Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland"

Transkript

1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg / Deres dato Deres ref. Gratangen Kommune Årstein 9470 GRATANGEN Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland Fylkesmannen i Troms viser til at Statens naturoppsyn melder om jevnlige observasjoner av at det er en jervetispe i B-området for jerv i Skånland. Fylkesmannen viser til at det i Troms per er tatt ut 5 jerver av en kvote på 38 jerver. Fylkesmannen fatter på eget initiativ slikt Vedtak Med hjemmel i naturmangfoldloven 18 bokstav b og 77, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt 9, jf. 1 og 3, gir Fylkesmannen i Troms skadefellingstillatelse på én 1 jerv i Skånland og Evenes kommuner samt deler av Gratangen og Narvik kommuner. Tillatelsen gjelder i perioden , og innenfor nærmere angitte vilkår. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven 28 og 29 samt rovviltforskriften 18 tredje ledd. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Troms jf. forvaltningsloven 32. Grunnlag for avgjørelsen Vedtaket er gjort med hjemmel i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 18 og 77 jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) 9. Rovviltnemnda i region 8 vedtok i sak 9/13 på møtet den en skadefellingskvote på 15 jerver for perioden Nå per er det ikke felt jerv av denne kvoten. På møte i rovviltnemnda den vedtok rovviltnemnda en lisensfellingskvote på 38 jerver for Troms og samarbeidsområdet mellom region 7 og 8. Dersom det blir felt jerv på skadefelling belastes kvoten for lisensfelling. Videre politiske føringer og lovverk som ligger til grunn er: - St. meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur - Innst. S. nr. 174 ( ) - Lov av om viltet (viltloven) - Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) - Forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt Forvaltningsplan for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i region 7 Nordland Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Miljøvernavdelingen

2 Side 2 av 11 - Rovviltforliket 2011, representantforslag 163 S ( ) og Stortingets behandling 17. juni Brev fra Miljøverndepartementet av om «Videre oppfølging av rovviltforliket 2011» Internasjonale avtaler og rammer Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på bjørn, gaupe, jerv, ulv og kongeørn gjennom Bernkonvensjonen som av Norge ble ratifisert i Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i deres naturlige leveområder. Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold. Konvensjonen trådte i kraft i Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De rovviltartene som finnes i Norge er i større og mindre grad felles bestander med våre naboland Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning for den norske rovviltforvaltningen. Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt. Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr.169 om urfolks rettigheter nevnes. Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til. Nasjonale rammer Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning av kongeørn. Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i stortingsmelding nr. 15 ( ), rovvilt i norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling S.nr Føringene i disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften (forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Det er rovviltforskriften som avgjør myndighetsforhold og hjemler virkemiddelbruk i norsk rovviltforvaltning. Rovviltforskriften er igjen hjemlet i naturmangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven som er Norges første lov om vern og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Naturmangfoldlovens formålsbestemmelse ( 1) lyder: Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

3 Side 3 av 11 Velferden til viktige byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av om dyrevelferd med tilhørende forskrifter. Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur. Naturmangfoldloven 18 (annet uttak av vilt og lakse- innlandsfisk etter vurdering av myndighetene) sier at Kongen kan ved forskrift eller ved enkeltvedtak tillate uttak av vilt og lakse- innlandsfisk ( ) b) for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, ( ) Vedtak etter første ledd bokstav a til f kan bare treffes hvis uttak ikke truer bestandens overlevelse og formålet ikke kan nås på annen tilfredsstillende måte. Myndigheten etter loven kan av eget tiltak iverksette uttak med formål som nevnt i første ledd bokstav a til d og g, jf. annet ledd. Uttaket regnes ikke som enkeltvedtak, og kan om nødvendig skje på annens eiendom, Kongen kan gi nærmere forskrift om slikt uttak. ( ) Rovviltforskriften 1 sier at Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensynet til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning. Fylkesmannen kan iverksette felling etter rovviltforskriften 9 dersom skadesituasjonen tilsier det. Fylkesmannen skal i hvert enkelt tilfelle gjøre en vurdering av om felling er nødvendig sett i forhold til vilkårene i rovviltforskriften 9 jf. 1 og 6. Av rovviltforskriften 9 går det frem at det særlig skal tas hensyn til: a, områdets betydning som beitemark b, skadens omfang og utvikling c, potensialet for fremtidige skader d, muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak Ved vurdering av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional forvaltningsplan, jf. forskriften 6. Fylkesmannens vurdering av situasjonen Etter naturmangfoldloven 1 og 5 er det et mål at artene og deres genetiske mangfold

4 Side 4 av 11 ivaretas på lang sikt, og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp mot andre viktige samfunnsinteresser jf. 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i 5 fravikes, men at tiltaket vil kunne medføre at målet i 5 nås på en annen måte eller i et annet tempo enn hvis naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet å ta, jf. prinsippet om en geografisk differensiert rovviltforvaltning. Etter naturmangfoldloven 7 skal prinsippene i lovens 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget for beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet skal være best mulig jf. naturmangfoldloven 8. Årlige rapporter fra Rovdata på bestandsstatus for jerv, som NINA rapport 981, har bidratt til god kunnskap både om jervens bestandssituasjon regionalt og nasjonalt, og om hvilke effekt en felling vil ha på bestanden. Området hvor Fylkesmannen gir skadefellingstillatelse er i forvaltningsplan for rovvilt vedtatt et B-område for jerv. Det går frem av forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt , at utenfor A- områdene skal næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser ha prioritet. Rovviltnemnda er klare på at rovviltbestandenes overlevelse skal sikres innenfor de områder som er prioritert den enkelte rovviltart. Rovviltnemnda skriver videre: Rovviltnemnda mener at dersom det er gaupe, jerv, bjørn eller ulv i områder som i forhold til aktuelle rovviltart er et prioritert beiteområde for husdyr, og det til samme tid beiter husdyr der rovviltet er. Da representerer husdyrene en viktig samfunnsinteresse, og det er et skadepotensial, dermed vil rovviltnemnda bruke de midler den har tilgjengelig for at rovviltet blir tatt ut. Videre skriver rovviltnemnda at de vil arbeide for at det ikke skal være rovvilt som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder. Rovviltnemnda sier at forvaltningen skal gjøre det den kan, innenfor gitte rammer, for å forhindre at slike situasjoner oppstår. Rovviltnemnda skriver videre: Uttak av rovvilt skal i regelen skje gjennom ordinær kvotejakt/lisensfelling med klart høyest trykk på områder hvor rovviltet ikke skal ha prioritet. Skadefellinger skal i regelen skje der ordinær kvotejakt/lisensfelling ikke lykkes. Skadefellinger skal i størst mulig grad iverksettes før rovviltet yngler, og konsentreres om områder hvor rovvilt ikke har prioritet. Jf. rovviltforliket av 2011 må soneinndelingen forvaltes tydelig. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområder for tamrein. Området der det gis skadefelling er viktige beiteområder for sau og det er viktige beiteområder og kalvingsområder for rein. Av rovviltforliket punkt går det frem at I de tilfeller der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen så langt det er mulig sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt. Uttak i det som av rovviltnemndene er definert som prioriterte beiteområder i de enkelte regionene blir prioritert.

5 Side 5 av 11 På vedtakstidspunktet er det ikke noen kjent akuttsituasjon når det gjelder tap av rein til jerv i aktuelle område. Fylkesmannen vurderer at det er et betydelig potensiale for fremtidig skade både i kalvingsperioden for rein og i beitesesongen for sau. Når uttak gjennom lisensfelling ikke lykkes i tilstrekkelig grad, er skadefelling å foretrekke fremfor eventuelt hiuttak senere i sesongen. Fylkesmannen kan ikke se at det verken for reindrifta eller for sauedrifta finnes forebyggende tiltak som gir en tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning. Kunnskapen om jerv er god både når det gjelder bestandssituasjon og økologi. Rovviltforvaltningen har hatt høy prioritet de siste år, og vi har etter hvert også en god forvaltningskunnskap om hvordan jerven reagerer på aktiv forvaltning. Gjennom blant annet omfattende innsats fra Statens naturoppsyn ved å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år, og ved å kontrollere disse dataene opp mot analyser av DNA fra jerv, har Rovdata sammenstilt mye kunnskap om jerv, blant annet i NINA Rapport 981, Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2013 og i NINA Rapport 732, Järv i Skandinavien status och utbredning Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget for jerv i region 8, og nordlige del av region 7, kan vi konkluderer med at det er en levedyktig bestand av jerv i regionen både når det gjelder antall individer og genetisk mangfold. Vi legger her til grunn en aksept for at bestandsmålene er regionenes bidrag for å sikre en levedyktig bestand i det naturlige utbredelsesområdet som regionene er en del av. Bestandsmål Bestandsmålet i region 8 er fastsatt i forskrift om forvaltning av rovvilt (FOR ). Bestandsmålene for jerv i region 8, er ti ynglinger, hvorav tre ynglinger skal være i Finnmark og sju ynglinger i Troms. Bestandsmålet for jerv i region 7 er ti ynglinger, hvorav tre ynglinger skal være i «Nord-fylket» jf. forvaltningsplan for rovvilt i region 7 Nordland vedtatt mars I følge samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 skal nordlige områder av Nordland omfattes av kvotevedtak for Troms. Samarbeidsavtalen er som følger: Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv: 1. Ved fastsetting av: o kvote for jakt på gaupe, o kvote for lisensfelling av jerv, o kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av kvotevedtak for Troms: Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik kommune som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i Norddalen opp til Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa). 2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet.

6 Side 6 av Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for fastsetting av kvoter, legge vekt på: o bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området, o fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland, o føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland o tapssituasjonen for sau og rein i området 4. Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det fattes vedtak om slike kvoter. 5. Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms. Søknader om skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av Fylkesmannen i Troms i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland. 6. I de tilfeller der Direktoratet for naturforvaltning har myndigheten til å fastsette slike kvoter i en eller begge rovviltregionene, oppfordres det til at DN fatter vedtak i samsvar med denne avtalen. Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om kvoter i det aktuelle området i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette slike kvoter i region 7 er tillagt DN. 7. Denne avtalen gjelder for perioden Ved avtalens utløp skal det vurderes evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves umiddelbart dersom en av nemndene ønsker dette. Utdypende om samarbeidsavtale mellom region 7 og region 8 Rovviltnemnda ønsker å oppklare at samarbeidsavtalen med region 7 ikke rører ved bestandsmålene for de ulike regionene, den rører heller ikke ved regiongrensen når en beregner hvor mange ynglinger en har i de ulike regionene. Samarbeidsavtalen gir rovviltnemnda i region 8 myndighet til å fatte vedtak om kvote for et område nord i Nordland, når rovviltnemda gjør dette ser den til bestandssituasjonen for jerv i området, fastsatt bestandsmål for jerv i Nordland, føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland og til tapssituasjonen for sau og rein i området. Jerveynglinger som registreres i samarbeidsområdet regnes ikke inn i antall ynglinger i region 8, de telles fortsatt inn i antall ynglinger i region 7. Det nye er at kvoten administreres fra region 8, skutte jerver belastes kvoten for region 8. En viktig årsak til denne ordningen er at det i dette området, i stor grad er de samme jervene som bruker begge regionene, Rombaken svenskegrensa er en mer naturlig forvaltningsgrense. Området i Nordland som omfattes av kvotevedtak fra Troms utgjør omkring 10 prosent av «Nord-fylket». I Nord-Fylket er bestandsmålet for jerv tre ynglinger. Jerveynglinger De siste årene har den registrerte jervebestanden i region 8 ligget over bestandsmålet. Bestandsmålet er et eksakt mål som det skal tilstrebes å ligge på. Gjennomsnittlig antall registrerte ynglinger over årene er 19 ynglinger. I grenseområdene mot Troms er det på svensk side en tett bestand av jerv. I 2011 var det i Nordland 14 antatt/dokumenterte

7 Side 7 av 11 ynglinger, i 2012 var tallet 12. I 2013 ble det antatt/dokumentert 9 ynglinger i Nordland, gjennomsnittet de siste tre år ligger over bestandsmålet. Jervens genetiske status Analyser har vist at jerven i nord er genetisk forskjellig fra jerv lenger sør. Den genetiske variasjonen i Troms og Finnmark er relativt lav sammenlignet med mer jervetette områder i Sverige. Dette kan tyde på relativt lave bestander over tid her nord. I NINA rapport 498 fremgår det at det likevel er liten grunn til å bekymre seg over nivået av genetisk variasjon på sikt. Dette siden jerven i Finnmark og Nord-Finland hører til samme delbestand, og at immigranter fra Nord-Finland fra tid til annen potensielt vil kunne ta med seg nytt genetisk materiale fra den mer variable bestanden lenger sør i finsk Karelen. Fylkesmannen har vurdert beslutningsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven 8 som godt i denne saken. Naturmangfoldloven 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Fylkesmannen mener den samlede påvirkningen på økosystemet, ved å regulere jervebestanden rundt nasjonale og regionale bestandsmål er vesentlig. Skadefelling av jerv må ses i den sammenheng. Fylkesmannens syn er at det gjennom rovviltforliket av 2011, hvor det nasjonale bestandsmålet for jerv opprettholdes på 39 årlige ynglinger, er foretatt en vurdering av økosystemets samlede belastning. Dette i lys av den todelte målsettingen om beitedyr og rovvilt. Fylkesmannen forholder seg til det regionale bestandsmålet, og i dette tilfellet til at det er snakk om et B-område for jerv, dermed har vi ikke lagt vesentlig vekt på 10. Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer naturmangfoldloven 9 (førevar-prinsippet) til anvendelse. Beslutningsgrunnlaget blir vurdert som godt, føre-varprinsippet blir dermed ikke tillagt vesentlig vekt. Naturmangfoldloven 11 sier at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Som beskrevet ved drøfting av naturmangfoldloven 10 har ikke Fylkesmannen vurdert om en tillatelse til skadefelling eller fravær av tillatelse til skadefelling ville ha medført en belastning på økosystemet, og dermed en miljøforringelse. Naturmangfoldloven 11 vurderes som ikke relevant i denne saken som gjelder skadefelling av jerv. Når det gjelder naturmangfoldloven 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder har Fylkesmannen lagt til grunn at rovviltnemnda gjennom forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt , med sin geografiske differensiering har ivaretatt de hensyn som er nedfelt i naturmangfoldloven 12. Konklusjon Aktuelle område for skadefelling er et B-område for jerv, det er viktig beiteområde og kalvingsområde for rein og viktig beiteområde for sau. Erfaringer fra de siste årene viser at uttak av jerv forut for beitesesongen for sau, i aktuelle området har hatt god tapsforebyggende effekt. Potensialet for fremtidige skader er helt klart til stede. Muligheten til å gjennomføre forebyggende tiltak er ikke tilfredsstillende. Skadefelling senere på året er problematisk med tanke på yngletid for jerv, og i beitesesongen for sau er muligheten for å lykkes med skadefelling liten. Av forvaltningsplan for rovvilt i region 8 vedtatt går det frem at forvaltningen skal gjøre det den kan for å forhindre at det oppstår situasjoner der rovvilt

8 Side 8 av 11 representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr, og i kalvingsområder for tamrein. Av rovviltforliket 2011 går det frem at resterende lisensfellingskvote i størst mulig grad skal tas ut av forvaltningen. Fylkesmannen vurderer skadefelling som eneste tilfredsstillende løsning i dette tilfellet. Rammer for skadefellingen Skadefellingen administreres av Gratangen kommune som fungerer som regnskapsførende enhet for fellingslaget i forbindelse med utbetalingene. Fylkesmannen gir en øvre økonomisk ramme for skadefellingsforsøket begrenset til 7 personer og 11 dager og en døgnsats på 1400 kroner per døgn og person. Dette blir en øvre økonomisk ramme på kroner. I tillegg vil feriepenger og arbeidsgiveravgift bli dekket av Fylkesmannen. Det skal ikke brukes ressurser dersom vanskelige forhold gjør at en svært lite trolig vil lykkes med oppdraget. Skadefellingsleder sender inn til kommunen, samlet for hele skadefellingslaget krav om godtgjøring ved fellingsforsøk og krav om dekning av direkte og dokumenterte kostnader inntil kroner. Kravene fra hver deltager må inneholde navn, adresse, postnr., poststed og bankkonto, samt total sum som kreves refundert. Utleggskravet må ha dato og underskrift fra den som har hatt utleggene, og fra skadefellingsleder. Godtgjøring ved fellingsforsøk Kommunen kan utbetale godtgjøring til fellingslaget for den tid som er benyttet til fellingsforsøket. Deltagere som mottar godtgjøring etter ordningen må være registrerte lisensjegere. Utbetalingen fra Fylkesmannen til kommunen kan ikke overskride de rammer som fremgår av vedtaket. Miljøverndepartementet har fastsatt en døgnsats på 1400 kroner per døgn per deltager. Kommunen kan betale ut godtgjøring etter rapport fra fellingsleder. Fylkesmannen yter etter søknad tilskudd til kommunen til dekning av godtgjøring. Kommunens søknad om godtgjøring må inneholde timelister fra den enkelte deltager, underskrevet av den enkelte, og av skadefellingsleder. Innsats i 7,5 timer eller mer utløser full sats på 1400 kroner, innsats under 7,5 timer aktuelle døgn gir en utbetaling på 186,70 kroner per time. Kommunen kan velge å fordele midlene som Fylkesmannen tildeler på en annen måte. For dekning av direkte og dokumenterte kostnader inntil kroner: Skadefellingsleder må samle inn og sende til administrerende kommune utleggskrav, ført på reiseregningsskjema og med kvitteringer stiftet på, fra alle deltagerne i skadefellingslaget. Utgifter som dekkes er leie av hytte (kvittering for dokumentasjon), bompenger (kvittering for dokumentasjon). Bruk av bil/skuter dekkes etter statens kilometersatser. Det forutsettes at det sendes inn dokumentasjon på dette, dvs. start- og stoppested, tidspunkt og antall kilometer. Dette kan lettest gjøres ved å bruke statens reiseregningsskjema (bil), men annen «kjørebok» kan også benyttes. Dersom det er kjørt med skuter utenfor løyper, og det er vanskelig å definere eksakt, skriv så nøyaktig det lar seg gjøre i hvilket område og hvor lang tid som er benyttet til kjøringen, og hvor langt det er kjørt. Kost/matpenger, tapt arbeidsfortjeneste eller betaling/godtgjørelse for oppdraget dekkes ikke. Dersom den samlede summen av direkte og dokumenterte utgifter overstiger kroner vil Fylkesmannen fordele utbetalingene, prosentvis i forhold til totale krav, etter følgende metode:

9 Side 9 av 11 Krav fra den enkelte: K Sum alle utlegg: SU Prosent av : % Utbetalt til den enkelte: U Der: K/SU*100 = % og 15000/100 * % = U Følgende vilkår er knyttet til fellingstillatelsen: 1. Avgrensning av fellingsområdet: 2. Følgende personer inngår i skadefellingslaget: Ernst Kjetil Eriksen (skadefellingsleder) Annar Andersen Dag Kvernmo Jan Henrik Eriksen Magne Leon Larssen Nils Olsen Ole Johan Eira Richard Bakli Stein-Even Fjellaksel Trond Andreassen Tom Quist 3. Fellingsleder er ansvarlig for at alle medlemmene på fellingslaget er gjort kjent med avgrensningene og vilkårene for fellingstillatelsen. Fellingslaget kan ikke utvides uten tillatelse fra Gratangen kommune.

10 Side 10 av Krav til våpen/ammunisjon: Hagle kan benyttes ved felling av jerv. Krav til rifleammunisjon jf. 16 i forskrift om utøvelse av jakt og fangst ( nr. 0313): under jakt med rifle på jerv skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil og anslagsenergien skal være minst 980 joule (100 kgm) målt på 100 meters avstand, E Det stilles krav om avlagt skyteprøve for storvilt. Deltakerne i fellingsforsøket skal utøve fellingen på en human og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. viltlovens Det skal sikres god kommunikasjon mellom deltakerne på fellingslaget. Dette blant annet for å unngå at det felles flere dyr enn det fellingstillatelsen gjelder. 7. Tillatelsen gjelder i tidsrommet fra og med til og med Dersom det felles jerv, skal dette omgående meldes til Statens naturoppsyn på tlf og til Fylkesmannens telefonsvarer på tlf For å sikre effektivitet ved fellingsforsøket gir Fylkesmannen dispensasjon til innmeldte deltakere i fellingslaget, fra deler av reglene i viltlovens 21 bokstav b og c. Dette betyr at snøskuter kan benyttes til å lokalisere jerv, og ringe inn dyr. Bruk av skuter til forfølgelse er ikke lov. Det er ikke tillatt å løse skudd på eller over offentlig vei. (Hjemmel for at Fylkesmannen slik kan sette til side regler som ellers gjelder er gitt i Forskrift om forvaltning av rovvilt 9 tredje ledd jamfør Ot.prp. nr. 37 ( ), kapittel 4.1 og 4.4). 10. Oppnevnte fellingsleder forplikter seg til at felling blir utøvd på en human og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. viltlovens 19. Den/de som måtte såre jerv under forsøk på felling, plikter å gjøre det de kan for å få avlivet jerven. Vedkommende plikter å forvisse seg om at påskutt dyr er truffet, og sørge for at Fylkesmannen og politimyndighet umiddelbart underrettes. Fylkesmannen avgjør hvordan videre ettersøk skal ledes. Medlemmene i fellingslaget skal, hvis ikke annet er avtalt, uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk, jf. 8 I forskrift om forvaltning av rovvilt. 11. Medlemmer på fellingslaget som ikke har gyldig dispensasjon til å benytte snøskuter, må søke om tillatelse til bruk av snøskuter jf. motorferdselloven med forskrifter. 12. Jf i våpenforskriften skal skytevåpen under transport være tomt for ammunisjon, og nedpakket i futteral, bag, veske, sekk eller lignende, slik at det ikke er lett tilgjengelig. 13. All felling stanses ved fellingstillatelsens utløp, eller hvis Fylkesmannen av andre årsaker finner å måtte stoppe fellingsforsøket. Fellingsleder har et særlig ansvar for å holde seg oppdatert og være tilgjengelig ovenfor Fylkesmannen. 14. Jerv som blir felt på denne tillatelsen er viltfondets eiendom. Ingen kan derfor på noen måte gjøre seg nytte av felt vilt uten nærmere samtykke fra forvaltningsmyndighet. Felt jerv skal behandles på en slik måte at byttets verdi ikke forringes unødig. 15. Felt dyr skal så raskt som mulig og i nedfrosset tilstand, sendes til Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Tungasletta 2, 7485 Trondheim. Nedfrosset vare må imidlertid ikke

11 Side 11 av 11 sendes rett før en helg, da dette kan medføre at dyret tiner før avhenting. 16. Ved evt. oppfyllelse av regionens delegerte myndighetskvote inndras fellingstillatelsen umiddelbart. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven 28 og 29 samt rovviltforskriften 18 tredje ledd. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Troms jf. forvaltningsloven 32. Med hilsen Evy Jørgensen Miljøverndirektør Heidi-Marie Gabler fagansvarlig Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. Kopi: Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Statens naturoppsyn, Postboks 5672 Sluppen, 7485, Trondheim Statens Naturoppsyn, pb. 3672, 9278 Tromsø Norsk Institutt for naturforskning NINA-NIKU Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Finnmark Reindriftsforvaltningen i Troms, Postboks 1183, 9326 Bardufoss Troms Reindriftssamers fylkeslag, Finnset, 9310 Sørreisa Rovviltnemnda i region 8 v/john Karlsen Utsikten 17, 9151 Storslett Landbruksavdelinga her Skånland kommune Evenes kommune Narvik kommune Lensmannen i Gratangen Lensmannen i Skånland Lensmannen i Evenes Lensmannen i Narvik

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Forslag til revidert «Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon».

Forslag til revidert «Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon». Forslag til revidert «Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon». I. Generelt 1. Avliving av viltarter i medhold av denne forskrift skal

Detaljer

Den store rovviltkrigen

Den store rovviltkrigen Den store rovviltkrigen En undersøkelse av Lov om Udrydding af Rovdyr og om Freding af Andet Vildt (1845) HIS-3900 Karl Martin Richardsen Mastergradsoppgave i historie Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67 Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge Reidar Andersen Tore Bjerke Scott M. Brainerd Inga Bruteig

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer