MÅL, TILTAK OG AKTIVITETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÅL, TILTAK OG AKTIVITETER"

Transkript

1 Elverum kommune Energi- og klimaplan For Elverum kommune DEL 2: MÅL, TILTAK OG AKTIVITETER

2 Energi- og klimaplan for Elverum kommune Del 2 Mål, tiltak og aktiviteter Innhold 1. Forord 3 2. Sammendrag 4 3. Mål og tiltak Overordnet og langsiktig mål Kommentarer Målformulering Effektmål for energi- og klimaplanlegging Delmål og tiltak Kommentar Klimagassreduksjoner fra Landbrukssektoren Klimagassreduksjoner fra stasjonær forbrenning Klimagassreduksjoner fra Transport samferdsel Klimagassreduksjoner fra fornybar energiproduksjon Karbonbinding i skog, bygg og trekonstruksjoner Informasjon og samfunnskontakt Tidsperspektiv og framdrift Organisering av arbeidet Kostnader og finansiering 23 2

3 Energi- og klimaplan for Elverum kommune Del 2 Mål, tiltak og aktiviteter 1. Forord Ansvarlig for utarbeiding av dette dokumentet er ei politisk arbeidsgruppe oppnevnt av formannskapet i Elverum. Deltagerne i arbeidsgruppa har vært Ingvild Skirbekk Sagmoen, Ole Kristian Solberg, Steinar Sætervadet, Johan C. Løken, Stein Suren og varaordfører Arnfinn Uthus som også har ledet arbeidet. Virksomhet for landbruk har hatt ansvar for sekretariatet. Prosjektleder Aasmund Hagen for regionråd prosjektet Grønn Utvikling Sør- Østerdal har deltatt i arbeidet. Elverum Nett as har gjennomgått innholdet i forhold til kravene til "Lokal energiutredning". Som utgangspunkt for arbeidet forelå et forslag til klima- og energiplan utarbeidet av Sweco. Planen inngår i den regionale satsingen på bioenergi gjennom regionrådets prosjekt Grønn Utvikling Sør-Østerdal. Arbeidet er støttet av ENOVA og er bygget opp jf. deres veileder for kommunal energi- og klimaplanlegging. Dokumentet er delt inn i en faktadel med grunnlagsbeskrivelse, og en tiltaksdel som skal revideres årlig. Faktadelen tar utgangspunkt i samfunnet Elverum. Det er lagt vekt på å finne lokale tiltak knyttet opp mot de viktigste utslippsområder. Så langt som mulig ønskes tiltak med målbar effekt jf. de nasjonale målsettinger for reduksjon av klimagassutslipp. Det har vært ei lokal målsetting å få fram en tydelig Elverum profil gjennom synliggjøring av kommunens energibruk, energiproduksjon, klimagassutslipp og hva vi praktisk kan gjøre for å redusere utslipp og øke binding av klimagasser lokalt. Viktige problemstillinger har vært å synliggjøre skogens klimabetydning og vekstkommune problematikk. Skogens tilvekst gjør at Elverum har en positiv klimabalanse. Mye er allerede gjennomført for å senke klimagassutslipp og energiforbruket i Elverum kommune. Ei oversikt over noen slike tiltak er gitt i starten av grunnlagsdokumentet. I nasjonal målestokk har Elverum som samfunn relativt lave utslipp av klimagasser målt per innbygger. De forslåtte tiltak vil ytterligere redusere utslippene. Det er forsøkt å tilpasse arbeidet til parallelle planprosesser rundt ny næringsplan og ny kommuneplan. Siden arbeidet har gått over relativt lang tid har det vært ei utfordring å oppdatere benyttet statistikk. For å fornye statistikkgrunnlaget bør selve grunnlagsdokumentet revideres hvert 4 år sammen med kommuneplanes revidering. Energi- og klimaplanen har status som kommunedelplan. Elverum august 2009 Arnfinn Uthus varaordfører 3

4 2. Sammendrag Energi- og klimaplanen for Elverum er utarbeidet i regi av Elverum kommune. Det er forutsatt at planen skal ha formell status etter godkjenning som en kommunedelplan. Planen foreligger som to dokumenter: Del 1: Status og fakta og Del 2: Mål, tiltak og aktiviteter. Dette dokumentet er del 2 og redegjør for overordnede mål og delmål som styringsgruppa for planutarbeidelsen mener en bør ha for energi- og klimaarbeidet i Elverum i tidsperspektivet fram mot Videre redegjøres det for de tiltaksgrupper og enkelttiltak som vurderes som riktig og nødvendig å prioritere for å nå målet om å redusere utslipp av, og samtidig sikre binding av klimagasser fra atmosfæren. Tiltakene bidrar til at Elverum kan framstå som en aktiv bidragsyter i klimakampen med best mulig utnyttelse av sine forutsetninger. Det er også beskrevet et forslag til hvordan et slikt arbeid bør startes opp og organiseres, der også kostnader og finansiering for dette er kommentert. Ifølge statistikk tilsvarer årlige utslipp av klimagasser i Elverum pr ca tonn CO 2 - ekvivalenter, fordelt med tonn fra transportsektoren; tonn fra prosessutslipp, hvorav utslipp fra landbruket utgjør tonn og tonn fra stasjonær forbrenning. Denne planen legger opp til at en innenfor Elverums grenser innen 2030 i forhold til 2009 skal ha oppnådd tilnærmet klimanøytralitet. Det innebærer at menneskeskapte klimagassutslipp skal nøytraliseres gjennom utslippsreduksjoner og karbonbinding. Dette forutsettes håndtert med spesifikke tiltak for å nå følgende overordnede mål: tonn CO 2 bindes gjennom netto skogtilvekst som følge av Elverums andel av Norges godkjente bidrag fra skog i henhold til Kyoto-protokollen tonn CO 2 på ytterligere økt tilvekst i skog som følge av spesifikke skogtiltak fram mot tonn CO 2 -ekvivalenter på utslippsreduksjoner internt i Elverum. I tillegg skal en i Elverum innen 2030 ta i bruk de ytterligere uutnyttede ressursene en har for fornybar energiproduksjon, særlig fra skog, vann og grunnvarme - tilsvarende en reduksjon i klimagassutslipp i størrelsesorden tonn CO 2 -ekvivalenter gitt at det er fossil energibruk som erstattes. Denne planen tar til orde for å prioritere utslippsreduksjoner innenfor landbrukssektoren med tonn, stasjonær forbrenning med tonn og transportsektoren med tonn, dernest som nevnt karbonbinding i skog med samlet tonn. I dette plandokumentet er det redegjort for hvilke tiltak innenfor de nevnte sektorer som vurderes nødvendig å gjennomføre fram mot 2030 for å realisere dette. Et munnhell sier: Den billigste kilowattimen er den vi ikke bruker. Dette betyr at det vil være mest kostnadseffektivt først å redusere det stasjonære energiforbruket i de enkelte sektorene gjennom tradisjonelle energisparetiltak i næringsbygg, husholdninger og i industrien. Dernest tas det i planen til orde for å fase ut all forbrenning av fossilt brensel til stasjonær bruk (oppvarming, prosessvarme m.m.) og erstatte dette med fornybare energikilder, særlig biobrensler samt varmepumper o.a. Innenfor transportsektoren må den lokale andelen av det samlede transportarbeidet i kommunen reduseres, særlig gjennom overgang til mer kollektive løsninger, dette skal stimuleres gjennom å styrke klimakravene i konsesjonsbetingelser og anbudsinnhentinger for offentlig transport, forbedrede og koordinerte billettsystemer for kollektiv persontransport, gratis og god parkeringsmulighet ved kollektivknutepunkter, eventuelt grønn ring rundt bysentrum og i samarbeid med andre kommuner/fylkeskommunen arbeide for avgiftssystemer som stimulerer til utskifting av utdaterte kjøretøy m.m. Dernest foreslås et knippe av tiltak for å redusere klimagassutslippene, som: Effekten av forventet mer energieffektive motorer i alle typer biler, konvertering til hybrid-biler og rene el.-biler, innblanding av og gradvis økt innføring av biodrivstoffer og tilrettelegging for stadig økt bruk av sykkel. Reduksjoner av klimagassutslipp innenfor Landbrukssektoren foreslås realisert ved redusert og riktigere bruk av nitrogengjødsel, redusert jordarbeiding i åkerbruket, bruk av fangvekster i korndyrking, bedre ivaretakelse av husdyrgjødsel for gassproduksjon samt gradvis overgang til rene biodrivstoffer i skogsektoren. Det hele forutsettes stimulert med en landbrukspolitikk som gjør klimavennlighet i landbruket lønnsomt.

5 Økt anvendelse av CO 2 -nøytrale fornybare energikilder, særlig fra Elverums betydelige skogressurser foreslås, dernest tas det til orde for å utrede mulighetene for større utnyttelse av grunnvarme samt de muligheter som fortsatt måtte finnes i vannkraftsektoren. Økt bærekraftig uttak fra skogen vil åpne for økt bruk av biomasse til energiformål gjennom fjernvarme- og nærvarmeanlegg, kraftproduksjon og på sikt også til produksjon av biodrivstoff til transportformål. Elverums skoger i kombinasjon med økt utnyttelse av tre til bygging og konstruksjonsformål foreslås benyttet i relativt stor skala til å binde og lagre mer karbon fra atmosfæren. Dette kan gjøres gjennom flere kjente skogskjøtselstiltak som øker nettotilvekst i skogene. Det foreslås at Elverum kommune i samarbeid med de øvrige kommunene i Sør-Østerdal oppretter en enhet i egen regi et energi- og klimakontor, eller i samarbeid med andre aktører, som bemannes med tverrfaglig spisskompetanse til å være ledere og administratorer (drivere) i det langsiktige arbeid som kreves for å nå målene. Det forutsettes at en slik enhet trenger et budsjett i størrelsesorden 2 millioner kroner årlig, fordelt på de 5 kommunene etter en fordelingsnøkkel. Alle de tiltak planen legger opp til må gjennomføres i samarbeid med en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor. 5

6 3 Mål og tiltak 3.1 Overordnet og langsiktig mål Kommentar Skadene på klimaet som følge av et energisystem ute av balanse gjør klimapolitikken til verdenssamfunnets sannsynligvis viktigste utfordring. I Elverum ønsker en å sette mål ut fra dette globale perspektivet, og ta utgangspunkt i lokale muligheter og egne forutsetninger for bidrag. I Energi- og klimaplanens del 1: Status og fakta, er det gitt oversikt over faktiske forhold som har betydning for hvordan Energi- og klimaarbeidet søkes gjennomført i Elverum kommune. Elverum kommune med sine ansvarlige myndigheter, private og offentlige virksomheter og privatpersoner inngår med sitt energi- og klimaarbeid som part i et koordinert arbeid for øvrig på globalt, nasjonalt og regionalt nivå. Det er et formalkrav at hver kommune skal ha en energi- og klimaplan som ledd i å gjennomføre de nasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg gjennom Stortingets klimaforlik. Dette faktum koplet med de reelle utfordringer og muligheter som foreligger for Elverum som kommune, har ført til de mål og tiltak som ansees som riktige og som presenteres i denne Energi- og klimaplan del 2: Mål, tiltak og aktiviteter. Elverum bidrar positivt i det globale CO 2 -regnskapet særlig ved at nettobindingen av CO 2 i Elverums skoger vesentlig overstiger klimagassutslippene i vårt område. Samlede årlige utslipp innenfor Elverums grenser tilsvarer om lag tonn CO 2 -ekvivalenter pr (jfr. SSB-statistikk se Energi- og klimaplanens del 1), mens Elverums skoger binder netto ca tonn CO 2 pr år. Bindingen utgjør således i størrelsesorden det tredobbelte av utslippene, med en netto binding tilsvarende ca tonn. På bakgrunn av dette faktum, er ambisjonen at en i Elverum i fortsettelsen skal bidra med tiltak som både reduserer utslipp av klimagasser og ytterligere binder karbon i skog og trekonstruksjoner. Skogens betydning og hvilke oppgaver den kan ivareta i klimapolitikken er under utforming også internasjonalt. Det forventes at temaet vil tillegges stor vekt under kommende internasjonale klimaforhandlinger i København i desember Resultatene vil kunne få betydning for norsk skogpolitikk og praktisering, herunder også energi- og klimaarbeidet i Elverum Målformulering Med bakgrunn i status og de utfordringer en står overfor settes følgende overordnede mål for energi- og klimaarbeidet i Elverum fram mot 2030: 1. De lokale tiltakene og Elverums bidrag til den nasjonale energi- og klimapolitikken skal styrke vår skogprofil. 2. Elverum skal i 2030 ha en positiv klimagassbalanse tilsvarende tonn CO 2 -ekvivalenter pr. år. Økningen på tonn CO 2 -ekvivalenter fra 2010 til 2030 skal søkes fordelt med: tonn binding gjennom netto skogtilvekst som følge av Elverums andel av Norges godkjente bidrag fra skog i henhold til Kyoto-protokollen tonn på utslippsreduksjoner tonn på økt binding i skog som følge av spesifikke skogtiltak. I tillegg skal en i Elverum innen 2030 ta i bruk de ytterligere uutnyttede ressursene en har for fornybar energiproduksjon, særlig fra skog, vann og grunnvarme, i størrelsesorden inntil 300 GWh - tilsvarende reduksjon i klimagassutslipp på tonn CO 2 -ekvivalenter gitt at det er fossil energibruk som erstattes. 3.2 Effektmål for energi- og klimaplanlegging En plan har som sitt fremste formål å kommunisere de mål en setter seg innenfor et område og hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå disse. Planen er en dokumentasjon på at en har arbeidet seg gjennom 6

7 en prosess for å forberede hva som skal skje i virkeligheten. Den ønskede effekt av selve Energi- og klimaplan for Elverum er at: 1. Elverum kommune som organisasjon har et forankret planredskap som grunnlag for å gjennomføre tiltak i egen virksomhet, den øvrige samfunnsplanlegging og det lokale næringslivet som gir de målsatte reduksjonene av klimagassutslipp til atmosfæren og binding av karbon. 2. Utvalgte samfunnssektorer og Elverum kommunes samarbeidspartnere er involvert i forpliktende plan og dernest arbeid for redusert klimapåvirkning. 3.3 Delmål og tiltak Kommentar I prinsippet kan en som ledd i å redusere den menneskeskapte klimapåvirkningen iverksette tiltak innenfor 2 områder: 1. Redusere/eliminere utslipp til atmosfæren 2. Trekke klimagasser ut fra atmosfæren I henhold til statistikk og fakta (jfr. Energi- og klimaplanens del 1) for Elverum, bør en for å tilfredsstille disse 2 tilnærmingene til problemet arbeide med tiltak særlig innenfor følgende fagområder: for reduksjon av klimagassutslipp: Landbruk herunder både jordbruk og skogbruk 14% av klimagassutslippene Stasjonær forbrenning i bygg og prosessindustri - 15% av klimagassutslippene Transport samferdsel - 60% av klimagassutslippene for binding og lagring av klimagasser: Skog Trebasert bygging og konstruksjon På basis av disse fakta og prinsipielle tilnærminger er det utformet delmål og tiltak underlagt det overordnede mål fram mot For å nå de oppsatte delmål tas det til orde for spesifikke tiltak som faglig begrunnet vil gi klimagassreduksjoner eller karbonbinding, dernest foreslås det under hvert område noen utviklingsprosjekter som vurderes å være riktig å gjennomføre som bidrag til å nå målene. 7

8 3.3.2 Klimagassreduksjoner fra Landbrukssektoren Målformulering Følgende delmål settes for klimagassreduksjoner fra landbrukssektoren i Elverum fram mot 2030 (årlig utslippsnivå pr. 2007: tonn CO 2 -ekvivalenter). 1. Klimagassutslippene fra jordbruks- og husdyrsektoren skal være redusert tilsvarende tonn CO 2 -ekvivalenter i 2030 i forhold til Klimagassutslippene fra skogbrukssektoren skal være redusert tilsvarende tonn CO 2 - ekvivalenter i 2030 i forhold til Tiltaksområder Tiltaksområde Tiltak Reduksjonspotensial CO 2 - ekv. i tonn innen 2030 Jordbruket - Det skal arbeides for redusert og riktigere bruk av kunstgjødselnitorogen, redusert jordbearbeiding og bruk av fangvekster i korndyrking, samt stimulere til god agronomi generelt, spesielt i form av tilstrekkelig grøfting og kalking. Husdyrbruket - Det skal stimuleres til etablering av biogassanlegg for utråtning av husdyrgjødsel for gassproduksjon og bedre tetting av gjødsellagre på gårder. Skogbruket - Sammen med skogbrukets innsats for å øke bruken av biomasse til energiformål, skal drivstofforbruket i skogsmaskiner og tømmervogntog reduseres, samt at disse skal konverteres til 100% bruk av biodrivstoff innen Redusert og riktig bruk av kunstgjødselnitrogen - Det skal arbeides for å få utformet stimulerende ordninger/eventuelt påbud for kunstgjødselbruk som begrenser bruken til et årlig nivå tilsvarende 12,5 kg N pr. daa pr. år, tilsvarende gj.snittlig reduksjon på 10% av årlig tilført nitrogenmengde pr. daa på jordbruksarealet i Elverum i forhold til bruken pr Alternativt skal det utformes strategier for spredning og nedmolding som dokumenterer tilsvarende reduksjonspotensial og eller at teknologien for produksjon av kunstgjødsel kan framvise utslippsreduksjoner som gir minimum reduksjonsmålet. Redusert jordarbeiding - Det skal søkes innarbeidet som en del av landbrukspolitikken ytterligere stimuli til redusert jordarbeiding. Slikt stimuli skal bidra til at pløyefritt jordbruk og overflate jordbearbeiding er realisert på et jordareal i Elverum på daa mer i 2030 enn i Som ledd i dette arbeidet kan en også arbeide for å øke det grasbevokste arealet med utstrakt bruk av kløver (nitrogenfiksering) Fangvekster på kornarealer - anvendelse av fangvekster på kornarealet opp til samlet 40% av kornarealet i 2030 (reduksjonspotensial på 30 kg. CO2 pr. daa.) Forsterket veileding - Gjennom forsterket og oppdatert veiledning skal det stimuleres til god klimaagronomi gjennom kompetanseformidling for å sikre riktig gjødselbruk, kalking, grøfting, jordarbeiding m.m. Husdyrgjødselhåndtering - en 10%-andel av husdyrgjødsel skal innen 2030 håndteres i biogassanlegg, og gjødsellagre på gårder skal tettes optimalt for å ta ut et reduksjonspotensial på 100 tonn CO2-ekvivalenter pr. år i 2030 i forhold til Biodrivstoff - Det tas til orde for et spesielt innfasingsprogram for innblanding av biodrivstoff i maskin- og kjøretøyparken i skognæringen i Hedmark, hvori Elverum inngår. Dette omfatter skogsmaskiner for hogst- og terrengtransport av tømmer samt lastebiler for vegtransport fram til industri/terminal. Innfasingsprogrammet planlegges for en progresjon tilsvarende 5% innblanding av biodrivsstoff i 2010 opp til 100% rent biodrivstoff i Sum

9 Kommentar begrunnelse I Elverum kommune er det i henhold til offentlig statistikk pr et samlet jordbruksareal på dekar som er i drift, fordelt med dekar grovforareal (gras), dekar korn, 2029 dekar poteter, 95 dekar grønnsaker og 202 dekar til frukt og bær. Jordbruket er i vesentlig grad styrt av nasjonal landbrukspolitikk. Det forutsettes derfor at de tiltak som foreslås for å redusere klimagassutslipp fra jordog husdyrbruket i Elverum vil være koordinert med det som måtte bli de landbrukspolitiske føringer for de nærmeste år. Tiltakene som er prioritert er foreslått ut fra hva en pr. dato mener å vite vil gi effekter og er mulige å gjennomføre, basert på forskning, utredninger, næringsorganisasjoner syn m.m. Riktigere og redusert kunstgjødselbruk er vurdert og beregnet for Elverums del å ha et samlet årlig innsparingspotensial på 700 tonn CO 2 -ekvivalenter pr.år. Utgangspunktet for beregningen er at kunstgjødsel har et klimagassutslipp på 12 kg CO 2 -ekvivalenter pr. kg anvendt nitrogen (som sum av utslipp fra gjødselproduksjon og gjødselanvendelse). Det er kalkulert med at kunstgjødsel anvendes på tilnærmet det samlede jordbruksareal og at en ved riktig og redusert bruk har et årlig reduksjonspotensial på 10% (tilsvarende noe slik som 1,5 kg N pr. dekar) uten at det reduserer avlinger for mye og skaper ulønnsomhet. Omregnet blir dette et samlet årlig redusert utslipp tilsvarende 700 tonn CO 2 -ekvivalenter pr.år. Aktuelle virkemidler for å realisere tiltak kan være slik som obligatorisk gjødselveiledning til alle, avgifter eller N-kvoter for kunstgjødsel eller stimuli for redusert bruk, krav til bedre utnyttelse av husdyrgjødsel, kløver i enga og belgvekster i andre kulturer (dette er nitrogenfikserende vekster). Redusert jordarbeiding - Hvis en tar som utgangspunkt at 40% av jordarealet allerede drives med redusert jordarbeiding (dvs. er grasbevokst eng eller kornareal som ikke pløyes, hvilket medfører økt karbonbinding i jorda) og en av agronomiske årsaker regner med at til enhver tid kan 30% av kornarealet underkastes redusert jordarbeiding (+eng), så har en i Elverum et bindingspotensial på ytterligere ca dekar av jordarealet. Ut fra forskningsdokumentasjon kan en så beregne et potensial for redusert utslipp av særlig CO 2 basert på redusert jordarbeiding. Dette er for jordbruket i Elverum sin del beregnet til samlet i størrelsesorden 750 t CO 2 pr. år. Den reduserte jordarbeiding vil si at pløying kuttes ut og kun ingen eller overfladisk jordarbeiding gjøres kombinert med direktesåing. Tiltaket er mulig å realisere som en del av landbrukspolitikken og stimuleres i verksatt gjennom veiledning, stimulering gjennom tilskudd, påbud og/eller tas ut på produktpriser (dokumentert klimavennlig landbruk). Særlig ulempe ved redusert jordarbeiding er oppformering av rotugras med påfølgende behov for sprøyting. Bruk av fangvekster - anslås maksimalt å kunne anvendes på ca daa og vil i henhold til forskning kunne bidra med årlig reduksjonspotensial tilsvarende ca.30 kg CO 2 -ekvivalenter pr. daa og år, dette gir utslippskutt på 300 tonn CO 2 -ekvivalenter pr. år. Husdyrgjødselhåndtering Håndtering av husdyrgjødsel gjennom utråtning for gassproduksjon i biogassanlegg og tetting av alle gjødsellagre optimalt, vil bidra med reduserte utslipp av klimagasser. Dette er imidlertid tiltak med foreløpig lav nytte-/kostnadsfaktor, dvs. det er kostnadskrevende pr. redusert tonn CO 2 -ekvivalent å ta ut hele potensialet. I tillegg er husdyrbasert produksjon i landbruket i Elverum begrenset. I planen er tatt inn gjennomføring av slike tiltak tilsvarende reduksjon på 100 tonn CO 2 -ekvivalenter pr. år. Tiltak i skogbruket Reduksjonspotensialet for klimagassutslipp fra skogbruksvirksomhet omfatter redusert og endret drivstofforbruk i skogsmaskiner og tømmervogntog. I planen er tatt inn en reduksjon på tonn CO 2 -ekvivalenter pr. år i 2030 i forhold til 2005, utelukkende som følge av redusert og endret drivstofforbruk, for denne næringen foreslått til 100% bruk av biodrivstoff i Reduksjonspotensialet er beregnet på basis av forskningsdata for utslipp (Institutt for Skog og Landskap) Utviklingsprosjekt Mulige utviklingsprosjekter innenfor landbrukssektoren for å øke graden av klimavennlig landbruk er: å øke anvendelsen av metoder fra presisjonsjordbruket utvikling og implementering av teknologi for gjødselspredning, kjemisk plantevern med mer. Det tas til orde for at det tas 9

10 initiativ fra Elverum overfor Forsøksring, BIOFORSK og maskinprodusenter i samarbeid med lokale krefter i landbruket som er involvert i slik teknologiutvikling. å finne logistikkløsninger slik at kompost fra Hera Vekst i størst mulig grad kan anvendes som jordforbedring i den sandholdige Elverumsjorda, da dette kombinert med begrenset jordarbeiding vil bidra til økt moldinnhold i jorda slik at avrenning reduseres og vannhusholdning og karbonbinding i jorda vil kunne bedres. 10

11 3.3.3 Klimagassreduksjoner fra Stasjonær forbrenning i bygg og prosessindustri Målformulering Følgende delmål settes for klimagassreduksjoner fra stasjonær forbrenning i bygg og prosessindustri i Elverum fram mot 2030 (årlig utslippsnivå pr. 2007: tonn CO 2 -ekvivalenter). Klimagassutslippene fra stasjonær forbrenning skal være redusert tilsvarende tonn CO 2 - ekvivalenter i 2030 i forhold til 2007, hvilket særlig innebærer at fossils fyringsolje til oppvarming og industriell prosessvarme skal fases helt ut Tiltaksområder Tiltaksområde Tiltak Reduksjonspotensial CO 2 -ekv. i tonn innen 2030 ENØK i kommunale bygg - Elverum kommune skal redusere energibruk pr. m 2 i egen bygningsmasse med 20% i perioden ENØK i private næringsbygg Det skal tas initiativ overfor eiere av næringsbygg for å gjennomføre ENØK-tiltak som har som mål å redusere energibruk pr. m 2 i bygningsmassen med 20% i perioden ENØK i privatboliger Det skal tas initiativ overfor huseiere for å iverksette en langsiktig kampanje med formål å redusere energibruken i privatboliger med 20% i perioden fra 2010 til Konvertering fra fossil fyringsolje til fornybare energikilder. i offentlige bygg i bedrifter i privatboliger slik at fossil fyringsolje til oppvarming og prosessvarme skal være faset ut innen Konvertering fra elektrisk strøm til romoppvarming til fornybar energi Organisere opp et systematisk ENØK-prosjekt for kommunal bygningsmasse med finansiell bistand fra ENOVA Gjennomføre prosjekt med konkret ENØK-arbeid i kommunale bygg samt i lokal vegbelysning. Gjennomføre ENØK-kampanje med kompetansetilbud for ENØK-vurderinger i næringsbygg. Gjennomføre ENØK-arbeidet i næringsbygg i et samarbeidsnettverk mellom byggeierne og med finansiell bistand fra ENOVA. Gjennomføre infokampanje mot husstander med påfølgende veiledningstilbud. Elverum er forsøkskommune i NVE s ordning for energimerking av bygg. Ordningen skal etter evaluering/justering gjøres permanent som stimuli til ENØK og god energibruk. Bidra til å samordne og rådgi ENØK-arbeidet i privatboliger i samarbeid mellom byggeierne og med finansiell bistand fra ENOVA. Utvidelse av Elverum Fjernvarme sitt nett og leveranser til å omfatte leveranser til mer av industrien (prosessvarme og romoppvarming)) og flere boligleveranser (romoppvarming) Utbygging av nærvarmenett med biobrensler eller grunnvarme som energikilde Utbygging av punktvarmeanlegg på gårdsbruk 500 Stimulering til installasjon av rentbrennende vedovner, varmepumper, pelletsbrenne o.a. i privatboliger til erstatning for oljefyring. Det er ikke gitt at elektrisk strøm er en fornybar energiform hvis samlet strømforbruk er så stort at import til Norge må skje (kullkraftbasert strømproduksjon i Europa). Det er derfor også et tiltak gradvis å konvertere fra romoppvarming med strøm (i Elverum mye i privatboliger) til romoppvarming basert på kortreist, fornybar energi for eksempel distribuert som vannbåren varme, slik at elektrisk strøm kan anvendes til andre formål (lys, motorer). Sum

12 Kommentar - begrunnelse For å stimulere energiøkonomisering (ENØK) og energikonvertering (særlig utfasing av oljefyrer) må det generelt gjøres bedriftsøkonomisk og/eller privatøkonomisk lønnsomt det som tilsynelatende vurderes som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er således en rekke stimuleringstiltak og aktiviteter som kan finansieres, organiseres og iverksettes for å realisere utslippsreduksjoner innenfor tiltaksområdene beskrevet over. Innenfor energiøkonomisering i bygg er det på basis av erfaringer fra slike prosjekter forventninger om at det i gjennomsnitt i bygg i Elverum vil være mulig med god lønnsomhet å gjennomføre tiltak som gir redusert energibruk i bygg (til oppvarming, kjøling, lys og prosesser) med i størrelsesorden minimum 10% i 5-års perspektiv. Dette forutsetter bevissthet og fokus på energibruk. Brorparten av dette vil sannsynligvis være på anvendelsen av elektrisk strøm, og vil for Elverums vedkommende utgjøre en energimengde i størrelsesorden GWh (20-30 millioner kwh). Det er et spesifikt forventet krav og mål at energiforbruket i kommunale bygg skal reduseres med minimum 10% gjennom målrettede ENØK-tiltak i planperiodens første 5-års periode jfr. krav fra ENOVA ved innvilging av støtte til produksjon av energi- og klimaplan Utviklingsprosjekt og utredninger Som ledd i å stimulere energieffektivisering og konvertering til fornybare energikilder for å redusere klimagassutslipp fra stasjonær forbrenning tas det til orde for å realisere noen utviklingsprosjekter i Elverum. Forslag er: Elverum kommune skal tilrettelegge for at et boligfelt bygges ut med lavenergibebyggelse (passivhusstandard), energiforsyning fra fornybare energikilder og materialbruk, byggeprosess og livsløp med dokumentert minimal klimapåvirkning. Prosjektet søkes bl.a. realisert gjennom arkitektkonkurranse og nært samarbeid med utbygger(e) og interesserte beboere. Elverum kommune skal ta initiativ til at kommunens antatt betydelige potensial for anvendelse av geotermisk varme og jordvarme basert på varmeuttak fra grunnvannsressurser og kaldtvannsuttak for kjøling utredes. 12

13 3.3.4 Klimagassreduksjoner fra Transport samferdsel Målformulering Følgende delmål settes for klimagassreduksjoner fra transport/samferdsel i Elverum fram mot 2030 (årlig utslippsnivå pr. 2007: tonn CO 2 -ekvivalenter): Klimagassutslippene fra transport/samferdsel skal være redusert tilsvarende tonn CO 2 - ekvivalenter i 2030 i forhold til Tiltaksområder Tiltaksområde Tiltak Reduksjonspotensial CO 2 - ekv. i tonn innen 2030 Effektivisering, plug-in hybrid og elektrifisering av bilparken - I Elverum skal det som er mulig gjøres for å tilrettelegge for å ta ny bil- og motorteknologi inn i transportsystemene, dels i form av en forventet effektivisering av tradisjonell bensin- og dieselteknologi på 20% i forhold til dagens nivå. Videre forventes en viss økning i bruken av plug-in hybridbiler, mens rene elbiler vil kunne dekke en liten, men viktig del av markedet. Plug-in hybrider og rene elbiler vil kreve særskilt tilrettelegging i form av ladestasjoner og parkering ved kollektivknutepunkt(er). I 2030 er målet at alle disse løsningene tilsammen vil bidra til å redusere det fossile energiforbruket til intern personbiltrafikk i Elverum med 30%, tilsvarende en reduksjon av klimagassutslipp anslagsvis i størrelsesorden tonn CO2- ekvivalenter. Stimulere til innføring av lavutslipps- og null-utslipps (plug-in hybrid og elbiler) biler, ved å etablere ladestasjoner på utvalgte steder i bysentrum, ved parkeringsplasser og kollektivknutepunkt. Det antas at dette vil gi en reduksjon i CO 2 -utslipp på 10%, eller tonn CO 2 innen Bidra for å presse på i norsk bilpolitikk slik at det etableres insentivordninger for å fremskynde overgang til biler med lavutslippsmotorer i bilparken også i Elverum. En slik overgang drives primært av teknologiutvikling og avgiftspolitikk. Det antas at dette vil bidra til en reduksjon i CO 2 -utslipp på 25% i dette segmentet, beregnet til tonn innen Utarbeide felles anbudsoppsett for kommunenes bilflåter, få ca 50% av den offentlige bilflåten over på lavutslipps, plug-in hybrid eller rene elbiler Kollektivisering av persontransport - Det skal tilrettelegges for en vesentlig forbedret mulighet for kollektiv persontransport i og til-/fraelverum. Det innebærer særlig å gjøre mulig overgang fra personbilbruk til bruk av buss og bane. Gratis og tilrettelagt parkering, og lading for elbiler rundt kollektivknutepunkter og hyppige togavganger, særlig mellom Hamar og Elverum Arbeide for at større arbeidsgivere kan samordne transport mellom Hamar og Elverum. Etter hvert vurdere Grønn ring rundt Elverum (inkluderer relativt høye parkeringsavgifter, gode busstilbud, utbygd gang- og sykkelvegnett, bysykkelsystemer, utbygging og fortetting av bysentrum framfor flere boligfelter i ring rundt sentrum). Gjennomgå og eventuelt restrukturere bybussystemet for å sikre hyppigere avganger, konkurransedyktig prising, bedre markedstilpassede kjøreruter m.m

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesdelplan Energi og klimaplan for Hedmark Del II Mål, tiltak og aktiviteter Godkjent i Hedmark fylkesting 29. september 2009 Energi og klimaplan for Hedmark fylke Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk (Fo) Miljøverndepartementet Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Norsk klimapolitikk Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland ROGALAND FYLKESKOMMUNE Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013

Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013 Energi- og klimaplan 2008-2013 Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013 Vedtatt i Oppdal kommunestyre 03.12.08, sak 08/125 1 Innhold Innledning 4 Bakgrunn 4 Prosessen 4 Sammendrag 5 Klimautfordringene

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Klima- og energiplan for Loppa kommune

Klima- og energiplan for Loppa kommune Klima- og energiplan for Loppa kommune Sluttrapport, 17. november 2010 Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning 1. Rammebetingelser

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer