Regionrådet 5. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådet 5. april 2016"

Transkript

1 Møtereferat Regionrådet 5. april 2016 Sted: Kommunehuset i Nore og Uvdal Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen Eli Hovd Prestegården rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: mob:

2 Til Stede: Regionrådets medlemmer: Eli Hovd Prestegården Nore og Uvdal kommune Dag Lislien Rolag kommune Gry Fugelstveit Bløchlinger Notodden kommune Oddvar Garaas Flesberg kommune Bengt Halvard Odden Hjartdal kommune Kari- Anne Sand Kongsberg kommune Andre deltakere: Anders Wengen Buskerud Fylkeskommune Trond Johansen Buskerud Fylkeskommune Kjersti Bærul Hulbakk Buskerud Fylkeskommune Hilde Reine Buskerud Fylkeskommune Ellen Korval Buskerud Fylkeskommune Hans Edvard Askjer - Telemark Fylkeskommune Kari Theting Telemark Fylkeskommune Aslaug Norendal - Telemark Fylkeskommune Håvard Fossbakken Kongsbergregionen Forfall: Bjørn Sverre Birkeland Tinn kommune Sakliste Sak 001/16: Godkjenning av møtebok/-referat... Sak 002/16: Areal- og transportplan... Sak 003/16: Regional planstrategi... Sak 004/16: Langsiktig videregående skoletilbud i Buskerud... Sak 005/16: Nasjonal transportplan regional uttalelse... Sak 006/16: Årsrapport Sak 007/16: Regnskap Sak 008/16: Fiber og strøm på strekningen Langefonn Bitringsnatten, uttalelse... Sak 009/16: Kommunikasjonsplattform for Kongsbergregionen... Sak 010/16: Søknader og innstilling til støtte fra Regionale utviklingsmidler i Buskerud... Sak 011/16: Eventuelt... FELLES BORD i Kongsbergregionen:... 2

3 Sak 001/16: Godkjenning av møtebok/-referat Møtereferat - Regionrådets møte den 10. november 2015 Saksbehandler Håvard Fossbakken Møtet ble avholdt på kommunehuset i Hjartdal 10. november Dette var det første møtet for det nåværende regionrådet. Møtereferat ble sendt ut til utvalgets medlemmer tidligere, og lagt ut på Referat fra møtet den 10. november 2015 godkjennes Regionrådets vedtak: Referat fra møtet den 10. november 2015 godkjennes Sak 002/15: Areal- og transportplan Notat Buskerud fylkeskommune Saksbehandler Håvard Fossbakken Fylkestinget besluttet ( ) gjennom Regional planstrategi for Buskerud at følgende planer skulle utarbeides: Regional plan for kunnskapssamfunnet Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Regional plan for kulturminnevern Regional plan for areal og transport Det arbeides nå med å gi de ulike strategier innhold og form. Viktige spørsmål er hva de skal gi føringer for og hvor bestemmende de skal være. Buskerud fylkeskommune har lagt opp til informasjon og dialog med alle kommuneregioner i løpet av våren. Telemark fylkekommune orienterte også om sitt arbeid med sin ATP- prosess. Fylkeskommunenes informasjon tas til orientering. Regionrådets vedtak: Fylkeskommunenes informasjon tas til orientering. 3

4 Sak 003/16: Regional planstrategi Utfordringsnotat fra Buskerud Fylkeskommune Fylkeskommunene er i gang med arbeidet rundt sine regionale planstrategier og ønsker dialog med kommuneregionene i denne prosessen. De presenterte sine prosesser for Regionrådet. Buskerud fylkeskommune har utarbeidet et utfordringsnotat som underlag for drøftingen i møtet. I notatet stiller de følgende spørsmål til Regionrådet: 1. Hvilke utfordringer ser Rådet Kongsbergregionen for sin region? Er det utfordringer som dere mener bør løftes og løses gjennom regional planlegging? 2. Hvordan opplever kommunene de regionale planene «som sine»? Hvordan kan kommunenes eierskap til de regionale planene styrkes? 3. Hvilke grep må fylkeskommunen gjøre for å styrke eierskapet hos statlige etater, kommuner og organisasjoner? Orienteringene fra Buskerud og Telemark fylkeskommuner tas til orientering. Fylkeskommunene tar med seg innspillene fra Regionrådet i det videre arbeidet. Regionrådets vedtak: Orienteringene fra Buskerud og Telemark fylkeskommuner tas til orientering. Fylkeskommunene tar med seg innspillene fra Regionrådet i det videre arbeidet. Sak 004/16: Langsiktig videregående skoletilbud i Buskerud Notat fra Buskerud fylkeskommune Fylkestinget vedtok i desember 2015 å revidere den langsiktige planen for det offentlige videregående skoletilbudet i Buskerud. Hovedutvalget for utdanningssektoren vedtok i januar 2016 mandat for arbeidet. Fylkeskommunens presentasjon tas til orientering og innspillene fra Regionrådet tas med i fylkeskommunens videre arbeid. Ordførerne vil ettersende skriftlig innspill fra sine kommune som kom frem i diskusjonen. 4

5 Sak 005/16: Nasjonal transportplan regional uttalelse Saksbehandler: Håvard Fossbakken Ingen vedlegg Høringsforslag til Nasjonal transportplan med forslag samferdselsprioriteringer for perioden er nå lagt fram og kommunene skal spille inn sine uttalelser til sine respektive fylkeskommuner som er høringsinstanser i saken. Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket har lagt fram felles forslag til plangrunnlag for transportutviklingen i Norge. Forslaget omfatter en rangering av investeringstiltak og strategier for sentrale innsatsområder som klima, gods, byområder, trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og intelligente transportløsninger. Endelig prioritering gjøres av Stortinget, planlagt våren 2017 etter høringen. Plangrunnlaget bygger på retningslinjer gitt av regjeringen. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, samt samfunnsikkerhet og sammenhengende standard/utbygging har vært avgjørende for investeringsporteføljene. Retningslinjene er gitt med fire ulike økonomiske rammenivåer, og prioriteringene skal vises for år. Nasjonal transportplan revideres hvert fjerde år. Fylkeskommunene er høringsinstans. Buskerud Fylkeskommune har satt frist for kommunen til 1. mai med å komme med uttalelse slik at fylkeskommunen kan sende sin høring innen fristen 1. juli Telemark fylkeskommune har satt sin frist til 12. april. Regionrådet har hatt tradisjon for å samle seg om en felles uttalelse som grunnlag til kommunenes innspill i høringen. Daglig leder vil foreslå følgende uttalelse Regionrådet i Kongsbergregionen legger et ekspansivt regionalt næringsliv i et globalt marked til grunn for at Norge bør investere i god infrastruktur i vår region. Kommunene i kongsbergregionen mener det det er potensialet for økt produktivitet og verdiskapning som bør være hovedkriterier for utvikling av transportinvesteringene. Dette handler om vei, tog og luftfart og vil spille en sentral rolle i Norges industrielle vekst de neste tiårene. Kongsbergregionen er en global næringsklynge med Kongsbergindustrien som en naturligdrivkraft, som opplever en sterk industrivekst i hele regionen, og er en viktig del av næringsaksen Kongsberg- Drammen- Oslo- Lillestrøm. I Kongsberg omsettes det for 45 milliarder kroner årlig, hvorav 85% av dette omsettes på det globale markedet. Teknologinæringen i hele regionen har stort potensiale for videre vekst, men er avhengig av stabil infrastruktur på vei, luft og bane. Jernbane Kongsbergregionen mener at jernbaneutvikling på Østlandet må gis større økonomiske rammer enn det plangrunnlaget som nå foreligger. Sørlandsbanen strekningen Gulskogen Kongsberg (Kongsbergbanen) må tas inn i utbyggingsplanene for jernbanen på Østlandet, som etappevis 5

6 utbygging med dobbeltspor til Hokksund først. Østlandsstjerna bør legges til grunn som utbyggingsstrategi for jernbaneutvikling på Østlandet for å drive fram en velfungerende flerkjernestruktur på Østlandet. Ved prioritering av strekninger, må potensial for ny nærings- og industriutvikling være avgjørende. Bratsbergbanen er hovedvei for gods til Grenland havn og viktig for tømmertransporten i fylket. Vedlikehold av banen må være på et slikt nivå at trafikken kan økes uten at kvaliteten på banen hindrer dette Vei Kongsbergregionen er tilfreds med at flere strekninger på E134 mellom Oslo Stavanger/Haugesund er prosjekter som er rangert i planforslaget. Helhetlig planlegging er av stor viktighet for kommunenes arealdisponering og strategiske næringsarbeid. I den grad utbygging av traseen Saggrenda - Gvammen skjer trinnvis, er det derfor av stor viktighet at hele strekningen blir planlagt, fortrinnsvis i form av en kommunedelplan Rv35, For å ivareta helheten i transportsystemet og god forbindelse mellom kyst, E18 og E134 er riksveiene som binder dette sammen svært viktige (Rv36, Fv40 og Rv41). Kollektiv: Kongsbergregionen vil anmode Buskerud og Telemark fylkeskommuner om å arbeide for å styrke finansieringen av drift av buss og sykkeltilrettelegging i byene som ikke har bypakker/ bymiljøavtaler i sin uttalelse til NTP Luftfart: Ikke-statlige flyplasser spiller en svært viktig rolle for lokalt/regionalt næringsliv og sysselsetting. Det er derfor svært gledelig at det er etablert en ny statlig tilskuddsordning som inkluderer Notodden flyplass, men regionrådet vil understreke at staten må sørge for tilstrekkelig gode og forutsigbare økonomiske rammer for ikke- statlige flyplasser, slik at de kan bidra positivt til / fylle sin rolle i den regionale utviklingen. Kongsbergregionens globale næringsliv har behov for effektive transportveier for gods og passasjerer. Derfor er Kongsbergregionen aktivt med i prosjektet for å løfte flyplassen på Notodden til en regional lufthavn med mulighet for direkte flyvninger til internasjonale knutepunkt, et arbeid vi inviterer staten til å ta aktivt del i. Kongsbergregionen er en region i betydelig næringsvekst, og med det en motor for arbeidslivet på Østlandet. Med riktig satsing på infrastruktur i vår region vil vi kunne ta ut vårt potensiale og med det gi et sterkt bidrag i utviklingen av framtidens Norge. Daglig leders forslag til NTP- uttalelse støttes av regionrådet. Uttalelsen sendes Telemark fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune innen de satte frister. Uttalelsen sendes kommunene som grunnlag for egne uttalelser til fylkekommunen. I diskusjonen kom følgende forslag: Forslag fra Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal kommune: Legge inn en setning som støtter RV 7og Hardangerviddatunellen som en andre korridor østvest. Forslag fra Dag Lislien, Rollag kommune: Tillegg til siste setning om vei:..., samt helårs øst-vest- forbindelse mellom fv40 vi fv364, rv37 mot E134. Forslag fra Dag Lislien, Rollag kommune: Forslag til ny setning under jernbane: Ny teknologi gir nye muligheter, og transportbehovet øker. En opprettholdelse av banestrekningen mellom Flesberg og Rollag på Numedalsbanen 6

7 vil væreviktig for utviklingen av i regionen. Forslag fra Oddvar Garaas, Flesberg kommune: Forslag til utvidet setning om kollektivtransport: Kongsbergregionen vil anmode Buskerud og Telemark fylkeskommuner om å arbeide for å styrke finansieringen av drift av buss og sykkeltilrettelegging i byene og tettstedene som ikke... Forslag fra Oddvar Garaas, Flesberg kommune: En ny vegstrekning Hokksund-Lampeland bør inn i planene. En slik ny vegforbindelse vil redusere reiseavstanden Drammen-Geilo betydelig (anslått til minimum 20 min.) og kanalisere biltrafikken til og fra hytter både i Numedal og Tinn, utenom Kongsberg sentrum. Forslag fra Askjer, Telemark fylkeskommune: Justere setning om Notodden lufthavn: Derfor er Kongsbergregionen aktivt med i prosjektet for å løfte flyplassen på Notodden til en regional lufthavn, et arbeid vi inviterer staten til å ta aktivt del i. Forslag fra Bengt Halvard Odden, Hjartdal kommune: Bratsbergbanen er, i tillegg til persontrafikk, hovedvei for gods til Grenland havn og viktig for tømmertransporten i fylket. Vedlikehold av banen må være på et slikt nivå at trafikken kan økes uten at kvaliteten på banen hindrer dette Behandling: Forslag fra Eli Hovd Prestegården: Trekkes Forslag fra Dag Lislien: Støttes Forslag fra Dag Lislien: Støttes Forslag fra Oddvar Garaas: Støttes Forslag fra Hans Edvard Askjer: Støttes ikke Forslag fra Bengt Halvard Odden: støttes Forlag fra Oddvar Garaas om Flesberg Hokksund: Støttes Regionrådets Konklusjon: Regionrådet vedtar følgende enstemmige uttalelse til Nasjonal transportplan: Regionrådet i Kongsbergregionen legger et ekspansivt regionalt næringsliv i et globalt marked til grunn for at Norge bør investere i god infrastruktur i vår region. Kommunene i Kongsbergregionen mener det det er potensialet for økt produktivitet og verdiskapning som bør være hovedkriterier for utvikling av transportinvesteringene. Dettehandler om vei, tog og luftfart og vil spille en sentral rolle i Norges industrielle vekst de neste tiårene. Kongsbergregionen er en global næringsklynge med Kongsbergindustrien som en naturligdrivkraft, som opplever en sterk industrivekst i hele regionen, og er en viktig del av næringsaksen Kongsberg- Drammen- Oslo- Lillestrøm. I Kongsberg omsettes det for 45 milliarder kroner årlig, hvorav 85% av dette omsettes på det globale markedet. Teknologinæringen i hele regionen har stort potensiale for videre vekst, men er avhengig av stabil infrastruktur på vei, luft og bane. 7

8 Jernbane: Kongsbergregionen mener at jernbaneutvikling på Østlandet må gis større økonomiske rammer enn det plangrunnlaget som nå foreligger. Sørlandsbanen strekningen Gulskogen Kongsberg (Kongsbergbanen) må tas inn i utbyggingsplanene for jernbanen på Østlandet, som etappevis utbygging med dobbeltspor til Hokksund først. Østlandsstjerna bør legges til grunn som utbyggingsstrategi for jernbaneutvikling på Østlandet for å drive fram en velfungerende flerkjernestruktur på Østlandet. Ved prioritering av strekninger, må potensial for ny nærings- og industriutvikling være avgjørende. Bratsbergbanen er, i tillegg til persontrafikk, hovedvei for gods til Grenland havn og viktig for tømmertransporten i fylket. Vedlikehold av banen må være på et slikt nivå at trafikken kan økes uten at kvaliteten på banen hindrer dette. Ny teknologi gir nye muligheter, og transportbehovet øker. En opprettholdelse av banestrekningen mellom Flesberg og Rollag på Numedalsbanen vil være viktig for utviklingen i regionen. Vei: E 134: Kongsbergregionen er tilfreds med at flere strekninger på E134 mellom Oslo Stavanger/Haugesund er prosjekter som er rangert i planforslaget. Helhetlig planlegging er av stor viktighet for kommunenes arealdisponering og strategiske næringsarbeid. I den grad utbygging av traseen Saggrenda-Gvammen skjer trinnvis, er det derfor av stor viktighet at hele strekningen blir planlagt, fortrinnsvis i form av en kommunedelplan. Rv35: For å ivareta helheten i transportsystemet og god forbindelse mellom kyst, E18 og E134 er riksveiene som binder dette sammen svært viktige (Rv36, Fv40 og Rv41), samt helårs øst-vestforbindelse mellom fv40 vi fv364, rv37 mot E134. Kollektiv: Kongsbergregionen vil anmode Buskerud og Telemark fylkeskommuner om å arbeide for å styrke finansieringen av drift av buss og sykkeltilrettelegging i byene og tettstedene som ikke har bypakker/ bymiljøavtaler i sin uttalelse til NTP Luftfart: Ikke-statlige flyplasser spiller en svært viktig rolle for lokalt/regionalt næringsliv og sysselsetting. Det er derfor svært gledelig at det er etablert en ny statlig tilskuddsordning som inkluderer Notodden flyplass, men regionrådet vil understreke at staten må sørge for tilstrekkelig gode og forutsigbare økonomiske rammer for ikke- statlige flyplasser, slik at de kan bidra positivt til / fylle sin rolle i den regionale utviklingen. Kongsbergregionens globale næringsliv har behov for effektive transportveier for gods og passasjerer. Derfor er Kongsbergregionen aktivt med i prosjektet for å løfte flyplassen på Notodden til en regional lufthavn med mulighet for direkte flyvninger til internasjonale knutepunkt, et arbeid vi inviterer staten til å ta aktivt del i. Kongsbergregionen er en region i betydelig næringsvekst, og med det en motor for arbeidslivet på Østlandet. Med riktig satsing på infrastruktur i vår region vil vi kunne ta ut vårt potensiale og med det gi et sterkt bidrag i utviklingen av framtidens Norge. Sak 006/16: Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Saksbehandler: Håvard Fossbakken 8

9 Daglig leder presenterte årsrapport for 2015 for regionrådet. Årsrapporten ble behandlet i rådmannsutvalget fredag 1. april. Daglig leders forslag til konklusjon: Daglig leders forslag til årsrapport tas til orientering. Regionrådets konklusjon: Daglig leders forslag til årsrapport tas til orientering. Sak 007/16: Regnskap 2015 Hoveddokument 2015 Saksbehandler: Håvard Fossbakken Daglig leder la frem vedlagte regnskap for Kongsbergregionens drift Regnskap for 2015 er i henhold til budsjett for Kongsbergregionens budsjett for 2015 var på kr ,- Regnskapsresultat for 2015 er på kr ,22 Utgående balanse fra 2015 er på kr ,75,- Differansen på kr ,22,- skyldes betaling av kostnader knyttet aktivitet i Saldo avhenger fra år til år veldig av hvor i det konkrete prosjektet vi befinner oss og tidspunkt for fakturering. Kongsbergregionens økonomi har vært stabil gjennom alle våre år i kommunesamarbeidet. Det vil imidlertid være behov for en ny vurdering av hva som er gunstig likviditet for sekretariatets del etter etableringen av K-IKT. Sekretariatet vil i sitt budsjettinnspill for 2017 kunne dekke opp deler av kommunenes andel av budsjettet fra vår egen likviditet. Utgående balanse for 2015 inntektsføres gjeldende prosjekter i Daglig leders forslag til konklusjon: Regionrådet tar Kongsbergregionens regnskap til orientering. Regionrådets konklusjon: Regionrådet tar Kongsbergregionens regnskap til orientering. 9

10 Sak 008/16: Fiber og strøm på strekningen Langefonn Bitringsnatten, uttalelse Vedlegg forprosjektrapport Dale - Bitringsnatten, plan for hovedprosjekt Ny strøm- og fibertrasé mellom Langefonn og Bitringsnatten, beskrivelse Telemark Fylkeskommunes regionale plan for reiseliv og opplevelser har Gaustatoppen på listen over prioriterte store prosjekter hvor det skal utvikles og gjennomføres langsiktige planer for attraksjonsbygging i Telemark. Tinn Kommune har i sin reiselivsstrategi Gaustatoppen og Gaustaområdet som et av sine hovedprodukter, som kommunen vil satse på i sin reiselivsutvikling. Det er gjennomført et forprosjekt relatert til infrastruktur i aksen Dale - Bitringsnatten over Gaustaråen, med avgivelse av sluttrapport i juni Hovedprosjektet, som nå er under utvikling, skal sørge for finansiering og gjennomføring av de foreslåtte prioriteringer forprosjektet har konkludert med. Arbeidet skal resultere i bedre infrastruktur som gir større opplevelser for alle besøkende og bedre forretningsmessig grunnlag for næringsaktørene i Gaustatoppen-området fra Dale i Tinn til Bitringsnatten i Hjartdal. Prosjektansvarlig er Rjukan Næringsutvikling, med Telemark fylkeskommune, Hjartdal kommune, Tinn kommune, Statens Vegvesen, Tuddal Høyfjellshotell, Tuddal Utvikling og Gaustabanen representert i styringsgruppa. Et av flere delprosjekter i hovedprosjektet omfatter ny strøm- og fibertrasé mellom Langefonn i Tinn og Bitringsnatten i Hjartdal. Målet er å kunne gjennomføre utbyggingen i 2017, gitt at det er oppnådd tilstrekkelig finansiering. Utbyggingen er kostnadsberegnet til 10 mill. kroner og 50 % av dette er finansiert pr. mars Aktørene som arbeider med gjennomføringen, har bedt Kongsbergregionen om støtte i form av en uttalelse i forbindelse med nye finansieringssøknader. Det henvises til vedleggene for nærmere detaljer. Vurdering Sett fra Kongsbergregionens ståsted er delprosjektet interessant i to perspektiver: 1. Bedre dekning av Kongsbergregionens interne behov for tilgang til fiberinfrastruktur 2. Bedre grunnlag for nærings- og øvrig lokalsamfunnsutvikling innenfor området, med positive ringvirkninger også for områdene omkring Tilgang til høyhastighets bredbåndsnett har vært en nødvendig forutsetning for å utvikle et omfattende IKT-samarbeid mellom de sju kommunene i regionen, med drift av felles IKT-infrastruktur, samt for det nå pågående programmet med videre digitalisering. Sist etter en anbudskonkurranse i 2014, er det inngått kontrakt som involverer lokale fiberselskaper i leveransen av høyhastighets kommunikasjonsnett for kommunene. En ny fibertrasé over Gaustaråen skal kunne gi økt kvalitet på tjenestene i denne leveransen samt økte muligheter til å møte morgendagens endringer i behovet for kapasitet og kvalitet i kommunikasjonsnettet. Blant positive effekter av strøm og fiber knyttet til næringsutvikling kan nevnes: Styrking av konkurranseevnen og utviklingsmulighetene for datalagringssenteret Green Mountain på Rjukan Utvidelse av driften ved Stavsrohytta Økte muligheter for nyetableringer i området Forenklet drift av utvidet parkeringsplass og nytt sanitæranlegg ved Stavsro Sikrere strømleveranser av generell beredskapsmessig betydning, herunder også til berørte hytteområder 10

11 Området har i størrelsesorden tusen besøkende årlig. Utbygging av ny infrastruktur må forventes å øke besøksattraktiviteten ytterligere, noe som kan gi positive ringvirkninger også i andre deler av Kongsbergregionen. Daglig leders forslag til uttalelse Kongsbergregionen er et kommuneregionsamarbeid mellom kommunene Hjartdal, Notodden og Tinn i Telemark og Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal samt Rollag i Buskerud. Regionen er kjent med planene for forbedring av infrastrukturen i Gaustadtoppen-området fra Dale i Tinn kommune til Bitringsnatten i Hjartdal kommune. Videre at utvikling i dette området har høy prioritet i Telemark fylkeskommunes plan for reiseliv og opplevelser samt i reiselivsstrategien for Tinn. I forbindelse med delprosjektet for ny strøm- og fibertrasé mellom Langefonn i Tinn og Bitringsnatten i Hjartdal, har regionen blitt bedt om en uttalelse i tilknytning til nye søknader om støtte til finansieringen. Uttalelsen avgis av Regionrådet for Kongsbergregionen, som er regionsamarbeidets styre. Fra Kongsbergregionsamarbeidets ståsted er delprosjektet interessant i to perspektiver: 1.Bedre dekning av Kongsbergregionens interne behov for tilgang til fiberinfrastruktur 2.Bedre grunnlag for nærings- og øvrig lokalsamfunnsutvikling innenfor området, med positive ringvirkninger også for områdene omkring Tilgang til høyhastighets bredbåndsnett har vært en nødvendig forutsetning for å utvikle et omfattende IKT-samarbeid mellom de sju kommunene i regionen, med drift av felles IKT-infrastruktur, samt for det nå pågående programmet med videre digitalisering. Sist etter en anbudskonkurranse i 2014, er det inngått kontrakt som involverer lokale fiberselskaper i leveransen av høyhastighets kommunikasjonsnett for kommunene. En ny fibertrasé over Gaustaråen skal kunne gi økt kvalitet på tjenestene i denne leveransen samt økte muligheter til å møte morgendagens endringer i behov for kapasitet og kvalitet i kommunikasjonsnettet. Blant positive effekter av strøm og fiber knyttet til næringsutvikling i området kan nevnes: Styrking av konkurranseevnen og utviklingsmulighetene for datalagringssenteret Green Mountain på Rjukan Utvidelse av driften ved Stavsrohytta Økte muligheter for nyetableringer i området Forenklet drift av utvidet parkeringsplass og nytt sanitæranlegg ved Stavsro Sikrere strømleveranser av generell beredskapsmessig betydning, herunder også til berørte hytteområder Området har i størrelsesorden tusen besøkende årlig. Utbygging av ny infrastruktur må forventes å øke besøksattraktiviteten ytterligere, noe som kan gi positive ringvirkninger også i andre deler av Kongsbergregionen. Regionrådet for Kongsbergregionen mener at infrastruktursatsingen i Gausta-området i Telemark vil gi betydelige positive effekter for samfunns- og næringsutvikling i det aktuelle området med ringvirkninger også for andre deler av regionen. På dette grunnlaget uttaler rådet sin støtte til prosjektet og vil anbefale aktuelle finansieringskilder å bidra til finansieringen av prosjektet. Regionrådet støtter daglig leders forslag til uttalelse. Regionrådets vedtak: Regionrådet støtter daglig leders forslag til uttalelse. 11

12 Sak 009/16: Søknader og innstilling til støtte fra regionale utviklingsmidler i Buskerud. Innstilling til støtte fra regionale utviklingsmidler De regionale utviklingsmidlene fra Buskerud fylkeskommune tildeles etter vedtak i Regionrådet og fylkesutvalget i Buskerud Fylkeskommune. Innstillingen lages av Kongsbergregionens sekretariat og Buskerud fylkeskommunes administrasjon i samarbeid. Nytt for i år er at disse midlene ikke er utlyst slik som tidligere, men settes inn i større regionale prosjekter. Dette er gjort etter drøfting mellom alle kommuneregionene og Buskerud fylkeskommune. Regionrådet støtter innstillingen til støtte fra Regionale utviklingsmidler. Regionrådets vedtak: Regionrådet støtter innstillingen til støtte fra Regionale utviklingsmidler. Sak 010/16: Eventuelt Saksbehandler Håvard Fossbakken Det er gitt mulighet for rådsmedlemmene å ta opp saker utenom sakskart under eventuelt FELLES BORD i Kongsbergregionen: Det settes av tid i møtet til en runde rundt bordet. Dette er en uformell delingsarena der man deler saker/informasjon som det ikke knytter seg behov for protokollerte vedtak i. Hver kommune får anledning til å dele nyttig informasjon fra den enkelte kommune. I tillegg er det åpent for å dele informasjon om ulike møter og aktiviteter som rådet har vært eller vil komme til å være representert på. 12

Regionrådet 20. mars 2017

Regionrådet 20. mars 2017 Referat Regionrådet 20. mars 2017 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:30 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 008/17 Godkjenning

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

Regionrådet 06. september 2016

Regionrådet 06. september 2016 Referat Regionrådet 06. september 2016 Sted: Rjukanhuset, Tinn Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 021/16: Godkjenning

Detaljer

Regionrådet 07. juli 2016

Regionrådet 07. juli 2016 Referat Regionrådet 07. juli 2016 Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 012/16:

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 06. desember 2016

Regionrådet 06. desember 2016 Referat Regionrådet 06. desember 2016 Sted: Skype Tidspunkt: kl 10:00 10:45 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 030/16: Godkjenning av møtebok/-referat...

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Regionrådet 6. juli 2017

Regionrådet 6. juli 2017 Referat Regionrådet 6. juli 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 09:00-11:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 011/17

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Kongsberg 27. mai 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Regionrådet 10. november 2015

Regionrådet 10. november 2015 Møtereferat Regionrådet 10. november 2015 Sted: Kommunehuset i Hjartdal Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 10.11.2015 Eli Hovd Prestegården rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Regionrådet 25. september 2017

Regionrådet 25. september 2017 Referat Regionrådet 25. september 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00-14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Regionrådet 14. juni 2011

Regionrådet 14. juni 2011 MØTEINNKALLING! Regionrådet 14. juni 2011 Sted: Rollag kommune kommunehuset Tid: 09:00 15:00 for Kongsbergregionen 07.06.11 Lise Wiik regionrådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest mulig

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn UTVIKLINGSAVDELINGEN Jf. adresseliste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 2017/14652-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Forslag til Regional plan for areal

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken.

Behandling i fylkestinget : Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken. Behandling i fylkestinget - 14.06.2016: Kristoffer A. Lyngvi ble innvilget permisjon ved behandlingen av denne saken... Rune Hagestrans fremmet følgende felles endringsforslag: Nasjonal transportplans

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Regionrådet 17.juni 2014

Regionrådet 17.juni 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 17.juni 2014 Sted: Nore og Uvdal kommune Norefjord stasjon Tidspunkt: kl 09:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 Sted: Nore og Uvdal Næringspark - Uvdal Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2016

Rådmannsutvalget 29. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 29. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 29.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 020/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008

Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør. Arendal 7. februar 2008 Regionale konsekvenser for vegsektoren i region sør Arendal 7. februar 2008 Transportkorridorer Korridorer i region sør Korridor 2: rv. 35 Korridor 3: E18, E39, rv. 23 Korridor 4: rv. 9 Korridor 5: E134,

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. mars 2015

Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 08:30 12:00 Kongsbergregionen 27.03.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Norges befolkning vokser Folketall pr 1. januar - registrert og fremskrevet 2015: 5,1 millioner 2040: 6,3 millioner

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Regionrådet 4. juni 2013

Regionrådet 4. juni 2013 MØTEREFERAT! Regionrådet 4. juni 2013 Sted: Nore og Uvdal kommune Numedal videregående skole Tid: 09:00-14:30 Møteleder: Thomas Fosen regionrådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

DEN GRØNNE DALEN kommunene langs Numedalslågen Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal, Larvik og Sandefjord

DEN GRØNNE DALEN kommunene langs Numedalslågen Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal, Larvik og Sandefjord Det ble avholdt møte i styringsgruppa i Grønn dal tirsdag 24. januar, kl 10.00-13.00 på Kongsberg rådhus Fra kommunene: Rune Høiseth- ordfører Larvik kommune Eli Hovd Prestegården- ordfører Nore og Uvdal

Detaljer

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP:

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP: Streitlien, Mariann Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 11. april 2016 08:40 Til: Jørgensen, Rune Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse:

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011

Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 10. mai 2011 Sted: NOPRO, Merdevegen 8 /Tuven på Notodden Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE

ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE 27. november 2013 ORGANISERING AV JERNBANESEKTOREN I EN TID MED VEKST OG KONKURRANSE Geir Isaksen NORGES BEFOLKNING VOKSER RASKT OG VEIENE ER FULLE Norges befolkning øker raskt, spesielt i storbyregionene

Detaljer

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene

Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Statens vegvesen Vegdirektoratet Mandat for Ny strategisk utredning om øst-vest forbindelsene Det er knyttet stor nasjonal og lokal interesse til hvilke forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet som

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» SAMPLAN Havet, 6.4.2016 Daniel Bjarmann-Simonsen Prosjektleder Flyplassskryt Et historisk veivalg By og fly Nye muligheter: Et nytt

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse.

Det er etablert en skrivegruppe som på bakgrunn av det som skjedde i Åsgårdstrand har laget et forslag til felles høringsuttalelse. Arkivsak-dok. 201202918-3 Arkivkode ---/Q62/&13 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 12.06.2012 Fylkesutvalg 14.06.2012 Hovedutvalg for samferdsel,

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD.

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD. 1 SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen 24.4.2012 Sak nr 15/12 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN

Detaljer

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Velkommen til Risavika dagen 2011 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Sakskart 08.30-09.00 Registrering/Kaffe og mingling 09.00-09.20 Innledning v/david Ottesen, leder i Ressursgruppen for Risavika

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed,

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/7151-3 Arkivsaksnr.: 12/7151-3 Dato: 22.08.2012 HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2013-2016 ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 REGULERINGSPLAN FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM ::: Sett

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

KRITISK BLIKK PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP)

KRITISK BLIKK PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) LANGE PLANER OG KORTE PENGER KRITISK BLIKK PÅ NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) Matz Sandman, Norge NVF-KONFERANSEN, KØBENHAVN 7. APRIL 2011 HISTORISK BLIKK VEG- OG VEGTRAFIKK: 4-ÅRSPLANER FRA 1970-ÅRENE

Detaljer

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt:

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt: Utgangspunkt: Hvordan bør jernbanen utvikles for å bli et effektivt, attraktivt og konkurransedyktig transportmiddel i 2040? Forventet trafikkvekst, standard mv. Videreføring av dagens strategi for utvikling

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2) Notat Til: Kommunene og fylkeskommunen i Buskerudbysamarbeidet 7. august 2012 Fra: Buskerudbysekretariatet Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Kongsberg 27. januar 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no Til stede:

Detaljer

Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP. Orientering Orkdalsregionen

Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP. Orientering Orkdalsregionen Regional transportplan for Midt-Norge - felles fylkeskommunalt innspill til ny NTP Orientering Orkdalsregionen 4.juni 2015 v/gaute Dahl Disposisjon Styringsgruppe for RTP, vedtak og milepælsplan Retningslinje

Detaljer

Planprogram Gulskogen Hokksund KDP/HP (dobbeltspor og hensetting)

Planprogram Gulskogen Hokksund KDP/HP (dobbeltspor og hensetting) Planprogram Gulskogen Hokksund KDP/HP (dobbeltspor og hensetting) Folkemøter i Mjøndalen og Hokksund 2. og 3. mai 2016 Randi Mona prosjektleder Jernbaneverket Agenda 1. Velkommen 2. Praktisk informasjon

Detaljer

Statens vegvesen. Referat. 1.11.2010 Tid: Kl 11-15.30 Referent: Jenny Melby

Statens vegvesen. Referat. 1.11.2010 Tid: Kl 11-15.30 Referent: Jenny Melby Statens vegvesen Referat Dato: 1.11.2010 Tid: Kl 11-15.30 Referent: Jenny Melby Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Møte nr: Sted: Møteleder: Til stede: Forfall: Kopi til: 3 Samarbeidsgruppa Hokksund

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011

Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 13. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON Øvre Eiker Næringsråd, Hokksund 12. November 2015 KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Prosjektutløsende behov: sikkerhet tilgjengelighet kundetilfredshet Mulighetsstudiet samarbeid

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref: 13/05578 Vår ref: AGIS 2012/2947 Dato: 31.10.2013 Handlingsprogram for

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11185-23328/2017 Arkiv: Q62 Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører:

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Saksutredning (Rødts alternative saksdokument)

Saksutredning (Rødts alternative saksdokument) Saksutredning (Rødts alternative saksdokument) Saksbehandler: Eirik Tveiten Dato: 19.04.2016 Arkivref.: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer