5IePostboks 3021, N-7441 Trondhetrn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5IePostboks 3021, N-7441 Trondhetrn"

Transkript

1 Bergvesenet Rapportarkivet 5IePostboks 3021, N-7441 Trondhetrn Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5097 Kommer fra..arkiv Elkem Skorovas AS Ekstern rapport nr Oversendt fra NTNE- st 1584 Elkem Skorovas AS st 1934 Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Tittel En orientering om forekomster av sjeldne jordarter i Norge og deres metalurgi. samt Rapport fra studietur i USA, november/desember Forfatter Braaten, Alstad,Sæbø Dato År 1966 Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) NTNF, Metalurgisk komite Kommune Fylke Bergdistrikt kartblad 1: kartblad Fagområde Kjemiske analyser Forekomstbeskrivelser Råstoffgruppe j Råstofftype Malm/metall I RE Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfett) Blandt annet Fens-feltetr Søftestad Evjelveland Karbonatitt Stjernøy Sammendrag, innholdsfortegnelseeller innholdsbeskrivelse Fremstilling av Lanthanider, generelt om RE og priserpå sjeldne jordartsoksyder. Beskriver forekomster av RE-metaller i Norge. Om RE-råstoff generelt Beskrivelse av de separasjonsmetoder som benyttes mest i USA.

2 PLI - st Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Konfidens GAUSTADALLEEN 30 - BLINDERN - OSLO 3 TELEFON

3 EN ORIENTERINGOM FOREKOMSTERAV SJELDNEJORDARTERI NORGE OG D=S METALLURGI FORTROLIGMEDDF=E FRA METALLURGISKKOM1TE NORGESTEKNISK-NATURVITENSKAPFLTGE FORSKNINGSRÅD September,1966 St, 1584

4 NTNF INNHOLD Samsendrag 1 Side Innledning 2 ProfessorEr'åmets'eils besøk25.-31/ Virksomheteni Finland 3 Framstillingav lanthanider 3 Anvendelsesområder for lanthanider 3 Instituttfor Atomenergi 7 Pulsekstraksjonskolonnene 7 Uranrenseanlegget 7 Kjemilaboratoriene 7 Genereltvedr.sjeldnejordarterog atomenergiforskning 8 Priserpå sjeldnejordartsoksyder 9 Forekomsterav RE-metalleri Norge En foreløpigorientering 9 Fensfeltet 9 Ekerittenved Gjerdingen 10 Hørtekollenshelvin-forekomst 10 Rombe-porfyr-lavaen i Asker 11 Langesundsfjordens nefelir-syenitt-pegmatitt-ganger 11 Granitt-pegmatitt-gangene i Evje-Ivelandistriket.11 Søftestadjerflforekomst 12 Karbonatitt-området på Stiernøy 12 Materialefor pilotforsøk 12 RE-råstoffergenerelt(utenomNorge) 13 Ce-gruppensmineraler 13 Mineralersom kan få betydningsom Re-råstoff 14 Konklusjon 14 Y-gruppensmineraler 14 Konklusjon 15 Progra'i 15 Budsjett 17 Bilag1: Besøki Norgevedrørendesjeldnejordartsmetaller. Programfor professorh.o.era:metski m/frue25/8-30/8-66. Bilag2: Oversiktfra AmericanPotash& ChemicalCorporation,Rare EarthDivision. Bilag3: Oversiktfra KochLightLaboratoriesLimited,PureElementsDivision. Bilag4: Avskriftav brevfra A/S NorskFeldspatCo.,datert St. 1584

5 1 Sammendrag På bakgrunnav samtalerover en ukes tid i august1966med en av verdens ledendeforskerepå områdetsjeldnejordarter,den finskeprofessor H.O.ErUmet&d,gir dennemeddelelsen oversiktmed tankepå at Norge er et av de få landi Europa,om ikkedet eneste,som har betydelige forekomsterav dissestrategiskeog tekniskviktigemineraler. Utenlandskeindustriselskap har i den seneretid visten økende interessefor de norskeforekomster.for å tilgodesenorskeinteresser på dettepotensieltbetydningsfulle områdei størstmuliggrad,ber vi om at innholdeti.dettedokumentetinntilviderebetrakte som en fortroligmeddelelsefra NTNF. Det foreslåsat det innen1.juli 1967utarbeidesen faglignoe bredere rapportav spesifisertesakkyndigepå områdeneråmaterialressuroer Norge,markederi Europaog de sjeldnejordartersmetallurgimed referansetil de norskemineraler. Det foreslåsvidereat det alleredenå settesi gangvisseorienterende prosessteknisk betontepilotforsøkpå IFA,og at man til dissesikrer seg et begrensetkvantummineralerfra Evje,som er stilttil NTNPYs disposisjon. Den større rapportenog de orienterendepilotforsøkene (resultatene fra dissevil kunnegis i rapporter)bør kunnegi indikasjonerpå om de sjeldnejordartsforekomster vi har vil kunnetenkeså bli gjorttil gjenstandfor lønnsomindustriellutnyttelsei Norge. Den bør ogsåkunnedanneutgangspunktfor hensiktsmessige forskningsprosjekterfor å utvidevår kunnskappå området. st. 1584

6 2 Innledring På bakgrunnav den senere tids raske ekspansjemav markedet for sjeldne jordartsmetaller,og fordi vi vet at det i Norge finnes en rekke forekomster som inneholderslike mineraler,har ForskningsrådetsMetallurgiske komite tatt opp tanken å la utarbeideen rapportom foreksmsterav sjeldne jordarteri Norge og deres metallurgi. Formåletskal på den ene side være å gi en Introduksjontil hva vi vet om sjeldnejordarteri Norge i dag, og på den annen side den å peke på mulig teknisk/industriellutnyttelseog deres anvendelsei metallurgien. Det er et marked for sjeldnejordesterogså innen andre områder så som glassindustrien,elektronikken,medisinog farmasøytiskindustriete. Men det vil fpre for langther å gå i detaljerinn på alle disse. Det er ønskeligat utredningengir utgangspunktfor forskningsarbeid på disse områder,men dessutenogså at den skal kunne gi impulsertil eventuelleindustrielletiltak. Den første og mest nærliggendemålsettingmå være at utredningenfølges opp med kankreteforskningsprosjekter. Det er viktig at spesieltråmaterialressursenereserveres for, og i størst mulig utstrekningkommer norske interessertil gode. Det er tanken at utredningenskal gjøres tilgjengeligfor Forskningsrådets egen organisasjon,dets funksjonærerog komiteer,for forskere på dette området knyttet til våre vitenskapeligeinstitutterog Imrestoler samt 1nteressertnorsk industri,og visse administrative organisasjoner.eventuelloffentliggjørelse,og det at den blir t11- gjengeligfor interesserteogså utenfor Norge bør komme senere,etter en kritisk vurdering. Vi ber derfor om at den foreliggendeorientering betraktessom et fortmlig notat fra NTNF. Forskningsrådetinviterteden finske professorerlimets'a til orienterende samtaleri Norge /8-66for å finne ut hvordanman på beste måte ville kunne angripeoppgaven. Besøket skulle-)gsåtjene til å skape de kontaktersom ville bli npdvendigeunder arbeidet. Denne rapport gir en oversiktover de emner man diskuterteunder besøket. St. 1584

7 NTNF 3 ProfessorEråmetsh'sbesøk 2.-31/8-66 Programmetfor besøket fremgår av bilag 1 og ble fulgt som planlagt med noen mindre endringer. Virksomheteni Finland Typpi, Oy, Oulu. Produksjoneni dag er 100 tonn lanthanideoksyder, og vil fra neste år vmre utbyggettil 400 tonn lanthanideoksyerpr.år. Hoveddelen av disse er Ce-metallermed et visst innholdav Y-metaller. Det produseresnoen hundre kilo Europium pr. år og også noe Praseodym, alle som oksyder. Råmaterialeter utelukkenderussisk importert Kolafosfat, tonn pr.år. Finland har bare helt ubetydelige kjente forekomsterav sjeldnejordartsholdigemineralersom dessuten ikke benyttes. Det arbeidesderimotmed utviklingav metoder for utnyttelseav apatittkonsentratfra Korsnes blygruve. Produksjonenav lanthanideranvendesi dag i den finske glassindustri i det de gir meget sterk fargeeffekt,ved absorbsjon. Europium eksporteresi sin heinet til fargefjernsynsindustrien og betaler alene omkostningeneved finnenesproduksjonav alle lanthanider. Eatterier gir samme effekt ved meget lave temperaturersom ved romtemperatur, hvis man har tilsattvisse lanthanider. Lanthanideoksyderhar en sterk bakterisidvirkning stigendemot høyere atomnummer. Man har også arbeidetmed Scandium molar oppløsninger mer effektivenn sublimat. øyensynlighar Typpi, Oy, hittil konsentrertseg lite om den metallurgiske anvendel3eav sjeldnejordartselementer.nan kunne kanskjederfor alleredeher ane en mulig fremtidigarbeidsdeling? Under samtaleneved dette besøket var professoreråmetsågjentagneganger inne på tanken at det måtte kunne være et attraktivtalternativfor eventuellenorske interesserå arbeidepå lisensfra Finland. Framstilli av lanthanider Den kjemiskeprosess av mineralkonsentratetav monazitt startermed varmebehandlingmed enten svovelsyreeller kaustisksoda. Begge metodenehar sine fordelerog ulemper. Syreprosessenanvender billigerekjemikalierenn alkaliproseesen,men medføreralvorlige korrosjonsproblemerog flere prosess-trinn. En alternativmetode er basert på sintringetterfulgtav klorering. St. 1584

8 NTNF 4 Kola-apatittkonsentratblir behandletmed salpetersyre,ogfra filtratet blir lanthanide-fosfateneutfelt ved partiellnøytralisasjon. Forskjelligenorske mineralerer uten forbehandlingløslig i fortynnet syre, noe som irinebærerbilligeprosessmuligheter. De framstilterene blandingerav lanthanideforbindelservil foreligge som sulfater,klorider,oxalatereller oksyder, alt etter hviikenoppløsningsproses som er brukt. Disse blandeteforbindelserkan markedføres som sådanneeller benyttestil framstillingav de enkelte lanthanider. Ceriumforbindelserframstillesrelativtbillig fra blandingenved oksydasjonog ekstraksjon,og lanthan,praseodymog neodym kan separeres ved fraksjonertkrystallisasjontil ca. 95% renhet. De tyngre elementene framstillesved jonebytterseparasjon,og denne metode blir også brukt når de lette produkteneskal ha høyere renhetsgrad,99% eller mere. Jonebyttermetodener en langsomprosess og er en vesentligårsak til den høye produksjonskostnad.en intens forskning på å anvendevi2ske-vmske-ekstraksjon for å erstattejonebyttermetoden har pågått i de senereår, og det er mye som taler for at jonebyttermetoden i sin nåværendetekniskeform vil bli avløst. Den mest alminneligemetode til framstillingav ceriummetallog mischmetall er ved elektrolyseav en vannfrikloridsmelte. Tyngre metaller lar seg lkke framstilleetter denne metode. Elektrolytiskemetoder er blitt brukt på blandete oksyd- og fluoridsmelter,og ved å elektrolysere lanthanide-metalleneinn i katoder av lavtsmeltendt: metdller som sink og kadmium eller kvikksølveller amalgam-katoder.forskjelligemetallotermiskemetoder er i bruk. Alkalimetaller,magnesiumog kalsium er brukbarereduksjonsmidler.tyngre lanthaniderblir redusertmed lanthan, mischmetalleller zirkonium. Anvendelsesområderfor lanthanider I metallurgienhar en kanskje det potensieltstørstemarked for lanthanider. I jernindustriener lanthanideneblitt beskrevetsom "vidundermedisinen"og "stålpenicillinet".men den rolle lanthanidene spillerer sterkt avhengigav sammensetningenav metallmassende anvendes på, noe som har ført til motstridenderesultateri mange praktiske forsøk som er utført. Det hersker en stor uvitenhetom årsakentil effektenav lanthanide-tilsetninger, og en har inntrykkav at tilsetningen i visse tilfellerer "en mystiskheksedoktorering".en bedre forståelseav tilsetnings-effektenville føre til en mere effektiv prosessog et økendekonsum av lanthanider. st. 1584

9 NTUF 5 Ferroceriumer et meget effektivtmiddel til å danne nodulmr grafitt i støpejern. Generelthar støpejernmye bedre mekaniskeegenskaper (duktilitet,strekkfasthet,trans-vers-fasthet),når all grafittforeligger i nodulmr form enn når det bare delvis er nodulmrteller i flak. Tilsetningav 0.2 % ferroceriumtilsvarersåledesen økning i fasthetsegenskapenemed en faktor 2, slik at støpejernetf.eks. kan brukes til store veivaksleri dieselmotorerfor traktorer.det er for visse formål brukt betydeligstørre innholdav cerium i støpejern, f.eks. i "High strengthcastings"med ca. 1 % cerium.hvis en vil vurderebehovet for cerium forsfktig og antar at nodulært støpejern tilsettes0.01 % cerium,vil en, hvis en leggerusals lanthanideproduksjontil grunn, kunne framstille tonn nodulært støpejern,hvilket er det faktiskeårlige forbruk av denne jerntype. Årsakentil at forbruketav cerium er vesentligmindre skyldesat magnesiumtildels er mere effektivtos dessutenbilligere. Men tilstedevmrelseav visse ødeleggendeforurensninger(subversiveelements) forhandrernoduleringenav grafittenved magnesiumtilsetningen.i slike tilfellerer cerium eller andre lanthaniderfortsattvirksomme og de tillatersåledeset bredere spektrumav kvaliteterpå råmaterialetfor nodulertstøpejern. Ikke publiserteforsøk med yttrium som tilsetningpåstås å ha gitt enda bedre resultaterenn cerium. Det er blitt vist at lanthanidertilsattrent stål og svåkt legert stål har en gunstigvirkningpå kvalftetenav disse produkter. Til desoksydasjoner lanthanidenemeget effektive,men av prismessige årsakerblir billigeremidler, f.eks. aluminium,brukt for å fjerne hovedmengdenav oksydet,mens lanthaniderkan tilsettesetterpåfor å fullstendiggjøredesoksydasjonen.undersøkelserhar vist at effekttivitetenav lanthanidetilsetningfor desoksydasjonav stål er avhengig av hva slags type ildfastmaterialesom brukes. Et surt materialei foringeneller en sur slagg vil reageremed lanthanidene i smelteni løpet av brøkdelerav et minutt,mens basiske foringer eller slagg fører til langsommerereaksjon,men likevelraskt nok til at effektivitetenav lanthanidenenedsettes. Tilsetningenmå derfor skje idet smeltentas ut av smelteovneneller 1 støpeformen. Gjenvinning av lanthanidemetallenefra støpegodseteller blokkene er vanligvismindre enn 25 % og størstedelenav utgifteneforbundetmed lanthanidebehandlingav stål skyldesdet betydeligetap av tilsetningsmateriale. St. 1584

10 6 ETNF Lanthanidetilsetningerforetattunder riktigebetingelserforårsaker en entydigforbedringav ståletsfysikalskeegenskaper: formbarhet og slagfasthetøker, seigringmotvirkes,sveisbarhetenforbedresetc. Ved framstillingav rustfrittstål kan forbruketav lanthaniderbli større enn det som kan tenkes å medgå til vanlig stål, selv om mensden av produsertrustfrittstål er relativt liten. Den rent økonomiskefordel av å tilsettelanthanidertil rustfrittstål skyldesen betydeligreduksjoni vrak når biokkerblir laget. Lanthanideneer lite løseligi jernlegeringer,men de små menger som tas opp har en voldsomeffekt på kromjernsbearbeidbarhet,kornfinhetog dets even til å unngå rekrystallisasjonved høye temperaturer. Flere legerteståltyperviser forbedretkornfinhetog forbedringi egenskaper ved høye temperaturer,når lanthaniderer tilsatt. Foruten i jern- og stålindustrienhar lanthanidenefått stor innflytelsesom tilsetningi lettmetaller,spesieltmagnesiumog aluminium. Legeringermed disse metalleneøker styrkenog/elierbearbeidbarhetog krypefasthetved høye temperaturer. De motstår også oksydasjonved høy tefferaturog egner seg til bruk i gassturbiner, jetmotorerog rakett-komponenter.lanthan, "didym",neodym og mischmetall har vmrt benyttet,men også her erdet forutsagtaz yttrium vil gi bedre resultater. I krom-nikkellegeringersom brukes til elektriske motstandstråderer det vist at tilsetningav ceriumøker levetidenfor varmeelementene.lanthanidenehar også virkningpå legeringenselektriske motstandog reduserertemperaturkoeffisienten.vanadiumkan lages meget rent ved scavengingmad yttrium. Yttrium kan også ha lignendeeffekt på niob, molybden,tantal og hafnium. Cerium er lite løselig i kopper og er et mulig desoksydasjonsmiddelfor dette metall. Undersøkelseover anvendelseav sjeldne jordarteri metallurgieninngår SI's prosjektfor 1967 B 1937 "Undersøkelseav primserstruktur og mikroseisringi støpestål". (Det gjelder utprøvningav potensielle kimdanneresom Ti, Zr, V og sjeldnejordarter). SIETEF'sprosjektB 2127 for 1967 "Korrosjonsundersøkelser av lettlegeringer"gjelderutherdingav Mg-Li-X-legeringer.En ternær Mg-Li-Al-legeringer valgt som basis og den optimalestrukturer forsøktstabilisertved tilsetningav en 4.,eventueltogså 5.komponent, idet legeringenovereldesved relativt lave temperaturer. For stabile seigringsformålvil man prøve enkelteovergangsmetallerog lanthanider/ actinider. st. 1584

11 7 Til tross for at man ikke kan vente særlig stor grad av oppløselighet i fast fase av disse elementeri normalmetallersom (Mg-Li)kan virkningenav en slik tilsetningbli markert (som f.eks. lanthanider tilsattmer vanligemg-legeringerhvorved brukstemperaturener hevet opp til maksimalt C). Studier av legeringsteorier og en ganske nylig publisertrapport,har gitt grunn til å feste seg ved yttrium,både som ternær evt. 4. komponenttilsattmg-ld-al. Likeledesvil neodyniumgadoliniumvære åktuelleav lantkanidene. Instituttfor Atomenergi Pulsekstraksjonskolonnene Reaktorskolenhar to pulskolonnerfor vr2ske-væske-ekstraksjon med tilhørendeinstrumenteringog utstyr. Forsøksoppstillingenbrukes til undersøkelserav teknologiskeog kjemitekniskeaspekterav vmske-væske-ekstraksjon, som f.eks.: pulseringved hjelp av trykkluft, instrumenteringog kontroll,kolonneneskapasitetog effektivitetsom funksjonav gjennomstrømningshastighet, faseforhold,platenesutformingetc. Kolonnehøydener ca. 6 m, diameteren5 cm. Kapasiteterpå opptil 20 1/h (sum faser)har vært oppnådd. Undersøkelsenehar hittil vært konsentrert on systemetvandigeuranylnitratløsninger- 30% tributylfosfat5.kerosene, som er av intersseved regenereringav brukt reaktorbrensel. Anleggeter imidlertidfleksibeltos kan lett tilpassesandre systemer,f.eks. slike som kan bli aktuellei forbindelsemed lantanideekstraksjon. Uranrenseanlegget Uranrenseanleggethar et forsøksanleggfor rensing av brukt reaktorbrenselved væske-væske-ekstraksjon.her undersøkesforskjellige metoder for dekontaminering(fra fisjonsprodukter)og separasjonav uran og plutonium. Foruten tributylfosfatanvendesogså trilaurylamin som ekstraksjonsmiddel.lilesteparten av prosessutstyreter avskjermet og fjernstyrtp.g.a. radioaktiviteten.avfallsanleggetinneholderbl.a. ionebytterkolonnerfor fjerningav radioaktivitetfra lavaktivtavløpsvann. Kjemilaboratoriene IFA's nye kjemibygginneholder15 laboratorierforuteninstrumentrom, kontorer,osv. De radiokjemiskelaboratorierhar utstyr for ekstraksjonsforsøk i laboratorieskala(miniatyr-mixer-settlers), ionebytterkolonner for sluttrensingav plbtonium,samt instrumenterog telleutstyr. st.1584

12 NTNF 8 Sistnevntekategoriomfatterbl.a. en Victoreen400-kanalspulsanalysator, en Packard vmskeseintillasjonsteller, og en "Li-driftedgermaniumdetector". Av instrumenterforøvrigkan nevnes optisk spektrograf(jarrell-ash),massespektrometer(atlasch 4) og atomabsorpsjons-spektrofotometer (Jarrell-Ash). Genereltvedr, sjeldnejordartero atomeneriforskni Det er en sammenhengmellom atomindustriensutviklingog den intensivering av lantanideforskningensom har funnet sted i den senere tid. Eåde fordi et flertallav lantanideneforekommersom fisjonsprodukter,og p.g.a. anålogienmed actinidene,rmfatterde fleste atomenergiprogrammerstudier av lantanidenesfysikalskeog kjemiske egenskaper. Et typisk eksempel er Ames Laboratoryved Iowa State Universityi U.S.A., drevet av den amerikanskeatomenergikommisjon,som har mren for mye av det forskningsog utviklingsarbeidesom danner grunnlagetfor eksisterendelantanideindustri. Ved U.S.A.E.C.'slaboratorieri Oak Ridge og Hanford er det også utviklet prosesserfor separasjonav lantanidersom Ce144 og Pm147 fra fisjonsproduktløsninger.den mest avanserteprosessen,en veeske-weske-ekstraksjon med di(2-ethyl-hexyl)fosforsyre,vil bli tatt i bruk av firmaet"isochem" for kbmmersiellproduksjonav fisjonsprodukteri Hanford. Det samme ekstraksjonsmiddelhar vært brukt ved IFA ved studier av de kortlivedefisjonsprodukterce145, ce146 og Ce147. En metode for hurtig separasjonav ce fra datterproduktetpr og andre fisjonsprodukterer blitt utviklet. Studierav fisjonsprodukter,omfattendeseparasjonved væske-vmske-ekstraksjon, vil bli fortsattved Instituttet. 10 års erfaringmed separasjonav uran, transuranerog fisjonsprodukterhar skaffetifa kompetansepå følgendeområder: metallerskomplekskjemi,beregningav ekstraksjonssystemerog -apparatur, separasjonved ionebyttingog ekstraksjonskromatografi, radiokjemiskeog konvensjonelleanalysemetoder, Institutteter interesserti.å påta seg forsknings-og utviklingsoppdraghvor denne kompetansekan komme til anvendelse. For utprøvingav ekstraksjonsprosesseri liten målestokk skulle Instituttets"mixer-settlers"være godt egnet, og radioaktive isopoperav lantanidenekan her med fordel brukes som tracere. For undersøkelserav ekstraksjonsprosesseri større målestokk,og for produksjonav lantanideri størremengder skulledet være mulig å anvende Instituttets pulsekstrasjonskolonner. st. 1584

13 NTNHF 9 Wske-væske-ekstraksjonville være velegnet for separasjonav spesielle elementersom Y, Ce og eventuelteu, men total separasjonav alle lantanideneville antakeligby på vanskeligneter,og en kombinasjonav ekstraksjonog ionevekslingville kanskje være den beste løsning. Særlig mineraletgadolinitt,rikt på Y og yttergruppensmetaller,er av interesse. Produksjoneni Norge er for tiden ca. 500 kg årlig. Når det gjeldernukleæreanvendelserer det her i første rekke snakk om anvendelsesom nøytronabsorbatori kontrollstavereller som "burnable poison",ogsærligeu (tildelsogså Gd eg Sm) synes å være egnet. Prisen er imidlertidet handicap,da lantanidenemå konkurreremed det langt billigerebor. Det kan heller aldri bli snakk om noen virkelig stor etterspørselfor slike formål. Priser å s eldne jordartsoksder./. Bilag 2 gir en oversiktfra AmericanPotash & ChemicalCorporation,./. Rare Earth Division. Bllag 3 gir en oversiktfra Koch Light Laboratories Limited,Pure ElementsDivision. Forekomsterav RE-elementeri Norge En foreløpi orienterin Vi kjenner idag neppe noen forekomstsom kan utnyttesutelukkendepå grunn av RE-innholdet. Vi må i forsteomgang ta opp til vurderingforekomster som kan tenkes å yte konsentraterav 1) RE-holdigemineraler(apatitt) 2) rene RE-mineralereller 3) en blanding av disse, ved siden av et eller flere hoved-produkter. 1. Fensfeltet I korthet skal anføresat feltet inneholderniob-holdigekarbonatitter(søvitter) med høye gehalterav apatitt. Denne apatittinneholderre-elementer. Disse søvitterble avbyggetsom niob-malmfra begynnelsenav årene inntilmidten av Feltet inneholdervidere en bergartstypesom kalles rødberg. Dette rødberg inneholdergangliknendepartierav hematit-malm. Denne malm ble tidligereavbyggetsom jernmalmmed ca. 45 til 55% Fe. Rødbergetbestår av betydeligemengder fin-fordelthematitt, rikeligkalkspat,endel silikater,relativt små mengder apatitt, svovelkisog tungspatt. Både rødberg og malm inneholderbetydelige mengder thorium (0,2%)og RE - elementer. St. 1584

14 NTNF 10 Disse elementerforekommeruhyre fin-fordelt. Man vet lite om hvilke mineralersom er tilstede.wbø har dog påvist krystaller av parisitt-synkisitti malmen (1960). Thorium og RE-innholdetlar seg ifølgeutførte forsøk (Svinndal, )utløse i svak svovelsyre. Rødberg-områdenei Fensfeltetrepresenterersannsynligvisvår størsteanrikningav thoriumog RE-elementer. Ekeritten ved G erdingen Bergartener en elpiditt-førendena-granitt. Den består av fra 90 til 95% kvarts + perthitiskk-na-feltspat,endel Eegirin, hornblendeog elpidittsamt en rekke andre mineraleri små mengder. Denne bergartenhar kun interessesom RE-råstoffkilde under forutsetningav at det er mulig å framstilleet salgbart kvarts-feltspatprodukt. I det tilfellevil det være mulig å oppberedeavgansen,ca. 10% av total masse, på yttrium-mineralet gagarinitt,monazitt,pyroklor,elpiditt,ogeventueltmolybdenglans tonn masse vil etter de data som foreliggergi 1 tonn Yttrium-metall. Ekerittenved Gjerdingenantyderhviike muligheterekerittene ellers i Osiofeltetkan ha som RE-kilder. Det gjenstårimidlertidet meget omfattendeundersøkelsesarbeid før vi kan danne oss et realistiskbilde av ekerittens muligheter. Hørtekollenshelvin-forekomst I Oslo-feltethar vi et meget stort antall av kontakt-forekomster knyttet til de store syenittog granitt-massiversgrenser. Forekomstene ligger som regel i.kalk-rikelag i Kambro-Siluriske sedimenter. Dette er forekomsterav Zn, Pb, Cu og Fe. Hørtekollen er en beryllium-rikforekomstmed endel Zn, Fe, Mo og F. ForekomsteninneholderdessutenRE-niobaterog ortitt. REgehalteneer ikke kjent, men RE-mineraleneantyder at slike kontaktforekomsterkan muligensinneholdetilstrekkeligere-mengdertil at de kan få aktualitetsom RE-råstoff-kilder. Vi vet på det nåværendetidspunktmeget lite om disse forekomstene. St. 1584

15 11 Rombe-porfyr-lavacn i Asker Rombe-porfyrlavaene i Oslofeltetdannerflerestedermektige lag-pakker.man har inndeltdisselava-strømmene i forskjellige typerog nummerertdem fra bunnenav lag-pakken,rp1,rp2 osv RP, ved Sandungeni Akserviseren merkverdiganrikningav REmineraleneparisitt-synkisitt, sammenmed titan-oksydetanatas. Bergartenhar idagingeninteressesom RE-råstoff-kilde, men funnet antyderat RP-lavaPneikkeskalheltoverseesnår det gjelder anrikningerav RE-mineraler. Langesundsfjordens nefelin-senitt-e atitt- er Gangeneer somregelsmaleog uregelmessigeog av underordnet betydningsomre-råstoff-kilder på det nåværendetidspunkt. Enkeltegangerkan imidlertidnå fleremetersmektighet.gangene beståri hovedsakenav K-Na-feltspat, nefelin,sodalittanalcimog zeolitter.dessutenbetydeligemengcermgirinellerhornblende, biotittog magnetitt.gangenekan vmre anriketpå sjeldne mineralermed et høytinnholdav thorium,re, niob,zirkonog molybden.en utvinningav RE må ta siktepå å anriketung-mineralenetil et bulk-konsentrat med tilfredsstillende innholdav RE. Et sliktkonsentratburdeværemuligå opparbeidepå følgende elementerniob-tantal,zirkonium,thorium,molybdenog helerekomplekset. Avgangensyneså væreutenanvendelses-muligheter. Områdeter ikke smrligsystematiskundersøkt.et områdepå Stokkøyer mutet. Dettebetyrsannsynligvis at de er av underordnetinteressefor tiden. Granitt-e.atitt- ene i Evje-Ivelandistriktet Dissegangeneprodusererstykk-vareav kvartsog K-feltspat. I enkeltebruddforekommerdet enkeltere-mineralersom gadolinittog euxenitt.heledistriktetproduserernå ca 500 kg. gadolinittpr. år. Denneproduksjonkan,etterde foreliggende opplysningerøkestil ca. 2000kg/år. Euxenitt-mengden foreliggerdet ikkeopplysningerom, men den er anslagsvisca.500 kg. pr. år. Denneproduksjonkan sannsynligvis ogsåøkestil ca. 1000kg. pr. år. Dissekvantaav FLE-mineraler representerer et viktigstan:-grunnlag når det gjelderå utprøveekstraksjons-metoder, St.1584

16 ICNF ::eparerins-metcde? cg prdduktframsciddinc for å legge grdanen til en framcladg, sclid fundert RE-industri i vårt land. Senere vil dehne produksjon av de tevnte mineralene alltid bccy et overmåte verdijtulc tddskuid ciu de avrige kvanta råsteff vd evencuelc kan prcdusere fra andre ki1der. L,eunedrdften av gadouinitt betyr videre at vi må ekstrakere andre elementer sem Be eg Atdre proldsencen av gadelinicc vil mullgens kunne atvdkles ådet, ved Tvedestrand dg på Ulsta. fuestad jernforeronst :.aumener en båndec acdet-magnuc±cm rein. en er ner beslekcet med Apatitten innencude! Apacitt-ilpå-,oddecvadderer nde melldm 2 og 5 2j. nde:?2=0,men anse0m-ttegenadcem er ikke undersckt n=ere. :.amen 'nccehedd dese[cen domband1tc. Decte mlnerau svarer nermest td1 en Y-orcf.tt. Seftestad-Ipmbanrddtten e-y1::dueetdd en Ce-led:caardict.Inetteer såvddt jec vet den eneste Ce-10mbaardItt som er funnet, 2.dfteata^cruber IcTenedlagt i En gjendppcagedse e_ totadm -._cccd; en malmemengde ca gangrd.stprre enn den man kjenner idac, Vi må derft: borc fra :cmftedcaddtm HE-råstaff smodusenc råde Dette e karoonatlttr med gjennemsn ttlig 5 ;:. apaticc. -everflaten er ca 4 km7. rgartea bectår av ca 50 bictitt, e=erto nernbuende. Sesten er i nrvedsaken kulkspatc..nedder ea. 1,75 d Sr0. naucee er akee kjenc. Apat1tten inneholder ended SE, men SE-drddecIdetvtser ingen cendens t 1,mscedort_,..ruav Ge-grupde2. Yttrium er Cilatede i ikke natic=e kjenc- Sieresbacse.Innndidav montitt ever sterkt tidå.,nders..åccc feltec megec grundign pll cti cn rr k Ed_ac nr. 4 er av srev fra CL ir'sr:eeltmpat Cc. av som tiåby.rå stille til ddsposiajon (mr kr ,-) et parti rene dec det vil vtereher-iktsmessig å gpve pnot, ventdeic su 7.1A.

17 WIRVF 13 RE-råstofferenerelt utenomnor e) Det eksistereret stortantallrenere-mineralerog mineralersom inneholderre-elementeri underordnedemengder,men barefå av disse forekommeri så storemengderat de har økonomiskbetydning.vi deler dissei te grupper. Cerium-gruppens mineraler.(inneholderfølgendere-elementer:la, Ce, Pr, Nd, Sm). Yttrium-gruppens mineraler.(inneholderfølgendere-elementer:eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb,Lu, Y). 1. Ce- ru ensmineraler BastnäsitCeF003. Megetviktigråstofffor framstillingav Ce-gruppenselementer. En viktigforekomsti drift. MountainPass,California. MolybenumCorp.of America. Reserver:Ca. 5. mill.tonn (Ce-gruppensoksyder). Monazite (CePO4)60% RE203+ Ce02 Megetviktigråstofftil framstillingav Thoriumog Ce-gruppens oksyder. Verdensreserver:USA ca tonni sand. Syd-Amerika tonni sand. India: 1,5mill,tonni sand. Australia: tonni sand. Afrika: tonni sandog solidrock. Asia (utenomindia): tonni sand. Europe (utenomussr):sannsynligvissmå ressurser. Muligereserveri Syd-Amerikaog Afrikaer megetbetydelige. ApatittCa5(PO4 ) (OH,F) Inneholderfra0 % opp til 1 % RE203 Det er flereforskjelligeapatitt-typer.vi klassifiserer dem etter deresgeologiskeopptreden. Nefelinsyenittområder: USSR. Kola-forekomstene. Tekniskeanalyserviser0,7-0,8% RE203 Av detteinnholder ca. 2 % Y203. Reservermegetbetydelige. Magmatiskejernforekomster av Kiruna-typen.

18 14 Sverige.Kiruna-Loussovara. Ren jernmal med 2 % - 3 % apatittmed 0,5 % - 0,7 % RE203. Årsprsd.15-18mill,tonnmalm. Representerer tonnRE203/år. Reserverca. 2000mill,tonnmalm. Verdenforøvrig.Antakeligmegetstore,men oppgaversavnespå det nåværendetidspunkt. Sedimentærefosfatleier: Undersøkelserviserat RE203-innholdet er megetlavti slike forekomster. Carbonatitterav Søvetypen. Inneholdersomregelfra 5-10% apatitt,unntagelsesvis opp til 20 % apatitt. Inneholderi alm.0,5-1% RE203. Reserveri Syd-Afrika-området, Brasilog Canadamegetstore. Pyroklor(Na,Ca, Fe, Ce)2Nb206F Mineraleter knyttettil karbonatitterav Søve-typen. ReservermegetbetydeligeinnenSyd-Afrikaområdet,Brasilog Canada. Euxenitt- Samarskitt- Davidittmineralene. Disseer knyttettil granittiskebergarterog granittpegmatitter. Reserversmå. Vii spilleen underordnetrollei RE203-framstillingen totaltsett. Mineralersomkan få bet dningsom Ce-råstoff. Ortitt(Allanitt) Ofteknyttettil granitterog pegmatitter. Steenstrupin. Knyttettil nefelinsyenitt bergarterpå Grønland. Konklusjon Følgendemineralerutnyttesnå til produksjonav Ce-gruppenselementer. Monazitt. Bastr:åsitt. Apatitt. EUxenitt- Samarskitt. Reservenemå betegnessommegetstorefor de tre førstemineralers vedkommende. 2. Y-gru ens mineraler. St Xenotim YPO4. Forekommeri granittiskebergarterog granittpeg.ganger.

På lag med miljøet ELRETUR 2013

På lag med miljøet ELRETUR 2013 På lag med miljøet ELRETUR 2013 LEDER Bransjen trenger solide industrielle ordninger for fremtiden Elretur har samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet EE-avfall siden ordningen ble satt i gang i 1999, først

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl Innsamling av kasserte mobiltelefoner i kommuner med henteordning for småelektronikkavfall; En kartlegging og evaluering av innsamlingsgrad og klimagassutslipp Anders Ingvar Gire Dahl Institutt for naturforvaltning

Detaljer

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Strålevern Hefte 26 StrålevernHefte 26 revidert 2005 TRANSPORT AV RADIOAKTIVT MATERIALE I UNNTAKSKOLLI Utdrag fra ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig

Detaljer

Metals for modern life

Metals for modern life Metals for modern life UTGAVE 2014 Funnet som ble en gullgruve Slik fungerer metallmarkedet Framtidens gruver ligger i byene Vi produserer metaller for det moderne samfunnet Boliden utvinner mineraler

Detaljer

SOS IALOKOIN 0 VI IN

SOS IALOKOIN 0 VI IN IMF 4 ^ Historien om dyt Et av de seneste fremstøt i geometrien siden Archimedes og Euclid for 000 år siden la grunnvollen, ble nylig utført på en IBM 704 kalkulator i Paris. Den beregnet på en time og

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR I dette nummer: «Hva mener sosialøkonomene?>> spør hovedstyrets formann i et betimelig innlegg til høyre. Debatten om Fellesskapet er så emnet for lederen, og det at avgjørelsen nå er utsatt viser bare

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ørnulf Seippel Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen

Ørnulf Seippel Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen Ørnulf Seippel Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

Notater. Johan Heldal og Johan Fosen. Statistisk konfidensialitet i SSB Et diskusjonsnotat. 2001/28 Notater 2001

Notater. Johan Heldal og Johan Fosen. Statistisk konfidensialitet i SSB Et diskusjonsnotat. 2001/28 Notater 2001 2001/28 otater 2001 Johan Heldal og Johan Fosen otater Statistisk konfidensialitet i SSB Et diskusjonsnotat Seksjon for statistiske metoder og standarder Emnegruppe: 00.90 ,QQKROG %DJUXQQ 2PXOLHIRUPHUIRUIRUPLGOLQJDYVWDWLVWLVLQIRUPDVMRQ

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

AMS & Demand Response

AMS & Demand Response AMS & Demand Response Insentiver til forbrukerne for å oppnå ønskede virkninger med AMS Kim R. Klungland Veileder Ellen K. Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen En bolig ekstra Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital 312 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

DICTIONARY / FAQ. www.monbjergpil.dk --- www.a-b.dk --- www.recycler.dk. (Google oversettelse. Justeres senere for å korrigere norsk.

DICTIONARY / FAQ. www.monbjergpil.dk --- www.a-b.dk --- www.recycler.dk. (Google oversettelse. Justeres senere for å korrigere norsk. DICTIONARY / FAQ www.monbjergpil.dk --- www.a-b.dk --- www.recycler.dk (Google oversettelse. Justeres senere for å korrigere norsk.) *) OEM = Original Equipment Manufacturer. En går til gjenvinning OEM

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

SOSIALOKONOMI. HiyWL SKOLE

SOSIALOKONOMI. HiyWL SKOLE SOSIALOKONOMI HiyWL SKOLE STATISTISK SENTRALBYRAS HANDBOKER 34 SOS IALOKONOMI KURS III PA BYRASKOLEN Statistisk Sentralbyrå Oslo 1974 ISBN 82-537--0373-2 FORORD Statistisk Sentralhyra har i mange år hatt

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge PROSJEKTOPPGAVE I DET INTEGRERTE MASTERGRADSSTUDIET I ODONTOLOGI Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge Agnete Norheim Kaldestad og Tina Foseide Toklum Kull 2004 2009 Veileder: Nils Roar Gjerdet

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer