Rapport Studietur til New York. 8 januar -15 januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Studietur til New York. 8 januar -15 januar 2011"

Transkript

1 Rapport Studietur til New York 8 januar -15 januar 2011 Diana Bergeland Anita Kehr Stord Kommune 1

2 Januar 2011 reiste me på studietur til New York City. Turen var arrangert av Johannes Rokus Loopik frå Nederland, som mellom anna driv med opplærings ekspedisjonar. Turen var godt planlagd, med hyppig kontakt per e- mail, og kor programmet var lagt ut i god tid på førehand. Det var og høve til å komme med særskilt ynskjer i høve programplanlegginga på førehand. Stord kommune og Stord DPS, samt Høgskulen Stord Haugesund har tidlegare vore på studieturar i Amsterdam i regi av Loopik. Ein slik studietur førte til at me vart særskilt interessert i Pathways to Housing. Eit konsept som Nederland har adoptert frå USA til Europa. Interessa kjem av at me arbeidar med bustad sosialt arbeid på Stord. Pathways to Housing er designa som ein slags total modell kor bustad, økonomi, helsehjelp, recovery og meistring m.m. er ein pakke. Dette appellerte til oss sosialarbeidarar og hjelparar som er opptatt av samhandling og saumlause tenester i høve til kva som er det beste for brukaren. Forventningane var store til kva som kunne møte oss i høve kulturforskjellar og problematikk. Me var fire frå Noreg som deltok på studieturen og åtte ifrå Nederland. Me vart svært positivt overraska i høve kor bra det sosiale arbeidet er organisert i høve det å gi bustad, helsehjelp, og moglegheiter til menneskjer med psykiske lidingar og /eller rusvanskar. Vidare var det imponerande å sjå kor mange variasjonar av tilbod som eksisterte til denne målgruppa, og korleis dei arbeidar med brukarmedverknad og empowerment. Me ser og at det store talet på heimlause med psykiske lidingar og/eller rusvanskar har tvunge fram ei løysingsorientering i høve desse utfordringane. Me hadde og mange gode refleksjonar ilag med våre kollegaer frå Nederland, kor kulturforskjellar, ulike system, ulik filosofi og politikk kan påverke korleis ein yt hjelp og kva menneskjer med psykisk liding og/eller rusvanskar får hjelp til, og kva som er god hjelp. I tilnærminga og haldningar til menneskjer i vanskelege livssituasjonar var empowerment tanken gjennomgåande. Dette vart gjenspegla i dei ulike programma me vitja. Me tenker at dette seier og noko om ein kultur der individet står svært sterkt. Likevel var det ikkje noko overrasking å oppdage at me menneskjer er dei same; anten me bur på Manhattan, Amsterdam eller Stord; me har dei same utfordringane, bekymringane, og behov for å blir verdsette. Dersom det er spørsmål i høve til rapporten, ta gjerne kontakt med Diana Bergeland eller Anita Kehr. Dersom lesarar av rapporten skulle ha ynskje om studiereise anten til Amsterdam eller New York City, ynskjer me å anbefale kontakt: Johannes Rokus Loopik: 2

3 Hans Pijp (Psykiater, Nederland) Gunnar Sveri (Sosionom, Husbanken, Noreg), Rokus Loopik (Reiseleiar, Nederland), Lars Marius Ulfrstad (Sosiolog, Husbanken, Noreg) og Diana Bergeland (Sosionom, Noreg). Fagleg diskusjon og refleksjon. Diana Bergeland (Sosionom, Noreg), Gunnar Sveri (Sosionom, Husbanken, Noreg), Anita Kehr (Psykisk helsearbeidar, Noreg), Lars Marius Ulfrstad (Sosiolog, Husbanken, Noreg) og Hans Pijp (Psykiater, Nederland). Time Square. På veg til neste program. 3

4 DHS Departement of Homeless Services DHS er eit departement som arbeidar med bustadlaushetsproblematikk. DHS sitt mål er å overvinne heimlaushet i New York City. Dei skal syte for kortidsopphald, samt akutt plasseringar på hospits. Dei arbeider og med re-housing, å flytte folk tilbake til der dei kom frå der det er mogleg. Desse måla blir oppnådd i samarbeid med tenestemottakarane, offentlige organisasjonar, private og frivillige organisasjonar. DHS bevilgar pengar til ulike tenesteaktørar. DHS er den største organisasjonen av sitt slag, med 2000 tilsette. Dei har som mål å redusera antal heimlause som bur på gata og hjelpe til med overgangen frå Shelter til permanent bustad. DHS hevdar at hus er ein grunnleggande rettighet. Det finnes mange program /organisasjonar i NYC, kor DHS skriv kontraktar/ bevilgar pengar til mellom anna: Lenox Hill (Woman shelter) Outreach (oppsøkande arbeid) The Bridge Homeless Outreach Population Estimate (HOPE). DHS oppdaterar statistikken på bustadplasseringar kvar dag. Statistikk per viser at: 4

5 37000 personar er i Shelter (gjennomsnitts butid er 9 månader), delt inn i to system: - Familiar med born ca 8000 stk - Einslige utan born i eigen bustad 500 personar i Safe Haven 300 i stabilization beds (kan for eksempel vera ei seng på ein motel, utan tilsyn. oppretta for å nå dei som ikkje kjem til vanlege Shelters). Gjennomsnittsalderen til dei heimlause på gata i NYC er år. Det bur, i følgje DHS, ingen born på gata i NYC. Tilsette ved DHS fortel at ei hovudutfordring er mangel på permanente bustader, og bustader med oppfølging. Alternativet er midlertidige bustader (Shelter), men ved å tilby mennesker hus/rom, tryggleik og ein dusj kan ein starte arbeidet med andre forhold (permanent bustad, behandling mm). DHS seier at det er ei utfordring i høve til papirlause innvandrarar. For å få bustad i NYC må ein ha ID og ei inntekt. Då Borgarmeister Bloomberg blei gjennvalgt i 2009 sette han fokus på heimlaus problematikken, og særleg familiar. Han reorganiserte systemet for bustadlause problematikken, og kutta ned antal hovudteneste -leverandørar. Målet var å redusera antal bustadlause på gata med 2/3 i løpet av 5 år. DHS informerte om at talet var auka litt i 2010, men årets Hope teljing vil vise om målet vert oppnådd. Aktørane som mottar midlar frå DHS må no vise til tal på kva dei har oppnådd i høve til å redusere antal heimlause, kor mange bustad-plasseringar dei har gjort osv. Desse nye kontraktane kallar dei perfomance based contacts. 5

6 HOPE 2011 Årleg kartlegging / teljing av bustadlause i NYC. Måndag 31. januar utfører DHS HOPE. Til dette stiler tusenvis av frivillige opp for å gjennomsøke parkar, subways og andre offentlege plassar for å telje antal bustadlause på gata. Tanken er at ein skal ut den kaldaste dagen i året for å sjå kven som verkeleg er street homeless. Dette arbeidet bidreg til at Outreach teama kan hjelpa heimlause som bur på gata til å få eit betre liv systemet I New York city har dei oppretta eit nytt nød nummer, systemet. Dersom ein ser heimlause på gata som ein er bekymra for, kan ein ringe dette telefonnummeret. Der kan og familiar ta kontakt. Dei som tek imot denne samtalen skal i løpet av 2 timar syte for at Outreach - teama oppsøker den personen innringar er bekymra for. Ein kan og ringe sjølv dersom ein bur på gata og treng hjelp. Det er god informasjon om dette systemet. Code blue/code red Dette er eit kodesystem som vert nytta for å berge liv. Det gjeld for alkoholikarar som bur på gata. Erfaringar viser at alkoholikarane er dei som ikkje overlever på gata når det vert store temperatur endringar. For eksempel dersom temperaturen synk under 0 grader celsius vert kode blå utløyst. Vidare gjeld kode rød på sommartid ved særs høge temperaturar. Outreach teamet skal då fysisk ut for å hente personar inn på Shelters eller Drop-in senter. Dersom ein ikkje lykkast i å få personen med seg vert politiet tilkalla. Sertifiserte sosionomar har då myndigheit til å pålegge politiet (HOU- Homeless Outreach Unit i NYPD. 9.58) til å få personen framstilt for ein psykiatrisk evaluering. Kendras law I 1999 døde Kendra Webdale etter å ha blitt dytta framføre eit tog, av ein person med ubehandla psykisk liding. Dette medførte til at lovverket innan psykisk helsevern i USA vart endra. Loven som kom heiter Kendras law og er heimla i 9.60 i Mental Hygiene Law (MHL). Loven skal syte for at personar med psykisk liding, som kan vere til fare for seg sjølve og samfunnet, blir dømt i retten til å motta behandling. Ein utarbeida behandlingsplan vert sendt til kommunen som må innfri desse krave til behandling. 6

7 The Andrews House Safe haven and shelter i Soho. It s all about clients finding success, not about you being successful helping! Shelter: Er eit lavterskel mellombels butilbod. Shelters kan samanliknast med norske hospits. Det er ikkje krav til å vere rusfri eller kontakt med hjelpeapparatet elles. Målet er at bebuarane skal vidare til varig butilbod innan 9 månadar. Personalet og bebuar byrjar arbeidet med eit varig butilbod straks dei kjem inn. Dette Shelteret har 38 sengeplassar. Shelteret har og eigne sikkerhetsvakter 24 i døgnet. Desse tek seg primært av brann og tryggleik. Safe Haven: Fungerer som eit bu og omsorgssenter (tilknytta tenester). Målet er å forberede personar til å sjølv kunne handtere eit permanent buforhold. Bebuarane får tilbod om butrening og sosial trening. Dette safe haven har 80 sengeplassar for menn, delt inn i eigne rom, men med felles bad og kjøkken. Kvar bebuar har eigen nøkkel til sitt rom. Romma er utstyrt med sengetøy, handklede og sepe. Safe Haven har fleksible reglar, dei kallar det ikkje ein gong reglar men retningslinjer for bebuarane, og ansvar for dei tilsette. Det er ingen krav i høve utflyttingstid. DHS sitt Outreach team henviser klientar til Safe Haven. I denne henvisninga ligg det og ved ei psykiatrisk evaluering. Safe haven har og eigne psykiatrarar som følg opp klientane 7

8 vidare. Når bebuar har fått permanent bustad overtar Outreach teamet som gir oppfølging i ca 5 år. BRC Shelter We are not here to change your bed, we are here to change your life! Målgruppa er kronisk heimlause. I gjennomsnitt har klientane budd 7,5 år på gata, nokre har budd så lenge som 20 år på gata. Det er ingen krav i høve til rusfrihet, men det er ikkje lov å bruke rusmidlar i Shelteret. Dei still ikkje krav til kva tid ein kan komme og gå. 8

9 ICL Institute for Community Living ICL starta I 1986 med å tilby svingdørpasientar og/eller bustadlause på gata bustader med oppfølging, behandling og ADL trening. I dag har ICL utvikla seg til å bli ein lokal, regional og nasjonal leiande organisasjon innan samfunnsarbeid. Målgruppa er personar med mellom anna psykiske lidingar og rus. ICL var blant USA første til å utvikle integrert behandling for personar med psykiske lidingar og avhengighets- problematikk. Årleg bistår ICL 8000 personar, både enkeltindivid og familiar. Frå er ca 2000 menn og kvinner overført frå mellombels bustader til permanente bustader med oppfølging. Vidare får dei 2400 henvendingar årleg i høve til personar med alvorleg psykiske lidingar som er bustadlause, utskriven frå fengsel, sjukehus eller andre institusjonar. ICL tilbyr hjelp i høve: Psykisk helse Somatisk helse Familiar med born Bustad Utviklingshemma Bustadlause på gata Mica supported housing Mica er finansiert av DHS og departementet for psykisk helse. Dei har 21 sengeplassar. Dei arbeidar i ein 3 skift ordning med stk personale kor dei har 24 timars tilsyn med bebuarane. Behandlingstida / butida er månader. Målgruppa er personar med psykisk liding og/eller rusvanskar. Henvising kjem frå Shelters, sjukehus, direkte frå gata, pårørande osv. Tillary street women`s shelter Dette shelteret tilbyr 200 senger i sovesal. Det bur 9 kvinner i kvar sal. Shelteret er stengt på dagtid (mellom og 17.00). Målgruppa er kvinner med dobbeltdiagnose. Dei tilbyr: midlertidig bustad, saksbehandling og bistår med skaffe permanent bustad. Dette shelteret har to klinikkar på huset; ein medisinsk og ein psykiatrisk. 9

10 The Borden Avenue Veterans Residence Midlertidig bustad for veteraner, finansiert av DHS. Veteranane er primært fra Irak, Afganistan og Vietnam. Dei tilbyr 243 senger, kor dei husar 216 menn og 27 kvinner. Bebuarane er i alderen år. ICL seier at 8% av bebuarane kjem tilbake, medan 92% blir overført til permanent bustad. ICL har hatt tre eigne ACT team (Assertive Community Treatment): Alle brukarane har ein alvorleg psykiatrisk diagnose Mange har og ein ruskarriere Innlagt på sjukehus minst 4 gonger ACT tilbyr: Heimebesøk gjennomsnittleg 2 gonger per veke Mål: redusera antal re-innleggelsar og redusere kostnader Brukarar som mottek tenester frå ACT, kan ikkje motta hjelp frå andre tenesteytarar, tenesten frå ACT er ikkje tidsavgrensa. ICL Learning institute Dette er eit internt opplæringssenter for dei tilsette i ICL. Dei tilbyr veiledning, opplæring og konferansar basert på evidensbasert forsking og det nyaste innan feltet. Dette for å kunne brukarane det aller beste. Vidare har dei utvikla ein klinisk verktøy boks på data, som er eit hjelpemiddel for saksbehandlarar, og andre tilsette. Verktøyboksen mellom anna eit kartotek med oversikt over diagnosar, symptom, medisin/behandling og metodar. Det at ICL har eit eige opplæringssenter skil dei frå andre aktørar på marknaden. 10

11 Renewal Housing program - Bronx Jim Mutton Director of residential Services Prosjekt Renewal vart oppretta I Renewal har som mål å få slutt på bustadlaushet i New York city. I arbeidet deira står Empowerment sentralt. Dei tilbyr bustadar, helsehjelp, og behandling for rus og psykiske lidingar. I tilegg tilbyr dei arbeidstrening og praksis. Dei hevdar at 2/3 av dei heimlause slit med psykiske lidingar og/eller rusavhengighet. Mange av desse mottar fragmentert behandling eller ingen behandling i det heile. Som eit resultat av dette vert det hyppige re-innleggelsar, fengselsopphald, inn og ut av Shelter og ut på gata igjen. Prosjekt Renewal sitt program er designa for å bryte denne sirkelen og for å møte dei unike og samansette behova til dei kronisk heimlause. Renewal tilbyr ei rekke tenester som er samlokalisert. På denne måten vil dei hindre fragmentering, og kan ta tak i alle sider knytt til bustadlausproblematikk. Leona Blanc House Jim Mutton tok oss med til Leona Blace House som vart opna i Leona Blanc House har 53 studio-leilighetar, med oppfølging kor dei har fokus på butrening. Leilighetane hadde høg standard med flislagt bad og eikekjøken. Dei la og vekt på branntryggleik. Leilighetskomplekset hadde resepsjonsvakt og vaktmeister. Målgruppa er personar med psykiske lidingar. Leona Blanc er eit mellombels butilbod. Me var vidare på heimebesøk hjå dei som var komme eit steg vidare. Desse personane meistra butilhøvet sitt godt, men har framleis kontakt med personalet som kjem på heimebesøk. Dette var personar som har budd på gata i mange år. 11

12 Howie The Harp Howard Geld budde på gata store delar av sitt liv med sin psykiske liding. Han tente til livets opphald ved å spele munnspel, og vart difor kalla Howie the Harp. Han hadde stor verknad på alle han møtte, og på vegne av tusenvis av amerikanarar som sjølv har erfaringar med psykiske lidingar og det fragmenterte systemet. Han var med på å starte The Mental Patients Liberation Alliance in 1971, i tillegg oppretta han The Oakland Independence Support Center i Oakland California. I 1993 byrja han å jobbe på Community Access, ein organisasjon som mellom anna arbeidar med brukarrettighetar. Howies arbeid medførte til at Community Acceess endra prosedyrane. Som eit resultat av dette arbeidet har Community Access no 50% tilsette med psykisk liding. Howie døyde i 1995, og fekk diverre ikkje oppleve at Howie the Harp senteret vart opna. Dette senteret vart grunnlagt etter hans visjonar. I dag er Dwayne Mayes Direktør for Howie The Harp, som er eit senter for utdanning av personar med brukarerfaring. Howie The Harp er og ein brukarstyrt organisasjon, der 90% av dei tilsette har erfaringar med psykiske lidingar. Målet er å snu svakheit til styrke ved å bruke eigne erfaringar til å hjelpe andre med psykiske lidingar. You re not getting paid in money, you re getting paid in knowledge Howie The Harp tilbyr utdanning og arbeidstrening. Arbeidstreninga går over 6 månadar, og er den største og mest innhaldsrike arbeidstreninga i USA. Dei 6 fyrste månadane med arbeidstrening føregår på senteret, der dei bl.a. arbeidar i grupper, avklarar kor ein er i høve 12

13 til egen betringsprosess og andre relevante tema. Deretter er det 3 månader med praksis. Praksistida kan og vere lenger, då det vert gjort ei individuell vurdering i høve til kva tid ein er klar. Personalet fortel oss at innan 36 månader er 89% av lærlingane i jobb. Peers are the evidence that recovery is possible Dette senteret tilbyr og sjølvhjelpsgrupper og fungerar som eit dropp in senter. I høve til bedringsprossesen til den enkelte, jobbar dei etter følgjande firestegs modell: 1. Håp 2. Aksept 3. Empowerment 4. Meiningsfullhet Howie The Harp driv og med informasjon/ presentasjon i høve det å tilsette Peers (folk med brukarerfaring). I løpet av dei siste 10 åre har holdningar til tilsetjing av Peers forandra seg i USA. I dag ynskjer mange å tilsette folk med brukarerfaring, og no har dei fleire jobbtilbod enn dei har lærlingar. Personleg opplevde me at det var meir ein regel enn eit unntak at det var ein Peers i dei ulike teama me vitje i New York City. Not a break-down, but a break-through Dei tilsette ved Howie The Harp var opptatt av holdningar og språk. Dei seier at kvifor skal ein bruker termar som samanbrot når ein og kan kalle det eit mogleg gjennombrot?. 13

14 Colombia University Dan B. Herman tok imot oss ved Colombia University, han er mellom anna professor i psykiatri og forskar ved Colombia Universitet. Han er og forskingsleiar innan sosialt arbeid på departementsnivå. Han har bla forska på CTI. Critical Time Intervention (CTI) CTI er ein tidsavgrensa metode designa for hindre bustadlaushet. Målgruppa er personar med alvorlege mentale lidingar i overfangsfasar ved utskriving frå sjukehus, Shelter, fengsel og andre institusjonar. Overgangane er periodar der folk har vanskar med å re - etablere seg sjølve i tilfredstillande butilhøve. CTI fokuserar på kritiske overgangar mellom individ, sjukdom og system. Desse overgangsfasane vert sett på som særlig viktige, då intervensjon i denne fasen vil vere spesielt effektiv. CTI er inndelt i tre fasar: 1. Overgang: Denne fyrste fasen er den mest intense der ein implementerar overgangsplanar samtidig som ein gir støttesamtalar. For eksempel ved utskriving frå sjukehus eller fengsel. I denne fasen arbeidar ein med nettverksbygging (familie, idrettslag, ulike aktuelle aktørar i hjelpeapparatet). 2. Utprøving: I denne fasen fylgjer ein klienten, sjekkar ut problemløysingsevner og nettverkets kapasitet. Hjelp blir gitt og justert etter den enkeltes behov. Ein byrjar gradvis å fase seg ut. 14

15 3. Utfasing: I denne fasen har ein konsultasjonar, men det vert ytt mindre direkte hjelp. Her skal ein sikra at det nødvendige hjelpeapparatet/ nettverket har ein langtidsplan med brukar. Dette er ein avslutningsfase som vert formalisert. Desse punkta skal prioriterast i denne fasen: 1. Psykiatrisk behandling og medisinering 2. Økonomisk hjelp 3. Bustad med/utan oppfylging 4. Rusmeistring 5. Familie psykoedukasjon The Bronx Works The Living Room / Safe Haven The Living Room er eit 24 timars drop-in senter i Bronx for vaksne som bur på gata. Klientane får høve til å kvile seg, dusje, bruke vaskemaskinar, få eit varmt måltid mat, og annan viktig hjelp. Living Rom har ikkje senger, men 75 stolar kor klientane kan komme for å sove om dagen/natta. Etter 2-3 dagar får dei tilbod om ei seng for nokre dagar. I tilegg til Drop- in senter har dei eit Safe haven, som er eit midlertidig Shelter med 50 senger/små rom. The Living Room / Safe Haven tilbyr: Hjelp i høve framskaffing av varig bustad med oppfylging Medisinsk og psykiatrisk hjelp Kosthaldsveiledning Medisinsk tilsyn Rus - rådgiving Henvising til behandling 15

16 Bronx Works Homeless Outreach team (HOT) HOT er eit ambulerande team som jobbar med heimlause på gata. Dei arbeidar 24 timar i døgnet, 365 dagar i året. Dei hjelper heimlause på gata med tilfredstillande hjelp og med å flytte til trygge tilhøve. Dei hjelper og med flytting til permanent eller langstids overgangsbustad (t.d. Safe haven). HOT tilbyr: Permanent bustad Henvising til behandling og akutt Shelters Rådgiving Økonomisk rådgiving Tidleg intervensjon (Certified crisis intervention program) Medisinsk og psykiatrisk hjelp 16

17 Citiwide Harm Reduction Er eit drop- in senter som tilbyr aktive og tidlegare rusmidelavhengige ein trygg plass der dei får dekka sine basic behov. Senteret er ope 6 dagar i veka og har 200 besøkjande per veke. Mange har, eller i risiko for å få, HIV/Aids, og familiane kan komme til Citiwide, ikkje berre for å få reine sprøyter men og for å få måltid, dusj, klede, ein trygg stad å kvile, støttesamtalar og gruppeterapi/sjølvhjelpsgrupper. Ein får og tilbod om HIV og hepatitt test. Senteret vidareformidlar dersom klientane ynskjer hjelp til bustad og psykisk/somatisk helsehjelp. Senteret tilbaud og gruppeaktivitetar innan foto, litteratur og musikk. Manhattan Outreach Consortium (MOC) I 2005 annonserte Borgarmeisteren i NYC ein plan for å redusera talet på kronisk heimhause på gata med 2/3 deler over 5 år. Som ein respons på dette utvikla Goddard Riverside ilag med andre store teneste ytarar ein modell, The Manhattan Outreach Consortium. Dei vart valgt av bystyre til å yte ambulerande og bustadplasserings tenester til bustadlause på gata. Gjennom ein kontrakt på 4.5 million dollar med NYC Departement of Homeless Services (DHS), er dei hovudansvarlege for all ambulerande og bustadplasseringstenester i NYC. The Manhattan Outreach Consortium leia av Goddard Riverside har plassert 445 heimlause i mellombels eller permanente bustader sidan September Dei har bidrege til ein nedgang på 38% i antal heimlause på gata i Manhattan i Manhattan er delt opp i fem hovudområder med tilsette frå MOC til kvart område. Goddard Riverside Outreach har ansvar for to av hovedområda, fra 110 th street til 59 th street, inkludert Central Park og nedre del av Manhattan nedanfor Houston Street. MOC fokuserar på å flytte folk frå gata og inn i permanent bustad så snart som mogleg. MOC har fokus på viktigheita av å ikkje bare plassere folk i hus, men og å knytte dei opp mot tenester innan sosialt arbeid, medisinsk hjelp, psykiatrisk hjelp og rusmeistring. Dei har og fokus på empowerment og meinar det er den einaste måten å oppnå verkelig endring både hos individ og på systemnivå. MOC arbeidar 24/7, og er delt inn i dagteam og kveldsteam. Dagteamet arbeidar frå kl 08-20, og kveldsteamet arbeidar frå På kvelden har dei 2 team ute på 2 personar kvar. Første prioritet for kveldsteama er å svare på telefonane som kjem inn. Gjennomsnittlig har dei 4-7 telefonar pr. kveld. På grunn av kuldeperioden no i Januar har dei hatt opp til 20 telefonar kvar kveld. Mydighetene påla dei å rykke ut innan 2 timar etter motteken bekymringsmelding, men MOC har sine eigne retningslinjer som seier at innan 1 time skal dei rykke ut dersom nokon ringer og er bekymra for personar som søv på gata.i tillegg til desse telefonane, har teama med seg ei prioriteringsliste over personar dei er bekymra for. Denne lista består vanlegvis av 45 personar. Dei seier sjølv dei kjenner 80% av personane som bur på gata i dei områda MOC har ansvar for. Dei veit kvar desse personane pleier å opphalde seg, og dei køyrer rundt å sjekkar opp desse, og ser til at dei har det bra evt. skaffar dei plass på Shelters. 17

18 Kveldsteama har og ansvar for å skaffe klientar til dagteama som arbeidar med meir permanente bustadløysingar, i tillegg arbeidar dagteama med å få klientar i behandling der det er naudsynt. MOC fortel oss at i fylgje deira estimat, har 80% av personane som bur på gata ei psykisk liding i tillegg til rusproblematikk. You can not go hungry in the city MOC fortel oss at det ikkje skal vera mogleg å gå svolten i NYC. Dei seier det er matutdeling og suppekjøkken på kvart ein gatehjørne. I denne samanheng fortel dei oss at dersom vi ser nokon som sit og tiggar på gata, og ber om pengar til mat, kan vi vere sikker på at det er ikkje mat pengane går til. Patways to Housing First (PHF) Pathways Housing First vart grunnlagt av Sam Tsemberis I Han har utført to studiar som viste at Pathways klientar er meir stabile i sin busituasjon enn klientar i andre program. Studien omfattar personar med ein lang historikk innan heimlaushet og alvorlege psykiske lidingar. Vidare vart det gjort ein ny randomisert studie i Denne viste at Pathways klientane budde 99 dagar mindre på gata enn personane frå kontrollgruppa. Dei brukte 18

19 heller ikkje meir rusmiddel. Vidare fekk Pathways deltakarane bustad raskare, og vart buande i bustaden lengre. Sjølv om den store forskjellen mellom den eksperimentelle gruppa og kontrollgruppa gradvis vart mindre over tid, viste ein studie publisert i 2004 at det var meir sannsynleg at Pathways klientar fekk seg bustad (Sam Tsemberis 2010). Wrap around services Pathwayts to Housing first er ein suksessrik, veldokumentert og systematisk metode som servar heimlause personar med rus og/eller psykiske lidingar. Dei som er i Housing First/ ACT systemet mottek ikkje tenester frå andre. Housing First modellen vart fyrst tatt i bruk av Pathways to Housing. Den unike tilnærmingsmåten til Pathways er å fyrst skaffe bustad, for så å kombinere dette med oppfylging og behandling. Denne måten å gjere det på er særeigen for Pathways ved at dei yt tenester gjennom ein brukarstyrt behandlingsfilosofi, og tilbyr ordinære bustader på den opne marknaden. Dei kallar det difor for Pathways Housing First for å kunne skile seg frå andre som og identifiserar seg med Housing First modellen. PHF bygger på to tiår med klinisk og operasjonalisert erfaring, manualar, høg standard, og forskingsresultat som støttar modellens effektivitet. PHF vart, etter ein brukarundersøking i 2007, lagt inn i det nasjonale registeret for evidensbasert forsking. I dag har PHF spreidd seg til meir enn 100 byar i USA i tilegg til Canada og Europa. PHF er bevist å vera ein effektiv og kostnadsbesparande tilnærming for både kronisk heimlause og dei som bur på Shelters og kjem frå fengsel, sjukehus og andre institusjonar. Housing First er ein av fem hovudstrategiar i myndigheitene sin femårs plan for å ende bustadlaushet. If you want success, get them involved Client choice all the way Ved å tilby ordinære bustader på den opne marknaden vil ein sikre at mennesker med psykiske lidingar vert integrert i nærmiljø, ein er difor opptatt av at ikkje det vert for mange vanskelegstilte i same bygning. I denne modellen får brukarane sjølv bestemme kor dei skal bu, dei får tre val. Vidare får dei bestemme korleis bustaden skal innreiast. Det er alltid fokus på brukarane sine eigne val. Bebuarane får ein startpakke som inneheld seng, kommode, sofa, salongbord, tv, kjøkkenbord/stolar, kjøkken utstyr. Vidare blir bustadane utstyrt med telefon. I Pathways arbeider ein aktivt med huseigar og leigetakar. Ein driv opplæring og relasjonsarbeid begge veiar, og målet er at dersom ein får begge partar involvert vil ein oppnå suksess. Dei er tilgjengeleg på telefon, og innan 20 minuttar skal huseigar få eit svar dersom dei har spørsmål eller bekymringar. Dei har eit eige team av vedlikehaldarar. Dersom noko vert øydelagd ordnar dei det med ein gong. Dei lar ikkje noko forfalle. Pathways seier 19

20 at dette er nøkkelen. Dei seier samstundes at det er viktig å ikkje lova noko ein ikkje kan halda. ACT teamet og bustadkontoret er samlokalisert og jobba svært tett i høve brukarane. Bustadkontoret bestod av bustadkonsulent og vaktmeistertenester. Pathways er unikt av di dei har bustad eining kombinert med ACT program. Bustad eininga i Pathways jobbar aktivt med huseigar og samtidig leigetakar. Oppgåvene er mellom anna: Framskaffing av bustader Kontraktskriving med huseigar Kontakt med huseigar Vedlikehald av bustader Tett samarbeid med ACT teamet (samlokalisert) Pathways har 6 ACT - team som fylgjer opp 64 klientar. Teama består av sosionom, brukarrepresentant (Peers), psykiater, bustadrepresentant, sjukepleiar og økonomiansvarlig. Dei har i tillegg tilgong på IT spesialist og team av vedlikehaldsansvarlege. ACT teamet og bebuar arbeidar saman med etablering/innreiing av bustad. Dei tek seg av det økonomiske og betalar husleiga. Dette skapar ein heilskap kor ein unngår utkastingar. Bebuarane betalar 30% av inntekta si i husleige. Sjølv om ein føretrekk at brukaren sjølv skriv kontrakt med huseigar, vil dei fleste huseigarane føretrekke avtalar gjennom PHF. Dei garanterar for husleiga og depositum. ACT teamet skal jobbe med klientane om mål, draumar, verdiar, medisin og bustadspørsmål. Dei opererar med ei besøkstid på 20 minuttar der dei er svært fokusert og målretta, men likevel fleksibel. ACT teamet er tilgjengeleg 24 timar i døgnet. Dei utvikla tryggleiksplan for brukarane for å minimere risiko ved sjølvmordsfare eller tilbakefall av psykisk liding. ACT skriv klient rapportar som inneheld fylgjande punkt: Mål Observasjon Samtalen Neste besøk 20

21 I følgje Sam Tsemberis (2010) har 85% av dei som vert plassert i bustad etter PHF modellen i USA lykkast i å bli buande i bustad. I følgje Pathways i Amsterdam er suksessraten 95% (Studietur til Amsterdam 2009). I samtalar med aktørar frå dei ulike tenestene i NYC er det fleire enn Pathways som driv etter Housing First modellen. Det finns ulike variantar av Housing First, men dei skal drive etter same prinsipp. Pathways har eit overordna veiledningsansvar for å fylgje opp dei andre tenestene som driv etter denne modellen for å sjå at dei er tru mot modellen. Saumlause tenester som dei kallar wrap around services er ein absolutt nøkkel i Housing First. 21

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER TLF. NR. 53 45 43 00 (sentr. bord) 53 45 43 34 (avd. I) 53 45 43 44 (avd. II) Velkommen til Knutsaåsen Omsorgssenter! Knutsaåsen Eldresenter blei våren -07 omgjort

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013.

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Målgruppe Målgruppa er personar med rus, rus og psykiatriutfordringar som i lange periodar har eit aktivt misbruk. Husværa er primært retta mot einslege,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Samtalegruppe for par der den eine har kreft.

Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Familievernkontoret i Molde og Molde sjukehus er i gang med å planlegge gruppe for par der den eine har kreft. Kjersti Tytingvåg Rogne, representerer Familievernkontoret,

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Akuttpsykiatriske situasjonar

Akuttpsykiatriske situasjonar Akuttpsykiatriske situasjonar Overlege Rune Mjanger Bjørgvin DPS Avd Nordhordland Bjørgvin DPS Avdeling på Tertnes Arna og Åsane bydelar i Bergen, samt Osterøy kommune 45000 innbyggjarar over 18 år Avdeling

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk «Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk Ei forteljing om utfordringar og moglegheiter i eit samarbeid mellom 4 kommunar og helseføretaket. LMS Klinikk for psykisk helsevern Pårørande

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

KOR Klient og resultatstyrt praksis

KOR Klient og resultatstyrt praksis KOR Klient og resultatstyrt praksis 04.10.11 Oktoberseminaret Ove Heradstveit kommunepsykolog i Øygarden Bakgrunn Viktige oppgåver som kommunepsykolog å sørgje for: Brukarmedverknad: kva er ønsket? Vurdering:

Detaljer

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM VEGEN TIL EIT BETRE LIV For deg som opplever akutt hjartesjukdom kan den første tida etter heimkomst vere vanskeleg å takle åleine. Mange treng hjelp

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Stord Hotel 05.11.15 Fylkesmannen i Hordaland

Stord Hotel 05.11.15 Fylkesmannen i Hordaland Stord Hotel 05.11.15 Fylkesmannen i Hordaland Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv og oppleving av eigenverd og meistring. Våre verdiar Likeverd Fordi alle menneske har like stor verdi og

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt?

Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt? Storbrukarar av spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane: kven er dei, kva treng dei og kva får dei? Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt? John Roger Andersen, forskingskoordinator i Helse Førde

Detaljer

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Reflekterande team Oktoberseminaret 2011 Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Bakgrunn Reflekterande team vert nytta som arbeidsmetode i tverrfagleg gruppe ved Familiens Hus i Øygarden

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Bustadsosial Moglegheitskonferanse «Brukartilpassa bu- og tenestetilbod» Kvar er i vi dag og i framtida når vi saman tek alle moglegheiter i bruk? Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Oppsummert frå gruppearbeid

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer