Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje 25 2017"

Transkript

1 Møtereferat Dato Tid Sted Møterom Bjørvika Tilstede Representantar frå Nettbuss, Nobina, Norgesbuss, Unibuss, SWECO og Ruter Versjon 1.0. Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje Ruter vil gjøre oppmerksom på at det mangler noen svar på enkelte spørsmål. For å kunne svare på spørsmålene er Ruter avhengige av å få svar fra eksterne aktører. Ny, revidert, utgave av referatet vil bli lagt ut så snart disse svarene foreligger. Kontraktssjef i Ruter, Hellik Hoff, åpner konferansen. Deltakerne på konferansen presenterer seg. Konkurransegrunnlagene ligger ute på anbudsweben og forutsettes kjent/lest dvs. at gjennomgang vil være med spesiell vekt på nye/endrede elementer ift siste bussanbud (Nittedal). Konkurransegrunnlagene vil bli presentert samlet. Avvik mellom de to konkurransegrunnlagene vil bli presisert, både under presentasjonen og i referatet. Hellik Hoff går gjennom programmet for dagen Gjennomgang av konkurransegrunnlagene (KGL) Prosedyrebeskrivelsen Kristian Trygstad fra Ruter presenterer endringene i Prosedyrebeskrivelsen. Det har kommet en prisvurdering fra MAN på de bussene som er til frivillig kjøp. Likevel er det prisen fra oppkjøper som gjelder? Ja, det er prisen fra den potensielle oppkjøperen som gjelder. Prisvurderingen er innhentet som en vurdering av markedsprisen på bussene. Hvor bindende er tilbudsoversikten? Dokumentet har ikke en egen rettslig verdi. Ved å inngi tilbud uten forbehold og/eller avvik aksepterer tilbyderne krav og vilkår i konkurransegrunnlaget. Siden tilbudsoversikten synliggjør at kravene er akseptert, vil den likevel kunne bli brukt i kontraktsoppfølgingen. Hva er normalnivået for poeng i vurderingen av de ulike tildelingskriteriene? Ruter As Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje

2 Det er for tidlig å si noe om normalnivå nå, og poengskalaene er ikke bestemt. Ruter ønsker blant annet å se tilbudene først for å kjenne konkurransesituasjonen før poengskalaene fastsettes. Er det sammenheng mellom hva Oppdragsgiver ønsker utdypet (X i tilbudsoversikten) og tildelingskriteriene? Ja, det skal være samsvar mellom hva som ønskes utdypet og hva som tillegges vekt. Dog er det også enkelte steder Oppdragsgiver ønsker en utfyllende beskrivelse som en «kontroll» av at tilbyder har forstått oppdragsgivers krav. Det skal gå frem av sammenhengen når en utdypende beskrivelse knytter seg til et tildelingskriterium, og når en utdypende beskrivelse knytter seg til et ønske om sikkerhet for oppfyllelse av et krav. Vil Ruter fylle ut busskjemaene? Listene over bussene som tilbys kjøpt og listene med busser som det er pliktig for vinnende tilbyder å kjøpe «er» busskjemaet. Informasjonen kan derfor enkelt kopieres inn i busskjemaet. Siden tilbyderne har anledning til å kunne gjøre endringer (oppgraderinger) på materiellet i sitt tilbud er ikke noen av bussene lagt inn i selve busskjemaet. Den operative trafikkledelsen vil være en del av virksomhetsoverdragelsen. Det er vanskelig for tilbyder å redegjøre for den kompetansen. Det kan best svares på under presentasjonen av vedlegg 1. Kontrakt Kristian Trygstad går gjennom endringene i kontrakten. Det har vært noen runder om pkt 2.5 i Kontrakten i forbindelse med arbeidet med endringsordre til eksisterende busskontrakter. Det er en stor forskjell på om man kan «pålegge» og «anmode». Spesielt mtp. Driften av bussene. Ruter er klar over denne forskjellen og tar gjerne imot innspill på kontraktsbestemmelsen slik den er nå. Vedr pkt 2.5 i Kontrakten. Tilbyder blir bekymret for hvordan tilbyder skal kunne overholde sine forpliktelser overfor egne ansatte dersom Oppdragsgiver får anledning til å pålegge endringer. Det er mange bekymringer knyttet til at Oppdragsgiver «tar» kontrollen og ansvar fra Tilbyder hva gjelder trafikksikkerhet og arbeidsgiveransvar. Vi takker for innspill og vil komme tilbake til dette i referatet/ny versjon (1.1)., Etterskrift: Se forslag til justert versjon av punkt 2.5 i Kontrakten versjon 1.1. Spørsmål til pkt Det er vanskelig for tilbyder å forutse eventuelle endringer i oppdraget som også er utenfor Oppdragsgivers kontroll. Kontraktens godgjørelseselementer (se Vedlegg 5) tar høyde for endringer i ruteproduksjonen. Utover det er endringer av ruteproduksjonen en del av tilbydernes risiko. Ruter har behov for å kunne justere ruteproduksjonen underveis i kontraktsperioden. Bestemmelsen i Kontrakten punkt er lik tilsvarende bestemmelser i Ruters andre (nyere) kontrakter. Den eneste endringen er at bestemmelsen er flyttet fra Kontraktens endringsbestemmelser for å synliggjøre at dette er noe annet enn en endring Ruter As Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje

3 av kontrakten. Ruter er kjent med at og forholder seg til retten til å justere ruteproduksjonsvolumet også innebærer et ansvar overfor operatøren. Det viktige er at oppdragsgiver gjør justeringer i tilbudet etter behov, og helst som det blir spurt om i konkurransen. Se svar foran. Det er jo å vente at det skjer endringer, men tidligere var det begrensninger på hvor mye som kunne endres per år. Som tilbyder er man bekymret for risikoen dersom oppdragsgiver må kutte i budsjettene, og at eventuelle kutt da kan måtte tas utelukkende på de kontraktene uten en begrensning på oppdragsgivers mulighet til å endre produksjonen. Se svar foran. Vi er oppttatt av en balanse ved eventuelle kutt. Eks. å kutte returer på rushtidsinnsats. Det vil jo redusere kostnadene for Ruter mens tilbyders kostnader vil være like. Se svar foran. Etterskrift: Innspill til indeksering. Operatørene ønsker hyppigere indeksering. Samtidig indekseringer på fossilt drivstoff, mens oppdragsgiver ønsker mer fossilfri drift. Dette bør harmoniseres. Ruter kommer tilbake til dette. Ruter ønsker ikke regulering mer enn 2 ganger pr år i denne omgang. Ruter vurderer endring i antall reguleringer pr år samt hvilke indekser og sammenhenger av disse som skal brukes i hvert anbud før konkurransegrunnlaget blir lagt ut. Ruter vil se på indekseringer fremover med hensyn på type, sammensetning samt antall reguleringer i året for kommende anbud. Dette innebærer en mulig vekting av drivstoffindeksen der det er en sammensetning av flere typer drivstoff. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Jan Erik Pedersen presenterer endringer i oppdragsbeskrivelsen. Hvordan skal operatøren beskrive kompetansen til den operative ledelsen da denne er en del av virksomhetsoverdragelsen? Kompetansen som skal beskrives er hver operatørs interne rutiner, opplæring av, og hvilken kompetansen som kreves av den enkelte trafikkleder som skal ha en operativ rolle. Den operative lederfunksjonen som beskrives i konkurransegrunnlaget er ikke en funksjon som dagens operatør har og er således ikke nødvendigvis en del av virksomhetsoverdragelsen. Ruter As Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje

4 Etterskrift: Det har vært snakk om et felles loggsystem for alle operatører som kjører for oppdragsgiver. Er et slikt system anskaffet? Det er primært for å utveksle informasjon om uønskede hendelser mellom Politiet, Statens vegvesen, BYM, Ruter og Operatørene Hva regner oppdragsgiver som normalnivå? Det er for tidlig å si noe om normalnivå nå, og poengskalaene er ikke bestemt. Ruter ønsker blant annet å se tilbudene først for å kjenne konkurransesituasjonen før poengskalaene fastsettes. Se punkt 6.5 i revidert versjon av oppdragsbeskrivelsen Pause til Vedlegg 2 Krav til bussmateriellet Øystein Fjæra presenterer kravene til bussmateriellet. Tilfredsstiller bussene som er pliktig kjøp kravene i materiellbeskrivelsen? Ja, det gjør de. Punkt 9.2 om temperatur, gjelder det ved uttak eller fra første tur? Dette vil korrigeres i versjon 1.1. Hva vil normalnivået være i vektingen av materiell? Det er vanskelig å svare på før Ruter ser hva som kommer inn av tilbud. Duggfrie ruter alle dager, hva menes med det? Omhandler dette punkterte ruter? Dette er revidert i ny versjon av vedlegg 2 Krav til bussmateriell. Bilag 2 til vedlegg 2 Design Christian Nordström presenterer endringene i designkravene. Vedlegg 11 IT Einar Foss presenterer endringene i vedlegg 11 IT-systemer. Gjelder kravene for SIS på APC-utstyret også? Ja. Operatøren har anledning til å sjekke om tellesensorene på bussen fungerer ved a) å få førerne til å rapportere feilmeldinger fra TouchIT eller b) at trafikkleder ser på CAD/AVL. Trengs det en lisens for hver bruker av CAD/AVL systemet? Det trengs en lisens for hver samtidige bruker av systemet. Dvs. dersom to trafikkledersentraler deler en lisens vil den sentralen som er pålogget bli logget av dersom den andre logger på. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Morten Stubberød presenterer rutebeskrivelsen. Ruter As Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje

5 Det er en feil i teksten til pkt. 6 i Rutebeskrivelsen, andre avsnitt for både Indre by og Linje 25. Vognløpene skal nummeres med fire siffer hvorav de to første skal være linjenummeret på den linjen de fleste turene i det aktuelle vognløpet kjøres på. De to siste er løpenummer. Det vil bli lagt ut en korrigert versjon 1.1. Hva er normalnivået? Som de foregående. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Kristin Mathisen presenterer anleggsbeskrivelsen. Etterskrift: Det står en oppgavefordeling i oppdragsbeskrivelsen som er motstridende med anleggsbeskrivelsen. Det rettes opp i Oppdragsbeskrivelsen. Parkeringsplassen på andre siden av Strømsveien ved Alnabruanlegget er ikke med i det som tilbys til vinner av anbudet? Nei, dagens operatør (Unibuss) leier arealet av en annen enn Bussanlegg. Hva opparbeides på tilleggsarealet? Belysning, kameraovervåking, strøm og gjerde.. Vil det legges til rette for fasiliteter for ansatte på tilleggsarealet? Nei. Men det er en åpning for å gjøre justeringer etter hvordan tilbudssammensetningen av busser blir. Dersom man får alle bussene inn på Alnabru, må man da leie tilleggsarealet også? Ja, det er pliktig å leie og å bruke tilleggsarealet. Hva med tilpasninger til leddbuss av tilleggsarealet? Kan operatør evt. gjøre tilpasninger for egen regning? Ja. Tilpasningene må beskrives i tilbudet. Oppdragsgiver tar imidlertid forbehold om at (omfattende) tilpasninger som er i strid med inngåtte leieavtaler ikke kan realiseres. Vil vinnende operatør få mulighet til å påvirke hvordan tilleggsarealet blir utformet? Prosessen er allerede satt i gang, men arbeidene vil ikke starte før etter kontraktsinngåelse. Så det finnes en mulighet, men ekstra kostnader må dekkes av tilbyder. Kan man si noe om vaskehall og slikt? Vi tar det under befaringen. Vedlegg 5 Tilbudsskjema Gro Bækkevold presenterer tilbudsskjemaet. Er tilbudsskjemaet endret siden sist? Ruter As Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje

6 Ja, «flik 2» (som inneholdt busspriser) er tatt bort. Alt gjøres nå i ett skjema. Vedlegg 6 Incitament Nina Nitteberg presenterer incitamentsbeskrivelsen. Førers serviceinnstilling. Passasjerene går inn og ut på alle dører. Hvordan måles det? Det blir gjennomført kundeintervjuer om bord i både region og bybusser. Resultatene ligger i marked og informasjonssystemet (MIS) Hva er driveren for å svare? Førers serviceinnstilling, eller andre forhold ved bussen og/eller kjørestil? Førers serviceinnstilling kan kanskje tas ut, og heller øke vekten på alt i alt f.eks. Flere av våre kundeundersøkelser viser at førers serviceinnstilling er viktig for kundene. Kundene legger vekt på, informasjon under reisen, informasjon om det oppstår avvik, råd og hjelp om billettering, får jeg et smil eller nikk, Ruter ønsker å ha fokus på serviceleveransen og mener fører er en viktig del av det uavhengig av hvilken dør kunden går inn på. Det er veldig høye 0-punkt. Brukt materiell kan påvirke flere av nullpunktene. Vi vet at nullnivåene er høye. Mulig burde Ruter satt det som mer mål enn nullpunkt. I denne konkurransen vil det ikke bli gitt malus og Ruter mener at listen av den grunn også bør være høy. En endring her er sesongjusteringen. Det er ikke til å unngå i bytrafikk. Kan den sesongjusteres? Erfaringsmessig varierer kvaliteten på renhold i sommer og vinterhalvåret. Guleroten må ikke være så langt frem at man gir opp å kunne nå den. Bonus skal være en motivasjon til dere for å levere god kvalitet, Ruter gjør en ny vurdering av nullnivåene og kommer tilbake. Legges ikke listen veldig høyt? Operatørene opplever ikke dette som at dette kommer på toppen av godtgjørelsen selv om det ikke er malus. Hva kan operatørene påvirke? Det er ikke mye kontakt med føreren. Vi prøver å ta med innspill som kommer fra tilbyderne når det gjelder nullnivåene. Listen er bevist lagt høyt, fordi det er høy kvalitetsleveranse i området i dag og det er kun en gulrot og ingen malus. Påvirkningsmulighetene på kvalitetselementene mener Ruter er tilstede. Etterskrift: Ruter tar noe hensyn til operatørenes innspill, se ny versjon 1.1 av vedlegg 6. Hva er definisjonen på vekst? Hva er sone 1? Passasjervekst i sone 1. Sone 1 følger billettsone 1. Hvorfor er kravene forskjellige (0-nivåene) fra Indre by og linje 25? Det er historisk tall og utvikling som ligger til grunn. Ligger ikke linje 25 lavere på mis målingene enn det indre by gjør? Tallene ligger åpent i MIS og alle skal ha fått tilgang. Linje 25 ligger litt lavere på innvendig renhold og førers kjørestil, derfor er nullnivået også lavere på disse elementene. Motsatt på serviceinnstilling. Ruter As Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje

7 Informasjon om hvordan punktmåling gjennomføres: Det gjennomføres punktmålinger fire ganger i året (én per kvartal). Hver punktmåling består av målinger på fire ulike holdeplasser. Både holdeplassene og retningen trekkes tilfeldig rett før oppdraget gis til Securitas og holdes hemmelig for operatør. Det gjennomføres én måling i hver tidssone på alle holdeplassene (tidssonene er: man-fre 06-10, man-fre 10-14, man-fre 14-18, man-tors 18-24, fre 18-24, lør 06-18, lør 18-24, søn 06-18, søn 18-24). Det betyr at det kontrolleres 36 avganger per punktmåling (9 tidssoner x 4 holdeplasser). Målingene vektes ulikt, avhengig av tidspunkt og ukedag. Det brukes de samme vektingsfaktorene som ellers i punktmålinger. Det skal ikke utføres flere kontroller i samme tidssone på samme dag (slik at passasjerer ikke risikerer å bli med i to punktmålinger på samme reise). Hvis antall kontrollerte etter de 36 kontrollerte avgangene ikke overstiger 200 reisende, skal det utføres flere kontroller ved en ny holdeplass som Ruter trekker tilfeldig. Lukket billettkontroll, vil det si å stenge hele bussen og kontrollere alle? Ja. Hvorfor har man lagt et tak på 7 % av kontraktsverdien, ville det ikke vært mer motiverende å ha denne høyere? Da vil man måtte se på hele måten å godtgjøre på. Er dere klare for det, bør Ruter se på dette. Uansett kommer Ruter til å vurdere det i videre arbeid med utvikling av incitament i kontraktene. Denne partnerskapsmodellen er spennende. Hva vil skje dersom man overoppfyller? Vil suksess gi fiasko? Synd med øvre grense for noe som kan være bra. Dette er en forsøksordning og Ruter må løpende evaluere den i kontraktsperioden. Det krever et godt samarbeid fra begge parter så vi får høstet erfaring fra denne modellen. Oppfordre til å ta bort økning sammenlignet med sone 1. ett 0-punkt som gjør at man «beholder» bonus videre kan være gunstig også for oppdragsgiver da det skaper en forutsigbarhet for operatøren. Hvis Ruter hadde brukt oppnådd vekst på linje 25 som grunnlag ville operatør blitt «straffet» hvis de gjør en kjempebra innsats i år 1 og faller tilbake til normalvekst i år 2. Ruter mener det derfor blir mer korrekt å legge gjennomsnittlig vekst for sone 1 til grunn. Tor Arne presenterer MIS. Ingen spørsmål. Informasjon om busser for frivillig og pliktig kjøp Ruter As Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje

8 Det har i media kommet frem at HVO-drivstoff ikke nødvendigvis er så miljøvennlig som man først har trodd/ment. Hva er Ruters holdning til dette? Ruter forholder seg til gjeldende lovverk og godkjenningsordninger. Så lenge drivstoffet som tilbys tilfredsstiller lovkravene kan dette benyttes i kjøring for Ruter. Hva ligger i verdibefarende vedlikehold? For de pliktige bussene følger vedlikehold osv. jf. Leasingavtalen. Det er mulig at bussene som overtas ved pliktig kjøp, skal overdras direkte fra leasingselskapet til operatøren, og ikke fra Ruter til operatøren. En slik endring vil ikke ha noen konsekvenser for operatøren. Etterskrift: Det mangler et utkast til kjøpsavtale mellom kjøper og Unibuss på nettet. Det er rett og slett en glipp. Ruter legger den ut så raskt Ruter kan. Avtalene er nå lagt ut. Møtet slutt kl Befaring av busser på Alnabru bussanlegg Trond Vik fra Unibuss fremla generell informasjon og tok imot spørsmål om bussene i forkant av befaringen. Dette ble utført i tidsrommet på Jernbanetorget. Trond Vik fra Unibuss svarte på spørsmål om bussene på Alnabru bussanlegg. Blir det benyttet originaldeler ved reparasjon av bussene? Ja, men ikke ut over det som ligger i serviceavtalene. Gis det garanti etter oppstart på bussene? Det løper ikke noen garantiordning ut over kjøpsavtalen. Kan bussene gå på HVO? MAN bussene er per i dag ikke godkjent for HVO, men Volvo har godkjent sine busser. Oppfyller de brukte bussene alle minimumskravene i kontrakten? Ja. Følger alt av teknisk utstyr som er i bussene i dag med i overtagelsen? Alt teknisk utstyr som var i bussen per juni 2015 følger med utenom radiokommunikasjonssystemet, det tilhører Unibuss. Buss kategori A, 30 stk (MAN 2012 ledd pliktig kjøp, Indre by): Bussene har til nå gått km i gjennomsnitt. Bussene har tilleggsrenseutstyr EEV, så de er Euro 5 EEV. Unibuss har serviceavtale på bussene ut mars Er det praktisk mulig å holde 15 grader i bussene dersom det er -30 grader ute? Se ny versjon av vedlegg 2. Ruter As Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje

9 Buss kategori B, 5 stk (Volvo 2010 ledd pliktig kjøp, Indre by): Bussene har til nå gått km i gjennomsnitt. Bussene har ikke tilleggsrenseutstyr. Som det fremkom av forrige befaring så er disse bussene mer besværlige enn MAN pga. dørproblematikk. Det medfører at bussene kun brukes i rushtrafikken, derav lite kjørt. Bussene har serviceavtale med Volvo frem til mars Hvorfor er det plass til flere passasjerer i MAN leddbussene enn i Volvo sine leddbusser, bussene har samme vekt? Busser typegodkjennes med flere passasjerer i Tyskland enn i andre land. Vil skader på gulvbelegget i bussen bli utbedret? Unibuss reparerer gulvbelegg kontinuerlig. Er det servicehistorikk på bussene? Ja, dette legges ut på kollektivanbud.no Angående dørproblematikk så er de fem Volvoene verre enn alle de andre. Bussene blir godt slitt i denne type bytrafikk med mange som skal av og på på hver holdeplass. Hvem er underleverandør til dørsystemet? Dette vil bli svart ut i en revidert versjon av referatet. Hva er generell levetid på disse bussene hvis de allerede er syv år ved overtagelse? Dersom de kjøres i 12 år så har du strukket levetiden godt. Telles mellomsetene som ett eller to seter? Det telles som ett sete. Det er lite henvendelser til operatør på dette. Hva er forbrukstallet på bussene som er underlagt pliktig kjøp? Dette vil bli svart ut i en revidert versjon av referatet. Skal det ikke være en skjerm i mot kjøreretningen på disse bussene? Nei, det er andre krav til disse bussene enn til MAN bussene. Buss kategori C, 11 stk (Volvo 2007 solobuss frivillig kjøp, Linje 25): Bussene har til nå gått km i gjennomsnitt. Unibuss har serviceavtale på bussene ut mars Disse bussene går kun på linje 22 i dag Euro 4 modeller. De fungerer uten særlige problemer. Vil slitasjen på gulvbelegget bli tatt? Ja. Buss kategori D, 34 stk. (24 Indre by + 10 Linje 25) (MAN 2008 solobuss frivillig kjøp): Ruter As Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje

10 Bussene har til nå gått km i gjennomsnitt. Bussene har serviceavtale ut mars Dette er gode busser. I busskjema etterspør Ruter antall seter i og mot kjøreretningen. I Volvoen var det seter som stod på tvers, hvordan skal det beskrives? Ruter endrer ordlyden i busskjemaet fra «mot kjøreretning» til «annet enn kjøreretning». Buss kategori E, 39 stk. (MAN 2008 leddbuss frivillig kjøp, Indre by) Bussene har til nå gått km i gjennomsnitt. Unibuss overtar serviceansvaret på disse bussene i løpet av våren Disse bussene har problemer med trappene bak i bussen. De må byttes med jevne mellomrom. Generelt om leddbusser: Tilbyderne ville gjerne ha en tilstandsvurdering av leddene, og ville gjerne ha en servicehistorikk på dette. Dette vil bli svart ut i en revidert versjon av referatet. Rapporten om bussenes tilstand (fra sommer 2015) er gammel når overtagelsen av bussene skjer. Bussene vil ha en god del mer slitasje enn det som er oppgitt i rapporten. Bussene skal holdes på det nivået som da rapporten ble skrevet, minus normal slitasje. I kjøpsavtalen mellom Ruter og Unibuss vedrørende bussene som er frivillig kjøp står det: For de bussene som blir solgt til vinnende operatør/videreført i ny kontrakt mottar Unibuss kr pr buss for økt vedlikehold helt frem til oppstart i april Dette gjennomføres for at bussene skal være godt vedlikeholdt og godt rustet til å fortsette å kjøre kontrakten i ytterligere 3-4 år[ ]. Det økte vedlikeholdet av bussene innebærer at Unibuss gjør følgende (ut over vanlig vedlikehold): - Oppgraderer slitte seter iht. standard illustrert ved foto (se vedlegg 6) - Oppgraderer slitt gulvbelegg iht. standard illustrert ved foto (se vedlegg 6) - Reparerer karosseri iht. standard illustrert ved foto (se vedlegg 6) Har både MAN og Volvo-bussene motorplate? MAN har motorplate, men ikke Volvo. Unibuss har imidlertid hatt mye utskifting av motorplater. Øystein Fjæra referent Kristin C. Mathisen referent Ruter As Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje

Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015»

Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015» Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015» Tilstede i møte: Interessenter: Se vedlagt deltagerliste Referent: Lise Marie Johansen Befaringen

Detaljer

Referat fra tilbudskonferanse for avvikstransport

Referat fra tilbudskonferanse for avvikstransport Møtereferat Dato 13.04.2016 Tid 09.00-11.30 Sted Møterom Bjørvika, tidl. Trafikanten Tilstede Representantar fra Schaus buss, Norgesbuss, Minibuss 24/7, Nettbuss, Nobina, Unibuss og Ruter Versjon 1.0 Referat

Detaljer

Dialogkonferanse Bussanbud 2015. 25.Mars 2014

Dialogkonferanse Bussanbud 2015. 25.Mars 2014 Dialogkonferanse Bussanbud 2015 25.Mars 2014 Generelle utfordringer Bussanbud i 2015 Nittedal ca 30 busser, ca 50 mill kr i årlig kontraktsverdi Sentrum ca 100 leddbusser og ca. 284 mill kr i årlig kontraktsverdi

Detaljer

Møtereferat. Referat fra dialogkonferanse om bussanbud 2015

Møtereferat. Referat fra dialogkonferanse om bussanbud 2015 Møtereferat Dato 25.03.2015 Tid 0900-1500 Sted Ruters kundesenter, møterom Bjørvika Til stede Se siste side Forfall Kopi Referat fra dialogkonferanse om bussanbud 2015 Velkommen og innledning Hellik Hoff,

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg 6 Versjon 1.1 11.03.2016 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Linje 25 2017 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 BEREGNING AV BONUS... 2 2.3 FAKTURERING...

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.1 11.03.2016 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Indre by Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 BEREGNING AV BONUS... 2 2.3 FAKTURERING...

Detaljer

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk

Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk Vedlegg 6 Versjon 1 03.11.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 SÆRLIG OM ÅRLIG SATSNINGSOMRÅDE...

Detaljer

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Vedlegg 6 Versjon 0.4 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Eidsvoll/Nes Nannestad/Gjerdrum Bjørkelangen Enebakk Nittedal/Lørenskog UTKAST Innhold INNHOLD...

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.2 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING...

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 27.08.2011 11:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 8-76: RETTING OG PRESSISERING RETTING

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING... 2

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE. TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk)

BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE. TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk) Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/633-11 Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 1743/11 77 78 80 46 19.01.2011

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 4-25. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar 94 17.02.2010 I materiellbeskrivelsen punkt 1.7 Reservebusser

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017 Vedlegg 3 Versjon 1 12.02.2016 Rutebeskrivelse Busstjenester Indre by 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) Christine Presterud

Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) Christine Presterud Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) Christine Presterud Analyse Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) 1.Operatørkontroll 1.Kundens opplevelse av reisen 1.Reisevaner og tilfredshet (telefon) 2 Operatørkontroll

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Den klimasmarte innkjøper Eksempler og metoder som gjør klimasmarte og kostnadseffektive anskaffelser enkelt

Den klimasmarte innkjøper Eksempler og metoder som gjør klimasmarte og kostnadseffektive anskaffelser enkelt Den klimasmarte innkjøper Eksempler og metoder som gjør klimasmarte og kostnadseffektive anskaffelser enkelt Hellik Hoff, Innkjøpssjef, Ruter Øystein Fjæra, seniorrådgiver, Ruter Agenda Litt om Ruter Hvem

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Vestby 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Busstjenester Oslo vest 2011 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvilerom og toaletter ------------------------------------------------------------------------ 2 2. Forutsetninger

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar Rutetransport Glåmdalen 2016 Tilleggsinformasjon 22.04.2015 Innholdsfortegnelse 1 Spørsmål pr 13.4.2015 -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Uoverensstemmelser

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Oslo nord-øst Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest. Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Mottatt dato

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest. Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Mottatt dato Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Nr Mottatt dato Spørsmål Svar Endring i konkurransegrunnlag Rettelse/ endring nummer 33 08.11.2013 Det er

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om kjøp av barneverntjenester. Som ett av tildelingskriteriene ble det opplyst at det ville bli innhentet

Detaljer

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

1 Oppfølging av kontrakten... 2 2 Anskaffelsens omfang... 2. 2.1 Deltilbud... 2 2.2 Kontraktsperiode... 3

1 Oppfølging av kontrakten... 2 2 Anskaffelsens omfang... 2. 2.1 Deltilbud... 2 2.2 Kontraktsperiode... 3 Innhold 1 Oppfølging av kontrakten... 2 2 Anskaffelsens omfang... 2 2.1 Deltilbud... 2 2.2 Kontraktsperiode... 3 3 Leveringsbetingelser... 3 4 Krav til tekniske løsninger, sikkerhet og miljøvennlighet...

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004.

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004. Klagenemnda kom til at en frist på én dag til å fremsette nye opplysninger under forhandlingene var for kort, og dermed i strid med kravet til god forretningsskikk. Klagenemndas avgjørelse 23. mai 2005

Detaljer

NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune

NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/44125238.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201413188 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Anleggsbeskrivelse Maura/Kopperudmoen Busstjenester Romeriksanbudet 2019

Anleggsbeskrivelse Maura/Kopperudmoen Busstjenester Romeriksanbudet 2019 Vedlegg 4 Versjon 0.5 24.05.2017 Anleggsbeskrivelse Maura/Kopperudmoen Busstjenester Romeriksanbudet 2019 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 1.2 HVILEROM OG TOALETTER... 2 2 BESKRIVELSE

Detaljer

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 6 Incitamentsordning Vedlegg 6 Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav... 3 2. Økonomisk

Detaljer

Ruters kontrakter og anskaffelsesprosesser: Hva bør gjøres annerledes for å oppnå drift av båter med fornybar energi?

Ruters kontrakter og anskaffelsesprosesser: Hva bør gjøres annerledes for å oppnå drift av båter med fornybar energi? Ruters kontrakter og anskaffelsesprosesser: Hva bør gjøres annerledes for å oppnå drift av båter med fornybar energi? Hellik Hoff, kontraktssjef Dialogkonferanse om båtsamband på fornybar energi, 12.11.2015

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Osbuss AS Postboks 19 5206 OS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/31 26.08.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

Busstjenester i Oslo Vest Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Vest Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Vest 2011 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.2 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Statens naturoppsyn kravspesifikasjon tjenestebiler Bilag 1. Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER

Statens naturoppsyn kravspesifikasjon tjenestebiler Bilag 1. Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DATO: 10. mars 2014 1 1. Innledning Statens naturoppsyn forutsetter å inngå rammeavtale innenfor

Detaljer

Anskaffelser av busstjenester hvordan oppnå innovason og gode miljøløsninger gjennom dialog med markedet. Innkjøpssjef Hellik Hoff

Anskaffelser av busstjenester hvordan oppnå innovason og gode miljøløsninger gjennom dialog med markedet. Innkjøpssjef Hellik Hoff Anskaffelser av busstjenester hvordan oppnå innovason og gode miljøløsninger gjennom dialog med markedet Innkjøpssjef Hellik Hoff Administrasjonsselskap Aksjeselskap Ruter As er administrasjonsselskapet

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for Oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om helsevikarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt kravet til forutberegnelighet

Detaljer

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Spørsmål og svar Nedenfor er spørsmål stilt fra tilbyderne og Rogaland Kollektivtrafikk sin besvarelse av disse, samt eventuelle rettelser, tillegg og / eller suppleringer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell. Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012

Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell. Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012 Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012 Mitt kollektivfaglige utgangspunkt: NSB stålhjul 1975 1988 NSB Gummihjul 1988 1991 (disponent

Detaljer

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE

Detaljer

Anleggsbeskrivelse Eidsvoll og Årnes Busstjenester Romeriksanbudet 2019

Anleggsbeskrivelse Eidsvoll og Årnes Busstjenester Romeriksanbudet 2019 Vedlegg 4 Versjon 0.5 24.05.2017 Anleggsbeskrivelse Eidsvoll og Årnes Busstjenester Romeriksanbudet 2019 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 1.2 HVILEROM OG TOALETTER... 2 2 BESKRIVELSE

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Kontrakt om Busstjenester Indre by 2017

Kontrakt om Busstjenester Indre by 2017 om Busstjenester Indre by 2017 mellom Ruter As Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og xxxxxx (heretter kalt Operatør) Versjon

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Busstjenester på Akershus vest 2009. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Akershus vest 2009. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Akershus vest 2009 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.0 side 1 av 5 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Beskrivelse av hele bussanlegget

Detaljer

Kort om Tide. Et av landets største busselskaper. Representert i dialogkonferansen av. 5 oppdragsgivere i Norge. 2 oppdragsgivere i Danmark

Kort om Tide. Et av landets største busselskaper. Representert i dialogkonferansen av. 5 oppdragsgivere i Norge. 2 oppdragsgivere i Danmark 1 Kort om Tide Et av landets største busselskaper 5 oppdragsgivere i Norge Kolombus (Nord Rogaland) Skyss AtB (Trondheim) Møre og Romsdal - Fram (Nordmøre) Starter i disse dager ny kontrakt i Vestfold

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG DEL II

KONKURRANSE - GRUNNLAG DEL II KONKURRANSE - GRUNNLAG DEL II ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Tjenester innen Verdivurdering/taksering og søk etter/kartlegging av næringseiendommer INNHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon...

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse

Incitamentsbeskrivelse Vedlegg 5 Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Definisjoner og rangorden... 3 2 Økonomisk omfang og fakturering...

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

Referat. Tilstede i møte: Interessenter: Se vedlagt deltagerliste. fra Dialogkonferanse bussmateriellstrategi. Fra Ruter As:

Referat. Tilstede i møte: Interessenter: Se vedlagt deltagerliste. fra Dialogkonferanse bussmateriellstrategi. Fra Ruter As: Referat fra Dialogkonferanse bussmateriellstrategi Tilstede i møte: Interessenter: Se vedlagt deltagerliste Møte ble avholdt fredag 11.1.2013, Trafikanten, Jernbanetorget fra kl 10:00-14:30 Fra Ruter As:

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST

Vedlegg 6. Versjon Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST Vedlegg 6 Versjon 0.41 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 DEFINISJONER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog

Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog Vedlegg 11 Versjon 1 03.11.2017 Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 PRODUKSJONSKRAV OG NULLPUNKT... 2 2.1 PRODUKSJONSKRAV... 2 2.2 NULLPUNKT... 2 2.3 ENDRING

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Anbud vedr. ferjetrafikken Øksfjord-Tverrfjord/Hasvik/Sør-Tverrfjord Spørsmål og svar per 16.1.

Finnmark fylkeskommune Anbud vedr. ferjetrafikken Øksfjord-Tverrfjord/Hasvik/Sør-Tverrfjord Spørsmål og svar per 16.1. DATO SPØRSMÅL SVAR 16.1.13 Viser til anbudets kapittel 5. tildelingskriterier, der kriteriene er listet opp med innbyrdes vekting. Vi har utfordringer med å se hvordan modellen er forutberegnelig. Kan

Detaljer

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.1 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 4 1.3 Oppdragets omfang... 4 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold 15. august 2012 Spørsmål 28 Ruteavklaringer Vi viser til bilag 3.1.2 Revidert oversikt over skolerutene i Sarpsborg

Detaljer

Beskrivelse av bonus/malus-ordningen for pilot

Beskrivelse av bonus/malus-ordningen for pilot Notat Dato: 06.09.2017 Versjon: 1 Til: Den det måtte gjelde Kopi: Arkivref.: Choose an item. Beskrivelse av bonus/malus-ordningen for pilot Hensikt Hensikten med notatet er å presentere ulike alternativer

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Prosedyrebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist 10.09.12 kl 1200 Saksnr 2011/13786 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "DL-200600345 Busstjenester 2007", busskontraktene Sentrum og Linje 25

Invitasjon til prekvalifikasjon - DL-200600345 Busstjenester 2007, busskontraktene Sentrum og Linje 25 AS Oslo Sporveier Side 1 av 6 Invitasjon til prekvalifikasjon - "DL-200600345 Busstjenester 2007", busskontraktene Sentrum og Linje 25 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og tidsfrister... 1 2 Omfang av kjøreoppdraget...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av formingsmateriell til skole, skolefritidsordning og barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Innkalling til møte i Kontraktskomiteen

Innkalling til møte i Kontraktskomiteen Innkalling til møte i Kontraktskomiteen Sted: Ruter, Dronningens gt. 40 Dato: 8. april 2016 Tid: 09:30 14:00 Saksliste Sak 1/16 Sak 2/16 Sak 3/16 Sak 4/16 Sak 5/16 Sak 6/16 Sak 7/16 Sak 8/16 Sak 9/16 Referat

Detaljer

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller

Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Velg den beste løsningen evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller Anders W. Skumsnes Harald R. Sundlo 13.11.2014 Utgangspunkt Mange ulike evalueringsmodeller i bruk, og at flere av disse modellene

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Sentrum

Incitamentsbeskrivelse Sentrum Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 11 Incitamentsbeskrivelse Sentrum Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Konkurranse om rammeavtale for produksjon, montering og utvikling av skilt

Konkurranse om rammeavtale for produksjon, montering og utvikling av skilt Konkurranse om rammeavtale for produksjon, montering og utvikling av skilt Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38340260.aspx Ekstern anbuds ID 2013-288707/MAR195162 Konkurranse

Detaljer

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering VED KJØP AV NÆRINGSMIDLER TIL KANTINER OG STORHUSHOLDNING Varegruppe 1, 2 og 3 I BALSFJORD KOMMUNE Side 1 av 5 1. INNLEDNING De aktuelle pristilbudsskjemaene skal fylles ut, dateres, signeres og påføres

Detaljer

Innkomne saker. vkt no

Innkomne saker. vkt no BRØYTING, STRØING & SALTING Svært dårlig fremkommelighet for bussene for Tide i vinter. Ønske om fellesmøte med VKT, busselskapene (ledelse, tillitsvalgte og verneombud) og kommunene for gjennomgang av

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Vedlegg 4. Versjon Anleggsbeskrivelse for ruteområde Aurskog-Høland. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 4. Versjon Anleggsbeskrivelse for ruteområde Aurskog-Høland. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 4 Versjon 0.8 23.08.2017 Anleggsbeskrivelse for ruteområde Aurskog-Høland Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 2 BESKRIVELSE AV BJØRKELANGEN

Detaljer

Anleggsbeskrivelse Bjørkelangen Busstjenester Romeriksanbudet 2019

Anleggsbeskrivelse Bjørkelangen Busstjenester Romeriksanbudet 2019 Vedlegg 4 Versjon 0.5 24.05.2017 Anleggsbeskrivelse Bjørkelangen Busstjenester Romeriksanbudet 2019 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 1.2 HVILEROM OG TOALETTER... 2 2 BESKRIVELSE

Detaljer

Vedlegg 4. Versjon Anleggsbeskrivelse for ruteområde Gjerdrum og Nannestad. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 4. Versjon Anleggsbeskrivelse for ruteområde Gjerdrum og Nannestad. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 4 Versjon 0.8 18.08.2017 Anleggsbeskrivelse for ruteområde Gjerdrum og Nannestad Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 2 BESKRIVELSE AV KOPPERUDMOEN

Detaljer

Plan for de neste kursdagene

Plan for de neste kursdagene 24.09.2015 Bilde fra byggejuss.no OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse, der et av tildelingskriteriene var kjennskap til SiteEd og OFGs øvrige løsninger. SiteEd viste seg å være et rammeverk

Detaljer

Narvik kommune Avklaring nr. 3 Vikartjenester Helse

Narvik kommune Avklaring nr. 3 Vikartjenester Helse Ifbm. anbudskonkurransen har Narvik kommune fått følgende spørsmål; SPØRSMÅL 1. HVA ER EN DØGN? Prismatrise er basert på antall døgn og/eller dagsverk. Hva gjelder - døgn eller dagsverk? Dagsverk: Et dagsverk

Detaljer