ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013

2 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland og Lasse Hammersland er faste MR medlemmer og Kristin Berge Flatnes er 1. varamedlem. Årsmøte ble avholdt etter gudstjenesten, og ble det avholdt et ekstra menighetsmøte om innføring av ny salmebok. Gudstjenesten Gudstjenesten i Vågsbygd menighet er generelt godt besøkt. Så godt besøkt at MR besluttet å skaffe benker langs sidene i kirkerommet som kan vippes ned når det ikke er behov for de ekstra plassene. Benkene står oppslått det meste av tiden fordi vi jevnt over er så mange at vi trenger plassene. Gudstjenestene i Vågsbygd er varierte, alt fra Karnevals gudstjenester til Høytidsgudstjenester og G2. Vågsbygd menighet er mangfoldig menighet med stor bredde. Oppslutningen på formiddagsgudstjenesten er stabilt god, og på G2 økende. Til sammen i 2013 har over vært til stedet på gudstjenestene, men vi har fortsatt plass til mange flere. Som nevnt ovenfor hadde vi ekstraordinært menighetsmøte angående ny salmebok. Her ble det også gitt tid til en evaluering av den nye liturgien. En gjennomgående tilbakemelding var at det er positivt med flere med liturger og at mange av dem er unge. Det er viktig som et ledd til at de kan definere seg innenfor fellesskapet. Samtidig ble det av andre understreket behovet for god veiledning. Trosopplæringsreformen Trosopplæringsteamet har utarbeidet er flott dokument om hvordan vi vil drive trosopplæring i Vågsbygd menighet. Teamet har bestått av Katrine Ravnevand, Erik Grude Lund, Sigurd Tveit, Per Gunnar Pedersen, Monica Kragholm og Nils Terje Andersen. Hovedmålet med opplæringa er: Vågsbygd menighet ønsker en trosopplæring der barn og unge oppdager en tilhørighet og nærhet til Gud gjennom gode fellesskap. Alle er skapt til fellesskap med Gud og vi ønsker å inkludere alle i kirken vår. Barn og unge som kommer til Vågsbygd menighet skal utfordres til å ta ansvar for andre og verden vi lever i og de skal få hjelp til å definere seg innenfor det kristne fellesskapet. Vi ser på foreldrene som en viktig ressurs, og vi ønsker sammen med dem å lære barn og unge om Gud og Bibelen, samt oppleve gode samspill, nærhet og livsmestring. Vågsbygd menighet ligger godt an i forhold til det å ha tilbud til alle barn og unge fra 0 18 år og menigheten anbefales å lese hele planen. Den er til å bli inspirert av.

3 Staben Staben vår har i flere år vært stabil. 1. søndag i advent gikk vår kjære sokneprest Bjarte Våge av med pensjon. Denne dagen var kirka full av mennesker som ønsket å ta farvel med han. På kirkekaffen etter gudstjenesten var det marsipankake til alle og Bjarte fikk gode ord og gaver. Vi takker en inspirerende og dyktig sokneprest for innsatsen og ønsker han lykke til med nye oppgaver. Stillingen som ny sokneprest ble lyst ut med søknadsfrist i slutten av august. Det var flere gode søkere og den beste kandidaten ble innstilt som nummer en i alle ledd. Dermed var det kanskje ikke noen stor overraskelse, men desto mer gledelig at Nils Terje Andersen fikk jobben som ny sokneprest. Staben preges av godt samarbeidsklima og av omsorg for hverandre, Vågsbygd menighet er heldige som har slik en flott stab! Frivillighetsarbeidet Store deler av arbeidet i Vågsbygd menighet gjøres av frivillige i samarbeid med vår gode stab. Gudstjenesten er menighetens gudstjeneste. Derfor er det viktig og riktig at så mange frivillige medarbeidere er med og setter sitt preg på gudstjenestene i Vågsbygd. Når vi feirer gudstjeneste er det frivillige med liturger, tekstlesere, teknikere, søndagsskolelærere, kirkeverter, kirkekaffeteam og enkelte ganger musikere. Noen av de frivillige oppgavene er mer synlig enn andre, vi trenger alle sammen alle er viktige. Vi har frivillige som skriver og deler ut menighetsbladet, er med i bønnegruppe, ledere i barne og ungdomsarbeid, er sektorleder eller bidrar i den enkelte sektor. I 2013 ble det registrert hele 360 frivillige i vår menighet! Vår utfordring er å ta vare på alle sammen, være takknemlig for det store antallet, men likevel ikke være fornøyd fordi vi ønsker at flere skal finne sin oppgave i menigheten. Økonomi Vågsbygd menighet har en god økonomi med forutsigbare inntekter og penger på fond. I 2013 var den faste givertjenesten på kr som er en økning fra 2012 på kr For neste år har vi tilsagn på ytterligere kr slik at vi kan budsjettere med givertjeneste på kr Vi får jevnlig regnskapsrapporter fra daglig leder og har god budsjettkontroll gjennom året. Budsjettet for 2013 la til grunn at vi ville bruke noe av disposisjonsfondet for å dekke noe merforbruk tiltenkt konfirmantarbeid, menighetsblad, barne- og ungdomsarbeid m.m. Dette ble ikke nødvendig fordi vi i desember mottok en stor gave på kr. fra Netthandelen AS v/einar Øgrey Brandsdal. Det gjør at vi kan avsette ytterligere på disposisjonsfond. For dette vil menigheten drive mye godt menighetsarbeid i årene som kommer spesielt innenfor trosopplæring av barn og unge. Menighetsrådet er veldig takknemlig for denne muligheten gaven gir oss. Vedlagt foreligger en enkel regnskapsrapport. En detaljert rapport og offisielt menighetsregnskap vil være tilgjengelig på årsmøtet. Investeringer via Fellesrådet Vi står overfor to store investeringer i vår menighet som det jobbes med å få inn på fellesrådets handlingsplan. Den ene er kontorene:

4 Kontorene i Vågsbygd kirke gir ikke gode fysiske arbeidsforhold. Det er for få kontorer, det er dårlig ventilasjon og et har ikke dagslys. Derfor har MR flere år prøvd å få utbedring av dette inn på fellesrådets handlingsplan. Det er derfor gledelig at fellesrådet har satt av forprosjektmidler til nye kontorer for perioden 2014/2016, og at det er kommet inn på handlingsplanen fra 2014/2017 med kroner Den andre er orgelet: Orgelet er fjernet og vi har fått et elektronisk orgel slik at arbeidsforholdene til organisten er i varetatt. Menighetsrådet har tidligere vedtatt at vi ønsker nytt pipeorgel. Dette er en stor investering som ikke menigheten kan bære alene, derfor er det lagt en strategi for det videre arbeidet. MR fattet dette vedtaket på desember møtet 2013: Vågsbygd menighetsråd gir kantor, Bjørn Odden, mandat til å samle orgelkomiteen for å starte arbeidet med en strategi og fremdriftsplan for nytt pipeorgel i Vågsbygd kirke. Menighetsrådet ønsker at orgelkomiteen skal arbeide for nytt orgel ved å fremme våre ønsker om orgel for politikere i fellesråd og kommune. Menighetsrådet ønsker også at komitéen ser på alternative måter å samle inn penger til menighetens andel av kostnadene. Innsamlingsstrategien legges frem for menighetsrådet til godkjenning. Givertjenesten Givertjenesten er svært viktig for økonomien i Vågsbygd menighet. Selv om vi er takknemlige over å ha fått store enkeltgaver så trenger vi forutsigbarhet i økonomien. Fast givertjeneste gir en trygghet i økonomien på grunn av sin regelmessighet. På våren i 2013 gjennomførte MR en giveraksjon som hadde som mål å øke den faste givertjenesten med kroner. Faste givere ble utfordret på om de kunne tenke seg å øke beløpet, og mange ble spurt om de kunne tenke seg å bli med på ordningen. Aksjonen utløste økt givertjeneste med kroner i året. Hjertelig takk til alle som bidrar med faste innbetalinger. For å opprettholde og øke giverbeløpene er vi avhengig av flere nye givere. Vi oppfordrer alle som ikke er med i denne viktige tjenesten å vurdere å bli med som fast giver i Vågsbygd menighet. Det har vært jobbet med å finne en god leder til denne sektoren, og vi er glade og takknemlige for at Erik Wessman har sagt ja til denne oppgaven. Sluttkommentarer La oss sammen jobbe videre for visjonen vår som er å gi mennesker i Vågsbygd Glimt av himmel, enten det er familien vår, naboen vår eller tiggeren på kirketrappa. Vi har lyst til å løfte fram alle som bidrar med store eller små oppgaver og bidrar til at Vågsbygd menighet er et godt sted å være, et sted hvor vi kan bli inkludert og utfordret. Det er noe vi håper mange i menigheten opplever sammen med oss, og at mange nye kan få oppleve det i tiden fremover. Tusen takk til alle sammen for en flott innsats! Utvalg og komiteer er bedt om å skrive egen årsmelding om deres virksomhet. De som er levert foreligger som vedlegg til denne årsmeldingen. Dere utfordres til å lese disse. For Vågsbygd menighetsråd Anne Reidun Røise

5 Regnskapsrapport Vågsbygd menighet 2013 Resultat Inntekt Utgift Budsjett 8301 Menigheten Givertjenesten Menighetsbladet Konfirmantarbeid Kirkemusikk Trosopplæring Overskudd til disposisjonsfond Ansvar med egne fond 8305 Diakoniutvalget Barnearbeid Benedictus Ungdomsråd Badhair Soul Children Søndagsskolen Samlet overskudd Budsjettert underskudd Til / fra fond Fond barnearbeid Fond Benedictus Fond ungdomsråd Fond Badhair Fond Soul Children 9461 Fond gaver diakoni 6119 Disposisjonsfond Netto avsatt til fond

6 Balanse Vågsbygd menighet pr Driftskonto Giverkonto Sum bankinnskudd Diverse debitorer (inntekt bank 2014) Aksjer * 170 Fordringer staten (moms) Sum kortsiktige fordringer SUM EIENDELER Leverandørgjeld (utgift betalt 2014) Kapitalkonto * -170 Fond med egne ansvar: Fond barnearbeid Fond Benedictus Fond Ungdomsråd Fond Badhair 0 Fond Soul Children Fond uten egne ansvar: Fond Barn og unge Fond korkapper Benedictus Fond alterduk Fond gaver Diakoni Disposisjonsfond SUM GJELD OG FOND Endringer i fond FOND 2013 Saldo Avsatt fond Bruk av fond Saldo Fond barnearbeid Fond kor Benedictus Fond Ungdomsråd Fond Badhair Fond Soul Children Fond uten egne ansvar Fond Kjøkken 0 0 Fond Barn og Unge Fond korkapper Benedictus Fond alterduk Fond gaver Diakoni Disposisjonsfond Sum Netto endring fond * Kapitalkonto: Aksjer i Mediahuset Vårt Land. Det eksterne menighetsregnskapet inkluderer også avskrivbare investeringer over kr inntil disse er avskrevet til 0,-

7 Årsmelding for Vågsbygd Menighets Diakoniutvalg 2013 Diakoniutvalget har bestått av følgende medlemmer: Reidun Strømme leder Mette Stoveland sekretær Karin Mollestad Nielsen styremedlem Torhild Tveite styremedlem Monica Børressen styremedlem Jeanette Rønaasen styremedlem Diakoniutvalget har i løpet av 2013 fornyet seg, og vi er nå et fulltallig utvalg som tar fatt på Vi jobber godt sammen og har flere nye ideer som vi ønsker å prøve ut. Det er fortsatt lett å få med frivillige til enkeltstående tiltak. Utvalget har hatt 9 styremøter og behandlet 28 saksnummer. De viktigste sakene dette året har vært: Gjestebud Kontakt med utvalgets undergrupper Praktisk gjennomføring av samlivskurs Bingo på Blå Kors i gang igjen Treffet for innvandrerkvinner Evaluering og organisering av faste tilbud til institusjonene i menigheten. Planlegging, gjennomføring og evaluering av diakonale tiltak Handlingsplan, økonomi og budsjett for utvalgets arbeid Organisering av opplevelsestiltak for barn Ressursgruppe for «Grønn menighet» Planlegging av byttedag i startgropa. Tiltak og arrangement har vært: Gjestebud 10.februar med 90 påmeldte, musikk av G2teamet, opplesing, allsang, koldtbord og kakebord, og god stemning. Vårtur. Lørdag 25.mai gikk turen med transportsentralens bil til Kilden med «symfonisk lørdag» og lunsj på Pieder Ro. 17 deltagere. Diakoniens søndag ble en temagudstjeneste om romfolkets situasjon. Fader Christoferos Shuff holdt en engasjert tale om den barmhjertige samaritan, og intervjuet Elena (tiggeren på vår kirketrapp). Han svarte også på spørsmål om tiggernes situasjon, og ga menigheten god informasjon. Gudstjeneste og kirkekaffe på Allehelgenssøndag Juleutdeling Også i år ga vi matkort til vanskeligstilte barnefamilier i desember. I år fikk 18 familier med til sammen 45 barn gavekort fra oss Opplevelser til barn. 19 billetter til «reisen til julestjernen» på Kilden, og gratisbilletter på dagstur til Danmark er delt ut dette året. Adventssamling på Vågsbygdtunet og i serviceleiligheter på Hovedgårdstunet. Det er blitt tradisjon å synge julesanger og servere hjemmebakte kaker en kveld i advent, og opplever at de eldre har stor glede av å synge kjente og kjære sanger.

8 Samlivskurs. Diakonene i Kristiansand arrangerte samlivskurs med Anne Helene og Bjarte Våge oktober. Diakoniutvalget sto for det praktiske i gjennomføringen av kurset. Diakoniutvalgets underutvalg: 1. Bønnekomiteen Komiteen har bestått av Reidun Wikstøl, Grete Haaland,Else Saaghus og Mette Stoveland. Vårt ansvar er: bønn før gudstjenesten, sende ut bønnebrev organiserer bønnebehov som kommer inn via bønnekrukka i kirkerommet lage bønnevandring på alle nattverdgudstjenester. I tillegg deltok vi på bønnens søndag 24.februar og engasjerte forbedere til et døgns bønnetjeneste under kirkemøtet. 2. Treff for innvandrerkvinner. Det er med 4 norske ledere i tillegg til DU. Vi hadde et planleggingsmøte tidlig i høst. Det er nå et ganske stabilt antall brukere på personer i tillegg til de norske. Vi hadde også i år en grillfest. Ellers trener vi på å snakke norsk via samtaler om livet, eller ulike typer leker der norske ord er i bruk. Kulturforskjeller er også et hyppig tema. Flere av brukerne av kvinnegruppa har bidratt til matspalten «mat fra ulike kulturer» i menighetsbladet, og de lot seg intervjue om synet på norske juletradisjoner i julenummeret. 3. Vi over 60. Kjøkkengruppa består av 10 frivillige ledet av Kirsten Hillesund. Programkomite har vært Reidun Kråkenes og Mette Stoveland. I 2013 har vi hatt 10 samlinger med variert program. Det kommer personer til hvert treff. 4. Bingo-gruppa på Borgestadklinikken avdeling Vågsbygdveien(Blå Kors) er blitt et populært tiltak. Det kan forløpe seg litt forskjellig hver gang, men ofte er de veldig venta og velkommen. I tillegg til spenningen rundt spillet kan det være mye prat rundt bordene. Beboerne setter pris på at noen kommer fra kirka. Bingoen foregår søndag ettermiddag. Beboerne kommer selv med ønsker om premier, som er matvarer og toalettsaker, og hovedpremien er en pk.tobakk pr. gang. Bingogruppa består av 6 personer, og de går to og to. De opplever tjenesten strevsom men trivelig, og den gir mye glede. Hovedansvarlig er Arne Strømme. Diakonalt arbeid er variert og givende, og vi møter mange takknemlige mennesker. Vi er stolte av den diakonale menigheten vår, der omsorg og inkluderende fellesskap har en stor plass. Diakonien virker som en naturlig del av menighetens væremåte også utenom det som er spesielt organisert For Vågsbygd Menighets Diakoniutvalg Mette Brammer Stoveland(Sekr)

9 Årsmelding for Vågsbygd Menighetsblad 2013 Vågsbygd Menighetsblad lages på frivillig basis etter retningslinjer vedtatt av Menighetsrådet. Bladet skal etter avtale med annonsørene utgis seks ganger i løpet av et kalenderår. Det betyr i praksis tre nummer hvert halvår. Redaksjonen: Redaksjonen har i 2013 bestått av følgende: Ansvarlig redaktør: Hans Petter Mjølund Red. medlemmer: Marit Bjorå Hammersland Reidar Johannessen Tor Holte Bjarte Våge Reidun Strømme Ruth Mork I løpet av året har det skjedd endringer i redaksjonen. Ruth Mork ble opptatt med andre oppgaver og trakk seg midlertidig som medlem. Reidun Strømme deltar ikke på møtene, men har påtatt seg noe skrivearbeid. Roy-Cato Myrvang gikk inn i redaksjonen og har påtatt seg å være bladets fotograf. Han kan kontaktes når noe skal fotograferes enten for Menighetsbladet, hjemmesidene eller til annet bruk for kirken. Møtevirksomhet: Det lages en egen plan for redaksjonsmøtene, stoffinnleveringsfrister og trykkeriets levering av bladet i kirken. Redaksjonsmøtene holdes etter at hvert nummer er kommet ut, slik at redaksjonen kan evaluere det siste nummer av Menighetsbladet. Bladet har vanligvis vært på 24 sider i fargetrykk. Distribusjon og opplag: Det er etablert et eget distribusjonsapparat med ca. 70 frivillige. Leder for dette er Grethe Kitty Syvertsen. Menighetsbladet har et opplag på ca eksemplarer. Ved et par anledninger ble leveringen av bladet forsinket, og dette skapte problemer for «pakkegjengen». Leveringstidspunktet er derfor nå en dag tidligere, og det fungerer greit. Bladets innhold: Redaksjonen er opptatt av at bladet skal ha en profil som kan gi mottakerne lyst til å bla igjennom og lese. Bladet skal inneholde kirkelig stoff og omtaler av hva som har skjedd og skal skje i menigheten. Representanter for Vågsbygd Bibliotek har fast bokomtalespalte. Det takker vi for. Videre har Vågsbygd Vel hatt en informasjonsside i bladet. Det er redaksjonsmedlemmene som produserer det meste av stoffet, men også kirkens stab, gjesteskribenter og enkelte andre har faste bidrag. Grønn Hverdag hadde dette året ansvar for «Grønn sak», og Normann Liene bidrar med bilder fra gamle Vågsbygd. Annonsører og økonomi: Det vises til vedlagte regnskap og budsjett. Det er viktig å opprettholde minst det antall annonser vi nå har. Annonseprisen er økt noe, og annonseansvarlig, Reidar Johannessen har

10 sammen med Per Gunnar Pedersen hatt en opprydding slik at de som ikke har betalt er tatt ut, og størrelsene på annonsene er justert i forhold til hva som betales. Vi opplever at bedrifter henvender seg til oss for å få lov til å annonsere i menighets-bladet. På tross av dette går bladets drift med underskudd siden noen annonsører trekker seg. Vi må derfor aktivt prøve å få flere nye annonsører se utfordringer. Det kan ikke forventes at Menighetsbladet skal være selvfinansierende. Tilskudd fra menigheten v/ kollekt til menighetsarbeid må vurderes eller at det blir egne kollekter til bladet. Redaksjonen mener det er viktig å utgi et menighetsblad, og at vi på den måten kan gi alle som bor i menigheten nødvendig informasjon om hva som skjer i vårt nærområde og i menigheten spesielt. Utgivelsen må sees på som et markedsføringsprosjekt av menighetens virksomhet og kontakt med vågsbygdfolket. Samarbeid med trykkeriet: Vi har en grei avtale med Kai Hansen Trykkeri både når det gjelder trykkings-omkostninger og layout. Samarbeidet fungerer utmerket. Vi har faste personer som våre kontaktpersoner. De har ofte innspill til oss i redaksjonen slik at bladet forbedres. Utfordringer videre: Alle medlemmene av menigheten vår må være opptatt av at annonsørene er viktige for utgivelsen av bladet. Vi trenger flere annonsører, og spesielt bedriftseiere/ledere og andre nøkkelpersoner innen menigheten må se sitt ansvar og informere kirke-kontoret om potensielle annonsører. Redaksjonen ønsker også at flere skal komme med innspill til hva bladet skal og bør inneholde kom med tips! Videre ønsker vi også å være oppdatert på hva som skal skje innen menigheten mellom utgivelsen av hvert nummer. Her kan alle være mye mer aktive og gi oss i redaksjonen beskjed om hva som skjer skrive selv, eller la en av oss i redaksjonen foreta intervju. Innleveringsfrist for stoff finner dere alltid på siste side av hvert nummer. Layouten vil vi stadig bearbeide slik at Menighetsbladet blir ennå mer leseverdig. Redaksjonen takker for mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet den enkelte gjør, men kunne ønske større engasjement fra grupper, utvalg og enkeltpersoner slik at innholdet i bladet kunne bli ennå mer mangfoldig. Takk til trykkeriet og spesielt til våre annonsører som gjør utgivelsen mulig. 12. februar 2014 For redaksjonen Hans Petter Mjølund

11 Årsmelding for ungdomsarbeidet 2013 Fredags: Styret i ungdomsklubben Fredags har i 2013 bestått av: Connie Breivik Simen Josdal Thea Bakke Pedersen Tina Nevermo Tønnessen Kristoffer Øen Susanne Richter Pedersen Mathias Gutierrez Børresen John Vincent N. Krossnes Voksenledere: Arnt Gunnar Flottorp Rune Børresen Trond Strømme Britt Kleveland Alexander Øen Benjamin Gutierrez Børresen Benedichte Gutierrez Børresen Fredrik Johansen Det har siste året vært noen utskiftninger i styret. Fredags har i 2013 ligget på brukere på de fleste kveldene. Vi hadde også enkelte kvelder hvor vi var i andre lokaler enn kjelleren i Vågsbygd kirke. Av litt annerledes art enn vanlig klubb kveld har vi bl.a. vært på leirdueskyting, bowling og arrangert konsert med lokale amatører. Vi har også arrangert avslutningsfest sammen med noen fra 10. trinn som tar ledertreningskurs. Vi var i betalende medlemmer. Medlemskap koster 200,- pr. år. De aller fleste gangene er det åpent for de som ikke er medlemmer også. Undertegnede har hovedansvaret for de fleste kveldene. Kateket Sigurd Tveit er også innom noen ganger hvert semester. MILK: (mini leder kurs) Etter hvert har det stabilisert seg på 10 deltakere i år: Camilla Zernikov Markus Mjaaland Aline Andersen Nomeland Henriette Kristiansen Thorbjørnsen Thorvald Emil Ormestad Charlotte Josefine Johansen Henrik Gamborg Nielsen Erik Andreas Mosvold Brekke Oskar Nikolaisen Tarjei Nøstvold Svalastog Vi har hatt samling en del tirsdagskvelder med en flott og positiv gjeng. Noen har vært med på konfirmanttur, noen på Impuls Stavanger og de fleste blir med på en egen MILK tur mars. Noen blir også med på konfirmanttur i august og forhåpentligvis på andre tiltak.

12 Årsmelding for barneabeidet 2013 Supertorsdag Supertorsdag er fremdeles et stort og populært arbeid med mange barn og voksne som møtes annenhver torsdag. Det er først familiemiddag fra og det er mange familier i Vågsbygd som benytter seg av dette tilbudet. Prisene er det samme som tidligere, 25 kroner for barn og 50 voksen, maksimalt 150 per familie. Etter middag har vi en fellessamling, og her følger vi Søndagsskolens opplegg «Sprell levende» sine temaer. Dette gjør at vi har varierende tema fra gang til gang, og at vi i løpet av noen år går gjennom mange ulike historier. Andaktsholderne varierer, vi har både ansatte og frivillige som står for denne delen. Supertorsdag har et lederteam som jobber med å ha oversikten, skaffe nye frivillige ledere, ordne mat, føre medlemslister, lage program og arrangere spesielle samlinger som juletrefest, sommeravslutning og juleavslutning. I tillegg har hver aktivitet egne ledere. Supertorsdag er delt opp i fire ulike grupper: Barnesang: Denne gruppa er for barn fra 0-3 år. Her synges og spilles det, barna lærer både kristne sanger og sanger de kjenner igjen fra barnehagen. Det er viktig at barna kjenner igjen sangene og opplegget fra gang til gang. Barnesangen er en naturlig fortsettelse på Babysangen som er på dagtid, og vi opplever at det er flere familier som finner kirka gjennom arbeidet for de minste. Det har i 2013 vært seks frivillige ledere som har drevet barnesangen. Minigospel: Dette er et kor for barn fra 3 år og opp til skolestart. Høsten 2013 var det litt uklart med ledersituasjonen i Minigospel, men i løpet av høsten tok Åsne Halvorsen hovedansvaret for denne gruppen. Hun har med seg Ingeborg, Tone og Anne, og de deler på å dirigere og lede. Minigospel synger ved utdeling av kirkebok to ganger i året, på «Vi synger jula inn» og på Julaften. Sanggleden står i sentrum, og det kommer stadig nye barn som ønsker å begynne. Racerbarna: Denne gruppa er for barn fra 3-10 år som liker å bruke kroppen, leke, bevege seg, snekre og være ute. De bruker gymsalen/matsalen når været er for tøft, men er ellers ute mesteparten av tiden. Høsten 2013 ble gruppen delt enkelte ganger, en gruppe for de obver skolealder og en for de under. Dette ble gjort de gangene dette virket fornuftig. Det har i 2013 vært seks frivillige ledere med på Racerbarna. Barnegospel: Dette er et kor for barn fra 1-4. trinn. Koret har en stabil barnegruppe som møter opp til øvelser både når det er Supertorsdag og oddetallstorsdager. De synger på familiegudstjenester og julaften og har også enkelte andre oppdrag utenfor Vågsbygd kirke. Dirigenten i Barnegospel er fremdeles Brit Ribe Fjelde. Hun har med seg Kjell Åge Stoveland på piano og koret har band under sangopptredener. Vi tror at Supertorsdag er et viktig lavterskeltilbud for småbarnsfamilier i Vågsbygd. Det er mange som har første møtet med kirka her, og som dermed fortsetter på andre arenaer i kirka. Vi forsøker å evaluere oss selv jevnlig og har stadig fokus på å gjøre arbeidet enda bedre. Vi er derfor åpne for at tilbud og opplegg kan endres.

13 Søndagsskolen Vågsbygd kirkes søndagsskole er en del av Søndagsskoleforbundet og følger deres opplegg «Sprell levende». Vi har søndagsskole hver søndag under gudstjenesten med unntak av sommer-, påske- og juleferien og når det er familiegudstjeneste. Det er mulig å komme direkte til søndagsskolen, men de aller fleste deltar først på gudstjenesten og går ned i kjelleren etter søndagsskolelyset. Søndagsskolen har to grupper, en for de under skolealder og en for de over. I tillegg deler vi innimellom den eldste gruppen i to. Antall ledere har vært stabilt, og vi er relativt godt bemannet. Lederne er motiverte og engasjerte, og vi har fått noen nye ledere i løpet av På søndagsskolen synger vi, vi forteller en historie fra Bibelen, samler inn penger til misjonsprosjektet og har lageaktiviteter. I 2013 har vi også begynt å bake noen ganger, og det er veldig populært. Babysang Babysangen er et populært tilbud blant foreldre som er hjemme med baby, særlig mødre. I løpet av et halvår er det om lag 40 unike brukere, med stor variasjon fra gang til gang på hvor mange som kommer. Vi har «drop- in» filosofi, det vil si at ingen trenger å melde seg på men kan møte opp når det passer. Dermed er det noen ganger veldig fullt, mens det andre ganger er roligere. Alle familier som har døpt barna sine her får informasjon og babysangen på dåpssamtaletn, samt at de får brev i posten ved oppstarten av hvert semester. Babysangen er hver onsdag klokka 11 med unntak av skolens ferier. Vi starter alltid med en sangsamling der vi bruker IKOs babysangcd og Frelsesarmeens babysangcd som utgangspunkt og har både regler, sanger, bevegelser og instrumenter. Etter samlingen er det sosialt med lunsj, kaffe og en prat. Babysangen er en viktig rekruteringsarena til det videre barnearbeidet i menigheten, og vi er glade over å se at mange av familiene som går her fortsetter på Supertorsdag og i søndagsskolen. Vi anser det også som viktig at det finnes et tilbud til dåpsfamilier som kommer til kirka vår. Vågsbygd Soul Children 2013 har vært et godt og spennende år for Vågsbygd Soul Children. Medlemstallet har vært fra ca medlemmer. Ledere i 2013 har vært: Åshild Raustøl Anne Cathrine Christophersen Arild Grundetjern Sigbjørn Justnæs Brita Sørli Jærnes Monica Kragholm Frode Gundersen Vi har gjennomført 16 øvelser på våren og 12 øvelser på høsten.

14 Vi hadde en forholdsvis rolig vår med 3 synginger: - Gudstjeneste i Vågsbygd Misjonsmenighet hvor vi ble veldig godt mottatt - Gudstjeneste i Vågsbygd Kirke hvor vi gjennomførte deler av Livsglede 3 som er Soul Children sin egen gudstjeneste. Vi hadde også for anledningen med oss band, og det var kjempegøy for alle! - Gudstjeneste for Voie og Vågsbygd på Bragdøya I tillegg har vi vært på overnattingstur til Lyngdal sammen med Grimstad Soul Children, og besøkt Lyngdal Soul Children. Det var en veldig sosial og gøy tur, bl.a. med besøk i Sørlandsbadet. Første del av høsten var preget av at vi deltok på Soul Children Festivalen i Oslo i september. Vi var ca 32 deltakere, 26 barn og 6 voksne. Vi tok buss til Oslo sammen med Grimstad Soul Children, og overnattet sammen med dem i Ris menighetshus. Festivalen var en stor opplevelse for både store og små! Høydepunkter var stor utekonsert med masschoire på Rådhusplassen, Opptreden sammen med Grimstad Soul Children i Konserthuset på lørdag kveld og masschoire-konsert i konserthuset søndag kveld. Vi ser at festivalen har vært til stor inspirasjon for både voksne og barn, og vi ønsker å delta på festivalen også til neste år! Utover festivalen har opptredener i høstsemesteret vært: - Speidergudstjeneste i Vågsbygd kirke - Tenning av julegrana ved Vågsbygd Senter - Mini-julekonsert på Vågsbygd Senter - Vi synger jula inn i Vågsbygd Kirke - Julaften I Vågsbygd Kirke Ønsket vårt for 2014 eller 2015 er at vi klarer å starte opp enda et kor, et Soul Teens kor for de som er fra 10. klasse og ut videregående. Vi har diskutert dette i ledergruppa og vi ønsker å legge det fram for menigheten. Vi ser at det er behov for et nytt tilbud for de eldste, men vi ser også at vi har behov for nye krefter som kan ta ansvar for dette koret. Vi satser på at noen vil være med oss for å oppfylle denne drømmen!! BSJ 2014 Trosopplæringen I løpet av 2013 skrev Vågsbygd menighet ferdig en trosopplæringsplan som ble sendt til biskopen. En gruppe bestående av kapellan, daglig leder, kateket, barne- og ungdomsarbeider og menighetspedagog jobbet med denne planen, og den ble også tatt opp i menighetsrådet på flere møter. Vågsbygd menighet har nå en godkjent plan, og trosopplæringsarbeidet i menigheten skal drives i samsvar med denne. Begrepet trosopplæring er stort og omfattende, og alle aktiviteter vi driver med i kirka for barn og unge er en del av trosopplæringen. I tillegg til alt det kontinuerlige arbeidet som drives året gjennom i menigheten, har vi årlige samlinger knyttet til en bestemt aldersgruppe.

15 I 2013 har vi hatt disse tiltakene: 0 år- Dåpssamtale: Alle som skal døpe barnet sitt blir invitert til en samtale med presten som skal ha dåpen. Her snakker de om dåpen og presten presenterer tilbudene vi har for familiene i kirka. Dette regnes som den første samlingen, og vi er fornøyde med formen på denne. 4 år- Kirkeboksamling: Vi deler ut kirkeboka to ganger i året, på våren for de som er født første halvdel av året og på høsten for de som er født i siste del. Vi har valgt å gjøre det på denne måten fordi vi ønsker å kunne ta oss av hvert enkelt barn og møte dem på en god måte. Kirkeboksamlingen er veldig populær, og det er mange barn med foreldre som kommer. Vi knytter en lørdagssamling til familiegudstjeneste på søndag og får dermed inkludert familiene i gudstjenestene på en god måte. På lørdagssamlingen har vi en omvisning i kirkerommet, bibelfortellinger, lageaktivitet og boller. 5 år- Kirkekino: Alle femåringer blir invitert til kirkekino/ filmkveld i kirka på våren. Vi begynner med felles middag for barn og voksne der menyen er pizza. Deretter tar lederne barna med seg for å spise popcorn og se film mens foreldrene får tilbud om å delta på et foredrag. Dette holdes av en familieterapeut og en psykolog som bor i menigheten vår og handler om hvordan foreldrene kan bidra til å styrke barnas selvbilde 6 år- Kirkeskole: Det året barna skal begynne på skolen inviteres de til kirkeskole. Der lærer barna ulike bibelhistorier og sanger, har hobbyaktiviteter og treffer andre barn de skal begynne på skolen sammen med. To ganger på kirkeskolen er for kun denne gruppa, mens de to andre gangene er samtidig med Supertorsdag slik at barna blir presentert for denne aktiviteten. 8 år- Tårnagenthelg: Det året barna går på 3. trinn blir de invitert til Tårnagenthelg. I 2013 var det andre gangen vi hadde dette, og vi syns det var en fin samling. Barna løser ulike oppgaver, er oppe i kirketårnet, går på oppdagelsesferd i kirka og spiser mat sammen. De får også tilbud om å delta på en gudstjeneste der de kan få utvalgte oppgaver. 10 år- Kode B: Dette er et Bibelkurs for femteklassinger som går over 4 ganger. I løpet av samlingene går vi i grove trekk gjennom noen av de viktigste bibelfortellingene, ser filmer, danser, synger, har lageaktiviteter, spiser og leker. Vi har brukt foreldre som frivillige på dette tiltaket, og det fungerer veldig god. 11 år-lys Våken: Lys Våken er overnatting i kirka natt til 1. søndag i advent. I løpet av kvelden og natta forbereder vi søndagens gudstjeneste med skuespill, tekstlesing, sang og dans. Vi spiser pizza, ser på film og har konkurranser, og tiltaket er i løpet av få år blitt veldig populært. Det var rundt 40 barn som var med, og i tillegg hadde vi med ledere fra 7. trinn og ungdomsledere.

16 Jentekoret Benedictus Denne årsrapporten omhandler hele Siden årsmøtet i 2013 har styret bestått av: Leder Ingunn Kiledal Dahl Kasserer Vidar Skaaland Nestleder og sekretær Bente Velken Styremedlem Ellen Rebnor Olsen Styremedlem Bettina Andersen Styremedlem Gunn Agnes Nilsen Nome Styremedlem Tove Bakke Pedersen Kormedlem (repr. fra Benedictus) Ingrid Malene Velken Kormedlem (repr. fra Benedictus) Bente Andås (våren 2013) Kormedlem (repr. fra Vokalensemble) Heidi Andås Dirigenter Bjørn G. Odden og Elsebeth Lütcherath Vi har hatt 9 styremøter og har behandlet 79 saker. Ved årets utgang var det 22 sangere i Jentekoret. I Vokalensemble var det 12 medlemmer. De viktigste aktivitetene i beretningsåret har vært: Gudstjenester: Våren: Koret sang på gudstjeneste i Vågsbygd kirke i februar og mars. I april sang koret i tillegg på gudstjeneste i forbindelse med Kirkemøtet. I januar deltok koret ved bispeinnsettelsen i Domkirken. I mai sang koret på Ternevig sykehjem. Høsten: Koret sang på gudstjeneste i september og oktober samt julegudstjeneste i Vågsbygd kirke. I tillegg deltok de på en salmekveld i Domkirken. Konserter og andre opptredener: Jentekoret og Vokalensemble hadde konsert sammen med Yngelingeforeningens Musikkorps i Vågsbygd kirke i april. Sommerkonsert i mai sammen med Agder Orkesterforening og Siri Torjesen. I november var jentekoret og Vokalensemble med på Allehelgenskonsert i Domkirken sammen med flere kor og nytt orgel. Julekonsert sammen med dansere fra Sharons dansestudio og harpist Johanna Nousiainen hvor også biskop Stein Reinertsen deltok. Turer: Stortur til New York i juni. Vi var til sammen 47 korsangere og voksenledere som reiste på tur. Det var en begivenhetsrik, spennende og veldig flott tur hvor programmet bl.a. inneholdt sightseeing i dobbeltdekker, sykkeltur i Central Park, ferjetu til Staten Island, musikalen Mamma Mia på Broadway, tur til Ground Zero og Top of the Rock. Jentene sang på gudstjeneste i St. Luke Church i Harlem, på gudstjeneste i Sjømannskirken og på konsert samme sted. Det ble også tid til litt shopping innimellom. Øvelseshelg i Aalborg i oktober.

17 Sosiale arrangementer: Sosialt treff i mars med god mat og lek og moro. Foreldrekveld i oktober med minikonsert, enkel servering og visning av bilder/film fra New York. Annet: Våren 2013 var Elsebeth Lütcherath vikar for dirigent Bjørn Odden. Høsten 2013 var Bjørn tilbake som dirigent. Elsebeth ble da engasjert som meddirigent. Dette engasjementet er lønnet av Benedictus. I mars ble korets nye hjemmeside lansert med adressen Økonomi: Økonomien er stabil. I 2013 hadde korets drift kr i utgifter og kr i inntekter. Underskuddet ble på kr noe som er nesten lavere enn budsjett. Koret hadde i utgangspunktet budsjettert med et forbruk av fondsmidler på Dette hang sammen med at koret sommeren 2013 var på en stor tur til New York som en delvis hadde spart til over flere år. USA-turen hadde en brutto kostnad på vel kroner. Denne er blitt finansiert ved egenandeler fra deltakerne, ulike dugnadsaktiviteter og gode sponsorbidrag fra en rekke samarbeidspartnere. Koret har i 2013 hatt gleden av økte bingoinntekter gjennom Quick Bingo og mottok i 2013 rett i overkant av kroner i bingoinntekter. Ved utgangen av 2012 hadde koret en egenkapital på kr til disposisjon. Denne er ved utgangen av 2013 redusert til kr , hvor av er øremerket kapper. Styrets kasserer har det operative ansvaret for økonomistyringen, mens selve regnskapet føres av menigheten. (Regnskap for 2013 og budsjett for 2014 behandles som egne saker.). Utsikter og planer for årene som kommer Det planlegges en ny stortur i Det settes ned en egen turkomitè som i samarbeid med styret og dirigentene skal jobbe videre med dette. Styret har laget en ny 3-årsplan for som blir presentert på årsmøtet. Kristiansand, Styret i jentekoret Benedictus

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbladet Oktober 05/2014

Menighetsbladet Oktober 05/2014 Menighetsbladet Oktober 05/2014 AKSJON NYTT ORGEL Se lederen og side 4 Aina Borgenvik side 8 Bibel 2014 SIDE 13 ØYVIND EIDSAA side 16 Speidere på landsleir side 20 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2013

Menighetsbladet Desember 06/2013 Menighetsbladet Desember 06/2013 Maren Andersen (t.v) og Andrea Hillesund tenner lyset 2. søndag i advent. Leder side 2 VÅGSBYGD INNEBANDYKLUBB SIDE 6 JULEFEIRING for våre nye landskvinner side 13 Kristne

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2015

Menighetsbladet April 02/2015 Menighetsbladet April 02/2015 SØNDAG på Bragdøya 31. mai side 4 JUBILEUMSKONSERT NYTT SOUL TEENS KOR SIDE 13 JOURNALISTSPIRE PÅ OPPDRAG side 15 billedkunstner Bjørn Aurebekk side 16-17 leder Menighetsbladet

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer