~ Stankelbein. ~ (Diptera, Tipulidae) Trend Hefsvang ~~ ~) ~ ~ Norsk Entomolgisk Forening 1986

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~ Stankelbein. ~ (Diptera, Tipulidae) Trend Hefsvang ~~ ~) ~ ~ Norsk Entomolgisk Forening 1986"

Transkript

1 -NorsRe ~ Stankelbein ~ (Diptera, Tipulidae) ; "" ~ ~~ ~) ~ ~ Trend Hefsvang ~ Norsk Entomolgisk Forening 1986

2 "NORSKE I",SEKTTABELLflt besterrunelsesta Tabellene komner kjent gjennom "I~;SE1{'T":V"I"T' Foreningens medlenner opofordres stoff. Bidrag kan se~des ~ institutt for skogforskni. linjer er gitt pa bakre onsl ~ Denne tabellen er til salgs hos foreningens distribut~r, Jac. Fjelddalen, Postboks 70, 1432 As-NLH. Pris: Medlemmer kr. 20,-, ikke-medlerruner kr. ~o,-

3 BESTEMMELSESTABELL FOR NORSKE ARTER AV TIPULIDAE (DIPTERA) (a de "store" stankelbeinartene) Tabe11en kan bare brukes for artsbestemmelse av hanner. ~. 1itteratur FORORD Tabe11en bygger i a1t vesent1ig pa den na fullferte delen som behandle~ familien Tipulidae i "Die Fliegen der palaearktischen Region" (Mannheims , Theowald, ). Opplysninger om slekten Nephrot~ma er imid1ertid hentet fra Oosterbroek (1978, 1979a,b,c, 1980) og om slekten Prinocera fra Tjeder (1948). 0nskes ytterligere deta1jer om Tipulidae, kan nevnte anbefales. I tillegg ma nevnes 3 bind av Fauna SSSR (Savtshenko 1961, 1964, 1973). Her er teksten pa russisk, men de mange ypper1ige figurene er til stor hje1p. For hver art er utbrede1se, svermetid for imagines og larvebiotop angitt. Opp1ysningene om utbrede1sen av artene i Norge ma betraktes som fore1e i ge og er angitt meget omtrent1ig. Norsk museumsmateria1e er ikte gjennomgatt i deta1j, sa utbredelsen baserer seg forelepig pa egne innsamlinger og litteratur (Siebke 1877, Lackschewitz 1933, 1935, Tjeder 1965). Opp1ysninger om utbredelsen i Sverige er hentet fra Tjeder (1955, 1974, 1978). For mange Tipulidae-arter er 1arvenes utseende og levested kjent, og opplysningene i teksten bygger pa Theowa1d (1967). Det norske navnet stanke1bein omfatterde tre fami1iene Tipu1idae, Limnoniidae og cy1indrotomidae. Tid1igere har det v~rt vanlig A operere med tre underfamilier. I denne tabe11en vi1 bare Tipu1idae b1i omta1t el1er de artene som kan benevnes som de "store" stankelbeinartene. Limnoniidae og Cylindrotomidae vi1 ikke bli n~rmere omta1t her, bortsett fra fami1iekjennetegnene. Tabe11en omfatter bare hannene (se figur 3). Artsbestemme1se av hunner (se figur 5) er ofte ikke mulig, b1.a. innen f1ere underslekter av Iipula. Tabe11en vi11e bli a1t for omfattende om hunnene sku etas med, sa her ma henvises ti1 omta1te litteratur. Men van1igvis opptrer en stanke1beinart i sa store mengder under en sverming at det ikke sku11e by pa prob1emer A fange en e11er f1ere hanner. Bruk av tabe11en. Viktige kjennetegn er vingeribbene (se figurene 3,4 og 6) og utseende av siste ryggp1ate pa abdomen (9t) og de parvise vedhengene od og id (se figur 30 og 42). Les neye gjennom avsnittene om ytre bygning (side 3-4) fer start. AS-NLH, februar 1986 Trond Hofsvang Postboks AS-NLH

4 2 'Fangst og preparering av stankelbein Stankelbein fanges best med en 1ett hay (sommerfuglhav). Ma1aisefeller og 1ysfeller fanger ogsa godt og er utmerkete til fangster over lengre tidsrom. Stankelbein kan oppbevares t0rt pa nal i insektkasser eller pa 70% alkohol. Dyr pa nal er meget skj0re, og beina faller av ved den minste ber0ring. De ytre vedhengene pa 8. og 9. bakkroppsledd som er viktige for artsbestemmelsen, kan ikke r0res nar dyret star pa nal. Ved oppbevaring pa alkohol kan man derimot pirke lett med en tynn insektnal pa vedhengene, f.eks. 10fte til side vedhengene "od" uten at noe skades. Ma man kontrollere fargene pa spritmateriale, f.eks. stripene pa prescutum eller abdomen, b0r dyret t0rke i noen fa minutter i luft. Ved artsbestemmelse av stankelbein b0r man disponere en binokularlype pa minst 40x forst0rrelse og med godt lys. BESTEMMELSESTABELL TIL FAMILIE INNEN OVERFAMILIEN TUPULOIDEA Tipuloidea tilh0rer underordenen Nematocera innen Diptera. Nematocera er tovinger som har lange, tradformete antenner sammensatt av et stort antall ledd som er mer eller mindre like bygd. Overfamilien Tipuloidea har en V-formet fure tvers over ryggsiden av thorax (figur 1) og to analribber (a 1 og a 2 ) nar fram til vingeranden (figur 2,3). 1. Punkt0yne (ocelli) finnes. Vingeribbe a er kort og nermest rettinklet b0yd (figur 2)... Trich~ceridae (vintermygg) Punkt0yne mangler. Vingeribbe a 2 er lang og forholdsvis rett (figur 3) 2 2. Vingeribbe sc ender i ribbe r (figur 4a), lange maxillepalper (figur 1), antenner med vanligvis 13 ledd Tipulidae (stankelbein, vanligvis store arter) Vingeribbe sc ender i vingeranden, c (figur 4b), maxillepalpene er vanligvis korte (figur 1), antennene vanligvis med 14 eller 16 ledd 3 3. Vingeribbe rs deler seg i to ~ tibia med sporer ytterst Cylindrotomidae (stankelbein, sma arter, 3 norske arter) Vingeribbe rs deler seg i tre eller tibia uten spore r ~ Limnoni idae (stankelbein, vanligvis sma arter, ca. 110 norske arter)

5 3 Kjennetegn pa familien Tipulidae 1 Hos Tipulidae ender vingeribben se i r (figur 4a), hos Limnoniidae og Cylindrotomidae ender se i vingeranden, c (figur 4b). 2 Pet ytterste leddet maxillepalpene er for1enget hos Tipulidae (figur 1), hos Limnoniidae og Cy1indrotomidae er leddet ikke 1engre enn det foregaende. 3 Antennene hos Tipulidae har vanligvis 13 1edd (figur 11), hos Limnoniidae og Cy1indrotomidae har antennene vanligvis 14 e11er 16 1edd. 4. Pet enk1este kjennetegnet er st0rrelsen. Tipulidae er store ti1 midde1store stankelbein sammen1ignet med de mindre artene av Limnoniidae og Cylindrotomidae, men det finnes enkelte unntak. ytre bygning Bode "Snuten" (rostrum) kan v~re trukket ut i en "nese" (figur 15), men den kan mangle has enkelte arter. Maxil1epa1pene har et for1enget ytre ledd. Antennene har to basal1edd som er noksa ensartet bygget has de f1este artene, men resten av antenneleddene kan ha et variert utseende has de forskje11ige slektene (se figur 1-12). Munndelene kan bare brukes til opptak av flytende substans (vann, duggdraper) ved hjelpav underleppen (labium). Bryst (thorax) Som has tovinger genere1t er prothorax og metathorax redusert ti1 sma ledd som har ti1 oppgave A b~re forbeina, henho1dsvis bakbeina. Pet midterste leddet, mesothorax, er st0rst og dominerende pa grunn av utvik1ingen av det ene vingeparet som er festet her. Ryggp1aten pa mesothorax som ka11es mesonotum, er delt i tre: prescutum, scutum og scutel1um. Me110m prescutum og scutum er det has stankelbein en tyde1ig og fullstendig V-formet fure tvers over (figur 1). Prescutum kan ha striper av forskje11ig farge og form som kan ha betydning i enkelte artsbeskrivelser. Vingenes ribbenett er av star betydning for A skille ut enke1te slekter. Pette gje1der p1asseringen av tverr-ribbe m-cu (figur 3,6) og om vingeribbe m 4 gar ut fra diska1ce11en (figur 3) el1er ikke (figur 86a og 81a). Om det finnes en samling av korte har ved basis av vingens bakkant (=squama) er ogsa et kjennetegn for visse unders1ekter innen Tipula (figur 4). Beina has stankelbein har lett for A brekke av, men i de aller f1este tilfe11ene lar artene seg bestemme uten bein. Nederst pa tibia finnes sporer (figur 3) som vanligvis utgj0r f01gende "forme1": (=antal1 sporer pa henho1dsvis forreste, mellomste og bakerste beinpar), men noen fa grupper kan ha

6 4 Bakkropp (abdoaen) Abdomen bestar av 8 ledd aed tydelige ryggplater (tergit - t) og bukplater (sternit - 5) og et 9. endeledd som er forskjellig utformet hos hanner og hunner (figur 3,5). Oet 1. bakkroppsleddet er alltid kort, ledd nr. 2 er forlenget og dobbelt sa langt som 3. ledd (figur 3). 8. bakkroppsledd. Tergit 8 (8 t) er vanligvis mindre enn tergit 7 (7 t) i motsetning til sternit 8 (8 s) som er sterkere utviklet enn sternit 7 (7 s)(figur 3). Sternit 8 kan i bakkant ha et enkelt vedheng (flgur 36a) el1er parrete vedheng (flgur 45a). HYkOPagium. Hypopygium hos hannen er alle deler som ligger ba et 8. bakkroppsleddet (figur 3), og kjennetegn her er 00Qvendige for A kunne artsbestemme Tipu1idae. Formen pa tergi~ 9 (9 t), s~rlig i bakkant, er av stor betydning. pa sidene av sternit 9 (9 s) er det 0verste to par vedheng som kalles henholdsvis ytre dististylus (outer dististylus - od) 09 indre dististylus (- id)(figur 37). Od og id er viktige i-artsbestemmelsen. Od som -Sitter ytterst, tjener som beskyttelse for de mer komplisert byggete id som ligger innenfor. Od kan v~re stor og bred (figur 37) eller lite utviklet (figur 47c ). Id kan v~re oppdelt som f.eks. hos underslekten Ttlula hvor h0yre og venstre id bestar av 4 deler (figur 22), e er id kan v~re forholdsvis enkel (figur 72c). Id hekter seg i de sklerotiserte foldene pa innsiden av hypovalvaene hos hunnen (figur 5) under parringen. Mellom de parrete vedhengene od og id kan det finnes 1-2 parrete vedheng i bakkant av 9 s (figur 53b). Adminiculum (adm.) er et mediant kjegleformet organ som ogsa tilh0rer 9 s. Adminiculum er et f0ringsr0r for penis (aedeagus) som van1gvis er lang og tradformet. Til slutt skal nevnes at bakkant av 9 s hvor od og id er festet, kalles basistylus (b) og er ofte tydelig avgrenset fra resten av 9 s Med en S0m (figur 40b). Hos enkelte arter kan basistylus v~re uttrukket 1 en spiss (figur 40b).

7 Fi9ur 1. Overfamilien Tipuloidea har en U-formet fure mellom prescutum (presc) 09 scutum (se). Det ytterste leddet pa maxi \lepalpene er langt has Tlpulldae (T), men kart has Limnanlloae CL). FIgur 2. Ulnge has ul.termygg (Trlchacerldae). L gg merke tll ulnge r lbbe a sam n~rmest er uinkelrett b~yd. 2

8 6 Figur 3. Ytre bygning hos stankelbein (Tipulidae), hann. Uingeribber: c = costa (vingeranden) sc ~ suocosta (se figur 4a), ink!. sc 2 r = radi~s (se figur 4a) r deler seg i r 1 + 2, r 3 og r 4+5 m medi~s m deler seg m 1, m 2, m 3 og m 4 Cc, cubitus a ~ analribber, a og a 1 2 tverr-ribber = rs og m-cu o = diskalcelle Ryggplater pa abdomen = It - BUKplater pa abdomen = ls - 9t 9s sp = sporer pa nederste del av tibia

9 7! b c se r 1 ~... ~ c ~ \ Figur 4 a)uinge hos Tlpula (Tipula) subcuntans. ~cs TiDulioae ender vlngeribben se i r.. b) Hos Limnonlidae ender se 1 vingeranden c. c) Noen arter av TipuJioae har har pa squama. hypovalva b Figur 5. a) Bakre dej av abdomen hos hunnen av TlpuJa (SchummeJla) varilcornis. b) Bakre del av abdomen hos hunnen av Tlpula (Uestiplex) exclsa.

10 8 BESTEMMELSESTABELL TIL SLEKT INNEN TIPULIDAE 1. Diskaleellen mangler i vingen (figur 6)... Doliehopeza (underfamilie Doliehopezlnae) Diskaleellen til stede (figur 3) 2 2. Antennene kamformete med mer eller mindre lange utvekster pa de fleste ledd (figur 7,8,9,10) 3 (underfamilie Ctenophorinae) Antenner uten slike utvekster (figur 11,12) :... 6 (underfamile Tipulinae) antenneledd har 2 lange utvekster, den basale utveksten pa hvert av disse leddene er lengst (figur 7) Dietenidia antenneledd med 3 eller 4 utvekster pa hvert ledd (figur 8,9,10) ~ antenneledd har 3 utvekster, 2 lange nederst og en kort ~verst pa hvert ledd (figur 8) Tanyptera antenneledd har 4 utvekster (figur 9-10) antenneledd har 4 lange utvekster, de 2 nederste pa hvert ledd er lengst (figur 9) Ctenophora antenneledd har 4 korte, men like lange utvekster pa hvert ledd (figur 10) Phoroetenia 6. Antenner med krans av har pa hvert ledd (figur 11)... 7 Antenner uten kranser av har, undersiden er mer eller mindre tydelig sagtannet (figur 12) Prinoeera 7. Vingeribbe m 4 gar ut fra diskaleellen (figur 3) TiPUl Vingeribbe m 4 gar ikke ut fra diskaleellen (figur 86a) a 8. Vingeribbe se munner ut ner avgreningen av ribbe rs (figur 87a) Vanligvis gule og svarte farger pa kroppen Nephrotoma Vingeribbe se munner ut langt bak avgreningen av ribbe rs (figur 86a). Ensfarget, m~rk kropp, 9t med V-formet spalte i midten (figur 86b), uparret vedheng pa 9s (figur 86e) Nigrotipula

11 9 Underfamilie Dolichopezinae Slekt Dolichopeza Curtis, 1825 Vinge (figur 6): tverr-ribbe m-cu ligger langt fra f~rste oppdeling av ribbe m, ribbe rs gar ut fra n~r der hvor ribbe sc munner ut i r, diskalcellen mangler. En art i Norge. Dolichopeza albipes Str~m, 1768 Uvanlig lange bein, nederste tredjedel hvit. Antenner enkle. ledd nr. 1 og 2 gulaktige lyse, resten av leddene er m~rke og lange. Hele landet. Juni-juli. Larver i fuktig torvmose og levermose, i mose pa trestammer, n~r sma bekker. Underfamilie Ctenophorinae Slekt Dictenidia Brulle, 1833 Antenner med kun 2 utvekster pa antenneledd (figur 7). En europeisk art. Dictenidia bimaculata (L., 1758). Helt karakteristiske antenner (fig~r 7). Kroppsfargen helt svart. Vinge med 2 m~rke flekker i ytterste tredjedel. 9 s har en bred kj~l. S~r-Norge nord til Sogn/Amot i 0sterdalen. Sverige: Sk-T.Lpm. Juni-juli. Larver i d~de tr~r (bj~rk, b~k, eik). Slekt Tanyptera Latreille, 1804 Antenner med 3 utvekster pa antenneledd, 2 lange nederst og en kort ~verst pa hvert ledd (figur 8). Glinsende arter i svarte og oransje farger som kan variere sterkt innen en art. To europeiske arter. 1. Vingelengde mm. Trochanter (hoftering) gul... atrata Vingelengde mm. Trochanter svart nigricornrs Tanyptera atrata (L., 1758) Den st~rste av artene med en meget varierende kroppsfarge: abdomen kan v~re helt svart til gul med svart ryggstripe. Antennene kan v~re svarte eller gule. Trochanter: gule. 9 t: figur 13. Hele landet. JunI=JUli. Larver i d~de tr~r (bj~rk, b~k, eik, pi1).

12 10 Tanyptera nigricornis Meigen, 1818 Den minste av artene, svarte antenner. Abdomen: 2t + 3t mest gule med svart ryggstripe. resten av tergitene er svarte. Trochanter: svart. 9t er dypt trekantet innsnittet bak med nesten glatte sidekanter, uten tydelige innbuktninger som hos atrata (figur 14). Akershus. Troms. Juni-juli. Larvene i d~de tr~r~k). Slekt Ctenophora Meigen, 1803 Antenner: ledd har 4 lange utvekster. de 2 nederste pa hvert ledd er lengst (figur 9). Alle de tre norske artene har et tydelig vedheng pa 95. Bestemmelsestabell til art 1. Abdomen svart med gule ringer bare brudt av en m~rk sidelinje.... flaveolata Abdomen svart eller gulbrun uten slike gule ringer, bare gule flekker pa sidene Sidene pa thorax og abdomen og undersidene av abdomen gultil brunflekket. Oversiden av abdomen med m~rkebrune til svarte trekanter som kan danne en sammenhengende midtstripe... pectinicornis Sidene pa thorax svarte. abdomen svart med gule sideflekker...;... guttata Ctenophora pectinicornis (L. 1758) 0stlandet. S~rlandet.Juni. Larver i d~de tr~r (apal.or.b~k.eik). Ctenophora guttata Meigen, 1818 Oslo. Kongsvinger. Juni-juli. Larven er ukjent. Ctenophora flaveolata (Fabricius. 1794) Oslo. Mai-juni. Larven er ukjent. Slekt Phoroctenia Coquillet ,-10. antenneledd har 4 korte, men like lange utvekster pa hvert ledd (figur 10). En europeisk art. Phorotenia vittata (Meigen. 1830) Bakkant av 9t er meget dypt og bredt innsnittet. Troms. Juni-juli. Larven er ukjent, men lever sannsynligvis i d~de tr~r.

13 1 1 Flqur 6. Ulnqe hos Oolichopeza sp. Oiskalcell n manqler Fiqur 7. Antenne hos Oictenlaia sp. Flqur 8. Antenne hos Tanyptera sp. Fiqur 9. Antenne hos Ctenophora sp. Flqur la. Antenne hos Phoroctenla sp.

14 12 / r:icjur 11. C\ntenne has Tipula sp. (." 1. CT.) subcuntants) r:icjur 12. C\ntenne has Prinocera sp. " r:igur 13. 9t hos Tanyptera atrata. ~igur 14. 9t has Tanypterc nfqr1cornis. _.~o F~3ur 15. Tydelig nese CN) has prfnocera turcica.

15 13 Underfaailie Tipulinae Slekt Prinocera Loew, 1844 Antennene er mer e11er mindre sagtannet pa undersiden og uten 1ange har, bortsett fra 1edd nr. 1 og 2 (figur 12). 9t har van1igvis 3 par utvekster, et dorsalt-mediant par, et par 1atera1t som kan v~re redusert e11er kan mangle og et apika1t par som sitter under det dorsa1e paret (figur 19a). Bestemme1sestabe11 ti1 art 1. Tydelig nese (figur 15) 2 Nese mangler, tyde1ig sagtannete antenner (figur 16) serricornis 2. Svakt sagtannete antenner (figur 17) 3 Tydelig sagtannete antenner pubescens 3. 9t med pafallende lange sideutvekster (figur 18a) turcica 9t uten 1ange sideutvekster (figur 20a) subserricornis Prinocera turcica (Fabricius, 1794) Lange sideutvekster pa 9t (figur 18a). Od: figur 18b. Id: figur 18c. Hele landet. Juni-juli. Larver i myr, spesielt i fuktig torvmose, og i vann. Prinocera subserricornis (Zetterstedt, 1851) 9t: figur 19a. Od er bayd i n~rmest 90 0 vinke1 i bakkant (figur 19a), og dette skiller subserricornis fra alle andre arter. Id er som en rund plate med en tynn utvekst (figur 19b). Hardangervidda. Verdal. Juli. Larven er ukjent. Prinocera serricornis (Zetterstedt, 1840) uten nese. 9t mangler de laterale utvekstene (figur 20a). Od: figur 20b. Id: figur 20c. Finse. Finmark. Juni. Larven er ukjent. Prinocera pubescens Loew, Dette er den minste europeiske arten innen denne slekten med en vingelengde pa mm. 9t har meget sma laterale utvekster (figur 2la). Od som serricornis. Id: figur 2lb. Akershus. Hordaland. Mai. Larven er ukjent. I tillegg til de 4 norske artene er 6 andre arter funnet i Sverige: lapponica Tjeder, 1948; prokirna Lackeschewitz, 1933:

16 14 Fi<:jur lb. Anienneledd nr. 1-4 Figur 17. Antennledd lir. 1-4 has Prinocera serricornis. has prinocera turcica. b Cigur 18. Prlnocera turcica. a) St c) venstre id fra uisiden b) venstre od fra utsiden od do ~ (, I,f J / \ I I 'L-.L./..L- 1a a b Figur 19. Prinocera subcerrlcornis. a) 9t. ap = apikal utvekst do = dorsal-median utvekst. la - lateral utvekst b) h0yre id fra utslden

17 1 5 Cl Figur 20. Prinocera serricornis. a) 91 b) ~~yre od Ira utsiden c) ~0yre io Ira utsiaen b c Cl b r:(gur 21. Prinocera pubescens. <3) 91 b) ~0yre io fra utsloen

18 16 recta Tjeder, 194B; rin~dahli Tjeder, 194B; setosa Tjeder, 194B og tjederi Mannheims, De fleste er bare funnet i Nord Sverlge. De kan ski11es forholdsvis lett pa bygningen av hannens hypopygium (Tjeder 194B). Slekt Tipula L., 175B Antenneleddene med harkrans (figur 11) (unntak: underslekt Angarotipula). Vingeribbe m 4 gar ut fra diskalcellen (figur 3). Slekten ipu~a er spaltet opp i en lang rekke underslekter pa grunnlag av ygnlngen av hannenes hypopygium. Dette er den mest artsrike slekten innen Tipulidae, og det er store forskjeller pa artene bade i starrelse og farge. Bestemmelsestabell til underslekt 1. Bakkant 9t med 1-2 (vanligvis 2) utvekster som er besatt med sma torner (figur 33b) 2 Bakkant 9t vanligvis med et mediant innsnitt og sideutvekster. Hvis midten av bakkanten er trukket ut, er denne naken og ikke besatt med sma torner (figur 36b) 4 2. Id bestar av 4 deler. Den ytterste, bakerste delen ~~ ~~~:~ie~~~ e~.~:~~.~~?~.~~~?~~.~~~:.~~~~~.. ::::...TipU13 3. Tverr-ribbe innerst i vingen meget kort (figur 24) Yamatotipula Tilsvarende tverr-ribbe innerst i vingen forholdsvi slang. Acutipula 4. Bakkant Bs med et uparret tungeformet vedheng 5 Bakkant Bs naken, med harbarster eller med parrete vedheng som vanligvis har sma torner, aldrr-meq uparrete vedheng 6 5. uparret vedheng Bs som vist pa figur 36a Schummelia uparret vedheng Bs som vist pa figur 73b odonatisca 6. Bakkant Bs med en dobbel lysgul innsenkning (figur 71c) og 9s med membranase bladformete vedheng som vist pa figur 71a Beringotipula Bs og 9s annerledes Squama med har (figur 4) Lunatipula Squama naken B. Kroppen med 1ange har, spesielt tydelig foran pa thorax Arctotipula Kroppen uten pafallende lange har t pafallende sterkt kitinisert (figur 3Bb, 42) eller tilbakedannet slik at bare sidedelene er synlige (figur 40a). Bakkant Bs naken vestiplex

19 17 9t annerledes. Bakkant 85 ofte med vedheng Liten, gulaktige art, diskalcelle pafallende liten, abdomen glinsende gulbrun, hypopygium kuleformet fortykket (figur 69a) Hediotipula Annerledes Sporer pa tibia: 1-1-2, dvs. bare en spore ytterst pa tibia pa midterste beinpar.(fa arter) Sporer pa tibia: se figur 3 (de fleste artene) Antennene er uten harkranser som hos Prinocera, (figur 12) Angarotipula Antenner med harkranser..... Dendrotipula 13. Gulaktige arter med gulaktige vinger, vingeribber., bein og abdomen 14 GrA til brunlige ater Tydelig nese (sm!. figur 15). p1atytipu1a Nese mangle r. Lindneria 15. For det meste sma og lettbygde arter. Bakkant 9t, van1igvis med 2 lange hornformete utvekster (figur 56-68) - unntak er grisescens (figur 57a), vingeribbene m 1 og m1 er vanligvis uete, dvs. at avstanden mellom m 1 og m 2 innerst er bredere enn avstanden ytterst Savtshenkia For det meste st~rre, kraftigere bygde arter. Bakkant 9t annereldes. Vingeribbene m 1 og m 2 er parallelle pterelachisus I til1egg til disse er det i Sverige funnet f1ere arter i underslekten Emodotipula Alexander, Emodotipu1a skiller seg Dendrotipula ved a ha tydelig f1ekkete vinger. Emodotipula har squama med lange har, men skilles fra Lunatipula ved a ha 1 spore pa midterste tibia. 10

20 18 underslekt Tipula L., 1758 Prescutum med 4 1engdestriper med m0rke kanter (sml. figur 25a). Cellen 0verst i vingen mellom ribbene c og sc er m0rkere enn resten av vingen og fremtrer som en m0rk stripe. Bakkant 9t med en utvekst som ytterst har et innsnitt og er besatt med sma torner (figur 22a). 9t og 9s er sammenvokst til en ring uten skille. Od er stor og bred (figur 22b). Id bestar av 4 deler, del 1 ytterst er lang, tynn og sigdformet (figur 22c). To arter i Norge: 14 antenneledd ~aludosa 13 antenneledd (figur 11) su cuntans Tipula paludosa Meigen, 1830 Denne arten kan i tillegg til antall antenneledd skilles fra subcuntans pa bygningen av id (figur 22c). 9t: figur 22a. Od: figur 22b. Nord til Bod0. Juli-august. Larvene i jord, lever av grasr0tter etc. og kan v~re alvorlige skadedyr i jord- og hagebruk, spesielt pa Vest1andet. Tipula subcuntans Alexander, t og od som- hos paludosa, men kan skilies fra denne pa id (figur 23). Nord til TromS0. September-oktober. Larver i jord, grasmark, ofte mer fuktigere omrader enn der man finner larvene av paludosa.

21 19 a b Figur 22. Tlpula (Tlpula) paludosa. b) venstre od fra utsiden a) 9t 2 gur 22 c) Tiupla (Tipula) Figur 23. Tipula (Tipula) paludosa. Uenstre ld fra subcuntans. Uenstre ID utslden, id bestar av 4 deler. fra utsiden De to De to pl1ene angir forskjellene fra subcuntans. pilene angir forskjell fra paludosa.

22 20 underslekt Yamatipula Matsumura, 1916 Lengdestriper pa prescutum med m0rke kanter (figur 25a). Squama uten har. Tverr-ribbe innerst i vingen meget kort (figur 24) 9t og 9s er sammensmeltet til en ring uten skille. Bakkant 9t med en utvekst med sma torner som er mer eller mindre dypt innsnittet (figur 29,30a). Id er kompakt bygget (figur 25c), ikke oppdelt i 4 deler som bare henger sammen basalt som hos underslektene Tipula og Acutipula. Adminiculum har lange, lyse vedheng som ytterst er brede og spatelformete. Bestemmelsestabell til art 1. Bakkant 9t med sideutvekster uten torner (figur 30a) pruinosa Bakkant 9t uten slike sideutvekster 2 2. Bakkant id har lange har 0verst (figur 31). Od pafallende kort marginata Bakkant id uten slike lange har Median utvekst med torner i bakkant av 9t er uspaltet (figur 29). 4 Median utvekst 9t er spaltet ytterst Bakkant 9t med 3 sma pukkelformete utvekster, bare den midter6te er tett besatt med torner (figur 32)... moesta Bakkant 9t bare en median utvekst som er besatt med torner (figur 29) ~... latemarginata ssp. coerulescens 5. Ryggstripe pa abdomen r0dgul pierrei Ryggstripe pa abdomen gra Od ber0rer hverandre dorsalt (figur 26) montium Od kortere, ber0rer hverandre ikke dorsalt ~ Od kvadratisk (figur 27) coukei Od lansettformet (figur 25c) laterarrs Tipula (Yamatotipula) lateralis Meigen, 1804 Lengdestriper pa prescutum med m0rke kanter som er typisk for Yamatoti~ er vist pa figur 25a. Ryggstripe pa abdomen er gr3. Bak ant 9t med en median utvekst som er dypt spaltet (figur 25b). Lansettformete od som ikke ber0rer hverandre dorsalt (figur 25c). Id: figur 25c. 0stfold. Oslo. Juni (2 generasjoner er pavist i Mellom-Europa). Larver i temmelig fuktig jord og str0sjikt, ogsa i vann mellom vannplanter.

23 21 Tipula (Yamatotipula) montium Egger, 1863 Ligner meget pa pierrei og couerulescens. Ryggstripe pa abdomen er gra. Mediant vedheng i bakkant 9t er spaltet. Lange og brede od som berarer hverandre dorsalt (figur 26). Sarlige deler av ~stlandet og vestlandet. Juni (2 generasjoner er pavist i Mellom-Europa). Larver i slam langs bekker, ogsa i meget sumpige omrader og i vann. Tipula (Yamatotipula) couckei Tonnoir, 1921 En forholdsvis liten art. Od er tydelig kvadratisk (figur 27). 9t: er tydelig spaltet som hos lateralis og montium. Dovre. Nordland. Juli (2 generasjoner er pavist i Mellom-Europa). Larver i slam og jord langs bekker. Tipula (Yamatotipula pierrei Tonnoir, 1921 Ryggstripe pa abdomen er radgul. Lange og brede od som hos montium (sml. figur 26) og coerulescens, men median utvekst i bakkant 9t er bredere og i motsetnlng til coerulescens to-delt (figur 28). Oslo. Akershus. Juni (2 generasjoner er pavist i Mellom-Europa). Larver i fuktig jord. Tipula (Yamatotipula) latemarginata, ssp. coerulescens Savtshenko, 1961 Bakkant 9t Med en median utvekst som ikke er spaltet (figur 29). Lange og brede od som hos montium og pierrei, men coerulescens skilles lett fra disse to ved en uspaltet utvekst pa 9t. ~stlandet. Juni. Larver er ukjent. Tipula (Yamatotipula) pruinosa Wiedemann, 1817 Bakkant 9t Med sideutvekster uten torner og Med median utvekst Med torner og som er forholdsvis dypt spaltet i to (figur 30a). Od er lange og smale (figur 30b). Sar-Norge nord til Dovre. Juni-juli. Larver i mose og fuktig grasmark, i mose pa stein~r i vann. Tipula (Yamatotipula) marginata Meigen, 1818 Brunlig abdomen. Bakkant 9t Med en median utvekst som er spaltet i to ( figur 31). Od pafallende korte (figur 31). Bakkant id averst Med lange har (figur 31). Oslo. Akershus. Juni-juli. Larven er ukjent.

24 22 "'.. ::: :..;':-.:~::. :,.;... : :~. ~:.. S ~ ~ ::.:~ :...~.... ~.. Flgur 24. Innerste del av vinge hos underslekten Yamatotlpula En meget kort tverr-rlbbe skiller fra underslekten Acutipula. a b od c Figur 25. Tipul~ (Yamatotipula) lateralis. a) striper pa prescutum med m~rke kanter. b) St c) h~yre od og id sett rett ovenfra

25 23 ~.(gur 26. Tipula (Yamatoti_o_L!La) montil!."'.. 9t og od som ber0rer hverandre dorsalt. od FIgur 27, Tlpula lyamatotioula) couckei. Uenstre od Ira ~isioen. OJ er kvadratisk Figur 28. llpula (Yamatotipula) pierrei. 9t.

26 24 ~ ';\ ~ Flgur 29. lipula (Yamatotipula) latemarqinata, ssp. coeru- I escens, 91. ed (1If~ b la od 9t Figur30. lipula lyamatotipula) prulnosa. a) 9t b) venstre od og 10 fra utslden. 'lqljr 31. Tipula (Yamatot~a) marginata. Bakre del av abdomen sett reil oventra. Flgur 32. llpula (Yamatotipula) moesta. 9t

27 25 Tipula (Yamatotipula) moesta Riedel, 1919 GrA abdomen. Bakkant 9t Med 3 sma pukkelformete utvekster, den midterste er tett besatt med torner, noen fa torner ved basis av de to andre (figur 32). Troms. Juli. Larven er ukjent. Underslekt Aeutipula Alexander, '1924 Artene i Aeutipula har ikke m~rke kanter langs stripene pa preseutum. Squama med har. Tverr-ribbe innerst i vingen er tydelig lengre enn hos Yamatotipula (figur 24). Bakkant 9t som mediant har en utvekst besatt Med sma torner og som er mer eller mindre spaltet i to, kan ogsa v~re utstyrt med 2 sideutvekster uten torner (figur 33b). Id er komplekst bygget og bestar av 4 deler og ofte kroker i tillegg (figur 33d). Hele id fremstar Med en tydelig fremre del og en bakre del. Beste..elsestabell til art 1. Bakkant 9t Med en utvekst pa hver side uten torner (figur 33b). Vinge med 3 m~rke store felter i ~vre halvdel (figur 33a) maxima Bakkant 9t uten sideutvekster. Vinge annerledes ~ 2. vinge med en m~rk flekk pa midten.mellom ribbene eu og a fulvi~ehnis vinge Med langsgaende, melkehvite striper vlttata Tipula (Aeutipula) maxima Poda St~rste norske art innen Diptera Med en vingelengde pa mm. Vingene har markerte, m~rke tegninger som er karakteristiske for denne arten (figur 33a). 9t har en dypt spaltet median utvekst som danner 2 tydelige fremspring besatt Med torner (figur 33b). pa hver side er det en spiss utvekst uten torner (figur 33b). Od: figur 33e. Id bestar av 4 deler, del 2 har en ekstra hake (figur 33d). I Oslo. Rogaland. Hordaland. Juni. Larver i meget fuktig skogbunn, langs bekker e.l. Tipula (Aeutipula) fulivipennis DeGeer, 1776 Midt pa vingen er det en m~rk flekk mellom ribbene eu og a. Bakkant 9t med median utvekst med torner og som omtrent er ut~n innsnitt (figur 34a). Od: figur 34b. Id: figur 34e. Hele landet. Juni-august. Larver i meget fuktig skogbunn langs bekker e.1.

28 26.Tipula (Acutipula) vittata Meigen, 1804 Langsgaende, melkehvite striper i vingene. Tydelig brun side stripe pa abdomen. Bakkant 9t med median utvekst med torner og som har et tydelig innsnitt (figur 35a). Od: figur 35b. Id: figur 35c. 0stlandet rundt Oslofjorden. Vestlandet nord til Bergensomradet. Mai-juni. Larver i meget fuktig mose, str0sjikt og slam i skog. Underslekt Schummelia Edwards, 1931 Squama med har og et uparret vedheng pa 8s (figur 36a). 1 art Norge. i Tipula (Schummelia) variicornis Schummel, 1833 Det uparrete vedhenget pa 8s er langt og tungeformet (figur 36a). Bakkant 9t er i midten trukket ut til en lang spiss, for 0vrig 2 korte sideutvekster (figur 36b). Vedheng 9s som vist pa figur 36d. Od lang (figur 36c). Id: figur 36e. Hele landet. Juni-juli. Larver i meget fuktig jord i skog, nil!r bekker e.l. Underslekt Arctotipula Alexander, 1933 Kroppen med lange, lyse, gulaktige har, spesielt tydelige foran pa thorax. En art i Norden. Tipula (Arctotipula) salicetorum Siebke, 1870 Bakkant 9t med 2 tydelige kvitiniserte pigger midt pa og 2 store sidelapper (figur 37). 9t med til dels tett beharing. Od er meget brede (figur 37). Fra Jotunheimen og nordover. Juli. Larver i vann. Underslekt Vestiplex Bezzi, 1924 Vingene er vanligvis tydelig flekket. De midtre delene av 9t er pafallende sterkt kitinisert (figur 42) eller 9t er sterkt tilbakedannet og innsnittet slik at bare sidedelene blir synlige (figur 40a). I sistnevnte tilfelle er mindre deler av 9t sterkt kitinisert. Basistylus er ofte uttrykket i en lang utvekst (figur 42).

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

-orsre -I sertta6eller

-orsre -I sertta6eller -orsre -I sertta6eller ~ l:.i Vannteger unntatt buksv0mmere (Corixidae) (, I Harold Gjerde & Sigmund Hâgvor Norsk Entomolgisk Forening 1985 "~ORSKE INSEKTTABELLER" er en serie norsksprlkliqe bestemmelsestabeller

Detaljer

www.albumark.com Varianter Norgeskatalogen 2 v2 VARIANTER NORGESKATALOGEN Dobbelfot (D40) Sprukket plate (D16) Oppgravert hjørne (D34)

www.albumark.com Varianter Norgeskatalogen 2 v2 VARIANTER NORGESKATALOGEN Dobbelfot (D40) Sprukket plate (D16) Oppgravert hjørne (D34) 1 v1 Dobbelfot (D40) 4a v1 Apostrof etter FIRE (15) 2 v1 Fargeflekker i øyet Madonna (2) 4a v2 Sprukket plate (D16) 1 v2 4a v3 Avkuttet n.h. hjørnet (95) Dobbel perle i merkekant n.h. hjørnet (68) 2 v2

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

ENGELSK BULLDOG. Gruppe: 2. FCI rasenr: 149 FCI dato: 24.03.2004 NKK dato: 1.10.2012

ENGELSK BULLDOG. Gruppe: 2. FCI rasenr: 149 FCI dato: 24.03.2004 NKK dato: 1.10.2012 Gruppe: 2 FCI rasenr: 149 FCI dato: 24.03.2004 NKK dato: 1.10.2012 ENGELSK BULLDOG Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen FUGLER PÅ FLØYEN En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen 2 1 3 Opplev fuglelivet på Fløyen Rundt omkring på Fløyen, i nærheten av grindverksbygg og gapahuker (se kart), henger det fuglefôrere hvor fugler

Detaljer

HAMILTONSTØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 132 FCI dato: NKK dato:

HAMILTONSTØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 132 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 132 FCI dato: 25.06.1997 NKK dato: 26.05.1998 HAMILTONSTØVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Østfold neste stopp? - Damsnipe Tringa stagnatilis

Østfold neste stopp? - Damsnipe Tringa stagnatilis Østfold neste stopp? - Damsnipe Tringa stagnatilis STEIN ENGEBRETSEN & MAGNE PETTERSEN Engebretsen, S. & Pettersen, M. 2000. Østfold neste stopp? Damsnipe Tringa stagnalis. Natur i Østfold 19(2): 181-185.

Detaljer

Skogsmeitemark (Lumbricus rubellus) Grå meitemark (Aporrectodea caliginosa) 2,5 cm. Stor meitemark (Lumbricus terrestris)

Skogsmeitemark (Lumbricus rubellus) Grå meitemark (Aporrectodea caliginosa) 2,5 cm. Stor meitemark (Lumbricus terrestris) B I O F O R S K EMA Vol.2 Nr.4 2007 Rosa meitemark Hode Belte Skogsmeitemark (Lumbricus rubellus) Grå meitemark (Aporrectodea caliginosa) (Aporrectodea rosea) 2,5 cm Stor meitemark (Lumbricus terrestris)

Detaljer

Post 1 - Makrell. Spørsmål: (Fasit finner du på www.oslofjorden.org)

Post 1 - Makrell. Spørsmål: (Fasit finner du på www.oslofjorden.org) Post 1 - Makrell Makrell (Scomberscombrus) kan bli opptil 70 cm og 3,5 kg, men er sjelden over 40 cm og 700 g. Makrellen har en muskuløs og spoleformet kropp som er perfekt tilpasset hurtig svømming. Ryggen

Detaljer

SMÅLANDSSTØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 129 FCI dato: NKK dato:

SMÅLANDSSTØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 129 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 129 FCI dato: 21.11.1995 NKK dato: 26.05.1998 SMÅLANDSSTØVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

KARELSK BJØRNHUND. Gruppe: 5. FCI rasenr: 48 FCI dato: NKK dato:

KARELSK BJØRNHUND. Gruppe: 5. FCI rasenr: 48 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 5 FCI rasenr: 48 FCI dato: 12.03.1999 NKK dato: 10.05.2001 KARELSK BJØRNHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

DALMATINER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 153 FCI dato: 14.04.199 9

DALMATINER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 153 FCI dato: 14.04.199 9 Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 153 FCI dato: 14.04.199 9 DALMATINER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 6/4 FCIs

Detaljer

Kopieringsoriginaler. Ferskvann. Skog. Saltvann. Smådyr i ferskvann. Sportegn (møkk og gnag) Små dyr i en stubbe Moser Løvtrær 1 Løvtrær 2 Bregner

Kopieringsoriginaler. Ferskvann. Skog. Saltvann. Smådyr i ferskvann. Sportegn (møkk og gnag) Små dyr i en stubbe Moser Løvtrær 1 Løvtrær 2 Bregner Kopieringsoriginaler Ferskvann Smådyr i ferskvann Skog Sportegn (møkk og gnag) Små dyr i en stubbe Moser Løvtrær 1 Løvtrær 2 Bregner Saltvann Muslinger og snegler Tang og tare Smådyr i fjæra Yggdrasil

Detaljer

Oppbygging av ei bile fra Aust Agder:

Oppbygging av ei bile fra Aust Agder: Oppbygging av ei bile fra Aust Agder: Utgangspunktet for denne analysen er at jeg kom over ei Agder bile og kjøpte denne for bruk som referansemateriell og samling. Den var i ganske dårlig forfatning når

Detaljer

GRIFFON BELGE. Gruppe: 9. FCI rasenr: 81 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004

GRIFFON BELGE. Gruppe: 9. FCI rasenr: 81 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004 Gruppe: 9 FCI rasenr: 81 FCI dato: 25.03.2003 NKK dato: 10.02.2004 GRIFFON BELGE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

ALM. (Opptil 40 meter)

ALM. (Opptil 40 meter) ALM (Opptil 40 meter) Alm er et løvtre som vokser i Norge nord til Nordland, i spredte bestander. Den trives best i varme, sørvendte lier. Almen har grå bark. På eldre trær sprekker den gjerne opp. Veden

Detaljer

KAUKASISK OVTCHARKA. Gruppe: 2. FCI rasenr: 328 FCI dato: 08.04.2011 NKK dato: 12.04.2011

KAUKASISK OVTCHARKA. Gruppe: 2. FCI rasenr: 328 FCI dato: 08.04.2011 NKK dato: 12.04.2011 Gruppe: 2 FCI rasenr: 328 FCI dato: 08.04.2011 NKK dato: 12.04.2011 KAUKASISK OVTCHARKA Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

PODENCO IBICENCO. Gruppe: 5. FCI rasenr: 89 FCI dato: 26.05.1982 NKK dato: 08.04.2003

PODENCO IBICENCO. Gruppe: 5. FCI rasenr: 89 FCI dato: 26.05.1982 NKK dato: 08.04.2003 Gruppe: 5 FCI rasenr: 89 FCI dato: 26.05.1982 NKK dato: 08.04.2003 PODENCO IBICENCO Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Viking Vår Ugle 1422-1 Design: Tove Kirkenær og Kari H. Ødegaard

Viking Vår Ugle 1422-1 Design: Tove Kirkenær og Kari H. Ødegaard Viking Vår Ugle 1422-1 Størrelse: Ferdig måler ugla ca. 40 cm i høyden og er ca. 76 cm i omkrets. Lyse blått nr. 420, 3 nøster. Blålilla nr. 467, 1 nøste. Marineblått nr. 426, 1 nøste. Hvitt nr. 400, 1

Detaljer

FINSK SPETS. Gruppe: 5. FCI rasenr: 49 FCI dato: 12.03.1999 NKK dato: 10.05.2001

FINSK SPETS. Gruppe: 5. FCI rasenr: 49 FCI dato: 12.03.1999 NKK dato: 10.05.2001 Gruppe: 5 FCI rasenr: 49 FCI dato: 12.03.1999 NKK dato: 10.05.2001 FINSK SPETS Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

ENGELSK BULLDOG. Gruppe: 2. FCI rasenr: 149 FCI dato: 24.03.2004 NKK dato: 16.12.2004

ENGELSK BULLDOG. Gruppe: 2. FCI rasenr: 149 FCI dato: 24.03.2004 NKK dato: 16.12.2004 Gruppe: 2 FCI rasenr: 149 FCI dato: 24.03.2004 NKK dato: 16.12.2004 ENGELSK BULLDOG Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Frg 5: 2641 Beige melert Frg 6: 3461 Brun melert Frg 7: 6662 Sjøgrønn

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. Frg 5: 2641 Beige melert Frg 6: 3461 Brun melert Frg 7: 6662 Sjøgrønn 232 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

POLSK OWCZAREK PODHALANSKI

POLSK OWCZAREK PODHALANSKI Gruppe: 1 FCI rasenr: 252 FCI dato: 08.06.198 8 POLSK OWCZAREK PODHALANSKI Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE:

Detaljer

GROSSER MÜNSTERLÄNDER

GROSSER MÜNSTERLÄNDER Gruppe: 7 FCI rasenr: 118 FCI dato: 24.06.1987 NKK dato: 30.04.1998 GROSSER MÜNSTERLÄNDER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Detaljer

Bunndyratlas. Døgnflue: nymfe Foto: Nina Jonsson. Døgnflue: voksen Foto: Nina Jonsson. Steinflue: voksen Foto: Nina Jonsson

Bunndyratlas. Døgnflue: nymfe Foto: Nina Jonsson. Døgnflue: voksen Foto: Nina Jonsson. Steinflue: voksen Foto: Nina Jonsson Døgnflue: nymfe Foto: Nina Jonsson Døgnflue: voksen Foto: Nina Jonsson de svømmer raskt når de blir forstyrret gjeller langs bakkroppen som er i konstant bevegelse tre lange, tynne haletråder (kan være

Detaljer

Avdeling for skadedyrkontroll - Folkehelseinstituttet

Avdeling for skadedyrkontroll - Folkehelseinstituttet Anders Aak Avdeling for skadedyrkontroll - Folkehelseinstituttet Stokkmaurens biologi Skogstokkmaur Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758) Jordstokkmaur Camponotus ligniperda (Latreille, 1802) Sotstokkmaur

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Høye trær på Vestlandet

Høye trær på Vestlandet Høye trær på Vestlandet Jan-Ole Skage Norsk institutt for skog og landskap Regionkontor Vest-Norge, Fana Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) har de siste årene gjort målinger av flere

Detaljer

Maurenes biologi. Systematikk. Familie maur (Formicidae) 27.02.2014. Preben Ottesen 13. mars 2014

Maurenes biologi. Systematikk. Familie maur (Formicidae) 27.02.2014. Preben Ottesen 13. mars 2014 Maurenes biologi Preben Ottesen 13. mars 2014 Systematikk 12 500 kjente arter i verden 81 kjente arter fra Norden 53 kjente arter i Norge Kjent fra kritt-tiden, 80 mill. år siden Alle maur sosiale, men

Detaljer

DVERGPINSCHER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 185 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007

DVERGPINSCHER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 185 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007 Gruppe: 2 FCI rasenr: 185 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007 DVERGPINSCHER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Døgnfluge: vaksen Foto: Nina Jonsson. Kvar: hengande under blad, kvilande på husveggen, eller i store svermar som duvar opp og ned over enga

Døgnfluge: vaksen Foto: Nina Jonsson. Kvar: hengande under blad, kvilande på husveggen, eller i store svermar som duvar opp og ned over enga Døgnfluge: nymfe Foto: Nina Jonsson Døgnfluge: vaksen Foto: Nina Jonsson svømmer raskt når dei blir forstyrra gjeller langs bakkroppen som er i konstant bevegelse tre lange, tynne haletrådar (kan vere

Detaljer

Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet.

Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet. 1 Sansecelle er spesialisert til å omdanne bestemte stimuli til elektriske signaler som kan sendes og behandles av nervesystemet. De kan inngå i et sanseorgan eller ligge mer spredt rundt i kroppen. er

Detaljer

Geometri. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Geometri. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Geometri Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer knyttet til lengder, vinkler og areal 1.1 Vinkelsummen

Detaljer

TSJEKKISK ROTTEHUND. Gruppe: 9. FCI rasenr: 000 FCI dato: 12.10.1980 NKK dato: 20.10.2008

TSJEKKISK ROTTEHUND. Gruppe: 9. FCI rasenr: 000 FCI dato: 12.10.1980 NKK dato: 20.10.2008 Gruppe: 9 FCI rasenr: 000 FCI dato: 12.10.1980 NKK dato: 20.10.2008 TSJEKKISK ROTTEHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

GORDON SETTER. Gruppe: 7. FCI rasenr: 6 FCI dato: 14.06.1987 NKK dato: 26.05.2010

GORDON SETTER. Gruppe: 7. FCI rasenr: 6 FCI dato: 14.06.1987 NKK dato: 26.05.2010 Gruppe: 7 FCI rasenr: 6 FCI dato: 14.06.1987 NKK dato: 26.05.2010 GORDON SETTER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Av Anne-Kirsti Stensø, Kennel Bouviax Klippe-/trimmeveiledning for BOUVIER DES FLANDRES

Av Anne-Kirsti Stensø, Kennel Bouviax Klippe-/trimmeveiledning for BOUVIER DES FLANDRES Av Anne-Kirsti Stensø, Kennel Bouviax Klippe-/trimmeveiledning for BOUVIER DES FLANDRES Vi starter med en nybadet/fønet hund. Dette for å spare verktøy/utstyr og fordi det er lettere å klippe/forme pels

Detaljer

5-26 SOFT COTTON & TINDRA

5-26 SOFT COTTON & TINDRA SOFT COTTON & TINDRA Heklede kosedyr Hest brunt 200 g + svart 50 g + restegarn Gris, rosa ca. 200 g + restegarn Fjellku, hvit ca. 200 g + svart 50 g Lam, hvit ca. 100 g Soft Cotton + 100 g Tindra Hund,

Detaljer

INSEKTTABELLER NORSKE. Ordenen Mecoptera. Tabellen tar med de arter sa- h1tt11 er funnet 1 Narge. L1ta Grev.

INSEKTTABELLER NORSKE. Ordenen Mecoptera. Tabellen tar med de arter sa- h1tt11 er funnet 1 Narge. L1ta Grev. NORSKE INSEKTTABELLER 3. Monke SICORPIONFLUER Ordenen Mecoptera Tabellen tar med de arter sa- h1tt11 er funnet 1 Narge L1ta Grev. ZOOLOGISIC MUSEUM UNlVERSITETET I BERGD U1i«i t t ay Norsk EntomolOlisk

Detaljer

WELSH CORGI CARDIGAN

WELSH CORGI CARDIGAN Gruppe: 1 FCI rasenr: 38 FCI dato: 24.06.1987 NKK dato: 26.05.2010 WELSH CORGI CARDIGAN Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Identifikasjonsrettleiar for skater (Chondrichthyes: Rajidae)

Identifikasjonsrettleiar for skater (Chondrichthyes: Rajidae) 6. foreløpige utgåve, desember 2011 Identifikasjonsrettleiar for skater (Chondrichthyes: Rajidae) i Noreg, for begge kjønn og alle stadium Arve Lynghammar Universitet i Tromsø E: arve.lynghammar@uit.no

Detaljer

PINSCHER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 184 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007

PINSCHER. Gruppe: 2. FCI rasenr: 184 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007 Gruppe: 2 FCI rasenr: 184 FCI dato: 06.03.2007 NKK dato: 14.06.2007 PINSCHER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Målearmen holdes vannrett uten å berøre kua. Målet tas ved overgangen mellom fremre del av krysset og hoftekammene.

Målearmen holdes vannrett uten å berøre kua. Målet tas ved overgangen mellom fremre del av krysset og hoftekammene. Lineær eksteriørvurdering - Tegninger (versjon 2-05.07.15) Kropp Krysshøyde Krysshøyden måles med målestav. Målearmen holdes vannrett uten å berøre kua. Målet tas ved overgangen mellom fremre del av krysset

Detaljer

SYDRUSSISK OVTCHARKA

SYDRUSSISK OVTCHARKA Gruppe: 1 FCI rasenr: 326 FCI dato: 30.09.198 3 SYDRUSSISK OVTCHARKA Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE:

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter

Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter Praktisklokalisering av alle standardiserte akupunkturpunkter av Nils Erik Volden for utøvere av Acudo. Beskrivelsene av punkt lokaliseringene er praktiske. Det taes forbehold for eventuelle feil. Praktisk

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Fruktfluen er glad i moden frukt og fruktsaft, og finner ofte veien inn i hus og leiligheter på høsten. De fleste fruktfluer er gule eller lysebrune,

Fruktfluen er glad i moden frukt og fruktsaft, og finner ofte veien inn i hus og leiligheter på høsten. De fleste fruktfluer er gule eller lysebrune, Med lupe inn i insekte Fruktfluen er glad i moden frukt og fruktsaft, og finner ofte veien inn i hus og leiligheter på høsten. De fleste fruktfluer er gule eller lysebrune, og gjør ikke så mye ut av seg.

Detaljer

BRACCO ITALIANO. Gruppe: 7. FCI rasenr: 202 FCI dato: 27.11.1989 NKK dato: 09.06.2004

BRACCO ITALIANO. Gruppe: 7. FCI rasenr: 202 FCI dato: 27.11.1989 NKK dato: 09.06.2004 Gruppe: 7 FCI rasenr: 202 FCI dato: 27.11.1989 NKK dato: 09.06.2004 BRACCO ITALIANO Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Hva betyr tegnene? *** Meget god matsopp ** God matsopp * Spiselig matsopp Δ Uspiselig. Giftig Dødelig giftig

Hva betyr tegnene? *** Meget god matsopp ** God matsopp * Spiselig matsopp Δ Uspiselig. Giftig Dødelig giftig Hva betyr tegnene? *** Meget god matsopp ** God matsopp * Spiselig matsopp Δ Uspiselig Giftig Dødelig giftig TAKK! En takk til de som har gitt tillatelse til å bruke bildene: Kristin Vigander (http://www.kristvi.com/flora/)

Detaljer

P 0036-04 13.02.2004. Mottatt 22.01.2004: 1 kadaver av ulv Innsender: Direktorat for Naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim

P 0036-04 13.02.2004. Mottatt 22.01.2004: 1 kadaver av ulv Innsender: Direktorat for Naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim Direktoratet for Naturforvaltning Tungasletta 2 7005 TRONDHEIM P 0036-04 13.02.2004 Mottatt 22.01.2004: 1 kadaver av ulv Innsender: Direktorat for Naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim OBDUKSJONSRAPPORT

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

MAREMMA. Gruppe: 1. FCI rasenr: 201 FCI dato: 27.11.198 9

MAREMMA. Gruppe: 1. FCI rasenr: 201 FCI dato: 27.11.198 9 Gruppe: 1 FCI rasenr: 201 FCI dato: 27.11.198 9 MAREMMA Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 1 FCIs RASENR.:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

BRASILIANSK TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 341 FCI dato: 21.05.2007 NKK dato: 20.10.2008

BRASILIANSK TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 341 FCI dato: 21.05.2007 NKK dato: 20.10.2008 Gruppe: 3 FCI rasenr: 341 FCI dato: 21.05.2007 NKK dato: 20.10.2008 BRASILIANSK TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Fotspor etter pattedyr

Fotspor etter pattedyr De fleste ville dyr er svært sky. Mange pattedyr er aktive bare når det er mørkt, og sees derfor sjelden, men de avsetter fotspor som avslører deres tilstedeværelse i et område. For å bestemme hvilket

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

FRANSK BULLDOG. Gruppe: 9. FCI rasenr: 101 FCI dato: 29.05.199 5

FRANSK BULLDOG. Gruppe: 9. FCI rasenr: 101 FCI dato: 29.05.199 5 Gruppe: 9 FCI rasenr: 101 FCI dato: 29.05.199 5 FRANSK BULLDOG Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 9 FCIs

Detaljer

PLOTT. Gruppe: 6. FCI rasenr: FCI dato: NKK dato: 11.10.2012

PLOTT. Gruppe: 6. FCI rasenr: FCI dato: NKK dato: 11.10.2012 Gruppe: 6 FCI rasenr: FCI dato: NKK dato: 11.10.2012 PLOTT Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben

Detaljer

PERUVIANSK NAKENHUND

PERUVIANSK NAKENHUND Gruppe: 5 FCI rasenr: 310 FCI dato: 13.03.2001 NKK dato: 25.04.2004 PERUVIANSK NAKENHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

CESKY TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 246 FCI dato: 19.02.1996 NKK dato: 11.12.1997

CESKY TERRIER. Gruppe: 3. FCI rasenr: 246 FCI dato: 19.02.1996 NKK dato: 11.12.1997 Gruppe: 3 FCI rasenr: 246 FCI dato: 19.02.1996 NKK dato: 11.12.1997 CESKY TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN HEI, LESER Har du noen gang lurt på hvordan det ville vært å kunne lyse i mørket helt av seg selv? Da mener jeg virkelig å kunne lyse. Uten hjelp

Detaljer

Litt om rør og rørbehandling. Her er noen regler som vil hjelpe deg å finne den beste plasseringen.

Litt om rør og rørbehandling. Her er noen regler som vil hjelpe deg å finne den beste plasseringen. Litt om rør og rørbehandling En av de enkleste og beste måtene å få rørene til å spille bedre, er rett og slett ved å finne rett plassering på munnstykket. Riktig rørplassering kan gjøre en dramatisk forskjell

Detaljer

Næringskjeder i havet

Næringskjeder i havet Ved dette besøket på Polaria skal du lære litt om noen av de næringskjedene som finnes i havet. 1. Spørsmål til filmen «SVALBARD ARKTISK VILLMARK» a. Hvor mange unger hadde isbjørnen? b. Hva gjorde hvalrossen?..

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter.

Avrullingsapparat. Oppfinnelsen har som formål å tilveiebringe et avrullingsapparat for et bånd med sammenhengende enkeltvekter. 1 Avrullingsapparat Oppfinnelsen vedrører et avrullingsapparat for et bånd av enkeltvekter forbundet med hverandre ved hjelp av en folie eller lignende. Vekter av denne typen tjener eksempelvis til balansering

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Suveren krokingsprosent

Suveren krokingsprosent L-rigg K ystfluer bundet på en enkeltkrok, typisk i str. 8 2, gir en veldig lav landingsrate uansett hvor skarpe de er og Jens hvilken produsent som har laget Bursell dem. Så enkelt kan det sies. Tekst

Detaljer

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 VEDLEGG IV GLØDELAMPER BEREGNET PÅ BRUK I TYPEGODKJENTE LYKTER FOR MOPEDER OG MOTOR- SYKLER MED TO OG TRE HJUL Tillegg 1 Glødelamper

Detaljer

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 NIKU Oppdragsrapport 128/2009 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 Tone Olstad 2 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

AMERIKANSK VANNSPANIEL

AMERIKANSK VANNSPANIEL Gruppe: 8 FCI rasenr: 301 FCI dato: 01.05.199 0 AMERIKANSK VANNSPANIEL Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE:

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 500

Avtrekkssystem type CD 500 Avtrekkssystem type CD 500 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 500 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig.

Med oppfinnelsen skal det stilles til rådighet en gravlanterne som kan fremstilles kostnadsvennlig. 1 Gravlanterne Oppfinnelsen vedrører en gravlanterne med et hus og en dør som er vippbart anordnet på huset, hvor huset sett i langsgående retning har et renneaktig tverrsnitt med en basis og to bein,

Detaljer

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!!

my baby carrier NORSK BRUKSANVISNING OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! my baby carrier BRUKSANVISNING NORSK Integrert nakkestøtte OBS! OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE BEHOV!! Integrert bærestykkeforlenger... > ADVARSLER! ADVARSEL: Du kan miste likevekten på grunn av

Detaljer

Illustrasjoner: Tøffelsnegl, Asiatisk Sjøpung, Pollpryd, Japansk Drivtang & Stillehavsøsters: Stein Mortensen Japansk Sjølyng: HI Bildearkiv Alle

Illustrasjoner: Tøffelsnegl, Asiatisk Sjøpung, Pollpryd, Japansk Drivtang & Stillehavsøsters: Stein Mortensen Japansk Sjølyng: HI Bildearkiv Alle introduserte arter LIVET I FJÆRA Illustrasjoner: Tøffelsnegl, Asiatisk Sjøpung, Pollpryd, Japansk Drivtang & Stillehavsøsters: Stein Mortensen Japansk Sjølyng: HI Bildearkiv Alle andre: ukjent / ukreditert

Detaljer

NORRBOTTENSPETS. Gruppe: 5. FCI rasenr: 276 FCI dato: NKK dato:

NORRBOTTENSPETS. Gruppe: 5. FCI rasenr: 276 FCI dato: NKK dato: Gruppe: 5 FCI rasenr: 276 FCI dato: 13.10.2010 NKK dato: 25.03.2011 NORRBOTTENSPETS Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

BEAUCERON Nordisk Kennel Union

BEAUCERON Nordisk Kennel Union Gruppe: 1 FCI rasenr: 44 FCI dato: 29.11.200 1 BEAUCERON Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym. Art No. 722 210

Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym. Art No. 722 210 Bruks- og monteringsanvisning Multi Gym Art No. 722 210 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Forholdsregler Apparatet bør oppbevares utilgjengelig for barn. Apparatet bør kun brukes av en person av gangen. Dersom

Detaljer

Rasestandar og historien Om Alaskan Malamute

Rasestandar og historien Om Alaskan Malamute Rasestandar og historien Om Alaskan Malamute Rasestandar: Opprinnelsesland/ hjemland: Helhetsinntrykk: Viktige proporsjoner: USA En av de eldste arktiske trekkhunder. Kraftig og substansfull med dypt bryst

Detaljer

Arthropoda: Insecta. av Bjørn Gjerde. 2007-2014 Bjørn Gjerde 1

Arthropoda: Insecta. av Bjørn Gjerde. 2007-2014 Bjørn Gjerde 1 Arthropoda: Insecta av Bjørn Gjerde 2007-2014 Bjørn Gjerde 1 Kroppen er inndelt i tre regionar: caput (hovud), thorax (bryst) og abdomen (bakkropp). Har munndelar, antenner og eventuelle auge på hovudet.

Detaljer

PYRENEERHUND. Gruppe: 2. FCI rasenr: 137 FCI dato: 13.03.2001 NKK dato: 31.05.2006

PYRENEERHUND. Gruppe: 2. FCI rasenr: 137 FCI dato: 13.03.2001 NKK dato: 31.05.2006 Gruppe: 2 FCI rasenr: 137 FCI dato: 13.03.2001 NKK dato: 31.05.2006 PYRENEERHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Gjenutsetting av fisk

Gjenutsetting av fisk Gjenutsetting av fisk fang og slipp! Hva? Hvorfor? Hvordan? Gjenutsetting av fisk Utgitt av: Norges Jeger- og Fiskerforbund Norske Lakseelver Med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning ved Statens

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 10. trinn

Terminprøve i matematikk for 10. trinn Terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Str: Middels Aktivitetsbehov: Stort Pelslengde: Krøllete Behov for pelsstell: Stort Allergivennlig: Ja

Str: Middels Aktivitetsbehov: Stort Pelslengde: Krøllete Behov for pelsstell: Stort Allergivennlig: Ja Str: Middels Aktivitetsbehov: Stort Pelslengde: Krøllete Behov for pelsstell: Stort Allergivennlig: Ja Generell omtale: Wheaten terrier er en aktiv middels stor og kompakt hund. Mankhøyden er 45-49 cm

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng.

Skinne for seng. Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 1 Skinne for seng Beskrivelse Teknisk område Foreliggende oppfinnelse vedrører generelt en skinneanordning for seng. 10 1 Bakgrunn for oppfinnelsen I forbindelse med arbeid for å forbedre tilvirkningen

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk.

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk. Elg: Finnes i skogområder i hele landet unntatt enkelte steder på Vestlandet. Elgoksen kan bli opptil 600 kg, elgkua er mindre. Pelsen er gråbrun. Kun oksene som får gevir, dette felles hver vinter. Elgen

Detaljer

GJENUTSETTING AV LAKSEFISK - FANG OG SLIPP!

GJENUTSETTING AV LAKSEFISK - FANG OG SLIPP! GJENUTSETTING AV LAKSEFISK - FANG OG SLIPP! HVA? HVORFOR? HVORDAN? FOTO- OG ILLUSTRASJONSREFERANSER: Omslag, s. 5, s. 8, s. 23 og bakside: Hans Christian Krogh Hansen S. 6 og s. 12 (tang og målebånd):

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

91298 SOFT COTTON MINI BOMULL E C

91298 SOFT COTTON MINI BOMULL E C 91298 SOFT COTTON MINI BOMULL E C B D A K H I J G F C Versjon 1 91298 ISKIOSK GARNKVALITET Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m) Mini Bomull (100 % Bomull. Nøste ca. 10 g = 34 m) GARNALTERNATIV

Detaljer

BALKANSTØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 150 FCI dato:

BALKANSTØVER. Gruppe: 6/4. FCI rasenr: 150 FCI dato: Gruppe: 6/4 FCI rasenr: 150 FCI dato: 01.01.198 1 BALKANSTØVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Ìslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Norsk Kennel Klub 2 GRUPPE: 6/4 FCIs

Detaljer

NYHETER 2013. Hotell og servering

NYHETER 2013. Hotell og servering NYHETER 2013 Hotell og servering 1032 650 100 % bomull KOKKEJAKKE DAME, C34 50 Batavia-stoff av ekstra fin kvalitet. Bord rundt krage, forkant, mansjett. Brystinnsnitt. Håndsydde, strykbare tøyknapper.

Detaljer

Løsning del 1 utrinn Vår 10

Løsning del 1 utrinn Vår 10 /15/016 Løsning del 1 utrinn Vår 10 - matematikk.net Løsning del 1 utrinn Vår 10 Contents Oppgave 1 4 + 465 = 799 854 8 = 56 c) d) 64 :4 = 66 Oppgave c) d)650 g = 650 : 1000 kg = 6,50kg Oppgave 4, 7 =

Detaljer

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2015. Øving 11. Veiledning: 9. - 13. november.

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2015. Øving 11. Veiledning: 9. - 13. november. TFY0 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 05. Øving. Veiledning: 9. -. november. Opplysninger: Noe av dette kan du få bruk for: /πε 0 = 9 0 9 Nm /, e =.6 0 9, m e = 9. 0 kg, m p =.67 0 7 kg, g =

Detaljer

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til takskjøter. 1 2 Veggene låses sammen med poppnagler nedover

Detaljer