Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november /015.T14/RORO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november /015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet Du vert med dette kalla inn til møte i samferdselsutvalet. Tid: onsdag 14. og torsdag 15. november 2012 Stad: Fylkeshuset, Agnes Movinckelsgt 5, Bergen Møterom 367 Det er lagt opp til slik timeplan for møte i utvalet onsdag 14. november: Gruppemøte Oppmøte Orientering om Forum Nye Bergensbanen v/prosjektleiar John Ragnar Aarset Lunsj Sakshandsaming Orientering om krysskonfliktar i gongfelt v/trond Karlsen SVV Sakshandsaming Torsdag 15. november er det opning av trafikktryggleikshallen i Fyllingsdalen og trafikksikringskonferansen for kommunane. Utvalet sine medlemmar er automatisk påmelde. Program er sendt per mail. Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å fylle ut skjemaet på Eventuelt kan ein nytte vedlagde forfallskjema (kan ikkje nyttast på ipad). Returner skjemaet på e-post til eller send det på fax til Innkallinga gjeld valde medlemer i utvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Gustav Bahus Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks Direkte telefon: E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Samferdselsutvalet Saknr. Arkivsak Saktittel 66/ Godkjenning av møtebok - samferdselsutvalet / Årsbudsjett 2013 / økonomiplan / Økonomisk handlefridom II 69/ Vedtak - Regional planstrategi for Hordaland / KLIMAPLANENS HANDLINGSPROGRAM FOR / Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet 72/ Bystasjonen AS - Terminal sør 73/ INVESTERING I BYBANEVOGNER - BYGGETRINN 3 74/ Trolleybuss - vidareføring av kvalitetsavtale på linje 2 75/ Delvis bompengefinansiering av Askøypakken - endeleg søknad 76/ Forprosjekt for kollektivstrategi for Hordaland 77/ Sykkelbyavtale - Stord kommune 78/ Trafikkavvikling Rv 555 mot Askøy og Sotra 79/ Reklamefinansiert kollektivtransport - orientering 80/ Takstsøknad for Bømlopakken - uttale 81/ Søknad om ruteløyve for strekninga Bergen lufthavn - Haukeland universitetssjukehus 82/ Nytt kollektivtilbod i Hardanger og Voss 83/ Fylkesvegane - plan- og byggeprogram for

3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 66/12 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /12 Godkjenning av møtebok - samferdselsutvalet Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 4

4 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Bertelsen, Mildrid Saksgang Møtedato Samferdselsutvalet GODKJENNING AV MØTEBOK - SAMFERDSELSUTVALET SAMANDRAG Møteboka frå samferdselsutvalet sitt møte vert med dette lagt fram for godkjenning. FORSLAG TIL VEDTAK Møteboka frå vert godkjent. Paul M. Nilsen fylkesrådmann Anne Iren Fagerbakke samferdselssjef Vedlegg: Møteboka frå

5 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 10. oktober 2012 Kl.: Stad: Kommunehuset, Meland Saknr.: 65/12 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Kvåle, Atle (A) Innvær, Anne-Line (A) Nævdal, Helge (A) Hansen, Jette Lunemann (A) Eidsheim, Torill (H) Lutro, Einar (H) Ryssdal, Stein Inge (H) Johansen, Iril Schau (H) Kårbø, Pål (KRF) Ljones, Jostein (SP) Skauge, Tom (SV) Greaker, Alf Helge (V) Ulvund, Inger Signe (FRP) Lunde, Børge (H) FORFALL Hjemdal, Silje (FRP) Berland, Eli Årdal (H) Eggum, Jørn (A) DESSUTAN MØTTE Frå Hordaland fylkeskommune Anne Iren Fagerbakke Rolf Rosenlund Thorbjørn Aarethun Målfrid Vik Sønstabø Johnny Stiansen Frå Statens vegvesen Erling Hodneland Kaisa Tonheim Banne MERKNADER TIL INNKALLINGA Innkallinga vart godkjent utan merknader. 1

6 GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjent utan merknader. Tom Skauge etterlyste sak om garanti for Hardangerbrua. Anne Iren Fagerbakke orienterte om at det ikkje var tradisjon å ta opp slike saker i samferdselsutvalet. Saka er dessutan alt handsama i fylkesutvalet og skal opp i fylkestinget i oktober. Tom Skauge sette fram forslag om ta saka opp til handsaming. Einar Lutro stilte spørsmål om han som leiar i Hardangerbruprosjektet var ugild. Utvalet fann Lutro ugild. Røysting om ein skal ta saka opp fekk 1 røyst (SV) og fall. Pål Kårbø stilte spørsmål om ein kan få ei melding om status i snøggbåtsaka. Anne Iren Fagerbakke opplyste om at det vil bli gjev orientering om denne saka når forhandlingane med anbydarane er avslutta. ORIENTERINGAR Møte med Meland kommune Møte i utvalet var kombinert med vitjing i Meland kommune. Ordførar Nils Marton Ådland orienterte om kommunen og om planar og utfordringar på samferdselsområdet. Bompengar i Hordaland Anne Iren Fagerbakke orienterte om bompengeselskap i Hordaland, - formål, eigarstruktur og styre. Harald Håkonsen frå Vegdirektoratet orienterte om innhald og konklusjonar i rapport frå vegdirektoratet om regionale bompengeselskap, samt om det vidare arbeid med oppfylgjing av rapporten. Torill Eidsheim, styreleiar i Norvegfinans, kom med synspunkt på rapporten på vegne av selskapet. Budsjett 2013 Økonomidirektør Johnny Stiansen orienterte om fylkesrådmannen sitt budsjettforslag. Hamneplanarbeidet Thorbjørn Aarethun gav ein statusrapport om hamneplanarbeidet. YMSE Oversikt over konferansar og deltakarar frå utvalet. Plankonferansen Atle Kvåle dag 2. Alf Helge Greaker Jette Hansen dag 2. Transport og Logistikkonferansen Gustav Bahus Byutviklingskonferansen Ope for at alle kan delta. Zerokonferansen Deltaking er ikkje avklara. 2

7 Kollektivkonferansen Jostein Ljones Seminar om Biogass Deltaking er ikkje avklara. Fylkeskommunen sin trafikksikringskonferanse Vert arrangert 15. november. Alle vert oppmoda om å delta. Alf Helge Greaker stilte spørsmål om kva økonomisk og driftsmessig fylgjer iverksetjing av forskrifta om sitjeplass med setebelte for skuleelevar vil få for Hordaland. Anne Iren Fagerbakke orienterte om forskrifta og at det er sett av 20 mill kr på statsbudsjettet til tiltaket i For Hordaland får forskrifta fyrst effekt frå skuleåret 2015/2016. Jette Hansen hadde registerte at bussar som ikkje går i rute er ulikt skilta i dei ulike rutelaga, og gav uttrykk for at det er uheldig at det ikkje er ei eins skilting av bussar som ikkje går i rute. Tom Skauge stilte fylgjande spørsmål. Hardangerbrua Kva er status for investeringskostnaden. Er søknaden om utvida garanti eit signal om at det vert kostnadsoverskridingar? Einar Lutro som er styreleiar i Hardangerbrua opplyste om at det framleis er ein reserve på 90 mill kr i prosjektet. Arbeidet er likevel krevjande og det kan verta trong for auka midlar. Det er difor søkt om utvida garanti slik at lånet kan aukast viss det vert trong for det. Utredningsgrunnlag for bru og ferje over Bjørnefjorden Naturvernforbundet seier til BT 4 okt. at ferjealternativet er utreda med eksisterande veg, mens andre alternativ er utreda med ny veg til Os. Dei hevdar og at 75 % av dei reisande med dagens ferjealternativ er fritidsreiser som kanskje vil velja ferje framfor bru. 1. Er Naturvernforbundet sine påstandar rette? 2. Viss ja. Kva vil HFK gjera for å retta opp grunnlagsmaterialet for beslutning om framtidig kyststamveg? Anne Iren Fagerbakke opplyste at ein vil koma attende med skriftleg svar. Snarveien Askøy-Nøstet BA har meldt at reisande på «Snarveien» mellom Askøy og Nøstet fleire gonger har opplevd å ikkje få plass på båten. Kapasiteten er tilsynelatande vorte for liten for dette viktige kollektivtiltaket. 1. Kor ofte har det hendt at passasjerar må stå att på grunn av for liten plass på Snarveien? 2. Er det rett at Skyss/HFK nektar Snarveien å auka frekvensen på sambandet? Målfrid Vik Sønstabø opplyste om at avgongen kl for tida hadde stor pågong på reisande, noko som hadde resultert i avvising av reisande ein del gonger. Det er ikkje konkrete planar om å auka kapasiteten. Ringeriksbana Fredag 28. september vart det kjent at Jernbaneverket si utredning av Ringeriksbana er så dårlig at Samferdselsdepartementet vil ha ei ny utredning. Det har nå gått 20 år sidan SV fekk vedteke Ringeriksbana som vil forkorta reisetida på Bergensbana med ein time, og tida er overmoden for at vedtaket blir gjennomført. Ringeriksbana er avgjerande for å nå målet om å redusera reisetida med tog mellom Bergen og Oslo til 4 timar. Dette vil gjera Bergensbana til et reelt alternativ til fly på strekninga, og bidra til reduserte klimagassutslepp. Ringeriksbana av stor betydning for Bergen, og det 3

8 har i den seinare tid vore stor tverrpolitisk semje om at tiltaket skal vera ei sentral prioritering i samferdselspolitikken for Bergen og Norge. 1. Har HFK kome med ein offisiell reaksjon på vegne av fylkeskommunen til samferdselsdepartementet på nyheita om ny utredning av Ringeriksbana? 2. Vil HFK ta initiativ til ei tverrpolitisk tilbakemelding til departementet som understrekar at Ringeriksbana må ha ein svært høg prioritet i den nasjonale jernbanepolitikken og få ein sentral plass i neste NTP? Anne Iren Fagerbakke synte til arbeidet i Forum nye Bergensbanen. Ein vil der fylgja opp saka ovanfor statlege styresmakter. Børge Lunde stilte spørsmål om kvifor ein tek vekk ekspressbussane i skuleferien. Det vart og peika på at det er trafikkfarleg å stå på ekspressbussane. Målfrid Vik Sønstabø opplyste om at ein må ta ned produksjonen om sommaren ettersom det då er mindre reisande, og at ein på den måten får meir ressursar til rutene elles i året. Anne Iren Fagerbakke opplyste at det er ei kontinuerleg vurdering om korleis ein skal nytta dei tilgjengelege ressursane til rutedrifta. Gustav Bahus stilte spørsmål om dei avsette midlane til traseen Lepsøy-Storum på 64 mill kr skal nyttast på heile strekninga frå Lepsøybrua til Storum. Denne strekninga inneheld ein gammal og ein ny reguleringsplan. Gustav Bahus stilte spørsmål om ein snart kjem i gong med strakstiltak ved Lepsøykrysset på Halhjemsvegen. 4

9 MELDINGAR Periode: 20. september oktober 2012 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 178/ Plankonferansen / Vegdirektoratet tilrår regionale bompengeselskap 180/ Trafikksikring - tiltak ved skular og oversikt over trafikklys med sekundærkonflikt Utvalet ba om å få ei orientering om problemstillingar rundt lysprioritering ved skular på neste møte. 181/ Seminar - Biogass som drivstoff for kjøretøy 182/ Sams vegadministrasjon - behov for forbetring av rapporteringsrutinar i fylkesvegsaker 183/ Velkommen til Kollektivtrafikkonferansen / IS Fjordvegen - vidare satsing for gul midtstripe langs RV / FV 13 - dagseminar 5. oktober / E39 Os - Rådal, svar på spørsmål i fylkesutvalet 186/ Byutviklingskonferansen / Transport & Logistikk Konferanse 188/ Zerokonferansen

10 SAKNR. 65/12 GODKJENNING AV MØTEBOK - SAMFERDSELSUTVALET Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. VEDTAK Møteboka frå samferdselsutvalet vert godkjent. Rolf Rosenlund sekretær 6

11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 67/12 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Kultur- og ressursutvalet /12 Opplærings- og helseutvalet /12 Samferdselsutvalet /12 Fylkesutvalet Fylkestinget Årsbudsjett 2013 / økonomiplan

12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak Arkivnr. 111 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato ÅRSBUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN SAMANDRAG Som grunnlag for budsjetthandsaminga ligg det føre følgjande dokument: Budsjettgrunnlag datert 5. oktober 2012 Revidert budsjettgrunnlag datert 1. november 2012 Talhefte FORSLAG TIL INNSTILLING 1 a) Investeringsbudsjettet for 2013 vert vedteke med slike rammer: kr Bruk av lånemidlar Tilskot og refusjonar m.m Salsinntekter Midlar frå driftsbudsjettet SUM INNTEKTER

13 Disponert slik: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj Opplæring Tannhelse Regional utvikling Samferdsel Kultur SUM INVESTERINGSUTGIFTER Avsetjingar SAMLA FINANSIERINGSBEHOV b) Driftsbudsjettet for 2013 vert vedteke med følgjande rammer: Frie inntekter (skatt, rammetilskot) Finansutgifter netto Fondsavsetjingar Til finansiering av utg. i investeringsbud TIL FORDELING DRIFT Fordelt slik: Politiske organ, administrasjon, fellesfunksj. netto Opplæring netto Tannhelse netto Regional utvikling netto Fylkeskommunal næringsverksemd netto Samferdsel netto Kultur netto FORDELT PÅ SEKTORANE netto Tilleggsløyvingskonto Lønsavsetjing Mva-kompensasjon (frå investering) TIL SEINARE FORDELING Låneopptak a) Fylkestinget godkjenner låneopptak på 970,68 mill. kr. b) Fylkestinget godkjenner opptak av kassakreditt på inntil 500 mill. kr. 3. Stønad til dei politiske gruppene i fylkestinget og frikjøp Gruppestønad til fylkestingsgruppene kr Stønad pr. representant i gruppa kr Frikjøp pr. representant kr

14 4. Disponering av IT-løyving Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå kontraktar som disponerer inntil 50% av IT-løyvingane i økonomiplanperioden. 5. Takstane ved den offentlege tannhelsetenesta Fylkestinget godkjenner at takstane ved den offentlege tannhelsetenesta vert auka med 3 % frå Kollektivtakstane Minstetaksten for einskildbillett vert auka frå kr 27 til kr 29. For høgare takstsoner vert takstane auka med 5%. Prisen for periodekort vert auka med 4%. Takstauken vert sett i verk frå 1. februar. Det vert innført eit «ombordtillegg» ved kontant betaling på bussen. Ferjetakstane følgjer riksregulativet (+ 3,3%). 7. Veginvesteringar Fylkesrådmannen får fullmakt til å justere kostnadsrammene for dei einskilde investeringsprosjekta som følgje av endra momsreglar. Økonomiplanen for Fylkestinget godkjenner det utsende forslaget til økonomiplan. Paul M. Nilsen fylkesrådmann Johnny Stiansen økonomidirektør 9

15 FYLKESRÅDMANNEN, : Fylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget for 2012 den 5. oktober, 3 dagar før statsbudsjettet vart presentert. Etter at innhaldet i statsbudsjettet var kjent, har fylkesrådmannen gått gjennom fylkesbudsjettet på nytt, og gjort nokre mindre justeringar. Dette er omtalt i notat av 1. november - Revidert budsjettgrunnlag. 8,6 mill. kr er foreslått sett av til disposisjonsfond, dvs. står til fri disposisjon i den vidare budsjetthandsaminga. Som grunnlag for budsjetthandsaminga ligg det altså føre følgjande dokument: Budsjettgrunnlag datert 5. oktober 2012 Revidert budsjettgrunnlag datert 1. november 2012 Talhefte I tillegg har informasjonstenesta utarbeidd eit samandrag av budsjettgrunnlaget frå 5. oktober. 10

16 Økonomiavdelinga SÆRUTSKRIFT Arkivsak Arkivnr. 111 Sakshandsamar Vetlesand, Nils E. Saksgang Møtedato Saknr. Hovudarbeidsmiljøutvalet /12 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Hovudarbeidsmiljøutvalet Økonomidirektør Johnny Stiansen gav ei orientering om budsjettet. VEDTAK Hovudarbeidsmiljøutvalet tek Budsjett 2013 Økonomiplan til orientering. RETT UTSKRIFT: DATO: 7. november 2012

17 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 68/12 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Kultur- og ressursutvalet /12 Opplærings- og helseutvalet /12 Samferdselsutvalet /12 Administrasjonsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Økonomisk handlefridom II 11

18 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 111 Saksh. Moberg, Jannicke Saksgang Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato og ØKONOMISK HANDLEFRIDOM II SAMANDRAG Fylkestinget ba i desembermøtet 2011 fylkesrådmannen om å etablere eit prosjekt Økonomisk handlefridom II med målsetjing å auke fylkeskommunen sitt handlingsrom i økonomiplanperioden Fylkesrådmannen vart beden om å identifisere tiltak som kan gi inntektsauke/kostnadskutt i storleik 100 mill. kroner i driftsbudsjettet. I denne saka vert innsparingstiltak for perioden skissert. Dei opplista tiltaka summerer seg til 27,7 mill. kr. i 2013, 56,9 mill. kr. i 2014 og 78,2 mill. kr. i Ut over dette legg fylkesrådmannen til grunn at den nye skulestrukturen som fylkestinget skal vedta, vil gje etter måten store innsparingar slik at målsettinga om 100 mill. kr. er mogeleg å nå. Tiltak som får verknad for budsjettet i 2013, er innarbeidd i budsjettgrunnlaget for FORSLAG TIL INNSTILLING: Fylkestinget godkjenner den framlagde tiltaksplanen som grunnlag for vidare arbeid. Fylkestinget vil ta stilling til dei einskilde tiltaka i samband med budsjetta for dei komande åra eller som einskildsaker. Paul M Nilsen fylkesrådmann Paul J Manger kst. organisasjonsdirektør 12

19 FYLKESRÅDMANNEN, : Fylkestinget vedtok i samband med budsjettet for 2012 m.a. følgjande: B: Prosjekt Økonomisk handlefridom II Fylkestinget ber fylkesrådmannen etablera eit prosjekt Økonomisk handlefridom II etter modell av tilsvarande prosjekt i valperioden Målsetjinga med prosjektet er å auka fylkeskommunen sitt handlingsrom i økonomiplanperioden , spesielt sett i høve aukande kapitalkostnader som følgje av lånefinansierte investeringar i planperioden. Prosjektet bør identifisera tiltak som kan gje inntektsauke/kostnadskutt i storleik 100 mill. kroner i driftsbudsjettet. Fylkesutvalet skal fungera som styringsgruppe, og motta milepelsrapportar undervegs i prosjektet. Samla tiltaksplan bør liggja føre for politisk handsaming innan utgangen av Fylkesrådmannen har lagt til grunn at auke av takstane innan samferdselssektoren ikkje skal trekkjast inn som eit aktuelt tiltak i Handlefridom II. Det er vidare lagt som premiss i arbeidet at ingen fast tilsette medarbeidarar i fylkeskommunen vert sagt opp. Organisering av arbeidet Fylkesrådmannen har organisert arbeidet med Handlefridom II i linja, dvs. avdelingsdirektørane svarar for kvar sin del av innsparingane og organiserer utgreiingsarbeidet ved bruk av eigne tilsette eller ved å leige inn ekstern konsulent for enkeltoppdrag. Fylkesrådmannen har og sett ned ei rådgjevande gruppe med deltaking frå dei 4 hovudsamanslutningane samt økonomidirektøren, opplæringsdirektøren og organisasjonsdirektøren. Gruppa har i perioden hatt 4 møte. Fylkesutvalet som styringsgruppe har mottatt milepælsrapportar undervegs i arbeidet i meldingssak 31/12, 70/12, 131/12 og 210/12. Forslag til innsparingar/inntektsauke i økonomiplanperioden Tiltak som får verknad for budsjettet i 2013, er innarbeidd i budsjettgrunnlaget for Alle tal i tabellane vidare i saka er i 1000 kr og viser innsparingar det einskilde året i høve til Innsparing summert for alle avdelingane/sektorane Tannhelse Regional utvikling Opplæring Samferdsel Kultur Organisasjon Økonomi/ renter og avdrag TOTAL Innsparing som følgje av endra skulestruktur er ein føresetnad for at samla årleg innsparing i perioden vert 100 mill. kr. Dei økonomiske følgjene av endra skulestruktur er ikkje talfesta. Dette vert å kome tilbake til i samband med budsjettbehandlinga dei komande åra. 13

20 Sektorvise innsparingstiltak Tannhelsetenesta Nedlegging klinikkar Nedlegging klinikkar Nedlegging etter Refusjon for reiseutgifter Sum Nedlegging av klinikkar Tannhelsetenesta vil i all hovudsak få innsparingar ved ei endring og effektivisering av klinikkstrukturen i fylket. Tannklinikkane i Hordaland vil i framtida bli færre og større. Dette er ein generell tendens både i offentleg og privat sektor, samt i alle andre fylkeskommunar. Innsparing for 2013 er eit resultat av at Sæbøvik tannklinikk, Fotlandsvåg tannklinikk og Strandebarm tannklinikk er nedlagt i I 2013 og 2014 vil ytterlegare om lag 10 tannklinikkar bli føreslått nedlagt. Tannklinikkane som vert foreslått nedlagte, er handsama i fylkesdelplan Tannhelsetenester i Hordaland Alle forslag om nedlegging av tannklinikkar skal i tillegg handsamast i eigne saker. Refusjon for reiseutgifter Tannhelsetenesta er ikkje pålagt å refundere reiseutgifter som pasientar vert påført før/etter tannbehandling. Tenesta har i fleire år likevel som hovudregel dekka utgifter etter NAV sine takstar og regelverk. Refusjonsbeløpa er små og arbeidskrevjande. Ordninga vert foreslått avslutta f.o.m. 2013, jamfør budsjettgrunnlaget for Opplæringssektoren Elev-pc Elev-pc Fylkesrådmannen foreslår i budsjettgrunnlaget for 2013 at elevane frå hausten 2013 skal betala lågaste læremiddelstipendsats i eigendel for elev-pc kvart skuleår. Ordninga til no har vore eigendel over to år. Hausten 2012 er stipendsatsen kr 910. Auka inntekt i 2013 er utrekna til 5,9 mill. kr meir. For budsjettåra 2014 og 2015 er forventa auke i inntekter 4.5 mill. kr og 5.8 mill. kr i høve Ut over dette kjem innsparingar som følgje av fylkestinget sitt vedtak om framtidig skulestruktur (skolebruksplanen). 14

21 Regional utvikling Regionalt utviklingsprogram Driftstilskot til BRB og HOG Energi Tilskot Utdanning i Bergen Regionale tiltakskontor, tilskot Internasjonal seksjon, prosjekt Utviklingsmidlar direktør Driftsbudsjett Reg.avd Ledig stilling Mellombels driftstilskot til prosjekt og org Sum Regionalt utviklingsprogram Kommunal- og regionaldepartementet opnar for at fylkeskommunen kan nytte inntil 5% av dei regionale utviklingsmidlar (73,95 mill. kr i 2012) til å dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader ved forvaltninga av midlane. Fylkesrådmannen foreslår å nytte 1 mill. kroner i 2013 og ytterlegare 0,2 mill. kr i Driftstilskot til Business Region Bergen og Hordaland Olje og Energi I budsjett for 2012 er driftstilskotet til Business Region Bergen (BRB) på 2,563 mill. kr og driftstilskotet til Hordaland Olje og Energi (HOG Energi) på kr 1,092 mill. Fylkesrådmannen foreslår ein reduksjon på 0,2 mill.kr til BRB og 0,1 mill. til HOG Energi. Tilskot til Utdanning i Bergen Fylkeskommunen deltar i prosjektet Utdanning i Bergen saman med Universitetet i Bergen og høgskulane i Bergen. Tilskot er kr i Oppgåvene til Utdanning i Bergen handlar no først og fremst om tiltak for å sikre ei god rekruttering av studentar. Innsats for å styrke samhandlinga mellom utdanningsinstitusjonane og omverda har ikkje lenger noko sentral plass i prosjektet. Fylkesrådmannen foreslår at fylkeskommunen trekkjer seg ut av prosjektet med verknad på 0,2 mill. kr. Regionale tiltakskontor, tilskot Fylkeskommunen har i mange år gitt driftstilskot til regionråda sitt tiltaksarbeid. Løyvinga i 2012 er samla på 2 mill. kr, som skal fordelast til seks regionråd/tiltakskontor. Løyvinga medfører at fylkeskommunen gir tilskot til driftskostnader for interkommunale samarbeidstiltak. Fylkeskommunen gir prosjektstøtte (RUP) til næringsutviklingsprosjekt i regi av regionråda. Fylkesrådmannen legg opp til å fase ut det fylkeskommunale driftstilskotet, med reduksjon på 0,5 mill. i 2013 og ytterlegare 0,5 mill.kr i Resterande midlar i løyvinga (1. mill. kr) kan evt. nyttast til særskilte tiltak i regionråda etter søknad, eller fasast heilt ut frå Mellombels driftstilskot til organisasjonar og prosjekt ytterlegare kutt i 2014 Det vil bli lagt fram eiga sak om endringar i løyvingane på denne posten ut over dei konkrete kutta som er lagt inn i budsjettet for Fylkesrådmannen legg opp til kutt på ytterlegare 1 mill. kr frå og med

22 Samferdsel Ruteproduksjon Bergen Ruteproduksjon Hardanger Bestillingstransport Reklame på transportmiddel Innfartsparkering Skuleskyss Sum Ruteproduksjon i Bergen Kjøp av rutetenester er den dominerande kostnaden på samferdselsområdet. I budsjettet for 2012 er det sett av 1,114 milliardar kr til kjøp av bussruteproduksjon. I løpet av 2012 er det føreteke ein mindre reduksjon av ruteproduksjonen for å tilpassa denne til budsjettramma. Reduksjonane er hovudsakleg gjennomført i Bergensområdet. Full verknad av desse reduksjonane får ein i 2013 med 10 mill. kr. Ruteproduksjon i Hardanger Det skal føretakast ein gjennomgang av ruteproduksjonen i Hardanger i samband med opninga av Hardangerbrua. Ein slik gjennomgang bør ha som siktemål å redusera den totale tilskotstrongen i regionen. Fylkesrådmannen legg til grunn at gjennomgangen kan gje ei innsparing på 2,5 mill. kr med effekt frå Bestillingstransport I andre halvår 2012 er det starta opp eit prosjekt som skal utgreia bestillingstransport i distrikta. Det er vanskeleg å talfesta innsparingspotensiale, men fylkesrådmannen legg til grunn at det skal gje ei innsparing på 2,5 mill. kr. Effekten av dette er rekna frå Reklame på transportmiddel Fylkesrådmannen har lagt til grunn at det vil vera mogeleg å henta inn 5 mill. kr i netto reklameinntekter. Det vert lagt opp til at tiltaket kan gje ei slik innsparing frå Det vert lagt fram sak til politisk handsaming. Innfartsparkering Det er nedsett ei tverrpolitisk gruppe frå samferdselsutvalet som skal sjå på temaet innfartsparkering. Vurdering av eigenbetaling vil vera ein del av dette arbeidet. Det vert lagt opp til å fremja ei politisk sak om dette temaet når ein er komen lengre i utgreiingsarbeidet. Sjølv om ein kjem i gong med p- avgift i løpet av 2013 vil det vera oppstartskostnader og såleis ikkje realistisk å rekna med nettoinntekter av dette tiltaket i Det er lagt til grunn ein årleg effekt på 3 mill. kr. frå Skuleskyss Kostnadane til skuleskyss er todelt. Den eine delen gjeld kostnader til skyssopplegg der det ikkje er bussruter eller der eleven ikkje er i stand til å nytta bussruter. Den andre delen er kostnaden til ruteproduksjon som heilt eller hovudsakleg er knytt til skuleskyss. Denne kostnaden inngår som ein del av kostnaden til kjøp av ruteproduksjon. Viktige faktorar for skuleskyssen er samordning av skuledagar innan kommunar/regionar og mellom skuleslag. Det er alt teke eit initiativ ovanfor opplæringsavdelinga om samordning, og aktuelle skular er orienterte om dette. Ein er i gong med å kartleggja i kor stor grad skulane har fylgt oppmodinga frå 16

23 opplæringsavdelinga om meir samordning av skuledagane. Det er lagt til grunn at det er mogleg å spare 2 mill. kr. årleg frå Kulturavdelinga Auka satsar arkeologisk graving Reduksjon lønsbudsjettet Tilskot fylkesidrettsanlegg Tilskot regionale kulturbygg Sum Auka satsar på arkeologisk graving Fylkesrådmannen har foreslått å auke timesatsen frå kr 550,- til kr 700,-. Det gjer auka inntekter på 0,7 mill. kr. Reduksjon lønsbudsjettet 3 stillingar vil innan 3 år bli inndradd som følgje av naturleg avgang. Tilskot til verksemder/institusjonar Tilskot til fylkesidrettsanlegg og regionale kulturbygg vert foreslått redusert frå og med 2014 med 1 mill.kr kvar. Regional plan for kultur er under arbeid og vil legge føringar for prioriteringar i budsjett og økonomiplan Organisasjonsavdelinga Porto og trykkeri IT Driftsbudsjett Retrettstillingar Kjøp av tenester Utvikling og opplæring Sum Porto og trykkeri Papirlaus politisk sakshandsaming, innføring av ipad til alle fylkespolitikarane, medfører ein markant reduksjon i utsending av politiske møtedokument. Nytt dokumenthandteringssystem med fullelektronisk arkiv, vil legge til rette for at større del av utgåande post kan sendast elektronisk. På sikt må ein vurdere om all post frå Hordaland fylkeskommune skal sendast ut elektronisk. IT Tiltaket er gjeld reduksjon av vedlikehaldsavtalar og omlegging av driftsrutinar for datasenteret. Tiltaket er risikovurdert og funne forsvarleg. Øvrige tiltak gjeld nedtrekk i diverse budsjettpostar som vert innført i

24 Økonomiavdelinga Belaste prosjekt med relaterte kostnader Belaste prosjekt med relaterte kostnader Eigedomsseksjonen har gått gjennom arbeidsområda for dei einskilde medarbeidarane. Utifrå gjennomgangen kan ein del lønsmidlar belastast investeringsprosjekt og dotterselskap. Overslag tyder på ein effekt på driftsbudsjettet på om lag 3 mill. kr årleg. Sal av eigedomar Fylkesrådmannen foreslår at eigedomar som ikkje lenger er viktige for tenestetilbodet til fylkeskommunen skal seljast. Eigedomsseksjonen har gjort avtale med Fana Sparebank Eiendom AS om eigedomsmeglertenester knytt til gjennomføring av sala. Nedanfor listar fylkesrådmannen opp eigedomar er planlagt selde i perioden prosjektet omfattar. I tillegg vil vedtak i samband med skulebruksplanen verka inn på kva eigedomar som skal seljast. Ved berekning av sparte kapitalutgifter er det nytta 5% rente og avdragsperiode på 25 år Tidligare tannklinikk Olav Bjordals vei Verksemda er overført til ny klinikk på Hesthaugen ved Åsane senter. Bygningen er fråflytt og vert difor foreslått lagt ut for sal. Prisvurdering 3 mill. kr. Ibsens gt. 118 Eigedommen grenser opp til Haukeland Universitetssjukehus og er leigd ut til Helse Bergen fram til Helse Bergen ønskjer ikkje å forlenge avtalen og fylkesrådmannen legg til grunn at eigedomen kan seljast. Prisvurdering 7,5 mill. kr. Enkelttomt Hagavik Tomta på ca. 1 mål ligg midt i bustadområde og vert foreslått seld som bustadtomt. Prisvurdering 0,75 mill. kr. Einebustader Hjeltnes Dette er to bustader som skulen leiger ut til tilsette. Begge eigedomane er utskilde på eiga tomt, og det er tidlegare fremja sak om salet. Salsprosessen er vorten seinka pga tvil om heimel til tomtene. Prisvurdering 2 mill. kr. Valen og Handeland gard. Fylkestinget har vedteke at garden vert seld. Prisvurdering 10 mill. kr. som er noko over taksten som føreligg. Valheim skole, del av Laksevåg videregående skole. Sal av Valheim er godkjent av fylkestinget. Salssum 20 mill. kr. Tanks vgs Undervisninga ved skulen flytter til Amalie Skram vgs frå hausten Fylkesrådmannen legg til grunn at skulen skal seljast. Salet er planlagt gjennomført i 2013 med tilbakeleige fram til hausten 18

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsutvalet Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 11. januar 2013 201112482-15/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer