Improving productsandorganizations throughsystemsunderstanding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Improving productsandorganizations throughsystemsunderstanding"

Transkript

1 Improving productsandorganizations throughsystemsunderstanding MiSAAS Beddingen14 NO 7014Trondheim NORWAY TYPE Notat TITLE Klimagassbudsjettfor Brøset CLASSFICATION Open MiSAREPORTNO. 6/2011 PHONE (+47) ORG.NO. NO MVA SUB TITLE Brukavet verktøyfor beregningavklimafotavtrykkfor husholdningene påbrøset AUTHOR(S) ChristianSolli,RolfAndréBohne(NTNU) CUSTOMER Trondheimkommune CUSTOMEREFERENCE PROJECTNUMBER/REFERENCE PROJECTMANAGER ChristianSolli SUMMARY PAGES 11 APPENDICES Date Notatet sammenstillerdeerfaringenesomble gjort i forbindelsemedbrukavet verktøyfor beregningaven husholdningstotale klimafotavtrykki en parallellplankonkurransefor utviklingavområdetbrøseti Trondheim.Etverktøybasertpåen sammenkoblingavdennasjonaleforbruksvaneundersøkelsenog en miljøutvidet kryssløpsmodellble konstruertog presentertfor de konkurrerendeteamenei form avet excel regneark.hervaren gjennomsnittlignorskhusholdningutgangspunktog teamenemåtte argumenterefor hvor og hvorfor deresplanforslagvil redusereutslippenesamtindikerehvor myeutslippenekanreduseres. Regnearketble et pedagogiskhjelpemiddelfor teamenei prosessenog tvangdem til å visualiserefremtidig liv påbrøsetmeden livsstilsomgir et laveretotalt klimafotavtrykk.somevalueringsverktøyer regnearket mindre egneti dennåværendeform, fordi det kreverstor dybdekunnskapom denbakenforliggendemodellen og omfattendedokumentasjonfor å kvantifisereeffektenavalle de tiltakenesomteameneforeslår.likevel fikk regnearkmodellenvesentliginnflytelsepå prosessenog de forslagenesomble lagt frem, og en videreutviklingavtilnærmingenbør gjøresfor fremtidigeplanprosesser. NØKKELORD KEYWORD(S)

2 Thispageempty

3 Klimagassbudsjett for Brøset Innledning I forbindelsemedde utlysteparallelloppdragenefra Trondheimkommuneom planforslagtil en fremtidig klimanøytralbydelpå Brøset,har de ulike forslagenegjennomgåtten evaluering. Evalueringener sammenfattetavtrondheimkommunei en rapport (TrondheimKommune2011). Dette notatet omhandler klimagassregnskap for de innkomneforslageneogdiskutererhvordanet verktøyfor beregningavtotale klimafotavtrykkfra husholdningerhar blitt brukt i prosessen. Hensiktenmedregnskapeter å evalueredentotale effektensomforslageneoppnår,det vil si inkludertallevarerogtjenestersomhusholdningenevil forbruke,i tilleggtil de mer åpenbare kategorienesomenergibruki byggogtransport.prosjekteringenvil naturlignok værekommetså kort at detaljevalueringpå bygningsnivåer uaktuelt.dette gjørat blant annetstatsbyggsitt verktøy for klimagassregnskaper uegnetpå dette tidspunkt.detdekkerogsåbareen brøkdelavutslippene knyttet til husholdningeneskonsum.forevalueringav energi ogmaterialbrukpå bygningsnivåvil imidlertid dette verktøyetkunneværenyttig på et seneretidspunkt. Vi ønsketlikevelå etablereen prosedyrehvor de ulikeforslageneblir evaluertpåen konsistentmåte og hvor de ulike kvalitativevurderingeneer klart identifisert og knyttet til et kvantitativt rammeverk. Denopprinneligeintensjonenmedå lageet verktøyfor klimaberegningvarat det skulleinngåi en kvantitativvurderingavde ulike teamenesforslag.ideenvar at teamenelageten selvevalueringav sitt egetforlagi verktøyet,ogat deresbesvarelsesåble revidertaveksperter. Denintenderte prosedyrenervisti Figur1. Figur1: Evalueringsprosedyrefor klimagassutslippmed MiSA verktøyet

4 I ettertid har det vist segat verktøyethar hatt en litt annenrolle i prosjektet,bådepågrunnav manglendedybdeforståelseavverktøyetsvirkemåtehoseksperterogteameneselv,menogsåfordi teameneikkebegrunneteller sannsynliggjordemangeavsineforeslåtteutslippsreduksjonerpå en troverdigmåte.detteblir nærmerediskuterti kapittelet om resultaterogerfaringmedbruk av verktøyet. Forå redusereutslippknyttet til husholdningenestotale konsummå manførst vite hvasom forårsakerutslipp.dethartidligereblitt produsertet notati prosjektet(sollietal.2010)som omhandlerdette. Denneinformasjonenhar vært tilgjengeligfor teamenefra anbudskonkurransen ble åpnet. Dette notatet presentereroppdatertetall for husholdningsforbruk,basertpå en oppdatert beregningsmodellogmer relevanteforbrukskategorier.i tillegghardet blitt utviklet en regnearkmodellsomteamenekunnebrukenår de skullekommemed forslagfor hvordande totale utslippenekunnepåvirkesgjennomplanleggingenavområdet.regnearketpresentererutslippfor en gjennomsnittlighusholdning.brukerenavverktøyetkansåregulereforbruksvolum(i kroner)og utslippsintensitetfor ulike varetypersomblir forbrukt i en husholdning.han/hunblir ogsåtvungettil å kanaliserepengenepå annetvishvisdet forbrukesmindreaven type vare(reboundeffekt).til sammenvil manda endeopp medet totalt husholdningsbudsjett(i tonn CO2 ekv./husholdningår) for en husholdningsommankansammenliknemedhverandreogdagenssituasjon. Husholdningenes totale utslipp Husholdningenestårfor dendesidertstørsteandelenavforbruketi Norge.ForutviklingenavBrøset er det et uttalt målat klimaambisjoneneinkludereralleformerfor husholdningsindusert forbruk (Trondheimkommune2010).Dette kapittelet vil gågjennomhvahvilkehusholdningsinnkjøpsom forårsakerutslippoghvormyeoger enoppdateringogforbedringavtidligerearbeidi prosjektet (Solliet al. 2010). Modellen Det finnesmangeulike metoderfor å beregnede totale utslippeneknyttet til konsum.allehar sine styrkerogsvakheter.ensammenstillingavdissekanblantannetfinnesi PetersogSolli(2010).Enav de mestlovendemetodenefor å beregnehusholdningsutslippeneuten å risikereå utelatenoen utslipp,er miljøutvidet kryssløpsanalyse(leontief1970).metoden liggertil grunnfor de flestestudier avkonsumbaserteutslipppåaggregertnivå,menslivsløpsvurderinger(lca)ofte blir brukt påmer spesifikkeproblemstillinger.verktøyetsomvi beskriverher er basertpåen slikmodell,ogsupplert med direkte utslippfra forbrenningavdrivstoff og fyringsolje/vedi husholdningene. Selveprosedyrenmedå konstruereenslikmodeller grundigbeskrevetandresteder(sefor eksempel (Leontief1970;Hendricksonet al.1998;unitednations1999;wiedmann2009))ogblir ikke beskreveti dennerapporten.vivil imidlertidgjøreredefor justeringersomer gjort i modellensom ikkeer en del avdenstandardiserteprosedyren. Enmiljøutvidetkryssløpsmodell for Norgei 2007i basispriserble konstruertvedhjelp avde offisielle kryssløpstabelleneog utslippsstatistikkfra statistisksentralbyrå(ssb).somen proxyfor våre handelspartnereblir importvarerantatt å værerepresentertavdentyskeøkonomien(2006 tall). Kapitalslitinnenhversektorer baktinn i modellenvedå antaat allesektorerbrukeren

5 gjennomsnittligmiksavkapitalvarer.akkumulasjonavfysiskkapitalblir allokerttil en egenkategori sluttkonsum(=allokerttil fremtidigkapitalslit).i trådmedanbefalingenei prosjektetfremtidens Byerer elektrisitetsproduksjoni Norgesatt til nordiskmix 1. Dettegjelderikkebarehusholdningenes sluttforbruk,menogsåall elektrisitetsombrukesi bakgrunnsøkonomien/industrien. Fårå gjøreresultatenefra utslippberegningermer relevantpå husholdningsnivåer det nødvendigå koblekryssløpsmodellenmed forbrukskategoriersomfolk kanforholde segtil. Modellenbasererseg påindustrikategorierklassifisertetter NACE 2, menshusholdningsforbrukofte klassifiseresetter COICOP 3. EnmatchingmellomCOICOPogNACEble derfor gjort. Videreble dennasjonale forbruksvaneundersøkelsen (FVU)brukt for å tune matchingmatrisenslikat det totale forbruketav vareretter COICOP, stemmerbestmuligoverensmedde offisielleforbrukstallenefor husholdningeri nasjonalregnskapet.pådenmåtensikreskonsistensi formavathvismanleggersammenalle husholdningeneskonsumbaserteutslippvil manfå omtrent sammeresultatfor klimafotavtrykksom studiersomfokusererpå nasjonaltnivå.deter systematiskunderrapporteringavenkeltetyper forbruk i FVU(SSB,personligkommunikasjon),noesomgjørdet nødvendigmed en restkategorifor forbruk somikkedekkesavfvu. I tilleggtil dissejusteringenemå mankorrigerefor at prisenei FVUikkesamsvarermed prisenei kryssløpsmodellen.skatterogavgiftermåfjernesfra prisene;i tilleggmåmanestimerehandels og transportmarginerogre allokereen del avkjøpetinnenhverkategoritil dissesektorene.datafor prisjusteringogmarginerer hentet fra en rekkekilderhosssbogblir ikkebeskreveti detalj her. Sluttresultateter en modellhvor en gitt etterspørselinnenulikecoicopvaregrupperfører til en rekkeindirekteutslippfordelt påulike sektoreri Norgeogutlandet.Konsistenser sikretgjennom balansenmedtotale nasjonalutslippfra husholdningsforbruk.pådennemåtenkanmanundersøke hvordanforskjelleri forbrukpåvirkerutslippene,eller om f.eks.ulikehusholdningstypereller geografiskelokasjonerprestererforskjelligpå miljøytelse. Resultater Norgestotale klimafotavtrykker beregnettil rundt 70millionertonn for 2004eller rundt 15tonn per person(petersandsolli2010).forå settedet litt i perspektiver tilsvarenderesultater13tonn per personfor Sverige(PetersandSolli2010)og29t/p og3 t/p for hhv.usaogkina(2001 tall) (HertwichandPeters2009). Avde 70 millionertonn stodhusholdningenefor rundt 45 millionertonn, eller ca9,6tonn per person (PetersandSolli2010).Restenble forårsaketavoffentlig konsumogkapitalakkumulasjon. Vedå brukedenhusholdningsfokusertemodellenbeskreveti dette notatet kanmanberegne resultaterfor en gjennomsnittlignorskhusholdning.figur2 viserdisseresultatenefordelt på ulike forbrukstyperog ulike sektorerhvor utslippeneskjer.utslippenefra dennemodellenlanderpå omtrent 10,7tonn per person.avviketfra studientil PetersogSolliskyldesi hovedsakhvordan elektrisitetogimport er behandlet. 1 Ca200g CO2 eq/kwh 2 Nomenclature generale des Activites economiques dans les Communautes europeennes 3 Classification of individual consumption by purpose

6 Frafigurener det tydeligat vissetyper forbruk dominererklimafotavtrykketfra husholdningene. Dette gjelderspesieltforbruk avdrivstoff og elektrisitet,men ogsåkjøpavkjøretøyog kjøpog reparasjonavbolig,har signifikanteutslipp.videreservi at innkjøptetransporttjenesterogforbruk avmat kommerut med høyeutslipp.forbrukav ulike typer tjenesterhar et laverebidrag,selvom dette til sammenutgjøren del likevel.utslippsintensiteten(perkrone)er vesentliglaverefor tjenesterennfor produkter.eninteressantobservasjoner hvormyeavutslippenesomskjeri utlandet gjennomat vi importerer varer. Figur3 viserhvordanuliketyper husholdningprestererforskjellig(merkat resultatenei Figur3 er per personi husholdningen).resultatenevarierlitt mellomhusholdningstyperog geografi,men denaller viktigsteforskjellenkanforklaresmedtilgengeliginntekt per personi husholdningen.denneeffekten er synligfor husholdningeravulik størrelse,hvorfor eksempelhusholdningermed4 personersom regelvil være2 voksneog 2 barn.tilgengeliginntekt for konsumvil da naturlig værelavereper personenn for husholdningermedbare2 personer.likeveler det noenstrukturelleforskjeller mellomhusholdningstypenesomkanhaopphavi geografieller stordriftsfordeler.resultatenefor en gjennomsnittshusholdningi modellenble lagt inn i et regnearkoggjort tilgjengeligfor teamene.i regnearketfikk de i tillegganledningtil å justereopp ogned antallkronerfornbrukpå hverav forbrukskategorieneogutslippsintensitetenper kroneforbruk avulikevarer.forhverendringde gjordevarhensiktenat endringerskullesannsynliggjøresogdokumenteresvedå leggetil kommentareri tilhørenderuter. I tillegginneholderregnearketenfunksjonsomsierfrahvisikkehele husholdningsbudsjettetblir brukt opp.detteer for å unngåat teamenebare skrur ned forbruket, uten å ta hensyntil at deflestebrukerdepengenedehar (overtid). Tabellenunderviseret utdragav kalkulatoren. Tabell1: Utdragav verktøyfor husholdningsutslipp.teamenekunneendrepåde gråfeltene. Evaluerings kalkulator Kroner forbrukt Klimafotavtrykk per krone Utslipp, snitthus holdning Endring forbruks volum Endringi utslipps intensitet Beregnet utslipp, Brøset %økning eller %økning eller reduksjon reduksjon Forbrukskategorier NOK kgco2 eq./nok kgco2 ekv. i kroner forbrukt i utslipp per krone kgco2 ekv. Matvarer , % 0 % Alkoholfrie drikkevarer , % 0 % 205 Alkoholholdige drikkevarer , % 0 % 150 Tobakk , % 0 % 68 Klærogfottøy , % 0 % 884 Avdragogrenter bolig , % 0 % Vedlikeholdog reparasjonavbolig , % 0 % Andretjenester knyttet til bolig , % 0 % 211

7 Figur2: Klimafotavtrykk[kgCO2 eq./husholdning år] for uliketyper konsumi husholdningen.

8 Figur3: Klimafotavtrykkfor ulike husholdningstyper.utslipp kg CO2 eq.per personi husholdningen

9 Evaluering av forslag fra teamene og bruk av modellen Dette notatet vil ikkegåinn på de enkeltebesvarelsenefra teamene;de spesifikkeresultateneer diskuterti evalueringsrapporten(trondheimkommune2011). Vitrekkernoengenerelle konklusjoneri forhold til hvordanverktøyetble brukt oghvilkeresultaterdet har hatt. Flereav teameneignorerteverktøyetsmeldingomat manmåtte brukeopphusholdningsbudsjettet,og skruddesåledesbarenedforbruket. Dette syneslite realistiskall den tid det eksisterende økonomiskesystemeter avhengigaven årligveksti forbruket for å holdetritt med produktivitetsøkningen. Viderevardet 2 teamsomantokat det ville bo flere personeri hverhusholdningennde2,2somer gjennomsnitt.detteble gjort for å få utslippper persontil å bli lavereenn3 tonn. Hvordandette skal gåtil ble ikkebelyst;en plutseligøkningi antalletbarnper husholdningvirkerikkesannsynlig.hvis manfår flere voksnefolk til å bo sammen,vil ogsådensamledeinntekteni husholdningenegåropp ogutslippenevillemåtte justeresfor dette. Detble ogsågjort antakelserom forbedringeri bakgrunnsøkonomienslikat utslippper krone innenforulikekategorierble vesentligredusert.detteble ikkesannsynliggjorti noengradogble sett bort fra i evalueringavforslagene. I sumkonkluderervi med at besparelsenesomkanskjekanoppnåsvedde foreslåttetiltakenealene (ogda leggervi godviljentil) liggerrundt 3 tonn per personper år. Restenavutslippsreduksjonentil 3 tonn vilmåttekommeavforbedringeri bakgrunnsøkonomien.enløsningfor fremtidigeversjonerav verktøyetkanværeå lagescenarioerfor utviklingeni økonomienfor eksempelbasertpå scenarioer fra lavutslippsutvalgeteller Klimakur. Genereltsett kanmansiat fellesfor alleforslagenevaren drastiskreduksjoni energibruki boliger, noesomredusererutslippknyttet til oppvarming.dette er relativt ukontroversielt.antakelserrundt reduksjoni utslippsomfølgeavmermiljøvennligebygningsmaterialersynesmindrevelfundert. Vi anslårderfor at alleteamenehar levert løsningersompå det boligtekniskevil levererelativt lik besparelsemht CO 2 overbyggetsantatte levetid.m.a.o.antarvi at dersombrøsetbyggesut sliksom teameneforeslår,såvi en få en årligbesparelsepårundt 2,5tonn CO 2 per person.i denneantakelsen liggerdet ingenreduksjonavco 2 i forbindelsemedoppføringavbolig,menen 90%reduksjonav oppvarmingsbehovet,og sliken 70%reduksjonavstrømforbruketi husholdningene. Vi antarderfor at alleteamenestiller medet forbruk på ca8 9 tonn CO 2 per person,før vi serpå endringeri transportogforbruk. EnviderereduksjonavCO 2 utsipp,blir deretter en kombinasjonav områdetsuformingogbeboernesforbruksvaner.deter ogsåavgjørendehvahusholdningenevelger å brukede sparte pengenepå,slikat en unngårat de pengenehusholdningenesparerpå miljøvennligboform ogtransport,ikkebrukespåmer CO 2 intensiveaktiviteter/vareri andresektorer (rebound effekten).videreevalueringavteamenevil derfor væreen kvalifisertvurderingavhvor sannsynligde ulike teamenesantakelserom endringi livsstilvil være.endel avforslagenehar skisserttransportscenarioersomkanskjekanbidra til en vissreduksjonavutslipp.dette dekkessom en kombinasjonavkollektivtransport,parkeringsrestriksjoner,bildelingogny teknologi(elbil). Etteamklarte til en vissgradå sannsynliggjøren fremtidig dreiningi forbruksstrukturmot større gradavtjenestebasertforbruk. Vedå leggetil rette for produksjonogkonsumavlokaltbaserte

10 tjenesterog annennæring,samtå tilby sværtattraktive bo løsninger,argumentererteametfor at folk vil oppholdesegmer påbrøsetogbrukemer av pengenesinepå forbruk medlavt utslipp.blant annetskisseresdet nærerekreasjonsområder, inngangpåbakkeplanog tilgangtil fellesfasiliteter somfellesstorkjøkken,kontorplasser,gjesteromoghyttedeling.dersomen serbort fra byggingog drift avbolig,såer det beboerneslivsstilsomer avgjørendefor husholdningenesco 2 utslipp.ogav dissesåer det særligtre kategorier;transport(herunderanskaffelseavprivatbil),mat ogklærsom betyr mestfor utslippene. Deter klart at måletom 3 tonn perpersoninnebærermyemer ennbyggingogutformingav området,menat byggingogutformingvil værepremissleverandørfor hvorvidtdet vil væremuligå oppnåmåletom 3 tonn CO 2 per person.studieravforbruk påenkelthusholdningsnivåindikererstor spredingi klimafotavtrykkfra husholdningermed like stor inntekt (WeberandMatthews2008).Men en reduksjontil 3 tonn per personvil uansettkrevedrastiskeforbedringeri heleøkonomien. Vi finner det ikkeriktig å rangereforslagenepågrunnlagavderesmer eller mindrekreativebruk av CO 2 kalkulatoren,da dette da blir en konkurransei godeintensjoner.spesieltgjaldtdette reduksjoni totalt forbruksvolumogforbedringavutslippsintensiteti bakgrunnsøkonomien. I stedetkonstaterer vi at verktøyetbidrartil å synliggjørekompleksiteteni klimaspørsmålet,ogbehovetfor helhetlige løsninger.dette kommuniseresogsåsomhovednyttenvedbruk avverktøyet,at manfår noen kvantitativeknaggerå forholdesegtil i forhold til det totale klimafotavtrykket.planleggerneblir stilt til ansvarfor sine bærekraftigeløsninger ogtvingestil å gjørenoenbetraktningerom hvormyede faktiskvil bidra til utslippsreduksjoneroghvor myedette er i forhold til de totale utslippene.det holistiskeperspektivetbidrartil å løfte (miljø)blikketfra boligenetil menneskenesombor der. Konklusjon og videre arbeid Utviklingenogbruk avet kvantitativt verktøyfor evalueringavklimafotavtrykkfor planforslagpå Brøsethar vært en betingetsuksess.verktøyetsevnetil å kåreen vinner i en plankonkurransehar ikkeblitt demonstrert.hovedårsakentil dette er at det i en slikplanfaseer relativt lite informasjon tilgjengelig,samtat en realistiskbruk avmodellenkreveren inngåendekjennskaptil koblingen mellomforbruk ogutslipp,samttekniskesidervedberegningsmodellen. Hovednyttenmed verktøyethar vært detspedagogiske og oppdragendefunksjon.denpedagogiske delengårpå å forståkoblingenmellomkonsumogutslipp,oghvilketyper konsumsomforårsaker utslipp.denoppdragendesidenavverktøyeter knyttet til kravetomkvantifiseringaveffektentil ulike bærekraftigeløsningersomplanleggerneforeslår.viderehar introduksjonenavbegrepet rebound effect påvirketsynetpå hvordanmanmåtilretteleggefor en fremtidig klimavennlig livsstil.pådennemåtenhar introduksjonenavverktøyethatt vesentligpåvirkningi prosjektet,noe somogsågjenspeilersegi de uliketeamenesforslagogdokumentasjoneni prosjektet. Enoppfølgingavdenkonsumbasertetilnærmingeni prosjektetbør væreå gjøre forbruksvaneundersøkelser på husholdningenesomflytter til området.dette har tidligerevært gjort i andrestudier(hertwichet al.2004;ornetzederet al. 2008).Man kanogsåundersøkemåterå forenkleverktøyetpåoggjøredet mer relevantfor planprosessen.blantannetkanmaninkludereen modul for infrastruktur(vei,vann,avløpetc.)i fremtidigeversjoner.

11 Referanser Hendrickson,C.,A.Horvath,et al.(1998)."economicinput Output Modelsfor EnvironmentalLife CycleAssessment."EnvironmentalScienceandTechnology32(7):184A 191A. Hertwich,E.G.,M. Ornetzeder,et al. (2004).TheEnvironmentalBenefitof Car freehousingprojects: A Casein Vienna. Proceedings,TheThirdInternationalWorkshopon SustainableConsumption, Tokyo,Societyfor Non TraditionalTechnology. Hertwich,E.G.andG.P.Peters(2009)."CarbonFootprintof Nations:A Global,Trade Linked Analysis."EnvironmentalScience& Technology43(16): Leontief,W. (1970)."Environmentalrepercussionsandthe economicstructure:aninput output approach."thereviewof EconomicsandStatistics52(3): Ornetzeder,M., E.G.Hertwich,et al.(2008)."theenvironmentaleffect of car free housing:a casein Vienna."EcologicalEconomics65(3): Peters,G.andC.Solli(2010).GlobalCarbonFootprints:Methodsandimport/export correctedresults from the Nordiccountriesin globalcarbonfootprint studies.temanord2010:592. Ø.LoneandA. Estlander,Nordiccouncilof ministers. Solli,C.,H.Bergsdal,et al.(2010).klimanøytraleboformerpåbrøset Arbeidsnotatom klimautslipp ogklimanøytralitet.misareports6/2010. Trondheim,MiSAAS. Trondheimkommune(2010).Planprogramfor Brøset, TrondheimKommune(2011).BrøsetX4.Trondheim, UnitedNations(1999).Handbookof input output table compilationandanalysis.studiesin Methods SeriesF,No 74.Handbookof NationalAccounting, UnitedNations. Weber,C.L.andH. S.Matthews(2008)."Quantifyingthe globalanddistributionalaspectsof Americanhouseholdcarbonfootprint." EcologicalEconomics66(2 3): Wiedmann,T.(2009)."CarbonFootprintandInput OutputAnalysis AnIntroduction."Economic SystemsResearch21:

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

5. Forbruk. Eiliv Mørk. Nøysomme aleneboende bruker lite på transport

5. Forbruk. Eiliv Mørk. Nøysomme aleneboende bruker lite på transport Aleneboendes levekår Forbruk Eiliv Mørk 5. Forbruk Nøysomme aleneboende bruker lite på transport Aleneboende har hatt en lavere forbruksvekst enn par uten barn. Aleneboende har lavest totalforbruk i alle

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Kredittilgang og husholdningers sparing

Kredittilgang og husholdningers sparing Økonomiske analyser 6/2003 Elin Halvorsen Vi har i de siste fem årene sett en vekst i kreditt til husholdningene som er nesten like høy som på midten av 1980-tallet. Den gangen opplevde Norge en kreditt-

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

Grønne kalkulatorer 2012 Hvilke informasjoner bygger de på og hvor entydige er de?

Grønne kalkulatorer 2012 Hvilke informasjoner bygger de på og hvor entydige er de? Prosjektnotat nr. 1-2013 Anita Borch Grønne kalkulatorer 2012 Hvilke informasjoner bygger de på og hvor entydige er de? SIFO 2013 Prosjektnotat nr. 1 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Boligsparing for Ungdom

Boligsparing for Ungdom RAPPORT Boligsparing for Ungdom En vurdering av effekter på sparing og finansiell stabilitet MENON-PUBLIKASJON NR. 13/2012 April 2012 av Heidi Ulstein og Leo A. Grünfeld Dette notatet er skrevet på oppdrag

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2012 Randi Lavik og Alexander Schjøll Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 7 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Hovedrapport for 2012 Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Innherredsveien 7B 7491 Trondheim NORWAY PHONE +47 73551857 +47 73551856

Detaljer

Møteinnkalling Byutviklingskomite. Sakliste

Møteinnkalling Byutviklingskomite. Sakliste Trondheimkommune Møteinnkalling Byutviklingskomite Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 11.09.2014 Tid: 17.00 Eventueltforfall meldestil bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no eller telefon

Detaljer

Forbruk av spa tjenester analyse av data fra SIFO-surveyen 2008

Forbruk av spa tjenester analyse av data fra SIFO-surveyen 2008 Prosjektnotat nr. 5-2009 Gun Roos analyse av data fra SIFO-surveyen 2008 SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 5-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405

Detaljer

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Miljøeffektivitet og miljøstyring i norske virksomheter Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Metodeutvikling Elin Økstad Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 24.02 0 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Hans Olav Melberg (hans.melberg@gmail.com) Universitetet i Oslo, 7. august, 2013. 1 Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge Skrevet av Fredrik A. Gregersen ved det 5 årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi Universitet i Oslo Januar 2010 i

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 2007/11 Notater Ragnhild Nygaard og Notater Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for økonomiske indikatorer Innhold

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Slå sammen tiltaksområder (kartteknisk oppgave) etter føringer fra PURA

Slå sammen tiltaksområder (kartteknisk oppgave) etter føringer fra PURA Til: PURA v/anita Borge Fra: Leif Simonsen Dato: 2014-11-06 Innlegging av tiltak i Vann-nett. Hva er gjort og hvordan. INNLEDNING Vannregionmyndigheten har stilt som krav at alle tiltak skal være lagt

Detaljer