Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere beskatning ved gjennomføring av sponsorater FK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Sponsor- og Eventforeningen Svar på brev av invitasjon til å besøke Hurdal syns- og mestringssenter HOK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / / Norges Blindeforbund Svar på henvendelse av presentasjon av LEVE HOK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / / LEVE Norge Svar på brev av anmodning om møte med komiteen FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Nord-Trøndelag Fylkeskommune Side: 1 av 16

2 komiteen ved Næs Jernverksmuseum - representasjon fra Stortingets presidentskap - svar på henvendelse Grunnlovsjubileet henvendelser 2009/ /2010 Næs Jernverksmuseum Møtereferat H7A kartlegging av saksbehandlingsprosesser H7A - Handlingsområde 7A - Elektronisk saksbehandling - Arkivplan.no avtale om bruksrett - drift og vedlikehold for programvare - Arkivplan.no / / Ragnhild Hustad Anskaffelsesprotokoll nr. 2010/14 konferanse Rica Hotel Kirkenes Det andre forum for unge politikere i Nordvest Russland og de nordiske land - Kirkenes / / Christian Rikheim Sundelin Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget vårsesjonen 2010 Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget høstsesjonen vårsesjonen / / Statsministerens kontor Side: 2 av 16

3 Klage vedrørende uttalelse fra sivilombudsmannen ttalelse fra sivilombudsmannen 2010/ /2010 Myklebust Rune Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 ran Human Rights Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 ran Human Rights FOKS og Bistandstorget inviterer til seminar om resolusjon 1325 Gjennomføring og oppfølging - Grensen 9 FK - nvitasjoner / /2010 Forum for kvinner og utviklingsspørsmål Side: 3 av 16

4 Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 Foreningen for beboere og pårørende i Ashraf Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 Foreningen for beboere og pårørende i Ashraf Dokument 8:28 S Høringsnotat Dokument 8:28 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja rene Sjøli, Elisabeth Aspaker, Bent Høie, André Oktay Dahl og Anders B. Werp om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet 2009/ / Rettsmedisinsk nstitutt - niversitetet i Oslo Rettigheter for sykt barn ved opphold i Spania Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / / Selvåg Jan var Side: 4 av 16

5 nformasjon om grunnforurensning i matrikkelen - Norges offisielle register over fast eiendom - Varsel om registrering - Kvalitetssikring - Maridalsveien - Fredensborgvn. Stortingets bygninger 2010/ / Klima- og forurensningsdirektoratet P Parlamentariske valg årbok P Parlamentariske valg / / nterparlamentarisk nion - P Spørsmål og svar til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 426/2009 Spørsmål og svar til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 426/ / / Justisdepartementet Kriminalomsorgsavdelingen Søknad praksisplass våren student ***** ***** ***** Praksisplass student Stortingets administrasjon 2008, / / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Høgskolen i Oslo Side: 5 av 16

6 Forespørsel - nntak av lærlinger høsten 2010 innen Kontor og administrasjonsfag Lærebedrift diverse fag for elever fra videregående skole i Stortingets administrasjon - Sak DL 2009/ /2010 AOF Opplæringskontor Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ekstrahjelp sommer 2008 nformasjonsseksjonen - Sak DL N 2009/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger var Buch-ostbo m.fl. Dokument 8:34 S Program for høring Dokument 8:34 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Bent Høie og Elisabeth Aspaker om bedre, raskere og mer rettssikker analyse ved bruk av DNA-spor 2009/ /2010 Svar til Stortingets utredningsseksjon oppdrag 437/2009 Spørsmål og svar til Stortingets utredningsseksjon oppdrag 437/ / /2010 Justis- og politidepartementet Side: 6 av 16

7 Havfiskeflåtens hovedutfordringer - fornying og miljø - oversendelse av vedtak fra representantskapsmøte i Bergen Oversendte vedtak fra seminar og møter 2010/ /2010 Fiskebåtredernes Forbund Ressursforvaltning - oversendelse av vedtak fra representantskapsmøte i Bergen Oversendte vedtak fra seminar og møter 2010/ /2010 Fiskebåtredernes Forbund Svar til Stortingets utredningsseksjon oppdrag 437/2009 Spørsmål og svar til Stortingets utredningsseksjon oppdrag 437/ / /2010 Riksadvokaten Statsregnskapet 2009 Stortinget - bekreftelse foreløpig bevilgningsregnskap og mellomværende Forsvarets ombudsmannsnemnd - Sivilombudsmannen - Riksrevisjonen Statsregnskapet Regnskap og årsavslutning Stortingets administrasjon - innrapportering R-8/ / /2010 Finansdepartementet Side: 7 av 16

8 nterpellasjon fra Per Roar Bredvold - initiativ for å styrke grunneiers disposisjonsrett over egen eiendom i landbruket NT43 ( ) følge Statistisk sentralbyrå var det i tomme gårdsbruk i Norge. Dette betyr at 22 pst. av landbrukseiendommer med boligbygning står tomme. Samtidig fremkommer det i undersøkelser at nær personer kan tenke seg å kjøp 2010/ / Landbruks- og matdepartementet Statsråden nterpellasjon fra Harald T Nesvik - sikre skipsregistrenes konkurransedyktighet NT44 ( ) Skal Norge fortsatt være attraktivt som maritimt vertsland er det av sentral betydning at det sørges for konkurransedyktige og fremtidsrettede betingelser for skipsregistrene. Dersom NS fortsatt skal være et attraktivt alternativ for n 2010/ / Nærings- og handelsdepartementet Statsråden nterpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark - formaliserte menneskerettighetsdialoger NT45 ( ) Ved inngangen til 2010 fører Norge formaliserte bilaterale menneskerettighetsdialoger med ndonesia, Vietnam og Kina. tenriksdepartementet definerer dette som "land hvor det er menneskerettighetsproblemer, men hvor det samtidig er pote 2010/ / tenriksdepartementet tenriksministeren Spørsmål og svar til Stortingets utredningstjeneste - oppdrag 324/2009 Spørsmål og svar til Stortingets utredningstjeneste - oppdrag 324/ / / Justis- og politidepartemenet m.fl. Side: 8 av 16

9 Offisielt besøk til Riksdagen av Stortingets president Sverige - Offisielt besøk til Riksdagen av Stortingets president / /2010 Hans Brattesta nvitasjon til stortingspresidenten til 20-års minnemarkering for Litauens frigjøring - Vilnius Litauen - 20-års markering for Litauens frigjøring - Vilnius / /2010 Hans Brattesta Prop 60 S tenriks- og forsvarskomiteen slutter seg til justiskomiteens innstilling og merknader Prop. 60 S ( ) Samtykke til godtagelse av Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007 om opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (videreutvikling av Schengen-regelverket), samt inngåelse av avtale mellom EF, sland, Norge, S N 2009/ / Trude Lyng Akseptert forslag på dekor til Stortingets Buddy Avtale om kjøp av elbil - kjøps- og serviceavtale - Metro Buddy 2010 modell - Elbil Norge - serviceavtale / /2010 Elbil Norge Side: 9 av 16

10 Dokument 8:39 S Program for høring Dokument 8:39 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen, Åse Michaelsen, Per Sandberg og SolveigHorne om kjemisk kastrering av pedofilidømte 2009/ /2010 Dokument 1 Tillegg 2 Program for høring Dokument 1 Tillegg 2 ( ) Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten - NAV - for budsjettåret / / nvitasjon til besøk på Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter - HL-senteret KK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter - HL-senteret Samtykke til reise - Vestfold og Telemark og ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Berit Skovly Side: 10 av 16

11 Dokument 3:3 Helse- og omsorgsministeren bekrefter deltakelse på kontrollhøring Dokument 3:3 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene 2009/ / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Havfiskeflåtens hovedutfordringer - fornying og miljø Fiskeripolitikk / /2010 Fiskebåtredernes Forbund Ressursforvaltning i fiskeriene Fiskeripolitikk / /2010 Fiskebåtredernes Forbund Samtykke til reise - New York FKK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Stale Rist Side: 11 av 16

12 Dokument 3:3 Høringsnotat Dokument 3:3 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene 2009/ /2010 Den norske legeforening Arbeidsbesøk til Stortinget invitasjonsbrev Vietnam nasjonalforsamlingen - arbeidsbesøk til Stortinget fra Committee on Justice i regi av NDP 2010/ / Vietnam Nasjonalforsamlingen Dokument 3:16 Skriftlig innspill fra Bilaksjonen Dokument nr. 3:16 ( ) Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet 2009/ /2010 Bilaksjonen Planlagte besøk til Norge av parlamentarikerdelegasjon fra Vietnam Vietnam nasjonalforsamlingen - arbeidsbesøk til Stortinget fra Committee on Justice i regi av NDP 2010/ /2010 Ambass Hanoi Side: 12 av 16

13 nvitasjon til veterinærkonferanse om framtidens veterinærutdanning - Oslo Norges veterinærhøgskole KK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Den norske veterinærforening m.fl. H7 elektronisk saksbehandling og arkivering - generelt dokumentlager H7A - Handlingsområde 7A - Elektronisk saksbehandling - Arkivplan.no avtale om bruksrett - drift og vedlikehold for programvare - Arkivplan.no / /2010 Ragnhild Hustad Referat fra møte om tidsregistrering Tids- og avviksregistreringssystem - Sak DL 2008/ /2010 Oppfølging - informasjon om prisjustering i 2010 Tids- og avviksregistreringssystem - Sak DL 2008/ /2010 Logica Norge Side: 13 av 16

14 ECPRD forespørsel 1366 til Stortingets utredningstjeneste - oppdrag 041/2010 ECPRD - forespørsel/svar 1366 til Stortingets utredningstjeneste - oppdrag 041/ / /2010 Sverige Riksdagen ECPRD svar 1366 fra Stortingets utredningstjeneste - oppdrag 041/2010 ECPRD - forespørsel/svar 1366 til Stortingets utredningstjeneste - oppdrag 041/ / /2010 Sverige Riksdagen nterpellasjon fra Svein Flåtten - bærekraftig utvikling av oppdretts- og lakseturistnæringen samtidig som villaksen ivaretas NT46 ( ) Fagfolk varsler om at oppdrettsnæringen, lakseturismen og våre villaksstammer er i en kritisk fase på grunn av problemer som lakselus, rømming og forurensning fra oppdrettsvirksomheten. Oppdrett er en viktig eksportnæring, og utvikles d 2010/ /2010 Statsministerens kontor Kjøp av sko til ansatte i Stortingets kafeteriaseksjon 2010 Anskaffelse av sko og støvler Sak DL og / /2010 Sannergaten Skotøymagasin Side: 14 av 16

15 Menneskerettighetsutvalget - Forespørsel om møte med Grundlagsutskottet Menneskerettighetsutvalget - reiser 2010/ / Finland Riksdagen Grundlagsutskottet Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 Kurdistan Kulturforening i Oslo Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2010 Kurdistan Kulturforening i Oslo Bekreftelse på mottatt klage ved Foretaksregisteret - foretaksnavn Stortinget Tannregulering Klage på foretaksnavnet Stortinget Tannregulering da 2010/ / Brønnøysundregistrene - Foretaksregisteret Side: 15 av 16

16 Prop 56 S - Svar på spørsmål fra FK av Prop. 56 S ( ) Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret 2009/ /2010 Forsvarsdepartementet Statsråden Forespørsel om studiebesøk til Stortinget fra parlamentet i Kosovo Forespørsler - besøk til Stortinget høsten / /2010 World Learning/FORECAST Side: 16 av 16

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Offentlig journal. Stortingsklinikken Onr 894065842 - Klage på omgjøringsvedtak i Foretaksregisteret Kopi av brev sendt Advokatfirmaet Elden

Offentlig journal. Stortingsklinikken Onr 894065842 - Klage på omgjøringsvedtak i Foretaksregisteret Kopi av brev sendt Advokatfirmaet Elden Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.09.2010 Stortingsklinikken Onr 894065842 - Klage på omgjøringsvedtak i Foretaksregisteret Kopi av brev sendt

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Årsrapport 2011 Stortingets administrasjon. Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon*

Årsrapport 2011 Stortingets administrasjon. Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon* Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon* 31.12.2011 Stortingets presidentskap 1 Direktøren Ekspedisjonskontoret Komitésekretariatet Komitésekretærene Stortingssekretariatet Drifts- og serviceavdelingen

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Dok.dato: 30.09.2009. Uttalelse om offshoring fra NITOs kongress 2009 - NITO krever en gjennomgang av norske selskapers offshoring av IKT-oppgaver

Dok.dato: 30.09.2009. Uttalelse om offshoring fra NITOs kongress 2009 - NITO krever en gjennomgang av norske selskapers offshoring av IKT-oppgaver Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.10.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.10.2009 Oppsigelse av service- og vedlikeholdsavtale - gjelder programmer som besøksregistrering - administrasjon

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

4. des. Dagsorden 969

4. des. Dagsorden 969 2012 4. des. Dagsorden 969 Møte tirsdag den 4. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 25): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger

Detaljer