EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015"

Transkript

1 EL A Tromsø Generalforsamling Vår

2 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i Auditorium 3, onsdag 8. april kl DU kan stille til valg som President, Generalsekretær, Økonomiansvarlig, Markedsføringsansvarlig, Vice President of Academic Activities, Vice President of Seminars & Conferences og Vice President of Student Trainee Exchange Programme. Vi har også følgende directorstillinger: Arbeidslivsdagen, prosedyrekonkurransen, forhandlingskonkurransen, studieturer og social director. På Generalforsamlingen får dere innsyn i semesterrapportene, og økonomiansvarlig vil legge frem forslag til budsjett for neste styreperiode og regnskap. Det skal velges revisor og eventuelle vedtektsendringer skal stemmes over. Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø har stemme-, forslags-, og talerett på GF, jf. vedtektens 9. Dagsorden vil være tilgjengelig onsdag 1. April på Facebook og på våre hjemmesider. Det er bare å ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om vervene og hvordan det er å sitte i styret til ELSA Tromsø. Henvendelser kan rettes til Med vennlig hilsen Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 2

3 Bestemmelser i vedtektene som omhandler GF 9 Stemme-, forslags- og talerett Samtlige medlemmer har stemme-, forslags- og talerett på generalforsamlingen. Det er ikke anledning til å overdra sin stemme til andre. Andre kan av generalforsamlingen innvilges observatørstatus, med tale- og forslagsrett. 10 Vedtak og valg første og femte ledd Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. Ved opptellingen av stemmene regnes ikke nøytrale stemmer med. Alle vedtak skal skje ved åpen votering, med mindre et styremedlem krever hemmelig votering. Hemmelig votering må kreves for hver enkelt sak det skal voteres over. Valg av styre skal alltid foregå ved hemmelig votering. 11 Valg av styre og directors Ved valg av styre skal medlemmene velges i følgende rekkefølge: 1. President 2. AA-ansvarlig 3. S&C-ansvarlig 4. STEP-ansvarlig 5. Markedsføringsansvarlig 3

4 6. Økonomiansvarlig 7. Generalsekretær 8. Valg av directors 12 Vedtektsendringer Vedtektsendringer kan kun vedtas med 2/3 flertall på generalforsamlingen. Endringsforslagene må være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen. Ved enstemmighet kan generalforsamlingen endre vedtektene uavhengig av begrensningen i første ledd annet punktum. Vedtektsendringene må da ha saklig sammenheng med et eller flere av de endringsforslag som er foreslått i samsvar med første ledd annet punktum. Vedtektsendringene trer i kraft når generalforsamlingen heves. En enstemmig generalforsamling kan vedta at vedtektsendringer skal tre i kraft fra et annet tidspunkt. 24 Revisor Generalforsamlingen velger revisor for ELSA Tromsø. Styremedlem kan ikke velges til revisor. Revisor skal i forbindelse med revisjon av regnskapene for ELSA Tromsø gjennomgå og kontrollere: regnskap, 4

5 bilag, kassabeholdning, kontoutskrifter, styrevedtak vedrørende økonomiske disposisjoner, og budsjett for regnskapsperioden. Annet materiale av betydning for revisjonen skal forelegges revisor på oppfordring. Alt materiale bør stilles til revisors disposisjon minst tre uker før avholdelse av generalforsamlingen. Revisor skal legge frem en skriftlig revisjonsrapport for generalforsamlingen. Revisor har rett til å kontrollere regnskapsføringen i løpet av regnskapsperioden. 5

6 Dagsorden 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 3. Referat fra forrige avholdte generalforsamling (vedlegg 1) 4. Semesterrapporter (vedlegg 2) 5. Revisors beretning (vises på skjerm 6. Oppdatert regnskap og budsjett 2014/2015 (vises på skjerm) 7. Forslag til nytt budsjett 2015/2016 (vises på skjerm) 8. Valg av revisor 9. Valg av nytt styre 6

7 Vedlegg 1 Referat Generalforsamling ELSA Tromsø Deltakende fra styret: John, Mathilde, Marit, Martine, Kristian, Andrea, Sonja, Gard, Deltakende medlemmer: 15 Sak 1 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden Innkalling enstemmig vedtatt. Dagsorden enstemmig vedtatt. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og tellekorps Styret innstilte på følgende, som ble enstemmig valgt av generalforsamlingen Ordstyrer John Nilsen Referent Kristian Wangsfjord Tellekorps Gard Fornes, Andrea Jansen og Sonja Lorentzen Sak 3 Referat fra forrige avholdte generalforsamling Enstemmig tatt til orientering av generalforsamlingen. Sak 4 Gjennomgang av semesterrapporter og presentasjon av planer De respektive styremedlemmene som var tilstede under generalforsamlingen redegjorde for sine semesterrapporter. Relevante svar på spørsmål under redegjørelsene: STEP redegjorde for at de er i kontakt med havrettssenteret og et advokatfirma i Alta. Økonomiansvarlig redegjorde for at årets budsjett går i pluss, men at målet er å gå i null. Videre at flere budsjettposter er økt. Økonomiansvarlig v/ styret har ingen foreløpig plan om å benytte midler fra sparekonto, da vi anser det som en viktig buffer for å kunne drive med samme aktivitetsnivå uten en sponsor i fremtiden. Director for studieturer forklarte litt hva bakgrunnen for få påmeldinger fra ELSA Tromsø til studieturen Brussel/Luxembourg. Videre at egenandelene ikke kan kuttes særlig mye mer, dersom turene skal være av samme kvalitet og langturen skal gå til Asia/Amerika. Forslaget om å øke budsjettposten til studieturer, som fremmes på neste styremøte, ble også presentert for generalforsamlingen. 7

8 Styret redegjorde også for planene rundt økt oppslutning rundt internasjonale muligheter i ELSA. Både når det gjelder deltakelse på internasjonale møter i ELSA, men også ELSA Delegations, Summer law school mm. Styrets foreløpige planer om markedsføring, informasjonsmøte og adgang til å få subsidiert deltakelse ble presentert for generalforsamlingen. Sak 5 Regnskap og budsjett 2013/2014 Regnskap og budsjett lagt frem for generalforsamlingen. Sak 6 Forslag til revidert budsjett Økonomiansvarlig la frem forslag til foreløpig revidert budsjett. Redegjorde for økninger og kutt i budsjettpostene, se vedlegg 4. Forhandlingskonkurransen arrangeres for første gang, og har følgelig fått egen post i budsjettet. Rekruttering er senket, men vil nok bli økt, da utgifter til bl.a. GF havner under denne posten. Reisestøtte til internasjonale arrangement er økt for å gi muligheten til flere av styrets medlemmer til å delta på slike møter, med økonomisk dekning fra ELSA Tromsø. S&C og STEP er økt grunnet behov for flere midler til den gjennomgående drift av områdene. Sak 7 Valg av revisor Styret innstilte på Bjarne Martinsen, enstemmig valgt av generalforsamlingen. Revisors beretning for tidligere styreperiode legges frem neste generalforsamling. 8

9 Vedlegg 2 Semesterrapport President Vårsemesteret har vært spennende og utfordrende for min del. Årets tre første måneder har vært fylt med mange viktige aktiviteter for ELSA. Vi har lansert vår aller første forhandlingskonkurranse med stor suksess. I tillegg har vi arrangert Arbeidslivsdagen og forelesninger med stor suksess. For min egen del har vårsemesterets aller største opplevelse vært å reise på International Presidents Meeting i Baku, Aserbajdsjan. Her møtte jeg 50 andre presidenter fra hele Europa. Tema for møtet var den videre utviklingen av ELSA og ulike utfordringer som vi møter som presidenter for våre lokalgrupper. Det gledet meg derfor stort å se at ELSA Tromsø på ingen måte hang etter i forhold til andre lokalgrupper i Europa både på antall arrangement og det faglige nivået. Mye av det harde arbeidet vi la ned i høst for å nå ut til studentene med alle de forskjellige tilbudene vi har, ser nå ut til å gi resultater. Mange har søkt på traineeships gjennom STEP og en fra Tromsø har fått innvilget et traineeship i Østerike. Noe vi er veldig fornøyd med å ha fått til. En student fra Tromsø skal også reise til New York som ELSA delegat i FNs permanente forum for urfolk. Dette er utrolig kult, og motiverer oss veldig for å satse videre på markedsføringen av disse mulighetene til alle medlemmene våre. Avslutningsvis vil jeg takke hele styret for et fantastisk morsomt år! Samarbeidsklimaet har vært veldig godt gjennom hele perioden og uforutsette ting har blitt ordnet på en overraskende lett måte. Det er derfor jeg med tungt hjerte forlater presidentvervet etter denne styreperioden og ønsker det neste styret lykke til! Mathias Brattli Agaze President 9

10 Semesterrapport for generalsekretær Generalsekretærens verv er en del av ELSA Tromsøs administrasjon og er en del av supporting area. Dette betyr i praksis at en har et noe annerledes verv enn key areas herunder AA, S&C og STEP, hvor vervet gen.sek går mer ut på å bistå de øvrige i styret. Dette semesteret har jeg bistått de øvrige medlemmene i styret med blant annet ALD og forhandlingkonkurransen, her har jeg fotografert, vært med behjelpelig med logistikk og på ALD hadde jeg ansvaret for enkelte aktører. Jeg har videre hatt det praktiske ansvaret for vår delegasjon til landsmøtet i Bergen, samt deltatt selv på landsmøtet. I workshopene på landsmøtet hadde vi besøk av internasjonale gjester fra andra ELSA-grupper. Det var veldig interessant å se hvordan de øvrige landene i Europa forvalter human resources. Dette har gitt meg ideer til å videreføre noe av praksisen, til å rekruttere, aktivisere og opprettholde undergruppemedlemmene i ELSA Tromsø. Avslutningsvis har jeg bistått styret med spørsmål og arrangert styremøter og arrangert generalforsamlingen, vår Resten av styreperioden kommer jeg til å konsentrere meg om å lage ferdig transitionmappen for neste styre. Samt holde et møte med nåværende styre om transition. Jeg har i tillegg veldig lyst å få til en hyttetur eller en sosial hendelse med det nåværende styret og det nye. Årsaken til dette vil være å gi både en generell transition som skal omhandle ELSA generelt, knyttet til forventninger m.m. og en individuell transition som skal omhandle styrevervet generalsekretær og de forventningene knyttet til vervet. Mvh John Nilsen Generalsekretær 10

11 Semesterrapport for økonomiansvarlig Dette semesteret har for min del hovedsakelig bestått av oppgaver knyttet til regnskapsføringen, bl.a. bilagsføring, betaling av regninger osv. I mars ferdigstilte jeg merverdiavgiftsregnskapet for 2014 og leverte inn omsetningsoppgaven. Ellers har jeg i mars vært med å arrangere Arbeidslivsdagen 2015, og deltatt på Landsmøte i Bergen fra mars. Resten av dette semesteret vil innebære regnskapsføring, fakturering av aktører i etterkant av ALD, gjennomgang av bilag og ferdigstilling av årsregnskapet for 2014/2015. Jeg skal også utarbeide et hefte med informasjon og tips til neste økonomiansvarlig, samt forberede meg på transition. Mvh Marit Jørgensen Hauge Økonomiansvarlig ELSA Tromsø 11

12 Vice President for Marketing VP Marketing har som hovedansvar å promotere og markedsføre alle arrangementer i regi av ELSA Tromsø på lokalt plan og øvrige ELSA-arrangementer på både nasjonalt og internasjonalt plan som vedrører studentene ved Det Juridiske Fakultet på UiT. Jeg har gjennom dette semesteret stått for markedsføringen av alle arrangementene våre og har jobbet for å ha gode samarbeid med de øvrige i styret for å formidle informasjonen best mulig og i størst mulig utstrekning til alle studentene. Arbeidet har bestått av å lage plakater, flyers, brosjyrer, Facebookarrangementer med videre. Forhandlingskonkurransen I løpet av vårsemesteret ble Forhandlingskonkurransen avholdt for første gang. Jeg har hatt et tett samarbeid med Director for Forhandlingskonkurransen for å promotere konseptet og få studentene engasjert og interessert i konkurransen. Markedsføringen foregikk i stor grad gjennom Facebook for å nå ut til flest mulig med all nødvendig informasjon. STEP Gjennom vårsemesteret har jeg og Vice President for STEP, Andrea, opprettholdt det gode samarbeidet. Vi har nå utarbeidet en generell brosjyre og planlagt en spesiell brosjyre for det kommende nyhetsbrevet. Det har også blitt utarbeidet en mal for nyhetsbrevene som kommer i 6. april. Seminar & Conferences Vi har hatt flere forelesninger i løpet av dette semesteret. Promoteringen har foregått via Facebook, da det har vist seg å være den mest effektive kanalen. Ellers er planen å få markedsført foredrag med sivilombudsmannen som kommer mot slutten av april. I den resterende tiden av styreperioden vil jeg arbeide for å få ferdigstilt et transitiondokument til neste markedsføringsansvarlig, samt få markedsført nyhetsbrevet som kommer 6. april. Mvh Martine Brandt Vice President of Marketing 12

13 Semesterrapport VP STEP STEP er utvekslingsprogrammet til ELSA. Vi jobber aktivt med å promotere utenlandske traineestillinger til norske jusstudenter og skaffe traineestillinger i Norge, som kan tilbys til utenlandske jusstudenter. Arbeidsoppgavene i STEP dette semesteret har bestått av følgende: 1. Studenthuting Arbeidet med markedsføringen av nyhetsbrevet: Stått på stand, brukt fronter, facebook, instagram, fakultetet sine skjermer, sendt mail til alle som har meldt seg på mailinglist, utarbeidet brosjyrer om nyhetsbrevet som er tilgjengelig på PJ og markedsført STEP i JUST. Brukt en god tid på hver enkelt søknad. Har gått gjennom alle søknadene og gitt individuell veiledning gjennom søknadsprosessen til alle som har søkt STEPtrainee. Søkerantallet har økt fra totalt 1 som søkte i fjor til 6 som søkte på forrige nyhetsbrev, og vi har enda et nyhetsbrev igjen. En søker fra Tromsø fikk trainee i Østerrike. Hun skal blant annet skrive reisebrev til ELSA. Kommer til å bistå hun dersom hun har behov for det. Har jobbet en god del med å finne relevante traineestillinger for studentene ved Det juridiske fakultet i Tromsø og oversatt nyhetsbrevet til norsk. 2. Jobhunting Kontaktet en rekke arbeidsgivere ang traineeships. Jobbet med traineeavtalen STEP inngikk med FeFo forrige semester. Påbegynt det praktiske arbeidet rundt det å ta imot en trainee. Helt konkret vil det si å finne boplass, skattekort, visum og slike praktiske nødvendigheter. Den 15. juli vil jeg ta imot traineen og følge den til Vadsø. 13

14 Videre vil jeg bistå traineen under hele oppholdet i Vadsø, selv om jeg trer av 1.august. Hatt en del kontakt med Havrettssenteret gjennom semesteret. Men de ville dessverre heller ha en norsk trainee. 3. Generelt Arrangert stands Deltatt på LM Utarbeidet markedsføringsmateriale sammen med Marketing Planlagt utgivelsen av neste nyhetsbrev Hatt møter med undergruppemedlemmer og forsøkt å få de med på det som skjer i STEP Bistått øvrige styremedlemmer i det arbeidet de har gjort Mvh Andrea Jansen Vise President of Student Trainee Exchange Program 14

15 Semesterrapport - Vice President for Academic Activities I løpet av vårsemesteret har mine arbeidsoppgaver i hovedsak vært relatert til oppstart og gjennomføring av vår nye forhandlingskonkurranse, samt planlegging og gjennomføring av ELSA Tromsøs arbeidslivsdag. Av øvrig aktivitet har det vært arrangert én quiz dette semesteret. Jeg har også vært mellomledd mellom Club Tromsø og ELSA, i forbindelse med den nordiske prosedyrekonkurransen. Forhandlingskonkurransen Styret fikk tidlig på plass Alex Jægersen som director for forhandlingskonkurransen. Sammen begynte vi raskt arbeidet med å finne sponsor til konkurransen. Sponsorjakten gikk nokså tregt og hovedsponsor ønsket ikke å forplikte seg til ytterligere samarbeid. På grunn av deres eksklusivitetsklausul var mulighetene for å kontakte andre advokatfirmaer nokså begrenset. Vi bestemte oss dermed for å arrangere konkurransen på egen hånd, og med god hjelp fra flere ansatte ved Det juridiske fakultet, har gjennomføringen gått over all forventning. Særlig Svein Kristian Arntzen og Anna Nylund fortjener en stor takk for sin innsats og sitt engasjement for å få realisert prosjektet. Uten disse og director Alex Jægersen hadde ikke konkurransen vært gjennomførbar. Sistnevnte har gjort en meget god jobb med utformingen, gjennomføringen og det praktiske rundt konkurransen. Konkurransen ble holdt over tre runder og vinnerlaget vil delta i den nasjonale finalen i Oslo i april. Det har vært stor oppslutning og interesse for konkurransen, og jeg håper at forhandlingskonkurransen vil bli et etablert konsept i løpet av årene som kommer. Arbeidslivsdagen (ALD) Arbeidet med ALD begynte allerede på høstsemesteret, men tok seg i stor grad opp på nyåret. Den største delen av arbeidet har bestått av løpende kontakt med de ulike aktørene, utarbeidelse av programblad med annonser, rombooking, arrangering av minglefest, kjøreplan for dagen og andre praktiske oppgaver. Vi har gjennomgående møtt på en del praktiske utfordringer, den største trolig at området hvor arrangementet skulle finne sted, allerede var booket av noen andre. Mitt beste tips til de neste arrangører er å være tidligere ute enn hva man tenker er nødvendig. Likevel gikk gjennomføringen av arrangementet fint og vi har fått gode tilbakemeldinger fra aktørene som deltok. Nytt av året er også avtalen med Juristforeningen, hvor de påtok seg ansvaret for opp- og nedrigging mot et forhåndsavtalt vederlag. Om avtalen ønskes videreført blir opp til det nye styret. 15

16 Til slutt vil jeg takke resten av styret i ELSA Tromsø for godt samarbeid gjennom året, og ikke minst rette en stor takk til alle undergruppemedlemmer som har stilt opp og hjulpet til under arrangementene. Mvh Ingrid Skjelmo Vice President for Academic Activities 16

17 Semesterrapport for Director for prosedyrekonkurransen Forrige semester arrangerte jeg den årlige prosedyrekonkurransen sammen med VP AA. Konkurransen strakk seg over 3 runder, med innledningsvis åtte lag. Avviklingen av arrangementet har gått greit, og vi har ikke hatt noen problemer som vi ikke har fått til å løse. I den innledende fasen av planleggingen var det viktig å finne veiledere og markedsføre arrangementet slik at studenter meldte seg på. Videre var det viktig å reservere rom til de ulike rundene og å fastsette datoene for disse. Det var også nødvendig å finne dommere. Alt dette gikk egentlig veldig greit og vi møtte ikke på de store utfordringene her. De fleste vi spurte om hjelp til avviklingen av konkurransen var interessert i å stille opp, eller hadde forslag til andre som kunne være interessert. Når det kom til påmeldingen meldte 8 lag seg på, så vi fikk akkurat nok deltakere til at rundene kunne avvikles som planlagt. Utfordringen vil neste år ligge i det å skape et større engasjement blant studentene for det å melde seg på, og her gjerne fokusere på de øvrige avdelingene. For gjennomføringen av de ulike rundene hadde det stor betydning at vi hadde såpass mange undergruppemedlemmer til å hjelpe oss. Rekrutteringsprosessen for nevnte medlemmer var derfor viktig, og vi fokuserte på det å skape et engasjement her slik at arrangeringen skulle gå litt lettere. Vi hadde noen problemer underveis med at et lag ikke dukket opp til 2. runde grunnet sykdom. Vi ble først gjort oppmerksomme på dette noen timer før avviklingen av runden. Vi måtte her konsultere reglementet for konkurransen, og fant ut at den beste løsningen derfor var å vurdere de tre lagene som var igjen opp mot hverandre. Dette førte til litt misnøye, men det var dessverre ikke noen annen løsning på slikt et sent stadium. På selve finaledagen gikk alt som smurt, og man kan egentlig regne dagen som en suksess. Deltakere og frivillige virket fornøyde, og dagen endte med en bankett og påfølgende fest. Mvh Sonja Lorentzen Director for prosedyrekonkurransen 17

18 Semesterrapport Director for Forhandlingskonkurransen Planleggingen av årets konkurranse kom ordentlig i gang i begynnelsen av januar. Fakultetet, med Nylund og Arntzen i spissen, var eksemplariske bidragsytere i hele prosessen. Det hele ble innledet med en åpen forelesning i forhandlingsteknikk før påmeldingsfristen gikk ut noen dager senere. Vi fikk 8 påmeldte lag og gjennom tre runder med utslagninger satt vi igjen med et vinnerlag som skal til nasjonal finale i Oslo i midten av april. Tilbakemeldingene fra fakultetet har vært utelukkende positive og arrangementet har blitt tatt godt i mot. De ser frem til en ny konkurranse neste år! Dette var første gang forhandlingskonkurransen ble arrangert og til neste år vil jeg anbefale å begynne markedsføringen ut mot studentene tidligere. Det er mulig å skape enda større oppslutning rundt konkurransen enn hva vi fikk til i år. På tross av noe lav oppslutning blant studentene, ble arrangementet en akademisk suksess. Dommerne ga uttrykk for en svært positiv utvikling blant deltagerne, og at deltagerne holdt et høyt faglig nivå. Forhandlingskonkurransen har blitt en konkurranse med substans som har alle forutsetninger for å kunne leve videre i årene som kommer! Lykke til! Mvh Alex Jægersen Director for Forhandlingskonkurransen 18

19 Semesterrapport Social Director Har avholdt en quiz, og det skal bli avholdt en til i vårsemestret Planen var egentlig fem ila. skoleåret 2014/2015, men fordi den første quizen på vårsiden ble såpass forsinket, blir det tilsammen fire stykker istedenfor. Med en quiz igjen i år har jeg cirka halvparten av delegerte midler igjen. Av de brukte midlene har noe gått til premier, mens noe har gått til en middag med mine to undergruppemedlemmer. De har vært et stort bidrag når det gjelder å skaffe gratis premier, så quizen ville ikke vært det samme uten dem. Mvh Gard Fornes Social Director 19

20 Semesterrapport - VP S&C 2. mars: Foredrag ved Jonas Heli: Vestens sanksjoner mot Russland innenfor olje- og gassektoren. Forelesningen ble avholdt kl i aud. 3. Oppmøte: mellom 30 og 40 stykker. Serverte boller og kaffe. Positive tilbakemeldinger blant studentene, men det krasjet med undervisning til 2. avd. Innholdet i forelesningen var kanskje noe avansert, og forutsatte at studentene hadde en del kjennskap til olje- og gasssektoren, samt det rettslige rundt dette. Likevel var det mange gode spørsmål som ble stilt etterpå, og det er tydelig at en del studenter har interesse for dette tema. 10. mars: Manduksjon i avtalerett med Mathilde Lund Meltvedt, advokatfullmektig i advokatfirmaet Bahr. Forelesningen ble avholdt kl i aud. 2. Oppmøte: Full sal (rundt 120 stykker). Serverte boller og kaffe. Veldig positive tilbakemeldinger blant studentene - positivt å gjennomføre en eksamensrettet forelesning, virker som dette lokker med seg mange folk. Svært godt tilbud for 1. avd - kanskje ikke like godt utbytte for 2-4 avd. studentene. 26. april: Vår sivilombudsmann Aage Thor Falkanger skal snakke om sitt mandat i forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse. Avslutningsvis skal han snakke litt generelt om Sivilombudsmannens organisasjon som institusjon og offentlig organ og setter av tid til spørsmål. Forelesningen vil finne sted fra kl i aud. 2. Vi sørger for servering av boller og kaffe, kanskje noe ekstra til anledningen. Regner med godt oppmøte, men må ta i betraktning at det er eksamenstid. Generelt: - planlegger gjennomføring av legal english kurs tidlig på høstsemesteret. Dette må planlegges i god tid for å bli gjennomført på best mulig måte. - Har brukt mye tid på å prøve å få i gang et lunsjseminar uten hell. Planen var at relevante autoriteter på fakultetet skulle bruke litt tid hver på å snakke om temaene personvern og stordata. Ønsket er at dette skal være en uformell greie - hvor terskelen for at studentene 20

21 kan stille spørsmål er lav. Dette er noe vi ønsker å kunne gjennomføre i løpet av neste termin. Mvh Mathilde Morel Daasvatn VP Seminars & Conferences 21

22 Semesterrapport Director S&C studieturer I vårsemesteret har jeg arrangert og gjennomført årets lange studietur. Studieturen gikk til Singapore, hvor 12 studenter var januar. Tilbakemeldingene fra studentene har vært gode, både om det faglige opplegget og turen generelt. Turen resulterte i et underskudd som var høyere enn forventet, mye grunnet kronefallet, valutaendringer, økte skatter og større avgifter på fly og overnatting. I etterkant av turen har jeg sluttført budsjetter, regnskap og gjennomført etterarbeid for årets to studieturer. Dette inkluderer evalueringer og rapporter til ELSA Norge og ELSA International, samt evaluering til intern bruk. I starten av semesteret ble planlegging og organiseringen av ELSA Norges studietur til Brussel/Luxembourg avsluttet for min del. Jeg var ansvarlig for transport og reise. Turen ble gjennomført februar. I mars deltok på National Council Meeting i Bergen, hvor jeg ble valgt som Vice President S&C i ELSA Norge for perioden 2015/2016. I slutten av april skal jeg delta på International Council Meeting i Cluj Napoca, Romania. Kristian Wangsfjord Director S&C studieturer 22

23 23

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Norges styremedlemmer bli valgt til ELSAs internasjonale styre, noe som reflekterer bra på kvaliteten og arbeidet som gjøres i ELSA Norge.

Norges styremedlemmer bli valgt til ELSAs internasjonale styre, noe som reflekterer bra på kvaliteten og arbeidet som gjøres i ELSA Norge. Innhold Forord... 2 Struktur... 4 Tillitsvalgte i ELSA Norge... 5 ELSA Norge... 5 ELSA Oslo... 6 ELSA Bergen... 7 ELSA Tromsø... 8 Om ELSA Norge... 9 Interne møter... 10 International Council Meeting (ICM)...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer