÅR ønwveye wnsedøn Baluumfi AN wnnesfiue6u3 Wr.6.wsMuausL6auei3RN Bul6Balwoiølyl6nes6u4enslfiawp Oul66alwoiøly!Onavp UUS UÅR 61Øn9 pen ønwrelel øe!uumfi enw npeweyy ),aial Nsuans,) dø!eqaial d 6øpøpenw Wena1N adeule

23 x Audi AB 3.2 FSI 255 hk UT Avant km årlig kjørelengde --larv AM1emeliN mva runnleg pa leie Eercgnes eller samme prinsipp øm ~a grunnlag vw egg av nmmdl -HøringsLkes easing -50% mva-fradrag 0 loo r danske regler Ved emusalg -IS- leasing danske regler x 4 e0 72 lwwlle l MnMn

24 Audi A6 3.2 FSI 255 hk OT Avant km årlig kjørelengde $ Lan= NMma11N mva gninnlag pa leie beregnes etter samme pnnslpp som mva-grunnlag oed salg av bruktbil 'a- Høringsutkast leasing E \\ - 50% moa.lmdrag palete r danske regler ved bruktsalg W Leasing danske regler ae Lapnld l menm

25 Audi AS 3.2 FSI 255 hk OT Avant km årlig kjerelengde tllnm MNrns11Nmva munnlagp9 ble beregnes ette, omme prmelbp mm mvsgrunnleg ve! mg av dumdl MerM1gNIMBMMBYrq %mvbLeerep p4lele «danske regler vw ervkbelp 44 LUM1~ danke regler sml M Le0a1Mlm0naYr

26 Audi A6 3.2 FSI 255 hk GT Avant km årlig kjørelengde M 2]000 tin.axemnlnmvapvnryagpånnleleanx emr umne prlmlpp mm mve9ninnla0 ve6 eelp avgupw HetVgWFecl MfeNq 21 ø0 " 60%mve.M1parng på lele «aeneke riller we mjkl ela -ae_leuy-e reder p n t.0.1t0inuo.0.

27 Audi AS 3.2 FSI255 hk GT Avant km Arlig kjorenngtle ~Un. MeralM mwynrnnlp p! bb breonna e1m Ymmeptimp^un1 neeyruelbpve] Ip evø I-tHeMpeWMetl IBBMng. --ØJLmve. InErppålebWrWrylerv elumbelp regier N Lepeltl l mlrn0e

av engangsavgift ved

av engangsavgift ved Refusjon av engangsavgift ved! eksport av bruktbil Mulig innretning og konsekvenser Rapport 2014-06 Proba-rapport nr. 2014-06, Prosjekt nr. 14006 ISSN: 1891-8093 AG/SK/JR/BTE, 30.4.14 -- Offentlig --

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner

Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen, Postboks 8122 Dep, 0032 OSLO. Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift

Detaljer

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OSL03.doc (ajour h12) OPPGAVESETT 3 (R. H-91) - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE I Spørsmål 1 - avgiftsbehandling v/opphør - privatuttak Verkstedet er solgt under ett til ny eier som formodentlig skal drive det

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904459 : E: 601 : Øyvind Levang/ Olga Davydova/ Stein Åge Sivertsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02191-A, (sak nr. 2010/1003), sivil sak, anke over dom, (advokat Erik Ulvesæter til prøve) (advokat Steinar Thomassen)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02191-A, (sak nr. 2010/1003), sivil sak, anke over dom, (advokat Erik Ulvesæter til prøve) (advokat Steinar Thomassen) NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02191-A, (sak nr. 2010/1003), sivil sak, anke over dom, Sandven AS (advokat Erik Ulvesæter til prøve) mot Tore Westrum (advokat Steinar

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering

utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering utkast NS 8407 Endringer, fristforlengelse og vederlagsjustering johan.henrik.vister@foyen.no 92 83 53 43 21 93 10 00 Endringer koster, og tar ofte tid! 2 Forholdet til NS 3431 og NS 8405 I 8407 forlater

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Finnes det et alternativ til «Privat-leasing»? NBF Bruktbilkonferanse 18.11. 2014, Sandvika

Finnes det et alternativ til «Privat-leasing»? NBF Bruktbilkonferanse 18.11. 2014, Sandvika Finnes det et alternativ til «Privat-leasing»? NBF Bruktbilkonferanse 18.11. 2014, Sandvika Hva så vi etter? Redusere risikoen for forhandler? Kan forhandler øke gjenkjøpsraten? Kan vi gi fortsatt trygghet

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg.

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. 6 Betaling 6.1 Vekslevindu For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. Når du fullfører et salg får du opp følgende vindu: Her kan du: Trykke

Detaljer