EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015"

Transkript

1 EL A Tromsø Generalforsamling Vår

2 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i Auditorium 3, onsdag 8. april kl DU kan stille til valg som President, Generalsekretær, Økonomiansvarlig, Markedsføringsansvarlig, Vice President of Academic Activities, Vice President of Seminars & Conferences og Vice President of Student Trainee Exchange Programme. Vi har også følgende directorstillinger: Arbeidslivsdagen, prosedyrekonkurransen, forhandlingskonkurransen, studieturer og social director. På Generalforsamlingen får dere innsyn i semesterrapportene, og økonomiansvarlig vil legge frem forslag til budsjett for neste styreperiode og regnskap. Det skal velges revisor og eventuelle vedtektsendringer skal stemmes over. Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø har stemme-, forslags-, og talerett på GF, jf. vedtektens 9. Dagsorden vil være tilgjengelig onsdag 1. April på Facebook og på våre hjemmesider. Det er bare å ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om vervene og hvordan det er å sitte i styret til ELSA Tromsø. Henvendelser kan rettes til Med vennlig hilsen Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 2

3 Bestemmelser i vedtektene som omhandler GF 9 Stemme-, forslags- og talerett Samtlige medlemmer har stemme-, forslags- og talerett på generalforsamlingen. Det er ikke anledning til å overdra sin stemme til andre. Andre kan av generalforsamlingen innvilges observatørstatus, med tale- og forslagsrett. 10 Vedtak og valg første og femte ledd Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. Ved opptellingen av stemmene regnes ikke nøytrale stemmer med. Alle vedtak skal skje ved åpen votering, med mindre et styremedlem krever hemmelig votering. Hemmelig votering må kreves for hver enkelt sak det skal voteres over. Valg av styre skal alltid foregå ved hemmelig votering. 11 Valg av styre og directors Ved valg av styre skal medlemmene velges i følgende rekkefølge: 1. President 2. AA-ansvarlig 3. S&C-ansvarlig 4. STEP-ansvarlig 5. Markedsføringsansvarlig 3

4 6. Økonomiansvarlig 7. Generalsekretær 8. Valg av directors 12 Vedtektsendringer Vedtektsendringer kan kun vedtas med 2/3 flertall på generalforsamlingen. Endringsforslagene må være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen. Ved enstemmighet kan generalforsamlingen endre vedtektene uavhengig av begrensningen i første ledd annet punktum. Vedtektsendringene må da ha saklig sammenheng med et eller flere av de endringsforslag som er foreslått i samsvar med første ledd annet punktum. Vedtektsendringene trer i kraft når generalforsamlingen heves. En enstemmig generalforsamling kan vedta at vedtektsendringer skal tre i kraft fra et annet tidspunkt. 24 Revisor Generalforsamlingen velger revisor for ELSA Tromsø. Styremedlem kan ikke velges til revisor. Revisor skal i forbindelse med revisjon av regnskapene for ELSA Tromsø gjennomgå og kontrollere: regnskap, 4

5 bilag, kassabeholdning, kontoutskrifter, styrevedtak vedrørende økonomiske disposisjoner, og budsjett for regnskapsperioden. Annet materiale av betydning for revisjonen skal forelegges revisor på oppfordring. Alt materiale bør stilles til revisors disposisjon minst tre uker før avholdelse av generalforsamlingen. Revisor skal legge frem en skriftlig revisjonsrapport for generalforsamlingen. Revisor har rett til å kontrollere regnskapsføringen i løpet av regnskapsperioden. 5

6 Dagsorden 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 3. Referat fra forrige avholdte generalforsamling (vedlegg 1) 4. Semesterrapporter (vedlegg 2) 5. Revisors beretning (vises på skjerm 6. Oppdatert regnskap og budsjett 2014/2015 (vises på skjerm) 7. Forslag til nytt budsjett 2015/2016 (vises på skjerm) 8. Valg av revisor 9. Valg av nytt styre 6

7 Vedlegg 1 Referat Generalforsamling ELSA Tromsø Deltakende fra styret: John, Mathilde, Marit, Martine, Kristian, Andrea, Sonja, Gard, Deltakende medlemmer: 15 Sak 1 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden Innkalling enstemmig vedtatt. Dagsorden enstemmig vedtatt. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og tellekorps Styret innstilte på følgende, som ble enstemmig valgt av generalforsamlingen Ordstyrer John Nilsen Referent Kristian Wangsfjord Tellekorps Gard Fornes, Andrea Jansen og Sonja Lorentzen Sak 3 Referat fra forrige avholdte generalforsamling Enstemmig tatt til orientering av generalforsamlingen. Sak 4 Gjennomgang av semesterrapporter og presentasjon av planer De respektive styremedlemmene som var tilstede under generalforsamlingen redegjorde for sine semesterrapporter. Relevante svar på spørsmål under redegjørelsene: STEP redegjorde for at de er i kontakt med havrettssenteret og et advokatfirma i Alta. Økonomiansvarlig redegjorde for at årets budsjett går i pluss, men at målet er å gå i null. Videre at flere budsjettposter er økt. Økonomiansvarlig v/ styret har ingen foreløpig plan om å benytte midler fra sparekonto, da vi anser det som en viktig buffer for å kunne drive med samme aktivitetsnivå uten en sponsor i fremtiden. Director for studieturer forklarte litt hva bakgrunnen for få påmeldinger fra ELSA Tromsø til studieturen Brussel/Luxembourg. Videre at egenandelene ikke kan kuttes særlig mye mer, dersom turene skal være av samme kvalitet og langturen skal gå til Asia/Amerika. Forslaget om å øke budsjettposten til studieturer, som fremmes på neste styremøte, ble også presentert for generalforsamlingen. 7

8 Styret redegjorde også for planene rundt økt oppslutning rundt internasjonale muligheter i ELSA. Både når det gjelder deltakelse på internasjonale møter i ELSA, men også ELSA Delegations, Summer law school mm. Styrets foreløpige planer om markedsføring, informasjonsmøte og adgang til å få subsidiert deltakelse ble presentert for generalforsamlingen. Sak 5 Regnskap og budsjett 2013/2014 Regnskap og budsjett lagt frem for generalforsamlingen. Sak 6 Forslag til revidert budsjett Økonomiansvarlig la frem forslag til foreløpig revidert budsjett. Redegjorde for økninger og kutt i budsjettpostene, se vedlegg 4. Forhandlingskonkurransen arrangeres for første gang, og har følgelig fått egen post i budsjettet. Rekruttering er senket, men vil nok bli økt, da utgifter til bl.a. GF havner under denne posten. Reisestøtte til internasjonale arrangement er økt for å gi muligheten til flere av styrets medlemmer til å delta på slike møter, med økonomisk dekning fra ELSA Tromsø. S&C og STEP er økt grunnet behov for flere midler til den gjennomgående drift av områdene. Sak 7 Valg av revisor Styret innstilte på Bjarne Martinsen, enstemmig valgt av generalforsamlingen. Revisors beretning for tidligere styreperiode legges frem neste generalforsamling. 8

9 Vedlegg 2 Semesterrapport President Vårsemesteret har vært spennende og utfordrende for min del. Årets tre første måneder har vært fylt med mange viktige aktiviteter for ELSA. Vi har lansert vår aller første forhandlingskonkurranse med stor suksess. I tillegg har vi arrangert Arbeidslivsdagen og forelesninger med stor suksess. For min egen del har vårsemesterets aller største opplevelse vært å reise på International Presidents Meeting i Baku, Aserbajdsjan. Her møtte jeg 50 andre presidenter fra hele Europa. Tema for møtet var den videre utviklingen av ELSA og ulike utfordringer som vi møter som presidenter for våre lokalgrupper. Det gledet meg derfor stort å se at ELSA Tromsø på ingen måte hang etter i forhold til andre lokalgrupper i Europa både på antall arrangement og det faglige nivået. Mye av det harde arbeidet vi la ned i høst for å nå ut til studentene med alle de forskjellige tilbudene vi har, ser nå ut til å gi resultater. Mange har søkt på traineeships gjennom STEP og en fra Tromsø har fått innvilget et traineeship i Østerike. Noe vi er veldig fornøyd med å ha fått til. En student fra Tromsø skal også reise til New York som ELSA delegat i FNs permanente forum for urfolk. Dette er utrolig kult, og motiverer oss veldig for å satse videre på markedsføringen av disse mulighetene til alle medlemmene våre. Avslutningsvis vil jeg takke hele styret for et fantastisk morsomt år! Samarbeidsklimaet har vært veldig godt gjennom hele perioden og uforutsette ting har blitt ordnet på en overraskende lett måte. Det er derfor jeg med tungt hjerte forlater presidentvervet etter denne styreperioden og ønsker det neste styret lykke til! Mathias Brattli Agaze President 9

10 Semesterrapport for generalsekretær Generalsekretærens verv er en del av ELSA Tromsøs administrasjon og er en del av supporting area. Dette betyr i praksis at en har et noe annerledes verv enn key areas herunder AA, S&C og STEP, hvor vervet gen.sek går mer ut på å bistå de øvrige i styret. Dette semesteret har jeg bistått de øvrige medlemmene i styret med blant annet ALD og forhandlingkonkurransen, her har jeg fotografert, vært med behjelpelig med logistikk og på ALD hadde jeg ansvaret for enkelte aktører. Jeg har videre hatt det praktiske ansvaret for vår delegasjon til landsmøtet i Bergen, samt deltatt selv på landsmøtet. I workshopene på landsmøtet hadde vi besøk av internasjonale gjester fra andra ELSA-grupper. Det var veldig interessant å se hvordan de øvrige landene i Europa forvalter human resources. Dette har gitt meg ideer til å videreføre noe av praksisen, til å rekruttere, aktivisere og opprettholde undergruppemedlemmene i ELSA Tromsø. Avslutningsvis har jeg bistått styret med spørsmål og arrangert styremøter og arrangert generalforsamlingen, vår Resten av styreperioden kommer jeg til å konsentrere meg om å lage ferdig transitionmappen for neste styre. Samt holde et møte med nåværende styre om transition. Jeg har i tillegg veldig lyst å få til en hyttetur eller en sosial hendelse med det nåværende styret og det nye. Årsaken til dette vil være å gi både en generell transition som skal omhandle ELSA generelt, knyttet til forventninger m.m. og en individuell transition som skal omhandle styrevervet generalsekretær og de forventningene knyttet til vervet. Mvh John Nilsen Generalsekretær 10

11 Semesterrapport for økonomiansvarlig Dette semesteret har for min del hovedsakelig bestått av oppgaver knyttet til regnskapsføringen, bl.a. bilagsføring, betaling av regninger osv. I mars ferdigstilte jeg merverdiavgiftsregnskapet for 2014 og leverte inn omsetningsoppgaven. Ellers har jeg i mars vært med å arrangere Arbeidslivsdagen 2015, og deltatt på Landsmøte i Bergen fra mars. Resten av dette semesteret vil innebære regnskapsføring, fakturering av aktører i etterkant av ALD, gjennomgang av bilag og ferdigstilling av årsregnskapet for 2014/2015. Jeg skal også utarbeide et hefte med informasjon og tips til neste økonomiansvarlig, samt forberede meg på transition. Mvh Marit Jørgensen Hauge Økonomiansvarlig ELSA Tromsø 11

12 Vice President for Marketing VP Marketing har som hovedansvar å promotere og markedsføre alle arrangementer i regi av ELSA Tromsø på lokalt plan og øvrige ELSA-arrangementer på både nasjonalt og internasjonalt plan som vedrører studentene ved Det Juridiske Fakultet på UiT. Jeg har gjennom dette semesteret stått for markedsføringen av alle arrangementene våre og har jobbet for å ha gode samarbeid med de øvrige i styret for å formidle informasjonen best mulig og i størst mulig utstrekning til alle studentene. Arbeidet har bestått av å lage plakater, flyers, brosjyrer, Facebookarrangementer med videre. Forhandlingskonkurransen I løpet av vårsemesteret ble Forhandlingskonkurransen avholdt for første gang. Jeg har hatt et tett samarbeid med Director for Forhandlingskonkurransen for å promotere konseptet og få studentene engasjert og interessert i konkurransen. Markedsføringen foregikk i stor grad gjennom Facebook for å nå ut til flest mulig med all nødvendig informasjon. STEP Gjennom vårsemesteret har jeg og Vice President for STEP, Andrea, opprettholdt det gode samarbeidet. Vi har nå utarbeidet en generell brosjyre og planlagt en spesiell brosjyre for det kommende nyhetsbrevet. Det har også blitt utarbeidet en mal for nyhetsbrevene som kommer i 6. april. Seminar & Conferences Vi har hatt flere forelesninger i løpet av dette semesteret. Promoteringen har foregått via Facebook, da det har vist seg å være den mest effektive kanalen. Ellers er planen å få markedsført foredrag med sivilombudsmannen som kommer mot slutten av april. I den resterende tiden av styreperioden vil jeg arbeide for å få ferdigstilt et transitiondokument til neste markedsføringsansvarlig, samt få markedsført nyhetsbrevet som kommer 6. april. Mvh Martine Brandt Vice President of Marketing 12

13 Semesterrapport VP STEP STEP er utvekslingsprogrammet til ELSA. Vi jobber aktivt med å promotere utenlandske traineestillinger til norske jusstudenter og skaffe traineestillinger i Norge, som kan tilbys til utenlandske jusstudenter. Arbeidsoppgavene i STEP dette semesteret har bestått av følgende: 1. Studenthuting Arbeidet med markedsføringen av nyhetsbrevet: Stått på stand, brukt fronter, facebook, instagram, fakultetet sine skjermer, sendt mail til alle som har meldt seg på mailinglist, utarbeidet brosjyrer om nyhetsbrevet som er tilgjengelig på PJ og markedsført STEP i JUST. Brukt en god tid på hver enkelt søknad. Har gått gjennom alle søknadene og gitt individuell veiledning gjennom søknadsprosessen til alle som har søkt STEPtrainee. Søkerantallet har økt fra totalt 1 som søkte i fjor til 6 som søkte på forrige nyhetsbrev, og vi har enda et nyhetsbrev igjen. En søker fra Tromsø fikk trainee i Østerrike. Hun skal blant annet skrive reisebrev til ELSA. Kommer til å bistå hun dersom hun har behov for det. Har jobbet en god del med å finne relevante traineestillinger for studentene ved Det juridiske fakultet i Tromsø og oversatt nyhetsbrevet til norsk. 2. Jobhunting Kontaktet en rekke arbeidsgivere ang traineeships. Jobbet med traineeavtalen STEP inngikk med FeFo forrige semester. Påbegynt det praktiske arbeidet rundt det å ta imot en trainee. Helt konkret vil det si å finne boplass, skattekort, visum og slike praktiske nødvendigheter. Den 15. juli vil jeg ta imot traineen og følge den til Vadsø. 13

14 Videre vil jeg bistå traineen under hele oppholdet i Vadsø, selv om jeg trer av 1.august. Hatt en del kontakt med Havrettssenteret gjennom semesteret. Men de ville dessverre heller ha en norsk trainee. 3. Generelt Arrangert stands Deltatt på LM Utarbeidet markedsføringsmateriale sammen med Marketing Planlagt utgivelsen av neste nyhetsbrev Hatt møter med undergruppemedlemmer og forsøkt å få de med på det som skjer i STEP Bistått øvrige styremedlemmer i det arbeidet de har gjort Mvh Andrea Jansen Vise President of Student Trainee Exchange Program 14

15 Semesterrapport - Vice President for Academic Activities I løpet av vårsemesteret har mine arbeidsoppgaver i hovedsak vært relatert til oppstart og gjennomføring av vår nye forhandlingskonkurranse, samt planlegging og gjennomføring av ELSA Tromsøs arbeidslivsdag. Av øvrig aktivitet har det vært arrangert én quiz dette semesteret. Jeg har også vært mellomledd mellom Club Tromsø og ELSA, i forbindelse med den nordiske prosedyrekonkurransen. Forhandlingskonkurransen Styret fikk tidlig på plass Alex Jægersen som director for forhandlingskonkurransen. Sammen begynte vi raskt arbeidet med å finne sponsor til konkurransen. Sponsorjakten gikk nokså tregt og hovedsponsor ønsket ikke å forplikte seg til ytterligere samarbeid. På grunn av deres eksklusivitetsklausul var mulighetene for å kontakte andre advokatfirmaer nokså begrenset. Vi bestemte oss dermed for å arrangere konkurransen på egen hånd, og med god hjelp fra flere ansatte ved Det juridiske fakultet, har gjennomføringen gått over all forventning. Særlig Svein Kristian Arntzen og Anna Nylund fortjener en stor takk for sin innsats og sitt engasjement for å få realisert prosjektet. Uten disse og director Alex Jægersen hadde ikke konkurransen vært gjennomførbar. Sistnevnte har gjort en meget god jobb med utformingen, gjennomføringen og det praktiske rundt konkurransen. Konkurransen ble holdt over tre runder og vinnerlaget vil delta i den nasjonale finalen i Oslo i april. Det har vært stor oppslutning og interesse for konkurransen, og jeg håper at forhandlingskonkurransen vil bli et etablert konsept i løpet av årene som kommer. Arbeidslivsdagen (ALD) Arbeidet med ALD begynte allerede på høstsemesteret, men tok seg i stor grad opp på nyåret. Den største delen av arbeidet har bestått av løpende kontakt med de ulike aktørene, utarbeidelse av programblad med annonser, rombooking, arrangering av minglefest, kjøreplan for dagen og andre praktiske oppgaver. Vi har gjennomgående møtt på en del praktiske utfordringer, den største trolig at området hvor arrangementet skulle finne sted, allerede var booket av noen andre. Mitt beste tips til de neste arrangører er å være tidligere ute enn hva man tenker er nødvendig. Likevel gikk gjennomføringen av arrangementet fint og vi har fått gode tilbakemeldinger fra aktørene som deltok. Nytt av året er også avtalen med Juristforeningen, hvor de påtok seg ansvaret for opp- og nedrigging mot et forhåndsavtalt vederlag. Om avtalen ønskes videreført blir opp til det nye styret. 15

16 Til slutt vil jeg takke resten av styret i ELSA Tromsø for godt samarbeid gjennom året, og ikke minst rette en stor takk til alle undergruppemedlemmer som har stilt opp og hjulpet til under arrangementene. Mvh Ingrid Skjelmo Vice President for Academic Activities 16

17 Semesterrapport for Director for prosedyrekonkurransen Forrige semester arrangerte jeg den årlige prosedyrekonkurransen sammen med VP AA. Konkurransen strakk seg over 3 runder, med innledningsvis åtte lag. Avviklingen av arrangementet har gått greit, og vi har ikke hatt noen problemer som vi ikke har fått til å løse. I den innledende fasen av planleggingen var det viktig å finne veiledere og markedsføre arrangementet slik at studenter meldte seg på. Videre var det viktig å reservere rom til de ulike rundene og å fastsette datoene for disse. Det var også nødvendig å finne dommere. Alt dette gikk egentlig veldig greit og vi møtte ikke på de store utfordringene her. De fleste vi spurte om hjelp til avviklingen av konkurransen var interessert i å stille opp, eller hadde forslag til andre som kunne være interessert. Når det kom til påmeldingen meldte 8 lag seg på, så vi fikk akkurat nok deltakere til at rundene kunne avvikles som planlagt. Utfordringen vil neste år ligge i det å skape et større engasjement blant studentene for det å melde seg på, og her gjerne fokusere på de øvrige avdelingene. For gjennomføringen av de ulike rundene hadde det stor betydning at vi hadde såpass mange undergruppemedlemmer til å hjelpe oss. Rekrutteringsprosessen for nevnte medlemmer var derfor viktig, og vi fokuserte på det å skape et engasjement her slik at arrangeringen skulle gå litt lettere. Vi hadde noen problemer underveis med at et lag ikke dukket opp til 2. runde grunnet sykdom. Vi ble først gjort oppmerksomme på dette noen timer før avviklingen av runden. Vi måtte her konsultere reglementet for konkurransen, og fant ut at den beste løsningen derfor var å vurdere de tre lagene som var igjen opp mot hverandre. Dette førte til litt misnøye, men det var dessverre ikke noen annen løsning på slikt et sent stadium. På selve finaledagen gikk alt som smurt, og man kan egentlig regne dagen som en suksess. Deltakere og frivillige virket fornøyde, og dagen endte med en bankett og påfølgende fest. Mvh Sonja Lorentzen Director for prosedyrekonkurransen 17

18 Semesterrapport Director for Forhandlingskonkurransen Planleggingen av årets konkurranse kom ordentlig i gang i begynnelsen av januar. Fakultetet, med Nylund og Arntzen i spissen, var eksemplariske bidragsytere i hele prosessen. Det hele ble innledet med en åpen forelesning i forhandlingsteknikk før påmeldingsfristen gikk ut noen dager senere. Vi fikk 8 påmeldte lag og gjennom tre runder med utslagninger satt vi igjen med et vinnerlag som skal til nasjonal finale i Oslo i midten av april. Tilbakemeldingene fra fakultetet har vært utelukkende positive og arrangementet har blitt tatt godt i mot. De ser frem til en ny konkurranse neste år! Dette var første gang forhandlingskonkurransen ble arrangert og til neste år vil jeg anbefale å begynne markedsføringen ut mot studentene tidligere. Det er mulig å skape enda større oppslutning rundt konkurransen enn hva vi fikk til i år. På tross av noe lav oppslutning blant studentene, ble arrangementet en akademisk suksess. Dommerne ga uttrykk for en svært positiv utvikling blant deltagerne, og at deltagerne holdt et høyt faglig nivå. Forhandlingskonkurransen har blitt en konkurranse med substans som har alle forutsetninger for å kunne leve videre i årene som kommer! Lykke til! Mvh Alex Jægersen Director for Forhandlingskonkurransen 18

19 Semesterrapport Social Director Har avholdt en quiz, og det skal bli avholdt en til i vårsemestret Planen var egentlig fem ila. skoleåret 2014/2015, men fordi den første quizen på vårsiden ble såpass forsinket, blir det tilsammen fire stykker istedenfor. Med en quiz igjen i år har jeg cirka halvparten av delegerte midler igjen. Av de brukte midlene har noe gått til premier, mens noe har gått til en middag med mine to undergruppemedlemmer. De har vært et stort bidrag når det gjelder å skaffe gratis premier, så quizen ville ikke vært det samme uten dem. Mvh Gard Fornes Social Director 19

20 Semesterrapport - VP S&C 2. mars: Foredrag ved Jonas Heli: Vestens sanksjoner mot Russland innenfor olje- og gassektoren. Forelesningen ble avholdt kl i aud. 3. Oppmøte: mellom 30 og 40 stykker. Serverte boller og kaffe. Positive tilbakemeldinger blant studentene, men det krasjet med undervisning til 2. avd. Innholdet i forelesningen var kanskje noe avansert, og forutsatte at studentene hadde en del kjennskap til olje- og gasssektoren, samt det rettslige rundt dette. Likevel var det mange gode spørsmål som ble stilt etterpå, og det er tydelig at en del studenter har interesse for dette tema. 10. mars: Manduksjon i avtalerett med Mathilde Lund Meltvedt, advokatfullmektig i advokatfirmaet Bahr. Forelesningen ble avholdt kl i aud. 2. Oppmøte: Full sal (rundt 120 stykker). Serverte boller og kaffe. Veldig positive tilbakemeldinger blant studentene - positivt å gjennomføre en eksamensrettet forelesning, virker som dette lokker med seg mange folk. Svært godt tilbud for 1. avd - kanskje ikke like godt utbytte for 2-4 avd. studentene. 26. april: Vår sivilombudsmann Aage Thor Falkanger skal snakke om sitt mandat i forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse. Avslutningsvis skal han snakke litt generelt om Sivilombudsmannens organisasjon som institusjon og offentlig organ og setter av tid til spørsmål. Forelesningen vil finne sted fra kl i aud. 2. Vi sørger for servering av boller og kaffe, kanskje noe ekstra til anledningen. Regner med godt oppmøte, men må ta i betraktning at det er eksamenstid. Generelt: - planlegger gjennomføring av legal english kurs tidlig på høstsemesteret. Dette må planlegges i god tid for å bli gjennomført på best mulig måte. - Har brukt mye tid på å prøve å få i gang et lunsjseminar uten hell. Planen var at relevante autoriteter på fakultetet skulle bruke litt tid hver på å snakke om temaene personvern og stordata. Ønsket er at dette skal være en uformell greie - hvor terskelen for at studentene 20

21 kan stille spørsmål er lav. Dette er noe vi ønsker å kunne gjennomføre i løpet av neste termin. Mvh Mathilde Morel Daasvatn VP Seminars & Conferences 21

22 Semesterrapport Director S&C studieturer I vårsemesteret har jeg arrangert og gjennomført årets lange studietur. Studieturen gikk til Singapore, hvor 12 studenter var januar. Tilbakemeldingene fra studentene har vært gode, både om det faglige opplegget og turen generelt. Turen resulterte i et underskudd som var høyere enn forventet, mye grunnet kronefallet, valutaendringer, økte skatter og større avgifter på fly og overnatting. I etterkant av turen har jeg sluttført budsjetter, regnskap og gjennomført etterarbeid for årets to studieturer. Dette inkluderer evalueringer og rapporter til ELSA Norge og ELSA International, samt evaluering til intern bruk. I starten av semesteret ble planlegging og organiseringen av ELSA Norges studietur til Brussel/Luxembourg avsluttet for min del. Jeg var ansvarlig for transport og reise. Turen ble gjennomført februar. I mars deltok på National Council Meeting i Bergen, hvor jeg ble valgt som Vice President S&C i ELSA Norge for perioden 2015/2016. I slutten av april skal jeg delta på International Council Meeting i Cluj Napoca, Romania. Kristian Wangsfjord Director S&C studieturer 22

23 23

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Arbeidsregler for ELSA Oslo Vedtatt på Generalforsamling våren 2017 Sist endret på Generalforsamling våren 2017

Arbeidsregler for ELSA Oslo Vedtatt på Generalforsamling våren 2017 Sist endret på Generalforsamling våren 2017 Arbeidsregler for ELSA Oslo Vedtatt på Generalforsamling våren 2017 Sist endret på Generalforsamling våren 2017 Kapittel 1 Styret og styremøter 1-1 Styret Styret er ELSA Oslos høyeste organ mellom Generalforsamlingen,

Detaljer

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1-1 Navn og struktur The European Law Students Association (ELSA) Oslo er

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO VEDTEKTER FOR ELSA OSLO I kraft etter Generalforsamlingen i ELSA Oslo tirsdag 8. november. Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1 - Formål The European Law Students Association (ELSA) Oslo skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap

VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap Kapittel 2. Generalforsamlingen Kapittel 3. Styret Kapittel 4. Økonomi Kapittel 5. Studietur Kapittel

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på Generalforsamling for ELSA Bergen 22.11.2016 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er The European Law Students Association

Detaljer

Generalforsamling. ELSA Tromsø. Torsdag 26. november 2015 AUD 2 Norges arktiske universitet

Generalforsamling. ELSA Tromsø. Torsdag 26. november 2015 AUD 2 Norges arktiske universitet Generalforsamling ELSA Tromsø Torsdag 26. november 2015 AUD 2 Norges arktiske universitet Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av a innkalle til Generalforsamling, i samsvar

Detaljer

-Oppdatert sist etter Generalforsamlingen høsten 2015

-Oppdatert sist etter Generalforsamlingen høsten 2015 -Oppdatert sist etter Generalforsamlingen høsten 2015 President Leder/President har blant annet ansvaret for: o Board Management o Å lede og forberede styremøter jevnlig o Å ha oversikt over hva som skjer

Detaljer

Vedtekter for ELSA Norge

Vedtekter for ELSA Norge Vedtekter for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen vår 2015 1 Navn og struktur KAPITEL I FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP Organisasjonens navn er ELSA Norge. ELSA Norge er medlem av organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på generalforsamling høst 2001 Oppdatert sist etter generalforsamling høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er

Detaljer

ELSA Norges vedtekter Sist endret under Landsmøtet i Bergen, Høst 2016

ELSA Norges vedtekter Sist endret under Landsmøtet i Bergen, Høst 2016 ELSA Norges vedtekter Sist endret under Landsmøtet i Bergen, Høst 2016 KAPITEL I FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er The European Law Students Association Norway

Detaljer

Arbeidsregler for ELSA Norge

Arbeidsregler for ELSA Norge Arbeidsregler for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen våren 2015 1. Generelle bestemmelser 1-1 ELSA Norges beskyttere ELSA Norges beskyttere er professor Jo Stigen og førstelagmann Arild O. Eidesen.

Detaljer

Arbeidsregler for ELSA Norge

Arbeidsregler for ELSA Norge Arbeidsregler for ELSA Norge Sist oppdatert etter Landsmøtet i Oslo vår 2016 1. Generelle bestemmelser 1-1 ELSA Norges beskyttere ELSA Norges beskyttere er professor Jo Stigen og førstelagmann Arild O.

Detaljer

Arbeidsregler for ELSA Norge Sist endret under Landsmøtet i Bergen, Høst 2016

Arbeidsregler for ELSA Norge Sist endret under Landsmøtet i Bergen, Høst 2016 Arbeidsregler for ELSA Norge Sist endret under Landsmøtet i Bergen, Høst 2016 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 ELSA Norges beskyttere ELSA Norges beskyttere er professor Jo Stigen og førstelagmann Arild O.

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD)

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) Generalforsamling i ProgNett våren 2013 Møtedato: 21/5-2013 Møtetid: 17.00 Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) SAKLISTE Etablering av generalforsamlingen Valg av ordstyrer og referent Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Årsrapport. ELSA Norge, herunder ELSA Bergen, ELSA Oslo og ELSA Tromsø. Hovedsamarbeidspartner

Årsrapport. ELSA Norge, herunder ELSA Bergen, ELSA Oslo og ELSA Tromsø. Hovedsamarbeidspartner Årsrapport ELSA Norge, herunder ELSA Bergen, ELSA Oslo og ELSA Tromsø 2010 2011 Oppsummering av styreperioden 2010-2011 ved president i ELSA Norge I det følgende kommer en oversikt over ELSA året 2010-2011.

Detaljer

Referat Generalforsamling 2017

Referat Generalforsamling 2017 Referat Generalforsamling 2017 ELSA Tromsø Torsdag 30. mars 2017 AUD 2 UiT Norges arktiske universitet Referat Generalforsamling 30.03.17 Presidenten åpner Generalforsamling kl. 14.18. Tilstede: 38 1.

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

Innkalling til FILs generalforsamling 2016

Innkalling til FILs generalforsamling 2016 Innkalling til FILs generalforsamling 2016 22.09.16 klokken 18.00, auditorium R, Sydneshaugen skole Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Årsberetning

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon.

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon. Referat fra Generalforsamling Mandag 25.01.2016, kl. 14:15-15:00, Auditorium D7, Dragvoll Oppmøtte: 20 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 26 stemmeberettigede totalt. 1. Dagsorden 1. Valg av møtepersonell

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke Sist endret 27.01.17 Menageriet Linjeforening for studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)...

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Generalforsamling ELSA Bergen

Generalforsamling ELSA Bergen Generalforsamling ELSA Bergen 28. april 2016 Dagsorden 1) Valg av ordstyrer 2) Valg av referent 3) Valg av tellekorps 4) Godkjennelse av innkalling 5) Godkjennelse av dagsorden 6) Godkjennelse av referat

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling. 18. Februar 2014 TF145

Generalforsamling. 18. Februar 2014 TF145 Generalforsamling 18. Februar 2014 TF145 1. Velkommen 2. Godkjenning og konstituering 1. Godkjenning av innkalling 2. Oppnevning av referenter 3. Oppnevning av signatører - 2 stk 3. Presentasjon av oss

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter. Alle studenter ved det nevnte studiet kan melde seg inn som medlem i AquariÅs. Disse kan også stille til valg når det er styrevalg.

Vedtekter. Alle studenter ved det nevnte studiet kan melde seg inn som medlem i AquariÅs. Disse kan også stille til valg når det er styrevalg. Vedtekter 1.1 En uavhengig linjeforening AquariÅs skal være en linjeforening som er driftsmessig og politisk uavhengig av Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). Alle administrative vedtak bestemmes

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Innholdsfortegnelse FORORD%...%4! STRUKTUR%...%6! TILLITSVALGTE%I%ELSA%NORGE%...%7! ELSA!NORGE!...!29! ELSA!OSLO!...!8! ELSA!BERGEN!...!38!

Innholdsfortegnelse FORORD%...%4! STRUKTUR%...%6! TILLITSVALGTE%I%ELSA%NORGE%...%7! ELSA!NORGE!...!29! ELSA!OSLO!...!8! ELSA!BERGEN!...!38! Innholdsfortegnelse FORORD%...%4! STRUKTUR%...%6! TILLITSVALGTE%I%ELSA%NORGE%...%7! ELSA!NORGE!...!7! ELSA!OSLO!...!8! ELSA!BERGEN!...!9! ELSA!TROMSØ!...!10! ELSA!KRISTIANSAND!...!11! OM%ELSA%NORGE%...%12!

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium torsdag 17. september 2015. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 28.10.2015 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 26.10.2015 kl. 16.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE

INNKALLING TIL STYREMØTE Inviterte: INNKALLING TIL STYREMØTE NORSK MEDISINSTUDENTFORENING UTLAND Cathrine Sevre (CS) Leder Nina Norum (NN) Nestleder Ingrid Dyvik (ID) NS 2016 Martine Magnussen (MM) Økonomiansvarlig Anne Sandvik

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Generalforsamling ELSA Bergen. 24. november 2015

Generalforsamling ELSA Bergen. 24. november 2015 Generalforsamling ELSA Bergen 24. november 2015 Dagsorden 1) Valg av ordstyrer 2) Valg av referent 3) Valg av tellekorps 4) Godkjennelse av innkalling 5) Godkjennelse av dagsorden 6) Godkjennelse av referat

Detaljer

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag»

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Vedtekter for Econa Trøndelag (Sist revidert 02.06.15) 1 Navn Lokalavdelingens

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With)

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Innkalling til Inters Delegatmøte 07.09.2011 kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Antall vedlegg: 3 Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Godkjenning av innkalling og saksliste Delegatmøtet godkjente innkallingen og sakslisten

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer