Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: Mobil: E-post: Telefon: Mobil: E-post: Telefon: Mobil: E-post: Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: Mobil: E-post: Truls Holth Regnskapssjef Telefon: E-post: Karin Lundaas Økonomikonsulent Telefon: E-post: Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Beate Mangset Økonomikonsulent Telefon: E-post: Carl Groven Økonomikonsulent Telefon: E-post: Tekst, foto og design: Apeland Informasjon. Trykket på resirkulert papir (CyclusOffset 300/150)

2 og pantes Forbruker leverer sine tomme bokser og flasker tilbake i butikken, kiosken eller på bensinstasjonen, og får tilbake panten han betalte ved kjøp. The consumer returns the empty bottles and gets back the deposit. Verdifullt tomgods Butikken, kiosken eller bensinstasjonen får inn tomgodset enten gjennom panteautomat eller over disken. Den panten de utbetaler til forbruker, får de tilbake igjen fra Norsk Resirk. Norsk Resirk repays the deposit that the shops refund to the consumer. Flasker og bokser hentes igjen Tomme flasker og bokser hentes av grossistene, når de leverer varer. Norsk Resirk sørger for henting av tomgods der grossistene ikke henter. Wholesalers collect empty bottles and cans when they make their deliveries. Slik fungerer Resirk-systemet How the system works Klargjøres for gjenvinning Tomme flasker og bokser leveres på Norsk Resirks anlegg eller hos regionale samarbeidspartnere. Her registreres tomgodset, og bearbeides og klargjøres for gjenvinning. Empty bottles and cans are delivered to Norsk Resirk s facilities or regional partners. The empties are counted, processed and prepared for recycling. Gjenvinnes til råstoff Boks: Gjenvinneren renser og sorterer boksene, og smelter om stål og aluminium til råstoff. Pet:De gjenvinnbare plastflaskene sorteres, kvernes, renses og tørkes til plastgranulat. The recycler cleans and sorts the cans and melts down the steel and aluminium for reuse. The recyclable plastic bottles are sorted and milled into flakes. Norsk Resirks pantesystem er et samarbeid mellom de som lager, de som importerer og de som selger drikkevarer. Boksene og flaskene kan pantes i over 9000 butikker, kiosker og bensinstasjoner i 3320 panteautomater. Alle som selger bokser eller flasker er forpliktet til å gi pant, selv om de ikke har panteautomat. Norsk Resirk s refundable deposit scheme is a partnership between producers, importers and sellers of beverages. Bottles and cans can be returned at more than 9,000 shops in 3,000 reverse vending machines. All those who sell bottles and cans are obliged to refund the deposit, even if they do not have a reverse vending machine. Bokser blir bokser, flasker blir nye flasker Aluminiumsblokker fra smelteverk blir bearbeidet til ny råvare for boksproduksjon: canstock. Plastgranulat av gamle plastflasker brukes til produksjon av nye flasker, blomsterbrett, emballasjefolie og forpakningsbånd. Aluminium is processed into the raw materials for new can production. The plastic flakes are mainly used for flower trays, packaging foils, strapping and new bottles. Innhold 4 Innledning / Introduction 7 Bakgrunn / Background 10 Produsent / Producer 18 Forbruker / Consumer 22 Innsamling / Collection 24 Økonomi / Economy 28 Logistikk / Logistics 30 Kommunikasjon / Communication 34 Intervju med styreleder / Interview with Chairman of the Board 37 Økonomi / Economy 41 Styret / Board of Directors 42 Nøkkeltall / Key figures 44 Administrasjonen /Administration 45 Resirk-systemet / How the system works Tømmes Forbruker drikker opp innholdet i sine flasker og bokser. The consumer drinks the contents of the bottle or can. Selges med depositum Når flaskene og boksene selges betaler forbrukeren pant som et depositum for at flaskene og boksene skal leveres tilbake. Panten er én krone for bokser og flasker med 0,5 liter eller mindre, og 2,50 for større bokser og flasker. When the bottles and cans are sold, the consumer pays a deposit which is refunded when the empty packaging is returned. Flasker og bokser ut i butikk Flaskene og boksene distribueres til butikker, kiosker og bensinstasjoner med bryggerienes egne biler eller grossistenes egen distribusjon. Panten betales i hvert ledd. Bottles and cans are distributed to shops. The deposit is paid at every stage. Pantemerket viser vei Alle som lager drikkevarer i Norge, eller som importerer drikkevarer til Norge, kan melde inn sine produkter i pantesystemet. De betaler inn pant til Norsk Resirk, og merker flaskene og boksene med pantemerker. Every beverage importer or producer in Norway can include their products in the refundable deposit scheme. Ringen er sluttet Canstock laget av gamle bokser, brukes til produksjon av nye bokser som leveres til drikkevareprodusenter og importører. Plastgranulat kan brukes til produksjon av nye flasker, men foreløpig i liten grad flasker til drikkevarer. Aluminium canstock is used to produce new cans, which are supplied to beverage producers and importers. Plastic flakes can be used to make new packaging.

3 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare plastflasker i Norge. I 2007, selskapets niende driftsår, ble 92 prosent av alle bokser og 82 prosent av alle flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk operates a refundable deposit system for cans and nonrefillable plastic bottles in Norway. 92 per cent of all cans and 82 per cent of all bottles were collected and recycled in 2007, the company s ninth year in operation.

4 4 Spørsmålet om hvordan man kombinerer økonomisk vekst med en forsvarlig miljøbelastning opptar meg. Kjell Olav A. Maldum, adm. direktør, Norsk Resirk

5 Innledning Introduction Den nye administrerende direktøren i Norsk Resirk har på mange måter gått hele resirkuleringssyklusen. Kjell Olav A. Maldum kommer fra stillingen som leder i Dagligvarehandelens miljøforum, og entret sjefsstolen i Norsk Resirk i midten av desember Effektiv retur Effektiv ressursbruk er viktige stikkord for hans faglige engasjement, og Maldum ser store muligheter i sin nye stilling. Spørsmålet om hvordan man kombinerer økonomisk vekst med en forsvarlig miljøbelastning opptar meg. Svaret handler i stor grad om å finne smartere og mer effektive løsninger, og der er Resirk midt i smørøyet, sier Norsk Resirks nye leder. Optimal pris Kjell Olav A. Maldum har lang erfaring fra returbransjen. Han har jobbet med utslippsreduksjon og teknologisk utvikling av kjøretøy på Teknologisk Institutt, han har vært styreleder i Grønt Punkt Norge i flere år, og han har jobbet seks år i Dagligvarehandelens miljøforum. I 2007 ble hans engasjement for effektiv utnyttelse av ressurser hedret med Optimeringsprisen. For første gang valgte juryen å gi prisen til en person og ikke en bedrift. Det er selvfølgelig noe jeg satte stor pris på. Juryens begrunnelse gikk blant annet på at jeg har jobbet med fokus på hele verdikjeden for å sikre optimal emballering. Mitt mål har vært å finne et emballasjesystem som beskytter varene, har lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning, samt en høy grad av material- og energigjenvinning, forteller Maldum. Helhet og samarbeid Han tar med seg en helhetstankegang til Resirk. Visjonen til Resirk er å være ledende innenfor miljø- og kosteffektive pante- og returordninger. Jeg er veldig opptatt av å tenke hele verdikjeden. Bare ved å se ting i sammenheng kan man få det mest kostnadseffektive systemet. Derfor er det svært viktig å trekke med alle relevante parter. Handelen har helt fra oppstarten av vært engasjert i Resirk sammen med bryggeriene, og jeg håper vi kan få til et enda bedre samarbeid med andre returselskaper, sier Maldum. Bokser etterlyses I tillegg til å se på hvordan Resirk kan få et enda mer effektivt system, sender nå den nye administrerende ut en etterlysning etter manglende drikkevarebokser. Resirk har en høy returprosent, men vi skal også ta de manglende prosentene. Åtte prosent av boksene pantes ikke. Det utgjør over 40 millioner enheter. Det er mange bokser, understreker han. Skal føles bra Maldum ser på forbrukeren som en viktig medhjelper i Resirk-systemet, og ønsker at vi skal pante fordi det gir oss en god følelse. Han ser på panteøyeblikket som Resirks hovedprodukt. Forbrukeren gjør en viktig del av jobben i dette systemet. Vi må fortsette å motivere og utvikle bevisstheten om panting. Dersom vi oppnår at folk ikke bare panter av plikt, men fordi de får en god følelse, kommer vi langt, understreker Resirks nye mann.

6 Innledning Introduction Effective return Norsk Resirk s new CEO has first-hand experience giving used goods a second life. After playing a role in nearly every phase of the recycling cycle, Kjell Olav A. Maldum took up his new post as Resirk s head man in December, following six years leading the Association of Household Goods Suppliers Environmental Forum (DMF). 6 As long-time advocate for the more effective use of resources, Mr. Maldum sees great potential in guiding Resirk. The question of how one combines economic growth with a strong commitment to the environment fascinates me. The answer depends to a great degree on finding smarter and more effective solutions, and this is where Resirk is right on target, says the company s new leader. Prized experience Mr. Maldum has a great deal of experience in the recycling business. He worked on emissions reduction and technological development for vehicles at the Institute of Technology, has served as Chairman of the Board of Green Point Norway, and spent the previous six years at the DMF. In 2007, his work towards maximizing the effective use of resources was honoured with the Optimeringsprisen award. Selecting Mr. Maldum was something of a radical departure as this was the first time jurors chose to pay tribute to an individual, rather than a business. This I truly appreciated. The jury s reasoning was influenced by the fact that, among other things, I ve worked with a focus on the entire value chain to secure optimal packaging. My goal has been to find a packaging system that protects products using the fewest resources with the lowest environmental impact, while achieving a high degree of material and energy efficiency, explains Mr. Maldum. System-wide partnership The new CEO comes with an agenda. The vision for Resirk is to be leading within the environmentally positive, cost-effective refundable deposit and return systems. I m very focused on thinking about the entire value chain, because only by seeing things as interconnected can one achieve the most cost-effective system. That s why it s very important to involve all relevant parties. The Resirk system is based on wise use of return transport and broad engagement from all the participants in the value chain, from store employees to suppliers. Retail outlets receive handling fees for their work, so that they stay motivated to do the best possible job. We ve had an excellent working relationship with grocery trades and breweries throughout our history, and I look forward to creating an even better partnership with other companies which are responsible for RTI (returnable transport items) and used packaging, says Mr. Maldum. Vårt hovedprodukt er panteøyeblikket. Kjell Olav A. Maldum, adm. direktør, Norsk Resirk Cans sought In addition to seeking ways for Resirk to create an even more effective system, the new CEO has sent out a search order for missing beverage cans. Resirk has a high return rate, but we want to capture the missing percentage of beverage containers as well. Eight per cent of cans are not returned for a deposit. This translates to over 40 million articles. That s a lot of cans, he states. Should feel good The new CEO believes that it is the consumer s experience in returning for deposit that s at the core of Resirk s business. He wants to focus on generating and reinforcing the positive feelings that recycling can give. The consumer does an important part of the job in this system. We have to continue to motivate people and develop awareness about refundable deposits. When we see that customers don t return empties merely out of obligation, but do so because they get a good feeling, we ve come a long way, emphasizes Resirk s new man.

7 Bakgrunn Background Øl i flest bokser, vann i flest flasker Alle importører og produsenter som vil selge drikkevarer på boks eller gjenvinnbare plastflasker med redusert miljøavgift, må være medlem av Resirk. Emballasjen merkes med Resirks pantemerke, som er en kvittering på innbetalt pant og en garanti for gjenvinning. 303,8 millioner bokser og 102,2 millioner plastflasker med pantemerke ble solgt i Det er en økning på 10 prosent bokser og 16 prosent flasker fra Det var øl i de aller fleste boksene, mens det ble solgt flest flasker med vann. Omsetningsøkningen viser at forbrukeren foretrekker produkter på gjenvinnbar emballasje, til tross for at grunnavgiften fortsatt gir prisforskjell. 7 Mostly beer in cans and mostly water in bottles All importers and producers who wish to sell beverages in cans or non-refillable plastic bottles with reduced environmental taxes must be members of Resirk and their packaging must be marked with Resirk s refundable deposit symbol. This emblem serves as both a receipt for a paid deposit and a guarantee of recycling million cans and million plastic bottles with refundable deposit symbols were sold in 2007, a rise of 10 per cent in cans and 16 per cent in bottles from Beer filled the majority of cans, while most bottles carried water. Consumer surveys showed that customers preferred products with the recycling symbol, despite the fact that the tax created a basic price difference. Returandeler / Return rates % 84% 89% 91% 92% 92% 93% 92% 92% % 77% 78% 80% 82% 82% % 58% Boks PET Boksreturen inkluderer tre-fire prosent som ble levert i iglosystemet for metallemballasje. The figure for cans includes 3-4% returned via neighbourhood collection containers for metal packaging.

8 Bakgrunn Background 8 Slik synker avgiften når returandelen øker With increased return rates the tax imposed is decreased kr 5,71 Miljøavgiften på bokser (kr 4,74) gir sammen med grunnavgiften (kr 0,97) en samlet avgift på kr 5,71 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%. 4,- 3,- 2,- 5,- Bokser kr 3,83 Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr 2,86) gir sammen med grunnavgiften (kr 0,97) en samlet avgift på kr 3,83 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25% Avgift, kr 1,- PET Flasker kr 1,48 Godkjent returandel på 82% gir en samlet avgift på bare kr 1,48 for gjenvinnbare flasker i Resirk-systemet. kr 1,34 Godkjent returandel på 92% gir en samlet avgift på bare kr 1,34 for bokser i Resirk-systemet. kr 0,97 Grunnavgift for gjenvinnbar drikkevareemballasje er kr 0, Returandel % Fra 25% til 95% retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent. Ved 95% retur bortfaller miljøavgiften.

9 Bakgrunn Background 9 Miljøvennlig og lønnsom gjenvinning Norsk Resirk er opprettet av drikkevareindustrien og handelen for å utvikle og drive et effektivt pante- og gjenvinningssystem for aluminiumsbokser, stålbokser og gjenvinnbare flasker i PET-plast. Bakgrunnen er det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje, som belønner systemer med høy returandel. Bokser og gjenvinnbare flasker er belagt med en miljøavgift som reduseres i takt med returandelen. I 2007 kunne produsenter, handel og forbrukere glede seg over 92 prosent reduksjon i miljøavgiften på boks og 82 prosent reduksjon i miljøavgiften på gjenvinnbare plastflasker. It s eco-friendly and profitable to recycle Norsk Resirk was set up by the beverage industry and retail trade to develop and operate an efficient return and recycling system for aluminium and steel cans, and non-refillable bottles made from PET plastic. The move was prompted by the Norwegian regime of taxes on beverage packaging, which rewards systems with a high level of return. Cans and non-refillable bottles incur an environmental tax, the size of which falls in line with the percentage of packaging returned. In 2007 producers, retailers and consumers could congratulate themselves with a 92 per cent reduction in the environmental tax on cans and an 82 per cent reduction on non-refillable plastic bottles.

10 TINE ønsket å komme ut med flasker, men det var under forutsetning av at vi gjorde det på en miljømessig riktig måte. Ragnar Solgaard, fagleder emballasje, TINE 10

11 Produsent Producer I 2008 lanserer TINE sin første drikk på flaske på over 40 år. Under utviklingen av den nye drikken Friskus var det viktig for TINE å sikre at plastflaskene ble en del av Resirk sin returordning. Frisk resirkulering TINE produserer 28 tusen tonn emballasje per år. Da blir gjenvinning en viktig del av bedriftens miljøansvar. TINE ønsket å komme ut med flasker, men det var under forutsetning av at vi gjorde det på en miljømessig riktig måte. Derfor var det viktig at vi tilpasset emballasjen slik at den inngikk i Resirk sitt gjenvinningssystem, sier Ragnar Solgaard, fagleder for emballasje i TINE. Solgaard har jobbet med å utvikle ny emballasje i meieribedriften i 27 år. Likevel er dette første gang han opplever å komme helt frem til lansering av et produkt på plastflaske. Lovord til Resirk For å bli del av Resirks pantesystem var det noen begrensninger på flaske og etikett som TINE måtte ta hensyn til. Solgaard har bare lovord å si om måten han ble møtt på av Resirk. Det var klare og greie regler, og proffe folk å forholde seg til i Resirk. Det var også en spennende utfordring å imøtekomme ønsker fra marked og design samtidig som vi tok de nødvendige hensyn til produksjon og Resirk sine krav, forteller Solgaard. Friskus for barn på farten Et lite team har jobbet meget målbevisst med utviklingen av drikken Friskus. I en tidlig fase ble den anerkjente industridesigneren Johan Verde trukket inn i utviklingen av flasken. På et halvt år har gruppen utviklet drikken, som skal være et sunt alternativ for barn. Friskus er juice tilsatt vann. Drikken lanseres først og fremst som et sunt alternativ for barn på farten. Merkevarenavnet TINE borger for kvalitet, og det forplikter oss til å lansere sunne, gode produkter, understreker Solgaard. Plast åpner nye markeder Hvilke salgsprognoser TINE har lagt til grunn for lanseringen av Friskus vil ikke Solgaard ut med, men han legger ikke skjul på at man har store forventninger til dette produktet. Å kunne lage produkter på plast gir oss muligheten til å gå inn i nye markeder og være den helhetlige leverandøren TINE skal være, slår Solgaard fast. Ulik smak TINE testlanserte Friskus på Statoil-stasjoner over hele landet. Responsen gjør at de har store forhåpninger til drikken. Det er en utfordring å jobbe med ferskvareprodukter som må ha den rette holdbarheten. Ikke minst har det vært en spennende prosess å finne frem til de rette smakene. Barn har jo helt andre smakspreferanser enn voksne, sier han. Hemmelige produkter på gang Om TINE kommer med flere produkter i plastemballasje, vil ikke Solgaard si noe om nå. Men i TINEs lokaler jobbes det kontinuerlig med å utvikle nye produkter.

12 Produsent Producer Fresh recycling In 2008, TINE launched its first beverage bottle for over 40 years. During development of its new beverage, Friskus, the company worked hard to ensure that the plastic bottle could be a part of Resirk s return system. 12 TINE produces 28 thousand tons of packaging per year. That s why recycling is an important part of the company s environmental responsibility. TINE wanted to launch the product in bottles, but that was under the condition that we did it in an environmentally correct manner. Therefore it was important that we designed packaging that was compatible with Resirk s recycling system, says Ragnar Solgaard, who leads TINE s packaging department. Mr. Solgaard has worked to develop new packaging in the dairy company for 27 years. Despite his long experience, this was the first time he participated in the launch of a product in plastic bottles. Praise to Resirk In order to participate in Resirk s refundable deposit system there were strikt guidelines on bottles and labels for TINE to follow. Mr. Solgaard has only good things to say about working out the specifics with Resirk. There were clear and fair rules, and professional people to work with at Resirk. It was an exciting challenge to meet the demands of the market and design parameters while balancing production needs and meeting recycling requirements, reports Mr. Solgaard. Friskus for kids on the go A small team worked intensively on developing Friskus, including the renowned industry designer Johan Verde, who was brought in to help create the bottle. In six short months, the group managed to arrive at the desired flavors and packaging for the new line of beverages, focusing on marketing it as a healthy choice for youngsters. Friskus is juice with added water. The drink was launched primarily as a healthy alternative for kids on the go. The brand name TINE stands for quality, and that obliges us to launch healthy, premium products, underscores the Tine executive. Plastic opens new markets The sales projections TINE used to justify launching Friskus are confidential, but Mr. Solgaard doesn t hide the company s great expectations for this new product and recyclable plastic packaging. Being able to make products housed in plastic gives us the chance to enter new markets and be the complete supplier TINE should be, he says. Different tastes TINE test-marketed Friskus at Statoil stations across the country and the response created great optimism for the success of the drink. It s a challenge to work with fresh products that need to have the proper shelf life. Finding just the right flavors has also been an exciting process. Kids have very different taste preferences compared to adults, observes Mr. Solgaard. New products on the way TINE s packaging chief wouldn t say whether the producer will come out with more products in plastic packaging in the future. He was quick to point out, however, that TINE is continually working on the development of new products.

13 Salg av bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group Energidrikk Energy drinks 4,5 % Mineralvann Carbonated soft drinks 5,9 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 3,4 % Bokser Cans Øl / Beer 86,2 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 5,9 % Energidrikk / Energy drinks 4,5 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 3,4 % Øl / Beer 86,2 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 7,8 % Energidrikk / Energy drinks 6,5 % Vann / Water 57,0 % Saft og juice / Squash and juice 20,5 % Annet / Other 8.1 % Øl / Beer 0.1 % PET-flasker PET bottles Annet Other 8.1 % Øl / Beer 0.1 % Mineralvann Carbonated soft drinks 7.8 % Energidrikk Energy drinks 6.5 % Saft og juice Squash and juice 20.5 % Vann / Water 57,0 %

14 Produsent Producer Det tradisjonsrike Grans Bryggeri har alltid gått sine egne veier. Nå har det gjort seg bemerket med utradisjonell design på ølbokser. Best før: «De andre har gått hjem» «Lag noe gøy» var beskjeden design- og kunstkollektivet Håkki fikk av Grans Bryggeri. Resultatet ble en ny ølsort i seksten forskjellige boksdesign. Designet tar for seg vår nære fortid. Med navn som protestøl og velferdsstatøl, er retro den eneste passende karakteristikken. Hvert motiv er utstyrt med en tekst som forteller historien bak tittelen på boksen. Bokslek Bryggeridirektør Morten Gran mener at boks er et hendig format, og er glad for at Resirk gjør boksemballasje til et konkurransekraftig alternativ. Boks er mer egnet for design enn flasker fordi det er mer plass å leke på. Resirk bidrar til at boks er et alternativ. Dersom avgiftene øker vesentlig på boks vil ikke produksjon på boks lenger være en mulighet for Grans. Det hadde vært synd både for oss og for kundene som gjerne vil ha produkter på boks, understreker han. Frie tøyler De nye boksene har fått en god mottakelse i markedet. Bryggeriet har fått en rekke tilbakemeldinger fra engasjerte kunder som har synspunkter på tekstene på boksene. Det er morsomt å se hvordan design engasjerer kundene. For folk flest er øl en uformell greie. Vi ønsker ikke å ta oss selv så høytidelig, og ga kunstnerne frie tøyler. Som bryggeri må vi tørre å fornye og utvikle oss, sier Gran. Bryggerirebell Familien Gran har drevet bryggeriet i over 70 år, men helt siden 1899 har bryggeriet i Sandefjord brygget øl og mineralvann. Morten Gran og hans bror er tredjegenerasjons bryggerimenn. Deres bestefar ville utvikle bryggeriet, og stå fritt til å selge i hele landet. Det førte til at Grans bryggeri meldte seg ut av Bryggeriforeningen og opprettet sine egne utsalg. Overlevelsesstrategi I 1995 var tiden moden for å tenke nytt igjen. Da inngikk Grans Bryggeri et samarbeid med Rema 1000, som nå eier 50 prosent av Grans Bryggeri og er den eneste kunden. Vi har et veldig bra forhold til Rema. Dette er på mange måter en overlevelsesstrategi for fremtiden. Våre konkurrenter heter tross alt Carlsberg og Coca Cola. Det krever ressurser og kapital å henge med. Våre tette bånd til Rema gjør at vi kan bevare Grans bryggeri, sier Sandefjordsmannen. Se bunnen Fornøyd er han også med samarbeidet bryggeriet har med Resirk. Resirk gjør en kjempebra jobb. Det er viktig at de kjører kampanjer for at folk skal pante. Jeg tror at i vårt overflodssamfunn vil det etter hvert bli en utfordring å få folk til å gidde å pante. Vi må pante for at avgiftene skal holdes nede. Bare slik kan vi fortsette å lage gode og morsomme produkter i

15 Vi må pante for at avgiftene skal holde seg lave. Bare slik kan vi fortsette å tappe gode og morsomme produkter i boksemballasje. Morten Gran, bryggeridirektør, Grans Bryggeri 15

16 Produsent Producer 16 boksemballasje, slik som den nye ølsorten vi har lansert nå, understreker Gran. Har du forresten sett hva som står på utløpsdatoen på boksene Håkki har designet? «Best før de andre har gått hjem, eller se bunnen», smiler bryggeridirektøren. English summary Best before; the party is over Well established Grans Brewery has always created their own path. Latest is their somewhat untraditional design on beer cans. Let s have fun! was the only work-order given to the design- and art group at Håkki by Grans.This resulted in sixteen creative new designs for their latest beer product. The designs are inspired by resent history, with names translating to protest-brew and welfare-brew - retro might be a fitting way to describe this exiting new product line. Each design is carefully explained on each can. Playing with cans CEO Morten Gran finds the can to be a very suitable beverage vessel, and is pleased that the system set up by Norsk Resirk, makes cans a competitive alternative. It is easier to utilize each square inch for design and you can be more playful without any additional costs compared to bottles. Should taxation imposed on cans increase drastically, then cans would sease to be a viable option for Grans. This would be a sad day for us, as well as for the consumers who favours cans, he points out. Free rein The new designs have been well received by the marked. Many a consumer has given us positive feed-back and many of them again, enthusiastically share their views over the text. It is fun to see how design moves people, and how it engages them. As a brewery, we don t want to be perceived as formal, and therefore, we gave the artists and designers free rein to convey this. We must dare to be playful and to be innovative, says Mr. Gran. Rebel with a brew While the Gran family has run the business for over 70 years, the brewery itself has been producing beer and mineral water since Morten Gran and his brother are the third-generation of Gran brewers with an independent streak. Their grandfather wanted to develop the brewery s reach and have the option of selling its products nationwide, so Grans went its own way and withdrew from the Brewery Association in order to set up an independent sales structure. Survival strategy In 1995, the time was ripe for another round of fresh thinking. Grans entered into a cooperative agreement with Rema 1000, which now owns 50 per cent of the brewery and is the company s sole customer. A lot of resources and capital are needed in order to stay competitive. Our close connection to Rema enables us to preserve the brewery, says the head of the Sandefjord beverage supplier. Positive partnership Gran s partnership with Resirk has also been very positive. Resirk does a very good job. It s important that they run campaigns encouraging people to return for deposit. I think that, in our affluent society, it is a challenge to get people to care enough to return and recycle. From the industry side, we need to use the return for deposit system so that the taxes and levies are controlled. This is the only way we can keep on making good, enjoyable products packaged in cans, like the new beers we ve just launched, emphasizes Mr. Gran.

17 Produsent Producer Medlemmer av Norsk Resirk får avgiftsrabatt Produsenter og importører som melder seg inn i Resirk-systemet får delta i en godkjent returordning for bokser og plastflasker. Dette gir lavere miljøavgift på emballasjen. De siste årene er miljøavgiften gått ned med flere kroner, grunnet de gode returresultatene. Gjenvinnbare produkter som skal inn i returordningen, må registreres hos Resirk senest seks uker før lansering på det norske markedet. Dette foregår enkelt, ved at en fyller ut et skjema og sender inn emballasjeprøver. Når produktet er godkjent, har en rett til å bruke Resirks pantemerke. 17 Innmeldingsprosedyren er beskrevet trinn for trinn på Materiell kan også bestilles fra Norsk Resirk på telefon When producers and importers register with the Resirk system, they join an approved deposit-and-return system for cans and plastic bottles. This results in lower environmental taxes on these beverage containers. The environmental tax has been reduced by several kroner in recent years thanks to the high rate of return. To be enroled in the Resirk system, recyclable products must be registered at Resirk no less than six weeks prior to the release in the Norwegian market. Registration involves completing a form and providing Norsk Resirk with product samples of the packaging in question. The right to use Resirk deposit symbols follows upon product approval. The registration procedure is described step by step at Printed material may be ordered from Norsk Resirk at Produsenter og importører som er medlem av Norsk Resirk: Producers and importers who are members of Norsk Resirk: Alam import Arvid Nordquist as Best Kjøttprodukter Bergen Havnelager AS BK-Trading Scandinavia AB Cembo Production DA Coca Cola Drikker AS Eira Import AS Fema Foods AS Friends Foundation Grans Bryggeri AS Hansa Borg Bryggerier ASA Harboe Norge AS (tidl. Moss Bjørnebryggeri AS) Haugen-Gruppen AS Heijden Sport Næringsprodukter AS Hemsedal Kildevann AS HGL Hanson Gourmet Line AS Hoyer Industrier AS ICA NORGE AS Interbev AS ISKLAR AS Jensen & Co. AS Lerum Fabrikker AS Lervik Aktiebryggeri AS Lesax Trading AS Lidl Norge NUF Lofotpils AS Macks Ølbryggeri AS Majavatn Kildevann AS Matmegleren METNOR AS Middelthon Engros AS Mikropartner AS Nils Karlsen Agentur Nordic Beverage Company AB Nordic Refreshment Company AS Nordic Sports Norsk Vinsalg AS Northern Fields AS Norwegian Water Group Corp. AS Novartis Norge AS Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS P.Ltz. Aass A/S Panther Trading Norge AS Prof. Scandinavia Redlight Beer Norge AS Ringnes AS Rogaland Konservefabrikk AS Roma Mineralvannfabrikk Morten Bergersen AS Røra Fabrikker AS Sara Lee Household & Body Care Norge AS Scandinavian Pro Products AS Sports Nutrition AS Spritcompagniet AS Stabburet AS Stordalens Mineralvannsfabrikk AS Strag AS Synnøve Finden ASA Telemark Kildevann AS Terje Høili AS Tine Meieriet Øst BA Trio Bryggeri UNIL AS Utla Kjeldevatn AS Vectura AS Vinhuset Engros AS Voss of Norway ASA Water of Norway AS Ajour per mars 2008 Up to date as of March 2008

18 Forbruker Consumer En undersøkelse gjennomført av Infact i desember 2007 viser at innbyggerne i Troms, Finnmark og Oslo er flinkest til å pante drikkevarebokser. Likevel er de ikke like gode ved alle anledninger. Østfoldinger er dårligst til å pante bokser. 18 Nord-Norge og Oslo best på bokspant I 2007 ble 92 prosent av boksene på landsbasis returnert. I desember 2007 gjennomførte Norsk Resirk og Infact for første gang en undersøkelse som viser de fylkesvise forskjellene på pantevaner. Undersøkelsen viser at 97 prosent av Oslo-folk som regel panter boksene de drikker hjemme. 84 prosent gjør det samme når de er på hytta eller i båten. I tillegg er Oslo-folk de flinkeste i landet til å pante når de er i friluft, med en andel på 93 prosent. Når de er ute på biltur blir Oslo-folk litt slappere. Da synker andelen som sier de panter til 71 prosent, til tross for at alle bensinstasjoner gir pant. Gode i bil, dårlige på tur Undersøkelsen viser også at tromsøværinger og finnmarkinger som regel panter boksene når de er hjemme, mens 78 prosent panter boksene de drikker på hytta eller i båten. 88 prosent sier de panter når de er på biltur. Dette er den høyeste andelen i landet. Når nordlendingene er ute i friluft, svikter panteviljen. Da sier bare 63 prosent at de som regel panter boksene. Svenske bokser i Østfold 98 prosent av østfoldinger mener panting er bra for miljøet og 93 prosent opplever seg som miljøbevisste. Likevel panter de minst i Norge. Kun 73 prosent i Østfold svarer at de panter alle eller de fleste boksene de kjøper. Informasjons- og markedssjef Synnøve Castillano i Norsk Resirk tror det lave tallet i Østfold skyldes kjøp av bokser i Sverige. 73 prosent av innbyggerne i Østfold kjøper bokser i utlandet. Tilsvarende tall for Oslo er 50 prosent. Selv om svenske og utenlandske bokser ikke gir pant, er det viktig at boksene resirkuleres for miljøets skyld. Vi registrerer stadig nye fremmedbokser, slik at panteautomatene kan ta dem i mot, sier Synnøve Castillano, som oppfordrer alle til å pante alt, alltid. English summary North of Norway and Oslo best at returning cans for deposit A survey conducted by Infact in December 2007 showed that residents from Troms, Finnmark and Oslo are best at returning beverage cans for deposit, while those who live in the Østfold district has the lowest return rate. In 2007, 92 per cent of the cans nationwide were returned. Norsk Resirk and Infact conducted a survey in December 2007 that exposed the regional differences in return for deposit habits. The results showed that 97 per cent of Oslo residents, as a rule, return the cans of beverages they consumed at home. They continue to return empties when they are on vacation at cabins, in boats and in nature, but their willingness to return for deposit sinks when they are on the road. Those who live in Troms and Finnmark have a high rate of returns when at home and on vacation, but are not as effective when out in nature. Swedish cans in the Østfold district Only 73 per cent in Østfold answered that they returned for deposit all or most of the cans they purchase. Information and Marketing Director Synnøve Castillano of Norsk Resirk believes the low number is due to easy access to Swedish products.. Even though Swedish and foreign cans don t provide a refundable deposit, it is still environmentally important that all the cans are recycled, says Mrs. Castillano.

19 Fremmedbokser må pantes og gjenvinnes for miljøets skyld, selv om de ikke gir pant. Synnøve Castillano, informasjons- og markedssjef, Norsk Resirk 19

20 Alle pantepengene vi samler inn går rett til aktiviteter for barna. Tor Martinsen, Leder Ammerud Basket 20

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 3 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje /

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av fastlegereformen 2001-2005. Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 Sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer