SJ AB GENERELLE REISEVILKÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJ AB GENERELLE REISEVILKÅR"

Transkript

1 SJ AB GENERELLE REISEVILKÅR A. INNLEDENDE BESTEMMELSER BAKGRUNN... 3 B FØR OG UNDER REISEN INFORMASJON TRANSPORT AV PASSASJERER BILLETTER BAGASJE KJÆLEDYR FUNKSJONSHEMMING M.M C. ANSVAR PASSASJERENS ANSVAR SJs ANSVAR FOR SKADE PÅ PERSON ELLER TING SJs ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER... 8 D. SJs ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRRELSER GENERELT... 8 D.1 ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRRELSER FOR GRENSEOVERSKRIDENDE TOG OG TOG PÅ EN STREKNING PÅ 150 KM ELLER MER (LANGDISTANSETOG) SJS ANSVAR FOR ASSISTANSE OG PÅLØPTE UTGIFTER VED TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG) HVA SOM OMFATTES AV ASSISTANSE (LANGDISTANSETOG) KONTANT ERSTATNING TIL PASSASJEREN FOR UTGIFTER SOM FØLGE AV TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG) ANSVAR FOR TILBAKEBETALING AV BILLETTPRIS VED KVALITETSMANGEL OG TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG) NÅR TILBAKEBETALINGEN SKAL SKJE, OG MED HVILKET BELØP (LANGDISTANSETOG) UTBETALING AV ERSTATNING (LANGDISTANSETOG) B.2 ANSVAR FOR TRAFIKKFORSTYRRELSE FOR INNENLANDSKE TOG PÅ EN STREKNING MINDRE ENN 150 KM (KORTDISTANSETOG) SJs ANSVAR FOR INFORMASJON, TILBAKEBETALING AV BILLETTPRIS OG PÅLØPTE UTGIFTER VED TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG) KONTANT ERSTATNING TIL PASSASJEREN FOR UTGIFTER SOM FØLGE AV TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG) ANSVAR FOR TILBAKEBETALING AV BILLETTPRISEN VED KVALITETSMANGEL OG TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG) NÅR TILBAKEBETALINGEN SKAL SKJE, OG MED HVILKET BELØP (KORTDISTANSETOG) UTBETALING AV ERSTATNING (KORTDISTANSETOG)

2 D.3 ANSVAR VED KOMBINERTE REISER KOM-FREM-GARANTI TILBAKEBETALING AV BILLETTPRISEN I FORBINDELSE MED KOM-FREM-GARANTIEN.. 16 E. ANNET REKLAMASJON TVISTELØSNING IKRAFTTREDEN

3 A. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. BAKGRUNN 1.1 Rettigheter og plikter for passasjerer som reiser med SJ AB ( SJ ) reguleres i hovedsak av - den svenske loven om jernbanetrafikk (järnvägstrafiklagen) (se vedlegg 1) - rådsforordning (EU) nr 1371/2007 om rettigheter og forpliktelser for togpassasjerer (se vedlegg 2), inklusive Overenskomsten om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) med Enhetlige rettsregler for avtale om internasjonal befordring av reisende og reisegods på jernbanen (CIV) - Lov om kollektivreisendes rettigheter (se vedlegg 3) - SJs særskilte bestemmelser, inklusive Generelle transportvilkår for jernbanepassasjerer, General Conditions of Carriage for Rail Passengers (GCC-CIV/PRR) (se vedlegg 4). 1.2 For hver avtale om togreise med SJ som inngås med SJ eller SJs agenter, representanter eller forhandlere, gjelder dessuten SJs Generelle Reisevilkår ("reisevilkårene") dersom annet ikke er avtalt. Reisevilkårene gjelder også når SJ anvender et annet transportmiddel i stedet for tog for å gjennomføre den avtalte reisen. Reisevilkårene skal også gjelde ved reise med SJ Norrlandståg AB, dersom annet ikke er avtalt. 1.3 Reisevilkårene gjelder ikke for reise med annen jernbanetransportørs tog og/eller ved reise med annet transportmiddel, hvis SJ etter det som fremgår av billetten for reisen, bare har solgt reisen som forhandler for nevnte transportørers regning. For slik reise gjelder de reisevilkårene som vedkommende transportører gjør gjeldende. 1.4 Reisevilkårene er formulert ut fra gjeldende lover og forskrifter. Dersom noe vilkår i lov eller forskrift skulle være mer fordelaktig for passasjeren, gjelder vilkåret foran det som angis i reisevilkårene. 1.5 Reisevilkårene er tilgjengelig hos SJ Kundservice, på SJs hjemmeside samt hos SJs forhandlere og representanter. B FØR OG UNDER REISEN 2 INFORMASJON 2.1 Den som vil kjøpe en togbillett for reise med SJ eller som skal gjennomføre en reise, har rett til før kjøpet eller før reisen å søke og få informasjon om a) innholdet i reisevilkårene b) passasjerens rettigheter og plikter i henhold til lov eller forskrift c) billettpris, rutetabell, linjestrekning og servicenivå for reisen 3

4 d) muligheten til å medbringe sykler, bagasje og kjæledyr under reisen e) krav i forbindelse med billettkontroll under reisen f) tilgjengelighet til kjøretøyer, stasjoner og holdeplasser g) vilkårene for tilgang til toget og stasjonsområdet for passasjerer med funksjonshemminger eller nedsatt bevegelighet og om vilkårene for assistanse og bestilling av ledsager på stasjonsområdet og ved bytte av transportmiddel under reisen h) eventuell forsinkelse eller annen forstyrrelse i trafikken og dennes årsak, varighet og konsekvenser i) sikkerhetsspørsmål j) kontakt, kundeservicefunksjon eller lignende til SJ og eventuelt salgsrepresentant, samt k) hvor, når og på hvilken måte togbillett kan kjøpes og distribueres til passasjeren. 2.2 Informasjon gjøres tilgjengelig elektronisk eller på annen måte som er mest hensiktsmessig for at passasjerene skal kunne nyttiggjøre seg informasjonen fra SJ eller annen aktør på oppdrag av SJ. 3 TRANSPORT AV PASSASJERER 3.1 SJ plikter å transportere alle passasjerer med gyldig billett i henhold til vilkårene for billetten 3.2 En passasjer som før eller under reisen a) gjennom sin opptreden setter i fare eller kan fryktes å sette sikkerheten om bord eller driften av toget i fare, eller b) opptrer beruset eller forstyrrer ordenen eller forstyrrer andre passasjerer på en måte som ikke kan godtas, eller c) ikke retter seg etter beskjed som gis av togpersonalet i tjenesten (se her spesielt SJs ordensregler som finnes på eller d) ikke har gyldig billett for reisen og nekter å betale fastsatt tilleggsavgift (kontrollavgift) i følge punkt 4.8, eller e) tar med seg bagasje og dyr som ikke kan medtas i henhold til punkt 5 og 6 mister sin rett til å reise med toget og må forlate toget dersom togpersonalet bestemmer det. 4

5 4 BILLETTER 4.1 Med billetter menes i reisevilkårene alle SJs gjeldende typer av billetter og reisebevis, herunder periodisk gyldige billetter (periodebilletter). En billett skal ha den form, det innhold og det utseende ellers som SJ i under hensyntagen til gjeldende lovgivning bestemmer. 4.2 Dersom annet ikke er bestemt, skal en billett som ikke er periodisk, inneholde opplysninger om a) hvem som utfører transporten (SJ eller annen transportør som passasjeren har inngått avtale om reise med) b) billettens gyldighetstid c) type tog samt eventuell vognklasse og plassbestilling i toget d) navn på avreisestasjon og sluttstasjon e) billettprisen for reisen og eventuell rett til tilbakekjøp f) eventuelle avgangstider og ankomsttider i henhold til rutetabeller, gjeldende rabattkategori (f. eks. barn, ungdom, student eller pensjonist), samt h) passasjerens navn på personlig billett. 4.3 Så lenge passasjeren under en reise oppholder seg i toget eller innenfor sperringene på en jernbanestasjon, må han eller hun kunne fremvise gyldig billett for reisen ved billettkontroll. Billetten må oppbevares under hele reisen. 4.4 Dersom passasjeren når han eller hun kjøper sin togbillett eller gjennom meddelelse på jernbanestasjonen eller på annen måte har fått beskjed om at billetten må stemples eller valideres i automat i eller utenfor transportmidlet, anses passasjeren å mangle gyldig billett dersom slik stempling/registrering ikke har funnet sted. 4.5 En billett som er utstedt for en bestemt navngitt passasjer, er personlig og gjelder bare for vedkommende passasjer. Dersom togpersonalet ber om det, må passasjeren bevise sin rett til reisen gjennom å fremvise et identitetsbevis som er gyldig og akseptabelt for SJ. Det samme gjelder den som reiser på rabattert billett. En slik passasjer må dessuten kunne fremvise et akseptabelt bevis ( f. eks. studentlegitimasjon eller pensjonistbevis) for sin rett til rabatt. Medfølgende barn som reiser med en voksen, og barn som reiser alene under 16 år, er unntatt fra kravet om identitetsbevis så langt barnet ikke må bekrefte sin alder for å kunne reise på rabattert billett. Dersom rett til reisen eller rabatt ikke kan bevises, anses passasjeren å mangle gyldig billett. Da gjelder bestemmelsene i punkt En billett som urettmessig er endret, er ugyldig og må om mulig tas hånd om av togpersonalet. Videre har SJ rett til å ta tilbake utløpte periodebilletter dersom de fremvises ved billettkontroll. 5

6 4.7 En passasjer som ikke kan fremvise gyldig billett eller på annen måte bevise sin rett til reisen, må betale fastsatt tilleggsavgift (kontrollavgift) i henhold til svensk lov om tilleggsavgift i kollektiv persontrafikk. Kontrollavgiften er kr Dersom annet ikke er uttrykkelig fastsatt av SJ for visse billettyper eller er oppgitt på billetten, kan billetter ikke overdras etter at reisen er påbegynt. 4.9 En billett kan ikke tilbakeleveres for tilbakekjøp i større utstrekning enn det som SJ særskilt har fastsatt for visse typer billetter, eller som er angitt på billetten. Disse bestemmelsene finnes på SJs hjemmeside eller kan skaffes av SJs Kundservice. Dersom tilbakekjøp kan skje, avhenger tilbakekjøpsverdien av når billetten ble avbestilt eller levert tilbake. Tilbakekjøp skjer bare innen ett år fra utløpet av billettens gyldighetstid eller innen den kortere tid som er angitt på billetten Mistet upersonlig billett erstattes ikke. Mistet personlig billett erstattes i samsvar med det som SJ særskilt har bestemt.. Disse bestemmelsene finnes på SJs hjemmeside eller kan skaffes av SJs Kundservice En plassbestilling som gjelder en bestemt nummerert sitteplass, medfører rett til denne plass fremfor andre passasjerer som ikke har reservert samme plass. Billetter uten plassbestilling medfører ingen rett til sitteplass dersom ledige plasser ikke finnes. 5. BAGASJE 5.1 Passasjeren kan under reisen ta med seg bagasje av rimelig omfang som lett kan bæres av passasjeren og som i hvert tog kan være plassert på sted avsatt for bagasje eller i rom som er særskilt anvist. Nærmere bestemmelser om maksimal tillatt håndbagasje, godkjente dimensjoner m.m., fremgår av SJs særskilt bagasjeregler, som finnes på SJs hjemmeside eller kan skaffes av SJs Kundservice. 5.2 Som tillatt håndbagasje regnes, utover vanlige kofferter, eksempelvis sammenlagt barnevogn, sammenlagt rullestol uten motor eller annet særskilt utstyr som anvendes av personer med funksjonshemming eller nedsatt bevegelighet (f. eks. rullestol som brukes som hjelpemiddel under reisen), ski eller snowboard i futteral, golfbag og musikkinstrumenter. 5.3 Det er ikke tillatt å medbringe for eksempel a) farlig gods, så som eksplosive og brannfarlige gjenstander og væsker samt giftige, smittebærende eller etsende stoffer b) skytevåpen med mindre sluttstykket eller en annen vital del av våpenet er fjernet og oppbevares adskilt fra våpenet, som skal oppbevares i futteral c) gjenstander og væsker som kan være til sjenanse for eller medføre risiko for skade på medpassasjerer eller for SJ d) gjenstander som er forstyrrende eller opptar andre passasjerers område, samt e) levende dyr med unntak av det som er angitt nedenfor i punkt 6. 6

7 Nærmere bestemmelser om tillatt og ikke tillatt bagasje finnes på SJs hjemmeside eller kan skaffes av SJs Kundservice. 5.4 Bagasje som er feilaktig plassert på toget eller som SJ ikke kjenner eieren til, kan komme til å bli flyttet eller tatt hånd om. 6 KJÆLEDYR 6.1 Hunder eller andre kjæledyr kan tas med i spesielt utpekte avdelinger på toget. 6.2 Førerhund eller tjenestehund for personlig assistanse til passasjerer med funksjonshemminger eller nedsatt bevegelighet, kan også tas med i andre deler av toget hvis hunden har på seg en spesiell sele eller tjenestedekken. Plass for førerhund eller tjenestehund må bestilles via SJs Kundsenter, men er gratis. 6.3 Alle medbrakte dyr må plasseres på gulvet. 6.4 Nærmere bestemmelser om antall tillatte kjæledyr samt priser finnes på SJs hjemmeside eller kan skaffes av SJs Kundservice. 7. FUNKSJONSHEMMING M.M. 7.1 Passasjerer med funksjonshemming eller nedsatt bevegelighet har de samme rettighetene som andre passasjerer. Spesielle tjenester tilbys for å gjøre togreisen tilgjengelig for så mange som mulig. 7.2 En passasjer har rett til få ledsagelse hvis ledsagelse er bestilt før reisen i samsvar med de generelle vilkårene for ledsagelse 1. Mer informasjon er tilgjengelig på SJ hjemmeside ( eller kan skaffes av SJ Kundeservice. 7.3 Hvis rullestol skal brukes som hjelpemiddel under reisen, må passasjeren før bestilling av billetten forvisse seg om at rullestolen på grunn av lengde, bredde og vekt kan tas med i toget. Bestemmelsene om bestilling av rullestolplass m.m. finnes på SJs hjemmeside eller kan skaffes av SJs Kundservice. C. ANSVAR 8 PASSASJERENS ANSVAR 8.1 Passasjeren er ansvarlig for skader og kostnader som han eller hun forårsaker for SJ og/eller andre passasjerer gjennom ordensforstyrrelse eller ved å sette togets driftssikkerhet i fare eller på annen måte forårsake skade. 8.2 Passasjeren er ansvarlig for bagasje og kjæledyr som han eller hun har med seg og for skade som bagasjen og kjæledyr medfører. Ansvaret gjelder også når bagasjen og kjæledyret er plassert på en slik måte at passasjeren ikke kan holde dem under oppsikt. 1 1 Se 7

8 8.3 Hvis SJ har lidt skade forårsaket av en passasjer som har deltatt i en gruppereise, er den som har bestilt gruppereisen solidarisk ansvarlig med den skadevoldende passasjeren for påløpte skader og kostnader. 8.4 SJ påtar seg intet særskilt ansvar for barn som reiser alene. 9 SJs ANSVAR FOR SKADE PÅ PERSON ELLER TING. 9.1 SJ er ansvarlig hvis en passasjer blir skadet eller omkommer (personskade) og hvis passasjerens bagasje, kjæledyr eller andre personlige eiendeler blir skadet eller går tapt (tingsskade) i samsvar med det som er bestemt i den svenske jernbanetrafikkloven (se vedlegg 1). Det samme gjelder erstatning for skaden. 9.2 I henhold til hovedregelen i den svenske jernbanetrafikkloven har SJ objektivt ansvar for personskade påført passasjeren som følge av jernbanedriften mens passasjeren oppholdt seg i eller steg av eller på en jernbanevogn. Det samme gjelder tingsskade oppstått i forbindelse med personskaden. 9.3 Hvis tingsskade er oppstått uten sammenheng med en personskade, er SJ bare ansvarlig dersom SJ har forårsaket skaden (ved feil eller forsømmelse). 9.4 Ansvaret for tingsskade er begrenset til et halvt grunnbeløp i henhold til den svenske sosialforsikringsbalken kapittel 2 7 som gjelder for det år da skaden oppstod, dersom SJ ikke har forårsaket skaden forsettlig eller grovt uaktsomt. 9.5 Oppsår personskade og/eller tingsskade, eller andre forhold som passasjeren ønsker å fremme krav om erstatning av SJ for, må omstendighetene om mulig varsles direkte til togpersonalet ombord. Krav om erstatning fremsettes i henhold til bestemmelsene i punkt SJs ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER 10.1 SJ er ansvarlig for underleverandører SJ bruker for å oppfylle sine forpliktelser overfor passasjeren. Den ansvarlige for jernbaneinfrastrukturen som reisen finner sted på, skal anses som underleverandør, men ikke en annen trafikkoperatør som SJ har solgt billetter for. D. SJs ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRRELSER 11 GENERELT 11.1 Med trafikkforstyrrelser menes forsinkelser, tapt togforbindelse, innstilte avganger eller annen ikke planlagt hendelse Med forsinkelse menes at transportens ankomst til passasjerens sluttdestinasjon for togreisen med SJ skjer til et senere tidspunkt enn det som fremgår av transportavtalen eller, dersom ankomsttiden ikke er oppgitt der, den offentliggjorte rutetabellen. 8

9 11.3 SJs ansvar for trafikkforstyrrelser ved grenseoverskridende reiser og for tog som trafikkerer en strekning på 150 km eller lengre, er regulert av Tågpassagerarförordningen, se vedlegg 2, og fremgår av D.1 nedenfor. Disse togene er nedenfor kalt "langdistansetog" 11.4 SJs ansvar for reise innenlands med tog på en strekning som er kortere enn 150 km, er regulert av den svenske lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter, vedlegg 3, og fremgår av D.2 nedenfor. Disse togene er kalt "kortdistansetog" En reise med SJ bestående av flere kortdistansetog, alternativt langdistansetog og kortdistansetog, er en kombinert reise der det er blitt utstedt en fellesbillett. For disse kombinerte reisene tilbyr SJ ved trafikkforstyrrelser en kom-frem-garanti som det fremgår av D.3 nedenfor. D.1 ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRRELSER FOR GRENSEOVERSKRIDENDE TOG OG TOG PÅ EN STREKNING PÅ 150 KM ELLER MER (LANGDISTANSETOG) 12 SJS ANSVAR FOR ASSISTANSE OG PÅLØPTE UTGIFTER VED TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG) 12.1 SJ er ansvarlig overfor passasjeren for trafikkforstyrrelse dersom ikke annet følger av punkt SJs ansvar ved trafikkforstyrrelse omfatter en plikt til å gi passasjeren assistanse, og i den utstrekning assistanse ikke blir ytet, å yte passasjeren erstatning for rimelige kostnader til mat og drikke og overnatting, samt plikt til å gi passasjeren erstatning for nødvendige utgifter til å varsle personer som venter på passasjeren. Ansvaret omfatter i noen tilfeller også tilbakebetaling av billettprisen. SJs ansvar for trafikkforstyrrelser er beskrevet nærmere i punkt nedenfor. Erstatning for tap av verdier, for eksempel tap av inntekt eller andre økonomiske verdier, blir ikke gitt og heller ikke erstatning for ikkeøkonomiske skader og følgeskader SJ er allikevel fritatt for ansvar hvis en passasjers forsinkelse skyldes feil eller forsømmelse fra passasjerens side, for eksempel hvis passasjeren tar feil av togets avgangstid, tar plass i feil tog eller feil del av toget, eller ikke går av toget på overgangsstasjon eller endestasjonen. 13 HVA SOM OMFATTES AV ASSISTANSE (LANGDISTANSETOG) 13.1 SJ skal under reisen i rimelig utstrekning ta hånd om passasjerer som reiser med et grenseoverskridende tog eller et tog med på strekning på 150 km eller mer, og garantere at passasjeren om han eller hun vil, så snart som mulig når endestasjonen for sin togreise med SJ Assistanse etter punkt 13.1 ovenfor betyr at SJ er ansvarlig for å tilby følgende: a) Informasjon: SJ skal ved forsinket eller innstilt reise gi passasjeren informasjon om forventede avgangs- og ankomsttider så snart informasjonen er tilgjengelig. 9

10 b) Foreslå og organisere alternativer: Dersom passasjeren ikke kan påbegynne eller fortsette reisen, eller reisen vil bli forsinket mer enn 60 minutter til hans eller hennes endelige destinasjon for togreisen med SJ, har passasjeren mulighet til å velge å fortsette reisen, får en kostnadsfri returreise, eller motta tilbakebetaling av prisen for reisen i samsvar med de vilkår som er fastsatt i Tågpassagerarförordningen (vedlegg 2). Dersom passasjeren har valgt å fortsette reisen, skal SJ så snart som mulig organisere alternativ transport for passasjeren. SJ har ingen plikt til å ordne alternativ transport med drosje eller annen trafikkoperatør. Kan alternativ transport ikke organiseres og gjennomføres innen rimelig tid, skal SJ tilby passasjeren en gratis reise, kombinert på samme måte som den opprinnelige reisen, så snart som mulig samme dag eller på en senere dato som passasjeren velger. c) Assistanseberettiget passasjer har ikke rett til erstatning for kostnadene til erstatningsreise som passasjeren selv har ordnet med, med mindre annet er spesielt avtalt. d) Mat, drikke og overnatting: SJ vil ved forsinkelse fra passasjerens avreisestasjon eller til hans eller hennes endestasjon for togreisen med SJ som varer i mer enn 60 minutter, tilby passasjeren mat og drikke i rimelig omfang hensyn tatt til tiden forsinkelsen varer, dersom det er tilgjengelig på transportmidlet eller lett kan skaffes på en holdeplass. Dersom SJ kan ikke tilby mat og drikke, har passasjeren rett til erstatning i rimelig omfang i samsvar med det som er fastsatt i punkt b). Det samme gjelder overnatting, og ved behov transport dit, dersom passasjeren på grunn av forsinkelsen har mistet siste forbindelse i henhold til rutetabellen for dagen til endestasjonen for reisen med SJ, dersom SJ ikke tilbyr erstatningsreise på like vilkår. e) Mat og drikke samt overnatting tilbys ikke hvis passasjeren avbryter reisen. Dersom passasjeren var på tilbakereise etter at den opprinnelige reisen har vist seg å være meningsløs, vil allikevel dette tilbys i henhold til det ovenstående. f) Spesiell assistanse til funksjonshemmede m.m.: SJ vil spesielt påse at passasjerer med funksjonshemminger eller nedsatt bevegelighet ved trafikkforstyrrelse får assistanse til å gå om bord på et avgående tog, bytte til tilsluttet tog eller stige av et ankommende tog. 14 KONTANT ERSTATNING TIL PASSASJEREN FOR UTGIFTER SOM FØLGE AV TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG) 14.1 Passasjeren har rett til kontant erstatning som følger; a) ved forsinkelse fra passasjerens avreisestasjon eller til hans eller hennes endestasjon for togreise med SJ som varer i mer enn 60 minutter, får passasjeren erstatning for rimelige utgifter til nødvendig telemeddelelse. Erstatningen ytes selv om passasjeren på grunn av forsinkelsen avbryter reisen. b) ved forsinkelse fra passasjerens avreisestasjon eller til hans eller hennes endestasjon for togreise med SJ som varer i mer enn 60 minutter, får passasjeren erstatning for rimelige merkostnader til mat og drikke og for rimelige merutgifter til overnatting og om nødvendig, til transport til overnattingssted mot innlevert kvittering. Om SJ gratis har tilbudt mat, drikke og overnatting samt transport, gis 10

11 det ikke erstatning for tilsvarende kostnader. Merkostnader for mat, drikke og overnatting samt transport erstattes ikke hvis passasjeren avbryter reisen. Dersom passasjeren var på tilbakereise etter at den opprinnelige reisen har vist seg å være meningsløs i henhold til punkt 16.1 c) nedenfor, skal det allikevel gis tilbud som beskrevet ovenfor. 15 ANSVAR FOR TILBAKEBETALING AV BILLETTPRIS VED KVALITETSMANGEL OG TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG) 15.1 SJ er ansvarlig overfor passasjeren for tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen (prisavslag) ved kvalitetsmangel i henhold til punkt 16.1 a) SJ er ved trafikkforstyrrelser ansvarlig overfor passasjeren for tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen for trafikkforstyrrelse i henhold til bestemmelsene i 16.1 b) d) SJ er fri for ansvar etter punkt 15.2 hvis trafikkforstyrrelsen var kjent for passasjeren gjennom informasjon han eller hun har mottatt før billettkjøpet, eller hvis passasjeren til tross for trafikkforstyrrelsen, eller etter ombooking, ankom sin endestasjon for togreisen med SJ i tide eller med en forsinkelse på mindre enn 60 minutter. 16 NÅR TILBAKEBETALINGEN SKAL SKJE, OG MED HVILKET BELØP (LANGDISTANSETOG) 16.1 Tilbakebetalingsplikten kan dekke hele eller deler av billettprisen. For de som reiser på en periodisk gyldig billett, utgjør tilbakebetalingsbeløpet en forholdsmessig del av prisen for den periodiske billetten. Tilbakebetaling vil skje som følger: a) Kvalitetsmangel: Hvis passasjeren får ubehag eller ulempe under reisen på grunn av mangel ved de ytede tjenestene, utstyret, ordenen eller hygienen i transportmiddelet som SJ har ansvaret for, refunderer SJ en rimelig del av billettprisen. Ubehag eller ulempe som passasjerer forårsaker for hverandre, blir ikke erstattet. b) Reisen har ikke kunnet fullføres: Hvis SJ ikke har vært i stand til å tilby en erstatningsforbindelse med vanlige transporttilbud eller annen erstatningstransport, tilbakebetales hele billettprisen. c) Reisen er blitt meningsløs: SJ vil hvis reisen bli forsinket til endestasjonen for togreisen med SJ med mer enn 60 minutter, tilby passasjeren mulighet til å velge å fortsette reisen, får en gratis tilbakereise, booke om reisen eller motta tilbakebetaling av reisen i samsvar med de vilkår som er fastsatt i Tågpassagerarförordningen, vedlegg 3. Dersom passasjeren velger å ikke fortsette reisen i henhold til punkt 13.2.b) ovenfor, vil SJ betale tilbake til passasjeren et beløp tilsvarende full pris på samme vilkår som kjøpet, for den del eller deler av reisen som ikke fullføres og for den del eller deler som fullføres hvis reisen er blitt meningsløst med tanke på passasjerens opprinnelige formål med reisen. I tillegg passasjeren får en gratis tilbakereise til hans eller hennes avreisestasjon så snart som mulig dersom dette er relevant. En reise skal anses å ha blitt meningsløs hvis passasjeren valgte å avbryte reisen og returnerte til avreisestasjonen eller returnerte til avreisestasjonen senest med første forbindelse 30 minutter etter ankomst til passasjerens opprinnelige endestasjon. 11

12 Hvis reisen ikke startes fordi reisen er blitt meningsløs, skal tilbakebetaling av hele billettprisen skje. Rett til tilbakebetaling som beskrevet ovenfor i dette punkt c), gjelder ikke for innehavere av periodisk gyldig billett (periodebilletter). d) Erstatning for forsinkelse: Hvis en passasjer med en billett som ikke er periodisk, rammes av en forsinkelse mellom det avreisestedet og den endestasjonen som er angitt på billetten, og tilbakebetaling ikke er foretatt i henhold til punkt b) og c) ovenfor, har han eller hun, samtidig som de beholder retten til transport og assistanse, rett til erstatning for forsinkelsen på følgende vilkår. 25 prosent av billettprisen for minutters forsinkelse. 50 prosent av billett ved forsinkelse på 120 minutter eller mer. En reisende med sesongbillett (f.eks. årskort) vil motta erstatning med den delen av prisen for billetten (periodebillett) som SJ særlig har bestemt for den type billett som passasjeren har. Bestemmelsene om dette finnes på SJ hjemmeside ( eller er tilgjengelig fra SJs Kundservice. 17 UTBETALING AV ERSTATNING (LANGDISTANSETOG) 17.1 Når erstatning for forsinkelse på reisen skal ytes i henhold til punkt 16.1 d) i form av tilbakebetaling av deler av billettprisen, skal erstatningen, hvis transportavtalen dekker tur og retur eller flere påfølgende delstrekninger, beregnes på grunnlag av billettprisen for den del av reisen som er forsinket Når erstatning for forsinkelse på en reise som består av både tog som har en rute på mindre enn 150 km og tog som har en rute på mer enn 150 km, skal tilbakebetaling etter 16.1 d) og 21.1 b) beregnes for hver del Erstatning for billettprisen skal ikke reduseres med transaksjonskostnader så som avgifter, telefonkostnader eller frimerker Godtgjørelse etter nr 16.1 a) d) kan til sammen aldri utgjøre mer enn hele billettprisen. Periodebilletterinnehavere kan ikke i løpet av kortets gyldighetsperiode motta mer i prisavslag til sammen enn prisen han eller hun betalte for periodebilletten Godtgjørelse vil bli utbetalt kontant til passasjeren innen en måned fra datoen anmodningen om erstatning ble mottatt av SJ Hvis en reise er kjøpt under en bedriftsavtale med SJ, utbetales erstatning i henhold til reisevilkårene til selskapet dersom dette er særskilt avtalt i bedriftsavtalen. Videre gjelder at erstatning etter reisevilkårene til passasjerer som har deltatt i gruppereiser, utbetales til den som har bestilt gruppereisen Minste beløp for betaling av erstatning er et beløp i svenske kroner tilsvarende EUR 4 når utbetalingen skjer, avrundet oppover til nærmeste titall i kroner. Under dette beløpet utbetales ingen erstatning. 12

13 B.2 ANSVAR FOR TRAFIKKFORSTYRRELSE FOR INNENLANDSKE TOG PÅ EN STREKNING MINDRE ENN 150 KM (KORTDISTANSETOG) 18 SJs ANSVAR FOR INFORMASJON, TILBAKEBETALING AV BILLETTPRIS OG PÅLØPTE UTGIFTER VED TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG) 18.1 SJs ansvar for trafikkforstyrrelser omfatter en plikt til å gi passasjeren informasjon i henhold til B 2.1 ovenfor og erstatning for rimelige utgifter til alternativ transport. Ansvaret omfatter i noen tilfeller også tilbakebetaling av billettprisen. SJs ansvar for trafikkforstyrrelser er beskrevet i punkt 18.2 til 22 nedenfor. Erstatning for tap av verdi, for eksempel tap av inntekt eller andre økonomiske verdier. blir ikke gitt, heller ikke erstatning for ikke-økonomiske skader og følgeskader SJ er allikevel fri for ansvar når a) trafikkforstyrrelsen var kjent for passasjeren gjennom informasjon som SJ hadde publisert om innstilt avgang eller forsinkede avgangstider minst tre dager før avgang som angitt i den offentliggjorte rutetabellen. Dette gjelder allikevel ikke dersom ankomsttiden på endestasjonen vises på billetten. b) en passasjers forsinkelse skyldes feil eller forsømmelse fra passasjerens side, for eksempel når passasjeren tar feil av togets avgangstid, tar plass i feil tog eller i feil del av toget, eller ikke går av toget på sin omstigningsstasjon eller endestasjon. 19 KONTANT ERSTATNING TIL PASSASJEREN FOR UTGIFTER SOM FØLGE AV TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG) 19.1 Passasjeren har, hvis det ved en reise finnes rimelig grunn til å anta at reisen kommer til å bli mer enn 20 minutter forsinket, rett til kontant erstatning for rimelige kostnader til annen transport for å nå reisens endestasjon mot innlevering av kvittering eller lignende Den maksimale erstatningen er 1/40 av grunnbeløpet i henhold til socialföräkringsbalken kapittel 2 7 som gjelder for det året da reisen skulle ha vært avsluttet. Det utbetales ikke erstatning til representanter for passasjeren, med unntak av medpassasjerer og/eller familiemedlemmer Dersom passasjeren ikke har betalt for reisen, kan SJ trekke fra kostnadene som passasjeren ville ha hatt dersom han eller hun hadde betalt for reisen. 20 ANSVAR FOR TILBAKEBETALING AV BILLETTPRISEN VED KVALITETSMANGEL OG TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG) 20.1 SJ er ansvarlig overfor passasjeren for tilbakebetaling av en rimelig del av billettprisen (prisavslag) ved kvalitetsmangel i henhold til punkt 21.1 a) SJ er ved trafikkforstyrrelser ansvarlig overfor passasjeren for tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen for trafikkforstyrrelser i samsvar med bestemmelsene i punkt 21.1 b). 21 NÅR TILBAKEBETALINGEN SKAL SKJE, OG MED HVILKET BELØP (KORTDISTANSETOG) 13

14 21.1 Tilbakebetalingsplikten kan gjelde hele eller deler av billettprisen. For dem som reiser på en periodisk gyldig billett, utgjør tilbakebetalingsbeløpet en forholdsmessig del av prisen for den periodiske billetten. Tilbakebetaling skal skje som følger: a) Kvalitetsmangel: Hvis passasjeren blir utsatt for ubehag eller ulempe under reisen på grunn av sviktende service, utstyr, orden eller hygiene i trafikkmiddelet som SJ bærer ansvaret for, refunderer foretaket en rimelig del av billettprisen. Ubehag eller ulempe for passasjerer forårsaket av hverandre, blir ikke erstattet. b) Erstatning ved forsinkelse av reisen: Hvis en reise er mer enn 20 minutter forsinket, og hvis passasjeren ikke krever erstatning etter 19, har han eller hun, med bibehold av retten til å reise med toget, rett til en prisreduksjon på 50 prosent av prisen passasjeren har betalt for reisen, dersom forsinkelsen utgjør mer enn 20 minutter, 75 prosent av prisen passasjeren har betalt for reisen, dersom forsinkelsen utgjør mer enn 40 minutter, eller hele prisen passasjeren har betalt for reisen, dersom forsinkelsen utgjør mer enn 60 minutter. Hvis det ikke er klart hvilken pris passasjeren har betalt for reisen, skal prisreduksjonen beregnes på grunnlag av prisen for en enkeltbillett for passasjeren. Dersom passasjeren i et slikt tilfelle har anvendt en billett som representerer en rabatt i forhold til en enkeltbillett, kan SJ redusere prisreduksjonen forholdsmessig til rabatten. Passasjer med sesongbillett (f.eks. årskort) vil motta erstatning for den delen av billettprisen for periodebilletten som SJ spesielt har bestemt for den type billett passasjeren innehar. Disse bestemmelsene finnes på SJ hjemmeside ( eller er tilgjengelig fra SJs Kundservice. 22 UTBETALING AV ERSTATNING (KORTDISTANSETOG) 22.1 Når erstatning ved forsinkelse av en reise skal ytes i henhold til punkt 21.1 b) i form av tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen, skal prisreduksjonen beregnes ut fra reisen i sin helhet Når erstatning ved forsinkelse av en reise som består av både tog på en strekning på mindre enn 150 km og tog som på en strekning på mer enn 150 km, skal erstatningen i henhold til 21.1 b) og 16.1 d) beregnes for hver del Erstatning etter nr 21.1 a) og b) kan til sammen aldri utgjøre mer enn hele billettprisen. Periodebilletterinnehavere kan ikke i løpet av gyldighetsperioden til sammen motta mer i prisreduksjon enn prisen han eller hun har betalt for periodebilletten Hvis en reise er kjøpt under en bedriftsavtale med SJ, utbetales erstatning i form av et prisavslag i følge Reisevilkårene til foretaket dersom dette er spesielt avtalt i 14

15 bedriftsavtalen. Videre gjelder at erstatning etter reisevilkårene til passasjerer som har deltatt i gruppereiser, utbetales til den som har bestilt gruppereisen. D.3 ANSVAR VED KOMBINERTE REISER 23 KOM-FREM-GARANTI 23.1 En reise med SJ bestående av flere kortdistansetog, alternativt langdistansetog og kortdistansetog, er en kombinert reise dersom det er blitt utstedt en fellesbillett. For disse kombinerte reisene tilbyr SJ ved trafikkforstyrrelser en Kom-frem-garanti utover de rettigheter som fremgår ovenfor. For en kombinert reise som består av flere langdistansetog, følger tilsvarende rettigheter i avsnitt D1 ovenfor Kom-frem-garantien innebærer at SJ vil ta vare på passasjerer i løpet av reisen, og sørge for at passasjeren om han eller hun vil, så snart som mulig kommer frem til endestasjonen for sin reise med SJ Kom-frem-garanti innebærer videre at SJ er ansvarlig for å tilby følgende: a) Foreslå og organisere alternativ: Dersom passasjeren ikke kan påbegynne eller fortsette reisen, eller reisen vil bli forsinket mer enn 60 minutter til endestasjonen for togreisen med SJ, har passasjeren muligheten til å velge ett av følgende alternativer: 1. Fortsette reisen eller ombestille reisen til endestasjonen for togreisen med SJ så snart som mulig og på likeverdige vilkår. 2. Ikke påbegynne eller avbryte reisen og få pengene tilbake i henhold til punkt 24. b) Dersom passasjeren har valgt å fortsette reisen med SJ, vil SJ så snart som mulig organisere alternativ transport for passasjeren. Det er ingen generell plikt til å ordne alternativ transport med drosje. Kan alternativ transport ikke organiseres og gjennomføres innen rimelig tid, vil SJ tilby passasjeren gratis reise, kombinert på samme måte som den opprinnelige reisen med SJ, så snart som mulig samme dag eller på en senere dato som passasjeren velger. c) Overnatting: Hvis passasjeren på grunn av forsinkelse har mistet siste korresponderende forbindelse i henhold til rutetabell for dagen til endestasjonen for togreisen med SJ, vil SJ tilby passasjeren overnatting og hvis nødvendig, transport til overnattingsstedet. Hvis SJ kan ikke tilby overnatting og transport, har passasjeren mot fremlagt kvittering rett til erstatning i rimelig utstrekning. Overnatting tilbys ikke, og erstattes heller ikke, hvis passasjeren velger å avbryte sin kombinerte reise Kom-frem-garantien gjelder ikke hvis forsinkelsen skyldes feil eller forsømmelse fra passasjerens side, for eksempel fordi passasjeren tar feil av togets avgangstid, tar plass i feil tog eller ikke går av toget på omstigningssted eller på det endelige ankomststedet. 15

16 24 TILBAKEBETALING AV BILLETTPRISEN I FORBINDELSE MED KOM-FREM- GARANTIEN 24.1 Tilbakebetalingsplikten kan gjelde hele eller deler av billettprisen. For den som reiser på en periodisk gyldig billett, utgjør tilbakebetalingsbeløpet en forholdsmessig del av prisen for den periodiske billetten. Tilbakebetaling skal skje som følger: a) Reisen ikke er fullført: SJ har ikke vært i stand til å tilby en erstatningsforbindelse i samsvar med Kom-frem-garantien. I dette tilfellet tilbakebetales hele billettprisen. b) Reisen er avbrutt eller blitt meningsløs: Dersom passasjeren velger å ikke fortsette reisen med SJ i henhold til punkt 23.3 a) ovenfor, vil SJ refundere passasjeren et beløp tilsvarende hele billettprisen i henhold til samme vilkår som ved kjøpet, for den eller de deler av reisen med SJ som ikke er fullført, og for den del eller de deler som er fullført hvis reisen er blitt meningsløst med tanke på passasjerens opprinnelige formål med reisen. I tillegg får passasjeren en gratis tilbakereise til avreisestasjonen for reisen med SJ så snart som mulig dersom dette er relevant. En reise skal anses å ha blitt meningsløs hvis passasjeren har valgt å avbryte reisen og returnere til avreisestasjonen eller returnere til avreisestasjonen senest med første forbindelse 30 minutter etter ankomst til den opprinnelige endestasjonen Hvis passasjeren kjente til trafikkforstyrrelsen gjennom informasjon han eller hun har mottatt før billetten ble kjøpt, er SJ fri for tilbakebetalingsansvar. Det samme gjelder dersom passasjeren til tross for trafikkforstyrrelsen eller etter ombooking har nådd endestasjonen innen 60 minutter etter utsatt ankomsttid Ved tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen skal erstatningen beregnes ut fra reisen som helhet. E. ANNET 25 REKLAMASJON 25.1 Hvis passasjeren ønsker å klage over en omstendighet som berettiger til erstatning etter reisevilkårene, bør han eller hun først henvende seg til togpersonalet, eller til ansatte ved et bemannet salgssted. Kan slikt personell ikke treffe beslutning om erstatning, må passasjeren innen to måneder etter at reisen ble foretatt, fremsette klagen for SJs Kundservice eller via SJ hjemmeside ( eller skriftlig til SJ Opplysninger om hvordan og hvor de reisende kan gjøre gjeldende et krav om erstatning eller prisavslag fra SJ, formidles av SJ Kundservice og SJs trafikkpersonell. Opplysninger er også tilgjengelig på En passasjer som hevder at det foreligger en avtale om erstatning mellom passasjeren og SJs trafikkpersonell eller ansatte ved et bemannet salgssted som gir passasjeren større rettigheter enn dem som finnes i disse vilkårene, må være i stand til å godtgjøre dette ved at avtalen nedtegnes på billetten eller i annet skriftlig dokument. 26 TVISTELØSNING 16

17 26.1 Enhver tvist om tolkningen eller anvendelsen av disse vilkårene skal avgjøres av de vanlige domstolene Dersom passasjeren har bedt om at en tvist med SJ skal forelegges Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om krav på erstatning i henhold til disse reisevilkårene eller annet, og det skjer innen den foreldelsesfristen som gjelder for fordringen, skal SJ og passasjeren avvente ARNs vedtak før søksmål innledes. Foreligger ARNs vedtak først etter at fordringen er foreldet, har en part allikevel rett til å gå til søksmål innen tre måneder fra datoen for vedtaket. Bare hvis søksmålet reises etter utløpet av denne fristen, kan den andre parten påstå foreldelse. 27 IKRAFTTREDEN 27.1 Disse vilkårene trer i kraft 1. april 2016 og er gyldig for reise foretatt på eller etter denne dato. 17

SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012)

SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012) SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012) INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. SJ AB og passasjerens innbyrdes rettigheter og plikter reguleres i hovedsak - i den svenske lov om

Detaljer

SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE

SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE Denne utgaven er en oversettelse av det svenske originaldokumentet. Dersom den svenske og den oversatte utgaven ikke stemmer overens, skal den svenske

Detaljer

Transportvilkår for NSB

Transportvilkår for NSB Transportvilkår for NSB Vilkårene gjelder fra 4. desember 2013 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 1 20.02.14 15:31 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 2 20.02.14 15:31 1 Vilkårenes gyldighet Transportvilkårene

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL

REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL 2017-09-15 REISEBETINGELSER - REDERI AB GÖTA KANAL Disse generelle reisebetingelsene samt Arrangørens spesielle reisebetingelser er del av avtalen mellom den reisende og Rederi AB Göta Kanal («Arrangøren»).

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Postens generelle leveringsvilkår

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for de leveringspliktige tjenestene Les mer på: posten.no Postens generelle leveringsvilkår 1 - Definisjoner 1.1 Posten: Posten Norge AS. 1.2 Postsending: 1.2.1 Registrert postsending: Postsending

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 16.03.2006 ansvarlig: Versjon: 3 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1

Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1 Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei (båtpassasjerrettighetsforordningen)

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

15.11.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11.

15.11.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. Nr. 54/371 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 2007/EØS/54/21 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,

Detaljer

1. Innledning 2. Forordningens innhold Nærmere om innholdet i forordningen

1. Innledning 2. Forordningens innhold Nærmere om innholdet i forordningen HØRINGSNOTAT Utkast til lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) og utkast til lov om endring i lov 10.

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene for å få tilbakemelding på deres tilfredshet.

Detaljer

Alt om skoleskyss i Rogaland

Alt om skoleskyss i Rogaland Alt om skoleskyss i Rogaland Hvem har rett på skoleskyss? Elever som er varig funksjonshemmet eller midlertidig skadet. Elever i barne- og ungdomsskolen som oppfyller følgende krav: Du har mer enn 4 km

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi 1 - Transportvilkårenes anvendelse 2 - Bestilling av taxi 3 - Bruk av holdeplass - Fortrinnsrett til taxi 4 - Praiing utenom holdeplass 5 - Taxiførers rett

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no Layout/Produksjon: www.inpublish.no EIDSBERG kommune Frihet til å reise Frihet til å reise Gyldig fra 1. november 2013 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven Her følger Hurtigruten AS' betingelser for reiser med Hurtigruten. Vi ber deg vennligst lese betingelsene nøye da disse vil være bindende for din reisebestilling.

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Nr. 35/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1107/2006/EF. av 5.

Nr. 35/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1107/2006/EF. av 5. Nr. 35/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1107/2006/EF 2011/EØS/35/61 av 5. juli 2006 om funksjonshemmede og bevegelseshemmede personers rettigheter

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

VÅLER 2014. Gyldig fra

VÅLER 2014. Gyldig fra VÅLER KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Avkortning

Forsikringsklagenemnda Avkortning Forsikringsklagenemnda Avkortning Uttalelse FKN-2010-054 17.2.2010 Chartis Europe Reisegods Tyveri av sekk med bl.a. en pc oppbevart i bagasjehylle på tog Brudd på sikkerhetsforskrift? FAL 4-8. Den 26.2.08

Detaljer

SPILLEREGLER. Fastsatt av Norsk Tipping og godkjent av styret i stiftelsen Helse og Rehabilitering 22. august 1996 med senere endringer.

SPILLEREGLER. Fastsatt av Norsk Tipping og godkjent av styret i stiftelsen Helse og Rehabilitering 22. august 1996 med senere endringer. SPILLEREGLER Fastsatt av Norsk Tipping og godkjent av styret i stiftelsen Helse og Rehabilitering 22. august 1996 med senere endringer. Spillereglene er godkjent av Kulturdepartementet, sist ved vedtak

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Forebyggende enhet PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet...med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016. Nord-Trøndelag fylkeskommune Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune Godtgjøring pr. kandidat Prøvenemnder i Nord-Trøndelag får etter 1.1.2016 en godtgjørelse pr. prøvekandidat som bedømmes. Godtgjørelsene

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no BUSSPRISER 2013 for Aust-Agder Buss er billigst med busskort busskort.no Fra 1. februar 2013 NYHET: Verdikort gir 30 % rabatt for alle! TILBUD: BUSS K O,- RT I februar 2013 spanderer vi engangsgebyret

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement.

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1 TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 14. 15.12. 2010. Det vil gis nærmere veiledning og presiseringer

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil Sammendrag: Maksimalpriser for kjøring med drosjebil reguleres med hjemmel i konkurranseloven. Maksimaltakstene endres i tråd

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

Velkommen til skoleskyssen

Velkommen til skoleskyssen Velkommen til skoleskyssen [ 1 ] Innhold Side Velkommen til skoleskyssen 03 Grunnskole 04 Retten til skoleskyss 04 Skysskort 05 Videregående skole 08 Retten til skoleskyss 08 Skolekort 09 Tilrettelagt

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt bil Publisert 2013-02-24 12:38 (/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT (http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/kontrakter/kontrakt-forkjøp-av-bruktbil-mellom-private-bokmål)

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se vedlagte kopi

Detaljer

1.1 INTRODUKSJON 7.5.2013

1.1 INTRODUKSJON 7.5.2013 Utgitt av Øyvind Brekke Godkjent av Sverre Høven Dokumenttype Rapport Versjon Tittel SERVICEKVALITET I FLYTOGET I 2012 1 Prosjektnr. Dokumentnummer Dato 7.5.2013 Sider 6 Rapport for publisering i henhold

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! SARPSBORG KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt.

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt. Kjøpsvilkår Den personen som i sitt eget eller andres navn gjennomfører bestilling av flybilletter på nettstedet betegnes som bestilleren. Den personen som er oppgitt som reisende på bestillingen betegnes

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 20 Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Bokmål Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering Torsdag 27. november 2014 Tid: 09:00 14:00

Detaljer

TRANSPORTORDNINGER LOVER

TRANSPORTORDNINGER LOVER TRANSPORTORDNINGER LOVER NAV Pasientrettighetsloven 2-6 Spesialisthelsetjenesteloven 5-5 Rundskriv 71 (Reise, opphold, ledsager) Forskrift om dekning av reiseutgifter nr 788 gjeldende fra 1.9.08 Grunnstønad

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Bestillingstransport i Verran kommune

Bestillingstransport i Verran kommune Bestillingstransport i Verran kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2319-4.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2319-4.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2319-4.9.1995. KASKO - Bilredning - Nødvendige merutgifter - FAL 4-10? Sikrede skulle 18.6.93 reise med bil fra Skien til Ørsta med planlagt retur dagen etter. På

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON 1 2 ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre 3. juni 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen

Detaljer

Besl. O. nr. 49. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 49. Jf. Innst. O. nr. 38 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( )

Besl. O. nr. 49. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 49. Jf. Innst. O. nr. 38 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) Besl. O. nr. 49 (2003-2004) Odelstingsbeslutning nr. 49 Jf. Innst. O. nr. 38 (2003-2004) og Ot.prp. nr. 20 (2003-2004) År 2003 den 15. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. juni 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 17. juni 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201008799-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer

Detaljer

Reisepolicy for Norges musikkhøgskole

Reisepolicy for Norges musikkhøgskole Reisepolicy for Norges musikkhøgskole Vedtatt 25. november 2015 Innhold Reisepolicy for... 1 Norges musikkhøgskole... 1 Innhold... 2 1. Omfang og virkemåte... 3 1.1. Revidering av retningslinjene... 3

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

GENERELLE TRANSPORTVILKÅR (FOR PASSASJERER OG BAGASJE)

GENERELLE TRANSPORTVILKÅR (FOR PASSASJERER OG BAGASJE) GENERELLE TRANSPORTVILKÅR (FOR PASSASJERER OG BAGASJE) ARTIKKEL 1 DEFINISJONER I disse transportvilkårene, unntatt hvor annet er bestemt eller hvor det ellers er uttrykkelig bestemt, har følgende uttrykk

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40

INNHOLD: Lov om patenter (patentloven). 1 of 5 14.10.2011 08:40 /d: LOV-1967-12-15-9 :d/ Patentloven patl. Lov om patenter (patentl http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/al Lov om patenter (patentloven). DATO: LOV-1967-12-15-9 DEPARTEMENT:

Detaljer

Hurtigbåtruter Ryfylke

Hurtigbåtruter Ryfylke Gyldig f.o.m. 01.01.15 Kolumbus Innholdsfortegnelse Hurtigbåtruter yfylke Kundesenter - Fiskepirterminalen i Åpningstider i skranken: dag - fredag: 07.00-18.00 Lørdag: Stengt Søndag: Stengt (forbehold

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Høringssvar: Universell utforming for persontransport.

Høringssvar: Universell utforming for persontransport. Standard Norge Postboks 242 1326 LYSAKER Ref.: OVS Oslo, 30.01.2017 Høringssvar: Universell utforming for persontransport. 1 Kollektivtrafikkforeningen har vurdert de følgende forslag til standard for

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 ORG.NR. 984 661 177 ANSKAFFELSESNR.: A-92324 Faste og ad-hoc markedsanalyser Dato: 18.10.2012 Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 Løpende merke-/kjennskapsmåling for NSB Q1 Er du 1. Mann 2. Kvinne

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX TRØGSTAD KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer