Folketeljing 1910 for 0926 Vestre Moland. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0926 Vestre Moland. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljig 1910 for 0926 Vetre Digitalarkivet

2 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Ihald Løpade lite Føreamregiter Etteramregiter Fødetadregiter Butadregiter

4 4

5 Folketeljigar i Noreg Det er halde folketeljigar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i okre byar), 1875, 1885 (i byae), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljigae før 1865 er berre ho frå i 1801 omiativ, dv ho litar ekeltperoar ved am. Teljigae i 1769 og er umerike, me med amelitar i grulagmateriale for okre pretegjeld. Statitikklova i 1907 la terke retrikjoar på bruke av yare teljigar. Etter lov om offiiell tatitikk og Statitik Setralbyrå (tatitikklova) frå 1989 kal dee teljigae ikkje frigjevat før etter 100 år teljiga vart difor frigjeve 1. deember Folketeljigae er avleverte til Arkivverket. Rikarkivet har origialae frå teljigae i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, me tatarkiva har origialae til teljigae i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for ie ditrikt. Folketeljiga 1. deember 1910 Ved kgl. Re. 23. eptember 1910 vart det kugjort at det kulle haldat almidelig Folketællig for å få ei detaljert overikt over Noreg befolkig atta mellom 1. og 2. deember På kvar butad kulle alle peroar til tade førat i i teljiglita, med ærkilt merkad om dei om var mellombel til tade (på beøk ov) på teljigtidpuktet. I tillegg kulle alle fate bebuarar om var fråverade (på reie, til jø ov) på teljigtidpuktet førat i på lita. På dee måtekulle folketeljiga i 1910 gje ei overikt over befolkiga, både dei til tade og dei heimehøyrade, for kvar butad. I teoriekulle alle peroar om ikkje var heime på teljigtidpuktet, førat i i to teljigliter, på heimtadeom 'f' og på opphaldtadeom 'mt'. I praki var det ikkje råd å kotrollere at dette koekvet vart gjeomført, og mage like peroar er oppført berre eitad. I 1910-teljiga vart det for førte gag purt etter full fødeldato for alle peroar, og det var pørmål om tilleggopplyigar frå heimvede orkamerikaarar om utflyttigår, heimflyttigår, butad før utvadrig og ite butad og tillig i Amerika. I teljiga kulle ei og opplye om ei pero var arbeidledig. Det vart ikkje gjeomført jordbrukteljig i 1910, me det vart halde ei eparat hadverkteljig. Skipmakap kulle oppførat berre for kip i orke hamer og farvat, ikkje for orke kip i utaladke hamer og farvat. Mekiplitee frå dee teljiga er deverre tapt. Ved folketeljiga i 1910 var det i Noreg 61 bykommuar og 596 herad, 41 kjøptader og 22 ladetader. De heimehøyrade befolkiga i Noreg 1. deember 1910 vart av Det tatitike Cetralbureau talt opp til peroar. Teljigarbeidet Teljigarbeidet vart gjort frå og med tordag 1. deember 1910 og i å mage dagar om var ødvedig. På ladet vart teljiga gjort for kvart herad uder leiig av ordførare. Heradet vart delt i i teljigkriar, der teljarar, oftat kulelærarar, frå 1. deember gjekk frå hu til hu og fylte ut teljiglitee (dei åkalla hulitee) med iformajo om alle peroar, til atde og fråverade. Etter at hulitee var ferdig utfylte, ette teljare opp ei krilite over talet på peroar for kvar butad i teljigkrie, og å let ordførare utarbeide ei hovudlite over talet på peroar for kvar kri iafor heradet og dei tilhøyrade okee. I byae vart teljiga gjeomførd i regi av magitrate. Teljarae, for det mete kulelærarar, fekk avaret for kvar i teljigkri. I byae vart teljiga gjort om jølvteljig, dv. at hueigarar og leigebuarar jølv fylte ut hulita for heile garde/huet og familielita for de ekelte leilegheit. Teljarae i primære oppgåve var då å kotrollere, korrigere og amle i litee. Etter at hu- og familielitee var ferdig utfylt og amla i, utarbeidde teljare ei krilite over talet på peroar for kvar gard/hu iafor teljigkrie, og til it let magitrate utarbeide ei hovudlite over talet på peroar for kvar teljigkri i bye, og tal på peroar i dei ulike oka i bye. Utfyllig og iamlig av kiplitee vart gjort av tollveeet ie fukjoærer i hamae. Folketeljiga 1910 i databehadla utgåve Digitalarkivet ie folketeljighefte omfattar oftat ei kommue, me okre hefte er på gru av tørrele delt opp i fleire bad. Hefta ieheld ei datamakiformatert avkrift av dei origiale perolitee. Opplyigar frå hovudlitee er berre teke med derom dei tilhøyrade perolitee maglar. Ført kjem ei fortløpade utlitig av butader og peroar i ame rekkefølgje om i origialmaterialet. Så følgjer alfabetike peroregiter på føream, etteram og fødetad, plu eit butadregiter (gardregiter). Med utgagpukt i regitra ka ei ved hjelp av ide-, gard/gate- og ummertilviiga gå i i de fortløpade lita, der 5

6 ei fi komplette opplyigar frå kjelda om gardar, bruk, plaar og peroar. Ei del båtar/kip i ham i herada ka fiat mellom butadee. Dataregitreriga Materialet Digitalarkivet har frå folketeljiga er dataregitrert av Digitalarkivet regitrerigeiigar i Stavager og Vo og ved Regitrerigetral for hitorike data (RHD), avd. Målelv. Folketeljiglitee er dataregitrert i kjema med fate felt. Felta tilvarar tort ett rubrikkae i kjeldee. Skjemaa er kalla kjema for butad-, pero- og heimvede orkamerikaarar. Nedafor vert vit dei hyppigat brukte felta for kvart kjema: feltummer, feltam i heftet og forklårade feltam. Butad - lad Nr Nam Fullt feltam 1 Butadr. Butadummer 2 Kret Teljigkriummer og -am 3 Nam Butade am 4 Gr Gardummer 5 Br Brukummer 6 Tiltade Tal peroar til tade, total ma kvie 7 Heimehørade Tal heimehøyrade peroar, total ma kvie På lia uder kjem evetuelle merkader, ide-/uthubygig med atteopphald, talet på like bygigar og kva for bygigar. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leiga. Butad by Feltr Kortam Fullt feltam 1 Butadr. Butadummer 2 Kret Telligkretummer og -am 3 Adree Gateam og ummer 4 Hutype 5 Tal etg. Tal etajer 6 Tiltade Tal peroar til tade, total ma - kvie 7 Heimehørade Tal heimehøyrade peroar, total ma - kvie På liee uder kjem evetuelle merkader og adre opplyigar, lik om tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med æriglokale, tal forretiglokale, tal kvitleilegheiter, tal kjellarrom. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leiga. Leilegheit Feltr Kortav Fullt feltav 1 Leil. Leileghetr 2 Plaerig 3 Etg. Etaje 4 Per. Tal peroar totalt, me - kvier 5 Per. loft Tal peroar på loft eller kvit, me - kvier 6 Per. kjeller Tal peroar i kjeller, me kvier 7 Tiltade Tal peroar til tade, total ma kvie 8 Heimehørade Tal heimehøyrade peroar, total ma kvie Deretter kjem ei lie med opplyigar om talet ulike rom, lik om kjøkke, bad, opphaldrom, butadrom på loft og kjeller, evetuelle rom for tearar og for lojerade. Pero Feltr Kortam Fullt feltam Reg.koder 1 Nr. Peroummer 2 Nam Føream + Etteram 3 Kj Kjø m/k 4 Siv Siviltad g/ug/b/e//f 5 But Butatu b/mt/f 6 Fam Stillig i familie 6

7 Feltr Kortam Fullt feltam Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødeldato 9 Fødetad 10 Statb. Statborgarkap = ork, for adre tår det på lije uder ama med adre merkader. 11 Tru Trudomamfu = tatkyrkja, for adre tår det på lia uder ama med adre merkader. På liee uder kjem evetuelle merkader og adre opplyigar, lik om bygig for attopphald, edvalig butad, opphaldtad, arbeidledig, tatborgarkap (for dei om ikkje var orke), trudomamfu (for dei om ikkje tilhøyrde tatkyrkja), jukdomtiltad, forørgar livtillig, etiitet og pråk. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leiga. Heimved ork-amerikaar Feltr Fullt feltam 1 Utflyttigår frå Noreg 2 Attedeflyttigår til Noreg 3 Site butad i Amerika 4 Stillig i Amerika 5 Merkader Fortløpade lite Opplyigae frå dei forkjellige kjemaa er i heftet tort ett krive ut i de rekkefølgja dei har i origialkjelda. Butad- og peroopplyigae for kvar butad er plaert i kvar i bok iafor ei felle ramme. Iafor kvar bok/ramme kjem øvt ei lie med feltamkrive i kuriv. Deretter følgjer uder dei repektive feltama opplyigae frå kjelda krive med feit krift (butad) eller valeg krift (rete). For kvar iførig (f ek butad eller pero) er ei eller fleire lier teke i bruk etter behov. Nokre peroopplyigar er plaert på lie 2 uder peroe det gjeld. Då vil feltamet tå i kuriv og opplyigae frå kjelda tå med valeg krift rett etterpå. Opplyigar om heimvede ork-amerikaarar vert vit på lie 2 eller 3 og vidare rett uder peroe det gjeld. Feltama vil vere i kuriv, me opplyigae frå kjelda vil tå med valeg krift rett etter. Nokre felt krev litt ærare forklårig: Uder butad vier feltet Uthu om butade hadde ide- eller uthubygig om vart brukt til atteopphald for meeke, om ja tår talet på like bygigar her. Type uthu gjev amet på dee bygigae, f ek Stall, Fjø ov. Uder pero agir feltet Sedv./a. ted peroe edvalige butad derom feltet But (butatu) har verdie mt (mellombel til tade) eller der ei trudde peroe hadde opphald om But har verdie f (fråverade). Fate forkortigar brukt i okre felt (Merk: Fleire av forkortigae edafor er ofte regitrert med tore boktavar.) Om æriglokale bu = butikk ko = kotor ve = verktad a = adre lokale for ærigdrift Kjø m = ma k = kvie Botatu b = buett på tade mt = mellombel til tade f = fråverade Stillig i familie hf = hufar hm = humor = o 7

8 d = dotter tj = tear fl = lojerade, høyrade til familie (ikkje ødvedigvi lektig!) el = eileg lojerade (dv med eige huhald) b = beøkade Ektekapleg tillig g = gift ug = ugift e = ekje/ekjema = eparert f = fråkild Fødetad t = fødd i teljigheradet Uderåttleg tatu = ork tatborgar Trudomamfu = tilhøyrade de orke tatkyrkja Sjukdom b = blid d = døvtum = ijuk aa = ådvak Najoalitet = ork l = lappik lf = lappik, fatbuade l = lappik, omadierade k = kvek (fik) b = blada Språk = ork l = lappik f = fik (kvek) Speialymbol frå dataregitreriga I utkriftee vil det vere okre teik/ymbol om markerer problem i origialkjelda eller i de dataregitrerte utgåva:?? markerer at krifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleeleg (f ek Kriti?? er brukt om kiljeteik mellom to alterative opplyigar, år det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kve av dei to om er de rette (f ek ). % markerer overtrykig i kjelda. Derom eit ord eller ei etig er overtroke, vert det markert med % framfor og bak det overtroke (f ek Peder %Ha% ).!! markerer at dee opplyiga i origialkjelda opplagt må vere feil.!! aleie i eit felt betyr at dee opplyiga maglar heilt i kjelda (f ek føream for udøypte bar). * etter ei opplyig, f ek eit etteram, markerer at opplyiga ikkje er oppgjeve i kjelda for dee peroe (f ek eit bar), me er påført av regitratore på grulag av opplyigar om peroae omkrig (f ek foreldre eller øke).. E: markerer at de etterfølgjade merkade er regitratorei eige, og ikkje tår i kjelda. Alfabetike regiter 8

9 I føream- og etteramregiteret fi ei peroae ie fulle am, fødelår og butad, plu ei tilviig til ide i de fortløpade lita og peroe r. i hulita. I fødetadregiteret fi ei peroae ie oppgjeve fødetader, fulle am og fødelår, plu ei tilviig til ida i de fortløpade lita og peroe r. i hulita. Berre peroar fødde i aa kommue e der dei er talde er med her. Butadregiteret ieheld am på butade med tilhøyrade ide- og gard- og brukummer i de fortløpade lita. 9

10 0926 Vetre Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny telligkret tartar. Peroar krete: 346 (kvier: 180, me: 166) Butader i krete: 70 Kret: 001 Pretholt Pretegjeld: Vetre Herred/by: Vetre Butadr. Kret Nam Gr. Br. Tiltade Bebudde Heimehørade hu Pretholt Møgletue T. A. Birke m g b hf Skibreder og Gaardeier Birke Sog Merkad: Hovedbygige 002 Sofie Birke k g b hm Hugjerige Vetre 003 Lalla Birke k ug b d Datter Vetre 004 Mimi Birke k ug b d Datter Vetre 005 Johae Birke m ug b Sø Vetre 006 Olga Birke k ug b d Datter Vetre 007 Sofie H. Birke k ug b d Datter Vetre 008 Marie Håkoe k ug b tj Tjeetepige Høvaag 009 Johae Jee m ug b el Gaardarbeide Barbu Merkad: Bryggerhubygige Folketeljiga Pretholt Møgletue Merkad: Fattiggaard 001 Olave Ole m g b hf Fattiggaardbetyrer Høivaag 002 Igeborg Ole k g b hm Betyreride Høivaag 003 Tyra Speilberg k ug b Tjeetepige Hugjerige Vetre 004 Reiert Adreae m g b Fattiglem Vetre 005 Thomie Adreae k g b Fattiglem V. 006 Niel Niele m ug b Fattiglem V. Sjukdom: b 007 Ader Adere m e b Fattiglem Hægelad 008 Marte Kritiae k e b Fattiglem V. 009 Haa Thomae k ug b Fattiglem V. 010 Guta Thomae k ug b Fattiglem V. 011 Thomie Tellefe k ug b Fattiglem Lillead 012 Katrie Eilerte k ug b Fattiglem V. 013 Torgrim Niele m e b Fattiglem Eide Sog 014 Guta Guderdatter k e b Fattiglem V. 015 Samuel Jakobe m e b Fattiglem Sverige 016 Grete Thomae k e b Fattiglem V. 017 Guder Lare m ug b Fattiglem Høivaag 018 Tobia Ulrike m e b Fattiglem V. 019 Guhilde Ole k e b Fattiglem Ladvig 020 Eliabet Kritiae k ug b Fattiglem V. 021 Regie Reiere k ug b Fattiglem V. 022 Karolie Niele k ug b Fattiglem V. Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0926 Vetre 023 Peder Mattie m e b Fattiglem Vae Sog 024 Bedix Kritiae m ug b Fattiglem V. Sjukdom: aadløv 025 Matilde Mattiae k ug b Fattiglem V. Sjukdom: aadløv 026 Amalie Alake k ug b el V. Sjukdom: aadløv Pretholt Møgletue Ole Kritee m e b hf Gaardbruker Ladvig Sog 002 Krite Udju Møgletø m ug b Gaardbruker Vetre 003 Alma Kritee k ug b d Hugjerige Vetre 004 Thyra Kritee k ug b d Hugjerige Vetre 005 Thorvalda Kritee k ug b d Hugjerige Vetre 006 Karl Guttorme m ug b tj Gaardgut Vetre 007 Petter Ole Grøm m ug b %mt Sog % Sedvaleg butad: %Grimtad% 008 Thorvald Adere m ug b el Lillead Truamf.:!! Sjukdom: a Side 12 el Styrmadelev Fjære Pretholt Møgletø Niel Guuve m g f hf Skibfører Vetre Sayleg opphaldtad: paa Reie til Vetidie 002 Iga Guuve k g b hm Hugjerige Vetre 003 Kritia Guuve m ug f Aget for Symakifabrik Vetre Sayleg opphaldtad: Tvedt Sog 004 Olaf Guuve m ug b Gaardarbeide Vetre 005 Marie Guuve k ug b d Datter Vetre Pretholt Nylad Møgletø Edvard Oulde m g f hf Matro Høivaag Sayleg opphaldtad: Lodo 002 Amalie Oulde k g b hm Hugjerige Høivaag 003 Agathe Oulde k ug b d Datter Høivaag 004 Reiert Akilde m g b hf Søemad Vetre 005 Guda Akilde k g b hm Hugjerige Høivaag 006 Igeborg Ramue k ug mt Sykepleierke Sykepleierke og Jordemor Grimtad Sedvaleg butad: Lillead Pretholt Møgletømoe Karl Lare m g b hf Graver Horte 002 Olette Lare k g b hm Hugjerige Hilletad Digitalarkivet - Arkivverket

13 003 Karl Lare m ug b Gaardarbeider Sadverd 004 Laura Lare k ug b d Hugjerige Sokkedal 005 Margrete Johaee k ug b Pleied. pleiedatter Vetre Pretholt Vetre Pretegaard Karl Kobro m g b hf Sogepret og Provt Hittere 002 Sybilla Kobro k g b hm Provtide Farud 003 Kare Kobro k ug b d Telegrafitide i Lillead Høgfjord 004 Olga Nordbø k ug b tj hugjerig Frolad 005 Haako Hae m ug b tj hugjer. (Gaardg.) Lillead Kjøregut 006 Aao Aaoe m ug b hf forpagter Aaeral 007 Marie Aaoe k ug b øter Budeie, Jordbrugarbeide Aaeral 008 Igeborg Aaoe k ug b øter hugjerig, Aaeral jordbrugarbeide 009 Ader Nile m ug b tj jæter, kjøregut Vetre Pretholt Pretholt Klokkergaard Velle Vellee m g b hf Kirkeager lærer Bjerkreim 002 Grethe Bertie Vellee k g f hm Humor Lillead Sayleg opphaldtad: Rævead, Tromøe 003 Sylvia Berhardie Vellee k ug b adopteret d Tromøe 004 Kerti Gurie Adere k ug b tj Tjeetepige Ivelad Folketeljiga Pretholt Lude, Møgletø Fredrik Søree m g b hf Stearbeide Grium 002 Athoette Samuele k g b hm Hugjerige Kviedal 003 Søre Fredrike m ug b Murerarbeide Grium 004 Sofie Fredrike k ug f d Tjeetepige Grium Sayleg opphaldtad: Brokly 005 Marthi Fredrike m ug b Løarbeider Grium 006 Berhard Fredrike m ug b Sø Vetre 007 Aa Tellefe k e b el Vak og Regjørigarb Vetre Pretholt Nordgaarde Møgletø Igeborg Aaoe k e b hm Gaardbrug Hordæ Sog 002 Ajea Aaoe k ug b d Hu og Gaardjerige Aaeral 003 Terkel Aaoe m ug b Gaardbruker Evje Sog 004 Aae Jedatter k ug b Pleiekoe of. udertøt Vegemota Pretholt Flate, Møgletø Ader Akilde m g b hf Skomager og Jordbruker Lillead 002 Kare Aaoe k g b hm Hugjerige Vetre 003 Johae Aaoe k e b fl Hugjerige Høivaag 004 Aagerd Aaoe m ug b fl fl, For. yerke Vetre Merkad: For. yerke E: Tilført med rød pe Pretholt Møgletu Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0926 Vetre 001 Elia Herike Sjebeli m g b hf Skovarbeider og Slagter Bakke Sog 002 Nelike Tobie Skibelid k g b hm Hugjerige Bakke Sog 003 Samuel Skibelid m ug b Gaardarbeide Bakke Sog 004 Niel Elia Skibelid m ug b Sø Bakke Sog 005 Sara Eliad. Skibelid k ug b d Datter Bakke Sog Pretholt Fageraa, Møgletø Aao Ommude m g b hf Jordbrug Vetre 002 Kritia Ommude k g b hm Hugjerige Sverrige 003 Aa Ommude k ug b d Hugjerige og Vetre Gaardgjerige 004 Tomie Niele k e b hm Vak og Regjørigarb Ladvig Sog 005 Age Nokolaie k ug b d Kjoleøm V Pretholt Møgletø Kritia Thomae m g b hf Jordbrugarbeide Greibtad Sog 002 Ae Thomae k g b hm Hugjerige Ølebø Sog 003 Aa Thomae k ug b d Hugjerige Greibtad Sog 004 Thomaie Thomae k ug b d Hugjerige Hiøe Sog 005 Thorvold Tellefe Tveit m g f hf kreaturhadler Autad Sog Sayleg opphaldtad: Grimtad 006 Tomie Tellefe k g b hm Hugjerige V Pretholt Furreholt Krite Holte m g b hf Gaardbruker Birke Sog 002 Olivia Holte k g b hm Hugjerige Vetre 003 Kare Holte k ug f d Amtkoleelev Vetre Merkad: E: Overtrøket av teller i alle felt Sayleg opphaldtad: Høivaag Pretholt Sadvad David Ommude m g b hf Gaardbruker og Vetre Skogvogter 002 Necolea Ommude k g b hm Hugjerige Tøberg 003 Iger Adere k ug b tj Tjeetpige Ivelad Sog Pretholt Breidablik Matilde Omude k e b hm Gaardbruk Stokholm 002 Oluvie Omude k ug b d Hugjerig og Gaardarb Vetre Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Pretholt Moe Aa Steffee k ug b hm Gaardbruk Vetre 002 Emma Steffee k ug b Søter Hugjerige m.m Vetre Pretholt Moe og Møgletødale 32 15, Je Adere m g b hf Vei og Løarbeider Ivelad 002 Kotae Adere k g b hm Hugjerige Vegudal 003 Alfred Adere m ug b Sø Vetre 004 Kritie Johe k ug b el forkjf: Gaardarbeide Aaeral Pretholt Hethage, øvre 22 2 Merkad: Humadplad uder Pretegaarde 001 Tøe Tobiae m ug b hf Jerbaearbeider og V. Gaardbruk 002 Eliabet Tøee k e b hm Hugjerige Vigmota Sog Pretholt Hethage, edre 66 6 Merkad: Humadplad uder Pretegaarde 001 Herma Ole m g b hf Sagbrugarb. og Tveidt Gaardbruk Sog 002 Iger Ole k g b hm Hugjerg: og Gaardarb Tveidt Sog 003 Olga Ole k ug b d Datter Tveidt Sog 004 Olaf Ole m ug b Sø Tveidt Sog 005 Ovald Ole m ug b Sø Vetre 006 Kare Halvore k e b fl Gaardarbeidet Holme Sog Pretholt Kverdale 22 2 Merkad: Humadplad uder Pretegaarde 001 Ele Aaoe k ug b hm Pladbrukerke Horde Sog 002 Ae Stiee k e b el ege Midler Lillead Pretholt Loviero Joha Adreae m g b hf Gaardbruker og Tømmermd. Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg: 1898 Butad i Noreg før utflyttig: V. Flytta attede til Noreg: 1908 Site butad i Amerika: Newyork Vetre Stillig i Amerika: Tømmermad Merkad: 002 Joefie Adreae k g b hm Hugjerige V. Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attede til Noreg: 1904 Butad i Noreg før utflyttig: V. Site butad i Amerika: Newyork Stillig i Amerika: Merkad: 003 Hjalmar Adreae m ug b Gaardarbeidet Vetre Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg: 1899 Butad i Noreg før utflyttig: V. Stillig i Amerika: Flytta attede til Noreg: 1904 Site butad i Amerika: Newyork Merkad: Folketeljiga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0926 Vetre 004 Alie Adreae k ug b d Datter Vetre Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attede til Noreg: 1904 Butad i Noreg før utflyttig: V. Site butad i Amerika: Newyork Stillig i Amerika: Merkad: 005 Borghild Adreae k ug b d Datter Newyork Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg:!! Flytta attede til Noreg: 1904 Butad i Noreg før utflyttig:!! Site butad i Amerika: Newyork Stillig i Amerika: Merkad: 006 Jørdi Adreae k ug b d Datter Newyork Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg:!! Flytta attede til Noreg: 1904 Butad i Noreg før utflyttig:!! Site butad i Amerika: Newyork Stillig i Amerika: Merkad: Pretholt Birketøl Marie Grimeæ k e b hm Hugjerige Birkee Sog 002 Mattia Grimeæ m ug b Gaardbruker Vetre 003 Matilde Grimeæ k ug b d Hugjerige og Vetre Gaardarb. 004 Korad Grimeæ m ug b Gaardarbeide Vetre 005 Ole Ole m ug b Pleiegut Fat. udert V. Statb.:!! Truamf.:!! Merkad: Fat. udert. E: Tilført med rød pe Sjukdom: Pretholt Bjørketøl Sivert Haavere m g b hf Smedarbeider Vetre 002 Nekolie Haavere k g b hm Hugjerige V. 003 Ha Haavere m ug b Sliberiarbeider V. 004 Igebret Haavere m ug b Sø V. 005 Herma Haavere m ug b Sø V Pretholt Raaa Merkad: Nyt Fagervold Gaardo. 42 br Ato Adreae m g b hf Gaardbruker Vetre Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg: 1894 Flytta attede til Noreg: 1906 Butad i Noreg før utflyttig: V. Site butad i Amerika: Brookly Stillig i Amerika: Lægterfører Merkad: 002 Iga Adreae k g b hm Hugjerige Vetre Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg: 1896 Flytta attede til Noreg: 1900 Butad i Noreg før utflyttig: V. Site butad i Amerika: Brookly Stillig i Amerika: Merkad: 003 Adrea Adreae m ug b Sø Brookly Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg:!! Flytta attede til Noreg: 1900 Butad i Noreg før utflyttig:!! Site butad i Amerika: Brookly Stillig i Amerika: Merkad: 004 Alette Adreae k ug b d Datter Vetre Pretholt Lofthu Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Axel Bete m g b hf Gaardbruk og Vetre Løarbeider 002 Igeborg Bete k g b hm Hugjerige V. 003 Axel Bete m ug b Sø Vetre 004 Eiar Bete m ug b Sø Vetre 005 Tomie Bete k ug b d Datter Vetre 006 Leoard Bete m ug b Sø Vetre 007 Søre Bete m ug b Sø Vetre 008 Ove Bete m ug b Sø Vetre 009 Gudru Bete k ug b d Datter Vetre Pretholt Lofthu Johae Aabel k e b hm Gaardbruk Fjære Sog 002 Olga G. Aabel k ug b d Hugjerige Vetre 003 Ato Aabel m ug b Gaardarbeide Vetre Pretholt Lofthu Teodor Speilberg m g b hf Dagarbeider Vetre 002 Igeborg Speilberg k g b hm Hugjerige V. 003 Nælla Lare k e b fl Hugjerige Vetre 004 Berta Lare k ug b fl Datter Vetre 005 Jørge Aaoe m ug b Pleiebar For. kogarbeider Vetre Merkad: For. kogarbeider E: Tilført med rød pe 006 Eivid Pettere m ug b Pleielem of. udertøt Berge Truamf.:!! Sjukdom: a Pretholt Lofthu Ader Eger m g b hf Samlagbetyrer i Viker, Lillead Aadale Rigerike 002 Sigrid Eger k g b hm Hugjerige Autad Sæterdal 003 Sverre Eger m ug b Sø Lillead Pretholt Tyttebærmoe, Lofthu Niel Kritiae m g b hf Erhvervudygtig, For Birke dagarbeiderke r. 3 Sog Merkad: For. dagarbeiderke r. 3 E: Tilført med rød pe 002 Severie Kritiae k g b hm Erhvervudygtig Birke Sog 003 Helee Kritiae k ug b d forkjf: Løarbeide, Vake Vetre Folketeljiga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0926 Vetre Butadr. Kret Nam Gr. Br. Tiltade Bebudde Heimehørade hu Pretholt Lofthu Aa Guuve k e b hm forkjf: Dagarb. ved Grium Gaardbk. Sog Merkad: Sidebygig E: Tilført med blyat 002 Torje Johe m ug b el arb. paa Sagbruk Aaeral 003 Je Førlad m ug b hf Vei og Skogarbeider Hæglad Sog 004 Niel Adere m ug mt b Skoleelev, For. veiarb Ivelad Merkad: For. veiarb. E: Tilført med rød pe Sedvaleg butad: Ivelad Pretholt Lofthu Jøel Kritee m g f hf Skibtømmermad Vegudal Sayleg opphaldtad: Amerika 002 Odie Kritee k g b hm Hugjerige Vetre Pretholt Lofthu Johae Ole k e b hm ege Midler Vetre 002 Margrete Kittile k e b fl ege Midler Vetre Pretholt Varaae, Lofthu Niel Aaoe m g b hf Skibtømmermad Vetre 002 Ae Aaoe k g b hm Hugjerige Ladvig Sog 003 Emauel Niele m ug f Matro Vetre Sayleg opphaldtad: paa Reie Eglad 004 Helee Niele k ug b fl Adoptivbar V. 005 Nelly Niele k ug b fl Adoptivbar Brookly Pretholt Lofthu Halvor Kude m ug b hf Løarbeider Birke Sog Pretholt Lofthu Ole Børree m g f hf Dokmad Birke Sog Sayleg opphaldtad: Brookly 002 Guta Børree k g b hm Hugjerige Lofthu V. 003 Gufeldt Børree m ug b Løarbeider Lillead Pretholt Lofthu Juliu Søree m g f hf Skibtømmermd Vetre Sayleg opphaldtad: paa Reie New Zel. 002 Hae Søree k g b hm Hugjerige V. 003 Sigrid Pettere k e b fl Hugjerige V. Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 004 Sige Pettere k ug b Pleied. Pleiedatter, Fat. udert Lillead Merkad: Fat. udert. E: Tilført med rød pe 005 Alfred Somdal m g b hf Matro og Seilmager Kritiaia 006 Lovie Somdal k g b hm Hugjerige V. 007 Are Somdal m ug b Sø Lillead 008 Olaf Somdal m ug b Sø Lillead Pretholt Lofthu Ottolie Karle k ug b hm Kjoleøm Vetre 002 Sigurd Steffee m g b hf Styrmad Lillead 003 Sigrid Steffee k g b hm Hugjerige Vetre Pretholt Lofthu 33 %30% Herik Gaulaa m g b hf Gaardbruker Vetre 002 Kritie Gaulaa k g b hm Holt 003 Kari Gaulaa k ug b d Budeie Holt 004 Halvda Gaulaa m ug b Gaardgut Fjære 005 Bjare Gaulaa m ug b Grimtad 006 Erlig Gaulaa m ug b Grimtad 007 Birger Gaulaa m ug b Vetre 008 Are Gaulaa m ug b Lillead 009 Nil Eldrup Gaulaa m ug b Lillead 010 Margit Gaulaa k ug b d Vetre 011 Hjørdi Gaulaa k ug b d Vetre 012 Raghild Adere k ug mt tj Tjeetepike Tveidt og Sedvaleg butad: Oddere Pretholt Lofthu Marie Guuve k e b hm ege Midler Barbu 002 Ole Guuve m ug b Riggerarbeide Vetre 003 Johae Guuve m ug b Styrmad Vetre Butadr. Kret Nam Gr. Br. Tiltade Bebudde Heimehørade hu Pretholt Sørigmoe, Lofthu Kritofila Hechie k e b hm Skibrederi og ege Lillead Midler Merkad: Hovedbygige 002 Charlotte Gløere k ug b fl Sygepleierke Vetre Aker 003 Emma Hae k ug b tj Tjeetepige V. 004 Art Jakobe m g b hf Malerarbeider V. Merkad: Bryggerhubygige 005 Gjertrud Jakobe k g b hm Hugjerige V. 006 Guder Arete m ug f Matro Vetre Sayleg opphaldtad: Newcatle Folketeljiga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0926 Vetre Pretholt Lofthu %15% Karl Jee m g b hf Skomager Kritiad. 002 Nekolie Jee k g b hm Hugjerige Vetre 003 Aa Jee k ug b d Hugjerige Vetre Pretholt Lofthu %14% Kritia Jee m g f hf Skibtømmermad Vetre Sayleg opphaldtad: Brookly 002 Jey Jee k g b hm Hugjerige Kritiaad 003 Lydia Jee k ug b d Datter Vetre Pretholt Lofthu 66 8 Merkad: Kommue Huu 001 Okar Johaee m g f hf Bager Kritiaad Sayleg opphaldtad: Vigelad Arbeidledig: l 002 Gutava Johaee k g b hm Hugjerige Barbu 003 Olaf Johaee m ug f Dækgut Barbu Sayleg opphaldtad: paa Reie Vetid. 004 Gotfred Johaee m ug b Sø V. 005 Borghild Johaee k ug b d Datter V. 006 Aage Johaee m ug b Sø Lillead 007 Hery Johaee m ug b Sø V. 008 Bjare Johaee m ug b Sø V Pretholt Lofthu Kare Johaee k g b hm Kjoleøm Sadverd 002 Emma Johaee k ug b d Datter V. 003 Mekal Terjee m ug b el Løarbeider Grium Sog 004 Mattia Johaee m g f Mad til No. 1 Sjømad Grimtad Sayleg opphaldtad: fraværede ide 1905 ude kjedkab Opholdted Pretholt Hauge, Lofthu Jørge Søree m g f hf Skibfører Vetre Truamf.: Frikirke Sayleg opphaldtad: paa Reie - Haver 002 Berta Søree k g b hm Hugjerige Holme Sog 003 Arthur Søree m ug b Tadlæge i Lillead Vetre Pretholt Lofthu Ole Terjee m g b hf Riggerarbeide Vetre 002 Alida Terjee k g b hm Hugjerige Vetre 003 Katrie Terjee k ug b d Hugjerige Vetre Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 004 Olaf Terjee m ug f Bager Vetre Sayleg opphaldtad: Brokly 005 Søre Søree m g f hf Styrmad Vetre Sayleg opphaldtad: Brokly 006 Tellevie Søree k g b hm Hugjerige Vetre 007 Jørge Søree m ug b Sø Vetre 008 Avord Søree m ug b Sø Vetre Pretholt Lofthu Ha Halvore m g b hf Skibtømmermd Birke Sog 002 Eliebet Halvore k g b hm Hugjerige Sokkedal 003 Ae Ole k e b el Hugjerige Sokkedal Pretholt Lofthu Heig Gregere m e b hf Gaardeier V. 002 Guda Adere k ug b tj Tjeetepike Ivelad 003 Otto Gregere m g f hf Skibfører V. Sayleg opphaldtad: paa Reie Egld. 004 Jey Gregere k g b hm Hugjerige V. 005 Helge Gregere m ug b Sø Lillead 006 Julie Gregere k ug b d Datter Lillead 007 Johae Kapere k ug b tj Tjeetepike Aredal Pretholt Lofthu Niel J. Niele m g f hf Styrmad Lillead Sayleg opphaldtad: Boto 002 Nælla Niele k g b hm Hugjerige V. 003 Karl Niele m ug b Sø Lillead 004 Iga Niele k ug b d Datter Lillead 005 Nælla Niele k ug b d Datter Lillead 006 Marie Niele k ug b fl til Forpleiig, Fat V. udert. Merkad: Fat. udert. E: Tilført med rød pe Sjukdom: b Pretholt Lofthu 22 2 Merkad: V. Sparebak Gaard 001 Adrea Pedere m g b hf Pedel ved Bake V. 002 Igeborg Pedere k g b hm Jordemoder Tvedt Sog Pretholt Lofthu 33 4 Merkad: Sparebake Huu 001 Guder Kritee m g b hf Fiker V. 002 Amaliee Kritee k g b hm forkjel. arb. ved Gaardbruk Riør Folketeljiga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1910 for 1019 Halsaa og Hartmark, Mandal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1019 Halsaa og Hartmark, Mandal prestegjeld Folketeljig 1910 for 1019 Halaa, Madal pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0918 Østre Moland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0918 Østre Moland. Digitalarkivet Folketeljig 1910 for 0918 Øtre Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket Ihald Løpade

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0522 Østre Gausdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0522 Østre Gausdal. Digitalarkivet Folketeljig 1910 for 0522 Øtre Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket Ihald Løpade

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1943 Kvænangen, Skjærvø prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1943 Kvænangen, Skjærvø prestegjeld Folketeljing 1910 for 1943 Kvænangen, Skjærvø pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1236 Vossestranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1236 Vossestranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1236 Voetranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2029 Nordvaranger, Vadsø prestegjeld

Folketeljing 1910 for 2029 Nordvaranger, Vadsø prestegjeld Folketeljing 1910 for 2029 Nordvaranger, Vadø pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1846 Nordfold, Folden prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1846 Nordfold, Folden prestegjeld Folketeljing 1910 for 1846 Nordfold, Folden pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1230 Ullenvang Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1111 Sogndal herred, Sogndal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1111 Sogndal herred, Sogndal prestegjeld Folketeljing 1910 for 1111 Sogndal, Sogndal pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1636 Meldalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1636 Meldalen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1636 Meldalen Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2028 Vardø herred, Vardø prestegjeld

Folketeljing 1910 for 2028 Vardø herred, Vardø prestegjeld Folketeljig 1910 for 2028 Vardø, Vardø pretegjeld Regitrerigetral for hitorike data, Uiveritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1718 Leksviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1718 Leksviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1718 Lekviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1235 Vo Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1427 Jostedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1427 Jostedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1427 Jotedalen Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1542 Eresfjord og Vistdalen, Nesset prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1542 Eresfjord og Vistdalen, Nesset prestegjeld Folketeljig 1910 for 1542 Erefjord, Neet pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1649 Soknedalen, Støren prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1649 Soknedalen, Støren prestegjeld Folketeljing 1910 for 1649 Soknedalen, Støren pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1429 Ytre Holmedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1429 Ytre Holmedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1429 Ytre Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1559 Strømsneset, Tingvold prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1559 Strømsneset, Tingvold prestegjeld Folketeljing 1910 for 1559 Strømneet, Tingvold pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2014 Loppen og Øksfjord, Loppen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 2014 Loppen og Øksfjord, Loppen prestegjeld Folketeljig 1910 for 2014 Loppe, Loppe pretegjeld Regitrerigetral for hitorike data, Uiveritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0931 Lille Topdal, Aamli prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0931 Lille Topdal, Aamli prestegjeld Folketeljig 1910 for 0931 Lille, Aamli pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0430 Stor-Elvedalen, Storelvedalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0430 Stor-Elvedalen, Storelvedalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0430 Stor-, Storelvedalen pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0518 Nordre Fron, nordre Fron prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0518 Nordre Fron, nordre Fron prestegjeld Folketeljig 1910 for 0518 Nordre, ordre pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1560 Tingvold, Tingvoll prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1560 Tingvold, Tingvoll prestegjeld Folketeljing 1910 for 1560 Tingvold, Tingvoll pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0629 Ytre Sandsvær, Sandsvær prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0629 Ytre Sandsvær, Sandsvær prestegjeld Folketeljing 1910 for 0629 Ytre, pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0523 Vestre Gausdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0523 Vestre Gausdal. Digitalarkivet Folketeljig 1910 for 0523 Vetre Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket Ihald Løpade

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0543 Vestre Slidre. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0543 Vestre Slidre. Digitalarkivet Folketeljig 1910 for 0543 Vetre Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket Ihald Løpade

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1638 Orkedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1638 Orkedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1638 Orkedalen Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1658 Børen Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET.

ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. ROS-ANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR HELGATUNFELTET. Vo kommue ie akeptkriterium Vo kommue defierer itt akeptkriterium om fylgjade: Dei aalyeområda om fell i uder grø riikoklae, i ROS-aalya er å jå

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1116 Egersund herred, Egersund prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1116 Egersund herred, Egersund prestegjeld Folketeljing 1910 for 1116 Egerund, Egerund pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-analyse- 22.09.14

ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-analyse- 22.09.14 ROS-ANALYSE for Eggjareid Hyttefelt. 791-ROS-011-aalye- 22.09.14 Vo kommue ie akeptkriterium Vo kommue defierer itt akeptkriterium om fylgjade: Dei aalyeområda om fell i uder grø riikoklae, i ROS-aalya

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2011 Kautokeino. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2011 Kautokeino. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2011 Kautokeino Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0724 Sandeherred, Sandehered prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0724 Sandeherred, Sandehered prestegjeld Folketeljing 1910 for 0724 Sandeherred, Sandehered pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljig 1910 for 0419 Sødre Digitalarkivet 08.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket Ihald Løpade

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

11 Kristoffer Rasmussen Askim 49 47 50 95 241 12 Eirik Lund Eidsberg 45 48 50 97 240 13 Ole Jørgen Nilssen Høland/Bjørkelange 47 48 47 94 236

11 Kristoffer Rasmussen Askim 49 47 50 95 241 12 Eirik Lund Eidsberg 45 48 50 97 240 13 Ole Jørgen Nilssen Høland/Bjørkelange 47 48 47 94 236 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Veroica Sadtage Degeres 50 50 49 100 249 Gylt medalje 1 Siw Aita Dramstad Rakkestad 50 50 49 100 249 Sølv medalje 3 Siri Mortese Hølad/Bjørkelage 49 50 50 99 248 Brose

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0914 Holt. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0914 Holt. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0914 Holt Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Hybelliste for elever ved Ole Vig videregående skole Skoleåret 2014/2015

Hybelliste for elever ved Ole Vig videregående skole Skoleåret 2014/2015 Hybelliste for elever ved Ole Vig videregående skole Skoleåret (Elever/foresatte tar selv kontakt med vertene) Utleier Andersen, Frode 1 Hybel ledig fra 15 Oktober Andersen, Ingrid Tangskoggata 2 Ole Vigs

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0433 Øvre Rendalen, Rendalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0433 Øvre Rendalen, Rendalen prestegjeld Folketeljig 1910 for 0433 Øvre, pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2016 Hammerfest herred, Hammerfest prestegjeld

Folketeljing 1910 for 2016 Hammerfest herred, Hammerfest prestegjeld Folketeljing 1910 for 2016 Hammerfet, Hammerfet pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder

Detaljer

Norsvin avlsweb report -?[EN]report.title.avlsbesetningsoppgjor.datagrunnlag? Report produced: 4/24/14 Number of rows in the report: 59

Norsvin avlsweb report -?[EN]report.title.avlsbesetningsoppgjor.datagrunnlag? Report produced: 4/24/14 Number of rows in the report: 59 orsvn avlsweb rrt - t.ttle.avlsbesetnngsoppgjor.datagrunnlag t.lbl.erd ÅSBAKK SVEI ART AS SILE JOHAES SESSEG ARE J IRIKSE BEATE MEES/LARS BORGE BJØR GROPE HARAL VARHAUG ÅSE EIAR SKLU HILE SORE WEEL OTTAR/VÅSET

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Hybelliste for elever ved Ole Vig videregående skole Skoleåret 2015/2016

Hybelliste for elever ved Ole Vig videregående skole Skoleåret 2015/2016 Hybelliste for elever ved Ole Vig videregående skole Skoleåret (Elever/foresatte tar selv kontakt med vertene) Utleier Andersen, Frode Tangskoggata 2 Andersen, Ingrid Ole Vigs gt. 28 Auran, Solbjørg Innherredsveien

Detaljer

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal Eigartyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verkemder i Setedal Setedal brannveen IKS Setedal miljø og gjenvinning IKS Setedal revijonditrikt IKS Setedalmueet IKS Setedalmueet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2015 Hasvik, Loppen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2015 Hasvik, Loppen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2015 Havik, Loppen pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett:

Detaljer

Hybelliste for elever ved Ole Vig videregående skole Skoleåret 2015/2016

Hybelliste for elever ved Ole Vig videregående skole Skoleåret 2015/2016 Hybelliste for elever ved Ole Vig videregående skole Skoleåret 2015/2016 (Elever/foresatte tar selv kontakt med vertene) Utleier Andersen, Frode Tangskoggata 2 Andersen, Ingrid Ledig Ole Vigs gt. 28 Auran,

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1864 Gimsøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1864 Gimsøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1864 Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138

Porsgrunn kommune. Delvis: 377/1, 377/130, 45/10, 45/31, 45/30, 45/28, 200/3166, 377/137, 377/138 Byutviklig kommue Fylkesmae i Telemark Postboks 2603 3702 SKIE fmtepost@fylkesmae.o Deres ref. Vår referase Dato 14/04999-50 19.08.2015 Varselom utvidelseav plaområdetfor pågåedearbeid med «Forslagtil

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 097/15 Formannskapet PS /15 Heradsstyret PS

Saksnr Utval Type Dato 097/15 Formannskapet PS /15 Heradsstyret PS SAKSPAPIR Saksr Utval Type Dato 097/15 Formaskapet PS 25.11.2015 076/15 Heradsstyret PS 09.12.2015 Saksbehadlar ArkivsakID Britt Clause 14/245 Vedtak av vegam i Osterøy - etter fråseg frå Stadamteesta

Detaljer

Innflyttedde A B C D E F G H I

Innflyttedde A B C D E F G H I Iflyttet 1 Iflyttet r dato Nav Familiemedlem Alder Kommetarer Iflyttet 1875, ført i kirkebok Flyttet fra - fødested Oppholdsted gamle apotek i Attester 2 1 Erik Olse, skomaker f.1844 for 1878 Tue Glegsgate

Detaljer

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.05.2009. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 20052009 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgagsmåte: Rettleiig om vurderiga: 5 timar:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

SSF-cup Førde. Offisiell resultatliste. SSF cup Førde J 8 år. G 8 år. J 9 år. G 9 år. J 10 år

SSF-cup Førde. Offisiell resultatliste. SSF cup Førde J 8 år. G 8 år. J 9 år. G 9 år. J 10 år SSF cup Førde 2.03.207 J 8 år Frøysland, Ida 0 Henden, Konstanse Eid IL 9 Lundekvam, Elise Gaular IL 6 Ringstad, Jenny Ask 8 Trøsken, Kornelia Markane IL 7 G 8 år Borkamo, Andreas Gaular IL 3 Grimeland,

Detaljer

* * * F O T O K O R T * * *

* * * F O T O K O R T * * * FAKf-0338.00001 MOTIV: Slåttonn, gruppeu8, kvinner, menn, barn, hest, høylass, rive, seter, Kommune: Aure Datering: 1943- Distrikt: Aursundet Format: 5.5 x8.0 cm Stad: Heimsetra, Myran Tilstand: Nokså

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Klubbrenn Resultatliste

Klubbrenn Resultatliste Klubbrenn 206 02.04.206 Jenter 6 år og yngre Selma Bergendahl Sørkedalen Idrettsforening 04 08:58 Olivia Igharo Sørkedalen Idrettsforening 02 07:3 Thea Lønaas Rustadbakken Sørkedalen Idrettsforening 07

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

SSF-cup finale Førde

SSF-cup finale Førde J 8 år 7 Konstanse Henden Eid IL 12:01:45 1007 8 Kristine Sølvberg 12:02:00 1008 9 Elise Lundekvam Gaular IL 12:02:15 1009 Påmeldte: 3 Startende: 3 G 8 år 12 Andreas Borkamo Gaular IL 12:03:00 1012 13

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer