Årsmelding Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen

2 Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen hadde nok et positivt år i Først og fremst fordi vi dekker velferdsbehovene for studentene i Bergen på en god måte. Dette bekreftes gjennom den faste brukerundersøkelsen som vi gjennomfører hvert annet år. Resultatene i undersøkelsen viser at SiB nå skårer best blant de store samskipnadene i Norge. Vi gir studentene positive hverdagsopplevelser gjennom engasjerte medarbeidere og målrettede tilbud. Ved årsskiftet ble det etablert fastlegeordning for studentene. Dette har lenge vært et etterspurt tilbud fra studentene side og det sikrer et helhetlig helsetilbud til studentene i Bergen. Bruken av tilbudene viser også at disse er viktige i studenthverdagen for å sikre en stabil studiesituasjon. Den store utfordringen i virksomheten er å sluttføre boliganlegget på Grønneviksøren. De utfordringene ferdigstillelsen medfører er krevende, men det arbeides på mange felter for at anlegget skal kunne tas i bruk så snart som mulig. Det er fortsatt ikke mulig å avklare tidspunktet for innflytting, men det ferdige anlegget vil gi et vesentlig og viktig bidrag for å sikre en dekningsgrad på 20%. Det har vært en målsetting de senere årene å sikre at alle studentene har god kunnskap om SiBs tilbud. Det er avgjørende viktig at alle studenter vet hva vi kan bidra med i hverdagen eller i vanskelige situasjoner. Gjennom styrket fokus på kommunikasjon og gjennom nye nettsider og aktivitet innenfor sosiale medier når vi studentene bedre. Samlet sett legger vi bak oss et positivt år i SiB med tilfredse studenter og gode økonomiske resultater. Engasjerte og positive medarbeidere bidrar til denne positive utvikling. Egil T Pedersen Adm direktør

3 SiB Kafe og SiB Catering SiB Kafe skal være tilgjengelig der studentene er og våre ansatte skal bidra til at studentene får positive hverdagsopplevelser ved å bruke kafeene. I 2011 har SiB Kafe drevet 21 utsalgsteder. I tillegg kommer driften av SiB Catering og automatdrift. Hovedfokus til SiB Kafe er å etablere en solid og forutsigbar økonomisk drift som gir grunnlag for selektive tiltak, utvikling av generelle tilbud og studentvennlige priser. I 2011 har SiB Kafe oppnådd et positivt økonomisk driftsresultat gjennom økt omsetning og redusert vareforbruk. Flere studenter enn noen gang bruker kafeene og dette gir det beste grunnlaget for en fortsatt god økonomisk utvikling, samt et forbedret omdømme. Det nye konseptet Muntlig Skjenk & Spiseri er vel etablert og har gitt studentene en ny møteplass. Muntlig er et godt eksempel på hva som er mulig å få til når institusjon og samskipnad samarbeider bra og har samme målsetting. Virksomheten, studenter og institusjoner vil i felleskap jobbe videre med å utvikle et best mulig kafetilbud til studentene. Her er nøkkeltall for SIB Kafe 2011: Antall enheter 22 Antall årsverk (pr desember): 58 Omsetning: 65,1 mill Driftskostnader 60,3 mill Resultatgrad 2,03 % Resultat før skatt 1, 323 mill Bildet øverst: SiB kolleger på Marineholden Under til vestre: Muntlig Skjenk & Spiseri rett etter åpning i mai Under til høyre: Student på SiB Kaféen på Dragefjellet

4 SiB Idrett SiB Idrett solgte i treningskort fordelt på to semester. Det er en økning på ca. 500 kort i forhold til Sentrumsanleggene og Fantofthallen er de de mest populære anleggene, og vi har ikke plass til flere kunder med mindre anleggskapasiteten forbedres de kommende år. Dette er i samsvar med kundenes tilbakemelding til oss, hvor vi fikk en liten nedgang i KTI målingen, hovedsakelig på grunn av mangel på kapasitet. Samtlige anlegg fikk mye nytt utstyr, og vi fokuserte ellers på et variert og godt gruppetreningstilbud gjennom regelmessige kurs og Conventions for våre instruktører. Mot slutten av året startet byggingen av vår nye studenthytte på Kvamskogen. Hytten med 36 sengeplasser vil stå ferdig i løpet av første kvartal Bildet viser klatreveggen på Fantoft Vi arbeidet videre med å implementere et nytt idrettsadministrativt IT system med nye muligheter for avtalegiro, internettbooking og betaling på nett. Avslutningsvis nevner vi at vi har lagt ned mye arbeid i å fremme idrettens synspunkter og ønsker i forbindelse med et nytt idrettsbygg i tilknytning til den nye Høgskolen i Bergen, som skal stå ferdig i 2014 på Kronstad. Bildet øverst til venstre: Tunge løft på Vektertorget. Bidlet øverst til høyre: God service på Årstad Bildet underst til venstre: Vanngym i bassenget på Studentsenteret: Bildet underst til høyre: Basket på Studentsenteret

5 SiB Helse og veiledning SiB Helse og veiledning omfatter Studentenes psykiske helsetjeneste (SPH), Studentrådgivningen, Karrieresenteret og Tannhelsetjenesten for studenter. I tillegg har virksomhetsområdet ansvaret for Helsestasjon for studenter og for de økonomiske støtteordningene, Helsefondet og legerefusjonsordningen. Studentdemokratiet og de studentkulturelle aktivitetene er også en del av SiB Helse og veiledning. Det ble i meldingsåret arbeidet med å legge til rette for etableringen av den nye legetjenesten for studenter. Ved årets slutt var alt klart for åpning 2. januar SHoT Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ble offentliggjort i februar og dataene ble på ulike måter fulgt opp gjennom året. Kapasiteten på SPH ble styrket og tilbudet knyttet til eksamens- og stressmestring ble forsterket. Legerefusjonsordningen SiB refunderer legeutgifter som overstiger kr 350 pr kalenderår og opp til taket folketrygden setter for frikort. I 2011 ble det refundert ca. kr til studenter i forbindelse med legebesøk. Helsefondet Det ble utbetalt ca. kr fra Helsefondet i meldingsåret. Støtten gjaldt hovedsakelig fysikalsk- og kiropraktorbehandling og langvarig / kostbar sykdom. Totalt 536 studenter søkte støtte fra fondet i Helsestasjon for studenter Helsestasjonen på Engen foresto ca studentkonsultasjoner hos lege og /eller helsesøster. Henvendelsesgrunnene var hovedsakelig knyttet til spørsmål om prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. Tilbudet er et samarbeid mellom SiB, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland / Helsedirektoratet.

6 Studentrådgivningen Studentrådgivningen tilbyr både individuelle samtaler og ulike typer grupper og kurs for å bidra til at studentene trives og mestrer sine studier. De hyppigste henvendelsesårsakene i 2011 var knyttet til eksamensangst, stressmestring og manglende motivasjon og studiemestring. Avdelingen har styrket tilbudet om Mindfulnesskurs og avspenningsklasser, da pågangen til disse har vært stor. I tillegg til kjerneoppgavene knyttet til veiledning, gruppe- og kurstilbud har avdelingen prioritert forebyggende og utadrettet arbeid. Aktiviteten her har hovedsakelig vært knyttet til informasjonsarbeid og ulike foredrag for studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene. I meldingsåret hadde Studentrådgivningen gjennomsnittlig én ukes ventetid på individuelle veiledninger. Det ble satt opp ekstra grupper og kurs der det var stor pågang. På en skala fra 1 til 6 var snittskår på studentenes evaluering av kurs og grupper 5,3. I meldingsåret ble det også arbeidet med forberedelser til et forebyggende prosjekt knyttet til studenter og rus, med oppstart i januar Prosjektet er fullfinansiert av Helsedirektoratet og gjennomføres i samarbeid med AKAN kompetansesenter. Nøkkeltall Individuelle veiledninger 621 Antall deltakere gruppe 178 Antall deltakere på 1993 kurs/foredrag Antall årsverk 4 Bildet til venstre: Studentrådgivningen arrangerte den nasjonale Helsekonferansen her i Bergen. Her taler ordfører Gunnar bakke til forsamlingen. Bildet til høyre: Studentrådgivningen holder kurset «Meeting the locals» ved hver semesterstart. Her får noen internasjonale studenter teste norsk tran.

7 Tannhelsetenesta for studentar Tannhelsetenesta for studentar vart åpna våren 2007 og har som oppgåve å gje studentar i Bergen eit rimeleg og lett tilgjengeleg behandlingstilbod. Avdelinga hadde stor pågang i 2011 og dette har ført til noko lengre ventetid enn ynskjeleg delar av semesteret. Avdelinga hadde åpent frå kl. 08:00 til 15:00 alle vekedagar, samt til kl. 20:00 på mandagar. Mange studentar set pris på å kunne kome til tannlege og få behandling på ettermiddags- og kveldstid. Studentane har fått tannlegebehandling til prisar som ligg i snitt 5 % under takstane til den offentlege tannhelsetenesta. Dette betyr at vi i 2011 har vore ein av dei rimelegaste tannklinikkane i landet og vi vonar dette bidreg til at fleire studentar ser seg råd til å prioritera eigen tannhelse. Fakta: Pasientar totalt i behandling 1315 Inntekter på pasientbehandling Antall Årsverk 3,5 Tannlege Siri jobber i flotte lokaler på Årstad!

8 Studentenes Psykiske Helsetjeneste (SPH) SPH tilbyr psykiske helsetjenester til studenter generelt og Studier Med Støtte (SMS) for studenter med moderat til alvorlig psykisk lidelse som har fått sin utdannelse avbrutt eller forstyrret. Behandlere SPH 8.3 Behandlere SMS 1.5 Merkantil 1.6 Nye henvendelser SPH 1044 Henvist ekstern behandler 62 Gjennomførte individualsamtaler 4371 Gjennomførte gruppesamlinger 137 Tilbudet ved SPH skal være av type lavterskel, dvs. være lett tilgjengelig for studenter som trenger det. Oppfølging gis i hovedsak som individualsamtaler. I tillegg gis behandling i grupper. De fleste behandlingsløp er av kort varighet. SPH hadde i 2011 en økning i antall nye henvendelser på ca. 20% i forhold til året før. Gjennom kjøp av tjenester eksternt og oppstart av kveldspoliklinikk har en forsøkt å hindre at ventetiden blir lang som følge av økt pågang. Det jobbes også kontinuerlig med å ha et lavt antall timer som blir stående ubenyttet som følge av manglende oppmøte eller avbestilling kort tid i forveien. Det har vært totalt rundt 1300 studenter i behandling i løpet av Eksterne har anslagvis hatt 350 konsultasjoner, slik at totalt antall gjennomførte konsultasjoner for studenter vil være ca Faglig oppdatering prioriteres gjennom kurs, internundervisning og videreutdanninger. Krav til faglighet og dokumentasjon er høy. Behandlergruppen er godt kvalifisert for å møte dette. SPH holder til i Studentsenteret, med egen inngang fra baksiden ved Georg Johannessens plass.

9 Karrieresenteret Nøkkeltall 2011 Intervjutreningskurs 9 Jobbsøkerkurs 12 Sum deltakere kurs 213 Eksterne oppdrag/egne arrangement 42 Sum deltakere oppdrag/arrangement 2007 Individuelle veiledninger 888 Antall årsverk 6,4 Karrieresenteret arbeider for å skape bedre kontakt mellom studenter og arbeidsliv og å bidra til å lette overgangen fra studier til arbeidsliv for studentene. Målet er å beholde mer av kompetansen i regionen gjennom å inspirere næringslivet til å ansette flere nyutdannede. I 2011 har Karrieresenteret gjennomført en rekke intervjutreningskurs og jobbsøkerkurs. Interessen for individuell karriereveiledning øker fremdeles sterkt. Det har også forespørslene om lokale kurs, deltakelse på karrieredager og andre arrangementer ute i fagmiljøene både på UiB, HiB og NHH. Tilsammen var medarbeiderne på Karrieresenteret involvert i ca. 42 eksterne arrangement med til sammen vel 2000 deltakere. Man fortsatte også med egne veiledningsdager og intervjutreningskurs på NHH. Karrieresenteret skal skape møteplasser for studenter og arbeidsliv. Den største møteplassen er Karrieredagen som den tverrfaglige studentorganisasjonen Springbrettet arrangerer i Grieghallen i oktober hvert år. Karrieresenteret bidrar med et karrieretorg med gjesteveiledere fra næringslivet, og dette er en sentral del av Karrieredagen. Vårt traineeprogram Trainee Vest satte nok en rekord i antall søkere og har etablert seg som en sterk merkevare blant det regionale næringslivet og studentmassen. I 2011 ble det ansatt 10 traineer i åtte forskjellige virksomheter. Programmet er eksternt finansiert. Høsten 2011 ble den femte Kandidatundersøkelsen lansert. Resultatene viser stor stabilitet i forhold til hvor de nyutdannede finner sin første jobb både geografisk og bransjemessig. Ca halvparten av de nyutdannede blir værende i Bergen, og slik har det vært fra den første undersøkelsen i Bildet er fra Karrieretorget 2011.

10 SiB Bolig Studentboligene har ansvar for bygging og drift av boliger for studenter i Bergen. Forvaltningen av eiendomsmassen skjer utelukkende ved hjelp av husleieinntekter. Husleienivået er meget lavt i forhold til det private alternativet. SiB Bolig har i 2011 hatt stor fokus på byggingen av 727 boliger på Grønneviksøren. Prosjektet er krevende og belaster virksomhetsområde vesentlig. Det er i tillegg startet opp skisseprosjekt for rehabilitering og standardheving 1300 HE på Fantoft. Flere prosjekter er under planlegging og SiB har målsetting om en dekningsgrad på 20% av studenttallet i Bergen innen Dette betyr totalt ca nye studenthybler. Det arbeides med omorganisering og kontinuerlig kvalitetsforbedringer på drift- og vedlikeholdssiden. Driftsresultatet er meget godt og utviklingen av avdelingen har medført optimalisering og forbedring av de fleste områder av kjernevirksomheten. Nøkkeltall Boligmasse m² Antall boenheter HE Planlagte prosjekter 200 HE Under bygging 727 HE Antall årsverk 28 Omsetning 135,2 mill Driftskostnader 96,7 mill Bildet øverst til høyre: Familieboligene på Fantoft er delvis bygget over Bybanestoppet på Fantoft. Bilder over og til høyre: SiB sitt styre på befaring på Grønneviksøren høsten 2011.

11 SiB Barnehage - gjør studentlivet enklere for småbarnsforeldre! Studentbarnehagenes fokus på kundenes behov gir resultater. En kundetilfredshet på 87 i Gallups store brukerundersøkelse viser at SiB barnehage ligger i fremste rekke når det gjelder fornøyde foreldre. Styrking av kvaliteten har hatt hovedfokus også dette året. Vi fortsatt arbeidet med å ruste opp bygg og anlegg ved å starte bygging av et nytt barnehagebygg ved Fantoft Gård barnehage og innvendig oppussing i Jekteviken. Personalet har arbeidet med danningsbegrepet i barnehagelovens formålsparagraf og på den måten forholdt seg til det viktige samfunnsmandatet barnehagene har; SiB Barnehage hadde i 2011 et bokført overskudd på 1.0 mill. Dette året har barnehagene arbeidet med støttede kommunikasjon ved bruk av Marte Meo og den enkeltes bidrag til den gode barnehagen. I barnehagene våre fortsetter utviklingsarbeidet med ulike prosjekter som bidrar til å skap entusiasme og økt kompetanse. Faglige prosjekter i barnehagene spenner i 2011 fra danningsprosjekt i Oppigard via kunstprosjekter i Fagertun og Bortigard til sjømatprosjekt i Blokksberg og flerkulturelt arbeid i Fantoft Gård. Antall barnehageplasser 417 Antall årsverk 113 Omsetning 70,4 mill Laveste 530 kr betalingssats Høyeste 2330 kr betalingssats Bildet over til høyre er fra den store barnehagedagen i 2011 med fotballkamp. De andre bildene er fra Blokksberg Barnehage!

12 Studentaktivitetene Velferdstinget Nøkkeltall Møter 8 Representanter 21 Behandlede saker 74 Medieoppslag 69 Budsjett kr fordelt av semesteravg.: kr Velferdstinget er det representative organet for studentene ved SiBs ni medlemsinstitusjoner, og består av til sammen 21 representanter valgt av de lokale studentdemokratiene. Velferdstinget hadde i 2011 åtte møter, hvorav ett var ekstraordinært og sju var vedtaksdyktige. Én av de viktigste sakene Velferdstinget behandler er fordelingen av semesteravgiften. Rundt to tredeler av semesteravgiften går til drift av virksomhetsområdet «helse og veiledning». Den resterende tredelen fordeles direkte av Velferdsstinget, og går i all hovedsak til studentkultur, studentmedia og studentidrett. I tillegg velger Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i SiB, inkludert leder som har dobbeltstemme. Velferdstingets utøvende organ hadde i 2011 for første gang en studentrepresentant honorert på fulltid, noe som reflekteres i en merkbar oppgang i medieoppslag, samt gjennomslag i saker som innføring av studentrabatt på Flybussen, og heving av øvre aldersgrense for studentrabatt på kollektivtransport fra 30 til 33 år. Kulturstyret Kulturstyret er Velferdstinget i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk, og bevilger årlig omtrent én million kroner til studentkulturen i Bergen. I styret sitter det 13 faste medlemmer, hvorav 12 velges av Velferdstinget. I tillegg består styret av en representant for velferdsdirektøren i SiB. Styrets leder og nestleder mottar deltidskompensasjon for arbeidet. I løpet av de ni styremøtene i 2011 ble det behandlet 46 søknader om driftsstøtte, i tillegg til 41 søknader om prosjektstøtte. Kulturstyret fungerer også som et kompetanseorgan, og arrangerer jevnlig kurs for nye og eksisterende organisasjoner. Videre tilbyr Kulturstyret kontor og øvingsrom til studentorganisasjonene i Nygårdsgaten 1 B. Studvest Studentavisen Studvest journalister og 13 fotografer som alle jobber frivillig (april 2012). Studvest har en redaksjon best som mottar kompensasjon for tapt studietid. I tillegg mottar annonseansvarlig, flere typografer, en dataansvarlig og daglig leder honorar fra SiB.

13 Studentradioen Som hovedkonsesjonær er Studentradioen på luften hver eneste dag året rundt. Studentradioen sendte i 2011 rundt 40 timer ferskprodusert materiale i uken på nisjeradiofrekvensene FM 96,4, 106,1 og 107,8, samt på Internett. Studentradioen drives av 140 frivillige medarbeidere, hovedsakelig fordelt på de seks emneredaksjonene kultur, musikk, samfunn, aktualitet, nyhet og humor. Organisasjonens to honorerte verv, ansvarlig redaktør og daglig leder, kompenseres med hvert sitt årsverk. I 2011 opplevde Studentradioen en dobling i antall besøkende på sine nettsider, samt søkerrekord ved høstens semesterstart. Videre gjennomførte Studentradioen installasjon av hovedsender på Studentsenteret som et ledd i målet om å nå ut til enda flere av studentene i Bergen. Studentradioen videreførte også i 2011 sitt sommerkurs for ungdom.

14 SiB nøkkeltall Konsernet SiB omsatte i 2011 for 428,9 millioner kroner, inkludert Studia. Per 31. desember 2011 hadde SiB 291 faste ansatte, tilsvarende 262 årsverk. Studia AS er et aksjeselskap heleid av SiB. Studias omsetning var i 2011 kr. 82,9 millioner kroner. Studia hadde per 31. desember faste ansatte, tilsvarende 30 årsverk. Statsstøtte SiB mottar årlig et tilskudd fra staten, avhengig av det antall studenter vi yter tjenester til. I 2011 var dette tilskuddet på kr ,- Semesteravgift Semesteravgiften bidrar til å finansiere SiBs rene velferdstilbud. I 2011 var semesteravgiften kr. 450,- Semesteravgiften utgjør 6,7% av SiBs samlede inntekter. Bygging av studentboliger I tillegg kan SiB motta støtte til bygging av nye studentboliger. Staten finansierer inntil kr av byggekostnadene, men med en makspris på kr ,- per hybelenhet. Nøkkeltall Omsetning SiB Resultat SiB Omsetning Studia Resultat Studia Statstilskudd til velferdsarbeid Statstilskudd til studenthelsetjeneste (SPH) 351,6 millioner kroner 24,5 millioner kroner 82,9 millioner kroner - 1,35 millioner kroner 5,235 millioner kroner 2,070 millioner kroner Antall boenheter 3562 Antall barnehageplasser 426 Ansatte i SiB 291 Ansatte i Studia 33 Andel kvinner 72 % Andel menn 28 % Antall studenter i vårsemesteret Antall studenter i høstsemesteret Gjennomsnitt, studenttall Semesteravgiften 2011 kr. 450,- pluss kr. 20,- til SAIH

15

16

17

18 Årsmelding datterselskap til SiB: Studia AS Fakta og nøkkeltall Studia Omsetning Studia: 82,9 mill Resultat Studia: -1,3 mill Ansatte Studia: Årsverk er 31,65, antall ansatte er 34. Herav 8 menn og 26 kvinner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Skattekostnad -482 Årsres Anleggsmidler 9739 Omløpsmidler Sum eiendeler EK Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 19545

19

20

21

22 Hovedtall for SiB og Studia Resultatregnskap: SiB morselskap Studia AS SiB konsern *) Hele 1000 kr Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Balanse: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Eiendelene er finansiert ved: Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld *) Intern omsetning er eliminert.

23 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2012. Per Kristian Knutsen Adm.direktør

Årsmelding 2012. Per Kristian Knutsen Adm.direktør Årsmelding 2012 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2012 Studentsamskipnaden i Bergen hadde også i 2012 et godt år. Vi dekker velferdsbehovene for studentene

Detaljer

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i 2014. I begynnelsen av året gjennomførte

Detaljer

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Årsmelding 2013 Studentsamskipnaden i Bergen Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Du skal ha det godt som student i Bergen Adm.direktør har ordet Studentsamskipnaden i Bergen hadde et spennende år

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Studentsamskipnaden i Bergen

ÅRSMELDING 2010 Studentsamskipnaden i Bergen ÅRSMELDING 2010 Studentsamskipnaden i Bergen Kafé Barnehage Idrett Studia Helse og Veiledning Bolig Du skal ha det godt som student i Bergen! Årsmelding fra Studentsamskipnaden i Bergen Gjennom årsmelding

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING SAK S 58/15 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING GENERELT Visjon, mål og budsjett for 2016 er basert på styreseminar i april 2015, sak 50/15 Innspill mål 2016, intern behandling i avdelingene

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Årsmelding 2015. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen!

Årsmelding 2015. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen! Årsmelding 2015 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen! Administrerende direktør har ordet Studentsamskipnaden i Bergen har hatt et godt år i 2015. I mars oppnådde vi den

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 HANDLINGSPLAN 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 3. RAMMEBETINGELSER 2 3.1. Lov om Studentsamskipnader 2 3.2. Økonomi 2 3.3. Miljø 3 3.4. Studentene 3 3.5. Institusjonene

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Ringerike 25.11.2015

Ringerike 25.11.2015 Ringerike 25.11.2015 Kort om Studentsamskipnaden Serviceorganisasjon for høyskolestudenter 5 Campus/lokasjoner 150 ansatte 9500 tilknyttede studenter Styrt av studenter og for studenter Overskudd utvikler

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Politisk dokument om velferd

Politisk dokument om velferd Politisk dokument om velferd Vedtatt 23. mai 2017 Politisk dokument om velferd ble utarbeidet våren 2017. Dokumentet ble skrevet av Arbeidsutvalget med Leder Sunniva Braaten og Læringsmiljøansvarlig Einar

Detaljer

Kundeundersøkelsen 2016

Kundeundersøkelsen 2016 Styresak D 96 / 2016 Kundeundersøkelsen 2016 I denne saken presenteres resultatene av to kundeundersøkelser som er gjennomført i høst. En undersøkelse rettet mot alle de norske studentene, og en mot de

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Helsepolitisk dokument Vedtatt av 12.11.2007

Helsepolitisk dokument Vedtatt av 12.11.2007 Helsepolitisk dokument Vedtatt av 12.11.2007 Studentenes helse kommer like mye an på psykososiale forhold som for eksempel ernæring, fysisk aktivitet og hvordan en takler stress, som hvor lang køen til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Vedtekter Sammen Barnehage

Vedtekter Sammen Barnehage Vedtekter Sammen Barnehage Gjelder Blokksberg, Bortigard, Fantoft, Fantoft gård, Jekteviken, Nerigard og Oppigard. Fagertun har egne vedtekter da det er en barnehage for ansatte ved UiB, les disse på Fagertun

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsrapport 2008 - Studenthelsetjenesten

Årsrapport 2008 - Studenthelsetjenesten Årsrapport 2008 - Studenthelsetjenesten Om virksomheten Studenthelsetjenestens overordnede mål er å være et studentspesifikt og helhetlig helsetjenestetilbud, med lav terskel. Det består av en allmennmedisinsk

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Delårsrapport for TFDS-gruppen

Delårsrapport for TFDS-gruppen Delårsrapport for TFDS-gruppen 3. kvartal 2003 Presentasjon 13. november 2003 TFDS i en ny tid Omfattende strategiprosess Konsentrasjon om Reiseliv og Kollektivtrafikk Omorganisering av virksomheten Tilførsel

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

NSB Konsernet - årsregnskap NSB Strategi og styring:

NSB Konsernet - årsregnskap NSB Strategi og styring: NSB Konsernet - årsregnskap 2001 NSB Strategi og styring: 07.11.2007 1 Hovedtrekk året 2001 Resultat før skatt: -31 MNOK (2000: -448 MNOK) Forbedring i driftsresultat på 412 MNOK Økte driftsinntekter:

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2009

NSB-konsernet Resultat 2009 NSB-konsernet Resultat 2009 Hovedpunkter 2009 Konsernets resultat før skatt er på 497 MNOK (69 MNOK), en bedring på 428 MNOK. Driftsresultatet betydelig bedre enn i 2008. Resultatbedring i buss- og eiendomsik

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

2004 2003 2002 2001 2000 Resultat (Konsern) Driftsinntekter 129 863 102 802 88 660 89 933 86 130 Driftsresulltat 41 120 21 518 36 990 39 096 28 586 Avskrivninger 21 075 18 069 17 068 13 750 14 375 EBITDA

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2005

NSB-konsernet Resultat 2005 NSB-konsernet Resultat 2005 Hovedpunkter 2005 Resultat før skatt på MNOK 502 en økning på MNOK 332 fra 2004. Driftsresultat på MNOK 589 en økning på MNOK 323 fra 2004. Positiv driftsutvikling i kjernevirksomheten

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Konsernstyret Styresak B 92 / 2014 28. november 2014. Styresak B 92 / 2014. Kundetempen 2014

Konsernstyret Styresak B 92 / 2014 28. november 2014. Styresak B 92 / 2014. Kundetempen 2014 Styresak B 92 / 2014 Kundetempen 2014 Gode resultater, men vi nådde ikke hovedmålet SiTs årlige kundeundersøkelse ble gjennomført i oktober. Målet for samlet kundetilfredshet (KTI) i SiT var en fremgang

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2008

NSB-konsernet Resultat 2008 NSB-konsernet Resultat 2008 Hovedpunkter 2008 Konsernets resultat etter skatt er svakere enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 3 MNOK (545 MNOK), en reduksjon på 542 MNOK Flere passasjerer på tog

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 45,6 mot 32,6 i samme periode i fjor, en forbedring på 13,1. Årets driftsresultat

Detaljer

1. kvartalsresultat

1. kvartalsresultat 1. kvartalsresultat 2002 22.05.2001 1. kvartalsrapport 2002. Rapport 1. kvartal 2002 KOMMENTARER 1. kvartal viser sterk vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med 4. kvartal 2001. Salgsinntektene

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer