ikke gikk til skolen? Hva hvis Lisa Nobels fredspris 2014: LOs kamp mot barnearbeid og samarbeidet med fredsprisvinner Kailash Satyarthi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ikke gikk til skolen? Hva hvis Lisa Nobels fredspris 2014: LOs kamp mot barnearbeid og samarbeidet med fredsprisvinner Kailash Satyarthi."

Transkript

1 Nobels fredspris 2014: FOTO: COLOURBOX.COM Hva hvis Lisa ikke gikk til skolen? LOs kamp mot barnearbeid og samarbeidet med fredsprisvinner Kailash Satyarthi.

2 «Ingen unnskyldning om fattigdom eller ditt eller datt. Vi er for total boikott av barnearbeid.» Fredsprisvinner Kailash Satyarthi til LO-Aktuelt i millioner barn tripper ikke glade til skolen 2 barna er på jobb 3

3 VERDEN KAN FORANDRES Siden 80-tallet er antall barnearbeidere gått ned med 78 millioner. Fredsprisvinner Kailash Satyarthi har frigjort titusener barnearbeidere fra slaveri. Mange av barna har levd under umenneskelige arbeidsforhold og blitt utsatt for alvorlige overgrep. Satyarthi er en pionér for bekjempelse av barnearbeid. Fredelig utvikling og sosial rettferd hviler på et kunnskapsfundament og en respekt for barns rettigheter. Nobelkomiteen har gjort et særdeles klokt valg ved tildeling av årets fredspris. LO KJEMPER MOT BARNEARBEID Året er Den unge jenta er solgt av sine foreldre og innelåst på en teppefabrikk i Nepal. Hun er 5 år. Enten vil hun dø før hun er 20, eller være krøpling. Og kanskje pryder noen av hennes tepper norske gulv. LO krever samme år at norske myndigheter tar affære. LO krever dokumentasjon på hvilke norske bedrifter som selger varer produsert av barnearbeidere eller slaver. Vi vil så sterkt vi kan oppfordre regjeringen til å legge like mye tyngde og kraft i dette spørsmålet som det er gjort i miljøspørsmålet internasjonalt, sier LOs nestleder Esther Kostøl på en høring om barnearbeid. Bjørne Grimsrud i Frie Faglige Internasjonale (FFI) har samlet dokumentasjon. Han kan fortelle at barn ofte jobber 16 timer i døgnet. Barna får ikke ta imot besøk. Barna blir presset, truet og mishandlet. De orker ikke å leke. Mange er utslitt før de kommer i tenårene. Grimsrud og LO mener det må opprettes et internasjonalt kontrollorgan. Barnearbeid er et globalt problem, konstaterer han. DEN LANGE KAMPEN Barnearbeid har lenge vært et omfattende problem, særlig i fattige land. På begynnelsen av 1990-tallet vokste det fram en økende bevissthet om barnearbeid. Det ble den gang anslått at det fantes nær 250 millioner barnearbeidere i verden. Med barnearbeid snakker vi ikke om at barn og unge får betalt for å utføre noen små tjenester, men om barn som daglig arbeider, med den konsekvens at de nektes rett til utdanning og har arbeid som går ut over barnets helse. Barnearbeid var (og er) mest utbredt i Asia, særlig innen servicenæring, teglsteinindustri, teppeindustri, jordbruk, klesindustri og fyrstikkproduksjon. I dag anslås det at det finnes 168 millioner barnearbeidere i verden. Barna rekrutteres fra fattige deler av befolkningen. De har gjerne foreldre som selv er analfabeter, eller er kasteløse (India). Foreldre lokkes til å selge sine barns arbeidskraft for småpenger og vage løfter. Også i Afrika er barnearbeid utbredt. I USA og Europa er det tilfeller av barnearbeid, men i langt mindre omfang. Land med obligatorisk skolegang har generelt lite barnearbeid. I Norge har LOs sommerpatrulje avdekket noen få enkeltsaker. TEPPEKNYTERE: Disse barna i Katmandu i Nepal er tvuget til daglig blodslit med knytting av tepper. 4 5

4 FREDSPRISVINNER KAILASH SATYARTHI «Forbrukerne må bevisstgjøres til ikke å kjøpe varer tilvirket av barn.» Fredsprisvinner Kailash Satyarthi, til LO-Aktuelt i 1994 I over 30 år har årets fredsprisvinner Kailash Satyarthi arbeidet for å avskaffe barnearbeid og å fremme utdanning for barn. Han startet og var den ledende kraften i organisasjonen South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS). Satyarthis organisasjon har etablert og drevet en lang rekke uformelle skoler og rehabiliteringssentre for tidligere barnearbeidere. Han er i dag president i Global Campaign for Education i India. Barnearbeid var innarbeidet i Satyarthis hjemland India. I mange LO-Aktuelt 1996: Kailash Satyarthi med barn han hentet ut fra en teppefabrikk i land hvor barnearbeid var utbredt, ble det stilltiende akseptert og/eller støttet av myndighetene. I India ble myndighetene relativt tidlig med på å bekjempe barnearbeid. I tråd med indisk tradisjon organiserte SACCS en rekke «marsjer», der barn og voksne drar fra landsby til landsby og snakker med lokalbefolkning. Satyarthi stiller samtidig krav til myndigheter om å gjøre noe med barnearbeidsproblemet. Satyarthi har frigjort titusener av barnearbeidere, ikke minst innen teppeindustrien. Barna har levd under umenneskelige arbeidsforhold og i mange tilfeller vært utsatt for alvorlige overgrep utover selve arbeidet. Satyarthis metoder var å frigjøre barn fra slaveri, gi dem trygghet og opplæring og gjenforene dem med foreldrene. Han vekket samtidig opinion og myndigheter i eget land og internasjonalt. SACCS har også knyttet allianser til fagbevegelsen i India for å øke deres engasjement i kampen mot barnearbeid. Den faglige føderasjonen HMS (Hind Mazor Sabha) ble en samarbeidspartner for LO i denne sammenheng. Satyarthi er en rolig, klok mann, som gjennom handling viser alvoret i barnearbeid og dets konsekvenser. Han støtter bruk av boikott og forbrukeraksjoner rettet mot produkter laget av barn. Satyarthi arbeid har vært risikofylt. Han har ofte blitt truet på livet, og to av hans medarbeidere er blitt drept i dette arbeidet. Satyarthis prosjekt er å skape en verden fri for barnearbeid, og de konkrete aksjonene er alltid blitt fulgt opp med informasjon til omverdenen og politisk innsats. KAMPEN DRAS I GANG Framfylkingen drar i 1987 til India. Her blir LOs barne- og familieorganisasjon vitne til barnearbeid i praksis. LOs nestleder Esther Kostøl deltar på turen sammen med Framfylkingens Liv Baklund. Inntrykkene blir sterke, og bidrar til å vekke et dypt og langvarig engasjement. På slutten av 1980-tallet blir barnearbeid for alvor satt på dagsordenen i fagbevegelsen i Norge. Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Handel og Kontor (HK) krever handling. Leif Iversen, daværende ungdomssekretær i HK, spiller en sentral rolle i kampen. LOs ledelse, med Yngve Hågensen og Esther Kostøl i spissen, gir barnearbeid prioritet, og LOs internasjonale avdeling ILO ILO er unikt i FN-systemet med sin trepartsstruktur bestående av fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og medlemslandenes myndigheter, alle fullverdige medlemmer med beslutningsmyndighet. ILO er FNs vaktbikkje i arbeidslivet. (KILDE: FN) engasjerer seg kraftig i arbeidet sammen med LOs organisasjons- og informasjons-avdeling. I 1991 støtter LO et prosjekt i regi av Frie Faglige Internasjonale (FFI). LO tar sikte på å kartlegge omfanget av barnearbeid. Samtidig innleder LO samarbeid med fagbevegelsen i land hvor barnearbeid er vanlig. Målet er avskaffelse av alt barnearbeid. FFIs ungdomssekretær Bjørne Grimsrud gjør barnearbeid til et stort tema innen FFI. I 1993 er det utarbeidet en omfattende internasjonal strategi. Samme år holder FFI en konferanse om barnearbeid i Sør-Asia, der Satyarthis organisasjon SACCS deltar. Konferansen blir finansiert av FFI og LO. KRAV OM REGLER MOT BARNEARBEID I 1994 lanserer FFI en kampanje for å vise at barnearbeid er et globalt problem. Målet er å skape nasjonale og internasjonale lover og regler som forbyr barnearbeid. FNs organ for arbeidssaker, Den internasjonale 6 7

5 arbeidsorganisasjonen (ILO), var på den tiden i tvil om hva slags strategi den skulle velge i kampen mot barnearbeid. FFI lanserer derfor krav på ILOs årlige konferanse om å mobilisere samfunnet i kampen mot barnearbeid, samt å støtte tiltak og regler for å stoppe handel med varer produsert av barn. Som resultat er det allerede i nasjonale faglige kampanjer mot barnearbeid, i alle deler av verden. Fra 1991 til 1996 bruker LO, inkludert støtte fra Norad, nær 3 millioner kroner på kampen mot barnearbeid. Gjennom FFIkampanjen øker engasjementet ytterligere. Mot slutten av 90-tallet er fagbevegelsen i over 100 land engasjerte i å dokumentere barnearbeid, fremme kampanjer mot barnearbeid, jobbe for bedre lovgivning og kreve et bedre skoletilbud. ILO-konvensjon 138, artikkel 1 Enhver medlemsstat som denne konvensjon gjelder for, forplikter seg til å føre en politikk som tar sikte på en effektiv avskaffelse av barnearbeid og en gradvis hevning av minstealderen for adgang til sysselsetting eller arbeid til et nivå som gjør det mulig for unge personer å oppnå en mest mulig fullstendig fysisk og mental utvikling. (KILDE: FN) FLERE BLIR MED Her hjemme vokser det fram et bredt engasjement i LOs lokalorganisasjoner og fagforeninger over hele landet. Det lages underskriftskampanjer til støtte for LOs krav om at FN må nedsette en barnearbeidskommisjon. LO i Moss får en rekke lokale bedrifter til å undertegne kontrakter mot barnearbeid. I tillegg til NTL og HK, engasjerer Fellesforbundet, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Fellesorganisasjonen (FO) og Norsk Idretts Sentralorganisasjon (NISO) seg aktivt i kampen mot barnearbeid. På initiativ fra HK sender LO og Virke i mai 1995 brev til handelsministeren. Her bes det om en utredning om barnearbeid i internasjonal handel og norsk import, samt et utvalg for å se på merkeordninger som virkemiddel i kampen mot barnearbeid. Initiativet blir fulgt opp av stortingsrepresentant Grethe Fossli (A) ved en interpellasjon i Stortinget i juni samme år. Her blir begge LOs krav imøtekommet. I 1996 får HK gjennomslag for en felles erklæring med Virke om bekjempelse av barnearbeid. ERKJENNELSENE KOMMER Det internasjonale presset fra fagbevegelsen gir resultater mot slutten av 90-tallet. Land som tidligere fornektet at det finnes barnearbeid, begynner å erkjenne problemet. I Bangladesh gjennomfører myndighetene, i samarbeid med ILO og Unicef, tiltak som eliminerer barnearbeid i tekstilindustrien. Barna får i stedet skolegang, og foreldrene blir tilbudt jobbene barna hadde. Mens internasjonal fagbevegelse kjemper mot barnearbeid, er det sterke krefter som ikke vil ha endring. SAMARBEID: Fredsprisvinner Kailash Satyarthi og Bjørne Grimsrud i Myndigheter og overklassen i land med mye barnearbeid, som ofte selv tjente på barns billige arbeidskraft, ønsker ikke noe forbud mot barnearbeid. Kailash Satyarthi og andre ble ofte utsatt for represalier og drapstrusler. BARNEARBEID PÅ DAGSORDENEN I FN FN vedtar i 1989 en konvensjon om barns rettigheter, der frihet fra barnearbeid er en rettighet. ILO, som helt siden etableringen i 1918 har hatt barnearbeid på dagsordenen, er usikre på hvordan de skal følge opp dette. Et eget prosjekt kalt International Program for elimination of Child Labour (IPEC) blir etablert, men problemet er at ILO-konvensjon 138 kun har 46 ratifikasjoner fra de over 170 medlemslandene. FFI avholder ungdomskonferanse i Oslo i LOs daværende leder Yngve Hågensen sier i sin hilsningstale: «Målet er å avskaffe barnearbeid, og vi skal gjøre vår del av jobben.» Ett år tidligere tar LO opp spørsmålet om barnearbeid i samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet. Det blir nedsatt en arbeidsgruppe med Esther Kostøl som leder. Gruppen fremmer sin rapport våren OSLO I SENTRUM MOT BARNEARBEID Rapporten blir et viktig dokument for Arbeiderpartiregjeringens jobb mot barnearbeid. Ikke minst blir rapporten viktig da Utenriksdepartementet bestemmer seg for å gjennomføre en større internasjonal 8 9

6 barnearbeidskonferanse alt i Konferansen resulterer i Oslo Decleration against Child Labour og en Agenda for Action. LO i Norge spiller en betydelig rolle i å tilrettelegge for konferansen, både med tanke på deltakere fra fagbevegelsen og politisk innflytelse. Bjørne Grimsrud, da forsker ved Fafo, blir hentet inn av UD som rådgiver i forbindelse med forarbeidene, gjennomføringen og etterarbeidene. Konferansen blir viktig for å få UNICEF og ILO til å jobbe tettere og mer samlet mot barnearbeid. Oslokonferansen var også medvirkende til at ILO intensiverte arbeidet med å utvikle en ny ILO-konvensjon: C182. Den nye konvensjonen utfyller lovgivning i forhold til de aller verste former for barnearbeid. Den erstatter ikke, men skal alltid virke sammen med den eksisterende ILOkonvensjon 138. Norsk UD følger året etter opp med å ta initiativet til å opprette et felles organ mellom ILO, UNICEF og Verdensbanken om å utarbeide ny felles statistikk om barnearbeid. Denne institusjonen ligger i dag ved Universitetet i Roma og heter Understanding Children s Work (UCW). Det blir også tatt et norsk initiativ overfor Verdensbanken. Tre norske eksperter (en av dem var Bjørne Grimsrud) blir sendt til Washington for å bidra til å etablere en politikk mot barnearbeid i Verdensbanken. PLAKAT: I 1996 laget elevene på Tegning-, form- og fargelinja på Røyken videregående skole en utstilling om barnearbeid. BRED MOBILISERING Kampen mot barnearbeid vokser i omfang utover 1990-tallet. COOP Norge gir klart utrykk for at de ikke selger varer produsert av barn, og har kontrollmekanismer for å etterleve dette. LO jobber parallelt med store internasjonale selskaper, for å få avtaler om at deres underleverandører ikke skal benytte barn i produksjonen. Gjennom tiår har den internasjonale fagbevegelsen forsøkt å etablere dialog med multinasjonale selskap om arbeidsstandarder. Dette arbeidet kastet lite av seg, fordi selskapene ikke ønsket å anerkjenne internasjonal fagbevegelse som part i slike samtaler. Den brede sosiale mobiliseringen i kampen mot barnearbeid skaper nytt handlingsrom. I 1997 vedtar partene innen klesproduksjonen i EU en erklæring der barnearbeid er sentralt. Dermed er en barriere brutt. I årene som følger kommer flere avtaler og klausuler av ulike slag, både med enkelte multinasjonale selskap og i handelsavtaler. ILO-konvensjon 182, Artikkel 1 og 2 Hver medlemsstat som ratifiserer denne konvensjon skal treffe umiddelbare og effektive tiltak for å sikre forbud mot og avskaffelse av de verste former for barnearbeid snarest mulig. I denne konvensjon skal uttrykket «barn» omfatte alle personer under 18 år. (KILDE: FN) 10 11

7 KAMPANJE: LO ga ut CDene «Kom ut og lek» og «Lek mer» hvor inntektene gikk til kampen mot barnearbeid. LOs daværende leder, Yngve Hågensen, skrev en hilsen til kjøperen. DEN LANGE MARSJEN I 1996 tar LOs internasjonale avdeling, ved nestleder Else Berit Eikeland, initiativ til at ITUC (The International Trade Union Confederation) samler fagbevegelsen til å jobbe mer koordinert mot barnearbeid. ITUC samler innspill til å utarbeide en ny ILO-konvensjon mot de verste formene for barnearbeid det som senere skulle bli ILO-konvensjon 182. I dette arbeidet blir det opprettet nær kontakt med flere frivillige organisasjoner i land i sør, hvor særlig Kailash Satyarthi spiller en helt sentral rolle. Med støtte fra ITUC blir han leder for Global March against Child Labour. I 1998, med støtte fra norsk LO, gjennomfører organisasjonen en storstilt marsj med tidligere barnearbeidere, på alle verdens kontinenter. Marsjen kom til Norge 30. april mai står Kailash Satyarthi på talerstolen på Youngstorget og taler mot barnearbeid. Dagen etter drar følget hans videre til Bergen, Stavanger og Tromsø. Marsjen ender opp i Genève, til åpningen av ILOs generalforsamling. Tusenvis av barn, representanter fra frivillige organisasjoner og fagbevegelsen markerer sin motstand mot barnearbeid. ET HISTORISK VEDTAK ILO-konvensjon 182 om forbud mot barnearbeid blir vedtatt første gang i Samarbeidet mellom Global March og fagbevegelsen fortsetter opp mot endelig behandling året etter. Frykten var stor for at ILO vil svekke forslaget som ble vedtatt. Men kampanjen og trykket mot regjeringer og arbeidsgiverne viser seg å gi positive resultater. Bill Clinton, som den gang var USAs president, deltar på ILO-konferansen. Clinton garanterer at USA ville ratifisere ILO-konvensjon 182, om den ble vedtatt. Dette var historisk, da USA har et svært anstrengt forhold til ILO og konvensjonene. Det ble et veldig sterkt signal til ILOs medlemsland at USA ønsket en konvensjon om de verste former for barnearbeid velkommen. I 1999 ble forslaget til ny konvensjon faktisk styrket, og vedtatt enstemmig. ILO-konvensjon 182 om forbud mot barnearbeid er i dag ratifisert av 177 nasjoner, Dette er, sammen med konvensjonen mot tvangsarbeid, det høyeste antall ratifikasjoner noen ILO- konvensjon har oppnådd. MYE OPPNÅS Antall barnearbeidere er redusert. Bevisstheten om barnearbeid er styrket internasjonalt. Myndighetene i land hvor barnearbeid er utbredt, nekter ikke lenger konsekvent for at barnearbeid eksisterer, men erkjenner i større grad barnearbeid som et problem som må løses. Tall fra 2014 anslår at barnearbeid er redusert med rundt 78 millioner. Norsk fagbevegelse har bidratt til denne utviklingen. Forbrukere er mer bevisste, og store selskaper har i økende grad tatt inn klausuler mot barnearbeid i sine interne etiske retningslinjer. Vi er på vei mot en verden fri for barnearbeid. Men det vil kreve tid og innsats å komme dit. Rapporter fra ILO viser at det ikke blir mulig å oppnå målet om avskaffe de verste formene for barnearbeid innen Det er derfor ønskelig fra både ITUC og Global March å bruke anledningen knyttet til prisutdelingen til å få barnearbeid på dagsordenen igjen. I tillegg har millioner av barn fortsatt ikke tilgang til utdanning. NOEN AV LOS PROSJEKTER Fra 1995 var LO engasjert i fem prosjekter i Pakistan, India og Nepal. Prosjektene fokuserte hovedsakelig på å skaffe skoletilbud som alternativ til barnearbeid. De mest omfattende var et skoleprosjekt i området rundt Haripur i Pakistan, startet av pakistansk LO, All Pakistan Federation of Labour (APFOL). Prosjektet tilrettela fem års utdanning for 40 barnearbeidere. Her fikk tidligere barnearbeidere skolemateriell, undervisning, et varmt måltid hver dag og et par sko (for mange det første par de hadde hatt). LO dekket alle kostnader ved driften av prosjektet, samt en godtgjørelse til foreldrene. Betalingen var litt større enn lønna de ville ha fått om de hadde hatt barna i arbeid. Lønningsdag var alltid kombinert med foreldremøte, så her var det 100 prosent frammøte ved alle foreldremøter. Etter hvert kom foreldre eller bestemødre fra nabolaget og spurte om deres barn også kunne få gå på skolen. Slik vokste prosjektet til totalt å omfatte 160 barn. I perioden overførte LO til sammen kr til prosjektet. JENTEKOLLEKTIVET LO ga støtte til å etablere et jentekollektiv knyttet til Mukti Ashram i New Dehli, India, som ble drevet av South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS). Senteret ble startet og drevet av årets fredsprisvinner Kailash Satyarthi. Senteret var i første omgang et tilbud bare for gutter. Siden jenter og gutter ikke kunne bo sammen utenfor familien, ønsket senterets ledelse å bygge en avdeling for jenter, som etter en del vanskeligheter ble ferdigstilt i Driften kom i gang i januar LO bidro med storparten av kostnadene for 12 13

8 HVILER: En indisk gutt sover på jobb. Arbeidet hans er å samle inn hår fra frisører. Håret brukes til å lage parykker. «KOM UT OG LEK» I 1996 tar LO initiativ til to CD-utgivelser («Kom ut og Lek» og «Lek Mer»), hvor alle LOs salgsinntekter ( kr) gikk uavkortet til barnearbeidsprosjektene i Asia. Framtredende norske artister bidro. I denne sammenheng ble det utgitt to CD-singler: «Drømmeskogen» av Magnus Grønneberg og «Hjerte av is» av Jørn Hoel. Bluesartisten Kristin Berglund stilte seg i front for barnearbeidssaken og turnerte på skoler og i foreninger om barnearbeidssaken. Hun lagde også sangen «Av en barnehånd», som ble utgitt som CD-singel i norsk og engelsk versjon. CD-ene fikk mye medieomtale, og mange artister bidro ved ulike arrangementer. LO holdt solidaritetskonsert med Steinar Albrigtsen, Lynni Treekrem, Jørn Hoel, Ole Paus med flere. På denne tiden var etterspørselen etter foredragsholdere og artister i fagbevegelsen større enn det var mulig å dekke. barnearbeid er utbredt. Et spesielt eksempel er Iqbal Masih. Teppearbeideren ble satt fri av Bounded Labour Liberation Front (BLLF) i Pakistan. Han ble aktivist og flere ganger truet på livet. Iqbal drømte om å bli jurist og arbeide mot barneslaveri. Han talte barnearbeidernes sak på CNN og i den amerikanske kongressen. Etter å ha gjort problemet med barnearbeid kjent for verden, kom han hjem til Pakistan. Første påskedag 1995 ble han myrdet. Mordets omstendigheter var sterkt omdiskutert. Den svenske filmregissøren Magnus Bergmar lagde filmen «Slavpojkens död» om Iqbal Masih. Filmen ble til under krevende omstendigheter. LO støttet filmen økonomisk og bidro til visning på mange ulike arrangementer. Iqbal Masih ble bare 12 år. etableringen. Jentekollektivet hadde plass til 38 barn. Bare i løpet av de første 14 månedene i drift hadde 155 barn nytt godt av å kunne oppholde seg i senteret. Her har de hatt fokus på å opprette selvtillit og selvrespekt, lære å lese og skrive. Samtidig er det tett kontakt med familiene, med sikte på at barn kan komme hjem og starte på sin lokale skole, så langt det er mulig. Prosjektsamarbeidet med SACCS fungerte godt. LO overførte i prosjektperioden totalt kr til SACCS jentekollektiv. BARN OG UNGE MOT BARNEARBEID Kampen mot barnearbeid skaper stort engasjement, både blant barn og unge og i samfunnet for øvrig. I 1996 lager elevene ved tegning-, form- og fargelinja på Røyken videregående skole en utstilling om barnearbeid. LOs barneorganisasjon Framfylkingen engasjerer seg blant annet med T-skjorter påtrykket «Stopp barnearbeid». HK gjennomfører en storstilt kampanje for elever i klasse om barnearbeid. Det blir laget både informasjons- og aktivitetshefte. I tillegg arrangeres en tegnekonkurranse. Den blir gjennom flere episoder dekket av NRK og Midt i Smørøyet. Vinneren får reise til New York for å møte generalsekretæren i UNICEF. Vinneren overrekker der 2000 signerte postkort med oppfordring til FN om å bekjempe barnearbeid. ETISK HANDEL Etableringen av Initiativ for etisk handel i 2000, hvor LO er en av initiativtakerne sammen med Kirkens Nødhjelp, COOP Norge og Hovedorganisasjonen Virke, blir et nytt og viktig bidrag også i kampen mot barnearbeid. Mer enn 100 norske selskaper får nå råd om hvordan de blant annet skal håndtere barnearbeid i leverandørkjeden. «SLAVPOJKENS DÖD» LOs aktiviteter har gitt stor oppmerksomhet om barnearbeid, og betydelige midler er blitt skaffet til veie. FN ga i sin tur ros for måten prosjektene ble gjennomført på. Den mest betydningsfulle innsatsen mot barnearbeid blir likevel gjort av lokale personer og organisasjoner i landene der Denne brosjyren er utgitt av LO i forbindelse med utdeling av Nobels fredspris 2014 til Kailash Satyarthi. Manus: Ståle Dokken, leder av LOs organisasjonsavdeling Takk til: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek for arkiv/ billedmateriale og til Leif Iversen og Bjørne Grimsrud for bakgrunnsstoff, tekstbidrag, billedmateriale og framfor alt for innsatsen i kampen mot barnearbeid. Bearbeiding, layout og trykk: LO Media 14 15

9 «5 til 10 prosent av all bistand bør øremerkes fri og obligatorisk skolegang. Det burde være ethvert lands fremste prioritet. Fredsprisvinner Kailash Satyarthi til LO-Aktuelt i facebook.com/lonorge GRAFISK PRODUKSJON: LO MEDIA

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid

Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som Det internasjonale arbeidsbyråets

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter. ILO konvensjon nr 138, om minstealder for adgang til sysselsetting

FNs konvensjon om barnets rettigheter. ILO konvensjon nr 138, om minstealder for adgang til sysselsetting FNs konvensjon om barnets rettigheter Sammendrag: FNs konvensjon for barnets rettigheter, populært kalt barnekonvensjonen, er den konvensjonen som er ratifisert av flest land. Det er kun Somalia og USA

Detaljer

SCENARIO 49,- ET SPILL OM KLÆR OG ARBEIDSLIV

SCENARIO 49,- ET SPILL OM KLÆR OG ARBEIDSLIV OG REIDSLIV FOTO: ILO /. KHEMK Før rollespillet starter, skal klassen deles i 6 grupper som inntar hvert sitt perspektiv. Rollegrupper vil være arbeidstakere, arbeidsgiver, SENRIO myndigheter, forbrukere,

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

SCENARIO 2. Utvikling i saken. ut fra flammene. Norske medier skriver nå mye om saken i Bangladesh.

SCENARIO 2. Utvikling i saken. ut fra flammene. Norske medier skriver nå mye om saken i Bangladesh. , 9 4 KLÆR M O L L ET SPI BEIDSLIV OG AR FOTO: REUTERS/ANDREW BIRAJ SCENARIO 2 Utvikling i saken 150 personer mistet livet i den voldsomme brannen ved Bangdu Ltd i Bangladesh, og mange ble hardt skadd.

Detaljer

Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA

Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA Global Rammeavtale mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund/IBTU og Veidekke ASA for utvikling av gode arbeidsforhold i Veidekke ASAs globale virksomhet 1. Forord Denne avtalen er forhandlet fram

Detaljer

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE FAKTA MENNESKEHANDEL er organisert handel av mennesker, der formålet oftest er tvangsarbeid eller seksuelle tjenester. Som

Detaljer

KONVENSJON OM RAMMEVERK TIL FREMME AV SIKKERHET OG HELSE I ARBEIDSLIVET. Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse -

KONVENSJON OM RAMMEVERK TIL FREMME AV SIKKERHET OG HELSE I ARBEIDSLIVET. Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse - KONVENSJON OM RAMMEVERK TIL FREMME AV SIKKERHET OG HELSE I ARBEIDSLIVET Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse - som er sammenkalt i Genève av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

ILO KJERNEKONVENSJONER

ILO KJERNEKONVENSJONER Ressursdokument: ILO-kjernekonvensjoner ILO KJERNEKONVENSJONER ILOs åtte kjernekonvensjoner, eller menneskerettighetskonvensjoner, setter minimumsstandarder for arbeidslivet. Kjernekonvensjoner kan deles

Detaljer

Den internasjonale arbeidskonferansen

Den internasjonale arbeidskonferansen Den internasjonale arbeidskonferansen KONVENSJON 189 KONVENSJON OM ANSTENDIG ARBEID FOR ARBEIDSTAKERE I PRIVATE HJEM, VEDTATT AV KONFERANSEN PÅ DENS 100. SESJON, GENÈVE, 16. JUNI 2011 1 Konvensjon 189

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN Konvensjon nr. 183 - konvensjon om revisjon av konvensjonen om mødrevern (revidert), 1952 Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse,

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Årsmelding. Initiativ for etisk handel (IEH)

Årsmelding. Initiativ for etisk handel (IEH) Årsmelding 2002 Initiativ for etisk handel (IEH) 1 IEH medlemmer per 31.12.2002 Bedrifter 1. Bama Gruppen 2. The Body Shop 3. Coop 4. Fabel Tekstil 5. Hakon Gruppen 6. KappAhl 7. Norgesgruppen 8.. Rema

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Sjumilssteget i kommunene kommuneanalyser

Sjumilssteget i kommunene kommuneanalyser Sjumilssteget i kommunene kommuneanalyser FNs konvensjon om barnets rettigheter 1924: Declaration of the rights of the children (Geneve - Folkeforbundet): The mankind owes to the child the best it has

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STAVANGER KOMMUNE 2012-2015 Del 1 Bakgrunn, ansvar og målsettinger Innledning Stavanger kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

Konvensjon nr. 181 om privat arbeidsformidling

Konvensjon nr. 181 om privat arbeidsformidling Konvensjon nr. 181 om privat arbeidsformidling Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Geneve, og som har trådt sammen

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Parat For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en

Detaljer

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell?

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Landsmøte 2014 Norsk Sterilforsyning Øystein Roll Kategorisjef Med. forbruksvarer Innkjøp & Logistikk Rana Plaza, Bangladesh Medisinske produkter

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE?

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Tilflyttingskonferansen i Nordland 2014 HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Rita Lekang, distriktssekretær LO Nordland Arbeidsinnvandring Arbeidsinnvandring i Norge har en lang historie.

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Modul 1: Hva er menneskehandel?

Modul 1: Hva er menneskehandel? Modul 1: Hva er menneskehandel? Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne en forståelse av begrepet menneskehandel som på engelsk blir referert til som «human trafficking» eller «trafficking in

Detaljer

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Velkommen til det første møtet i Kinaforum Dagens tema: Presentasjon av Regjeringens Kinastrategi: Mål og prioriteringer i vårt forhold til Kina. Fokus, samordning

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Vedlegg 2 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE mellom Oppegård kommune (heretter kalt Kjøperen) Organisasjonsnummer: xxxxxx og (heretter kalt Selgeren) Organisasjonsnummer: KJØP AV SERVISE OG KJØKKENUTSTYR INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utdanningsforbundets internasjonale arbeid

Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Sterk Engasjert Solidarisk Profesjonell www.utdanningsforbundet.no 2 Innledning Utdanningsforbundet organiserer de yrkesgruppene som har ansvaret for den mest

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Presentasjon av Bergen kommunes

Presentasjon av Bergen kommunes Presentasjon av Bergen kommunes bruk av ILO-kjernekonvensjoner som henholdsvis 1. Kontraktvilkår 2. Egenrapporteringsskjema 1. Kontraktsvilkår Leverandørene skal i kontraktsperioden utføre egenrapportering

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Diskriminering av eldre

Diskriminering av eldre Diskriminering av eldre Norsk geriatrikongress April 2013 Bjørn Erik Neerland Diskriminering av eldre et globalt perspektiv INTRODUKSJON Sammendrag De siste tiårene er eldres rettigheter forbedret globalt

Detaljer

Etnisk og demokratisk Likeverd

Etnisk og demokratisk Likeverd Til Næringskomiteen Alta, 12. april 2012 Innspill vedrørende Fiskeri- og Kystdepartementets Prop. 70 L (2011 2012)om endringer i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven Dersom visse deler av forslagene

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

Krav og innspill fra Framfylkingen sin barnekonferanse Barn på Flukt

Krav og innspill fra Framfylkingen sin barnekonferanse Barn på Flukt Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon Youngsgate 11 0181 OSLO www.framfylkingen.no / postmaster@framfylkingen.no Telefon: +47 23 06 19 80 Bank: 9001.07.07896 Org.nr: 971 434 775 Statsminister

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Bedrifters samfunnsansvar i Uruguay 2011

Bedrifters samfunnsansvar i Uruguay 2011 Bedrifters samfunnsansvar i Uruguay 2011 Sist oppdatert: 16/11/2011 // Bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) har over flere år blitt et stadig viktigere tema i Uruguay, men

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro.

Detaljer

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene.

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene. KORT KAMPANJEN 1 2 Kampanjen mot sexkjøp og menneskehandel er en av flere aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med Året for like muligheter. Hovedmålsettingen er å fremme like muligheter for

Detaljer

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse I dette opplegget skal elevene lære mer om FN og FNs menneskerettighetskonvensjoner, med særlig fokus på konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Vedlegg D Administrative bestemmelser Side 1 av 6 VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. GENERELT... 2 2. SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 2.1... Menneskerettigheter 2 2.2... Prinsipper og

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune

En innføring. Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune MENNESKERETTIGHETER En innføring Gunnar M. Ekeløve-Slydal (red.) Med bidrag av Beate Ekeløve-Slydal, Knut V. Bergem, Njål Høstmælingen og Gro Hillestad Thune Humanist forlag, Oslo 2014 Humanist forlag

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

Hva er viktig for meg?

Hva er viktig for meg? Hva er viktig for meg? Barnekonvensjonen og retten til å delta Thomas Wrigglesworth - @thomaswri «I have found the best way to give advice to children is to find out what they want and then advice them

Detaljer

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden I vårt program for det nordiske formannskapet i 2002 har vi valgt å prioritere områder som er meget viktige for utviklingen av Morgendagens

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

UKM 08/13 Kastediskriminering

UKM 08/13 Kastediskriminering UKM 08/13 Kastediskriminering «Hvis du ikke blir ansett som et menneske, gjelder ikke menneskerettighetene» «Tenk deg at du måtte vaske tørrtoalett og avløp, koste gater eller ta hånd om de døde i landsbyen

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene Utenriksdepartementet Seksjon for menneskerettigheter og demokrati P.B. 8114 Dep 0032 Oslo Oslo, 4. mars, 2014 Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid

Detaljer

Sivilombudsmannens FOREBYGGINGSENHET. Forebygger tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Sivilombudsmannens FOREBYGGINGSENHET. Forebygger tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Sivilombudsmannens FOREBYGGINGSENHET Forebygger tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Mange mennesker

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 NHFs landsmøte i 2011 vedtok en politisk rammeplan for landsmøteperioden 2011-2013. Planen peker ut hvilke politikkområder som skal være prioritert

Detaljer

Europarådets konvensjon om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære. Istanbulkonvensjonen. Trygghet fra frykt fra vold.

Europarådets konvensjon om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære. Istanbulkonvensjonen. Trygghet fra frykt fra vold. Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Istanbulkonvensjonen Trygghet Trygghet fra frykt fra vold Hva er formålet med konvensjonen? Europarådets

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Peti Wiskemann Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK

KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som

Detaljer