Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg"

Transkript

1 Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter

2 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver og lærer s. 4 Samarbeid med vitensentrene s. 5 Tverrfaglig arbeid realfaglige aktiviteter s. 5 Dataprogrammet Muligheter s. 6 Innhold og aktiviteter i Muligheter s. 7 Hvordan du går fram s. 8 Elevark s. 16 Aktuelle nettadresser s. 21 Læreplan for utdanningsvalg s. 23 Intensjonsavtalve mellom Norsk Industri og Utdanningsforbundet s. 26 2

3 Forord Det norske samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse i realfag og teknologi er i dag ikke godt nok ivaretatt. Manglende realfags- og teknologikompetanse er alvorlig og kan bli et hinder for en positiv utvikling av arbeidslivet og samfunnet. Strategidokumentet Et felles løft for realfagene begrunnes med behovet for å styrke kompetansen i samfunns-, arbeids- og næringsliv innenfor naturvitenskapelige og teknologiske områder. Ett av de mest sentrale virkemidlene for å lykkes med dette er å styrke realfagene i norsk utdanning. Mange arbeider med større og mindre prosjekter for å styrke realfagene. Det skjer både i utdanningssektoren, innenfor andre deler av offentlig sektor og i regi av næringslivet og andre private aktører. Samarbeid og koordinering er nødvendig for å lykkes i arbeidet. Norsk Industri og Utdanningsforbundet inngikk en intensjonsavtale i 2007 for å formalisere et samarbeid. Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å øke ungdommens interesse og motivasjon for realfag og teknologifagene. Som et ledd i samarbeidet er det utarbeidet et interaktivt digitalt program, Muligheter. Programmet er laget av Norsk Industri for å vise elever på ungdomstrinnet at real- og teknologifag kan føre til mange forskjellige yrker. Programmet inneholder yrkes- og utdanningsveiledning, oppgaver, nøtter og faktaopplysninger. I første rekke vil dette programmet egne seg innenfor faget utdanningsvalg og innenfor yrkesog utdanningsveiledning. Muligheter kan også brukes i sammenheng med bedriftsbesøk og i partnerskapssamarbeid mellom skole og bedrift. Lærere innenfor matematikk og naturfag vil også kunne finne ting av interesse i programmet som kan brukes i undervisningen. Læreplanen for faget utdanningsvalg ligger som vedlegg til dette heftet. Utdanningsforbundet og Norsk Industri henvendte oss til Gjøvik kommune for å få utviklet dette veiledningsheftet. Vi visste at kommunen har satset på realfag med systematisert etter- og videreutdanning og samarbeid med vitensenteret Innlandet. Gjøvik kommune har et etablert samarbeid med videregående skoler og næringslivet. Kommunen har deltatt i et pilotprosjekt sammen med Oppland fylkeskommune for å utvikle og prøve ut en modell for gjennomføring av Programfag til valg, nå utdanningsvalg. Vi mente vi kunne dra veksler på disse erfaringene. Vi håper dette vil være nyttig for rådgivere, lærere og elever. Oslo, september 2008 Carla Botten-Verboven direktør for kompetanseavdelingen Norsk Industri Per Aahlin nestleder Utdanningsforbundet 3

4 Utdanningsvalg Fra høsten 2008 blir utdanningsvalg et obligatorisk fag på ungdomstrinnet. Faget er gitt 113 timer, og det er opp til skolene hvordan timene disponeres på de ulike trinnene. Hovedmålet med faget er å gi elevene tilstrekkelig innsikt i utdanningsprogrammer og yrkesveier, så elevene blir bedre til å gjøre gode valg for seg selv og sitt eget liv. Faget utdanningsvalg skal bidra til at ungdom får en bedre forståelse for sammenhengen mellom skolefag og yrkesmuligheter. Faget skal gi ungdommene innsikt i innhold og arbeidsmåter som karakteriserer forskjellige utdanningsprogram i videregående opplæring. Opplæringen i faget utdanningsvalg skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer og ulike læringsarenaer. Faget har tre hovedområder Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 %. Oppgavene i arbeidsheftet kan knyttes til kompetansemål i utdanningsvalg, matematikk og naturfag. Til rådgiver og lærer Det er et mål at yrkes- og utdanningsveiledning skal bli hele skolens ansvar. Det skisseres i dokumenter som St.meld. 30 ( ) Kultur for læring og St.meld. 16 og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring. Faget utdanningsvalg er tredelt, elevene skal lære om videregående opplæring og arbeidsliv, de skal prøve ut utdanningsprogram og de skal lære om egne forutsetninger for å velge utdanning og yrke. Informasjon og satsing på realfag bør være en naturlig del av veiledningen. Et mål er å gjøre elevene samfunnsbevisste. Elevene skal lære og se sammenhenger mellom arbeid i skolefagene og senere karrieremuligheter og yrkesvalg. God undervisning i utdanningsvalg innebærer at grunnskolen må samarbeide med lokalt arbeidsliv, videregående skoler, høgskoler og for eksempel vitensentrene eller andre relevante institusjoner. Programmet Muligheter og dette heftet er ment å skulle gi ideer og innspill til lærere og andre interesserte som jobber med ungdom som skal gjøre valg. Vi håper dere får noen innspill i arbeidet med utdanningsvalg eller matematikk og naturfag. Lykke til i motivasjonsarbeidet for realfagene 4

5 Erfar virkeligheten Hvordan skolene ønsker å legge opp aktiviteter og undervisning med vekt på teknologi og realfag, vil variere fra kommune til kommune og fra landsdel til landsdel, avhengig av hvilke bedrifter og hvilke næringer som er dominerende i distriktet. Hvilke utdanningsprogram som tilbys på de ulike videregående skolene, er også i noen grad avhengig av næringsveiene i distriktet. Det er naturlig å benytte seg av lokale bedrifter og ressurspersoner i gjennomføringen av faget. Det er viktig at faget gjøres så virkelighetsnært og praktisk som mulig. Elevene bør få reelle oppgaver og utfordringer. I faget bør man i stor grad legge til rette for samtale, diskusjon og refleksjon. Elevene må i første rekke bli kjent med seg selv og sine egne egenskaper, sterke og svake sider. Videre er det viktig å få et så bredt grunnlag som mulig ved å delta i aktiviteter, bedriftsbesøk og hospiteringer. Filosofien i faget må være at jo bredere innsikt du får, desto lettere vil det være å ta valg. Samarbeid med vitensentrene I Norge finnes sju regionale vitensentre. De ligger i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Sandnes, Gjøvik og Grenland. Her kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til naturvitenskap, teknologi og matematikk gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. De ulike vitensentrene har ulike tilbud til elever og lærere, men felles for alle er at de skal arbeide for å øke kunnskapene i realfagene. Hvis du bor i nærheten av et vitensenter, kan du ta kontakt for å høre hvordan de kan hjelpe skolen med å styrke elevenes motivasjon, forståelse og ferdigheter i realfag. Tverrfaglig arbeid realfaglige aktiviteter I programmet finnes ulike aktiviteter knyttet til matematikk og naturfag. I læreplan i matematikk, Kunnskapsløftet 2006, står følgende under Føremålet med faget : Problemløysing høyrer med til den matematiske kompetansen. Det er å analysere og omforme eit problem til matematisk form, løyse det og vurdere kor gyldig det er. Dette har og eit språkleg aspekt, som det å resonnere og kommunisere idear. Aktivitetene i programmet er i stor grad problemløsningsorientert. Elevene kan selvfølgelig arbeide med aktivitetene alene, men aller størst utbytte vil de ha dersom de får arbeide i par eller små grupper. Da vil matematisk kommunikasjon og resonnement bli en større del av aktiviteten. Aller best er det om dere i fellesskap diskuterer noen av oppgavene etter at elevene har jobbet, slik at elevene får synliggjort de ulike strategiene de har brukt. Brukt på denne måten kan aktivitetene i programmet være med på styrke elevenes matematiske kompetanse. Labyrintene ( og ) kommer også inn på ulike naturfaglige spørsmål. Heftet gir tips og ideer til hvordan de ulike realfaglige aktivitetene kan brukes. 5

6 Dataprogrammet Muligheter Du finner programmet på nettsidene til Norsk Industri på Programmet finnes også på en minnebrikke designet som en jordklode man åpner. Minnebrikken kan fås ved henvendelse til Norsk Industri. Hvordan komme i gang 1. Logg deg inn på Klikk på ung og start programmet (eller direkte via 2. Alternativt, om du ikke har nettilgang og har mottatt minepinne: Sett minnepinnen i datamaskinen, og programmet åpner seg automatisk, hvor raskt, avhenger av kapasiteten på maskinen. Jordkloden med 14 planeter kommer opp. Bak hver av de 14 planetene finnes en oppgave eller informasjon om yrker og utdanning. For å velge planet trykker du enter på pilene, bakover med høyre pil, forover med venstre pil. Oppgavene har ulik vanskelighetsgrad. Enkelte steder kan du velge mellom tre nivåer. Stjerneskudd Underveis kommer det et stjerneskudd på himmelen med en lærerik påstand som elevene kan lære noe av. Kontaktpersoner Kari Hoff Okstad, telefon , Kristian Hansen, telefon , Marianne Løkholm Lewin, telefon , 6

7 Innhold og aktiviteter i Muligheter Video/ aktiviteter Utdanningsvalg Realfag Oppgaver Elevark Hovedfilmen Hva skal du bli? Her er mange muligheter x x Nr. 1 Er du opptatt av miljø? x x Nr. 1 Er du interessert i design og utvikling? x x Nr. 1 Å velge kan være vanskelig x x Nr. 1 En datateknisk framtid x x Nr. 1 Vi jobber allerede med det x x Nr. 1 Utdanningsveier Hva velger du veien videre x Ikke gå i vannet x x Broene i Kønigsberg x x Nr spillet x x 21-spillet x x Tårnet i Hanoi x x Nr. 3 Ikke gå deg vill (rosa) x x Nr. 4 Ikke gå deg vill (blå) x x Nr. 4 Stjerneskuddene Nr. 5 Fagbrev gir verdi - utforsk mulighetens tre x 7

8 Hvordan du går fram Kommentarer til introduksjonsfilmene De seks første planetene er videosnutter/presentasjoner med informasjon. Planeten Utdanningsveier. Hva velger du veien videre er en link til andre nettsider med mer konkret informasjon om skoler og utdanninger. Oppgavene som følger de ulike planetene, kan brukes i motivasjonsarbeid og til introduksjon og informasjon om realfag og YoU. Rådgiver eller kontaktlærer kan gjennomføre oppleggene. Informasjonsfilmene kan brukes på foreldremøter, ved introduksjon om utdanningsprogrammene eller på individuelle samtaler. Filmene kan enten vises samlet eller én og én. En kan legge opp til samtaler underveis, eller elevene kan jobbe med elevarkene bakerst i heftet. Hovedfilmen: INTRO Hva skal du bli? Her er mange muligheter. Filmen varer ca. 3 minutter. Filmen kan brukes som en introduksjon i sammenheng med Utdanningsvalg og/eller yrkes- og utdanningsveiledning. Filmen viser ungdommer som snakker og reflekterer om ulike yrker og hva de har lyst til å bli. Læreren kan innlede til en samtale om YoU eller realfag ved å stille ulike spørsmål eller presentere problemstillinger til elevene. Forslag til spørsmål Hva ser vi her? Hva handlet filmen om? Hva har disse innslagene til felles? Hvilke yrker kjenner du til som krever realfaglig bakgrunn? Hvilke utdanningsmuligheter kjenner du til der realfag er sentralt? 8

9 Er du opptatt av miljø? Filmen varer ca. 2 minutter. Filmen kan brukes i sammenheng med Utdanningsvalg, yrkes- og utdanningsveiledning. Filmen viser personer utdannet innenfor ulike retninger ved NTNU. De er alle ingeniører eller sivilingeniører. Vil du vite hva de gjør på jobben? Trykk på profilkortene som hver gir informasjon i ca. 10 sekunder. Personene har ulike jobber 1. Utvikling av solceller 2. Utvikling av alternative energikilder 3. Nyhetsformidling og analyse innen handel av klimakvoter og kraft- og gassmarkedet 4. Utvikling og kommersialisering av el-biler som går på brenselsceller 5. Arbeid med miljø og klimaspørsmål i en Miljøorganisasjon 6. Design og utvikling av store fraktefartøy. Er du interessert i design og utvikling? Filmen varer ca. 30 sekunder. Filmen kan brukes i sammenheng med Utdanningsvalg og/eller yrkes- og utdanningsveiledning. Martin, 14 år, får innblikk i konstruksjon av gir- og clutch systemer, produktutvikling, prosjekt og ledelse ( Fra idé til ferdigstillelse ). 9

10 Å velge kan være vanskelig Filmen varer ca. 2 minutter. Filmen kan brukes i sammenheng med Utdanningsvalg og/eller yrkes- og utdanningsveiledning. To ungdommer (Per Philip og Cecilie Madelen) som skal velge utdanning, snakker sammen, blant annet om medisinsk teknologi, økonomi og administrasjon. En ingeniør i kjemiteknikk forteller om yrket sitt. En datateknisk framtid Filmen varer ca. 2 minutter. Filmen kan brukes i sammenheng med Utdanningsvalg og/eller yrkes- og utdanningsveiledning. Eksempler på MSN kommer opp for å illustrere yrket utviklingsingeniør. Det blir trukket fram ingeniørjobber som utvikler bl.a. styringssystemer for båter og skip, romfart, overvåkningssystemer og undervannsteknologi. Fagbrev gir verdi- utforsk mulighetens tre? Filmen varer i ca. 3 minutter. Filmen kan brukes i sammenheng med utdanningsvalg og/eller yrkes- og utdanningsveiledning. Filmen viser hvor viktig fagarbeideren er når råmaterialer skal foredles til ulike produkter. Yrkene som du blir kjent med er fagoperatør i produksjonsteknikk, automatiker, fagoperatør i kjemiprosess, industrimekaniker og CNC-operatør. 10

11 Vi jobber allerede med det Norge skal leve av i framtiden Filmen varer ca. 30 sekunder. Filmen bruker oljen som eksempel på utviklingsarbeid og muligheter innenfor teknologi. (Norsk Industri Norges framtid). Hva velger du? Veien videre Her finnes linker til sidene velgriktig.no vilbli.no 7etg.no norskindustri.no/ung Nettsidene er beskrevet bak i heftet. Ikke gå i vannet Fag: Matematikk Tidsbruk: Ca minutter. Kort om aktiviteten: Her jobbes det med å finne ulike strategier for å komme seg fra start til mål. La elevene samarbeide for å finne løsninger, og ev. vise sine ulike løsninger for hverandre. Slik kan de utvikle sine egne strategier. 11

12 Broene i Königsberg Fag: Matematikk Tidsbruk: minutter. Her møter elevene et klassisk problem. Leonhard Euler ( ) regnes som en av de største og mest produktive matematikerne som har levd. Han kastet seg over en rekke problemer i matematikken, og han fikk derfor mange ulike oppgaver, blant annet knyttet til planleggingen av søndagsturer i den vesle byen Königsberg (dagens Kaliningrad). Elven Pregel (dagens Pregolja) rant gjennom Königsberg og delte seg slik at den lagde ei øy i byen. Syv broer gikk over elven som vist på illustrasjonen i vanskelighetsgrad 3. Noen av borgerne i Königsberg hadde glede av å forsøke å gå Turen med stor T, nemlig der man krysset samtlige sju broer kun én gang. På vanskelighetsgrad 3 kan elevene forsøke å løse dette klassiske problemet, mens vanskelighetsgrad 1 og 2 viser enklere versjoner. Euler klarte ikke å løse oppgaven han var blitt gitt, men han fant ut hvorfor det var umulig. Euler tenkte slik: Dersom det skal være mulig å gå innom et landområde og deretter forlate det, alltid på to forskjellige broer, må landområdet ha minst to broer, eller sammen antall broer. Det er et unntak fra denne regelen: Det stedet en skal gå fra eller til, kan nøye seg med et odde antall broer dersom ikke start og mål er på samme sted. I denne aktiviteten kan elevene lett forsøke ulike ruter, med utgangspunkt i de forskjellige startpunktene. Gjennom en slik prøve og feile -strategi vil de fleste komme fram til at vanskelighetsgrad 3 er uløselig, mens vanskelighetsgrad 1 og 2 kan løses. Deretter bør elevene utfordres til å forklare hvorfor det er slik. Tipset gir langt på vei en løsning som elevene kan bruke som utgangspunkt for sin forklaring. Til denne planeten finnes det et elevark (nr. 2). 12

13 15-spillet Fag: Matematikk Tidsbruk: 5-30 minutter Dette velkjente logiske spillet går ut på å stille brikkene i riktig rekkefølge ut fra en tilfeldig kombinasjon. Spillet ble oppfunnet av Samuel Loyd i I denne aktiviteten kan elevene finne strategier for hvordan brikker kan flyttes for at de skal komme på rett plass. Du bør oppfordre elevene til å finne sine egne strategier før de sjekker tips og fasit. 21-spillet Fag: Matematikk Tidsbruk: 5 10 minutter på programmet. 1 2 skoletimer ved utvidelse av aktiviteten. Denne aktiviteten er en variant av spillet NIM, som er beskrevet i Tangenten nr. 2/2001. NIM-spilles med pinner, gjerne fyrstikker, og to motspillere har 21 fyrstikker, der målet er å ta den siste pinnen. I programmet forklares strategien, og en slik forklaring tar bort mye av spenningen med spillet. Hvis dere spiller med pinner, kan elevene selv få lov til å oppdage strategien. Det er lurt å be dem la være å røpe strategien for hverandre. Når to motspillere har forstått strategien, kan reglene endres. Antall pinner kan endres, eller de kan ta opp til tre eller fire pinner. Les mer om NIM på denne lenken: 13

14 Tårnet i Hanoi Fag: Matematikk Tidsbruk: minutter. Knytt gjerne aktiviteten til arbeid med algebra, og bruk mer tid Her møter elevene nok et klassisk problem, og følgende historie fortelles fra Det fjerne Østen: Legenden forteller: Ved jordas begynnelse plasserte Gud tre alen høye stolper på en messingplate ved tempelet Benares, verdens midtpunkt. På en av stolpene plasserte han 64 gullskiver. Den største lå nederst, og så ble platene mindre og mindre oppover søylen. Dette kalles Brahmas tårn, eller Tårnet i Hanoi. Dag og natt, og uten stans, flytter prestene gullskiver fra den ene stolpen og over på de andre etter Brahmas uforanderlige regler: Bare én plate kan flyttes av gangen, og det skal aldri ligge en større plate oppå en mindre. Målet er å få hele tårnet flyttet over til en av de andre stolpene. Når dette er gjort, vil verden gå under og bli til støv. Historien er sannsynligvis oppfunnet og ble kjent på 1880-tallet. Den franske matematikeren Edouard Lucas er enkelte steder tillagt historien, men det usikkert om han var opphavsmann til mer enn selve spillet. I programmet kan elevene forsøke å flytte tre, fire, fem eller seks ringer fra én pinne til en annen. Kun løsninger der alle pinnene havner på den midterste pinnen, blir her ansett som riktige. I det opprinnelige spillet vil oppgaven være løst uansett hvilken pinne ringene ender på. Denne aktiviteten kan knyttes opp mot å se tallmønster og generalisering i algebra. Elevenes oppgave blir å finne ut hvor mange flytt man minimum trenger for å flytte hele tårnet. La gjerne elevene forsøke med én ring og to ringer før de går løs på tre, fire, fem og seks ringer i programmet. På nettstedet kan elevene flytte ringer mens programmet teller antall flytt. Dersom elevene noterer seg antall ringer og minimum antall flytt i en tabell, vil de etter hvert kunne se etter et uttrykk som er gyldig for n antall ringer. Mer om Hanois tårn kan du lese i Tangentens spillnummer 2/2001 og på denne lenken: spillnummer/andre_spill.pdf Merk: Svarene finnes i fasiten. Antall ringer Minimum antall flytt n n

15 12. og 13. Ikke gå deg vill rosa og blå kunnskapslabyrint Fag: Matematikk og naturfag I disse to aktivitetene møter elevene ulike oppgaver med tre svaralternativer. Underveis i oppgaven samler elevene mynter. De starter med ti mynter, mister en for hvert gale svar og får en for hvert riktige svar. Her viser vi spørsmålene og tipsene elevene møter. Vi anbefaler å ta tak i de aktuelle områdene når dere arbeider med stoffet i matematikk eller naturfagundervisningen, eller bruk Kunnskapslabyrinten som en repetisjon. 15

16 ELEVARK 1 Elevark Arkene kan kopieres og brukes i undervisningen. Fra filmene 1. Sammendrag Elevene skriver et sammendrag eller en logg om hva de har hørt denne timen. Loggen kan være med i vurderingsgrunnlaget i PTV. 2. Yrker, utdanning, interesser Elevene skriver et notat etter å ha sett filmene. Stikkord: Hvilke fag liker du best på skolen? Hva er det som gjør at du liker akkurat de fagene? Hvilke tanker gjør du deg om hva du har lyst til å gjøre i framtiden? Hvilket yrke kunne du tenke deg? Hvilke av yrkene synes du virker spennende? Er det noe innenfor disse områdene du kan tenke deg å jobbe med i framtiden? Hva? Hvorfor? Hva tenker du om et yrke innenfor teknologi? Hvilke egenskaper og evner bør man ha i disse yrkene? 3. Film Dersom det skulle lages en film om deg og ditt liv, hva kunne den handle om nå (når du er elev på u-skolen) og om 15 år? Stikkord: Hva driver du med? Hvor bor du? Hvilke interesser har du? 4. Næringsliv bedrifter i ditt lokalmiljø Hvilke bedrifter finnes i ditt nærmiljø? Samle informasjon om bedrifter i nærmiljøet. Hvilke bedrifter har realfaglig innhold? 16

17 ELEVARK 2 Aktivitet Broene i Königsberg Oppgave: Kryss alle broene uten å gå over samme bro mer enn en gang. Vankelighetsgrad 1 Hvilke startpunkter kan du bruke som utgangspunkt hvis du skal løse oppgaven? Hvorfor fungerer disse startpunktene? Hvorfor er det noen startpunkter som ikke fungerer? Vanskelighetsgrad 2 Hvilke startpunkter kan du bruke som utgangspunkt hvis du skal løse oppgaven? Hvorfor fungerer disse startpunktene? Hvorfor er det noen startpunkter som ikke fungerer? Vanskelighetsgrad 3 Forsøk å løse oppgaven med utgangspunkt i de forskjellige startpunktene. Hvorfor er denne oppgaven uløselig? Ditt eget broproblem Lag en skisse over et lignende område. Tegn inn et antall broer og ulike startpunkter. Finn ut hvilke løsninger oppgaven din har før du lar en kamerat forsøke å løse den. Kanskje klarer du å tenke ut løsningene uten å prøve deg fram? (Hint: Like og odde antall broer.) 17

18 ELEVARK 3 Aktivitet Tårnet i Hanoi I denne aktiviteten skal du forsøke å flytte alle platene over fra en pinne til en annen ved å bruke følgende regler: Kun en plate kan flyttes om gangen. Det er ikke lov å legge en større plate over en mindre. Tenk deg gjerne hvor mange flytt du trenger hvis du bruker én plate og to plater. Merk: Programmet forteller deg bare at du har gjort det riktig hvis du får alle platene over til den midterste pinnen. Hvis du får alle platene over til høyre pinne, har du også riktig svar Tell hvor mange flytt du bruker med ulikt antall ringer. Klarer du å finne ut hvor mange flytt du trenger med sju plater? Klarer du å finne et uttrykk for hvor mange flytt du trenger med n plater? Antall plater n Minimum antall flytt 18

19 ELEVARK 4 Aktivitet Ikke gå deg vill rosa og blå kunnskapslabyrint Oppgave Hva handler oppgaven om? Mitt svar: Bokstav + tekst Riktig svar var: Bokstav + tekst Kommentar til forklaring på oppgave nr. 6: Det står at masten blir borte. Dette er feil. Tvert i mot er masten det du ser lengst på båten, mens du etter hvert ikke lenger vil se bunnen av båten. 19

20 ELEVARK 5 Stjerneskudd Visste du at: hvis hver stjerne i Melkeveien var et saltkorn, ville de fylle et 50 metersbasseng? Windows 2000 inneholder 29 millioner linjer med kode? komprimering av mp3-filer inneholder avansert matematikk? en firedel av verdens planter trues av utrydning innen 2010? det overføres flere bakterier ved et håndtrykk enn ved et kyss? vi alltid ser samme side av månen? læren om primtall brukes til kryptering av filer på internett? i det kjente universet finnes det 1070 partikler? vekten av luften i et melkeglass tilsvarer omtrent vekten av en hodepinetablett? 20

21 Aktuelle nettadresser velgriktig.no Realfagsportalen Informasjon om: Realfag; matematikk, naturfag og teknologifag. Realfagutdannelser/yrker; ingeniør, sivilingeniør, lærer og andre realfagstudier. Realfagstesten: Finn ut hvilke fag du trenger fra videregående opplæring for å komme inn på div. realfagstudier. Linker på forsiden: INFO Diverse interessant informasjon om aktuelle saker som har tilknytning til realfag/ teknologifag, for eksempel oljeeventyret, operabygget og filmintervjuer med ulike yrkesutøvere. Det er også en rekke spørsmål til brukeren om hva denne er opptatt av, for eksempel synes du det er viktig at Norge fortsatt skal være et godt land å bo i?. FAG: Konkret informasjon om innholdet i realfagene. Informasjon om matematikk i videregående opplæring. Informasjon om gradsystemet i høyere utdanning. Linker til universiteter og høgskoler med realfagstudier. Fagstoff; en side med linker til veldig mange relevante nettsider som har med realfag/ naturfag/teknologifag på mange ulike nivåer å gjøre. JOBB: Informasjon om yrker og intervjuer av yrkesutøvere. Linker til aktuelle utdanningsinstitusjoner. FRIMINUTT: Små filmsnutter om aktuelle yrker. Realfagsrelaterte spill og oppgaver (ikke alltid aktiv) Generelt siden er oversiktlig og enkel å bruke. Mye nyttig og konkret informasjon og veldig mange gode og relevante linker. norskindustri.no/ung Her finner du programmet Muligheter og dette idéheftet. I tillegg finner du relevant informasjon om de mulighetene realfag kan gi deg i næringslivet. Siden består av flere underkategorier, hvor UNG er en av dem. Innholdet er ellers hovedsakelig beregnet som en informasjonsportal for voksne, med følgende underkategorier: Om Norsk Industri Aktuelt Arbeidsliv Bransjer Kompetanse Miljø og HMS Linker under UNG er følgende: Teknologi og realfag Se beskrivelse av programmet tidligere i heftet. Premier og konkurranser Informasjon om ulike konkurranser i regi av Norsk Industri. 21

22 vilbli.no Meget omfattende informasjon om alt du trenger å vite videregående opplæring. Linker til følgende områder: Elev/lærling Rådgiver Nyheter Om videregående opplæring Utdanningsprogram og programområder Fag Yrker og utdanningsveier Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet Reform 94, Hva er videregående opplæring? Rådgivning og veiledning Elev og skole Lærling/lærekandidat og bedrift Voksen Mer utdanning Hjelp Høst Velg opplæring og yrke lærefag Vinter Søknad På På og til bedrift Sommer Svar på Jobbformidling og jobbintervju Elever og lærlinger Rådgivere Utdanningsprogram og programområder Fag Yrker Several languages Hørselshemmet vilbli.no Privatskoler vilbli.no Søknader og svar Generelt siden er meget omfattende, men samtidig utrolig enkel å bruke. Mange linker fører mot det samme målet, så du er rett og slett nødt til å treffe blink. Veldig positivt at man finner absolutt alt på ett sted. Har man denne adressen, finner man all nødvendig informasjon om videregående opplæring. 22

23 7.etg.no Utviklet av ungdom for ungdom Informasjon om ulike typer samarbeid mellom skole og bedrift, som for eksempel partnerskap og entreprenørskap. Om 7.etg Jobb Yips om jobb, unge talenter, næringsliv og Oppdrag nord Skole Tips om utdanning, teknologi og realfag, aktuelt Starte eget tips om å starte eget, ungdomsbedrift, gründere Verden Globalisering, Europa, samfunnsansvar, Klima, miljø og energi Økonomi Din økonomi, bedriftens økonomi, Norges økonomi Næringsliv i skolen Interaktive linker til 7 på gata Hva tenker unge folk om skole, jobb, fremtiden og samfunnet? Konkurranse Har du konkurranseinstinkt, vinn stæsj her Her kan man sende inn en tekst med sine meninger om skolen. Quiz Test dine kunnskaper, og få fart på hjernen. Spørsmål om yrker, Europa, klima og miljø og næringsliv. Næringsliv i skolen Informasjon og veiledninger Registrer og finn partnerskap Pizza Prego og andre skolepakker Realfag og teknologi PTF og PTV Nyttige linker Ungt entreprenørskap Film Generelt siden er fargesprakende og full av bilder, og det ligger mange aktuelle saker der fra diverse medier. Kontinuerlig oppdatert. Det finnes også mange filmer med aktuelt innhold om ungdom/utdanning/entreprenørskap, og mange av dem er morsomme. I det hele tatt en positiv og energisk side. 23

24 Vedlegg

25 Læreplan for utdanningsvalg Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg kan bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Faget skal bidra til økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse og bidra til å skape grunnlag for entreprenørskap. Opplæringen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående opplæring og aktuelle yrker. Elevene skal gis mulighet til praktisk aktivitet og fordypning i fag. Opplæringen i faget skal legge til rette for at den enkelte elev kan få prøve ut og reflektere over sine valg. Opplæringen skal legge til rette for bruk av hensiktsmessige arbeidsformer, både i skole og arbeidsliv, og for bruk av ulike læringsarenaer som kan gi bred faglig tilnærming gjennom kontakt og samarbeid med videre-gående skoler og arbeids- og næringsliv. Faget skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring. Struktur Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng, og de bør tas i den rekkefølgen som er beskrevet nedenfor. Vektleggingen av hovedområdene er angitt nedenfor. Oversikt over hovedområdene Årstrinn Hovedområder 8-10 Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Elever som på ungdomstrinnet får anledning til å ta fag fra videregående opplæring, kan disponere timer fra hovedområdet Utprøving av utdanningsprogram til å arbeide med fag fra videregående opplæring, dersom det ikke kan frigjøres nok timer til dette fra det tilsvarende grunnskolefaget. Beskrivelse av hovedområdene Om videregående opplæring og arbeidsliv Hovedområdet dreier seg om strukturen i videregående opplæring og om innholdet i de ulike utdannings-programmene. Videre omfatter hovedområdet hvordan ulike utdannings- og karriereveier kan føre fram til ulike yrker. I hovedområdet inngår kunnskap om arbeidsmuligheter og framtidsutsikter, herunder lokalt arbeids- og næringsliv. 25

26 Utprøving av utdanningsprogram Hovedområdet omfatter aktiviteter forankret i kompetansemål i utdanningsprogram i videregående opplæring. Utprøvingen kan foregå i både skole og arbeidsliv, og skal som hovedregel omfatte minst to ulike utdanningsprogram. Om egne valg Hovedområdet omfatter kartlegging av og refleksjon over egne interesser og forutsetninger, knyttet til eget utdannings- og yrkesvalg. Timetall i faget Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter. UNGDOMSTRINNET årstrinn 113 timer Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I utdanningsvalg forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i utdanningsvalg innebærer å kunne samtale om egne kunnskaper, ferdigheter og interesser og gjøre rede for og argumentere for egne valg. Det innebærer også å kunne presentere egne erfaringer for andre. Å kunne uttrykke seg skriftlig i utdanningsvalg innebærer å kunne skrive logg og dokumentere eget arbeid i valgte utdanningsprogram. Å kunne lese i utdanningsvalg innebærer å kunne lese læreplaner fra ulike utdanningsprogram og å kunne nyttiggjøre seg informasjon om fag, utdanninger og yrker. Videre innebærer det å kunne tolke tabeller og grafiske framstillinger knyttet til utdanning og arbeid. Å kunne regne i utdanningsvalg innebærer å kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale som tabeller og grafer. Å kunne bruke digitale verktøy i utdanningsvalg innebærer å kunne finne, velge ut, bearbeide, ta vare på og presentere informasjon digitalt. Kompetansemål Etter 10. årstrinn Om videregående opplæring og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring forklare forskjellen på strukturen i studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan de kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker 26

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

Utdanningsvalg. Teknologi, realfag og yrkesfag gir muligheter. Idéhefte til det digitale programmet Muligheter. www.utdanningsforbundet.

Utdanningsvalg. Teknologi, realfag og yrkesfag gir muligheter. Idéhefte til det digitale programmet Muligheter. www.utdanningsforbundet. Utdanningsvalg Teknologi, realfag og yrkesfag gir muligheter Idéhefte til det digitale programmet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver og lærer s.

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015 UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015 Innledning Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen er 3-årig

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn Læreplan i utdannings med årsplan 2016-17 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdannings skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karriere som er basert på elevenes

Detaljer

Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015 Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen Lillestrøm 22.oktober 2015 Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo -Kuben NYTT i forhold til HVA?

Detaljer

Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 %

Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg

Detaljer

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Lokal læreplan i utdanningsvalg

Lokal læreplan i utdanningsvalg Lokal læreplan i utdanningsvalg Trinn: 9. og 10. Faglærer: Ole Geir Uthaug Timetall: Til sammen på 9. og 10. trinn 113 timer Fagstoff: Diverse ressurser på nett Timer Emne Merknad 10 Egne valg Presentere

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2013/2014. Innledning

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2013/2014. Innledning UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2013/2014 Innledning Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen er 3-årig

Detaljer

Gjennomgående plan i utdanningsvalg for trinn ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i utdanningsvalg for trinn ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i utdanningsvalg for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Læreplan for faget utdanningsvalg s. 3 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 5

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Læreplan i Programmering og modellering - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i Programmering og modellering - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram 2.12.2016 Læreplan i - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Formål Programmering er et emne som stadig blir viktigere i vår moderne tid. Det er en stor fordel å kunne forstå og bruke programmering

Detaljer

videregående opplæring

videregående opplæring videregående opplæring Hvor vil jeg? Valg av utdanningsprogram Hva finnes? Utdanninger, yrker, næringsliv Hvem er jeg? Ressurser, interesser, verdier UNGDOMSSKOLEN 2 Innholdsfortegnelse 1. forord 4 2.

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Lokal læreplan i Utdanningsvalg

Lokal læreplan i Utdanningsvalg Lokal læreplan i Utdanningsvalg Bakgrunn for utarbeidelse av ny lokal l æreplan: Den nye lokale læreplanen for faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet baserer seg på kompetansemålene fra den sentrale læreplanen,

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Forsøkslæreplan i valgfag programmering

Forsøkslæreplan i valgfag programmering Forsøkslæreplan i valgfag programmering Gjelder bare for skoler som har fått innvilget forsøk med programmering valgfag fra 1.8.2016 Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap,

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel Minilæreplan i Service og samferdsel Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgiveren en nøkkelperson En god rådgivning i skolen bidrar til at elevene får: bedre muligheter til å realisere

Detaljer

24. AUGUST Diskret matematikk. onsdag 23. august 2017

24. AUGUST Diskret matematikk. onsdag 23. august 2017 24. AUGUST 2017 Diskret matematikk onsdag 23. august 2017 1 Hva er matematikk? Matematikk er, likhet med norsk, engelsk og Java, et språk om man kan uttrykke noe i, f.eks. sammenhenger og sannheter. Symbolene

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

UTDANNINGSVALG 8.-9.- 10. klassetrinn

UTDANNINGSVALG 8.-9.- 10. klassetrinn UTDANNINGSVALG 8.-9.- 10. klassetrinn Navn: Fagertun ungdomsskole 2011-2012 Til eleven! Dette opplegget i Utdanningsvalg skal bli din karriereplan. Alt arbeid som du gjør skal du samle i en perm som skal

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Klassesamtale, individuelle presentasjoner

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Klassesamtale, individuelle presentasjoner Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Utdanningsvalg Trinn: 10 Lærer: Berit Andreassen Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune

LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune skoleåret 2007/2008 Forord Programfag til valg er et fag som skal styrke det 13-årige skoleløpet, og legger opp til et

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE

UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE Kompetansemål Etter 10. årstrinn: Om videregående opplæring og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN. Gausdal ungdomsskole

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN. Gausdal ungdomsskole UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN Gausdal ungdomsskole 2013/2014 INNLEDNING Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en skisse til lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen

Detaljer

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan.

FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND UTDANNINGSVAL Lokal læreplan Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. Vedtatt i Styringsgruppa 24.6.2016 0 INNHALD 1 FORMÅL... 1 2 SÆRPREG FOR

Detaljer

Lokal. læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) 1. Skolens felles mål for yrkesfaglig fordypning. Flekkefjord VGS, studiested Kvinesdal

Lokal. læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) 1. Skolens felles mål for yrkesfaglig fordypning. Flekkefjord VGS, studiested Kvinesdal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal Skolens navn Flekkefjord VGS, studiested Kvinesdal Skoleår 2016/17 Utdanningsprogram Restaurant og matfag Rektors/ avdelingsleders underskrift 1. Skolens felles

Detaljer

FAG: Utdanningsvalg. Lokal rammeplan for Moldeskolen. Kompetansemål. beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring

FAG: Utdanningsvalg. Lokal rammeplan for Moldeskolen. Kompetansemål. beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring Lokal rammeplan for Moldeskolen FAG: Utdanningsvalg Kompetansemål Etter 10. årstrinn Om og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i forklare forskjellen

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Eilert Sundt VGS, studiested Lista Skoleår 2016/2017 Utdanningsprogram Design og håndverk Rektors/ avdelingsleders underskrift 1. Skolens felles

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOALT UTABEIDET FAGPLAN FO Programfag til valg 8. - 10 TINN 1 Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Kompetansemål LK-06. Jobbskygging og Kunnskapsløftet

Kompetansemål LK-06. Jobbskygging og Kunnskapsløftet Jobbskygging og Kunnskapsløftet Kompetansemål LK-06 Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene

Detaljer

PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM

PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM April 2007 videregående opplæring Hvor vil jeg? Valg av utdanningsprogram Hva finnes? Utdanninger, yrker, næringsliv Hvem er jeg? Ressurser, interesser, verdier 2 UNGDOMSSKOLEN

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer

Læreplan i matematikk X - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i matematikk X - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i matematikk X - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 22. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Restaurant- og matfag

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Restaurant- og matfag Minilæreplan i Restaurant- og matfag Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse

Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse Vurdering for læring som gjennomgående tema Pedagogiske nettressurser Åpne dører

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Lister videregående skole, studiested Lista. Design og håndverk. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Lister videregående skole, studiested Lista. Design og håndverk. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole, studiested Lista Skoleår: 2014/ 2015 Utdanningsprogram Design og håndverk Rektors underskrift 1. Skolens felles mål for

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2009-2010

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2009-2010 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2009-2010 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Søgne Vgs. Skoleår 2016 17 Utdanningsprogram Rektors/ avdelingsleders underskrift TIP, Teknikk og industriell produksjon Kari Kleivset / Lennart

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK TREARBEID 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR Programfag til valg 8. - 10 TRINN Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

Magisk Matematikk 9. - 10. trinn, Vg1 75 minutter

Magisk Matematikk 9. - 10. trinn, Vg1 75 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Magisk Matematikk 9. - 10. trinn, Vg1 75 minutter Magisk Matematikk er et skoleprogram som tar utgangspunkt i «magiske» talltriks i plenum som dere kan jobbe videre

Detaljer

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK?

ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? ARBEIDSLIVSFAGET OG UTDANNINGSVALG, TO SIDER AV SAMME SAK? BAKGRUNN FOR UTDANNINGSVALG 2006: Kunnskapsløftet innføres IKT-eksamen Projektorer og datamaskiner i alle klasserom Utdanningsvalg Arbeidslivsfag

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan.

UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND O S F UTDANNINGSVAL Lokal læreplan Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. Vedtatt i Styringsgruppa 24.6.16. 0 INNHALD 1 FORMÅL... 1 2 SÆRPREG

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON LYD 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2011/2012. Utdanningsvalg 9. trinn. Dette dokumentet er ment til informasjon for foreldre, lærere og elever i utdanningsvalg 9. trinn.

2011/2012. Utdanningsvalg 9. trinn. Dette dokumentet er ment til informasjon for foreldre, lærere og elever i utdanningsvalg 9. trinn. Rådgiver Marte S. Karset 2011/2012 Dette dokumentet er ment til informasjon for foreldre, lærere og elever i utdanningsvalg 9. trinn. Kunnskapsløfte Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert

Detaljer

Programfag til valg / PTV

Programfag til valg / PTV Programfag til valg / PTV Studie- og yrkesveiledning Lokal læreplan for ungdomstrinnet, 2006-2007 Kjenn skole Programfag til valg skal : 1. Gi elevene muligheter for valg som skal bidra til økt engasjement

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26.september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK Frisør 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Flekkefjord videregående skole, studiested Kvinesdal Skoleår 2016/17 Utdanningsprogram Service og samferdsel Rektors/ avdelingsleders underskrift

Detaljer

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for Fastsett som forskrift av . Gjeld frå

Detaljer

Forsøk med nytt fag i ungdomsskolen

Forsøk med nytt fag i ungdomsskolen Forsøk med nytt fag i ungdomsskolen 2009-2013 ARBEIDSLIVSFAGET Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Grong 6.oktober 2011 St.meld.44 Utdanningslinja (2008-09) her ble arbeidslivsfaget

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Kristiansand katedralskole Gimle Skoleår 2017-2018 Utdanningsprogram Rektors/ avdelingsleders underskrift Service og samferdsel Ann Cathrine Andersen

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune ut 4 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder fylkeskommune Loka l læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) SkO'enS "av" Vennesla videregående skole Skoleér 2017-2018 Utdanningspfogfam Service og samferdsel

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i teknologi og - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM FREMMEDSPRÅK PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. mai 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Lister videregående skole, Lyngdal. Bygg- og anleggsteknikk. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Lister videregående skole, Lyngdal. Bygg- og anleggsteknikk. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole, Lyngdal Skoleår: 2012/ 2013 Utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Underskrift rektor/ avdelingsleder: 1. Skolens felles

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Mandal videregående skole Skoleår 2017/2018 Utdanningsprogram Service og samferdsel Rektors/ avdelingsleders underskrift 1. Skolens felles mål

Detaljer

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Lister videregående skole, Lyngdal. Teknikk og industriell produksjon. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Lister videregående skole, Lyngdal. Teknikk og industriell produksjon. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole, Lyngdal Skoleår: 2012/ 2013 Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon Rektors underskrift 1. Skolens felles

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer