Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg"

Transkript

1 Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter

2 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver og lærer s. 4 Samarbeid med vitensentrene s. 5 Tverrfaglig arbeid realfaglige aktiviteter s. 5 Dataprogrammet Muligheter s. 6 Innhold og aktiviteter i Muligheter s. 7 Hvordan du går fram s. 8 Elevark s. 16 Aktuelle nettadresser s. 21 Læreplan for utdanningsvalg s. 23 Intensjonsavtalve mellom Norsk Industri og Utdanningsforbundet s. 26 2

3 Forord Det norske samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse i realfag og teknologi er i dag ikke godt nok ivaretatt. Manglende realfags- og teknologikompetanse er alvorlig og kan bli et hinder for en positiv utvikling av arbeidslivet og samfunnet. Strategidokumentet Et felles løft for realfagene begrunnes med behovet for å styrke kompetansen i samfunns-, arbeids- og næringsliv innenfor naturvitenskapelige og teknologiske områder. Ett av de mest sentrale virkemidlene for å lykkes med dette er å styrke realfagene i norsk utdanning. Mange arbeider med større og mindre prosjekter for å styrke realfagene. Det skjer både i utdanningssektoren, innenfor andre deler av offentlig sektor og i regi av næringslivet og andre private aktører. Samarbeid og koordinering er nødvendig for å lykkes i arbeidet. Norsk Industri og Utdanningsforbundet inngikk en intensjonsavtale i 2007 for å formalisere et samarbeid. Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å øke ungdommens interesse og motivasjon for realfag og teknologifagene. Som et ledd i samarbeidet er det utarbeidet et interaktivt digitalt program, Muligheter. Programmet er laget av Norsk Industri for å vise elever på ungdomstrinnet at real- og teknologifag kan føre til mange forskjellige yrker. Programmet inneholder yrkes- og utdanningsveiledning, oppgaver, nøtter og faktaopplysninger. I første rekke vil dette programmet egne seg innenfor faget utdanningsvalg og innenfor yrkesog utdanningsveiledning. Muligheter kan også brukes i sammenheng med bedriftsbesøk og i partnerskapssamarbeid mellom skole og bedrift. Lærere innenfor matematikk og naturfag vil også kunne finne ting av interesse i programmet som kan brukes i undervisningen. Læreplanen for faget utdanningsvalg ligger som vedlegg til dette heftet. Utdanningsforbundet og Norsk Industri henvendte oss til Gjøvik kommune for å få utviklet dette veiledningsheftet. Vi visste at kommunen har satset på realfag med systematisert etter- og videreutdanning og samarbeid med vitensenteret Innlandet. Gjøvik kommune har et etablert samarbeid med videregående skoler og næringslivet. Kommunen har deltatt i et pilotprosjekt sammen med Oppland fylkeskommune for å utvikle og prøve ut en modell for gjennomføring av Programfag til valg, nå utdanningsvalg. Vi mente vi kunne dra veksler på disse erfaringene. Vi håper dette vil være nyttig for rådgivere, lærere og elever. Oslo, september 2008 Carla Botten-Verboven direktør for kompetanseavdelingen Norsk Industri Per Aahlin nestleder Utdanningsforbundet 3

4 Utdanningsvalg Fra høsten 2008 blir utdanningsvalg et obligatorisk fag på ungdomstrinnet. Faget er gitt 113 timer, og det er opp til skolene hvordan timene disponeres på de ulike trinnene. Hovedmålet med faget er å gi elevene tilstrekkelig innsikt i utdanningsprogrammer og yrkesveier, så elevene blir bedre til å gjøre gode valg for seg selv og sitt eget liv. Faget utdanningsvalg skal bidra til at ungdom får en bedre forståelse for sammenhengen mellom skolefag og yrkesmuligheter. Faget skal gi ungdommene innsikt i innhold og arbeidsmåter som karakteriserer forskjellige utdanningsprogram i videregående opplæring. Opplæringen i faget utdanningsvalg skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer og ulike læringsarenaer. Faget har tre hovedområder Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 %. Oppgavene i arbeidsheftet kan knyttes til kompetansemål i utdanningsvalg, matematikk og naturfag. Til rådgiver og lærer Det er et mål at yrkes- og utdanningsveiledning skal bli hele skolens ansvar. Det skisseres i dokumenter som St.meld. 30 ( ) Kultur for læring og St.meld. 16 og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring. Faget utdanningsvalg er tredelt, elevene skal lære om videregående opplæring og arbeidsliv, de skal prøve ut utdanningsprogram og de skal lære om egne forutsetninger for å velge utdanning og yrke. Informasjon og satsing på realfag bør være en naturlig del av veiledningen. Et mål er å gjøre elevene samfunnsbevisste. Elevene skal lære og se sammenhenger mellom arbeid i skolefagene og senere karrieremuligheter og yrkesvalg. God undervisning i utdanningsvalg innebærer at grunnskolen må samarbeide med lokalt arbeidsliv, videregående skoler, høgskoler og for eksempel vitensentrene eller andre relevante institusjoner. Programmet Muligheter og dette heftet er ment å skulle gi ideer og innspill til lærere og andre interesserte som jobber med ungdom som skal gjøre valg. Vi håper dere får noen innspill i arbeidet med utdanningsvalg eller matematikk og naturfag. Lykke til i motivasjonsarbeidet for realfagene 4

5 Erfar virkeligheten Hvordan skolene ønsker å legge opp aktiviteter og undervisning med vekt på teknologi og realfag, vil variere fra kommune til kommune og fra landsdel til landsdel, avhengig av hvilke bedrifter og hvilke næringer som er dominerende i distriktet. Hvilke utdanningsprogram som tilbys på de ulike videregående skolene, er også i noen grad avhengig av næringsveiene i distriktet. Det er naturlig å benytte seg av lokale bedrifter og ressurspersoner i gjennomføringen av faget. Det er viktig at faget gjøres så virkelighetsnært og praktisk som mulig. Elevene bør få reelle oppgaver og utfordringer. I faget bør man i stor grad legge til rette for samtale, diskusjon og refleksjon. Elevene må i første rekke bli kjent med seg selv og sine egne egenskaper, sterke og svake sider. Videre er det viktig å få et så bredt grunnlag som mulig ved å delta i aktiviteter, bedriftsbesøk og hospiteringer. Filosofien i faget må være at jo bredere innsikt du får, desto lettere vil det være å ta valg. Samarbeid med vitensentrene I Norge finnes sju regionale vitensentre. De ligger i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Sandnes, Gjøvik og Grenland. Her kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til naturvitenskap, teknologi og matematikk gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. De ulike vitensentrene har ulike tilbud til elever og lærere, men felles for alle er at de skal arbeide for å øke kunnskapene i realfagene. Hvis du bor i nærheten av et vitensenter, kan du ta kontakt for å høre hvordan de kan hjelpe skolen med å styrke elevenes motivasjon, forståelse og ferdigheter i realfag. Tverrfaglig arbeid realfaglige aktiviteter I programmet finnes ulike aktiviteter knyttet til matematikk og naturfag. I læreplan i matematikk, Kunnskapsløftet 2006, står følgende under Føremålet med faget : Problemløysing høyrer med til den matematiske kompetansen. Det er å analysere og omforme eit problem til matematisk form, løyse det og vurdere kor gyldig det er. Dette har og eit språkleg aspekt, som det å resonnere og kommunisere idear. Aktivitetene i programmet er i stor grad problemløsningsorientert. Elevene kan selvfølgelig arbeide med aktivitetene alene, men aller størst utbytte vil de ha dersom de får arbeide i par eller små grupper. Da vil matematisk kommunikasjon og resonnement bli en større del av aktiviteten. Aller best er det om dere i fellesskap diskuterer noen av oppgavene etter at elevene har jobbet, slik at elevene får synliggjort de ulike strategiene de har brukt. Brukt på denne måten kan aktivitetene i programmet være med på styrke elevenes matematiske kompetanse. Labyrintene ( og ) kommer også inn på ulike naturfaglige spørsmål. Heftet gir tips og ideer til hvordan de ulike realfaglige aktivitetene kan brukes. 5

6 Dataprogrammet Muligheter Du finner programmet på nettsidene til Norsk Industri på Programmet finnes også på en minnebrikke designet som en jordklode man åpner. Minnebrikken kan fås ved henvendelse til Norsk Industri. Hvordan komme i gang 1. Logg deg inn på Klikk på ung og start programmet (eller direkte via 2. Alternativt, om du ikke har nettilgang og har mottatt minepinne: Sett minnepinnen i datamaskinen, og programmet åpner seg automatisk, hvor raskt, avhenger av kapasiteten på maskinen. Jordkloden med 14 planeter kommer opp. Bak hver av de 14 planetene finnes en oppgave eller informasjon om yrker og utdanning. For å velge planet trykker du enter på pilene, bakover med høyre pil, forover med venstre pil. Oppgavene har ulik vanskelighetsgrad. Enkelte steder kan du velge mellom tre nivåer. Stjerneskudd Underveis kommer det et stjerneskudd på himmelen med en lærerik påstand som elevene kan lære noe av. Kontaktpersoner Kari Hoff Okstad, telefon , Kristian Hansen, telefon , Marianne Løkholm Lewin, telefon , 6

7 Innhold og aktiviteter i Muligheter Video/ aktiviteter Utdanningsvalg Realfag Oppgaver Elevark Hovedfilmen Hva skal du bli? Her er mange muligheter x x Nr. 1 Er du opptatt av miljø? x x Nr. 1 Er du interessert i design og utvikling? x x Nr. 1 Å velge kan være vanskelig x x Nr. 1 En datateknisk framtid x x Nr. 1 Vi jobber allerede med det x x Nr. 1 Utdanningsveier Hva velger du veien videre x Ikke gå i vannet x x Broene i Kønigsberg x x Nr spillet x x 21-spillet x x Tårnet i Hanoi x x Nr. 3 Ikke gå deg vill (rosa) x x Nr. 4 Ikke gå deg vill (blå) x x Nr. 4 Stjerneskuddene Nr. 5 Fagbrev gir verdi - utforsk mulighetens tre x 7

8 Hvordan du går fram Kommentarer til introduksjonsfilmene De seks første planetene er videosnutter/presentasjoner med informasjon. Planeten Utdanningsveier. Hva velger du veien videre er en link til andre nettsider med mer konkret informasjon om skoler og utdanninger. Oppgavene som følger de ulike planetene, kan brukes i motivasjonsarbeid og til introduksjon og informasjon om realfag og YoU. Rådgiver eller kontaktlærer kan gjennomføre oppleggene. Informasjonsfilmene kan brukes på foreldremøter, ved introduksjon om utdanningsprogrammene eller på individuelle samtaler. Filmene kan enten vises samlet eller én og én. En kan legge opp til samtaler underveis, eller elevene kan jobbe med elevarkene bakerst i heftet. Hovedfilmen: INTRO Hva skal du bli? Her er mange muligheter. Filmen varer ca. 3 minutter. Filmen kan brukes som en introduksjon i sammenheng med Utdanningsvalg og/eller yrkes- og utdanningsveiledning. Filmen viser ungdommer som snakker og reflekterer om ulike yrker og hva de har lyst til å bli. Læreren kan innlede til en samtale om YoU eller realfag ved å stille ulike spørsmål eller presentere problemstillinger til elevene. Forslag til spørsmål Hva ser vi her? Hva handlet filmen om? Hva har disse innslagene til felles? Hvilke yrker kjenner du til som krever realfaglig bakgrunn? Hvilke utdanningsmuligheter kjenner du til der realfag er sentralt? 8

9 Er du opptatt av miljø? Filmen varer ca. 2 minutter. Filmen kan brukes i sammenheng med Utdanningsvalg, yrkes- og utdanningsveiledning. Filmen viser personer utdannet innenfor ulike retninger ved NTNU. De er alle ingeniører eller sivilingeniører. Vil du vite hva de gjør på jobben? Trykk på profilkortene som hver gir informasjon i ca. 10 sekunder. Personene har ulike jobber 1. Utvikling av solceller 2. Utvikling av alternative energikilder 3. Nyhetsformidling og analyse innen handel av klimakvoter og kraft- og gassmarkedet 4. Utvikling og kommersialisering av el-biler som går på brenselsceller 5. Arbeid med miljø og klimaspørsmål i en Miljøorganisasjon 6. Design og utvikling av store fraktefartøy. Er du interessert i design og utvikling? Filmen varer ca. 30 sekunder. Filmen kan brukes i sammenheng med Utdanningsvalg og/eller yrkes- og utdanningsveiledning. Martin, 14 år, får innblikk i konstruksjon av gir- og clutch systemer, produktutvikling, prosjekt og ledelse ( Fra idé til ferdigstillelse ). 9

10 Å velge kan være vanskelig Filmen varer ca. 2 minutter. Filmen kan brukes i sammenheng med Utdanningsvalg og/eller yrkes- og utdanningsveiledning. To ungdommer (Per Philip og Cecilie Madelen) som skal velge utdanning, snakker sammen, blant annet om medisinsk teknologi, økonomi og administrasjon. En ingeniør i kjemiteknikk forteller om yrket sitt. En datateknisk framtid Filmen varer ca. 2 minutter. Filmen kan brukes i sammenheng med Utdanningsvalg og/eller yrkes- og utdanningsveiledning. Eksempler på MSN kommer opp for å illustrere yrket utviklingsingeniør. Det blir trukket fram ingeniørjobber som utvikler bl.a. styringssystemer for båter og skip, romfart, overvåkningssystemer og undervannsteknologi. Fagbrev gir verdi- utforsk mulighetens tre? Filmen varer i ca. 3 minutter. Filmen kan brukes i sammenheng med utdanningsvalg og/eller yrkes- og utdanningsveiledning. Filmen viser hvor viktig fagarbeideren er når råmaterialer skal foredles til ulike produkter. Yrkene som du blir kjent med er fagoperatør i produksjonsteknikk, automatiker, fagoperatør i kjemiprosess, industrimekaniker og CNC-operatør. 10

11 Vi jobber allerede med det Norge skal leve av i framtiden Filmen varer ca. 30 sekunder. Filmen bruker oljen som eksempel på utviklingsarbeid og muligheter innenfor teknologi. (Norsk Industri Norges framtid). Hva velger du? Veien videre Her finnes linker til sidene velgriktig.no vilbli.no 7etg.no norskindustri.no/ung Nettsidene er beskrevet bak i heftet. Ikke gå i vannet Fag: Matematikk Tidsbruk: Ca minutter. Kort om aktiviteten: Her jobbes det med å finne ulike strategier for å komme seg fra start til mål. La elevene samarbeide for å finne løsninger, og ev. vise sine ulike løsninger for hverandre. Slik kan de utvikle sine egne strategier. 11

12 Broene i Königsberg Fag: Matematikk Tidsbruk: minutter. Her møter elevene et klassisk problem. Leonhard Euler ( ) regnes som en av de største og mest produktive matematikerne som har levd. Han kastet seg over en rekke problemer i matematikken, og han fikk derfor mange ulike oppgaver, blant annet knyttet til planleggingen av søndagsturer i den vesle byen Königsberg (dagens Kaliningrad). Elven Pregel (dagens Pregolja) rant gjennom Königsberg og delte seg slik at den lagde ei øy i byen. Syv broer gikk over elven som vist på illustrasjonen i vanskelighetsgrad 3. Noen av borgerne i Königsberg hadde glede av å forsøke å gå Turen med stor T, nemlig der man krysset samtlige sju broer kun én gang. På vanskelighetsgrad 3 kan elevene forsøke å løse dette klassiske problemet, mens vanskelighetsgrad 1 og 2 viser enklere versjoner. Euler klarte ikke å løse oppgaven han var blitt gitt, men han fant ut hvorfor det var umulig. Euler tenkte slik: Dersom det skal være mulig å gå innom et landområde og deretter forlate det, alltid på to forskjellige broer, må landområdet ha minst to broer, eller sammen antall broer. Det er et unntak fra denne regelen: Det stedet en skal gå fra eller til, kan nøye seg med et odde antall broer dersom ikke start og mål er på samme sted. I denne aktiviteten kan elevene lett forsøke ulike ruter, med utgangspunkt i de forskjellige startpunktene. Gjennom en slik prøve og feile -strategi vil de fleste komme fram til at vanskelighetsgrad 3 er uløselig, mens vanskelighetsgrad 1 og 2 kan løses. Deretter bør elevene utfordres til å forklare hvorfor det er slik. Tipset gir langt på vei en løsning som elevene kan bruke som utgangspunkt for sin forklaring. Til denne planeten finnes det et elevark (nr. 2). 12

13 15-spillet Fag: Matematikk Tidsbruk: 5-30 minutter Dette velkjente logiske spillet går ut på å stille brikkene i riktig rekkefølge ut fra en tilfeldig kombinasjon. Spillet ble oppfunnet av Samuel Loyd i I denne aktiviteten kan elevene finne strategier for hvordan brikker kan flyttes for at de skal komme på rett plass. Du bør oppfordre elevene til å finne sine egne strategier før de sjekker tips og fasit. 21-spillet Fag: Matematikk Tidsbruk: 5 10 minutter på programmet. 1 2 skoletimer ved utvidelse av aktiviteten. Denne aktiviteten er en variant av spillet NIM, som er beskrevet i Tangenten nr. 2/2001. NIM-spilles med pinner, gjerne fyrstikker, og to motspillere har 21 fyrstikker, der målet er å ta den siste pinnen. I programmet forklares strategien, og en slik forklaring tar bort mye av spenningen med spillet. Hvis dere spiller med pinner, kan elevene selv få lov til å oppdage strategien. Det er lurt å be dem la være å røpe strategien for hverandre. Når to motspillere har forstått strategien, kan reglene endres. Antall pinner kan endres, eller de kan ta opp til tre eller fire pinner. Les mer om NIM på denne lenken: 13

14 Tårnet i Hanoi Fag: Matematikk Tidsbruk: minutter. Knytt gjerne aktiviteten til arbeid med algebra, og bruk mer tid Her møter elevene nok et klassisk problem, og følgende historie fortelles fra Det fjerne Østen: Legenden forteller: Ved jordas begynnelse plasserte Gud tre alen høye stolper på en messingplate ved tempelet Benares, verdens midtpunkt. På en av stolpene plasserte han 64 gullskiver. Den største lå nederst, og så ble platene mindre og mindre oppover søylen. Dette kalles Brahmas tårn, eller Tårnet i Hanoi. Dag og natt, og uten stans, flytter prestene gullskiver fra den ene stolpen og over på de andre etter Brahmas uforanderlige regler: Bare én plate kan flyttes av gangen, og det skal aldri ligge en større plate oppå en mindre. Målet er å få hele tårnet flyttet over til en av de andre stolpene. Når dette er gjort, vil verden gå under og bli til støv. Historien er sannsynligvis oppfunnet og ble kjent på 1880-tallet. Den franske matematikeren Edouard Lucas er enkelte steder tillagt historien, men det usikkert om han var opphavsmann til mer enn selve spillet. I programmet kan elevene forsøke å flytte tre, fire, fem eller seks ringer fra én pinne til en annen. Kun løsninger der alle pinnene havner på den midterste pinnen, blir her ansett som riktige. I det opprinnelige spillet vil oppgaven være løst uansett hvilken pinne ringene ender på. Denne aktiviteten kan knyttes opp mot å se tallmønster og generalisering i algebra. Elevenes oppgave blir å finne ut hvor mange flytt man minimum trenger for å flytte hele tårnet. La gjerne elevene forsøke med én ring og to ringer før de går løs på tre, fire, fem og seks ringer i programmet. På nettstedet kan elevene flytte ringer mens programmet teller antall flytt. Dersom elevene noterer seg antall ringer og minimum antall flytt i en tabell, vil de etter hvert kunne se etter et uttrykk som er gyldig for n antall ringer. Mer om Hanois tårn kan du lese i Tangentens spillnummer 2/2001 og på denne lenken: spillnummer/andre_spill.pdf Merk: Svarene finnes i fasiten. Antall ringer Minimum antall flytt n n

15 12. og 13. Ikke gå deg vill rosa og blå kunnskapslabyrint Fag: Matematikk og naturfag I disse to aktivitetene møter elevene ulike oppgaver med tre svaralternativer. Underveis i oppgaven samler elevene mynter. De starter med ti mynter, mister en for hvert gale svar og får en for hvert riktige svar. Her viser vi spørsmålene og tipsene elevene møter. Vi anbefaler å ta tak i de aktuelle områdene når dere arbeider med stoffet i matematikk eller naturfagundervisningen, eller bruk Kunnskapslabyrinten som en repetisjon. 15

16 ELEVARK 1 Elevark Arkene kan kopieres og brukes i undervisningen. Fra filmene 1. Sammendrag Elevene skriver et sammendrag eller en logg om hva de har hørt denne timen. Loggen kan være med i vurderingsgrunnlaget i PTV. 2. Yrker, utdanning, interesser Elevene skriver et notat etter å ha sett filmene. Stikkord: Hvilke fag liker du best på skolen? Hva er det som gjør at du liker akkurat de fagene? Hvilke tanker gjør du deg om hva du har lyst til å gjøre i framtiden? Hvilket yrke kunne du tenke deg? Hvilke av yrkene synes du virker spennende? Er det noe innenfor disse områdene du kan tenke deg å jobbe med i framtiden? Hva? Hvorfor? Hva tenker du om et yrke innenfor teknologi? Hvilke egenskaper og evner bør man ha i disse yrkene? 3. Film Dersom det skulle lages en film om deg og ditt liv, hva kunne den handle om nå (når du er elev på u-skolen) og om 15 år? Stikkord: Hva driver du med? Hvor bor du? Hvilke interesser har du? 4. Næringsliv bedrifter i ditt lokalmiljø Hvilke bedrifter finnes i ditt nærmiljø? Samle informasjon om bedrifter i nærmiljøet. Hvilke bedrifter har realfaglig innhold? 16

17 ELEVARK 2 Aktivitet Broene i Königsberg Oppgave: Kryss alle broene uten å gå over samme bro mer enn en gang. Vankelighetsgrad 1 Hvilke startpunkter kan du bruke som utgangspunkt hvis du skal løse oppgaven? Hvorfor fungerer disse startpunktene? Hvorfor er det noen startpunkter som ikke fungerer? Vanskelighetsgrad 2 Hvilke startpunkter kan du bruke som utgangspunkt hvis du skal løse oppgaven? Hvorfor fungerer disse startpunktene? Hvorfor er det noen startpunkter som ikke fungerer? Vanskelighetsgrad 3 Forsøk å løse oppgaven med utgangspunkt i de forskjellige startpunktene. Hvorfor er denne oppgaven uløselig? Ditt eget broproblem Lag en skisse over et lignende område. Tegn inn et antall broer og ulike startpunkter. Finn ut hvilke løsninger oppgaven din har før du lar en kamerat forsøke å løse den. Kanskje klarer du å tenke ut løsningene uten å prøve deg fram? (Hint: Like og odde antall broer.) 17

18 ELEVARK 3 Aktivitet Tårnet i Hanoi I denne aktiviteten skal du forsøke å flytte alle platene over fra en pinne til en annen ved å bruke følgende regler: Kun en plate kan flyttes om gangen. Det er ikke lov å legge en større plate over en mindre. Tenk deg gjerne hvor mange flytt du trenger hvis du bruker én plate og to plater. Merk: Programmet forteller deg bare at du har gjort det riktig hvis du får alle platene over til den midterste pinnen. Hvis du får alle platene over til høyre pinne, har du også riktig svar Tell hvor mange flytt du bruker med ulikt antall ringer. Klarer du å finne ut hvor mange flytt du trenger med sju plater? Klarer du å finne et uttrykk for hvor mange flytt du trenger med n plater? Antall plater n Minimum antall flytt 18

19 ELEVARK 4 Aktivitet Ikke gå deg vill rosa og blå kunnskapslabyrint Oppgave Hva handler oppgaven om? Mitt svar: Bokstav + tekst Riktig svar var: Bokstav + tekst Kommentar til forklaring på oppgave nr. 6: Det står at masten blir borte. Dette er feil. Tvert i mot er masten det du ser lengst på båten, mens du etter hvert ikke lenger vil se bunnen av båten. 19

20 ELEVARK 5 Stjerneskudd Visste du at: hvis hver stjerne i Melkeveien var et saltkorn, ville de fylle et 50 metersbasseng? Windows 2000 inneholder 29 millioner linjer med kode? komprimering av mp3-filer inneholder avansert matematikk? en firedel av verdens planter trues av utrydning innen 2010? det overføres flere bakterier ved et håndtrykk enn ved et kyss? vi alltid ser samme side av månen? læren om primtall brukes til kryptering av filer på internett? i det kjente universet finnes det 1070 partikler? vekten av luften i et melkeglass tilsvarer omtrent vekten av en hodepinetablett? 20

21 Aktuelle nettadresser velgriktig.no Realfagsportalen Informasjon om: Realfag; matematikk, naturfag og teknologifag. Realfagutdannelser/yrker; ingeniør, sivilingeniør, lærer og andre realfagstudier. Realfagstesten: Finn ut hvilke fag du trenger fra videregående opplæring for å komme inn på div. realfagstudier. Linker på forsiden: INFO Diverse interessant informasjon om aktuelle saker som har tilknytning til realfag/ teknologifag, for eksempel oljeeventyret, operabygget og filmintervjuer med ulike yrkesutøvere. Det er også en rekke spørsmål til brukeren om hva denne er opptatt av, for eksempel synes du det er viktig at Norge fortsatt skal være et godt land å bo i?. FAG: Konkret informasjon om innholdet i realfagene. Informasjon om matematikk i videregående opplæring. Informasjon om gradsystemet i høyere utdanning. Linker til universiteter og høgskoler med realfagstudier. Fagstoff; en side med linker til veldig mange relevante nettsider som har med realfag/ naturfag/teknologifag på mange ulike nivåer å gjøre. JOBB: Informasjon om yrker og intervjuer av yrkesutøvere. Linker til aktuelle utdanningsinstitusjoner. FRIMINUTT: Små filmsnutter om aktuelle yrker. Realfagsrelaterte spill og oppgaver (ikke alltid aktiv) Generelt siden er oversiktlig og enkel å bruke. Mye nyttig og konkret informasjon og veldig mange gode og relevante linker. norskindustri.no/ung Her finner du programmet Muligheter og dette idéheftet. I tillegg finner du relevant informasjon om de mulighetene realfag kan gi deg i næringslivet. Siden består av flere underkategorier, hvor UNG er en av dem. Innholdet er ellers hovedsakelig beregnet som en informasjonsportal for voksne, med følgende underkategorier: Om Norsk Industri Aktuelt Arbeidsliv Bransjer Kompetanse Miljø og HMS Linker under UNG er følgende: Teknologi og realfag Se beskrivelse av programmet tidligere i heftet. Premier og konkurranser Informasjon om ulike konkurranser i regi av Norsk Industri. 21

22 vilbli.no Meget omfattende informasjon om alt du trenger å vite videregående opplæring. Linker til følgende områder: Elev/lærling Rådgiver Nyheter Om videregående opplæring Utdanningsprogram og programområder Fag Yrker og utdanningsveier Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet Reform 94, Hva er videregående opplæring? Rådgivning og veiledning Elev og skole Lærling/lærekandidat og bedrift Voksen Mer utdanning Hjelp Høst Velg opplæring og yrke lærefag Vinter Søknad På På og til bedrift Sommer Svar på Jobbformidling og jobbintervju Elever og lærlinger Rådgivere Utdanningsprogram og programområder Fag Yrker Several languages Hørselshemmet vilbli.no Privatskoler vilbli.no Søknader og svar Generelt siden er meget omfattende, men samtidig utrolig enkel å bruke. Mange linker fører mot det samme målet, så du er rett og slett nødt til å treffe blink. Veldig positivt at man finner absolutt alt på ett sted. Har man denne adressen, finner man all nødvendig informasjon om videregående opplæring. 22

23 7.etg.no Utviklet av ungdom for ungdom Informasjon om ulike typer samarbeid mellom skole og bedrift, som for eksempel partnerskap og entreprenørskap. Om 7.etg Jobb Yips om jobb, unge talenter, næringsliv og Oppdrag nord Skole Tips om utdanning, teknologi og realfag, aktuelt Starte eget tips om å starte eget, ungdomsbedrift, gründere Verden Globalisering, Europa, samfunnsansvar, Klima, miljø og energi Økonomi Din økonomi, bedriftens økonomi, Norges økonomi Næringsliv i skolen Interaktive linker til 7 på gata Hva tenker unge folk om skole, jobb, fremtiden og samfunnet? Konkurranse Har du konkurranseinstinkt, vinn stæsj her Her kan man sende inn en tekst med sine meninger om skolen. Quiz Test dine kunnskaper, og få fart på hjernen. Spørsmål om yrker, Europa, klima og miljø og næringsliv. Næringsliv i skolen Informasjon og veiledninger Registrer og finn partnerskap Pizza Prego og andre skolepakker Realfag og teknologi PTF og PTV Nyttige linker Ungt entreprenørskap Film Generelt siden er fargesprakende og full av bilder, og det ligger mange aktuelle saker der fra diverse medier. Kontinuerlig oppdatert. Det finnes også mange filmer med aktuelt innhold om ungdom/utdanning/entreprenørskap, og mange av dem er morsomme. I det hele tatt en positiv og energisk side. 23

24 Vedlegg

25 Læreplan for utdanningsvalg Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap. Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole og arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videre-gående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring. Struktur Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng, og de bør tas i den rekkefølgen som er beskrevet nedenfor. Vektleggingen av hovedområdene er angitt nedenfor. Oversikt over hovedområdene Årstrinn Hovedområder 8-10 Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Elever som på ungdomstrinnet får anledning til å ta fag fra videregående opplæring, kan disponere timer fra hovedområdet Utprøving av utdanningsprogram til å arbeide med fag fra videregående opplæring, dersom det ikke kan frigjøres nok timer til dette fra det tilsvarende grunnskolefaget. Beskrivelse av hovedområdene Om videregående opplæring og arbeidsliv Hovedområdet dreier seg om strukturen i videregående opplæring og om innholdet i de ulike utdannings-programmene. Videre omfatter hovedområdet hvordan ulike utdannings- og karriereveier kan føre fram til ulike yrker. I hovedområdet inngår kunnskap om arbeidsmuligheter og framtidsutsikter, herunder lokalt arbeids- og næringsliv. 25

26 Utprøving av utdanningsprogram Hovedområdet omfatter aktiviteter forankret i kompetansemål i utdanningsprogram i videregående opplæring. Utprøvingen kan foregå i både skole og arbeidsliv, og skal som hovedregel omfatte minst to ulike utdanningsprogram. Om egne valg Hovedområdet omfatter kartlegging av og refleksjon over egne interesser og forutsetninger, knyttet til eget utdannings- og yrkesvalg. Timetall i faget Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter. UNGDOMSTRINNET årstrinn 113 timer Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I utdanningsvalg forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i utdanningsvalg innebærer å kunne samtale om egne kunnskaper, ferdigheter og interesser og gjøre rede for og argumentere for egne valg. Det innebærer også å kunne presentere egne erfaringer for andre. Å kunne uttrykke seg skriftlig i utdanningsvalg innebærer å kunne skrive logg og dokumentere eget arbeid i valgte utdanningsprogram. Å kunne lese i utdanningsvalg innebærer å kunne lese læreplaner fra ulike utdanningsprogram og å kunne nyttiggjøre seg informasjon om fag, utdanninger og yrker. Videre innebærer det å kunne tolke tabeller og grafiske framstillinger knyttet til utdanning og arbeid. Å kunne regne i utdanningsvalg innebærer å kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale som tabeller og grafer. Å kunne bruke digitale verktøy i utdanningsvalg innebærer å kunne finne, velge ut, bearbeide, ta vare på og presentere informasjon digitalt. Kompetansemål Etter 10. årstrinn Om videregående opplæring og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring forklare forskjellen på strukturen i studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan de kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker 26

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet RAPPORT 39/2009 Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Evaluering av Kunnskapsløftet

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Ko mmun ik a s j o n - mo t iva s j o n - f o r s t å el s e Anne-Mari Jensen og Kjersti Wæge 2010 Matematikksenteret,

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer