Folketeljing 1910 for 0926 Vestre Moland. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0926 Vestre Moland. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljig 1910 for 0926 Vetre Digitalarkivet

2 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Ihald Løpade lite Føreamregiter Etteramregiter Fødetadregiter Butadregiter

4 4

5 Folketeljigar i Noreg Det er halde folketeljigar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i okre byar), 1875, 1885 (i byae), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljigae før 1865 er berre ho frå i 1801 omiativ, dv ho litar ekeltperoar ved am. Teljigae i 1769 og er umerike, me med amelitar i grulagmateriale for okre pretegjeld. Statitikklova i 1907 la terke retrikjoar på bruke av yare teljigar. Etter lov om offiiell tatitikk og Statitik Setralbyrå (tatitikklova) frå 1989 kal dee teljigae ikkje frigjevat før etter 100 år teljiga vart difor frigjeve 1. deember Folketeljigae er avleverte til Arkivverket. Rikarkivet har origialae frå teljigae i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, me tatarkiva har origialae til teljigae i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for ie ditrikt. Folketeljiga 1. deember 1910 Ved kgl. Re. 23. eptember 1910 vart det kugjort at det kulle haldat almidelig Folketællig for å få ei detaljert overikt over Noreg befolkig atta mellom 1. og 2. deember På kvar butad kulle alle peroar til tade førat i i teljiglita, med ærkilt merkad om dei om var mellombel til tade (på beøk ov) på teljigtidpuktet. I tillegg kulle alle fate bebuarar om var fråverade (på reie, til jø ov) på teljigtidpuktet førat i på lita. På dee måtekulle folketeljiga i 1910 gje ei overikt over befolkiga, både dei til tade og dei heimehøyrade, for kvar butad. I teoriekulle alle peroar om ikkje var heime på teljigtidpuktet, førat i i to teljigliter, på heimtadeom 'f' og på opphaldtadeom 'mt'. I praki var det ikkje råd å kotrollere at dette koekvet vart gjeomført, og mage like peroar er oppført berre eitad. I 1910-teljiga vart det for førte gag purt etter full fødeldato for alle peroar, og det var pørmål om tilleggopplyigar frå heimvede orkamerikaarar om utflyttigår, heimflyttigår, butad før utvadrig og ite butad og tillig i Amerika. I teljiga kulle ei og opplye om ei pero var arbeidledig. Det vart ikkje gjeomført jordbrukteljig i 1910, me det vart halde ei eparat hadverkteljig. Skipmakap kulle oppførat berre for kip i orke hamer og farvat, ikkje for orke kip i utaladke hamer og farvat. Mekiplitee frå dee teljiga er deverre tapt. Ved folketeljiga i 1910 var det i Noreg 61 bykommuar og 596 herad, 41 kjøptader og 22 ladetader. De heimehøyrade befolkiga i Noreg 1. deember 1910 vart av Det tatitike Cetralbureau talt opp til peroar. Teljigarbeidet Teljigarbeidet vart gjort frå og med tordag 1. deember 1910 og i å mage dagar om var ødvedig. På ladet vart teljiga gjort for kvart herad uder leiig av ordførare. Heradet vart delt i i teljigkriar, der teljarar, oftat kulelærarar, frå 1. deember gjekk frå hu til hu og fylte ut teljiglitee (dei åkalla hulitee) med iformajo om alle peroar, til atde og fråverade. Etter at hulitee var ferdig utfylte, ette teljare opp ei krilite over talet på peroar for kvar butad i teljigkrie, og å let ordførare utarbeide ei hovudlite over talet på peroar for kvar kri iafor heradet og dei tilhøyrade okee. I byae vart teljiga gjeomførd i regi av magitrate. Teljarae, for det mete kulelærarar, fekk avaret for kvar i teljigkri. I byae vart teljiga gjort om jølvteljig, dv. at hueigarar og leigebuarar jølv fylte ut hulita for heile garde/huet og familielita for de ekelte leilegheit. Teljarae i primære oppgåve var då å kotrollere, korrigere og amle i litee. Etter at hu- og familielitee var ferdig utfylt og amla i, utarbeidde teljare ei krilite over talet på peroar for kvar gard/hu iafor teljigkrie, og til it let magitrate utarbeide ei hovudlite over talet på peroar for kvar teljigkri i bye, og tal på peroar i dei ulike oka i bye. Utfyllig og iamlig av kiplitee vart gjort av tollveeet ie fukjoærer i hamae. Folketeljiga 1910 i databehadla utgåve Digitalarkivet ie folketeljighefte omfattar oftat ei kommue, me okre hefte er på gru av tørrele delt opp i fleire bad. Hefta ieheld ei datamakiformatert avkrift av dei origiale perolitee. Opplyigar frå hovudlitee er berre teke med derom dei tilhøyrade perolitee maglar. Ført kjem ei fortløpade utlitig av butader og peroar i ame rekkefølgje om i origialmaterialet. Så følgjer alfabetike peroregiter på føream, etteram og fødetad, plu eit butadregiter (gardregiter). Med utgagpukt i regitra ka ei ved hjelp av ide-, gard/gate- og ummertilviiga gå i i de fortløpade lita, der 5

6 ei fi komplette opplyigar frå kjelda om gardar, bruk, plaar og peroar. Ei del båtar/kip i ham i herada ka fiat mellom butadee. Dataregitreriga Materialet Digitalarkivet har frå folketeljiga er dataregitrert av Digitalarkivet regitrerigeiigar i Stavager og Vo og ved Regitrerigetral for hitorike data (RHD), avd. Målelv. Folketeljiglitee er dataregitrert i kjema med fate felt. Felta tilvarar tort ett rubrikkae i kjeldee. Skjemaa er kalla kjema for butad-, pero- og heimvede orkamerikaarar. Nedafor vert vit dei hyppigat brukte felta for kvart kjema: feltummer, feltam i heftet og forklårade feltam. Butad - lad Nr Nam Fullt feltam 1 Butadr. Butadummer 2 Kret Teljigkriummer og -am 3 Nam Butade am 4 Gr Gardummer 5 Br Brukummer 6 Tiltade Tal peroar til tade, total ma kvie 7 Heimehørade Tal heimehøyrade peroar, total ma kvie På lia uder kjem evetuelle merkader, ide-/uthubygig med atteopphald, talet på like bygigar og kva for bygigar. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leiga. Butad by Feltr Kortam Fullt feltam 1 Butadr. Butadummer 2 Kret Telligkretummer og -am 3 Adree Gateam og ummer 4 Hutype 5 Tal etg. Tal etajer 6 Tiltade Tal peroar til tade, total ma - kvie 7 Heimehørade Tal heimehøyrade peroar, total ma - kvie På liee uder kjem evetuelle merkader og adre opplyigar, lik om tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med æriglokale, tal forretiglokale, tal kvitleilegheiter, tal kjellarrom. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leiga. Leilegheit Feltr Kortav Fullt feltav 1 Leil. Leileghetr 2 Plaerig 3 Etg. Etaje 4 Per. Tal peroar totalt, me - kvier 5 Per. loft Tal peroar på loft eller kvit, me - kvier 6 Per. kjeller Tal peroar i kjeller, me kvier 7 Tiltade Tal peroar til tade, total ma kvie 8 Heimehørade Tal heimehøyrade peroar, total ma kvie Deretter kjem ei lie med opplyigar om talet ulike rom, lik om kjøkke, bad, opphaldrom, butadrom på loft og kjeller, evetuelle rom for tearar og for lojerade. Pero Feltr Kortam Fullt feltam Reg.koder 1 Nr. Peroummer 2 Nam Føream + Etteram 3 Kj Kjø m/k 4 Siv Siviltad g/ug/b/e//f 5 But Butatu b/mt/f 6 Fam Stillig i familie 6

7 Feltr Kortam Fullt feltam Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødeldato 9 Fødetad 10 Statb. Statborgarkap = ork, for adre tår det på lije uder ama med adre merkader. 11 Tru Trudomamfu = tatkyrkja, for adre tår det på lia uder ama med adre merkader. På liee uder kjem evetuelle merkader og adre opplyigar, lik om bygig for attopphald, edvalig butad, opphaldtad, arbeidledig, tatborgarkap (for dei om ikkje var orke), trudomamfu (for dei om ikkje tilhøyrde tatkyrkja), jukdomtiltad, forørgar livtillig, etiitet og pråk. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leiga. Heimved ork-amerikaar Feltr Fullt feltam 1 Utflyttigår frå Noreg 2 Attedeflyttigår til Noreg 3 Site butad i Amerika 4 Stillig i Amerika 5 Merkader Fortløpade lite Opplyigae frå dei forkjellige kjemaa er i heftet tort ett krive ut i de rekkefølgja dei har i origialkjelda. Butad- og peroopplyigae for kvar butad er plaert i kvar i bok iafor ei felle ramme. Iafor kvar bok/ramme kjem øvt ei lie med feltamkrive i kuriv. Deretter følgjer uder dei repektive feltama opplyigae frå kjelda krive med feit krift (butad) eller valeg krift (rete). For kvar iførig (f ek butad eller pero) er ei eller fleire lier teke i bruk etter behov. Nokre peroopplyigar er plaert på lie 2 uder peroe det gjeld. Då vil feltamet tå i kuriv og opplyigae frå kjelda tå med valeg krift rett etterpå. Opplyigar om heimvede ork-amerikaarar vert vit på lie 2 eller 3 og vidare rett uder peroe det gjeld. Feltama vil vere i kuriv, me opplyigae frå kjelda vil tå med valeg krift rett etter. Nokre felt krev litt ærare forklårig: Uder butad vier feltet Uthu om butade hadde ide- eller uthubygig om vart brukt til atteopphald for meeke, om ja tår talet på like bygigar her. Type uthu gjev amet på dee bygigae, f ek Stall, Fjø ov. Uder pero agir feltet Sedv./a. ted peroe edvalige butad derom feltet But (butatu) har verdie mt (mellombel til tade) eller der ei trudde peroe hadde opphald om But har verdie f (fråverade). Fate forkortigar brukt i okre felt (Merk: Fleire av forkortigae edafor er ofte regitrert med tore boktavar.) Om æriglokale bu = butikk ko = kotor ve = verktad a = adre lokale for ærigdrift Kjø m = ma k = kvie Botatu b = buett på tade mt = mellombel til tade f = fråverade Stillig i familie hf = hufar hm = humor = o 7

8 d = dotter tj = tear fl = lojerade, høyrade til familie (ikkje ødvedigvi lektig!) el = eileg lojerade (dv med eige huhald) b = beøkade Ektekapleg tillig g = gift ug = ugift e = ekje/ekjema = eparert f = fråkild Fødetad t = fødd i teljigheradet Uderåttleg tatu = ork tatborgar Trudomamfu = tilhøyrade de orke tatkyrkja Sjukdom b = blid d = døvtum = ijuk aa = ådvak Najoalitet = ork l = lappik lf = lappik, fatbuade l = lappik, omadierade k = kvek (fik) b = blada Språk = ork l = lappik f = fik (kvek) Speialymbol frå dataregitreriga I utkriftee vil det vere okre teik/ymbol om markerer problem i origialkjelda eller i de dataregitrerte utgåva:?? markerer at krifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleeleg (f ek Kriti?? er brukt om kiljeteik mellom to alterative opplyigar, år det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kve av dei to om er de rette (f ek ). % markerer overtrykig i kjelda. Derom eit ord eller ei etig er overtroke, vert det markert med % framfor og bak det overtroke (f ek Peder %Ha% ).!! markerer at dee opplyiga i origialkjelda opplagt må vere feil.!! aleie i eit felt betyr at dee opplyiga maglar heilt i kjelda (f ek føream for udøypte bar). * etter ei opplyig, f ek eit etteram, markerer at opplyiga ikkje er oppgjeve i kjelda for dee peroe (f ek eit bar), me er påført av regitratore på grulag av opplyigar om peroae omkrig (f ek foreldre eller øke).. E: markerer at de etterfølgjade merkade er regitratorei eige, og ikkje tår i kjelda. Alfabetike regiter 8

9 I føream- og etteramregiteret fi ei peroae ie fulle am, fødelår og butad, plu ei tilviig til ide i de fortløpade lita og peroe r. i hulita. I fødetadregiteret fi ei peroae ie oppgjeve fødetader, fulle am og fødelår, plu ei tilviig til ida i de fortløpade lita og peroe r. i hulita. Berre peroar fødde i aa kommue e der dei er talde er med her. Butadregiteret ieheld am på butade med tilhøyrade ide- og gard- og brukummer i de fortløpade lita. 9

10 0926 Vetre Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny telligkret tartar. Peroar krete: 346 (kvier: 180, me: 166) Butader i krete: 70 Kret: 001 Pretholt Pretegjeld: Vetre Herred/by: Vetre Butadr. Kret Nam Gr. Br. Tiltade Bebudde Heimehørade hu Pretholt Møgletue T. A. Birke m g b hf Skibreder og Gaardeier Birke Sog Merkad: Hovedbygige 002 Sofie Birke k g b hm Hugjerige Vetre 003 Lalla Birke k ug b d Datter Vetre 004 Mimi Birke k ug b d Datter Vetre 005 Johae Birke m ug b Sø Vetre 006 Olga Birke k ug b d Datter Vetre 007 Sofie H. Birke k ug b d Datter Vetre 008 Marie Håkoe k ug b tj Tjeetepige Høvaag 009 Johae Jee m ug b el Gaardarbeide Barbu Merkad: Bryggerhubygige Folketeljiga Pretholt Møgletue Merkad: Fattiggaard 001 Olave Ole m g b hf Fattiggaardbetyrer Høivaag 002 Igeborg Ole k g b hm Betyreride Høivaag 003 Tyra Speilberg k ug b Tjeetepige Hugjerige Vetre 004 Reiert Adreae m g b Fattiglem Vetre 005 Thomie Adreae k g b Fattiglem V. 006 Niel Niele m ug b Fattiglem V. Sjukdom: b 007 Ader Adere m e b Fattiglem Hægelad 008 Marte Kritiae k e b Fattiglem V. 009 Haa Thomae k ug b Fattiglem V. 010 Guta Thomae k ug b Fattiglem V. 011 Thomie Tellefe k ug b Fattiglem Lillead 012 Katrie Eilerte k ug b Fattiglem V. 013 Torgrim Niele m e b Fattiglem Eide Sog 014 Guta Guderdatter k e b Fattiglem V. 015 Samuel Jakobe m e b Fattiglem Sverige 016 Grete Thomae k e b Fattiglem V. 017 Guder Lare m ug b Fattiglem Høivaag 018 Tobia Ulrike m e b Fattiglem V. 019 Guhilde Ole k e b Fattiglem Ladvig 020 Eliabet Kritiae k ug b Fattiglem V. 021 Regie Reiere k ug b Fattiglem V. 022 Karolie Niele k ug b Fattiglem V. Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0926 Vetre 023 Peder Mattie m e b Fattiglem Vae Sog 024 Bedix Kritiae m ug b Fattiglem V. Sjukdom: aadløv 025 Matilde Mattiae k ug b Fattiglem V. Sjukdom: aadløv 026 Amalie Alake k ug b el V. Sjukdom: aadløv Pretholt Møgletue Ole Kritee m e b hf Gaardbruker Ladvig Sog 002 Krite Udju Møgletø m ug b Gaardbruker Vetre 003 Alma Kritee k ug b d Hugjerige Vetre 004 Thyra Kritee k ug b d Hugjerige Vetre 005 Thorvalda Kritee k ug b d Hugjerige Vetre 006 Karl Guttorme m ug b tj Gaardgut Vetre 007 Petter Ole Grøm m ug b %mt Sog % Sedvaleg butad: %Grimtad% 008 Thorvald Adere m ug b el Lillead Truamf.:!! Sjukdom: a Side 12 el Styrmadelev Fjære Pretholt Møgletø Niel Guuve m g f hf Skibfører Vetre Sayleg opphaldtad: paa Reie til Vetidie 002 Iga Guuve k g b hm Hugjerige Vetre 003 Kritia Guuve m ug f Aget for Symakifabrik Vetre Sayleg opphaldtad: Tvedt Sog 004 Olaf Guuve m ug b Gaardarbeide Vetre 005 Marie Guuve k ug b d Datter Vetre Pretholt Nylad Møgletø Edvard Oulde m g f hf Matro Høivaag Sayleg opphaldtad: Lodo 002 Amalie Oulde k g b hm Hugjerige Høivaag 003 Agathe Oulde k ug b d Datter Høivaag 004 Reiert Akilde m g b hf Søemad Vetre 005 Guda Akilde k g b hm Hugjerige Høivaag 006 Igeborg Ramue k ug mt Sykepleierke Sykepleierke og Jordemor Grimtad Sedvaleg butad: Lillead Pretholt Møgletømoe Karl Lare m g b hf Graver Horte 002 Olette Lare k g b hm Hugjerige Hilletad Digitalarkivet - Arkivverket

13 003 Karl Lare m ug b Gaardarbeider Sadverd 004 Laura Lare k ug b d Hugjerige Sokkedal 005 Margrete Johaee k ug b Pleied. pleiedatter Vetre Pretholt Vetre Pretegaard Karl Kobro m g b hf Sogepret og Provt Hittere 002 Sybilla Kobro k g b hm Provtide Farud 003 Kare Kobro k ug b d Telegrafitide i Lillead Høgfjord 004 Olga Nordbø k ug b tj hugjerig Frolad 005 Haako Hae m ug b tj hugjer. (Gaardg.) Lillead Kjøregut 006 Aao Aaoe m ug b hf forpagter Aaeral 007 Marie Aaoe k ug b øter Budeie, Jordbrugarbeide Aaeral 008 Igeborg Aaoe k ug b øter hugjerig, Aaeral jordbrugarbeide 009 Ader Nile m ug b tj jæter, kjøregut Vetre Pretholt Pretholt Klokkergaard Velle Vellee m g b hf Kirkeager lærer Bjerkreim 002 Grethe Bertie Vellee k g f hm Humor Lillead Sayleg opphaldtad: Rævead, Tromøe 003 Sylvia Berhardie Vellee k ug b adopteret d Tromøe 004 Kerti Gurie Adere k ug b tj Tjeetepige Ivelad Folketeljiga Pretholt Lude, Møgletø Fredrik Søree m g b hf Stearbeide Grium 002 Athoette Samuele k g b hm Hugjerige Kviedal 003 Søre Fredrike m ug b Murerarbeide Grium 004 Sofie Fredrike k ug f d Tjeetepige Grium Sayleg opphaldtad: Brokly 005 Marthi Fredrike m ug b Løarbeider Grium 006 Berhard Fredrike m ug b Sø Vetre 007 Aa Tellefe k e b el Vak og Regjørigarb Vetre Pretholt Nordgaarde Møgletø Igeborg Aaoe k e b hm Gaardbrug Hordæ Sog 002 Ajea Aaoe k ug b d Hu og Gaardjerige Aaeral 003 Terkel Aaoe m ug b Gaardbruker Evje Sog 004 Aae Jedatter k ug b Pleiekoe of. udertøt Vegemota Pretholt Flate, Møgletø Ader Akilde m g b hf Skomager og Jordbruker Lillead 002 Kare Aaoe k g b hm Hugjerige Vetre 003 Johae Aaoe k e b fl Hugjerige Høivaag 004 Aagerd Aaoe m ug b fl fl, For. yerke Vetre Merkad: For. yerke E: Tilført med rød pe Pretholt Møgletu Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0926 Vetre 001 Elia Herike Sjebeli m g b hf Skovarbeider og Slagter Bakke Sog 002 Nelike Tobie Skibelid k g b hm Hugjerige Bakke Sog 003 Samuel Skibelid m ug b Gaardarbeide Bakke Sog 004 Niel Elia Skibelid m ug b Sø Bakke Sog 005 Sara Eliad. Skibelid k ug b d Datter Bakke Sog Pretholt Fageraa, Møgletø Aao Ommude m g b hf Jordbrug Vetre 002 Kritia Ommude k g b hm Hugjerige Sverrige 003 Aa Ommude k ug b d Hugjerige og Vetre Gaardgjerige 004 Tomie Niele k e b hm Vak og Regjørigarb Ladvig Sog 005 Age Nokolaie k ug b d Kjoleøm V Pretholt Møgletø Kritia Thomae m g b hf Jordbrugarbeide Greibtad Sog 002 Ae Thomae k g b hm Hugjerige Ølebø Sog 003 Aa Thomae k ug b d Hugjerige Greibtad Sog 004 Thomaie Thomae k ug b d Hugjerige Hiøe Sog 005 Thorvold Tellefe Tveit m g f hf kreaturhadler Autad Sog Sayleg opphaldtad: Grimtad 006 Tomie Tellefe k g b hm Hugjerige V Pretholt Furreholt Krite Holte m g b hf Gaardbruker Birke Sog 002 Olivia Holte k g b hm Hugjerige Vetre 003 Kare Holte k ug f d Amtkoleelev Vetre Merkad: E: Overtrøket av teller i alle felt Sayleg opphaldtad: Høivaag Pretholt Sadvad David Ommude m g b hf Gaardbruker og Vetre Skogvogter 002 Necolea Ommude k g b hm Hugjerige Tøberg 003 Iger Adere k ug b tj Tjeetpige Ivelad Sog Pretholt Breidablik Matilde Omude k e b hm Gaardbruk Stokholm 002 Oluvie Omude k ug b d Hugjerig og Gaardarb Vetre Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Pretholt Moe Aa Steffee k ug b hm Gaardbruk Vetre 002 Emma Steffee k ug b Søter Hugjerige m.m Vetre Pretholt Moe og Møgletødale 32 15, Je Adere m g b hf Vei og Løarbeider Ivelad 002 Kotae Adere k g b hm Hugjerige Vegudal 003 Alfred Adere m ug b Sø Vetre 004 Kritie Johe k ug b el forkjf: Gaardarbeide Aaeral Pretholt Hethage, øvre 22 2 Merkad: Humadplad uder Pretegaarde 001 Tøe Tobiae m ug b hf Jerbaearbeider og V. Gaardbruk 002 Eliabet Tøee k e b hm Hugjerige Vigmota Sog Pretholt Hethage, edre 66 6 Merkad: Humadplad uder Pretegaarde 001 Herma Ole m g b hf Sagbrugarb. og Tveidt Gaardbruk Sog 002 Iger Ole k g b hm Hugjerg: og Gaardarb Tveidt Sog 003 Olga Ole k ug b d Datter Tveidt Sog 004 Olaf Ole m ug b Sø Tveidt Sog 005 Ovald Ole m ug b Sø Vetre 006 Kare Halvore k e b fl Gaardarbeidet Holme Sog Pretholt Kverdale 22 2 Merkad: Humadplad uder Pretegaarde 001 Ele Aaoe k ug b hm Pladbrukerke Horde Sog 002 Ae Stiee k e b el ege Midler Lillead Pretholt Loviero Joha Adreae m g b hf Gaardbruker og Tømmermd. Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg: 1898 Butad i Noreg før utflyttig: V. Flytta attede til Noreg: 1908 Site butad i Amerika: Newyork Vetre Stillig i Amerika: Tømmermad Merkad: 002 Joefie Adreae k g b hm Hugjerige V. Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attede til Noreg: 1904 Butad i Noreg før utflyttig: V. Site butad i Amerika: Newyork Stillig i Amerika: Merkad: 003 Hjalmar Adreae m ug b Gaardarbeidet Vetre Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg: 1899 Butad i Noreg før utflyttig: V. Stillig i Amerika: Flytta attede til Noreg: 1904 Site butad i Amerika: Newyork Merkad: Folketeljiga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0926 Vetre 004 Alie Adreae k ug b d Datter Vetre Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attede til Noreg: 1904 Butad i Noreg før utflyttig: V. Site butad i Amerika: Newyork Stillig i Amerika: Merkad: 005 Borghild Adreae k ug b d Datter Newyork Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg:!! Flytta attede til Noreg: 1904 Butad i Noreg før utflyttig:!! Site butad i Amerika: Newyork Stillig i Amerika: Merkad: 006 Jørdi Adreae k ug b d Datter Newyork Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg:!! Flytta attede til Noreg: 1904 Butad i Noreg før utflyttig:!! Site butad i Amerika: Newyork Stillig i Amerika: Merkad: Pretholt Birketøl Marie Grimeæ k e b hm Hugjerige Birkee Sog 002 Mattia Grimeæ m ug b Gaardbruker Vetre 003 Matilde Grimeæ k ug b d Hugjerige og Vetre Gaardarb. 004 Korad Grimeæ m ug b Gaardarbeide Vetre 005 Ole Ole m ug b Pleiegut Fat. udert V. Statb.:!! Truamf.:!! Merkad: Fat. udert. E: Tilført med rød pe Sjukdom: Pretholt Bjørketøl Sivert Haavere m g b hf Smedarbeider Vetre 002 Nekolie Haavere k g b hm Hugjerige V. 003 Ha Haavere m ug b Sliberiarbeider V. 004 Igebret Haavere m ug b Sø V. 005 Herma Haavere m ug b Sø V Pretholt Raaa Merkad: Nyt Fagervold Gaardo. 42 br Ato Adreae m g b hf Gaardbruker Vetre Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg: 1894 Flytta attede til Noreg: 1906 Butad i Noreg før utflyttig: V. Site butad i Amerika: Brookly Stillig i Amerika: Lægterfører Merkad: 002 Iga Adreae k g b hm Hugjerige Vetre Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg: 1896 Flytta attede til Noreg: 1900 Butad i Noreg før utflyttig: V. Site butad i Amerika: Brookly Stillig i Amerika: Merkad: 003 Adrea Adreae m ug b Sø Brookly Heimvedt ork-amerikaar: Utflytta frå Noreg:!! Flytta attede til Noreg: 1900 Butad i Noreg før utflyttig:!! Site butad i Amerika: Brookly Stillig i Amerika: Merkad: 004 Alette Adreae k ug b d Datter Vetre Pretholt Lofthu Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Axel Bete m g b hf Gaardbruk og Vetre Løarbeider 002 Igeborg Bete k g b hm Hugjerige V. 003 Axel Bete m ug b Sø Vetre 004 Eiar Bete m ug b Sø Vetre 005 Tomie Bete k ug b d Datter Vetre 006 Leoard Bete m ug b Sø Vetre 007 Søre Bete m ug b Sø Vetre 008 Ove Bete m ug b Sø Vetre 009 Gudru Bete k ug b d Datter Vetre Pretholt Lofthu Johae Aabel k e b hm Gaardbruk Fjære Sog 002 Olga G. Aabel k ug b d Hugjerige Vetre 003 Ato Aabel m ug b Gaardarbeide Vetre Pretholt Lofthu Teodor Speilberg m g b hf Dagarbeider Vetre 002 Igeborg Speilberg k g b hm Hugjerige V. 003 Nælla Lare k e b fl Hugjerige Vetre 004 Berta Lare k ug b fl Datter Vetre 005 Jørge Aaoe m ug b Pleiebar For. kogarbeider Vetre Merkad: For. kogarbeider E: Tilført med rød pe 006 Eivid Pettere m ug b Pleielem of. udertøt Berge Truamf.:!! Sjukdom: a Pretholt Lofthu Ader Eger m g b hf Samlagbetyrer i Viker, Lillead Aadale Rigerike 002 Sigrid Eger k g b hm Hugjerige Autad Sæterdal 003 Sverre Eger m ug b Sø Lillead Pretholt Tyttebærmoe, Lofthu Niel Kritiae m g b hf Erhvervudygtig, For Birke dagarbeiderke r. 3 Sog Merkad: For. dagarbeiderke r. 3 E: Tilført med rød pe 002 Severie Kritiae k g b hm Erhvervudygtig Birke Sog 003 Helee Kritiae k ug b d forkjf: Løarbeide, Vake Vetre Folketeljiga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0926 Vetre Butadr. Kret Nam Gr. Br. Tiltade Bebudde Heimehørade hu Pretholt Lofthu Aa Guuve k e b hm forkjf: Dagarb. ved Grium Gaardbk. Sog Merkad: Sidebygig E: Tilført med blyat 002 Torje Johe m ug b el arb. paa Sagbruk Aaeral 003 Je Førlad m ug b hf Vei og Skogarbeider Hæglad Sog 004 Niel Adere m ug mt b Skoleelev, For. veiarb Ivelad Merkad: For. veiarb. E: Tilført med rød pe Sedvaleg butad: Ivelad Pretholt Lofthu Jøel Kritee m g f hf Skibtømmermad Vegudal Sayleg opphaldtad: Amerika 002 Odie Kritee k g b hm Hugjerige Vetre Pretholt Lofthu Johae Ole k e b hm ege Midler Vetre 002 Margrete Kittile k e b fl ege Midler Vetre Pretholt Varaae, Lofthu Niel Aaoe m g b hf Skibtømmermad Vetre 002 Ae Aaoe k g b hm Hugjerige Ladvig Sog 003 Emauel Niele m ug f Matro Vetre Sayleg opphaldtad: paa Reie Eglad 004 Helee Niele k ug b fl Adoptivbar V. 005 Nelly Niele k ug b fl Adoptivbar Brookly Pretholt Lofthu Halvor Kude m ug b hf Løarbeider Birke Sog Pretholt Lofthu Ole Børree m g f hf Dokmad Birke Sog Sayleg opphaldtad: Brookly 002 Guta Børree k g b hm Hugjerige Lofthu V. 003 Gufeldt Børree m ug b Løarbeider Lillead Pretholt Lofthu Juliu Søree m g f hf Skibtømmermd Vetre Sayleg opphaldtad: paa Reie New Zel. 002 Hae Søree k g b hm Hugjerige V. 003 Sigrid Pettere k e b fl Hugjerige V. Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 004 Sige Pettere k ug b Pleied. Pleiedatter, Fat. udert Lillead Merkad: Fat. udert. E: Tilført med rød pe 005 Alfred Somdal m g b hf Matro og Seilmager Kritiaia 006 Lovie Somdal k g b hm Hugjerige V. 007 Are Somdal m ug b Sø Lillead 008 Olaf Somdal m ug b Sø Lillead Pretholt Lofthu Ottolie Karle k ug b hm Kjoleøm Vetre 002 Sigurd Steffee m g b hf Styrmad Lillead 003 Sigrid Steffee k g b hm Hugjerige Vetre Pretholt Lofthu 33 %30% Herik Gaulaa m g b hf Gaardbruker Vetre 002 Kritie Gaulaa k g b hm Holt 003 Kari Gaulaa k ug b d Budeie Holt 004 Halvda Gaulaa m ug b Gaardgut Fjære 005 Bjare Gaulaa m ug b Grimtad 006 Erlig Gaulaa m ug b Grimtad 007 Birger Gaulaa m ug b Vetre 008 Are Gaulaa m ug b Lillead 009 Nil Eldrup Gaulaa m ug b Lillead 010 Margit Gaulaa k ug b d Vetre 011 Hjørdi Gaulaa k ug b d Vetre 012 Raghild Adere k ug mt tj Tjeetepike Tveidt og Sedvaleg butad: Oddere Pretholt Lofthu Marie Guuve k e b hm ege Midler Barbu 002 Ole Guuve m ug b Riggerarbeide Vetre 003 Johae Guuve m ug b Styrmad Vetre Butadr. Kret Nam Gr. Br. Tiltade Bebudde Heimehørade hu Pretholt Sørigmoe, Lofthu Kritofila Hechie k e b hm Skibrederi og ege Lillead Midler Merkad: Hovedbygige 002 Charlotte Gløere k ug b fl Sygepleierke Vetre Aker 003 Emma Hae k ug b tj Tjeetepige V. 004 Art Jakobe m g b hf Malerarbeider V. Merkad: Bryggerhubygige 005 Gjertrud Jakobe k g b hm Hugjerige V. 006 Guder Arete m ug f Matro Vetre Sayleg opphaldtad: Newcatle Folketeljiga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0926 Vetre Pretholt Lofthu %15% Karl Jee m g b hf Skomager Kritiad. 002 Nekolie Jee k g b hm Hugjerige Vetre 003 Aa Jee k ug b d Hugjerige Vetre Pretholt Lofthu %14% Kritia Jee m g f hf Skibtømmermad Vetre Sayleg opphaldtad: Brookly 002 Jey Jee k g b hm Hugjerige Kritiaad 003 Lydia Jee k ug b d Datter Vetre Pretholt Lofthu 66 8 Merkad: Kommue Huu 001 Okar Johaee m g f hf Bager Kritiaad Sayleg opphaldtad: Vigelad Arbeidledig: l 002 Gutava Johaee k g b hm Hugjerige Barbu 003 Olaf Johaee m ug f Dækgut Barbu Sayleg opphaldtad: paa Reie Vetid. 004 Gotfred Johaee m ug b Sø V. 005 Borghild Johaee k ug b d Datter V. 006 Aage Johaee m ug b Sø Lillead 007 Hery Johaee m ug b Sø V. 008 Bjare Johaee m ug b Sø V Pretholt Lofthu Kare Johaee k g b hm Kjoleøm Sadverd 002 Emma Johaee k ug b d Datter V. 003 Mekal Terjee m ug b el Løarbeider Grium Sog 004 Mattia Johaee m g f Mad til No. 1 Sjømad Grimtad Sayleg opphaldtad: fraværede ide 1905 ude kjedkab Opholdted Pretholt Hauge, Lofthu Jørge Søree m g f hf Skibfører Vetre Truamf.: Frikirke Sayleg opphaldtad: paa Reie - Haver 002 Berta Søree k g b hm Hugjerige Holme Sog 003 Arthur Søree m ug b Tadlæge i Lillead Vetre Pretholt Lofthu Ole Terjee m g b hf Riggerarbeide Vetre 002 Alida Terjee k g b hm Hugjerige Vetre 003 Katrie Terjee k ug b d Hugjerige Vetre Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 004 Olaf Terjee m ug f Bager Vetre Sayleg opphaldtad: Brokly 005 Søre Søree m g f hf Styrmad Vetre Sayleg opphaldtad: Brokly 006 Tellevie Søree k g b hm Hugjerige Vetre 007 Jørge Søree m ug b Sø Vetre 008 Avord Søree m ug b Sø Vetre Pretholt Lofthu Ha Halvore m g b hf Skibtømmermd Birke Sog 002 Eliebet Halvore k g b hm Hugjerige Sokkedal 003 Ae Ole k e b el Hugjerige Sokkedal Pretholt Lofthu Heig Gregere m e b hf Gaardeier V. 002 Guda Adere k ug b tj Tjeetepike Ivelad 003 Otto Gregere m g f hf Skibfører V. Sayleg opphaldtad: paa Reie Egld. 004 Jey Gregere k g b hm Hugjerige V. 005 Helge Gregere m ug b Sø Lillead 006 Julie Gregere k ug b d Datter Lillead 007 Johae Kapere k ug b tj Tjeetepike Aredal Pretholt Lofthu Niel J. Niele m g f hf Styrmad Lillead Sayleg opphaldtad: Boto 002 Nælla Niele k g b hm Hugjerige V. 003 Karl Niele m ug b Sø Lillead 004 Iga Niele k ug b d Datter Lillead 005 Nælla Niele k ug b d Datter Lillead 006 Marie Niele k ug b fl til Forpleiig, Fat V. udert. Merkad: Fat. udert. E: Tilført med rød pe Sjukdom: b Pretholt Lofthu 22 2 Merkad: V. Sparebak Gaard 001 Adrea Pedere m g b hf Pedel ved Bake V. 002 Igeborg Pedere k g b hm Jordemoder Tvedt Sog Pretholt Lofthu 33 4 Merkad: Sparebake Huu 001 Guder Kritee m g b hf Fiker V. 002 Amaliee Kritee k g b hm forkjel. arb. ved Gaardbruk Riør Folketeljiga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0626 Lier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0220 Asker Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1814 Brønnøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0724 Sandar herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0216 Nesodden herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen Folketeljing 19 for 1301 Bergen Mariakirken Tellekrets 97 til 6 Digitalarkivet.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 2 SEVALD SIMONSEN Etterkommerne til Simon Asbjørnsen Haustveit og Malena Eilevsdatter Soma EGET FORLAG Stavanger 1962 Ny og noe oppdatert utgave 2010 ved Asbjørn Simonsen

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Etterkommere etter Nils Gundersen Herstad, født ca. 1575 på Herstad i Elverum

Etterkommere etter Nils Gundersen Herstad, født ca. 1575 på Herstad i Elverum Etterkommere etter Nils Gundersen Herstad, født ca. 1575 på Herstad i Elverum Kilder: Arvid E. Older: Slektstavle. Slekten fra Feiring på Biri. Anne Gundersdtr. Feirings etterslekt. Biri-Snertingdal Bygdebok.

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen 1. utgåve november 1999 ISBN 82-995197-0-5

Detaljer

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2002. Pris kr. 60.-

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2002. Pris kr. 60.- Leidarsteidn Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr. 60.- Innhald Side Kjære medlem og lesar...................... 3 Bømlo Tur og Sogelag 30 år.................. 4 Frå båtboka................................ 6

Detaljer

` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ. îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz

` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ. îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz ` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz ` ÇÇx yüü YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ îüáá~ü yà ÇÜA D ECCH YÉÄÄxáàtwwtÄxÇ fézxätz Framside: Follestaddalen før elveførebygginga. Follestaddalen

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 15 Åkra. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 15 Åkra. Oppdatert: april 2010. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted på Åkra. Ansvarlig: Arne Edvin Dahl og Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Stavåsen og busettinga der:

Stavåsen og busettinga der: Stavåsen og busettinga der: Gamle navn og plasser ved Eidslia og Stavåsen Plassen Nytrøhalsen Marenrommet Marenekro Gammelgarden Tjørhjellhaugen Stuorommet Øverlia Hovdbua Krestistuo Krestilandet Magnhildekro

Detaljer