~ Stankelbein. ~ (Diptera, Tipulidae) Trend Hefsvang ~~ ~) ~ ~ Norsk Entomolgisk Forening 1986

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~ Stankelbein. ~ (Diptera, Tipulidae) Trend Hefsvang ~~ ~) ~ ~ Norsk Entomolgisk Forening 1986"

Transkript

1 -NorsRe ~ Stankelbein ~ (Diptera, Tipulidae) ; "" ~ ~~ ~) ~ ~ Trend Hefsvang ~ Norsk Entomolgisk Forening 1986

2 "NORSKE I",SEKTTABELLflt besterrunelsesta Tabellene komner kjent gjennom "I~;SE1{'T":V"I"T' Foreningens medlenner opofordres stoff. Bidrag kan se~des ~ institutt for skogforskni. linjer er gitt pa bakre onsl ~ Denne tabellen er til salgs hos foreningens distribut~r, Jac. Fjelddalen, Postboks 70, 1432 As-NLH. Pris: Medlemmer kr. 20,-, ikke-medlerruner kr. ~o,-

3 BESTEMMELSESTABELL FOR NORSKE ARTER AV TIPULIDAE (DIPTERA) (a de "store" stankelbeinartene) Tabe11en kan bare brukes for artsbestemmelse av hanner. ~. 1itteratur FORORD Tabe11en bygger i a1t vesent1ig pa den na fullferte delen som behandle~ familien Tipulidae i "Die Fliegen der palaearktischen Region" (Mannheims , Theowald, ). Opplysninger om slekten Nephrot~ma er imid1ertid hentet fra Oosterbroek (1978, 1979a,b,c, 1980) og om slekten Prinocera fra Tjeder (1948). 0nskes ytterligere deta1jer om Tipulidae, kan nevnte anbefales. I tillegg ma nevnes 3 bind av Fauna SSSR (Savtshenko 1961, 1964, 1973). Her er teksten pa russisk, men de mange ypper1ige figurene er til stor hje1p. For hver art er utbrede1se, svermetid for imagines og larvebiotop angitt. Opp1ysningene om utbrede1sen av artene i Norge ma betraktes som fore1e i ge og er angitt meget omtrent1ig. Norsk museumsmateria1e er ikte gjennomgatt i deta1j, sa utbredelsen baserer seg forelepig pa egne innsamlinger og litteratur (Siebke 1877, Lackschewitz 1933, 1935, Tjeder 1965). Opp1ysninger om utbredelsen i Sverige er hentet fra Tjeder (1955, 1974, 1978). For mange Tipulidae-arter er 1arvenes utseende og levested kjent, og opplysningene i teksten bygger pa Theowa1d (1967). Det norske navnet stanke1bein omfatterde tre fami1iene Tipu1idae, Limnoniidae og cy1indrotomidae. Tid1igere har det v~rt vanlig A operere med tre underfamilier. I denne tabe11en vi1 bare Tipu1idae b1i omta1t el1er de artene som kan benevnes som de "store" stankelbeinartene. Limnoniidae og Cylindrotomidae vi1 ikke bli n~rmere omta1t her, bortsett fra fami1iekjennetegnene. Tabe11en omfatter bare hannene (se figur 3). Artsbestemme1se av hunner (se figur 5) er ofte ikke mulig, b1.a. innen f1ere underslekter av Iipula. Tabe11en vi11e bli a1t for omfattende om hunnene sku etas med, sa her ma henvises ti1 omta1te litteratur. Men van1igvis opptrer en stanke1beinart i sa store mengder under en sverming at det ikke sku11e by pa prob1emer A fange en e11er f1ere hanner. Bruk av tabe11en. Viktige kjennetegn er vingeribbene (se figurene 3,4 og 6) og utseende av siste ryggp1ate pa abdomen (9t) og de parvise vedhengene od og id (se figur 30 og 42). Les neye gjennom avsnittene om ytre bygning (side 3-4) fer start. AS-NLH, februar 1986 Trond Hofsvang Postboks AS-NLH

4 2 'Fangst og preparering av stankelbein Stankelbein fanges best med en 1ett hay (sommerfuglhav). Ma1aisefeller og 1ysfeller fanger ogsa godt og er utmerkete til fangster over lengre tidsrom. Stankelbein kan oppbevares t0rt pa nal i insektkasser eller pa 70% alkohol. Dyr pa nal er meget skj0re, og beina faller av ved den minste ber0ring. De ytre vedhengene pa 8. og 9. bakkroppsledd som er viktige for artsbestemmelsen, kan ikke r0res nar dyret star pa nal. Ved oppbevaring pa alkohol kan man derimot pirke lett med en tynn insektnal pa vedhengene, f.eks. 10fte til side vedhengene "od" uten at noe skades. Ma man kontrollere fargene pa spritmateriale, f.eks. stripene pa prescutum eller abdomen, b0r dyret t0rke i noen fa minutter i luft. Ved artsbestemmelse av stankelbein b0r man disponere en binokularlype pa minst 40x forst0rrelse og med godt lys. BESTEMMELSESTABELL TIL FAMILIE INNEN OVERFAMILIEN TUPULOIDEA Tipuloidea tilh0rer underordenen Nematocera innen Diptera. Nematocera er tovinger som har lange, tradformete antenner sammensatt av et stort antall ledd som er mer eller mindre like bygd. Overfamilien Tipuloidea har en V-formet fure tvers over ryggsiden av thorax (figur 1) og to analribber (a 1 og a 2 ) nar fram til vingeranden (figur 2,3). 1. Punkt0yne (ocelli) finnes. Vingeribbe a er kort og nermest rettinklet b0yd (figur 2)... Trich~ceridae (vintermygg) Punkt0yne mangler. Vingeribbe a 2 er lang og forholdsvis rett (figur 3) 2 2. Vingeribbe sc ender i ribbe r (figur 4a), lange maxillepalper (figur 1), antenner med vanligvis 13 ledd Tipulidae (stankelbein, vanligvis store arter) Vingeribbe sc ender i vingeranden, c (figur 4b), maxillepalpene er vanligvis korte (figur 1), antennene vanligvis med 14 eller 16 ledd 3 3. Vingeribbe rs deler seg i to ~ tibia med sporer ytterst Cylindrotomidae (stankelbein, sma arter, 3 norske arter) Vingeribbe rs deler seg i tre eller tibia uten spore r ~ Limnoni idae (stankelbein, vanligvis sma arter, ca. 110 norske arter)

5 3 Kjennetegn pa familien Tipulidae 1 Hos Tipulidae ender vingeribben se i r (figur 4a), hos Limnoniidae og Cylindrotomidae ender se i vingeranden, c (figur 4b). 2 Pet ytterste leddet maxillepalpene er for1enget hos Tipulidae (figur 1), hos Limnoniidae og Cy1indrotomidae er leddet ikke 1engre enn det foregaende. 3 Antennene hos Tipulidae har vanligvis 13 1edd (figur 11), hos Limnoniidae og Cy1indrotomidae har antennene vanligvis 14 e11er 16 1edd. 4. Pet enk1este kjennetegnet er st0rrelsen. Tipulidae er store ti1 midde1store stankelbein sammen1ignet med de mindre artene av Limnoniidae og Cylindrotomidae, men det finnes enkelte unntak. ytre bygning Bode "Snuten" (rostrum) kan v~re trukket ut i en "nese" (figur 15), men den kan mangle has enkelte arter. Maxil1epa1pene har et for1enget ytre ledd. Antennene har to basal1edd som er noksa ensartet bygget has de f1este artene, men resten av antenneleddene kan ha et variert utseende has de forskje11ige slektene (se figur 1-12). Munndelene kan bare brukes til opptak av flytende substans (vann, duggdraper) ved hjelpav underleppen (labium). Bryst (thorax) Som has tovinger genere1t er prothorax og metathorax redusert ti1 sma ledd som har ti1 oppgave A b~re forbeina, henho1dsvis bakbeina. Pet midterste leddet, mesothorax, er st0rst og dominerende pa grunn av utvik1ingen av det ene vingeparet som er festet her. Ryggp1aten pa mesothorax som ka11es mesonotum, er delt i tre: prescutum, scutum og scutel1um. Me110m prescutum og scutum er det has stankelbein en tyde1ig og fullstendig V-formet fure tvers over (figur 1). Prescutum kan ha striper av forskje11ig farge og form som kan ha betydning i enkelte artsbeskrivelser. Vingenes ribbenett er av star betydning for A skille ut enke1te slekter. Pette gje1der p1asseringen av tverr-ribbe m-cu (figur 3,6) og om vingeribbe m 4 gar ut fra diska1ce11en (figur 3) el1er ikke (figur 86a og 81a). Om det finnes en samling av korte har ved basis av vingens bakkant (=squama) er ogsa et kjennetegn for visse unders1ekter innen Tipula (figur 4). Beina has stankelbein har lett for A brekke av, men i de aller f1este tilfe11ene lar artene seg bestemme uten bein. Nederst pa tibia finnes sporer (figur 3) som vanligvis utgj0r f01gende "forme1": (=antal1 sporer pa henho1dsvis forreste, mellomste og bakerste beinpar), men noen fa grupper kan ha

6 4 Bakkropp (abdoaen) Abdomen bestar av 8 ledd aed tydelige ryggplater (tergit - t) og bukplater (sternit - 5) og et 9. endeledd som er forskjellig utformet hos hanner og hunner (figur 3,5). Oet 1. bakkroppsleddet er alltid kort, ledd nr. 2 er forlenget og dobbelt sa langt som 3. ledd (figur 3). 8. bakkroppsledd. Tergit 8 (8 t) er vanligvis mindre enn tergit 7 (7 t) i motsetning til sternit 8 (8 s) som er sterkere utviklet enn sternit 7 (7 s)(figur 3). Sternit 8 kan i bakkant ha et enkelt vedheng (flgur 36a) el1er parrete vedheng (flgur 45a). HYkOPagium. Hypopygium hos hannen er alle deler som ligger ba et 8. bakkroppsleddet (figur 3), og kjennetegn her er 00Qvendige for A kunne artsbestemme Tipu1idae. Formen pa tergi~ 9 (9 t), s~rlig i bakkant, er av stor betydning. pa sidene av sternit 9 (9 s) er det 0verste to par vedheng som kalles henholdsvis ytre dististylus (outer dististylus - od) 09 indre dististylus (- id)(figur 37). Od og id er viktige i-artsbestemmelsen. Od som -Sitter ytterst, tjener som beskyttelse for de mer komplisert byggete id som ligger innenfor. Od kan v~re stor og bred (figur 37) eller lite utviklet (figur 47c ). Id kan v~re oppdelt som f.eks. hos underslekten Ttlula hvor h0yre og venstre id bestar av 4 deler (figur 22), e er id kan v~re forholdsvis enkel (figur 72c). Id hekter seg i de sklerotiserte foldene pa innsiden av hypovalvaene hos hunnen (figur 5) under parringen. Mellom de parrete vedhengene od og id kan det finnes 1-2 parrete vedheng i bakkant av 9 s (figur 53b). Adminiculum (adm.) er et mediant kjegleformet organ som ogsa tilh0rer 9 s. Adminiculum er et f0ringsr0r for penis (aedeagus) som van1gvis er lang og tradformet. Til slutt skal nevnes at bakkant av 9 s hvor od og id er festet, kalles basistylus (b) og er ofte tydelig avgrenset fra resten av 9 s Med en S0m (figur 40b). Hos enkelte arter kan basistylus v~re uttrukket 1 en spiss (figur 40b).

7 Fi9ur 1. Overfamilien Tipuloidea har en U-formet fure mellom prescutum (presc) 09 scutum (se). Det ytterste leddet pa maxi \lepalpene er langt has Tlpulldae (T), men kart has Limnanlloae CL). FIgur 2. Ulnge has ul.termygg (Trlchacerldae). L gg merke tll ulnge r lbbe a sam n~rmest er uinkelrett b~yd. 2

8 6 Figur 3. Ytre bygning hos stankelbein (Tipulidae), hann. Uingeribber: c = costa (vingeranden) sc ~ suocosta (se figur 4a), ink!. sc 2 r = radi~s (se figur 4a) r deler seg i r 1 + 2, r 3 og r 4+5 m medi~s m deler seg m 1, m 2, m 3 og m 4 Cc, cubitus a ~ analribber, a og a 1 2 tverr-ribber = rs og m-cu o = diskalcelle Ryggplater pa abdomen = It - BUKplater pa abdomen = ls - 9t 9s sp = sporer pa nederste del av tibia

9 7! b c se r 1 ~... ~ c ~ \ Figur 4 a)uinge hos Tlpula (Tipula) subcuntans. ~cs TiDulioae ender vlngeribben se i r.. b) Hos Limnonlidae ender se 1 vingeranden c. c) Noen arter av TipuJioae har har pa squama. hypovalva b Figur 5. a) Bakre dej av abdomen hos hunnen av TlpuJa (SchummeJla) varilcornis. b) Bakre del av abdomen hos hunnen av Tlpula (Uestiplex) exclsa.

10 8 BESTEMMELSESTABELL TIL SLEKT INNEN TIPULIDAE 1. Diskaleellen mangler i vingen (figur 6)... Doliehopeza (underfamilie Doliehopezlnae) Diskaleellen til stede (figur 3) 2 2. Antennene kamformete med mer eller mindre lange utvekster pa de fleste ledd (figur 7,8,9,10) 3 (underfamilie Ctenophorinae) Antenner uten slike utvekster (figur 11,12) :... 6 (underfamile Tipulinae) antenneledd har 2 lange utvekster, den basale utveksten pa hvert av disse leddene er lengst (figur 7) Dietenidia antenneledd med 3 eller 4 utvekster pa hvert ledd (figur 8,9,10) ~ antenneledd har 3 utvekster, 2 lange nederst og en kort ~verst pa hvert ledd (figur 8) Tanyptera antenneledd har 4 utvekster (figur 9-10) antenneledd har 4 lange utvekster, de 2 nederste pa hvert ledd er lengst (figur 9) Ctenophora antenneledd har 4 korte, men like lange utvekster pa hvert ledd (figur 10) Phoroetenia 6. Antenner med krans av har pa hvert ledd (figur 11)... 7 Antenner uten kranser av har, undersiden er mer eller mindre tydelig sagtannet (figur 12) Prinoeera 7. Vingeribbe m 4 gar ut fra diskaleellen (figur 3) TiPUl Vingeribbe m 4 gar ikke ut fra diskaleellen (figur 86a) a 8. Vingeribbe se munner ut ner avgreningen av ribbe rs (figur 87a) Vanligvis gule og svarte farger pa kroppen Nephrotoma Vingeribbe se munner ut langt bak avgreningen av ribbe rs (figur 86a). Ensfarget, m~rk kropp, 9t med V-formet spalte i midten (figur 86b), uparret vedheng pa 9s (figur 86e) Nigrotipula

11 9 Underfamilie Dolichopezinae Slekt Dolichopeza Curtis, 1825 Vinge (figur 6): tverr-ribbe m-cu ligger langt fra f~rste oppdeling av ribbe m, ribbe rs gar ut fra n~r der hvor ribbe sc munner ut i r, diskalcellen mangler. En art i Norge. Dolichopeza albipes Str~m, 1768 Uvanlig lange bein, nederste tredjedel hvit. Antenner enkle. ledd nr. 1 og 2 gulaktige lyse, resten av leddene er m~rke og lange. Hele landet. Juni-juli. Larver i fuktig torvmose og levermose, i mose pa trestammer, n~r sma bekker. Underfamilie Ctenophorinae Slekt Dictenidia Brulle, 1833 Antenner med kun 2 utvekster pa antenneledd (figur 7). En europeisk art. Dictenidia bimaculata (L., 1758). Helt karakteristiske antenner (fig~r 7). Kroppsfargen helt svart. Vinge med 2 m~rke flekker i ytterste tredjedel. 9 s har en bred kj~l. S~r-Norge nord til Sogn/Amot i 0sterdalen. Sverige: Sk-T.Lpm. Juni-juli. Larver i d~de tr~r (bj~rk, b~k, eik). Slekt Tanyptera Latreille, 1804 Antenner med 3 utvekster pa antenneledd, 2 lange nederst og en kort ~verst pa hvert ledd (figur 8). Glinsende arter i svarte og oransje farger som kan variere sterkt innen en art. To europeiske arter. 1. Vingelengde mm. Trochanter (hoftering) gul... atrata Vingelengde mm. Trochanter svart nigricornrs Tanyptera atrata (L., 1758) Den st~rste av artene med en meget varierende kroppsfarge: abdomen kan v~re helt svart til gul med svart ryggstripe. Antennene kan v~re svarte eller gule. Trochanter: gule. 9 t: figur 13. Hele landet. JunI=JUli. Larver i d~de tr~r (bj~rk, b~k, eik, pi1).

12 10 Tanyptera nigricornis Meigen, 1818 Den minste av artene, svarte antenner. Abdomen: 2t + 3t mest gule med svart ryggstripe. resten av tergitene er svarte. Trochanter: svart. 9t er dypt trekantet innsnittet bak med nesten glatte sidekanter, uten tydelige innbuktninger som hos atrata (figur 14). Akershus. Troms. Juni-juli. Larvene i d~de tr~r~k). Slekt Ctenophora Meigen, 1803 Antenner: ledd har 4 lange utvekster. de 2 nederste pa hvert ledd er lengst (figur 9). Alle de tre norske artene har et tydelig vedheng pa 95. Bestemmelsestabell til art 1. Abdomen svart med gule ringer bare brudt av en m~rk sidelinje.... flaveolata Abdomen svart eller gulbrun uten slike gule ringer, bare gule flekker pa sidene Sidene pa thorax og abdomen og undersidene av abdomen gultil brunflekket. Oversiden av abdomen med m~rkebrune til svarte trekanter som kan danne en sammenhengende midtstripe... pectinicornis Sidene pa thorax svarte. abdomen svart med gule sideflekker...;... guttata Ctenophora pectinicornis (L. 1758) 0stlandet. S~rlandet.Juni. Larver i d~de tr~r (apal.or.b~k.eik). Ctenophora guttata Meigen, 1818 Oslo. Kongsvinger. Juni-juli. Larven er ukjent. Ctenophora flaveolata (Fabricius. 1794) Oslo. Mai-juni. Larven er ukjent. Slekt Phoroctenia Coquillet ,-10. antenneledd har 4 korte, men like lange utvekster pa hvert ledd (figur 10). En europeisk art. Phorotenia vittata (Meigen. 1830) Bakkant av 9t er meget dypt og bredt innsnittet. Troms. Juni-juli. Larven er ukjent, men lever sannsynligvis i d~de tr~r.

13 1 1 Flqur 6. Ulnqe hos Oolichopeza sp. Oiskalcell n manqler Fiqur 7. Antenne hos Oictenlaia sp. Flqur 8. Antenne hos Tanyptera sp. Fiqur 9. Antenne hos Ctenophora sp. Flqur la. Antenne hos Phoroctenla sp.

14 12 / r:icjur 11. C\ntenne has Tipula sp. (." 1. CT.) subcuntants) r:icjur 12. C\ntenne has Prinocera sp. " r:igur 13. 9t hos Tanyptera atrata. ~igur 14. 9t has Tanypterc nfqr1cornis. _.~o F~3ur 15. Tydelig nese CN) has prfnocera turcica.

15 13 Underfaailie Tipulinae Slekt Prinocera Loew, 1844 Antennene er mer e11er mindre sagtannet pa undersiden og uten 1ange har, bortsett fra 1edd nr. 1 og 2 (figur 12). 9t har van1igvis 3 par utvekster, et dorsalt-mediant par, et par 1atera1t som kan v~re redusert e11er kan mangle og et apika1t par som sitter under det dorsa1e paret (figur 19a). Bestemme1sestabe11 ti1 art 1. Tydelig nese (figur 15) 2 Nese mangler, tyde1ig sagtannete antenner (figur 16) serricornis 2. Svakt sagtannete antenner (figur 17) 3 Tydelig sagtannete antenner pubescens 3. 9t med pafallende lange sideutvekster (figur 18a) turcica 9t uten 1ange sideutvekster (figur 20a) subserricornis Prinocera turcica (Fabricius, 1794) Lange sideutvekster pa 9t (figur 18a). Od: figur 18b. Id: figur 18c. Hele landet. Juni-juli. Larver i myr, spesielt i fuktig torvmose, og i vann. Prinocera subserricornis (Zetterstedt, 1851) 9t: figur 19a. Od er bayd i n~rmest 90 0 vinke1 i bakkant (figur 19a), og dette skiller subserricornis fra alle andre arter. Id er som en rund plate med en tynn utvekst (figur 19b). Hardangervidda. Verdal. Juli. Larven er ukjent. Prinocera serricornis (Zetterstedt, 1840) uten nese. 9t mangler de laterale utvekstene (figur 20a). Od: figur 20b. Id: figur 20c. Finse. Finmark. Juni. Larven er ukjent. Prinocera pubescens Loew, Dette er den minste europeiske arten innen denne slekten med en vingelengde pa mm. 9t har meget sma laterale utvekster (figur 2la). Od som serricornis. Id: figur 2lb. Akershus. Hordaland. Mai. Larven er ukjent. I tillegg til de 4 norske artene er 6 andre arter funnet i Sverige: lapponica Tjeder, 1948; prokirna Lackeschewitz, 1933:

16 14 Fi<:jur lb. Anienneledd nr. 1-4 Figur 17. Antennledd lir. 1-4 has Prinocera serricornis. has prinocera turcica. b Cigur 18. Prlnocera turcica. a) St c) venstre id fra uisiden b) venstre od fra utsiden od do ~ (, I,f J / \ I I 'L-.L./..L- 1a a b Figur 19. Prinocera subcerrlcornis. a) 9t. ap = apikal utvekst do = dorsal-median utvekst. la - lateral utvekst b) h0yre id fra utslden

17 1 5 Cl Figur 20. Prinocera serricornis. a) 91 b) ~~yre od Ira utsiden c) ~0yre io Ira utsiaen b c Cl b r:(gur 21. Prinocera pubescens. <3) 91 b) ~0yre io fra utsloen

18 16 recta Tjeder, 194B; rin~dahli Tjeder, 194B; setosa Tjeder, 194B og tjederi Mannheims, De fleste er bare funnet i Nord Sverlge. De kan ski11es forholdsvis lett pa bygningen av hannens hypopygium (Tjeder 194B). Slekt Tipula L., 175B Antenneleddene med harkrans (figur 11) (unntak: underslekt Angarotipula). Vingeribbe m 4 gar ut fra diskalcellen (figur 3). Slekten ipu~a er spaltet opp i en lang rekke underslekter pa grunnlag av ygnlngen av hannenes hypopygium. Dette er den mest artsrike slekten innen Tipulidae, og det er store forskjeller pa artene bade i starrelse og farge. Bestemmelsestabell til underslekt 1. Bakkant 9t med 1-2 (vanligvis 2) utvekster som er besatt med sma torner (figur 33b) 2 Bakkant 9t vanligvis med et mediant innsnitt og sideutvekster. Hvis midten av bakkanten er trukket ut, er denne naken og ikke besatt med sma torner (figur 36b) 4 2. Id bestar av 4 deler. Den ytterste, bakerste delen ~~ ~~~:~ie~~~ e~.~:~~.~~?~.~~~?~~.~~~:.~~~~~.. ::::...TipU13 3. Tverr-ribbe innerst i vingen meget kort (figur 24) Yamatotipula Tilsvarende tverr-ribbe innerst i vingen forholdsvi slang. Acutipula 4. Bakkant Bs med et uparret tungeformet vedheng 5 Bakkant Bs naken, med harbarster eller med parrete vedheng som vanligvis har sma torner, aldrr-meq uparrete vedheng 6 5. uparret vedheng Bs som vist pa figur 36a Schummelia uparret vedheng Bs som vist pa figur 73b odonatisca 6. Bakkant Bs med en dobbel lysgul innsenkning (figur 71c) og 9s med membranase bladformete vedheng som vist pa figur 71a Beringotipula Bs og 9s annerledes Squama med har (figur 4) Lunatipula Squama naken B. Kroppen med 1ange har, spesielt tydelig foran pa thorax Arctotipula Kroppen uten pafallende lange har t pafallende sterkt kitinisert (figur 3Bb, 42) eller tilbakedannet slik at bare sidedelene er synlige (figur 40a). Bakkant Bs naken vestiplex

19 17 9t annerledes. Bakkant 85 ofte med vedheng Liten, gulaktige art, diskalcelle pafallende liten, abdomen glinsende gulbrun, hypopygium kuleformet fortykket (figur 69a) Hediotipula Annerledes Sporer pa tibia: 1-1-2, dvs. bare en spore ytterst pa tibia pa midterste beinpar.(fa arter) Sporer pa tibia: se figur 3 (de fleste artene) Antennene er uten harkranser som hos Prinocera, (figur 12) Angarotipula Antenner med harkranser..... Dendrotipula 13. Gulaktige arter med gulaktige vinger, vingeribber., bein og abdomen 14 GrA til brunlige ater Tydelig nese (sm!. figur 15). p1atytipu1a Nese mangle r. Lindneria 15. For det meste sma og lettbygde arter. Bakkant 9t, van1igvis med 2 lange hornformete utvekster (figur 56-68) - unntak er grisescens (figur 57a), vingeribbene m 1 og m1 er vanligvis uete, dvs. at avstanden mellom m 1 og m 2 innerst er bredere enn avstanden ytterst Savtshenkia For det meste st~rre, kraftigere bygde arter. Bakkant 9t annereldes. Vingeribbene m 1 og m 2 er parallelle pterelachisus I til1egg til disse er det i Sverige funnet f1ere arter i underslekten Emodotipula Alexander, Emodotipu1a skiller seg Dendrotipula ved a ha tydelig f1ekkete vinger. Emodotipula har squama med lange har, men skilles fra Lunatipula ved a ha 1 spore pa midterste tibia. 10

20 18 underslekt Tipula L., 1758 Prescutum med 4 1engdestriper med m0rke kanter (sml. figur 25a). Cellen 0verst i vingen mellom ribbene c og sc er m0rkere enn resten av vingen og fremtrer som en m0rk stripe. Bakkant 9t med en utvekst som ytterst har et innsnitt og er besatt med sma torner (figur 22a). 9t og 9s er sammenvokst til en ring uten skille. Od er stor og bred (figur 22b). Id bestar av 4 deler, del 1 ytterst er lang, tynn og sigdformet (figur 22c). To arter i Norge: 14 antenneledd ~aludosa 13 antenneledd (figur 11) su cuntans Tipula paludosa Meigen, 1830 Denne arten kan i tillegg til antall antenneledd skilles fra subcuntans pa bygningen av id (figur 22c). 9t: figur 22a. Od: figur 22b. Nord til Bod0. Juli-august. Larvene i jord, lever av grasr0tter etc. og kan v~re alvorlige skadedyr i jord- og hagebruk, spesielt pa Vest1andet. Tipula subcuntans Alexander, t og od som- hos paludosa, men kan skilies fra denne pa id (figur 23). Nord til TromS0. September-oktober. Larver i jord, grasmark, ofte mer fuktigere omrader enn der man finner larvene av paludosa.

21 19 a b Figur 22. Tlpula (Tlpula) paludosa. b) venstre od fra utsiden a) 9t 2 gur 22 c) Tiupla (Tipula) Figur 23. Tipula (Tipula) paludosa. Uenstre ld fra subcuntans. Uenstre ID utslden, id bestar av 4 deler. fra utsiden De to De to pl1ene angir forskjellene fra subcuntans. pilene angir forskjell fra paludosa.

22 20 underslekt Yamatipula Matsumura, 1916 Lengdestriper pa prescutum med m0rke kanter (figur 25a). Squama uten har. Tverr-ribbe innerst i vingen meget kort (figur 24) 9t og 9s er sammensmeltet til en ring uten skille. Bakkant 9t med en utvekst med sma torner som er mer eller mindre dypt innsnittet (figur 29,30a). Id er kompakt bygget (figur 25c), ikke oppdelt i 4 deler som bare henger sammen basalt som hos underslektene Tipula og Acutipula. Adminiculum har lange, lyse vedheng som ytterst er brede og spatelformete. Bestemmelsestabell til art 1. Bakkant 9t med sideutvekster uten torner (figur 30a) pruinosa Bakkant 9t uten slike sideutvekster 2 2. Bakkant id har lange har 0verst (figur 31). Od pafallende kort marginata Bakkant id uten slike lange har Median utvekst med torner i bakkant av 9t er uspaltet (figur 29). 4 Median utvekst 9t er spaltet ytterst Bakkant 9t med 3 sma pukkelformete utvekster, bare den midter6te er tett besatt med torner (figur 32)... moesta Bakkant 9t bare en median utvekst som er besatt med torner (figur 29) ~... latemarginata ssp. coerulescens 5. Ryggstripe pa abdomen r0dgul pierrei Ryggstripe pa abdomen gra Od ber0rer hverandre dorsalt (figur 26) montium Od kortere, ber0rer hverandre ikke dorsalt ~ Od kvadratisk (figur 27) coukei Od lansettformet (figur 25c) laterarrs Tipula (Yamatotipula) lateralis Meigen, 1804 Lengdestriper pa prescutum med m0rke kanter som er typisk for Yamatoti~ er vist pa figur 25a. Ryggstripe pa abdomen er gr3. Bak ant 9t med en median utvekst som er dypt spaltet (figur 25b). Lansettformete od som ikke ber0rer hverandre dorsalt (figur 25c). Id: figur 25c. 0stfold. Oslo. Juni (2 generasjoner er pavist i Mellom-Europa). Larver i temmelig fuktig jord og str0sjikt, ogsa i vann mellom vannplanter.

23 21 Tipula (Yamatotipula) montium Egger, 1863 Ligner meget pa pierrei og couerulescens. Ryggstripe pa abdomen er gra. Mediant vedheng i bakkant 9t er spaltet. Lange og brede od som berarer hverandre dorsalt (figur 26). Sarlige deler av ~stlandet og vestlandet. Juni (2 generasjoner er pavist i Mellom-Europa). Larver i slam langs bekker, ogsa i meget sumpige omrader og i vann. Tipula (Yamatotipula) couckei Tonnoir, 1921 En forholdsvis liten art. Od er tydelig kvadratisk (figur 27). 9t: er tydelig spaltet som hos lateralis og montium. Dovre. Nordland. Juli (2 generasjoner er pavist i Mellom-Europa). Larver i slam og jord langs bekker. Tipula (Yamatotipula pierrei Tonnoir, 1921 Ryggstripe pa abdomen er radgul. Lange og brede od som hos montium (sml. figur 26) og coerulescens, men median utvekst i bakkant 9t er bredere og i motsetnlng til coerulescens to-delt (figur 28). Oslo. Akershus. Juni (2 generasjoner er pavist i Mellom-Europa). Larver i fuktig jord. Tipula (Yamatotipula) latemarginata, ssp. coerulescens Savtshenko, 1961 Bakkant 9t Med en median utvekst som ikke er spaltet (figur 29). Lange og brede od som hos montium og pierrei, men coerulescens skilles lett fra disse to ved en uspaltet utvekst pa 9t. ~stlandet. Juni. Larver er ukjent. Tipula (Yamatotipula) pruinosa Wiedemann, 1817 Bakkant 9t Med sideutvekster uten torner og Med median utvekst Med torner og som er forholdsvis dypt spaltet i to (figur 30a). Od er lange og smale (figur 30b). Sar-Norge nord til Dovre. Juni-juli. Larver i mose og fuktig grasmark, i mose pa stein~r i vann. Tipula (Yamatotipula) marginata Meigen, 1818 Brunlig abdomen. Bakkant 9t Med en median utvekst som er spaltet i to ( figur 31). Od pafallende korte (figur 31). Bakkant id averst Med lange har (figur 31). Oslo. Akershus. Juni-juli. Larven er ukjent.

24 22 "'.. ::: :..;':-.:~::. :,.;... : :~. ~:.. S ~ ~ ::.:~ :...~.... ~.. Flgur 24. Innerste del av vinge hos underslekten Yamatotlpula En meget kort tverr-rlbbe skiller fra underslekten Acutipula. a b od c Figur 25. Tipul~ (Yamatotipula) lateralis. a) striper pa prescutum med m~rke kanter. b) St c) h~yre od og id sett rett ovenfra

25 23 ~.(gur 26. Tipula (Yamatoti_o_L!La) montil!."'.. 9t og od som ber0rer hverandre dorsalt. od FIgur 27, Tlpula lyamatotioula) couckei. Uenstre od Ira ~isioen. OJ er kvadratisk Figur 28. llpula (Yamatotipula) pierrei. 9t.

26 24 ~ ';\ ~ Flgur 29. lipula (Yamatotipula) latemarqinata, ssp. coeru- I escens, 91. ed (1If~ b la od 9t Figur30. lipula lyamatotipula) prulnosa. a) 9t b) venstre od og 10 fra utslden. 'lqljr 31. Tipula (Yamatot~a) marginata. Bakre del av abdomen sett reil oventra. Flgur 32. llpula (Yamatotipula) moesta. 9t

27 25 Tipula (Yamatotipula) moesta Riedel, 1919 GrA abdomen. Bakkant 9t Med 3 sma pukkelformete utvekster, den midterste er tett besatt med torner, noen fa torner ved basis av de to andre (figur 32). Troms. Juli. Larven er ukjent. Underslekt Aeutipula Alexander, '1924 Artene i Aeutipula har ikke m~rke kanter langs stripene pa preseutum. Squama med har. Tverr-ribbe innerst i vingen er tydelig lengre enn hos Yamatotipula (figur 24). Bakkant 9t som mediant har en utvekst besatt Med sma torner og som er mer eller mindre spaltet i to, kan ogsa v~re utstyrt med 2 sideutvekster uten torner (figur 33b). Id er komplekst bygget og bestar av 4 deler og ofte kroker i tillegg (figur 33d). Hele id fremstar Med en tydelig fremre del og en bakre del. Beste..elsestabell til art 1. Bakkant 9t Med en utvekst pa hver side uten torner (figur 33b). Vinge med 3 m~rke store felter i ~vre halvdel (figur 33a) maxima Bakkant 9t uten sideutvekster. Vinge annerledes ~ 2. vinge med en m~rk flekk pa midten.mellom ribbene eu og a fulvi~ehnis vinge Med langsgaende, melkehvite striper vlttata Tipula (Aeutipula) maxima Poda St~rste norske art innen Diptera Med en vingelengde pa mm. Vingene har markerte, m~rke tegninger som er karakteristiske for denne arten (figur 33a). 9t har en dypt spaltet median utvekst som danner 2 tydelige fremspring besatt Med torner (figur 33b). pa hver side er det en spiss utvekst uten torner (figur 33b). Od: figur 33e. Id bestar av 4 deler, del 2 har en ekstra hake (figur 33d). I Oslo. Rogaland. Hordaland. Juni. Larver i meget fuktig skogbunn, langs bekker e.l. Tipula (Aeutipula) fulivipennis DeGeer, 1776 Midt pa vingen er det en m~rk flekk mellom ribbene eu og a. Bakkant 9t med median utvekst med torner og som omtrent er ut~n innsnitt (figur 34a). Od: figur 34b. Id: figur 34e. Hele landet. Juni-august. Larver i meget fuktig skogbunn langs bekker e.1.

28 26.Tipula (Acutipula) vittata Meigen, 1804 Langsgaende, melkehvite striper i vingene. Tydelig brun side stripe pa abdomen. Bakkant 9t med median utvekst med torner og som har et tydelig innsnitt (figur 35a). Od: figur 35b. Id: figur 35c. 0stlandet rundt Oslofjorden. Vestlandet nord til Bergensomradet. Mai-juni. Larver i meget fuktig mose, str0sjikt og slam i skog. Underslekt Schummelia Edwards, 1931 Squama med har og et uparret vedheng pa 8s (figur 36a). 1 art Norge. i Tipula (Schummelia) variicornis Schummel, 1833 Det uparrete vedhenget pa 8s er langt og tungeformet (figur 36a). Bakkant 9t er i midten trukket ut til en lang spiss, for 0vrig 2 korte sideutvekster (figur 36b). Vedheng 9s som vist pa figur 36d. Od lang (figur 36c). Id: figur 36e. Hele landet. Juni-juli. Larver i meget fuktig jord i skog, nil!r bekker e.l. Underslekt Arctotipula Alexander, 1933 Kroppen med lange, lyse, gulaktige har, spesielt tydelige foran pa thorax. En art i Norden. Tipula (Arctotipula) salicetorum Siebke, 1870 Bakkant 9t med 2 tydelige kvitiniserte pigger midt pa og 2 store sidelapper (figur 37). 9t med til dels tett beharing. Od er meget brede (figur 37). Fra Jotunheimen og nordover. Juli. Larver i vann. Underslekt Vestiplex Bezzi, 1924 Vingene er vanligvis tydelig flekket. De midtre delene av 9t er pafallende sterkt kitinisert (figur 42) eller 9t er sterkt tilbakedannet og innsnittet slik at bare sidedelene blir synlige (figur 40a). I sistnevnte tilfelle er mindre deler av 9t sterkt kitinisert. Basistylus er ofte uttrykket i en lang utvekst (figur 42).

INSEKT NYTT MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING. Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70,

INSEKT NYTT MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING. Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70, INSEKT NYTT I I I 1 MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70, 1432 AS-NLH. TEMAHEFTE : FANGST OG BREPARERING AV INSEKTER Av Torgeir Edland, Statens

Detaljer

Oversikt over utvalgte skadedyr vist i størrelse

Oversikt over utvalgte skadedyr vist i størrelse Oversikten over utvalgte skadedyr tilsvarer de dyr som deltagere på Kurs for skadedyrbekjempere skal kunne. Oversikten består av 58 insekter (4 gnagskader), 7 andre leddyr (bl.a. edderkopper) og 14 virveldyr

Detaljer

Snegler som skadedyr på planter

Snegler som skadedyr på planter Snegler som skadedyr på planter Trond Hofsvang, Planteforsk Plantevernet E-post: trond.hofsvang@planteforsk.no Sammendrag Sneglene er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen

Detaljer

Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del

Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Treskadedyr. Generell del Innhold VEDENS OPPBYGNING... 2 TRE SOM BYGNINGSMATERIALE... 2

Detaljer

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene.

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Roar Solheim Trond Vidar Vedum Fugleskole Kurshefte utviklet av Norsk Ornitologisk Forening På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Fugleskole

Detaljer

Når fyringsveden «lever» 3. Purpurbukk 6. Blåbukk 8. Lauvtrebarkbukken 10. Husbukken 12. Borebiller 14. Treveps 16. Maur i ved 18

Når fyringsveden «lever» 3. Purpurbukk 6. Blåbukk 8. Lauvtrebarkbukken 10. Husbukken 12. Borebiller 14. Treveps 16. Maur i ved 18 Insekter i ved Innhold Når fyringsveden «lever» 3 Purpurbukk 6 Blåbukk 8 Lauvtrebarkbukken 10 Husbukken 12 Borebiller 14 Treveps 16 Maur i ved 18 Forside: Blåbukken en bille man legger merke til. Foto:

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

Puddelens farger. Her vises forskjell mellom svart og brun, legg spesielt merke til farge på snuten/nesebrusken. Foto: Karoline Sire

Puddelens farger. Her vises forskjell mellom svart og brun, legg spesielt merke til farge på snuten/nesebrusken. Foto: Karoline Sire Puddelens farger Puddel finnes i en rekke farger, som igjen finnes i en rekke mønster og tegninger. Her kommer en oversikt over fargene, med beskrivelse, og bilde av de jeg har. Hvis du har bilde av en

Detaljer

Forord. Komiteen har bestått av: Fotografier og figurer. Rasekompendiets oppbygging: Norsk Shiba Klubb

Forord. Komiteen har bestått av: Fotografier og figurer. Rasekompendiets oppbygging: Norsk Shiba Klubb Forord Norsk Shiba Klubb håper at rasekompendiet vil bli til glede og nytte for dommere, dommerelever, for oppdrettere og alle andre som er interessert i rasen. Målet er at vi i fremtiden kan få en bedømmelse

Detaljer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Lærerveiledning Utgave 1 Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing Vitensenteret i Trondheim 2010 Illusjonsutstilling - Du tror det ikke når du

Detaljer

GRUPPE: 1 - FCIs RASENR: 88. Shetland Sheepdog. Rasestandard. med kommentarer og bilder

GRUPPE: 1 - FCIs RASENR: 88. Shetland Sheepdog. Rasestandard. med kommentarer og bilder GRUPPE: 1 - FCIs RASENR: 88 Shetland Sheepdog Rasestandard med kommentarer og bilder Rasestandarden med kommentarer er utgitt av Norsk Shetland Sheepdog Klubb Januar 2012 Heftet er utarbeidet av Reidun

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer

4 Ribes (solbær, rips, stikkelsbær)

4 Ribes (solbær, rips, stikkelsbær) Plantevern og plantehelse i økologisk frukt og bær / Bioforsk FOKUS 3 (7) 181 4 (solbær, rips, stikkelsbær) Rips, solbær og stikkelsbær tilhører -slekta. Dyrkingsomfanget av disse bæra er begrenset i Norge.

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Velkommen til Afrika. Odd Magne Doseth

Velkommen til Afrika. Odd Magne Doseth AFRIKANSK VILT Velkommen til Afrika Formålet med denne boken er å vise de mest vanlige afrikanske dyreartene ved hjelp av bilder og tekst. Den er ikke et fullstendig oppslagsverk da det ikke har blitt

Detaljer

Rasekompendium. Hygenhund. Utgitt februar 2008. Design: Elisabeth Steen

Rasekompendium. Hygenhund. Utgitt februar 2008. Design: Elisabeth Steen Rasekompendium Design: Elisabeth Steen Hygenhund Utgitt februar 2008 Godkjent av NKKs Standardkomite 2008 Hygenhund Kort presentasjon av rasen Bruk Rasen hygenhund er en norsk harehundrase som har vært

Detaljer

Kompendium om WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

Kompendium om WEST HIGHLAND WHITE TERRIER GRUPPE 3 FCI s RASENR. 85 1 Kompendium om WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Materiale til dette kompendium er i hovedsak hentet fra følgende kilder (dette med forfatterenes samtykke): Birgitta Hasselgren: WESTIE!

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr.

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr. Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr. Insekt-Nytt nr. 1, Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Insekt-Nytt presenterer popult~rvitenskapelig(. oversikts- og temaartikler om insekters (i~~hl

Detaljer

Norsk marsvinklubb Standard for raser (Vedtatt av NMKs årsmøte 08.02.14)

Norsk marsvinklubb Standard for raser (Vedtatt av NMKs årsmøte 08.02.14) Norsk marsvinklubb Standard for raser (Vedtatt av NMKs årsmøte 08.02.14) 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Standard for rasemarsvin... 4 Bakgrunn for dokumentet... 4 Generell fargebeskrivelse...

Detaljer

TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING

TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING Innhold Del 1. Biologi Utbredelse... 3 Livssyklus... 3 Pelagisk stadium og bunnslåing... 4 Oppvekst... 5 Kjønnsmodning og sekundære kjønnstrekk...

Detaljer

Felthandbok - FJELLREV

Felthandbok - FJELLREV NINA Temahefte 29 Felthandbok - FJELLREV En veileder til overvåking av fjellrevbestanden, tolkning av spor og sportegn, skille mellom fjellrev, rødrev og rømt oppdrettsrev Dette heftet er utarbeidet av

Detaljer

Skadedyr som ødelegger tekstiler

Skadedyr som ødelegger tekstiler Skadedyr som ødelegger tekstiler Karen W. Riddervold og Tone Birkemoe Avdeling for skadedyrkontroll 2006 Tekstilskadedyr - 1 - Innhold HVA ER ET TEKSTILSKADEDYR?... 2 GENERELLE BEKJEMPELSESSTRATEGIER...

Detaljer

Arbeidredskaper. I tillegg til redskapene over er et godt arbeidsbord og god belysning nødvendig når du tegner. Vanlig pensel kan også brukes Pensel

Arbeidredskaper. I tillegg til redskapene over er et godt arbeidsbord og god belysning nødvendig når du tegner. Vanlig pensel kan også brukes Pensel Visste du at Norge er ett av de landene i verden der det leses mest tegneserier? I tegneseriekurset får du vite hvordan en serietegner jobber, hvordan du skal tegne og lage din egen tegneserie. Arbeidredskaper

Detaljer

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad:

NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: NGU Rapport 2007.079 Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2007.079

Detaljer

Trosopplæring gjennom fingrene

Trosopplæring gjennom fingrene Trosopplæring gjennom fingrene Fine hobbyaktiviteter til arbeid med barn Mali Smemo Hjemdal Hobbyassistenten.no Hobbyassistenten.no er en nettbutikk som selger skreddersydde materialpakker til hobbyaktiviteter.

Detaljer

Naturkart for Hvalstad

Naturkart for Hvalstad KART I BAKPERMEN! Naturkart for Hvalstad Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Bli med ut og se på den varierte naturen på Hvalstad Naturvernforbundet i Oslo og Akershus www.noa.no Innhold Biologisk mangfold...3

Detaljer

Hvordan blir det holografiske bildet registrert, og hvorfor ser vi noe?

Hvordan blir det holografiske bildet registrert, og hvorfor ser vi noe? 1 Hvordan blir det holografiske bildet registrert, og hvorfor ser vi noe? Olav Skipnes Cand real 2 Innhold Hvordan blir det holografiske bildet registrert?... 3 Bildet av et punkt... 3 Interferens...4

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Insekt-Nytt 36 (2/3) 2011

Insekt-Nytt 36 (2/3) 2011 Insekt-Nytt 36 (2/3) 2011 Insekt-Nytt 36 (2/3) 2011 Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Redaktør: Anders Endrestøl Redaksjon: Lars Ove Hansen Jan Arne Stenløkk Leif Aarvik Halvard Hatlen Hallvard

Detaljer