Årsmelding Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen

2 Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen hadde nok et positivt år i Først og fremst fordi vi dekker velferdsbehovene for studentene i Bergen på en god måte. Dette bekreftes gjennom den faste brukerundersøkelsen som vi gjennomfører hvert annet år. Resultatene i undersøkelsen viser at SiB nå skårer best blant de store samskipnadene i Norge. Vi gir studentene positive hverdagsopplevelser gjennom engasjerte medarbeidere og målrettede tilbud. Ved årsskiftet ble det etablert fastlegeordning for studentene. Dette har lenge vært et etterspurt tilbud fra studentene side og det sikrer et helhetlig helsetilbud til studentene i Bergen. Bruken av tilbudene viser også at disse er viktige i studenthverdagen for å sikre en stabil studiesituasjon. Den store utfordringen i virksomheten er å sluttføre boliganlegget på Grønneviksøren. De utfordringene ferdigstillelsen medfører er krevende, men det arbeides på mange felter for at anlegget skal kunne tas i bruk så snart som mulig. Det er fortsatt ikke mulig å avklare tidspunktet for innflytting, men det ferdige anlegget vil gi et vesentlig og viktig bidrag for å sikre en dekningsgrad på 20%. Det har vært en målsetting de senere årene å sikre at alle studentene har god kunnskap om SiBs tilbud. Det er avgjørende viktig at alle studenter vet hva vi kan bidra med i hverdagen eller i vanskelige situasjoner. Gjennom styrket fokus på kommunikasjon og gjennom nye nettsider og aktivitet innenfor sosiale medier når vi studentene bedre. Samlet sett legger vi bak oss et positivt år i SiB med tilfredse studenter og gode økonomiske resultater. Engasjerte og positive medarbeidere bidrar til denne positive utvikling. Egil T Pedersen Adm direktør

3 SiB Kafe og SiB Catering SiB Kafe skal være tilgjengelig der studentene er og våre ansatte skal bidra til at studentene får positive hverdagsopplevelser ved å bruke kafeene. I 2011 har SiB Kafe drevet 21 utsalgsteder. I tillegg kommer driften av SiB Catering og automatdrift. Hovedfokus til SiB Kafe er å etablere en solid og forutsigbar økonomisk drift som gir grunnlag for selektive tiltak, utvikling av generelle tilbud og studentvennlige priser. I 2011 har SiB Kafe oppnådd et positivt økonomisk driftsresultat gjennom økt omsetning og redusert vareforbruk. Flere studenter enn noen gang bruker kafeene og dette gir det beste grunnlaget for en fortsatt god økonomisk utvikling, samt et forbedret omdømme. Det nye konseptet Muntlig Skjenk & Spiseri er vel etablert og har gitt studentene en ny møteplass. Muntlig er et godt eksempel på hva som er mulig å få til når institusjon og samskipnad samarbeider bra og har samme målsetting. Virksomheten, studenter og institusjoner vil i felleskap jobbe videre med å utvikle et best mulig kafetilbud til studentene. Her er nøkkeltall for SIB Kafe 2011: Antall enheter 22 Antall årsverk (pr desember): 58 Omsetning: 65,1 mill Driftskostnader 60,3 mill Resultatgrad 2,03 % Resultat før skatt 1, 323 mill Bildet øverst: SiB kolleger på Marineholden Under til vestre: Muntlig Skjenk & Spiseri rett etter åpning i mai Under til høyre: Student på SiB Kaféen på Dragefjellet

4 SiB Idrett SiB Idrett solgte i treningskort fordelt på to semester. Det er en økning på ca. 500 kort i forhold til Sentrumsanleggene og Fantofthallen er de de mest populære anleggene, og vi har ikke plass til flere kunder med mindre anleggskapasiteten forbedres de kommende år. Dette er i samsvar med kundenes tilbakemelding til oss, hvor vi fikk en liten nedgang i KTI målingen, hovedsakelig på grunn av mangel på kapasitet. Samtlige anlegg fikk mye nytt utstyr, og vi fokuserte ellers på et variert og godt gruppetreningstilbud gjennom regelmessige kurs og Conventions for våre instruktører. Mot slutten av året startet byggingen av vår nye studenthytte på Kvamskogen. Hytten med 36 sengeplasser vil stå ferdig i løpet av første kvartal Bildet viser klatreveggen på Fantoft Vi arbeidet videre med å implementere et nytt idrettsadministrativt IT system med nye muligheter for avtalegiro, internettbooking og betaling på nett. Avslutningsvis nevner vi at vi har lagt ned mye arbeid i å fremme idrettens synspunkter og ønsker i forbindelse med et nytt idrettsbygg i tilknytning til den nye Høgskolen i Bergen, som skal stå ferdig i 2014 på Kronstad. Bildet øverst til venstre: Tunge løft på Vektertorget. Bidlet øverst til høyre: God service på Årstad Bildet underst til venstre: Vanngym i bassenget på Studentsenteret: Bildet underst til høyre: Basket på Studentsenteret

5 SiB Helse og veiledning SiB Helse og veiledning omfatter Studentenes psykiske helsetjeneste (SPH), Studentrådgivningen, Karrieresenteret og Tannhelsetjenesten for studenter. I tillegg har virksomhetsområdet ansvaret for Helsestasjon for studenter og for de økonomiske støtteordningene, Helsefondet og legerefusjonsordningen. Studentdemokratiet og de studentkulturelle aktivitetene er også en del av SiB Helse og veiledning. Det ble i meldingsåret arbeidet med å legge til rette for etableringen av den nye legetjenesten for studenter. Ved årets slutt var alt klart for åpning 2. januar SHoT Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ble offentliggjort i februar og dataene ble på ulike måter fulgt opp gjennom året. Kapasiteten på SPH ble styrket og tilbudet knyttet til eksamens- og stressmestring ble forsterket. Legerefusjonsordningen SiB refunderer legeutgifter som overstiger kr 350 pr kalenderår og opp til taket folketrygden setter for frikort. I 2011 ble det refundert ca. kr til studenter i forbindelse med legebesøk. Helsefondet Det ble utbetalt ca. kr fra Helsefondet i meldingsåret. Støtten gjaldt hovedsakelig fysikalsk- og kiropraktorbehandling og langvarig / kostbar sykdom. Totalt 536 studenter søkte støtte fra fondet i Helsestasjon for studenter Helsestasjonen på Engen foresto ca studentkonsultasjoner hos lege og /eller helsesøster. Henvendelsesgrunnene var hovedsakelig knyttet til spørsmål om prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. Tilbudet er et samarbeid mellom SiB, Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland / Helsedirektoratet.

6 Studentrådgivningen Studentrådgivningen tilbyr både individuelle samtaler og ulike typer grupper og kurs for å bidra til at studentene trives og mestrer sine studier. De hyppigste henvendelsesårsakene i 2011 var knyttet til eksamensangst, stressmestring og manglende motivasjon og studiemestring. Avdelingen har styrket tilbudet om Mindfulnesskurs og avspenningsklasser, da pågangen til disse har vært stor. I tillegg til kjerneoppgavene knyttet til veiledning, gruppe- og kurstilbud har avdelingen prioritert forebyggende og utadrettet arbeid. Aktiviteten her har hovedsakelig vært knyttet til informasjonsarbeid og ulike foredrag for studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene. I meldingsåret hadde Studentrådgivningen gjennomsnittlig én ukes ventetid på individuelle veiledninger. Det ble satt opp ekstra grupper og kurs der det var stor pågang. På en skala fra 1 til 6 var snittskår på studentenes evaluering av kurs og grupper 5,3. I meldingsåret ble det også arbeidet med forberedelser til et forebyggende prosjekt knyttet til studenter og rus, med oppstart i januar Prosjektet er fullfinansiert av Helsedirektoratet og gjennomføres i samarbeid med AKAN kompetansesenter. Nøkkeltall Individuelle veiledninger 621 Antall deltakere gruppe 178 Antall deltakere på 1993 kurs/foredrag Antall årsverk 4 Bildet til venstre: Studentrådgivningen arrangerte den nasjonale Helsekonferansen her i Bergen. Her taler ordfører Gunnar bakke til forsamlingen. Bildet til høyre: Studentrådgivningen holder kurset «Meeting the locals» ved hver semesterstart. Her får noen internasjonale studenter teste norsk tran.

7 Tannhelsetenesta for studentar Tannhelsetenesta for studentar vart åpna våren 2007 og har som oppgåve å gje studentar i Bergen eit rimeleg og lett tilgjengeleg behandlingstilbod. Avdelinga hadde stor pågang i 2011 og dette har ført til noko lengre ventetid enn ynskjeleg delar av semesteret. Avdelinga hadde åpent frå kl. 08:00 til 15:00 alle vekedagar, samt til kl. 20:00 på mandagar. Mange studentar set pris på å kunne kome til tannlege og få behandling på ettermiddags- og kveldstid. Studentane har fått tannlegebehandling til prisar som ligg i snitt 5 % under takstane til den offentlege tannhelsetenesta. Dette betyr at vi i 2011 har vore ein av dei rimelegaste tannklinikkane i landet og vi vonar dette bidreg til at fleire studentar ser seg råd til å prioritera eigen tannhelse. Fakta: Pasientar totalt i behandling 1315 Inntekter på pasientbehandling Antall Årsverk 3,5 Tannlege Siri jobber i flotte lokaler på Årstad!

8 Studentenes Psykiske Helsetjeneste (SPH) SPH tilbyr psykiske helsetjenester til studenter generelt og Studier Med Støtte (SMS) for studenter med moderat til alvorlig psykisk lidelse som har fått sin utdannelse avbrutt eller forstyrret. Behandlere SPH 8.3 Behandlere SMS 1.5 Merkantil 1.6 Nye henvendelser SPH 1044 Henvist ekstern behandler 62 Gjennomførte individualsamtaler 4371 Gjennomførte gruppesamlinger 137 Tilbudet ved SPH skal være av type lavterskel, dvs. være lett tilgjengelig for studenter som trenger det. Oppfølging gis i hovedsak som individualsamtaler. I tillegg gis behandling i grupper. De fleste behandlingsløp er av kort varighet. SPH hadde i 2011 en økning i antall nye henvendelser på ca. 20% i forhold til året før. Gjennom kjøp av tjenester eksternt og oppstart av kveldspoliklinikk har en forsøkt å hindre at ventetiden blir lang som følge av økt pågang. Det jobbes også kontinuerlig med å ha et lavt antall timer som blir stående ubenyttet som følge av manglende oppmøte eller avbestilling kort tid i forveien. Det har vært totalt rundt 1300 studenter i behandling i løpet av Eksterne har anslagvis hatt 350 konsultasjoner, slik at totalt antall gjennomførte konsultasjoner for studenter vil være ca Faglig oppdatering prioriteres gjennom kurs, internundervisning og videreutdanninger. Krav til faglighet og dokumentasjon er høy. Behandlergruppen er godt kvalifisert for å møte dette. SPH holder til i Studentsenteret, med egen inngang fra baksiden ved Georg Johannessens plass.

9 Karrieresenteret Nøkkeltall 2011 Intervjutreningskurs 9 Jobbsøkerkurs 12 Sum deltakere kurs 213 Eksterne oppdrag/egne arrangement 42 Sum deltakere oppdrag/arrangement 2007 Individuelle veiledninger 888 Antall årsverk 6,4 Karrieresenteret arbeider for å skape bedre kontakt mellom studenter og arbeidsliv og å bidra til å lette overgangen fra studier til arbeidsliv for studentene. Målet er å beholde mer av kompetansen i regionen gjennom å inspirere næringslivet til å ansette flere nyutdannede. I 2011 har Karrieresenteret gjennomført en rekke intervjutreningskurs og jobbsøkerkurs. Interessen for individuell karriereveiledning øker fremdeles sterkt. Det har også forespørslene om lokale kurs, deltakelse på karrieredager og andre arrangementer ute i fagmiljøene både på UiB, HiB og NHH. Tilsammen var medarbeiderne på Karrieresenteret involvert i ca. 42 eksterne arrangement med til sammen vel 2000 deltakere. Man fortsatte også med egne veiledningsdager og intervjutreningskurs på NHH. Karrieresenteret skal skape møteplasser for studenter og arbeidsliv. Den største møteplassen er Karrieredagen som den tverrfaglige studentorganisasjonen Springbrettet arrangerer i Grieghallen i oktober hvert år. Karrieresenteret bidrar med et karrieretorg med gjesteveiledere fra næringslivet, og dette er en sentral del av Karrieredagen. Vårt traineeprogram Trainee Vest satte nok en rekord i antall søkere og har etablert seg som en sterk merkevare blant det regionale næringslivet og studentmassen. I 2011 ble det ansatt 10 traineer i åtte forskjellige virksomheter. Programmet er eksternt finansiert. Høsten 2011 ble den femte Kandidatundersøkelsen lansert. Resultatene viser stor stabilitet i forhold til hvor de nyutdannede finner sin første jobb både geografisk og bransjemessig. Ca halvparten av de nyutdannede blir værende i Bergen, og slik har det vært fra den første undersøkelsen i Bildet er fra Karrieretorget 2011.

10 SiB Bolig Studentboligene har ansvar for bygging og drift av boliger for studenter i Bergen. Forvaltningen av eiendomsmassen skjer utelukkende ved hjelp av husleieinntekter. Husleienivået er meget lavt i forhold til det private alternativet. SiB Bolig har i 2011 hatt stor fokus på byggingen av 727 boliger på Grønneviksøren. Prosjektet er krevende og belaster virksomhetsområde vesentlig. Det er i tillegg startet opp skisseprosjekt for rehabilitering og standardheving 1300 HE på Fantoft. Flere prosjekter er under planlegging og SiB har målsetting om en dekningsgrad på 20% av studenttallet i Bergen innen Dette betyr totalt ca nye studenthybler. Det arbeides med omorganisering og kontinuerlig kvalitetsforbedringer på drift- og vedlikeholdssiden. Driftsresultatet er meget godt og utviklingen av avdelingen har medført optimalisering og forbedring av de fleste områder av kjernevirksomheten. Nøkkeltall Boligmasse m² Antall boenheter HE Planlagte prosjekter 200 HE Under bygging 727 HE Antall årsverk 28 Omsetning 135,2 mill Driftskostnader 96,7 mill Bildet øverst til høyre: Familieboligene på Fantoft er delvis bygget over Bybanestoppet på Fantoft. Bilder over og til høyre: SiB sitt styre på befaring på Grønneviksøren høsten 2011.

11 SiB Barnehage - gjør studentlivet enklere for småbarnsforeldre! Studentbarnehagenes fokus på kundenes behov gir resultater. En kundetilfredshet på 87 i Gallups store brukerundersøkelse viser at SiB barnehage ligger i fremste rekke når det gjelder fornøyde foreldre. Styrking av kvaliteten har hatt hovedfokus også dette året. Vi fortsatt arbeidet med å ruste opp bygg og anlegg ved å starte bygging av et nytt barnehagebygg ved Fantoft Gård barnehage og innvendig oppussing i Jekteviken. Personalet har arbeidet med danningsbegrepet i barnehagelovens formålsparagraf og på den måten forholdt seg til det viktige samfunnsmandatet barnehagene har; SiB Barnehage hadde i 2011 et bokført overskudd på 1.0 mill. Dette året har barnehagene arbeidet med støttede kommunikasjon ved bruk av Marte Meo og den enkeltes bidrag til den gode barnehagen. I barnehagene våre fortsetter utviklingsarbeidet med ulike prosjekter som bidrar til å skap entusiasme og økt kompetanse. Faglige prosjekter i barnehagene spenner i 2011 fra danningsprosjekt i Oppigard via kunstprosjekter i Fagertun og Bortigard til sjømatprosjekt i Blokksberg og flerkulturelt arbeid i Fantoft Gård. Antall barnehageplasser 417 Antall årsverk 113 Omsetning 70,4 mill Laveste 530 kr betalingssats Høyeste 2330 kr betalingssats Bildet over til høyre er fra den store barnehagedagen i 2011 med fotballkamp. De andre bildene er fra Blokksberg Barnehage!

12 Studentaktivitetene Velferdstinget Nøkkeltall Møter 8 Representanter 21 Behandlede saker 74 Medieoppslag 69 Budsjett kr fordelt av semesteravg.: kr Velferdstinget er det representative organet for studentene ved SiBs ni medlemsinstitusjoner, og består av til sammen 21 representanter valgt av de lokale studentdemokratiene. Velferdstinget hadde i 2011 åtte møter, hvorav ett var ekstraordinært og sju var vedtaksdyktige. Én av de viktigste sakene Velferdstinget behandler er fordelingen av semesteravgiften. Rundt to tredeler av semesteravgiften går til drift av virksomhetsområdet «helse og veiledning». Den resterende tredelen fordeles direkte av Velferdsstinget, og går i all hovedsak til studentkultur, studentmedia og studentidrett. I tillegg velger Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i SiB, inkludert leder som har dobbeltstemme. Velferdstingets utøvende organ hadde i 2011 for første gang en studentrepresentant honorert på fulltid, noe som reflekteres i en merkbar oppgang i medieoppslag, samt gjennomslag i saker som innføring av studentrabatt på Flybussen, og heving av øvre aldersgrense for studentrabatt på kollektivtransport fra 30 til 33 år. Kulturstyret Kulturstyret er Velferdstinget i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk, og bevilger årlig omtrent én million kroner til studentkulturen i Bergen. I styret sitter det 13 faste medlemmer, hvorav 12 velges av Velferdstinget. I tillegg består styret av en representant for velferdsdirektøren i SiB. Styrets leder og nestleder mottar deltidskompensasjon for arbeidet. I løpet av de ni styremøtene i 2011 ble det behandlet 46 søknader om driftsstøtte, i tillegg til 41 søknader om prosjektstøtte. Kulturstyret fungerer også som et kompetanseorgan, og arrangerer jevnlig kurs for nye og eksisterende organisasjoner. Videre tilbyr Kulturstyret kontor og øvingsrom til studentorganisasjonene i Nygårdsgaten 1 B. Studvest Studentavisen Studvest journalister og 13 fotografer som alle jobber frivillig (april 2012). Studvest har en redaksjon best som mottar kompensasjon for tapt studietid. I tillegg mottar annonseansvarlig, flere typografer, en dataansvarlig og daglig leder honorar fra SiB.

13 Studentradioen Som hovedkonsesjonær er Studentradioen på luften hver eneste dag året rundt. Studentradioen sendte i 2011 rundt 40 timer ferskprodusert materiale i uken på nisjeradiofrekvensene FM 96,4, 106,1 og 107,8, samt på Internett. Studentradioen drives av 140 frivillige medarbeidere, hovedsakelig fordelt på de seks emneredaksjonene kultur, musikk, samfunn, aktualitet, nyhet og humor. Organisasjonens to honorerte verv, ansvarlig redaktør og daglig leder, kompenseres med hvert sitt årsverk. I 2011 opplevde Studentradioen en dobling i antall besøkende på sine nettsider, samt søkerrekord ved høstens semesterstart. Videre gjennomførte Studentradioen installasjon av hovedsender på Studentsenteret som et ledd i målet om å nå ut til enda flere av studentene i Bergen. Studentradioen videreførte også i 2011 sitt sommerkurs for ungdom.

14 SiB nøkkeltall Konsernet SiB omsatte i 2011 for 428,9 millioner kroner, inkludert Studia. Per 31. desember 2011 hadde SiB 291 faste ansatte, tilsvarende 262 årsverk. Studia AS er et aksjeselskap heleid av SiB. Studias omsetning var i 2011 kr. 82,9 millioner kroner. Studia hadde per 31. desember faste ansatte, tilsvarende 30 årsverk. Statsstøtte SiB mottar årlig et tilskudd fra staten, avhengig av det antall studenter vi yter tjenester til. I 2011 var dette tilskuddet på kr ,- Semesteravgift Semesteravgiften bidrar til å finansiere SiBs rene velferdstilbud. I 2011 var semesteravgiften kr. 450,- Semesteravgiften utgjør 6,7% av SiBs samlede inntekter. Bygging av studentboliger I tillegg kan SiB motta støtte til bygging av nye studentboliger. Staten finansierer inntil kr av byggekostnadene, men med en makspris på kr ,- per hybelenhet. Nøkkeltall Omsetning SiB Resultat SiB Omsetning Studia Resultat Studia Statstilskudd til velferdsarbeid Statstilskudd til studenthelsetjeneste (SPH) 351,6 millioner kroner 24,5 millioner kroner 82,9 millioner kroner - 1,35 millioner kroner 5,235 millioner kroner 2,070 millioner kroner Antall boenheter 3562 Antall barnehageplasser 426 Ansatte i SiB 291 Ansatte i Studia 33 Andel kvinner 72 % Andel menn 28 % Antall studenter i vårsemesteret Antall studenter i høstsemesteret Gjennomsnitt, studenttall Semesteravgiften 2011 kr. 450,- pluss kr. 20,- til SAIH

15

16

17

18 Årsmelding datterselskap til SiB: Studia AS Fakta og nøkkeltall Studia Omsetning Studia: 82,9 mill Resultat Studia: -1,3 mill Ansatte Studia: Årsverk er 31,65, antall ansatte er 34. Herav 8 menn og 26 kvinner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Skattekostnad -482 Årsres Anleggsmidler 9739 Omløpsmidler Sum eiendeler EK Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 19545

19

20

21

22 Hovedtall for SiB og Studia Resultatregnskap: SiB morselskap Studia AS SiB konsern *) Hele 1000 kr Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Balanse: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Eiendelene er finansiert ved: Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld *) Intern omsetning er eliminert.

23 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Årsmelding 2013 Studentsamskipnaden i Bergen Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Du skal ha det godt som student i Bergen Adm.direktør har ordet Studentsamskipnaden i Bergen hadde et spennende år

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 08/10

Endeleg innkalling til VT 08/10 Endeleg innkalling til VT 08/10 Tid: 15.11.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 28 Arbeidsprogramkomitéen... 34 Ordstyrar...

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Innhold 1 Innhold...1 2 Om årsmeldingen...2 2.1 Kort om Lånekassen...3 2.2 Direktøren har ordet: Enklere studenthverdag...4 2.3 Resultater i 2005...5 3 Fornyelsen er i gang...6 3.1 Lånekassens visjon...7

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen Under Dusken har vært drevet på frivillig basis av studenter i Trondheim siden 1914, og kommer ut i 10 000 eksemplarer 16 ganger årlig.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget

Arbeidsprogram for Velferdstinget Arbeidsprogram for Velferdstinget DEL I: Organisasjon 1. Innledning Velferdstinget i Oslo er det overordnede velferdspolitiske organet for lærestedene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette inkluderer

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer