UTDANNELS E FOR MISJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTDANNELS E FOR MISJON"

Transkript

1 UTDANNELS E FOR MISJON a" A. S. BURGESS I Historiens lop har tatt en ny kurs. Vi har gitt inn i en tidsalder ~ned kjemiske bomber og masseturisme, med flammekastere og jetfly, med ~nassemedia og massepsykologi, med telstar og pocketboker, sputnikker og vannstoff-bomber. Den nye verden har ogs2 resultert i nye poblemer for menneskene. En parallell utvikling har foregitt pi misjonenes arbeidsfelt. Den gamle bolge av synes i ha Nye misjonsgrupperinger har frembrakt forbauende resultater. En atmosfzre av optimisme og verdenserobring ridet i Edinburgh i Kirken rykket inn og grunnla sitt eget rike der kolonilnaktene hadde hatt fremgang og ipnet d$rene for misjonen. Det lot ti1 i vzre arbeidskraft nok, og markene li modne og ventet. For misjonslederne fortonet det seg som den viktigste oppgave ganske enkelt 2 opplyse folket hjemme om behovene. Et bevis pi at sutdannelse for misjona var maktpsliggende i den tiden er det faktum at den var temaet for den starste av de ni trykksaker som ble gitt ut av konferansen i Edinburgh. I irene som fulgte, var det naturlig at misjonslederne vendte sin storste oppmerksomhet mot problemene for de voksende unge kirker og siden ti1 sporsmilet om forholdet mellom umisjons og nkirkea. Som et resultat av dette ble problemet med cmisjonsutdannelsea ikke lenger av storste viktighet. Men siden vi i v2r nye tid stir overfor nye problemer, er det at vi retter v2r oppmerksomhet enda en gang mot autdannelse for misjon),. Det er av avgjorende betydning at vi lzrer kirken i erkjenne misjonens sanne vesen og de redskaper som er noclvendige i denne nye epoke.

2 Nlr vi betenker kirkens teologiske vesen havner vi i virkelig- Iieten i den konklusjon at akirke er misjons. Det er ikke hensikten med cknne artikkel % diskutere alle teologiske aspekter ved erklreringen at xkirke er misjona. Som et grunnlag for vir tanke aksepterer vi de utmerkede studier soln nylig er fullfort av Johannes Blaulv, <<The Missionary Nature of the Churchx (London og Xelv York 1962) og a? D. T. Niles, <<Upon this Earth), (London og New York 1962). Likesi rapporten ha en gruppe teologer trykt i Bulletin of the Division of Studies, World Council of Churches, Genkve, (Vol. VII, nr. 2, 1961), med tittelen athe Missionary Task of the Church: Theological Reflectionsa. Kirken kan defineres som ~Kristi vedvarende prestetjenesten, redskapet for det kongedflinme soln bide er her og soln koinmer. Gud utvalgte mennesket, Gud utvalgte sin egen s$nn og sendte ham som inisjonsr ti1 hele verden. Kirken i sin tur er blitt utvalgt av Kristus og sendt som hans fortsettende vitnesbyrd ti1 hele verden. Som Luther har sagt, vi skal alle vzre xsmi Kristusers. Vi leser i 1. Joh. 4: 10-12: <<I dette er kjzrligheten, ikke at vi liar elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin ti1 soning for vlre synder. I elskede, har Gud elsket oss si, da er og vi skyldige i elske hverandre. Ingen har noen sinne sett Cud; dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og kjrerligheten ti1 ham er blitt fullkommen i oss., Den hele oppgave for den hele kirke er i vitne for hele verden. Misjonene eksisterer fordi kirken har fitt fullmakt. Misjon er likestillet ined vitnesbyrd: Det kan ikke vzre forskjell pi vitnesbyrd og misjon. Og den fullmakt som ble gitt av Kristus ti1 kirkell i Matteus 28 er den store befaling om i vitne for alle folkeslag og ti1 jordens ender. Hvis kirken ikke ut $rer sitt oppdrag 2 ntbre evangeliet, da er den ikke kirke. I virkeligheten kan Inan spflrre: Er det mulig i vzre et lern pi Kristi legeine uten i vzre et vitne om Kristus bide i ord og gjerning? Gar det ikke an i undersflke om man er en levende gren ved 2 finne ut om inan er misjonzr eller ikke? Vi fremsetter dette som et sp$rsmil, fordi det er et meget omstridt tema. Vi opptrer ikke soin talsmann for en ny pietisme i noen nedsettende

3 betydning av begrepet, vi ansker ikke i ipne veien for gjerningsrettferdigbet hverken i den ene eller den annen form. Men vi vil peke pi den eneste hensikt lned kirken og den eneste hensikt ined hvert eneste medletn av kirken. Skal kirken vzre kirke, da er den en vitnende, en inisjonerende kirke. I Lukas 6:45 leser vi: afor munnen taler det som hjertet er fullt avn. Intet, ikke engang den hardeste sensur, kan stanse sprediiingen av viktige nyheter, enten de er gode eller dirlige. hlunnen flyter simpelthen over. Det er blitt sagt at en god vits soln starter p? den ene kysten av Sambandsstatene, vil dekke hele landet ti1 den motsatte kyst bare fra munn ti1 munn i l$pet av fire dager. Alle har vi opplevet dette, et menneske vender seg mot oss, og det farste han sier er: ~ Har du siste nytt?u Og det farste vi gjar, er i sende det videre. Det samme er tilfelle med Gilds nyheter, Kristi kjzrlighet, evangeliet. Nir det fyller virt hjerte, flyter det over. Skal evangeliet vzre kraftig og levende, si mi det flyte over, strekke seg nt og rare vecl livet hos hvert lnenneske vi Det motsatte er ogsi tilfelle, - dammen som fylles med friskt vann uten i ha noe avlep, blir stillesdende og ubrukelig ti1 annet enn en naturens kuriositet. Dette blir en ond sirkel av handling og virkning: mangelen pi misjon skaper mange1 pi interesse for misjon. Pi den annen side blir kirken fornyet i den grad den misjonerer, vitner. Jo flere vitner det er i kirken, jo iner er kirken interessert i i vitne. Oppgaven med nutdannelse for misjonn er ikke i skape denne makt i evangeliet. Lzreren er hverken den som kaller kirken sammen eller den soin sender kirken ut. autclannelse for misjonz betyr i fjerne det som hindrer evangeliets l$p. Kanalen mi ikke ha kroker, skjulte grunner mi markeres, kanskje 111i treratter og sandbanker og overfladig vegetasjon fjernes. I positiv mening mi utdannelse for misjon kunne breddene i kanalen sterkere og ti1 og med filtrere vannet si det kan holde seg rent. Og den vil alltid forsake i hjelpe kanalen som helhet pi en slik tnite at kallet ti1 i vitne blir erkjent i kirken, at lnisjonens sanne vesen blir forstitt, at misjonsarbeidets nivzrende status blir g,jort kjent, falske forestillinger om tnisjons- 23 1

4 arbeidet eliminert, de riktige redskaper brakt ti1 veie og misjonens endelige mi1 klart understreket. Hvis oppgaven med uutdannelse for misjon,, ikke blir tatt alvorlig, kan hele kirkens arbeid hemines. I vsr tidsepoke mi derfor uutdannelse for misjonx f% tilbake sin sentrale plass i kirkens program, bide i de eldre og de yngre kirker. Oppgaven er av fundamental betydning enten vi tenker pi New Yorks jnngel eller storbysentrene i I1 Sett fra dens negative side er xutdannelse for misjon), i oppdage de farer og svakheter som truer kirkens misjonsprogram, og deretter i peke pi disse farer. Noen av de viktigste farer som truer kirkens vitnesbyrd i dag, vil bli behandlet i det f#lgende. 1. Indre og ytre misjon. Vi lever i en tid hvor astronauter sirkler rundt jorden pi 88 minutter. Med jetfly tar det ni like lang tid i reise fra Nerv York ti1 Afrika soln det tok i reise fra New York ti1 Boston for 50 ir siden. Ti1 tross for Bambnsteppet og Jernteppet forsvinner de geog-rafiske skillemurer hurtig. Det samme gjelder de kommnnikasjonsmessige skranker. Det gir an for den alminnelige mann i ta en telefon ti1 Australia med bare en halv times ventetid, og en eneste radiostasjon kan dekke hele verden med sin propaganda. Likevel har mange beholdt forestillingen om de gamle grenser mellom ytre misjon og indre misjon. Denne oppdeling kan vzre ubevisst, og det er ikke alltid lett % ldsrive seg fra tradisjonenes bind. Det er alltid lettere i kontrollere enn 2 samarbeide. De gamle kirker mi erkjenne at det er hedninger over alt, szrlig i deres egne bakgtder. Pi den annen side mi de unge kirker bli klar over den ubevisste tiltrekning for dem ti1 oppdeling i indre misjon og ytre misjon. De mi alltid viere pi vakt mot den svekkende virkning av utenfra, om den er aldri si velkommen. 2. Det falslte 6ilde au misjonen. Det er en tendens, basert pi ufullstendig kjennskap ti1 misjonshistorien, ti1 i tegne en karikatur av misjonzren. Man ser for seg en mann med tropehjelm trampende gjennom jnngelen med en bibel i den ene hinden og

5 en kniv i den andre. Han skal bare vzre opptatt av nden andre verdens tingx og ikke ha noe slags kunnskap om misjonsmetoder. Men dette bilde er like falskt i dag som det var for 50 ir siden. Med litt mindre overdrivelser tenker noen pi misjonzren som en som har gitt avkall pi all velvzre hjemme for i reise ti1 et fjernt land, fordi han har et spesielt kall. Ogsi dette er et falskt bilde. Definisjonen pi en misjonzr mi vzre: aen som vitner om ICristusr. Enhver som vitner om Kristus er misjonzr - enten han bor i Haslev i Danmark eller i Douala i Kamerun. Noen har et falskt misjonsbilde fordi de forbinder bestemte metoder med bestemte uttrykk. Det er ikke lenger popullert i snakke om anpid for sjelenen eller om ahedningen~, ahelvete~, ja ikke engang om anisjonzrern. Vi skal heller si xkjzrlighet ti1 din nestes og cbroderlig medarbeiders. Fi har mot ti1 3 holde en preken over emnet xsyndere i hendene pi en vred Gud~, i steden preker de fleste agud elsker deg, hvem du si ern. Ingen vil nekte for at det er gjort feil i misjonsmetodene og misjonsarbeidet. Men det er oppgaven for cutdannelse for misjon~ i peke pi at uttrykk i seg selv er uskyldige. Vi m3 se den historiske sammenheng begrepene er brukt i, bide i gir og i dag. nbroderlig medarbeiderx understreker det samarbeidende aspekt i misjonens vigestykke, amisjonzrx peker pi det faktum at denne person er usendtx av Gud. Begge disse uttrykk innebzrer et sterkt engasjement, og det ville vzre galt i utelate det ene ti1 fordel for det andre. Det samme er tilfelle med uttrykkene ahedningu og akjzrlighet ti1 nestenu. Ordet xhedning~ fremhever den omstendighet at det er forskjell pi om et menneske er innenfor kirken eller ikke. Uttrykket skjzrlighet ti1 din nesten slir fast at Gud elsker alle mennesker gjennom oss. Vi mi vzre pi vakt slik at ikke uttrykkene blir slagord som skaper et falsk misjonsbilde. Naturligvis vil man alltid kunne bruke slagord, og pedagogen mi forspike i fylle ethvert uttrykk med et innhold sotn er dekkende og fullt forstielig. Pi samlne mite er beste~nte misjonsmetoder ikke de beste utelukkende fordi de har vzrt prpivet og erfart i lfipet av de siste 50 ir. Pi den annen side er de ikke ngdvendigvis uheldige fordi de ikke er nye og moderne.

6 En annen mite bildet av misjonen er blitt forvansket pi, er at noen assosierer kristen ~nisjon med vestlig kolonialisme. Det er sant nok at misjonsarbeidet i mange ir ble utfyrrt vesentlig av mennesker soln hjemme i Vesten og at noen av de vestlige nasjoner var kolonimakter. I dag er Vesten splittet i konflikter ~nellom diktati~rer og demokratier, tnellom raser, mellom ulike Okonolniske systemer. Vesten er kjent for i ha sloppet to atombomber over Japan pi slutten av den annen verdenskrig. De store kriger i dette irhuntlre har oppstitt i og gjennom Vesten. Det er ikke om hvorvidt alle grufullhetene utelukkende skyldes Vesten. Poenget er at i er det sikalte ~kristne Vesten, avgitt ved dyrden, dets indelige kraft strekker ikke lenger til. Kolonialismens tid er forbi, og Vesten blir betraktet som kilden for de negative krefter son1 er virksomme i dag. En konsekvens av dette er at ogsi kristen misjon blir mistenkeliggjort. Oppgaven for cutdannelse for misjon~ er i korrigere dette forvanskede bildet av misjonen, det er feilaktig i identifisere kristendommen med Vesten. (For $vrig: Kristus kom fra Bst, Jesus var en Kristen misjon er ikke bundet ti1 Vestens feiltrinn eller Bstens villfarelser. 3. En sztnn balanse md Oeuares nrellom de follrkjellige syrisplinkter 116 kivkens misjon. a. Det mi vrere balanse mello~n ekunlenikk pi den ene siden og sekterisme pi den annen. I vire dager er [let nesten kjettersk i bestride verdien av den ekumeniske bevegelse fordi den har vrert en av de viktigste begivenheter i kirkens liv i dette irhundre. Likevel er det livets harde virkelighet at det i dukke ned ofte betyr?i bli oppslukt; den avgjyrrende brodden kan g2 tapt under prosessen nlecl 5 forene alle ting ti1 ct samnlensatt hele. Slagorclet: a h verden, 611 kirkes misjon,, bygger kirken opp dersonl det blir rett Eorstitt og virkeliggjort. Blir slagordet ikke forstitt, er rcsultatene hare i l~eklage. Et eksempel: En person som er Cortrolig 111e1l at el misjo~lsselskap i Amerika konsentrerer seg om ytrc misjon, kan bli forvirret av et nytt program med mottoet ~6n kirkes misjon~ so111 inkluderer pastoral ridgiving, n1e11igi1etsadministrasjon, ungdomsarheicl, ytre ~nisjon og for-

7 holdet arbeiderfarbeidsgiver, og som legger like stor vekt pi hver av disse oppgavene. Han kan bli bekymret over alt dette fordi han frykter for at vekten pi misjonen blir borte. Pi den annen side svekker sekterismen kirkens vitnesbyrd. Det er ikke i fre~nheve ulempene her, det har vzrt gjort ofte nok. Men verdien av den individuelle forskjell nevnes. Ikke alle barna i en familie er like som erter i belgen, det skal de heller ikke vzre. Ulike evner og talenter mi ikke underkues, enhet er ikke uniforinitet. Oppgaven Lor autdannelse for misjona er 5 holde milet klart opp for ass. Milet er ikke enhet, selv om splittelse ikke kan tiles. hlilet er vitnesbyrdet. b. Det mi vzre balanse.inelloin intellekt og Vi kan ikke tillate at kirkens misjon blir omdannet ti1 et stort utdannelsesprogram. Men vi vet ogsi at kirkens arbeid blir avstumpet hvis det innskrenkes ti1 og vekkelses-forkynnelse. Det samme er tilfelle ined forholdet mellom diakoni og tilbedelse, ing.en av delene mi fi lov i oppsluke kirkens totale misjon. Det kan sies at oppgaven ~ned autdannelse for rnisjonn ikke mi oppta si mye av var tid at selve misjonsarbeidet blir Pi en mite mi <<utdannelse for misjonr ta sikte pi i bli sin egenart bevisst. Vi ma fors9ke i n5 det hele menneske og den totale oppgave. c. Det mi vzre balanse mello~il i~lstitusjonalisme og de entusiastern. Innen den institusjonelle kirke eksisterer det introverterte menigheter og autoritetsoverbygninger som ikke liar noen basis i det Nye Testamente. En reaksjon pi en slik institnsjonalisme er nylig kommet ti1 uttrykk i en leginannsteologi, bide i den romersk-katolske kirke og i de protestantiske konfesjoner. De areligifise entusiastene~ pi sin side har en tendens ti1 ikke i ta inkarnasjonen alvorlig, noe som ti1 et falskt skille mellom legeme og and. I sin sentrering om Anden har de en tendens ti1 i bli eksklusive og overse sitt ansvar for andre kristne og virkiling cle har pi den intellektuelle verden. Slike entusiasteru er ofte overllodet ikke bekymret over en videre splittelse innen Kristi legeme, men tvertimot noen ganger stolte av det fordi de gj9r krav pi at de 235

8 har Anden. Ingen kan argumentere mot Anden. Og den institusjonelle kirke mi hnske at Anden er viktigere enn institusjotlen. Men de entusiastera mi ogsa huske at likesom det er en And, er det ogsi ett Legeme. Det kan ikke vzre 6n And og mange legemer. 4. Objelttivitetens illusjon. En annen fare som cutdannelse for tnisjonx trenger 9 understreke er den sofisteriets ind som har grepet mange. Som f$lge av naturvitenskapens fremskritt og presset fra de oitenskapelige inetoder er det ikke moderne i vise sinnsbevegelse og forpliktende engasjement i noen sak. I steden man i overenstemmelse med naturvitenskapen i vzre abstrakt og objektiv. Det er en uillnsjon av objektivitetu. Men uansett hvor mye man er det uinulig i vzre objektiv nir clet gjelder de viktigere sider ved livet. Vi mi bli klar over farene ved sofisteriet, for asinnsbevegelsena finnes der allikevel, skjult under illusjonen av objektivitet. En avgj$relse som ikke blir tatt for en sak, blir tatt mot den. Den som ikke forplikter seg selv pi misjonen, har allerede tatt standpunkt mot den. 5. Synkretisntens problem. Debatten om verdien i de ikkekristne religioner har blusset opp med ny styrke. Vi skal ikke her komme inn pi de teologiske aspekter ved forholdet mellom naturreligion og ipenbaringsreligion. Men xntdannelse for inisjonr mi se det soin sin oppgave i presisere at pi dette punkt kan det ikke bli noe kompromiss. Det finnes ingen balanse mellom kontinuitet og diskontinnitet eller mellom toleranse og intoleranse, fordi den ene utelukker den andre. Det er meget i andre religioner som er prisverdig, og vi mi erkjenne det som er av verdi i euhver religion. Gild har ikke latt seg uten vitnesbyrd. Men det Nye Testamente er ICristos det endegyldige svar. Han, og han alene, er veien, sannheten og livet, han alene er tilstrekkelig. metodene kan skifte, er budskapet alltid det sainme. Pi bakgrimn av den loreggende fre~nstilling er det illustrerende i betrakte fremgangen ti1 cle ikke-historiske kirkesamfunn. De ikke-historiske kirkesatnfunn er en ilensartet gruppe ined variasjoner over et bredt spektrum fra de sikalte evangeliske 236

9 samfunn over ti1 fundamentalistiske grupper og ti1 cle mest ytterliggiende sekter. Hvilke beviser har vi for at de ikke-historiske kirkesamfunn liar hatt en slik fremgang? Statistikken viser at cleres kirkesamfunn og tallet pi ~nisjot~zrer har vokset i den grad at de er blitt en avgj~rende faktor i misjonsbevegelsen. FGlgende statistikk er utarbeidet av Missionary Research Library, New York, i 1960 og omfatter hare protestantiske misjoner. Det samlede tall pi protestantiske misjonrerer i verden i 1960 var Av disae var eller 356 prosent misjonarer fra Europa. De resterende misjonzrer (64.4 prosent) var fra Nord-Amerika. Vi skal innskrenke oss ti1 i se nzrmere pi statistikken for Nord-Amerika. Av de misjonarer fra Nord- Amerika i 1960 var eller 37.9 prosent fra Avdelingen for ytre misjon i Kirkenes nasjonalrid i Amerika (NCCA). Dette inkluderer store historiske kirkesamfunn som United Presbyterian USA, Southern Baptist, avdelingen for verdensmisjon i Methodist Church in America og National Lutheran Council. Deres andel i det samlede misjonzrtall Era Nord-Amerika endret seg fra 43.5 prosent i 1956 ti prosent i 1960, en tilbakegang p3 6.6 prosent pi 4 ir. Statistikken for de ikke-historiske kirkesamfunn inkluderer bide de eldre og de nyere trosmisjoner. De nyere trosmisjoner kan defineres som de som har vokset frem siden den annen verdenskrig. De ikke-historiske kirkesamfunn hadde ialt misjonzrer i Dette var 44.3 prosent av tallet pi protestantiske misjonrerer Era Nord-Amerika. Ytterligere misjonzrer som de resterende 17.7 prosent, var fra mindre uavhengige misjonsgrupper som ikke de ikkehistoriske kirkesamfunn. Inkludert i de misjonzrer fra ikke-historiske kirkesamfunn var ha Evangelical Foreign Mission Association som tenderer i st2 tradisjonell kristendom nzrmere var misjonarer fra Interdenominational Foreign Mission Association, tnicltskiktet av cle ikke-historiske kirkesamfunn, og 877 var fra Associated Mission Agencies i International Council of Christian Churches som ligger helt ti1 evenstre,, i periferien. I tidsrolnmet mellom 1956 og 1960 har disse tre sitt misjonzrtall med Dette 237

10 representerer en vekst pi 4 ir pi 4 prosent av deres andel i det samlede antall misjonaerer fra Nord-Amerika, sammenliknet med en tilbakegang pi 6.6 prosent i de historiske kirkesamfunns andel. Hva kan vi tilskrive denne av arbeidsstyrken i de ikke-historiske kirkesamfunn? Selv vil de, overbevist om sannheten av sin egen sak, kunne si: vi har hatt fremgang fordi vi har tro. Et videre ntsyn bestrider en slik konklusjon. Ikke-kristne organisasjoner har hatt en lignende eller enda starre vekst i det samme tidsrom. Hele verden er for eksempel klar over ekspansjonen for Jehovas Vitner og mormonerne og kommunistene. Nei, de ikke-historiske kirkesamfunn har vokset fordi de har aktivisert hvert eneste lnedlem i evangeliseringen. budskapet kan vzre meget forskjellig, si er det presis de samme metoder som brukes av de ikke-kristne sekter. En annen irsak pi linje med den er at de ikke-historiske samfunn har en bred margin for individuelt initiativ. Pi hver sin mite, med sine egne redskaper og ubekymret av tradisjon gir de frem og griper anledningen nir den er der og nir den institusjonelle kirke har stilt seg eller latt sjansen gi forbi. De ikke-historiske kirkesamfunn er ikke redd for i dramatisere evangeliet, det dynamisk og personlig, selv om visse teologiske spldrsmil ikke kommer ti1 sin rett. De har hatt vekst pi grunn av sin enkelhet og fleksibilitet, noe som kan synes hemmed for de som er vant med perfekt organiserte teologiske overbygninger. Med denne nidkjzrhet hjemme og en tilsvarende nidkjzrhet pi misjonsfeltet og med bruk av den person som den Hellige And allerede har begynt i bygge pi, uten noen gang i ignorere denne person ti1 fordel for en kirkelig talsmann, har de ikke-historiske kirkesamfunn rykket frem i forreste rekke. Sant nok har ogsi de ikke-historiske samfunn sine svake sider. Deres krav ti1 enkelhet i forkynnelsen kan ganske enkelt bety at de forkynner overfladisk og lar metodene vaere preget av moderne reklame. Med all sin understreking av Anden kan de bli opptatt med de ytre ting, slik som de ytre tegn ved tungetale, de ytre former for omvendelse eller spesielle ytre gjerninger. Til sine tider unnlater de i skape en virkelig kirke. De kan brnkc ' 238

11 ntdannelsesmetoder fra det 19, irliundres verden eller ti1 og med forsgmme ~itdannelsen. Deres mangel pi historisk teologi ka~i fgre ti1 at de faller tilbake i gamle villfarelser og danner nye samfunn, slik at de gir nttrykk for eksklusive synsiniter i steden for S bygge opp Kristi legeme. VSr oppgave ined atdannelse for tnisjon. er ikke i finne feil. Vi mi vzre klar over farene for i kunne reformere oss selv. Fremfor alt mi vi vinne de ikke-historiske kirkesainfunn for visjonen a6n kirkes misjonx. Soln det 118 er, vil deres angrep og splittelse bare forvirre de unge kirker. 111 Etter i ha pekt pi de farer som truer tnisjonen, er det ngdvendig i se pi de positive bidrag som xutdannelse for misjona gir. 1. An augjerende betydning er bgnnen. Kirken mi tilbake pi kne, for her er den eneste kraftkilde, den Hellige Ands gave og ledelse. Nir alt kommer ti1 alt, avhenger kirkens vekst ikke av tall eller av metoder. Et enkelt menneske fylt av den kraft som bgnnen gir, er mer verd enn mange som arbeider alene. Dette har vist seg gang pa gang i historien bide for de eldre og yngre kirker. Men vi glemmer. Vi stoler pi oss selv. Vi trenger i bli minnet om at Anden alene kan omskape hjertene. Og gjennom bgnnen dyktiggjgr han oss ti1 i gjgre hans vilje i kirken. 2. Vi fnii gjenvinne pdnytt den eskatologiske uisjon. Det er ikke om hvorvidt Kristus med i komme eller ikke. Verdens ende er ni for denne generasjon. I dag er Erelsens dag. Det er i virkeligheten ngdvendig 5 omskrive det bergmte slagord fra Student Volunteer Movement og si: ~Verdens evangelisering i huert slektleddx. Nir enhver Ease av akirken i misjon~ erkjenner at verdens ende er nzr for dette slektledd og at hvert menneske derfor mi bli nidd, vil man ikke lenger beh#ve i spgrre om ngdvendigheten av misjon. En slik erkjennelse av ngdvendigheten var tilstede i den fgrste kirke. Pi sine reiser var Paulus drevet av den overbevisning at han mitte rekke over hele den bebodde verden. Denne overbevisning mi bli vir i virt

12 slektledd. Vb generasjon kan ikke overlate denne oppgave ti1 andre. 3. IJi md laye kirken 6 witne. Her l~ar vi noe i lzre av de ikkehistoriske kirkesamfunn. Det kan ikke vzre noen forskjell pi det profesjonelle og det ikke-profesjonelle vitne. Den kristen som ikke er en misjonzr, er unntaket, problemet. Men vi mi lzre vire vitner i bruke vitnesbyrdets metoder slik som kommunistenes celle-virksomhet. De trenger i bli gjort oppmerksom pi inulighetene for vitnesbyrdet i dagliglivets ensformighet. Dette gjelder bide de eldre og de yngre kirker. Samtidig mi vi lzre i utruste legfolk for kirkens tjeneste. I Sambandsstatene har anglikanerne lagt stor vekt pi i ordinere utdannede legmenn ti1 prester. Forretningsfolk, jurister, leger og andre blir etter alvorlig og utvelgelse gitt flere ukers opplrering og deretter stillet ti1 disposisjon for tjeneste i kirken. De fir en deltids-tjeneste, men deres innflytelse pi omgivelsene er stor, for hvem lytter vel ti1 de profesjonelle prester? Han er betalt for i si det lian sier, er den alminnelige oppfatning. Men den innviede legmann blir Pi en mite er enhver muhamrnedaner en prest son1 tar sin tilbedelse med seg hvor han kotnmer. En muhammedaner som studerte i England spurte: ~Hvorfor ber ikke dere kristne? Jeg vet at dere har prester og at de ber for dere pi i templene deres. Men vi muhaminedanere er i kontakt lned Allah fem ganger om dagen),. Slike vitnesbyrd som taler om troen er det vi ogsi trenger. Soldatene og studentene som flytter ti1 nabobyen, forretningsfolk, og diploinater soin sitt arbeid tvers over jordkloden - de mi alle bli opplzrt ti1 i vzre en del av sen kirkes misjon,,. Det finnes ingen illusjon enn illusjonen av i ens arbeid. Kommunisten eksporterer en tro, og han unnlater aldri i det. Heller ikke muhammedaneren. Likevel gir vi - for ekseinpel i USA's fredskorps - ut og i vzere autdannelse for misjon,, mi det tindrende klart at dette er umulig. Den som ikke forkynner kristendommen, propaganderer for sekularismen, og sekularismen kan vzre en fare enn kommunismen i verden i dag. Vi mener ikke i foresli

13 ~- at kristendommen skulle vzre en del av Vestens offisielle propaganda, men vi gnsker % understreke behovet for det enkelte kristne vitne. Ti1 sine tider blir det glemt at penger er vituesbyrd, for penger er tid og en del av meg selv. autdannelse for misjona kan minne oss om at penger ikke er noe vi eier, men en del av mitt liv som hgrer hjemme innen kirkens misjon. Som en stpitte for dette syn kan det vzre nyttig i ha en <<personifisert giverlistex som garanterer giveren at denne del av hans liv vil bli brukt ti1 et spesielt vitnesbyrd innen kirken. I tillegg ti1 dette mi vi utdanne v%re folk ti1 % <<tenke under evighets-perspektiva. Park Street Congregational Church, en enkelt stormenighet i Boston i USA, bar et irlig ytre-misjons budsjett pi dollar med 125 delvis eller helt underholdte arbeidere. People's Church i Toronto i Canada bruker dollar i iret pi ytre misjon. Disse menigheter bar ganske enkelt lzrt i atenke under evighetsperspektivx. 4. Skal ki~ken n& de unge, mi den lere d bli konkret og personlig. Naturlig-uis pinsker kirken i ni alle mennesker, men kirkens fremtid ligger i ungdommen. Forrige tiirs ungdom ble kalt ade tause 50-tallistera, de syntes ikke i ha noe 3 si. Ungdommen i dette tiir kunne kalles nde hule GO-tallisters fordi de stilt overfor mulighetene av en atomkrig fpiler at de har ingenting i leve for uten piyeblikkets trivialiteter. Hvordan kan vi ni dem? Vi mi vzre personlige, vise omsorg for det hele menneske og utfordre det med det fulle evangelium. Vi mi vzre konkrete. En dags medarbeiderskap i velferdsarbeidet er verd et tusen prekener. Et eksempel pi de mange grupper som gir ungdommen konkret erfaring er et program som blir kalt ~Afrikansk korsvein. Her arbeider amerikansk ungdom noen uker om sommeren sammen med ungdom i Tanganyika. Vi mi vzre realister. Ved hjelp av litteratur, radio og televisjon har ungdommen i dag kjennskap ti1 livet i fjerne land, og vi skulle gjpire bruk av denne kunnskap. Men ve den som ikke er realistisk og eksakt nir han bruker denne kunnskap. Da vil nngdommen vende det dpive pire ti]. De vet allerecle at det er like uriktig i sii at kjernen i hin ~orsh ~id*,k,iir for hri.jan - IY 24 1

14 duismen er en indisk hellig mann som sitter pi en spikerseng og gar pi gledede kull for i vinne seg fortjenester, som det er for en japansk turist i pisti at dette er summen av kristendommen, nir han med sitt uunnvzrlige kamera tar bilde av en gruppe amerikanere som prever i utdype sitt indelige liv ved i rulle pi gulvet i merkelige og forvridde stillinger. Sett under ett er det oppgaven for autdannelse for misjonx i holde oss vikne for de skjulte farer og vire sanne ressurser. Vi har virkelig kilder i $se av. Cud har valgt i bruke oss. Han har sendt oss ut i verden. Han har gitt oss den Hellige And. Den Hellige And er drivkraften i autdannelse for misjon~. Innviet ti1 ham og hans kralt er kirken virkelig akn kirkes misjonn. To spersmil stilles kirken overfor i dag - to spersmil som mi besvares: 1. Hvordan kan vi som har vir arv i den lutherske kirke forbli tro mot vir tradisjon og likevel pi nytt gripe det dynamiske og maktpiliggende i misjonen? 2. Hvordan kan vi inspirere ungdommen i de d~ule 60-irenen? Hvordan kan vi gi dem vilje ti1 i vitne, en visjon for fremtiden i steden for den tomme nitid? Hvordan kan vi fylle dem med gled for kristen misjon? (Oversatt au Ruth Erlandsen)

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN a" OTTAR QDEGARD Barmhjertighetsarbeid har alltid gitt hind i hind med det direkte evangeliserende misjonsarbeid - og kan ikke atskilles fra dette. For vir Herre og Mester

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV av OLAV GUTTORh4 IvfYKLEBUS?' Arbeidet for 5 bringe det kristne budskap ti1 nye land og folk har vzrt et fremtredende trekk, ja kanskje vi kan driste oss ti1

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE - NR 17 NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 1 Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 3 Sammen på vei mot livet:

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE

MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE MISJONSTANKEN I DET GAMLE TESTAMENTE a" HAKON HAUS Kanskje kunne det ligge naer % tenke at sparsmilet om misjonstanken i Det gamle Testamente (G. T.) bare kan viere et spwrsmil av rent historisk teoretisk

Detaljer

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken.

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken. Organisasjons- og personalhåndbok / Erklæringer og prinsipputtalelser / Skriften og Kirken En uttalelse med utgangspunkt i Den Evangelisk Lutherske Frikirkes skrift- og kirkesynserklæring fra 1967 og 1968

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 1/ 2015 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 24. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

EVANGELISERING F0R OG NA

EVANGELISERING F0R OG NA EVANGELISERING F0R OG NA 0" ODD HAGEN SporsmBlet som reises i denne lille artikkel, bermer ikke misjonen direkte. Men etter som hele verden utvikler seg ti1 B bli ett misjonsfelt, og dertil noenlunde likeartet

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND Finn lor: Film og misjon. Egede-Instirutter. Oslo 1949. 3 j sider. (Sgrtrykk-serien NOTM, 1949 nr. 2.) Bjarne Kvam: Misjonsfilm og folkemening. I hovedkommirjon

Detaljer

Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd

Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd Ressurspermen GRØNN Metodistkirkens Diakoni- og evangeliseringsråd Innholdsfortegnelse Forord 5 Teologi 7 Metodistisk miljøteologi en kortfattet presentasjon 9 Økoteologi 11 Et miljøvennlig verktøyskrin

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer