ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013

2 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland og Lasse Hammersland er faste MR medlemmer og Kristin Berge Flatnes er 1. varamedlem. Årsmøte ble avholdt etter gudstjenesten, og ble det avholdt et ekstra menighetsmøte om innføring av ny salmebok. Gudstjenesten Gudstjenesten i Vågsbygd menighet er generelt godt besøkt. Så godt besøkt at MR besluttet å skaffe benker langs sidene i kirkerommet som kan vippes ned når det ikke er behov for de ekstra plassene. Benkene står oppslått det meste av tiden fordi vi jevnt over er så mange at vi trenger plassene. Gudstjenestene i Vågsbygd er varierte, alt fra Karnevals gudstjenester til Høytidsgudstjenester og G2. Vågsbygd menighet er mangfoldig menighet med stor bredde. Oppslutningen på formiddagsgudstjenesten er stabilt god, og på G2 økende. Til sammen i 2013 har over vært til stedet på gudstjenestene, men vi har fortsatt plass til mange flere. Som nevnt ovenfor hadde vi ekstraordinært menighetsmøte angående ny salmebok. Her ble det også gitt tid til en evaluering av den nye liturgien. En gjennomgående tilbakemelding var at det er positivt med flere med liturger og at mange av dem er unge. Det er viktig som et ledd til at de kan definere seg innenfor fellesskapet. Samtidig ble det av andre understreket behovet for god veiledning. Trosopplæringsreformen Trosopplæringsteamet har utarbeidet er flott dokument om hvordan vi vil drive trosopplæring i Vågsbygd menighet. Teamet har bestått av Katrine Ravnevand, Erik Grude Lund, Sigurd Tveit, Per Gunnar Pedersen, Monica Kragholm og Nils Terje Andersen. Hovedmålet med opplæringa er: Vågsbygd menighet ønsker en trosopplæring der barn og unge oppdager en tilhørighet og nærhet til Gud gjennom gode fellesskap. Alle er skapt til fellesskap med Gud og vi ønsker å inkludere alle i kirken vår. Barn og unge som kommer til Vågsbygd menighet skal utfordres til å ta ansvar for andre og verden vi lever i og de skal få hjelp til å definere seg innenfor det kristne fellesskapet. Vi ser på foreldrene som en viktig ressurs, og vi ønsker sammen med dem å lære barn og unge om Gud og Bibelen, samt oppleve gode samspill, nærhet og livsmestring. Vågsbygd menighet ligger godt an i forhold til det å ha tilbud til alle barn og unge fra 0 18 år og menigheten anbefales å lese hele planen. Den er til å bli inspirert av.

3 Staben Staben vår har i flere år vært stabil. 1. søndag i advent gikk vår kjære sokneprest Bjarte Våge av med pensjon. Denne dagen var kirka full av mennesker som ønsket å ta farvel med han. På kirkekaffen etter gudstjenesten var det marsipankake til alle og Bjarte fikk gode ord og gaver. Vi takker en inspirerende og dyktig sokneprest for innsatsen og ønsker han lykke til med nye oppgaver. Stillingen som ny sokneprest ble lyst ut med søknadsfrist i slutten av august. Det var flere gode søkere og den beste kandidaten ble innstilt som nummer en i alle ledd. Dermed var det kanskje ikke noen stor overraskelse, men desto mer gledelig at Nils Terje Andersen fikk jobben som ny sokneprest. Staben preges av godt samarbeidsklima og av omsorg for hverandre, Vågsbygd menighet er heldige som har slik en flott stab! Frivillighetsarbeidet Store deler av arbeidet i Vågsbygd menighet gjøres av frivillige i samarbeid med vår gode stab. Gudstjenesten er menighetens gudstjeneste. Derfor er det viktig og riktig at så mange frivillige medarbeidere er med og setter sitt preg på gudstjenestene i Vågsbygd. Når vi feirer gudstjeneste er det frivillige med liturger, tekstlesere, teknikere, søndagsskolelærere, kirkeverter, kirkekaffeteam og enkelte ganger musikere. Noen av de frivillige oppgavene er mer synlig enn andre, vi trenger alle sammen alle er viktige. Vi har frivillige som skriver og deler ut menighetsbladet, er med i bønnegruppe, ledere i barne og ungdomsarbeid, er sektorleder eller bidrar i den enkelte sektor. I 2013 ble det registrert hele 360 frivillige i vår menighet! Vår utfordring er å ta vare på alle sammen, være takknemlig for det store antallet, men likevel ikke være fornøyd fordi vi ønsker at flere skal finne sin oppgave i menigheten. Økonomi Vågsbygd menighet har en god økonomi med forutsigbare inntekter og penger på fond. I 2013 var den faste givertjenesten på kr som er en økning fra 2012 på kr For neste år har vi tilsagn på ytterligere kr slik at vi kan budsjettere med givertjeneste på kr Vi får jevnlig regnskapsrapporter fra daglig leder og har god budsjettkontroll gjennom året. Budsjettet for 2013 la til grunn at vi ville bruke noe av disposisjonsfondet for å dekke noe merforbruk tiltenkt konfirmantarbeid, menighetsblad, barne- og ungdomsarbeid m.m. Dette ble ikke nødvendig fordi vi i desember mottok en stor gave på kr. fra Netthandelen AS v/einar Øgrey Brandsdal. Det gjør at vi kan avsette ytterligere på disposisjonsfond. For dette vil menigheten drive mye godt menighetsarbeid i årene som kommer spesielt innenfor trosopplæring av barn og unge. Menighetsrådet er veldig takknemlig for denne muligheten gaven gir oss. Vedlagt foreligger en enkel regnskapsrapport. En detaljert rapport og offisielt menighetsregnskap vil være tilgjengelig på årsmøtet. Investeringer via Fellesrådet Vi står overfor to store investeringer i vår menighet som det jobbes med å få inn på fellesrådets handlingsplan. Den ene er kontorene:

4 Kontorene i Vågsbygd kirke gir ikke gode fysiske arbeidsforhold. Det er for få kontorer, det er dårlig ventilasjon og et har ikke dagslys. Derfor har MR flere år prøvd å få utbedring av dette inn på fellesrådets handlingsplan. Det er derfor gledelig at fellesrådet har satt av forprosjektmidler til nye kontorer for perioden 2014/2016, og at det er kommet inn på handlingsplanen fra 2014/2017 med kroner Den andre er orgelet: Orgelet er fjernet og vi har fått et elektronisk orgel slik at arbeidsforholdene til organisten er i varetatt. Menighetsrådet har tidligere vedtatt at vi ønsker nytt pipeorgel. Dette er en stor investering som ikke menigheten kan bære alene, derfor er det lagt en strategi for det videre arbeidet. MR fattet dette vedtaket på desember møtet 2013: Vågsbygd menighetsråd gir kantor, Bjørn Odden, mandat til å samle orgelkomiteen for å starte arbeidet med en strategi og fremdriftsplan for nytt pipeorgel i Vågsbygd kirke. Menighetsrådet ønsker at orgelkomiteen skal arbeide for nytt orgel ved å fremme våre ønsker om orgel for politikere i fellesråd og kommune. Menighetsrådet ønsker også at komitéen ser på alternative måter å samle inn penger til menighetens andel av kostnadene. Innsamlingsstrategien legges frem for menighetsrådet til godkjenning. Givertjenesten Givertjenesten er svært viktig for økonomien i Vågsbygd menighet. Selv om vi er takknemlige over å ha fått store enkeltgaver så trenger vi forutsigbarhet i økonomien. Fast givertjeneste gir en trygghet i økonomien på grunn av sin regelmessighet. På våren i 2013 gjennomførte MR en giveraksjon som hadde som mål å øke den faste givertjenesten med kroner. Faste givere ble utfordret på om de kunne tenke seg å øke beløpet, og mange ble spurt om de kunne tenke seg å bli med på ordningen. Aksjonen utløste økt givertjeneste med kroner i året. Hjertelig takk til alle som bidrar med faste innbetalinger. For å opprettholde og øke giverbeløpene er vi avhengig av flere nye givere. Vi oppfordrer alle som ikke er med i denne viktige tjenesten å vurdere å bli med som fast giver i Vågsbygd menighet. Det har vært jobbet med å finne en god leder til denne sektoren, og vi er glade og takknemlige for at Erik Wessman har sagt ja til denne oppgaven. Sluttkommentarer La oss sammen jobbe videre for visjonen vår som er å gi mennesker i Vågsbygd Glimt av himmel, enten det er familien vår, naboen vår eller tiggeren på kirketrappa. Vi har lyst til å løfte fram alle som bidrar med store eller små oppgaver og bidrar til at Vågsbygd menighet er et godt sted å være, et sted hvor vi kan bli inkludert og utfordret. Det er noe vi håper mange i menigheten opplever sammen med oss, og at mange nye kan få oppleve det i tiden fremover. Tusen takk til alle sammen for en flott innsats! Utvalg og komiteer er bedt om å skrive egen årsmelding om deres virksomhet. De som er levert foreligger som vedlegg til denne årsmeldingen. Dere utfordres til å lese disse. For Vågsbygd menighetsråd Anne Reidun Røise

5 Regnskapsrapport Vågsbygd menighet 2013 Resultat Inntekt Utgift Budsjett 8301 Menigheten Givertjenesten Menighetsbladet Konfirmantarbeid Kirkemusikk Trosopplæring Overskudd til disposisjonsfond Ansvar med egne fond 8305 Diakoniutvalget Barnearbeid Benedictus Ungdomsråd Badhair Soul Children Søndagsskolen Samlet overskudd Budsjettert underskudd Til / fra fond Fond barnearbeid Fond Benedictus Fond ungdomsråd Fond Badhair Fond Soul Children 9461 Fond gaver diakoni 6119 Disposisjonsfond Netto avsatt til fond

6 Balanse Vågsbygd menighet pr Driftskonto Giverkonto Sum bankinnskudd Diverse debitorer (inntekt bank 2014) Aksjer * 170 Fordringer staten (moms) Sum kortsiktige fordringer SUM EIENDELER Leverandørgjeld (utgift betalt 2014) Kapitalkonto * -170 Fond med egne ansvar: Fond barnearbeid Fond Benedictus Fond Ungdomsråd Fond Badhair 0 Fond Soul Children Fond uten egne ansvar: Fond Barn og unge Fond korkapper Benedictus Fond alterduk Fond gaver Diakoni Disposisjonsfond SUM GJELD OG FOND Endringer i fond FOND 2013 Saldo Avsatt fond Bruk av fond Saldo Fond barnearbeid Fond kor Benedictus Fond Ungdomsråd Fond Badhair Fond Soul Children Fond uten egne ansvar Fond Kjøkken 0 0 Fond Barn og Unge Fond korkapper Benedictus Fond alterduk Fond gaver Diakoni Disposisjonsfond Sum Netto endring fond * Kapitalkonto: Aksjer i Mediahuset Vårt Land. Det eksterne menighetsregnskapet inkluderer også avskrivbare investeringer over kr inntil disse er avskrevet til 0,-

7 Årsmelding for Vågsbygd Menighets Diakoniutvalg 2013 Diakoniutvalget har bestått av følgende medlemmer: Reidun Strømme leder Mette Stoveland sekretær Karin Mollestad Nielsen styremedlem Torhild Tveite styremedlem Monica Børressen styremedlem Jeanette Rønaasen styremedlem Diakoniutvalget har i løpet av 2013 fornyet seg, og vi er nå et fulltallig utvalg som tar fatt på Vi jobber godt sammen og har flere nye ideer som vi ønsker å prøve ut. Det er fortsatt lett å få med frivillige til enkeltstående tiltak. Utvalget har hatt 9 styremøter og behandlet 28 saksnummer. De viktigste sakene dette året har vært: Gjestebud Kontakt med utvalgets undergrupper Praktisk gjennomføring av samlivskurs Bingo på Blå Kors i gang igjen Treffet for innvandrerkvinner Evaluering og organisering av faste tilbud til institusjonene i menigheten. Planlegging, gjennomføring og evaluering av diakonale tiltak Handlingsplan, økonomi og budsjett for utvalgets arbeid Organisering av opplevelsestiltak for barn Ressursgruppe for «Grønn menighet» Planlegging av byttedag i startgropa. Tiltak og arrangement har vært: Gjestebud 10.februar med 90 påmeldte, musikk av G2teamet, opplesing, allsang, koldtbord og kakebord, og god stemning. Vårtur. Lørdag 25.mai gikk turen med transportsentralens bil til Kilden med «symfonisk lørdag» og lunsj på Pieder Ro. 17 deltagere. Diakoniens søndag ble en temagudstjeneste om romfolkets situasjon. Fader Christoferos Shuff holdt en engasjert tale om den barmhjertige samaritan, og intervjuet Elena (tiggeren på vår kirketrapp). Han svarte også på spørsmål om tiggernes situasjon, og ga menigheten god informasjon. Gudstjeneste og kirkekaffe på Allehelgenssøndag Juleutdeling Også i år ga vi matkort til vanskeligstilte barnefamilier i desember. I år fikk 18 familier med til sammen 45 barn gavekort fra oss Opplevelser til barn. 19 billetter til «reisen til julestjernen» på Kilden, og gratisbilletter på dagstur til Danmark er delt ut dette året. Adventssamling på Vågsbygdtunet og i serviceleiligheter på Hovedgårdstunet. Det er blitt tradisjon å synge julesanger og servere hjemmebakte kaker en kveld i advent, og opplever at de eldre har stor glede av å synge kjente og kjære sanger.

8 Samlivskurs. Diakonene i Kristiansand arrangerte samlivskurs med Anne Helene og Bjarte Våge oktober. Diakoniutvalget sto for det praktiske i gjennomføringen av kurset. Diakoniutvalgets underutvalg: 1. Bønnekomiteen Komiteen har bestått av Reidun Wikstøl, Grete Haaland,Else Saaghus og Mette Stoveland. Vårt ansvar er: bønn før gudstjenesten, sende ut bønnebrev organiserer bønnebehov som kommer inn via bønnekrukka i kirkerommet lage bønnevandring på alle nattverdgudstjenester. I tillegg deltok vi på bønnens søndag 24.februar og engasjerte forbedere til et døgns bønnetjeneste under kirkemøtet. 2. Treff for innvandrerkvinner. Det er med 4 norske ledere i tillegg til DU. Vi hadde et planleggingsmøte tidlig i høst. Det er nå et ganske stabilt antall brukere på personer i tillegg til de norske. Vi hadde også i år en grillfest. Ellers trener vi på å snakke norsk via samtaler om livet, eller ulike typer leker der norske ord er i bruk. Kulturforskjeller er også et hyppig tema. Flere av brukerne av kvinnegruppa har bidratt til matspalten «mat fra ulike kulturer» i menighetsbladet, og de lot seg intervjue om synet på norske juletradisjoner i julenummeret. 3. Vi over 60. Kjøkkengruppa består av 10 frivillige ledet av Kirsten Hillesund. Programkomite har vært Reidun Kråkenes og Mette Stoveland. I 2013 har vi hatt 10 samlinger med variert program. Det kommer personer til hvert treff. 4. Bingo-gruppa på Borgestadklinikken avdeling Vågsbygdveien(Blå Kors) er blitt et populært tiltak. Det kan forløpe seg litt forskjellig hver gang, men ofte er de veldig venta og velkommen. I tillegg til spenningen rundt spillet kan det være mye prat rundt bordene. Beboerne setter pris på at noen kommer fra kirka. Bingoen foregår søndag ettermiddag. Beboerne kommer selv med ønsker om premier, som er matvarer og toalettsaker, og hovedpremien er en pk.tobakk pr. gang. Bingogruppa består av 6 personer, og de går to og to. De opplever tjenesten strevsom men trivelig, og den gir mye glede. Hovedansvarlig er Arne Strømme. Diakonalt arbeid er variert og givende, og vi møter mange takknemlige mennesker. Vi er stolte av den diakonale menigheten vår, der omsorg og inkluderende fellesskap har en stor plass. Diakonien virker som en naturlig del av menighetens væremåte også utenom det som er spesielt organisert For Vågsbygd Menighets Diakoniutvalg Mette Brammer Stoveland(Sekr)

9 Årsmelding for Vågsbygd Menighetsblad 2013 Vågsbygd Menighetsblad lages på frivillig basis etter retningslinjer vedtatt av Menighetsrådet. Bladet skal etter avtale med annonsørene utgis seks ganger i løpet av et kalenderår. Det betyr i praksis tre nummer hvert halvår. Redaksjonen: Redaksjonen har i 2013 bestått av følgende: Ansvarlig redaktør: Hans Petter Mjølund Red. medlemmer: Marit Bjorå Hammersland Reidar Johannessen Tor Holte Bjarte Våge Reidun Strømme Ruth Mork I løpet av året har det skjedd endringer i redaksjonen. Ruth Mork ble opptatt med andre oppgaver og trakk seg midlertidig som medlem. Reidun Strømme deltar ikke på møtene, men har påtatt seg noe skrivearbeid. Roy-Cato Myrvang gikk inn i redaksjonen og har påtatt seg å være bladets fotograf. Han kan kontaktes når noe skal fotograferes enten for Menighetsbladet, hjemmesidene eller til annet bruk for kirken. Møtevirksomhet: Det lages en egen plan for redaksjonsmøtene, stoffinnleveringsfrister og trykkeriets levering av bladet i kirken. Redaksjonsmøtene holdes etter at hvert nummer er kommet ut, slik at redaksjonen kan evaluere det siste nummer av Menighetsbladet. Bladet har vanligvis vært på 24 sider i fargetrykk. Distribusjon og opplag: Det er etablert et eget distribusjonsapparat med ca. 70 frivillige. Leder for dette er Grethe Kitty Syvertsen. Menighetsbladet har et opplag på ca eksemplarer. Ved et par anledninger ble leveringen av bladet forsinket, og dette skapte problemer for «pakkegjengen». Leveringstidspunktet er derfor nå en dag tidligere, og det fungerer greit. Bladets innhold: Redaksjonen er opptatt av at bladet skal ha en profil som kan gi mottakerne lyst til å bla igjennom og lese. Bladet skal inneholde kirkelig stoff og omtaler av hva som har skjedd og skal skje i menigheten. Representanter for Vågsbygd Bibliotek har fast bokomtalespalte. Det takker vi for. Videre har Vågsbygd Vel hatt en informasjonsside i bladet. Det er redaksjonsmedlemmene som produserer det meste av stoffet, men også kirkens stab, gjesteskribenter og enkelte andre har faste bidrag. Grønn Hverdag hadde dette året ansvar for «Grønn sak», og Normann Liene bidrar med bilder fra gamle Vågsbygd. Annonsører og økonomi: Det vises til vedlagte regnskap og budsjett. Det er viktig å opprettholde minst det antall annonser vi nå har. Annonseprisen er økt noe, og annonseansvarlig, Reidar Johannessen har

10 sammen med Per Gunnar Pedersen hatt en opprydding slik at de som ikke har betalt er tatt ut, og størrelsene på annonsene er justert i forhold til hva som betales. Vi opplever at bedrifter henvender seg til oss for å få lov til å annonsere i menighets-bladet. På tross av dette går bladets drift med underskudd siden noen annonsører trekker seg. Vi må derfor aktivt prøve å få flere nye annonsører se utfordringer. Det kan ikke forventes at Menighetsbladet skal være selvfinansierende. Tilskudd fra menigheten v/ kollekt til menighetsarbeid må vurderes eller at det blir egne kollekter til bladet. Redaksjonen mener det er viktig å utgi et menighetsblad, og at vi på den måten kan gi alle som bor i menigheten nødvendig informasjon om hva som skjer i vårt nærområde og i menigheten spesielt. Utgivelsen må sees på som et markedsføringsprosjekt av menighetens virksomhet og kontakt med vågsbygdfolket. Samarbeid med trykkeriet: Vi har en grei avtale med Kai Hansen Trykkeri både når det gjelder trykkings-omkostninger og layout. Samarbeidet fungerer utmerket. Vi har faste personer som våre kontaktpersoner. De har ofte innspill til oss i redaksjonen slik at bladet forbedres. Utfordringer videre: Alle medlemmene av menigheten vår må være opptatt av at annonsørene er viktige for utgivelsen av bladet. Vi trenger flere annonsører, og spesielt bedriftseiere/ledere og andre nøkkelpersoner innen menigheten må se sitt ansvar og informere kirke-kontoret om potensielle annonsører. Redaksjonen ønsker også at flere skal komme med innspill til hva bladet skal og bør inneholde kom med tips! Videre ønsker vi også å være oppdatert på hva som skal skje innen menigheten mellom utgivelsen av hvert nummer. Her kan alle være mye mer aktive og gi oss i redaksjonen beskjed om hva som skjer skrive selv, eller la en av oss i redaksjonen foreta intervju. Innleveringsfrist for stoff finner dere alltid på siste side av hvert nummer. Layouten vil vi stadig bearbeide slik at Menighetsbladet blir ennå mer leseverdig. Redaksjonen takker for mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet den enkelte gjør, men kunne ønske større engasjement fra grupper, utvalg og enkeltpersoner slik at innholdet i bladet kunne bli ennå mer mangfoldig. Takk til trykkeriet og spesielt til våre annonsører som gjør utgivelsen mulig. 12. februar 2014 For redaksjonen Hans Petter Mjølund

11 Årsmelding for ungdomsarbeidet 2013 Fredags: Styret i ungdomsklubben Fredags har i 2013 bestått av: Connie Breivik Simen Josdal Thea Bakke Pedersen Tina Nevermo Tønnessen Kristoffer Øen Susanne Richter Pedersen Mathias Gutierrez Børresen John Vincent N. Krossnes Voksenledere: Arnt Gunnar Flottorp Rune Børresen Trond Strømme Britt Kleveland Alexander Øen Benjamin Gutierrez Børresen Benedichte Gutierrez Børresen Fredrik Johansen Det har siste året vært noen utskiftninger i styret. Fredags har i 2013 ligget på brukere på de fleste kveldene. Vi hadde også enkelte kvelder hvor vi var i andre lokaler enn kjelleren i Vågsbygd kirke. Av litt annerledes art enn vanlig klubb kveld har vi bl.a. vært på leirdueskyting, bowling og arrangert konsert med lokale amatører. Vi har også arrangert avslutningsfest sammen med noen fra 10. trinn som tar ledertreningskurs. Vi var i betalende medlemmer. Medlemskap koster 200,- pr. år. De aller fleste gangene er det åpent for de som ikke er medlemmer også. Undertegnede har hovedansvaret for de fleste kveldene. Kateket Sigurd Tveit er også innom noen ganger hvert semester. MILK: (mini leder kurs) Etter hvert har det stabilisert seg på 10 deltakere i år: Camilla Zernikov Markus Mjaaland Aline Andersen Nomeland Henriette Kristiansen Thorbjørnsen Thorvald Emil Ormestad Charlotte Josefine Johansen Henrik Gamborg Nielsen Erik Andreas Mosvold Brekke Oskar Nikolaisen Tarjei Nøstvold Svalastog Vi har hatt samling en del tirsdagskvelder med en flott og positiv gjeng. Noen har vært med på konfirmanttur, noen på Impuls Stavanger og de fleste blir med på en egen MILK tur mars. Noen blir også med på konfirmanttur i august og forhåpentligvis på andre tiltak.

12 Årsmelding for barneabeidet 2013 Supertorsdag Supertorsdag er fremdeles et stort og populært arbeid med mange barn og voksne som møtes annenhver torsdag. Det er først familiemiddag fra og det er mange familier i Vågsbygd som benytter seg av dette tilbudet. Prisene er det samme som tidligere, 25 kroner for barn og 50 voksen, maksimalt 150 per familie. Etter middag har vi en fellessamling, og her følger vi Søndagsskolens opplegg «Sprell levende» sine temaer. Dette gjør at vi har varierende tema fra gang til gang, og at vi i løpet av noen år går gjennom mange ulike historier. Andaktsholderne varierer, vi har både ansatte og frivillige som står for denne delen. Supertorsdag har et lederteam som jobber med å ha oversikten, skaffe nye frivillige ledere, ordne mat, føre medlemslister, lage program og arrangere spesielle samlinger som juletrefest, sommeravslutning og juleavslutning. I tillegg har hver aktivitet egne ledere. Supertorsdag er delt opp i fire ulike grupper: Barnesang: Denne gruppa er for barn fra 0-3 år. Her synges og spilles det, barna lærer både kristne sanger og sanger de kjenner igjen fra barnehagen. Det er viktig at barna kjenner igjen sangene og opplegget fra gang til gang. Barnesangen er en naturlig fortsettelse på Babysangen som er på dagtid, og vi opplever at det er flere familier som finner kirka gjennom arbeidet for de minste. Det har i 2013 vært seks frivillige ledere som har drevet barnesangen. Minigospel: Dette er et kor for barn fra 3 år og opp til skolestart. Høsten 2013 var det litt uklart med ledersituasjonen i Minigospel, men i løpet av høsten tok Åsne Halvorsen hovedansvaret for denne gruppen. Hun har med seg Ingeborg, Tone og Anne, og de deler på å dirigere og lede. Minigospel synger ved utdeling av kirkebok to ganger i året, på «Vi synger jula inn» og på Julaften. Sanggleden står i sentrum, og det kommer stadig nye barn som ønsker å begynne. Racerbarna: Denne gruppa er for barn fra 3-10 år som liker å bruke kroppen, leke, bevege seg, snekre og være ute. De bruker gymsalen/matsalen når været er for tøft, men er ellers ute mesteparten av tiden. Høsten 2013 ble gruppen delt enkelte ganger, en gruppe for de obver skolealder og en for de under. Dette ble gjort de gangene dette virket fornuftig. Det har i 2013 vært seks frivillige ledere med på Racerbarna. Barnegospel: Dette er et kor for barn fra 1-4. trinn. Koret har en stabil barnegruppe som møter opp til øvelser både når det er Supertorsdag og oddetallstorsdager. De synger på familiegudstjenester og julaften og har også enkelte andre oppdrag utenfor Vågsbygd kirke. Dirigenten i Barnegospel er fremdeles Brit Ribe Fjelde. Hun har med seg Kjell Åge Stoveland på piano og koret har band under sangopptredener. Vi tror at Supertorsdag er et viktig lavterskeltilbud for småbarnsfamilier i Vågsbygd. Det er mange som har første møtet med kirka her, og som dermed fortsetter på andre arenaer i kirka. Vi forsøker å evaluere oss selv jevnlig og har stadig fokus på å gjøre arbeidet enda bedre. Vi er derfor åpne for at tilbud og opplegg kan endres.

13 Søndagsskolen Vågsbygd kirkes søndagsskole er en del av Søndagsskoleforbundet og følger deres opplegg «Sprell levende». Vi har søndagsskole hver søndag under gudstjenesten med unntak av sommer-, påske- og juleferien og når det er familiegudstjeneste. Det er mulig å komme direkte til søndagsskolen, men de aller fleste deltar først på gudstjenesten og går ned i kjelleren etter søndagsskolelyset. Søndagsskolen har to grupper, en for de under skolealder og en for de over. I tillegg deler vi innimellom den eldste gruppen i to. Antall ledere har vært stabilt, og vi er relativt godt bemannet. Lederne er motiverte og engasjerte, og vi har fått noen nye ledere i løpet av På søndagsskolen synger vi, vi forteller en historie fra Bibelen, samler inn penger til misjonsprosjektet og har lageaktiviteter. I 2013 har vi også begynt å bake noen ganger, og det er veldig populært. Babysang Babysangen er et populært tilbud blant foreldre som er hjemme med baby, særlig mødre. I løpet av et halvår er det om lag 40 unike brukere, med stor variasjon fra gang til gang på hvor mange som kommer. Vi har «drop- in» filosofi, det vil si at ingen trenger å melde seg på men kan møte opp når det passer. Dermed er det noen ganger veldig fullt, mens det andre ganger er roligere. Alle familier som har døpt barna sine her får informasjon og babysangen på dåpssamtaletn, samt at de får brev i posten ved oppstarten av hvert semester. Babysangen er hver onsdag klokka 11 med unntak av skolens ferier. Vi starter alltid med en sangsamling der vi bruker IKOs babysangcd og Frelsesarmeens babysangcd som utgangspunkt og har både regler, sanger, bevegelser og instrumenter. Etter samlingen er det sosialt med lunsj, kaffe og en prat. Babysangen er en viktig rekruteringsarena til det videre barnearbeidet i menigheten, og vi er glade over å se at mange av familiene som går her fortsetter på Supertorsdag og i søndagsskolen. Vi anser det også som viktig at det finnes et tilbud til dåpsfamilier som kommer til kirka vår. Vågsbygd Soul Children 2013 har vært et godt og spennende år for Vågsbygd Soul Children. Medlemstallet har vært fra ca medlemmer. Ledere i 2013 har vært: Åshild Raustøl Anne Cathrine Christophersen Arild Grundetjern Sigbjørn Justnæs Brita Sørli Jærnes Monica Kragholm Frode Gundersen Vi har gjennomført 16 øvelser på våren og 12 øvelser på høsten.

14 Vi hadde en forholdsvis rolig vår med 3 synginger: - Gudstjeneste i Vågsbygd Misjonsmenighet hvor vi ble veldig godt mottatt - Gudstjeneste i Vågsbygd Kirke hvor vi gjennomførte deler av Livsglede 3 som er Soul Children sin egen gudstjeneste. Vi hadde også for anledningen med oss band, og det var kjempegøy for alle! - Gudstjeneste for Voie og Vågsbygd på Bragdøya I tillegg har vi vært på overnattingstur til Lyngdal sammen med Grimstad Soul Children, og besøkt Lyngdal Soul Children. Det var en veldig sosial og gøy tur, bl.a. med besøk i Sørlandsbadet. Første del av høsten var preget av at vi deltok på Soul Children Festivalen i Oslo i september. Vi var ca 32 deltakere, 26 barn og 6 voksne. Vi tok buss til Oslo sammen med Grimstad Soul Children, og overnattet sammen med dem i Ris menighetshus. Festivalen var en stor opplevelse for både store og små! Høydepunkter var stor utekonsert med masschoire på Rådhusplassen, Opptreden sammen med Grimstad Soul Children i Konserthuset på lørdag kveld og masschoire-konsert i konserthuset søndag kveld. Vi ser at festivalen har vært til stor inspirasjon for både voksne og barn, og vi ønsker å delta på festivalen også til neste år! Utover festivalen har opptredener i høstsemesteret vært: - Speidergudstjeneste i Vågsbygd kirke - Tenning av julegrana ved Vågsbygd Senter - Mini-julekonsert på Vågsbygd Senter - Vi synger jula inn i Vågsbygd Kirke - Julaften I Vågsbygd Kirke Ønsket vårt for 2014 eller 2015 er at vi klarer å starte opp enda et kor, et Soul Teens kor for de som er fra 10. klasse og ut videregående. Vi har diskutert dette i ledergruppa og vi ønsker å legge det fram for menigheten. Vi ser at det er behov for et nytt tilbud for de eldste, men vi ser også at vi har behov for nye krefter som kan ta ansvar for dette koret. Vi satser på at noen vil være med oss for å oppfylle denne drømmen!! BSJ 2014 Trosopplæringen I løpet av 2013 skrev Vågsbygd menighet ferdig en trosopplæringsplan som ble sendt til biskopen. En gruppe bestående av kapellan, daglig leder, kateket, barne- og ungdomsarbeider og menighetspedagog jobbet med denne planen, og den ble også tatt opp i menighetsrådet på flere møter. Vågsbygd menighet har nå en godkjent plan, og trosopplæringsarbeidet i menigheten skal drives i samsvar med denne. Begrepet trosopplæring er stort og omfattende, og alle aktiviteter vi driver med i kirka for barn og unge er en del av trosopplæringen. I tillegg til alt det kontinuerlige arbeidet som drives året gjennom i menigheten, har vi årlige samlinger knyttet til en bestemt aldersgruppe.

15 I 2013 har vi hatt disse tiltakene: 0 år- Dåpssamtale: Alle som skal døpe barnet sitt blir invitert til en samtale med presten som skal ha dåpen. Her snakker de om dåpen og presten presenterer tilbudene vi har for familiene i kirka. Dette regnes som den første samlingen, og vi er fornøyde med formen på denne. 4 år- Kirkeboksamling: Vi deler ut kirkeboka to ganger i året, på våren for de som er født første halvdel av året og på høsten for de som er født i siste del. Vi har valgt å gjøre det på denne måten fordi vi ønsker å kunne ta oss av hvert enkelt barn og møte dem på en god måte. Kirkeboksamlingen er veldig populær, og det er mange barn med foreldre som kommer. Vi knytter en lørdagssamling til familiegudstjeneste på søndag og får dermed inkludert familiene i gudstjenestene på en god måte. På lørdagssamlingen har vi en omvisning i kirkerommet, bibelfortellinger, lageaktivitet og boller. 5 år- Kirkekino: Alle femåringer blir invitert til kirkekino/ filmkveld i kirka på våren. Vi begynner med felles middag for barn og voksne der menyen er pizza. Deretter tar lederne barna med seg for å spise popcorn og se film mens foreldrene får tilbud om å delta på et foredrag. Dette holdes av en familieterapeut og en psykolog som bor i menigheten vår og handler om hvordan foreldrene kan bidra til å styrke barnas selvbilde 6 år- Kirkeskole: Det året barna skal begynne på skolen inviteres de til kirkeskole. Der lærer barna ulike bibelhistorier og sanger, har hobbyaktiviteter og treffer andre barn de skal begynne på skolen sammen med. To ganger på kirkeskolen er for kun denne gruppa, mens de to andre gangene er samtidig med Supertorsdag slik at barna blir presentert for denne aktiviteten. 8 år- Tårnagenthelg: Det året barna går på 3. trinn blir de invitert til Tårnagenthelg. I 2013 var det andre gangen vi hadde dette, og vi syns det var en fin samling. Barna løser ulike oppgaver, er oppe i kirketårnet, går på oppdagelsesferd i kirka og spiser mat sammen. De får også tilbud om å delta på en gudstjeneste der de kan få utvalgte oppgaver. 10 år- Kode B: Dette er et Bibelkurs for femteklassinger som går over 4 ganger. I løpet av samlingene går vi i grove trekk gjennom noen av de viktigste bibelfortellingene, ser filmer, danser, synger, har lageaktiviteter, spiser og leker. Vi har brukt foreldre som frivillige på dette tiltaket, og det fungerer veldig god. 11 år-lys Våken: Lys Våken er overnatting i kirka natt til 1. søndag i advent. I løpet av kvelden og natta forbereder vi søndagens gudstjeneste med skuespill, tekstlesing, sang og dans. Vi spiser pizza, ser på film og har konkurranser, og tiltaket er i løpet av få år blitt veldig populært. Det var rundt 40 barn som var med, og i tillegg hadde vi med ledere fra 7. trinn og ungdomsledere.

16 Jentekoret Benedictus Denne årsrapporten omhandler hele Siden årsmøtet i 2013 har styret bestått av: Leder Ingunn Kiledal Dahl Kasserer Vidar Skaaland Nestleder og sekretær Bente Velken Styremedlem Ellen Rebnor Olsen Styremedlem Bettina Andersen Styremedlem Gunn Agnes Nilsen Nome Styremedlem Tove Bakke Pedersen Kormedlem (repr. fra Benedictus) Ingrid Malene Velken Kormedlem (repr. fra Benedictus) Bente Andås (våren 2013) Kormedlem (repr. fra Vokalensemble) Heidi Andås Dirigenter Bjørn G. Odden og Elsebeth Lütcherath Vi har hatt 9 styremøter og har behandlet 79 saker. Ved årets utgang var det 22 sangere i Jentekoret. I Vokalensemble var det 12 medlemmer. De viktigste aktivitetene i beretningsåret har vært: Gudstjenester: Våren: Koret sang på gudstjeneste i Vågsbygd kirke i februar og mars. I april sang koret i tillegg på gudstjeneste i forbindelse med Kirkemøtet. I januar deltok koret ved bispeinnsettelsen i Domkirken. I mai sang koret på Ternevig sykehjem. Høsten: Koret sang på gudstjeneste i september og oktober samt julegudstjeneste i Vågsbygd kirke. I tillegg deltok de på en salmekveld i Domkirken. Konserter og andre opptredener: Jentekoret og Vokalensemble hadde konsert sammen med Yngelingeforeningens Musikkorps i Vågsbygd kirke i april. Sommerkonsert i mai sammen med Agder Orkesterforening og Siri Torjesen. I november var jentekoret og Vokalensemble med på Allehelgenskonsert i Domkirken sammen med flere kor og nytt orgel. Julekonsert sammen med dansere fra Sharons dansestudio og harpist Johanna Nousiainen hvor også biskop Stein Reinertsen deltok. Turer: Stortur til New York i juni. Vi var til sammen 47 korsangere og voksenledere som reiste på tur. Det var en begivenhetsrik, spennende og veldig flott tur hvor programmet bl.a. inneholdt sightseeing i dobbeltdekker, sykkeltur i Central Park, ferjetu til Staten Island, musikalen Mamma Mia på Broadway, tur til Ground Zero og Top of the Rock. Jentene sang på gudstjeneste i St. Luke Church i Harlem, på gudstjeneste i Sjømannskirken og på konsert samme sted. Det ble også tid til litt shopping innimellom. Øvelseshelg i Aalborg i oktober.

17 Sosiale arrangementer: Sosialt treff i mars med god mat og lek og moro. Foreldrekveld i oktober med minikonsert, enkel servering og visning av bilder/film fra New York. Annet: Våren 2013 var Elsebeth Lütcherath vikar for dirigent Bjørn Odden. Høsten 2013 var Bjørn tilbake som dirigent. Elsebeth ble da engasjert som meddirigent. Dette engasjementet er lønnet av Benedictus. I mars ble korets nye hjemmeside lansert med adressen Økonomi: Økonomien er stabil. I 2013 hadde korets drift kr i utgifter og kr i inntekter. Underskuddet ble på kr noe som er nesten lavere enn budsjett. Koret hadde i utgangspunktet budsjettert med et forbruk av fondsmidler på Dette hang sammen med at koret sommeren 2013 var på en stor tur til New York som en delvis hadde spart til over flere år. USA-turen hadde en brutto kostnad på vel kroner. Denne er blitt finansiert ved egenandeler fra deltakerne, ulike dugnadsaktiviteter og gode sponsorbidrag fra en rekke samarbeidspartnere. Koret har i 2013 hatt gleden av økte bingoinntekter gjennom Quick Bingo og mottok i 2013 rett i overkant av kroner i bingoinntekter. Ved utgangen av 2012 hadde koret en egenkapital på kr til disposisjon. Denne er ved utgangen av 2013 redusert til kr , hvor av er øremerket kapper. Styrets kasserer har det operative ansvaret for økonomistyringen, mens selve regnskapet føres av menigheten. (Regnskap for 2013 og budsjett for 2014 behandles som egne saker.). Utsikter og planer for årene som kommer Det planlegges en ny stortur i Det settes ned en egen turkomitè som i samarbeid med styret og dirigentene skal jobbe videre med dette. Styret har laget en ny 3-årsplan for som blir presentert på årsmøtet. Kristiansand, Styret i jentekoret Benedictus

I 2015 var det valg av nytt menighetsråd (MR). På årsmøtet i april ble det vedtatt at antall medlemmer i MR skulle reduseres fra åtte til seks.

I 2015 var det valg av nytt menighetsråd (MR). På årsmøtet i april ble det vedtatt at antall medlemmer i MR skulle reduseres fra åtte til seks. ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING VÅGSBYGD MENIGHET 2015 Menighetsråd I 2015 var det valg av nytt menighetsråd (MR). På årsmøtet i april ble det vedtatt at antall medlemmer i MR skulle reduseres fra åtte til

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. november 2011 kl. 19.00 22.15 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Fremmøtt: Håkon Rem Marte Anundsen Vilming Espen Robsahm Kjørven Unni Skarholm

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi.

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi. Protokoll fra MR 17.1.2014 Tilstede: Rune Mørland, Ole Andreas Haanes, Ragnhild Haanes, Inger Johanne Strømme, Olav Trømborg, Odd Byremo, Gunbjørg Bakke, Per Moseid og undertegnede Tone Schalla. Forfall:

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Årsmøte GT-koret 22. mars 2010. Saksliste. Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00

Årsmøte GT-koret 22. mars 2010. Saksliste. Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00 Årsmøte GT-koret 22. mars 2010 Sted: Godlia skole Tid: 22. mars 2010, kl 18.00 Saksliste 1. Konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder, referent og protokollvitner

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket Godkjent august 2009 1 Fungerende tiltak Inkluderende fellesskap

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Onsdag 25.02. 2015 Klokken - 19:30 - i Tidebønn ved arbeidsdagens slutt i klokken 16:30 Innkalt Funksjon Møtt E-post Telefon Kari Haaland Osberg Leder X

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Tid: Tirsdag 9. desember 2014, kl. 19.00 22.35 Sted: Skårer kirke, Sal A Til stede: Reidun Kværnum Odd Gunnar Norum Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Kaldhol Ernst-Modest Herdieckerhoff

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 07.03.2014 14/148-16 636/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje Hinna

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14

Møteprotokoll. Tilstede på møtet. Behandlede saker Sak nr./ år 16-28 / 14 Møteprotokoll Styre, råd, utvalg m.m. Flekkerøy menighetsråd Møtested Flekkerøy kirke, ungdomsloft Møtedato 25.03.14 Fra kl 19:00 Til kl 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende)

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG 2014. 1 Innledning. Vi har i løpet av året arbeidet mot de arrangement utvalget har ansvar for - våre faste oppgaver, og brukt tiden til å komme i mål med dem. I tillegg

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer