Nasjonalbiblioteket avd. Rana Pepgtbibliotetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalbiblioteket avd. Rana Pepgtbibliotetet"

Transkript

1

2

3 Frrd NARF kstra g nf Tjenester utgr med dette et samarbedsprdukt sm har tl frmål å g deg en versktlg presentasjn av frslaget tl ny bkfrngslv g - frskrft. Bken er basert på frslagene den ffentlge utrednngen NU 22: 2, g er skrevet speselt med tanke på persner sm har behv fr å få en tdlg nnfrng frslagene frbndelse med stt yrke. Dette gjelder særlg persner sm tl daglg arbeder med bkfrng bedrfter g autrserte regnskapsfrere g revsrer. Bken består av t deler. frste del gs en nnfrng hstrkken bak det nye regelverket g en presentasjn av hvr det nye frslaget aker fra tdlgere lvgvnng på mrådet. andre del gs en tematsk verskt ver frslaget tl ny bkfrngslv g -frskrft. tllegg nnehlder bken vedlegg et lvspel sm sammenlgner bkfrngslvgvnngen av 1977 g 1998 med det nye frslaget. t annet vedlegg gr full verskt ver hrngsuttalelsene tl lvfrslaget. tllegg flger utkastet tl lv- g frskrftstekst fullversjn. Det gjres ppmerksm på at det gså frelgger en -rm sm nnehlder alle bkens versktstablåer g sm kan benyttes tl undervsnng emnet. Det presseres så tlfelle at tablåene kun tllates brukt nternt, g kke nntektsgvende kursvrksmhet. -rm'en kan bestlles fra utgverne. Bken er skrevet av Hanne psahl (NARF kstra) g Ry Krstensen (nf Tjenester). Sstnevnte var gså medlem av utvalget sm utarbedet lvfrslaget. Frslaget tl ny bkfrngslv har vært på hrng, med hrngsfrst 1. aprl 23. Saken er frelpg kke fulgt pp med nen t. prp, hvlket vl s at den frtsatt er tl behandlng Fnansdepartementet. Det er frelpg kke kjent når det endelge frslaget vl bl versendt tl vedtaksbehandlng Strtnget. Det er således gså vanskelg å antyde ne eksakt m når de nye reglene vl kunne tre kraft. Sett hen tl saksgangen, er det mdlertd naturlg å legge tl grunn en krafttredelse (tdlgst) fra 1. januar 25. Fr vrg gjres det ppmerksm på at det kke er tllatt å kpere fra bken uten etter samtykke fra utgverne. sl/sarpsbrg, den 15. august 23 ^s-ss^shß^ N *A * R * F ft ÆN*«* mm m.ms?m Nasjnalbblteket avd. Rana Pepgtbbltetet

4 . :q*3

5 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 nnhld DL FRSLAG TL NY BKFØRNGSRGLR - BAKGRUNN G NDRNGR 1 Hstrkk 5 2 ndrnger frhld tl regnskapslven av ndrnger frhld tl kapttel regnskapslven 13 4 Nye krav frslaget tl ny bkfrngslv g -frskrft 18 DL SAMLT PRSNTASJN AV FRSLAGT TL NY BKFØRNGSRGLR - NU 22: 2 5 Lvmdell g frmål 23 6 Hvem sm er bkfrngsplktge 26 7 Sentrale begreper Begrepene relatert tl en transaksjnskjede 28 8 Grunnleggende frutsetnnger - "De t bud" 3 9 Plktg regnskapsrapprterng 32 1 Lvbestemte spesfkasjner ("rapprter") Generelt De knkrete spesfkasjnskravene Regnskapssystemet - Presentasjnsmeder Bkfrng Ajurhld/bkfrngshyppghet Særlg m kntanttransaksjner Rettng av bkfrte pplysnnger Bkfrngssted, språk g valuta Dkumentasjn Dkumentasjn av bkfrte pplysnnger Krav tl dkumentasjn av salgstransaksjner Utstedelse av salgsdkumentasjn - Tdspunkt g utsteder Særlg m dkumentasjn av kntantsalg Krav tl dkumentasjn av kjp Andre dkumentasjnskrav - Prmærdkumentasjnen Dkumentasjn av balansen Dkumentasjn av regnskapssystemet 65 3

6 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 14 ppbevarng ppbevarngsplktg materale g ppbevarngstd ppbevarngsmedum ppbevarngssted Særlge nærngs- g bransjebestemmelser Bstandsplkt Veen vdere 78 VDLGG Vedlegg 1 Lvspel 8 Vedlegg 2 Hrngskmmentarer 91 Vedlegg 3 Frslag tl ny bkfrngslv - Lv g frskrftsbestemmelser :v.» :.;...;:.:«: N-4K-K

7 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 DL FRSLAG TL NY BKFØRNGSRGLR - BAKGRUNN G NDRNGR 1 Hstrkk Lpende bkfrng - Status * Regnskapslven av 1977, jsbadfrskrften g skatte g avg tftsfrskrfter Sæsge regler fr jrdbruk, skgbruk g gartner - Regelsettene benyttes av de fleste på grunn av vergangsregler * Kapttel regnskapslven g thrende frskrft: - Regelsettet benyttes meget lten grad på grunn av vergangsregler V* V* * * Ny bkfrngsv g thrende frskrft, jf NU 22: 2 - kraft fra 1. januar 25 (?); tl erstatnng fr tdlgeæ regelsett Regler m lpende bkfrng er gtt regnskapslven av 13. ma 1977 nr 35 kapttel 2. Reglene er særlg vnklet mt bkfrng nnbundne bker, mens det er gtt særregler fr fretak sm benytter elektrnske hjelpemdler bkfrngen, dels sm alternatve krav g dels sm tlleggskrav lsbladfrskrften av 16. desember 1992 nr Parallelt med dette er det gså fastsatt et betydelg antall frskrfter m bkfrng, dkumentasjn g ppbevarng av regnskapsmaterale med hjemmel lgnngslven, skattebetalngslven, merverdavgftslven g annen skatte- g avgftslvgvnng. Dette samlede regelsettet bestående av 1977-regnskapslven, lsbladfrskrften samt en rekke skatte- g avgftsfrskrfter, benyttes frtsatt av majrteten av nrske regnskapsplktge fretak. Bkfrngsreglene 1977-regnskapslven med lsbladfrskrften gjelder fr alle sm drver nærngsvrksmhet, med unntak fr blant andre persnlge nærngsdrvende sm utelukkende drver prmærnærngene jrdbruk, gartner eller skgbruk. Når det gjelder prmærnærngene jrdbruk, gartner g skgbruk 5 :' :!: N V-K-F

8 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 er det gtt alternatve regnskapsregler med hjemmel skatte- g avgftslvgvnngen, særlg- - Regnskapsfrskrft av 5. mars 1984 nr 1256 tl lgnngslven - Nterngsfrskrft av 5. mars 1984 nr 1257 tl lgnngslven - Frskrft av 27. nvember 1969 (nr 11) tl merverdavgftslven 199 (16. mars) ble det ppnevnt et Regnskapslvutvalg (Hagstrnrutvalget) med mandat å gjennmgå g vurdere hele regnskapslvgvnngen, herunder gså reglene fr lpende bkfrng. Tl hjelp på det sstnevnte mrådet ble det ppnevnt et underutvalg 22. mars 1993, sm skulle utrede bkfrngsplkten g bkfrngsreglene (Lken-utvalget). Lken-utvalget fresl en mdernserng av bkfrngsreglene fr å tlpasse dsse tl dagens teknlg. Lken-utvalget fresl gså å flytte almnnelge regler m bkfrng fra skatte- g avgftslvgvnngen tl regnskapslvgvnngen. Utvalget avgå nnstllng 1. august nnstllngen ble kke realtetsbehandlet av regnskapslvutvalget, men ble vedlagt hvedutrednngen. Hvedutrednngen m ny regnskapslv med vedlegg ble avgtt 27. ktber 1995 sm NU 1995: 3. På bakgrunn av utrednngene utarbedet Fnansdepartementet t. prp. nr 42 ( ) med frslag tl ny regnskapslv tl erstatnng fr reglene 1977-lven med frskrfter. Gruppen regnskapsplktge ble nå defnert på en annen måte enn tdlgere, ne sm blant annet nnebar at prmærnærngene jrdbruk, gartner g skgbruk ble mfattet av den almnnelge regnskapsplkten. Samtdg ble regnskapsplkten dfferensert gruppene begrenset g fullt regnskapsplktge, g vdere en nndelng av fullt regnskapsplktge små, mellmstre g stre fretak. På mrådet lpende bkfrng nnhldt mdlertd t. prp. nr 42 frslag sm gkk langt ut ver utrednngen av 1. august Tl erstatnng fr det gamle bkfrngsbegrepet, ble det freslått plkt tl å "regstrere pplysnnger m alle transaksjner g andre dspssjner sm har betydnng fr strrelsen g sammensetnngen av den regnskapsplktges eendeler, gjeld, nntekter g kstnader". Den nye regstrerngsprsessen ble dermed freslått betydelg utvdet frhld tl de tdlgere bkfrngsreglene tl blant annet å mfatte regstrerng av avtaler, bestllnger, nterne ressursverfrnger mv regnskapssystemet. Det ble gså freslått vesentlge utvdelser av plktene på mrådene dkumentasjn, spesfkasjner g ppbevarng av regnskapsmaterale. Tl trss fr betydelge nnvendnger fra brukersden ble frslagene vedtatt sm del av den nye regnskapslven av 17. jul 1998 nr 56 - lvens kapttel 2 - g det ble fastsatt særlge frskrfter m regstrerng, dkumentasjn g ppbevarng av regnskapspplysnnger av (frskrft 6. ma 1999 nr 544). mdlertd ble det gså gtt regler m krafttredelse, sm nnebar at de regnskapsplktge kunne velge m de nsket å ta bruk det nye regelverket eller alternatvt frtsette å flge de tdlgere gtte reglene på bkfrngsmrådet (kapttel regnskapslven, lsbladfrskrften g skatte- g avgftsfrskrftene). krafttredelsesregelen mfattet gså fretak sm ble nyetablert etter at regnskapslven av 1998 trådte 6 \~H-V

9 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 kraft. Sm nevnt venfr er det frtsatt de "gamle" bkfrngsreglene sm benyttes av majrteten av nrske regnskapsplktge fretak. Sm flge av denne stuasjnen ble det 3. mars 21 ppnevnt et nytt ffentlg utvalg - Bkfrngsutvalget (Tmta-utvalget) - med mandat å utarbede frslag tl nye lv g frskrftsbestemmelser m regstrerng, dkumentasjn g ppbevarng av regnskapspplysnnger. Utvalget avgå sn utrednng 31. ktber 22 sm NU 22: 2. Utrednngen nnehldt både utkast tl ny bkfrngslv g ny bkfrngsfrskrft. Utkastet har vært på hrng, g et sammendrag av hrngsuttalelsene flger sm vedlegg 2. Det frelgger frelpg ngen lvprpssjn, men denne er ventet hsten 23. Det frventes vdere at det nye regelverket tdlgst kan tre kraft fra 1. januar 25. Det er det nye utkastet tl bkfrngslv g bkfrngsfrskrft sm er detaljert gjennmgått denne bken. Det er herunder blant annet utarbedet et lvspel sm sammenlgner reglene 1977-regnskapslven, 1998-regnskapslven g den nye bkfrngslven med frskrfter, jf vedlegg 1. 7 N t- ;

10 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 2 ndrnger frhld tl regnskapslven av 1977 Dette kaptlet nnehlder en krtfattet verskt ver hvlke sentrale bestemmelser 1977-regnskapslven med frskrfter (nkluderer lsbladfrskrften samt regnskapsregler gtt medhld av skatte- g avgftslvnngen) sm kke er freslått vderefrt eller sm er vesentlg lempet frslaget tl ny bkfrngslv g -frskrft. Krav 1977-regnskapslven sm kke er vderefrt frslaget tl nye bkfrngsregler: Krav m kassebk Krav m årsppgjrsbk Krav m systemdkumentasjn Ajurhd g presentasjn mnst hver annen måned ppbevarng av alt regnskapsmaterale mnst 1 år Defnsjn av tllatte ppbevarngsmeda ppbevarng av dkumentasjn på papr mnst 3 1/2 år Retnngslnjer m regnskapsfrng utlandet Krav m kassebk 1977-regnskapslven 6 krever at det fres kassebk ver vrksmhetens kntante nn- g utbetalnger. Pstene skal så vdt mulg nnfres kassebken samme dag sm de fnner sted. Fr regnskapsplktge sm har kntantmsetnng, kmmer kravet m kassebk tllegg tl kravet m daglg kasseppgjr/kasseavstemmng merverdavgftsfrskrft av 2. august 1969 (nr D 8. Kravet m kassebk er endret frslaget tl ny bkfrngslv. Fretak sm benytter fast kasse trenger kke fre kassebk eller regstrere kntanttransaksjner daglg (jf dg nedenfr m kravene tl kassappgjr ved kntantsalg). Andre fretak sm har kntante transaksjner må regstrere dsse daglg enten ved daglg bkfrng eller ved regstrerng kassebk eller tlsvarende kassespesfkasjn, jf lvfrslaget 7 tredje ledd g NU 22: 2 sde 65. 8

11 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 Fr fretak sm har kntantmsetnng gjelder frtsatt kravene tl daglg kasseppgjr/ kasseavstemmng, nå nntatt bkfrngsfrskrften 4-3 fjerde ledd. ksempel på slk avstemmng er gtt NU 22: 2 sde 95. Krav m årsppgjrsbk 1977-regnskapslven 6 krever at det skal frelgge en nnbundet årsppgjrsbk fr fretaket. Kravet er kke vderefrt verken 1998-regnskapslven eller frslaget tl ny bkfrngslv. Dermt krever bkfrngslven 13 at årsregnskap, selvangvelse med nærngsppgave, årsberetnng g revsjnsberetnng skal ppbevares 1 år. ppbevarngsfrmen er valgfr nnenfr lvens generelle krav tl ppbevarng av regnskapsmaterale. Krav m systemdkumentasjn Lsbladfrskrften 3-1 stller krav tl dkumentasjn av regnskapssystemet når det tas bruk T-lsnnger bkfrngen. Bestemmelsen har av mange bltt ppfattet sm et generelt krav m ppbevarng av både systemdkumentasjn g brukerdkumentasjn fr de frskjellge T-lsnngene sm benyttes. Frslaget tl ny bkfrngslv tar utgangspunkt at kravene kke br være mer mfattende enn det sm er ndvendg av hensyn tl etterprvng g kntrll av bkfrte transaksjner g andre regnskapsmessge dspssjner. Det er derfr kke fastsatt ne generelt krav tl ppbevarng av fullstendg system- g brukerdkumentasjn. Dette er erstattet av et krav bkfrngslven 6 annet ledd m at det skal frelgge dkumentasjn av regnskapssystemet sm beskrver kntrllspret g hvrdan systemgenererte pster kan etterprves, herunder aktuelle kder g faste data, dersm det er ndvendg fr å kntrllere bkfrte pplysnnger. Det er knkret uttalt NU 22: 2 at det lkevel kke er ndvendg å vedlkehlde verskter ver faste data sm styres av eksterne frhld eller er allment tlgjengelge (satser fr merverdavgft, arbedsgveravgft mv) eller sm fremkmmer andre spesfkasjner (varenummer mv) eller sm kke benyttes ved beregnng g bkfrng av systemgenererte pster. Ajurhld g presentasjn mnst hver annen måned 1977-regnskapslven 9 krever at regnskapet skal være tlfredsstllende ajur tl enhver td samsvar med hva sm anses å stemme med gd regnskapsskkk. 1 frste ledd g lsbladfrskrften 4-3 krever vdere perdsk avslutnng av regnskapet mnmum hver annen måned. Hvedregelen frslaget tl ny bkfrngslv er at bkfrng skal skje så fte sm vrksmhetens g transaksjnenes art g mfang tlser ( 7). Fr en del vrksmheter tlser dette lpende ajurhld. Fr andre fretak sm har almnnelg termnppgave fr merverdavgft er det tlstrekkelg å være ajur hver annen måned. Dsse reglene tlsvarer hvedsak regelverket regnskapslven g den tlhrende lsbladfrskrften. 9 s\.-8-y

12 Ny bkfrnjslv - NU 22: 2 Fr andre (mndre) vrksmheter er mdlertd kravene lempet frhld tl tdlgere regler, jf lvfrslaget 7 annet ledd. Fretak sm kke har plkt tl krtperdsk regnskapsrapprterng (fr eksempel frd de kke er merverdavgftsplktge eller har årsppgave fr merverdavgft) kan velge å freta bkfrng g avslutnng av regnskapene hver fjerde måned, det vl s pr 3/4, 31/8 g 31/12. Bkfrng g avslutnng skal da senest være fretatt nnen 2 måneder etter perdens utlp, med andre rd senest 3/6, 31/1 g ved utlpet av årsregnskapsfrsten. Fr vrksmheter sm kke har krtperdsk regnskapsrapprterng g sm fr vrg har svært få transaksjner året defnert sm fretak sm har færre enn 1 blag året tllater bkfrngsfrskrften 3-1 at regnskapet ajurfres en gang året. Det skal herunder nevnes at t-månedlg rapprterng av skattetrekk g arbedsgveravgft kke anses sm krtperdsk rapprterng frhld tl dsse kravene. Det nnebærer at det er uten betydnng fr kravet tl ajurhld av regnskapet m fretaket har ansatte. Dermt må lnnsregstrerngen slke tlfeller hldes lpende a jur, jf bkfrngsfrskrften 4-6 sste ledd. Det skal gså nevnes at dsse bestemmelsene m mnmum ajurhld gjelder tlsvarende fr prmærnærngene, sm vanlgvs har årsppgave fr merverdavgft. ppbevarng av alt regnskapsmaterale mnst 1 år 1977-regnskapslven defnerer ppbevarngsplktg regnskapsmaterale 11, g krever, sammen med lsbladfrskrften 5-1, ppbevarng av alt ppbevarngsplktg regnskapsmaterale 1 år. Frslaget tl ny bkfrngslv unntar dermt vsse typer dkumentasjn sm mange tlfeller vl falle nn under defnsjnen 1977-regnskapslven 11 fra ppbevarngsplkter Dette gjelder særlg: - Avtaler sm er av mndre betydnng fr vrksmheten, jf NU 22-2 avsntt Krrespndanse sm kke nnehlder nfrmasjn sm er vesentlg tlknytnng tl bkfrte pplysnnger, jf NU 22: 2 avsntt rdresedler sm kke gjelder strre nvesternger mv, jf NU 22: 2 avsntt nngående pakksedler, jf NU 22: 2 avsntt Utgående pakksedler elektrnsk frmat, jf NU 22: 2 avsntt Tmelster fr ansatte sm kke avlnnes på tmebass, jf NU 22: 2 avsntt , g sm heller kke gjelder tjenester sm skal utfaktureres, jf bkfrngsfrskrften Slk dkumentasjn vl lkevel være ppbevarngsplktg dersm det er ndvendg fr å ppfylle de generelle kravene tl dkumentasjn av bkfrte pplysnnger. 1 N 's-k-

13 J Ny bkfrngslv - NU 22: 2 Frslaget tl ny bkfrngslv nnfrer gså et sklle mellm prmærdkumentasjn g sekundærdkumentasjn av betydnng fr ppbevarngstdens lengde. ppbevarngstden er freslått sått tl henhldsvs 1 år g 3 Va år fr dsse t gruppene av dkumentasjn. Sm sekundærdkumentasjn med redusert ppbevarngstd regnes flge 13 annet ledd flgende materale (frutsatt at materalet henhld tl bkfrngsreglene fr vrg er ppbevarngsplktg): - Avtaler - Krrespndanse - Utgående pakksedler - Prsverskter - Dkumentasjn av arbedede tmer fr tmelnnede ansatte, jf bkfrngsfrskrften 6-3 frste ledd - Dkumentasjn av arbedede tmer tjenesteytende nærnger, jf bkfrngsfrskrften rgnale tmelster på papr bygge- g anleggsvrksmhet, jf bkfrngsfrskrften Defnsjn av tllatte ppbevarngsmeda Lsbladfrskrften 5-3 nnehlder begrensnnger med hensyn tl tllatte ppbevarngsmeda. ppbevarng på slettbare meda - typsk magnetske meda - er etter denne bestemmelsen kke tllatt, med mndre det frelgger nnhentet dspensasjn tl dette. Frslaget tl ny bkfrngslv nnehlder ngen begrensnnger tllatte ppbevarngsmeda. gså magnetske meda tllates benyttet. Det stlles mdlertd flgende frmkrav tl ppbevarngen, jf lvutkastet 13 tredje g fjerde ledd g bkfrngsfrskrften ppbevare rdnet - ppbevare betryggende skret mt deleggelse, tap g endrng - ppbevare skkerhetskp av elektrnsk lagret materale adsklt fra rgnalen - Dataene må ppretthlde lesekvalteten hele ppbevarngsperden - Dataene må være tlgjengelg lesbar frm - Dataene må kunne skrves ut på papr hele ppbevarngsperden Det er tllegg stlt krav m at dkumentasjn skal frelgge et kke drekte redgerbart frmat (lvfrslaget 1 frste ledd). Dette nnebærer at fr eksempel elektrnske fakturaer kke kan frelgge rd-frmat eller på andre allment kjente sluttbrukerverkty, men frmater sm bare kan redgeres uten at endrngen fremgår, ved å benytte egne verkty (eksempelvs pdf-frmat), jf drftngen NU 22: 2 avsntt :-: ' : -V 'l -V

14 *.: Ny bkfrngslv - NU 22: 2 ppbevarng av dkumentasjn på papr mnst 3 % år Lsbladfrskrften 52 krever at rgnale paprblag sm skannes eller flmes eller på annen måte verfres tl andre ppbevarngsmeda, må ppbevares velrdnet g lett tlgjengelg på papr mnst 3 V* år etter regnskapsårets utlp. rgnale paprblag kan fr eksempel straks skannes, men må lkevel ppbevares på papr 3 læ år. Frslaget tl ny bkfrngslv nnehlder ngen slke krav. Alle ppbevarngsmeda er derfr tllatt så lenge frmkravene venfr er varetatt. Retnngslnjer m regnskapsfrng utlandet 1977-regnskapslven 7 kreves det at regnskapsfrngen skal fretas her landet, med mndre det er gtt dspensasjn tl frng utlandet enkelttlfeller. Dspensasjn gs nrmalt på vlkår av at: 1. regnskap g rgnale blag verfres tl Nrge senest en måned etter at årsregnskapet er avlagt g senest 1. august året etter regnskapsåret, g 2. at regnskapsmateralet skal kunne fremlegges Nrge tl enhver td på fresprsel fra kntrllmyndghetene. Både 1998-regnskapslven g frslaget tl ny bkfrngslv gr den bkfrngsplktge adgang tl å freta bkfrngen der han sev måtte nske, uten å ske m dspensasjn fr dette. Vlkårene er de samme sm nevnt venfr, jf bkfrngsfrskrften 6-3 tredje g sjette ledd. tllegg er det freslått en adgang tl å ske dspensasjn fra kravet m ppbevarng av regnskaper g dkumentasjn Nrge, jf NU 22: 2 avsntt R «*

15 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 3 ndrnger frhld tl kapttel regnskapslven 1998-regnskapslven med tlhrende frskrft nnebar vesentlge utvdelser av bkfrngsreglene på flere mråder. nkelte av dsse utvdelsene har bltt vderefrt det nye lvutkastet, men en lang rekke punkter er kke vderefrt. Dette kaptlet nnehlder en krtfattet verskt ver hvlke nye krav sm ble tatt nn 1998-reglene, men sm kke er freslått vderefrt den nye lven g frskrften. Krav 1998-regnskapslven sm kke er vderefrt frslaget tl nye bkfrngsregler Regstrerng av avtaler Regstrerng av kunderdrer Regstrerng av nterne ressursverf rnger Regstrerng av pstar på transaksjnstdspunktet Frng av ppdragsjurnal Mlpartsspesfkasjn av kntante transaksjnar med andre nærngsdrvande (mderert det nye frslaget) «ppbevarng av rdresedler, pakksedler lgn l år» ppbevarng av data standard datafrmat Anvendese av regelsettet på rapprterng etter aksjelvene 6-5 Regstrerng av avtaler mv 1998-regnskapslven nnehlder en helt annen g utvdet defnsjn av hvlke pster sm kreves regstrert regnskapssystemet enn det sm fulgte av regnskapslven av tllegg tl å kreve at alle transaksjner skal regstreres regnskapssystemet, nnehlder 1998-reglene gså krav m regstrerng av en rekke "andre dspssjner avbetydnngfr strrelsen gsammensetnngen av den regnskapsplktges eendeler, gjeld, nntekter g kstnader". Dette nnebærer at frste gangs regstrerng av en dspssjn er flyttet tl et tdlgere tdspunkt hendelsesrekken. Typsk er plkten tl regstrerng av en dspssjn flyttet fra gjennmfrngstdspunktet tl avtaletdspunktet fr dspssjnen regnskapslven stller derfr helt nye krav m regstrerng regnskapssystemet av: S-A«*< 13

16 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 - Avtaler - Kunderdrer - Frardkntrakter, termnkntrakter, psjnsavtaler g lgnende. Frslaget tl nye bkfrngsregler vderefrer kke dsse kravene m lpende regstrerng av avtaler. Det gjres lkevel ppmerksm på at plkt tl regstrerng lkevel kan flge av tlleggsbestemmelser fr særsklte nærnger g bransjer. t eksempel på dette er kravet m regstrerng av kunderdrer (mttatte ppdrag) verdpaprfretak, jf frskrft av 26. september 1996 nr 95. Bkfrngslven eller - frskrften nnehlder mdlertd kke generelle plktbestemmelser m regstrerng av avtaler eller rdrer fr regnskapsplktge fretak. Regstrerng av nterne ressursverfrnger 1998-regnskapslven nnfrte gså en ny plkt fr prduksjnsbedrfter tl lpende regstrerng av uttak av råvarer g materaler g andre drekte nnsatsfaktrer tl prduksjnen, regnskapssystemet. Dette kravet er kke vderefrt det nye frslaget. Plkt tl slk regstrerng kan lkevel flge av tlleggsbestemmelser fr særsklte nærnger g bransjer. t eksempel på dette er kravet m prsjektregnskap bygge- g anleggsvrksmhet, jf bkfrngsfrskrften Det skal lkevel bemerkes at nedre belpsgrense fr plkt tl frng av prsjektregnskap her er freslått hevet fra kr 1. pr prsjekt (frskrft av 8. januar 1986 nr 4 tl 1977-regnskapslven) tl kr 3. pr prsjekt (bkfrngsfrskrften 7-1-3) eksklusve merverdavgft. Det skal gså nevnes at det nye bkfrngsfrslaget vderefrer krav så vel g 1998-regnskapslven m regstrerng av nterne ressursverfrnger sm har betydnng fr regnskapsrapprterng g skatte- eller avgftsmessg behandlng. Dette gjelder fr eksempel bkfrng av uttak fra varelager (g tjenester) tl bruk sm drftsmddel vrksmheten. Regstrerng av pster på transaksjnstdspunktet regnskapslven av 1998 ble det sått fkus på transaksjner g regstrerng på transaksjnsdat (leverngsdat). Den frutsetter derfr regstrerng av både leverngsdat g fakturadat regnskapssystemet. Mange systemer mangler mdlertd denne funksjnalteten. Det nye bkfrngsfrslaget stller kke krav m regstrerng av leverngsdat den lpende bkfrngen. Det er tlstrekkelg å regstrere fakturadat. mdlertd frutsettes det gså her at det fretas en tlfredsstllende perdserng av nntekter g kstnader etter transaksjnsprnsppet, pptjenngsprnsppet g sammenstllngsprnsppet. Frng av ppdragsjurnal 1998-regnskapslven krever frng av ppdragsjurnal fr alle ppdrag sm den regnskapsplktge påtår seg ver td. Bestemmelsen er så mfattende at den m 14

17 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 tlnærmet nnebærer et krav m frng av prsjektregnskap. Det er frutsatt at ppdragsjurnalen skal nnehlde pplysnnger m- - ppdragsgvers navn g adresse - ppdragets art med angvelse av senere endrnger - Dat fr ppdragets ppstart - Avtalt g faktsk ferdgstllelsesdat - Medgåtte tmer g andre ytelser Kravet m ppdragsjurnal er kke vderefrt det nye frslaget. mdlertd kan det være stlt slke krav spesallvgvnngen, jf fr eksempel frskrft av 2. mars 199 nr 177 m eendmsmeglng. Sm generelt krav er mdlertd plkten tl å fre ppdragsjurnal steden erstattet av et krav bkfrngsfrskrften 7" 4-1 m dkumentasjn av medgått td fr alle tjenesteytende nærnger sm utfrer tjenester hvr vederlaget er basert på tdsfrbruk (tjenesteppdrag). Dette mfatter både tmebetalte ppdrag g fastprsppdrag. Kravet kan fr eksempel ppfylles ved etablerng av et tmeregstrerngssystem. Fretakene skal lpende dkumentere utfrte tmer pr eer g ansatt sm utfrer slke tjenester, g tmene skal kunne spesfseres pr dag frdelt på ntern td g på de enkelte kunder/ppdrag. Kravet gjelder gså prsjekter bygge- g anleggsvrksmhet sm lgger under grensen fr frng av prsjektregnskap (kr 3. eksklusve merverdavgft). Mtpartsspesfkasjn av kntante transaksjner med andre nærngsdrvende 1998-regnskapslven 22 fjerde ledd er det et generelt krav m at "fr hver rapprtperde skal regstrerte pplysnnger m kjp av varer g tjenester spesfseres på mtpart". Det er kke gjrt ne unntak fr kntante kjp, men et hrngsntat freslår at regelen bare skal mfatte kntante kjp sm er drekte knyttet tl den regnskapsplktges hvedvrksmhet. den tlhrende frskrften 3-5 er det gså stlt krav m at alle merverdavgftsplktge nærngsdrvende "fr hver rapprtperde spesfserer regstrerte pplysnnger m salg av varer g tjenester på mtparfmed unntak fr kntantsalg tl frbruker. Det har bltt rest en rekke nnvendnger av praktsk karakter mt dsse kravene m spesfkasjn av kntante varekjp g salg på mtpart. Kassasystemer er vanlgvs lte egnet tl å g slk spesfkasjn, g det må derfr eventuelt etableres parallelle systemer ved kntantsalg fr å kunne ppfylle spesfkasjnsplkten. Det er gså rest sprsmål m nytten ved mfattende mtpartsspesfkasjn av tl dels übetydelge kntantkjp g -salg. Kravet m slk mtpartsspesfkasjn er kke helt fjernet det nye frslaget, men er vesentlg mderert ved at det nå er begrenset tl bare å mfatte mtpartsspesfkasjn fr flgende kntante transaksjner (bkfrngsfrskrften 2-1 annet ledd): 15 ' :s NA-8-P

18 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 - Salg/kjp av varer eller tjenester sm er beregnet fr vderesalg eller sm drekte nnsatsfaktr kjpers prduksjn eller tjenesteleveranse - Salg/kjp hvr vederlaget utgjr kr 1. eller mer nklusve merverdavgft (jf belpsgrense hvtvaskngslven) ppbevarng av rdresedler, pakksedler g lgnende 1 år 1998-regnskapslven nnehlder et generelt krav m ppbevarng av alle rdresedler g pakksedler. Kravet gjelder både nngående g utgående rdrer g pakksedler. ttersm det kke er gtt nen speselle unntak, er ppbevarngsplkten 1 år. De nye reglene m rdresedler g pakksedler fremgår av bkfrngslven 13 frste g andre ledd. tter dsse reglene vl verken nngående eller utgående rdresedler vanlgvs anses sm ppbevarngsplktg dkumentasjn. Det fremgår av NU 22: 2 at "rdresedler fr leverng av vrksmhetens rdnære varer vl nrmalt kunne anses sm uvesentlge (g) de vl dermed kke være ppbevarngsplktge". Gjelder rdren strre nvesternger, vl ppbevarngsplkt mdlertd kunne frelgge. Pakksedler vl etter frslaget bare være ppbevarngsplktge hs selger g bare tlfeller hvr de frelgger på papr på leverngstdspunktet. Dersm selgeren versender pakkseddel elektrnsk eller bare skrver ut ett eksemplar på papr sm versendes g behldes av kjperen, vl det kke være ppbevarngsplkt fr pakkseddelen. Frslaget tl ny bkfrngslv nnfrer et sklle mellm prmærdkumentasjn g sekundærdkumentasjn. ppbevarngstdens lengde er freslått sått tl henhldsvs 1 år g 3 V år fr dsse t gruppene av dkumentasjn. Dersm det frelgger ppbevarngsplkt fr rdresedler eller pakksedler, vl dette anses sm sekundærdkumentasjn med ppbevarngsplkt 3 V år. ppbevarng av data standard datafrmat 1998-regnskapslven nnfrte et nytt krav m å kunne gjeng elektrnsk lagrede regnskapspplysnnger standard datafrmat. Det har bltt rest en rekke nnvendnger mt dette kravet.' blant annet med henvsnng tl at standard datafrmat kke er et entydg begrep, at det er fr lte knkretsert g at de regnskapsplktge gjennmgående har fr lten kmpetanse tl å ppfylle et slkt krav. Kravet er derfr kke vderefrt det nye frslaget, men det er gtt en hjemmel bkfrngslven 6 frste ledd tl eventuelt å stlle et slkt krav fremtden dersm det kke lenger er lke str uskkerhet knyttet tl knsekvensene av det. Kravet har sn bakgrunn myndghetenes behv fr effektv kntrll av regnskapene. Slk kntrll vl kunne gjennmfres mer effektvt dersm kntrllren får tlgang tl elektrnsk lagrede data fremfr å være henvst tl å gjennmfre kntrllen med utgangspunkt paprutskrfter av de samme 16 N-A-S-»*

19 ; Ny bkfrngslv - NU 22: 2 dataene. Av denne grunn nnehlder det nye lvfrslaget steden et nytt krav m at bkfrte pplysnnger sm utgangspunktet er tlgjengelg elektrnsk, kke kan slettes fr det har gått 3 Va år etter regnskapsårets slutt. Kravet gjelder bare fr fretak sm har en msetnng på mer enn 5 mll eksklusve merverdavgft. Det er vdere gtt adgang tl redusert ppbevarngstd ved avvklng (bkfrngsfrskrften 6-3 annet ledd). Rapprterng etter aksjelvene 6-15 Reglene m regstrerng, dkumentasjn g ppbevarng av regnskapspplysnnger 1998-regnskapslven får sn anvendelse på all regnskapsrapprterng sm flger av lv eller frskrft, gså mtalt sm plktg rapprterng. Slk rapprterng mfatter gså daglg leders rapprterng tl styret aksjeselskaper g allmennaksjeselskaper etter aksjelvene Dette fremgår av t. prp. nr 42 sde 216. Knsekvensen av dette er at slk rapprterng må flge 1998-regnskapslvens krav m dkumentasjn, kntrllspr, ppbevarng mv. De nye bkfrngsreglene defnerer eksplstt hvlke frmer fr regnskapsrapprterng sm mfattes av lven, g frarbedene ekskluderer styrerapprterngen etter AL 6-15 helt knkret. Dette nnebærer at slk rapprterng kke faller nn under den nye bkfrngslvens bestemmelser m dkumentasjn, kntrllspr, ppbevarng mv, men at slke frhld må vurderes frhld tl kravene aksjelvgvnngen. 17, esss N -A-8-F

20 Ny - NU 22: 2 4 Nye krav frslaget tl ny bkfrngslv g -frskrft På enkelte punkter nnehlder de nye reglene utvdede krav tl de regnskapsplktge frhld tl det sm gjelder etter g regnskapslven. Dette er dels en flge av valg av lvstruktur g dels en flge av knkrete nye bestemmelser. Dette kapttelet nnehlder en krtfattet verskt ver de utvdede kravene sm er freslått bkfrngslven med frskrft. Nærmere utdypng er gtt del nedenfr. Nye krav frslaget tl nye bkfrngsregler: verflyttng av skatte- g avgftsfrskrfter tl bkfrngslv g -frskrft pphevelse av unntaket fr prmæmærngene Utvde! kasseplkt ved kntantsalg Skjerpede mnhldskrav tl kassakvttennger Skjerpede nnhldskrav t! utgående fakturaer Skjerpede krav tt fakturenngshyppghet Nye krav tl dkumentasjn av kntantkjp Pkt! dkumentaspn av balansepstar Plkt tl å dkumentere tmebestllnger Plkt tl å dkumentere tjenesteppdrag Plkt tl a dkumentere arbefede tmer ved tmeavlnnng Plkt!l å regstrere leverandrenes rgansasjnsnummer Skjerpede krav vedrrende mregnng av valuta verfrng fra skatte- g avgftsfrskrfter tl bkfrngslv g -frskrft Dette er et sprsmål m valg av lvstruktur, men har gså faktske knsekvenser fr de bkfrngsplktge. Sprsmålet m hva sm vlle være den mest hensktsmessge plasserng av bkfrngsreglene ble tatt pp allerede Lken utvalgets utrednng av 1. august Det ble denne utrednngen fretatt en detaljert gjennmgang av bkfrngsbestemmelsene skatte- g avgftslvgvnngen g freslått å verfre en rekke av dsse tl regnskapslven. Begrunnelsen fr dette var blant annet: Utvklngen av bkfrngsbestemmelsene syntes å ha skjedd ne tlfeldg etter hvert sm behv fr å styre utvklngen hadde meldt seg på frskjellge mråder. Dette hadde medfrt tl dels parallelle g tl dels 18 \*B~V

21 ) Ny bkfrngslv - NU 22: 2 undvendg frskjellge bestemmelser, ne sm skapte uskkerhet g lten verskt ver regelverket. Samlng av de mest almnnelge bkfrngsbestemmelsene ett regelverk vlle g bedre tlgjengelghet g verskt fr brukerne. Lken-utvalget fresl å verfre generelle bestemmelser m bkfrng, dkumentasjn g ppbevarng nnenfr mrådene merverdavgft, skatt, arbedsgveravgft, lnnsregnskap mv tl regnskapslven. NU 22-2 freslås det på tlsvarende måte å verfre dsse bestemmelsene tl bkfrngslven med frskrft. Dette nnebærer at speselle bestemmelser gtt med hjemmel skatte- g avgftslvgvnngen fr eksempel bestemmelsene m nnhldskrav tl utgående fakturaer vl gjelde fr alle bkfrngsplktge g kke bare fr skatte- eller merverdavgftsplktge. pphevelse av unntaket fr prmærnærngene Sm venfr nevnt gjelder 1977-regnskapslven g lsbladfrskrften tl den fr alle sm drver nærngsvrksmhet, med unntak fr blant annet persnlge nærngsdrvende sm utelukkende drver prmærnærngene jrdbruk, gartner eller skgbruk. Når det gjelder prmærnærngene jrdbruk, gartner g skgbruk er det gtt alternatve regnskapsregler med hjemmel skatte- g avgftslvgvnngen. Allerede Lken-utvalgets utrednng av 1. august 1995 ble det freslått å ppheve de speselle regnskaps- g nterngsfrskrftene fr prmærnærngene, ettersm en kke kunne se ne behv fr et helt separat regelverk på dette mrådet. Dette synspunktet er vderefrt NU 22 ' 2, ne sm nnebærer at bkfrngslvens g -frskrftens generelle bestemmelser m ajurhld, dkumentasjn, spesfkasjn, ppbevarng av regnskapsmaterale mv gså vl gjelde fr nærngsdrvende nnenfr prmærnærngene. Utvdet kasseplkt ved kntantsalg 1998-regnskapslven medfrte en vesentlg utvdelse av plkten tl å dkumentere kntantmsetnngen ver kassaapparat, termnal eller tlsvarende system. Denne lvens 2-3 nnebærer slk plkt fr alle merverdavgftsplktge, men det er gjrt unntak den tlhrende frskrften 54 fr vsse mndre vrksmheter. På grunn av vergangsreglene tl 1998-regnskapslven ( 1-2), har dsse utvdelsene frelpg hatt lten betydnng prakss, med unntak fr de bransjene hvr det gjelder spesalregler (fr eksempel restaurantbransjen). Kravet m utvdet kasseplkt er freslått vderefrt frslaget tl nye bkfrngsregler. neste unntak gjelder bkfrngsplktge sm drver ambulerende eller spradsk kntantsalg, når kntantmsetnngen kke verstger 3 ganger flketrygdens grunnbelp lpet av regnskapsåret (bkfrngsfrskrften 4-4). 19 : NA-R-F

22 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 Skjerpede nnhldskrav tl kassakvtternger Parallelt med frslaget m utvdet kasseplkt ved kntantsalg, er det gså freslått skjerpede krav m nnhld kvtternger tl kundene fra kassaapparat, termnal eller tlsvarende system. Tlsvarende skal gså fremgå av summerngsstrmlene (papr eller elektrnsk). Dette gjelder blant annet: - Frtlpende nummererng av kassakvtterngene - Klkkeslett fr hvert enkelt salg - Beskrvelse av ytelsenes art g mfang Kassaapparatet skal kunne skrve kvtterng fr kunden fr hvert salg g være synlg fr kunden med mndre det er vanskelg gjennmfrbart. Kvtterng skal alltd skrves ut når kassaapparatet kke er synlg fr kunden. Det vses tl frslagene tl generelle regler bkfrngsfrskrften kapttel 4 g speselle regler fr særsklte nærnger g bransjer bkfrngsfrskrften kapttel 7. Skjerpede nnhldskrav tl utgående fakturaer På enkelte mråder er gså kravene tl utgående fakturaer freslått skjerpet. Dette gjelder særlg på flgende mråder: Fakturaene skal være frhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved masknelt tldelte nummer med en kntrllerbar sekvens, eller være merket på annen måte slk at fullstendg regstrerng av utfakturerte salg kan etterprves på en enkel måte, jf bkfrngsfrskrften 4-1 fjerde ledd. Presserng av plkten tl beskrvelse av ytelsenes art g mfang, jf NU 22: 2 avsntt Skjerpede krav tl fakturerngshyppghet Regler m fakturerngshyppghet har httl særlg vært gtt med utgangspunkt merverdavgftslven, ettersm dette er et sprsmål sm særlg har betydnng fr perdserngen av merverdavgften. regnskapslvgvnngen har temaet hvedsak vært behandlet ved å henvse tl gd regnskapsskkk. Bkfrngsfrskrften 4-2 nnehlder en særsklt bestemmelse m fakturerngshyppghet. Frslaget går ut på flgende: Faktura skal utstedes senest en måned etter leverng. Samlefaktura fr månedens leveranser kan lkevel utstedes nnen den 15. den påflgende måneden. Lpende tjenesteytng skal faktureres mnst t-månedlg, g senest 3 dager etter utlpet av den rdnære merverdavgftstermnen. Det er gtt særlge regler fr strm, telefn g andre ytelser sm leveres basert på målng av faktsk frbruk. Anbudsarbeder kan faktureres henhld tl kntrakt, med mndre dette avvker vesentlg fra reell fremdrft. J 2

23 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 Abnnementer, leer, avgfter 1. kan faktureres frskuddsvs, begrenset tl en perde på ett år. Nye krav tl dkumentasjn av kntantkjp Bkfrngsfrskrften 45 legger tl grunn sm generelt utgangspunkt at kravet tl dkumentasjn av kntantkjp tlsvarer kravet tl dkumentasjn av kntantsalg bkfrngsfrskrften kapttel 4. Det er pressert særsklt at kassakvtterng skal ppbevares. Dersm mttatt dkumentasjn (kassakvtterng sammen med eventuell supplerende dkumentasjn) kke tlfredsstller nnhldskravene, må kjper kreve ny salgsdkumentasjn eller kunne sannsynlggjre at kjpet er en reell utgft fr kjpers vrksmhet, jf bkfrngsfrskrften 4-5 sste ledd. Det er gtt særsklte regler m angvelse av kundens navn g adresse dkumentasjnen. Dsse reglene er nærmere drftet avsntt nedenfr. Plkt tl dkumentasjn av balansepster 1998-regnskapslven 2-4 nnehldt en ny bestemmelse m dkumentasjn av eendeler g gjeld frbndelse med utarbedelse av årsregnskapet. Denne bestemmelsen er ytterlgere utvdet frslaget tl ny bkfrngslv 11. Fr fullt regnskapsplktge freslås det at det skal frelgge dkumentasjn fr alle balansepster, med mndre de er übetydelge. Fr begrenset regnskapsplktge gjelder tlsvarende krav fr balansepstene nærngsppgaven (det skattemessge årsppgjret). ksempler på slk dkumentasjn er gtt avsntt 13.2 nedenfr. Plkt tl å dkumentere tmebestllnger Plkten tl å dkumentere tmebestllnger gjelder etter nåværende lvgvnng bare fr spesfserte bransjer g nærnger. 2-1 frskrften tl regnskapslven ble det tatt nn et generelt krav m regstrerng av tmebestllnger fr alle regnskapsplktge sm utfrer tjenester etter tmebestllng. Dette kravet er vderefrt frslaget tl ny bkfrngsfrskrft 7* 4-2, g kan ppfylles ved bruk av manuelle eller elektrnske systemer. tllegg er det gtt utvdede krav tl hva sm skal regstreres nnenfr hårplee, frsrvrksmhet g skjnnhetsplee (bkfrngsfrskrften 7-3-3). Plkt tl å dkumentere tjenesteppdrag nåværende lvgvnng er det fr vsse bransjer g nærnger fastsatt krav m frng av ppdragsjurnal, jf frskrft av nr Sm venfr nevnt ble dette kravet vesentlg utvdet 1998-regnskapslven ved at det ble nnfrt detaljerte krav m frng av ppdragsjurnal fr alle regnskapsplktge sm påtår seg ppdrag ver td. Kravet m ppdragsjurnal er kke vderefrt frslaget tl ny bkfrngslv, men det er steden freslått krav bkfrngsfrskrften m dkumentasjn av medgått td fr alle tjenesteytende nærnger sm utfrer tjenester hvr 21 21

24 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 vederlaget er basert på tdsfrbruk (tjenesteppdrag). Dette mfatter både tmebetalte ppdrag g fastprsppdrag. Fretakene skal lpende dkumentere utfrte tmer pr eer g ansatt sm utfrer slke tjenester, g tmene skal kunne spesfseres pr dag frdelt på ntern td g på de enkelte kunder/ppdrag. tllegg frelgger det særsklte krav fr speselle bransjer g nærnger, fr eksempel bygge- g anleggsvrksmhet g ulke frmer fr meglervrksmhet. Plkt tl å dkumentere arbedede tmer ved tmeavlnnng Reglene m dkumentasjn av lnn g utgftsgdtgjrelser er hvedsak vderefrt uendret fra tdlgere lvgvnng. mdlertd er det bkfrngsfrskrften 4-6 femte ledd freslått en ny bestemmelse m dkumentasjn av arbedede tmer fr ansatte sm helt eller delvs gdtgjres basert på antall arbedede tmer. Dkumentasjnen pr. ansatt skal mnmum nnehldet - Dat fr utfrt arbed - Antall tmer den aktuelle dat - Sum tmer fr den aktuelle perden Dkumentasjnen kan være manuelt utarbedet - fr eksempel tmelster på papr - eller frm av elektrnske tdsregstrerngssystemer. Plkt tl å regstrere leverandrenes rgansasjnsnummer bkfrngsfrskrften 2-1 nr 4er det freslått et nytt krav m regstrerng av leverandrenes rgansasjnsnummer leverandrspesfkasjnene (reskntr). Henskten med dette er dels å skre bkfrng på krrekt leverandr, dels å legge bedre tl rette fr sammenlgnng av pplysnnger mellm regnskapsplktge. Skjerpede krav vedrrende mregnng av valuta lkhet med g 1998-regnskapslven åpner gså det nye lvfrslaget fr bkfrng fremmed valuta når dette er fretakets funksjnelle valuta, jf bkfrngsfrskrften 32. mdlertd er det her mer spesfserte regler fr slk frng enn tdlgere, tllegg tl at det er gtt mer spesfserte regler fr mregnngen tl nrske krner frbndelse med plktg regnskapsrapprterng. mregnng tl nrske krner skal skje mnst en gang året ved bruk av ffselle gjennmsnttskurser. Unntak gjelder fr bkfrngsplktge sm kke utarbeder balanse frbndelse med regnskapsrapprterngen, sm enten må freta mregnngen tl kursene på transaksjnstdspunktet eller bruke månedlge ffselle gjennmsnttskurser ved mregnngen. Det er vdere pressert at belp sm nngår plktg regnskapsrapprterng av lnn g merverdavgft, skal låses nrske krner tl transaksjnsdagens kurs. Det samme gjelder drftsmdler sm avskrves skattemessg g andre eendeler g gjeld hvr skattelven har egne vurderngsregler m valuta. 22

25 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 DL SAMLT PRSNTASJN AV FRSLAGT TL NY BKFØRNGSRGLR - NU 22: 2 5 Lvmdell g frmål Utkastet tl ny bkfrngslvgvnng skller seg på flere punkter fra tdlgere regler på mrådet. Dette gjelder både lvstruktur g frmålsbeskrvelse. Lvmdell g frmål * gen bkfrngslv g frskrft * Samlng av bkfrngsregler vedrrende skatt g avgft ny bkfrngslv g frskrft Grunnleggende frutsetnnger fl bud") Gd bkfrngsskkk Frmål: * Å etablere grunnlag fr plktg regnskapsrapprterng * Å mulggjre kntrll g nnsyn (vareta kntrll- g gransknngsbehv) stedet fr å la bkfrngsreglene nngå sm en del av regnskapslven, slk tlfellet var regnskapslven av 1977 g 1998, freslås det NU 22: 2 at de fastsettes en egen lv; bkfrngslven. Begrunnelsen fr å samle reglene en separat lv, er at bkfrngsreglene har et annet frmål enn årsregnskapsreglene. Dette er gså tlsvarende mdell sm man har valgt Sverge g Danmark. Utgangspunktet fr utarbedelsen av lv- g frskrftsfrslaget har vært regnskapslven av 1998 med tlhrende regnskapsfrskrft. Utvalgets målsettng har vært at flgende skal være sentrale elementer det nye lvfrslaget: - Strukturen 1998-regnskapslven : v. A!..f

26 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 - Målsettngen 1998-regnskapslven m bedre samrdnng av bkfrngsregelverket - "Den gde prakss" med utsprng 1977-regnskapslven Når det gjelder de utfyllende bestemmelsene tl lven, har utvalget valgt å vderefre den tankegangen m samrdnng sm ble nnfrt regnskapsfrskrften fra 1999 (samlefrskrft). Det vl s at de fleste bestemmelsene på bkfrngens mråde vl fnnes én g samme lv g frskrft, både de sm tdlgere var hjemlet regnskapslvgvnngen g generelle bestemmelser med hjemmel skatte- g avgftslvgvnngen. Speselle bestemmelser er mdlertd freslått behldt særlvgvnngen. t nytt element er at reglene bygger på et sett med grunnleggende frutsetnnger sm er nærmere angtt lvteksten. Dette er frutsetnnger sm alltd må være tl stede dersm lvens ntensjn g detaljregler skal kunne ppfylles. Samtdg vl de grunnleggende frutsetnngene være retnngsgvende ved lsnng av sprsmål sm kke er detaljregulert lven eller frskrften. Kravet m å flge gd regnskapsskkk er behldt, men vderefrt gjennm det nye begrepet "gd bkfrngsskkk". Dette reflekterer ngen realtetsendrng det den rettslge standarden gd bkfrngsskkk er tltenkt samme funksjn sm gd regnskapsskkk har regnskapslvene av 1977 g ndrngen er kun gjrt frd man mener det nye begrepet er mer beskrvende fr det frhldet det skal dekke. Frmål Utgangspunktet fr utfrmngen av regelverket er å ppfylle fratakets plktge regnskapsrapprterng (f eks årsregnskapet, lgnngsppgaver, nva-ppgaver lgn) g at kntrll- g gransknngsbehvet varetas. Dette er str utstreknng bestemmende fr hva sm skal bkfres g når bkfrng skal skje. Fr å underbygge den plktge regnskapsrapprterngen g vareta behvet fr nnsyn g kntrll, er det gså gtt bestemmelser m utarbedelse av spesfkasjner ("lvbestemte spesfkasjner") g ajurhld. Plktg regnskapsrapprterng g lvbestemte spesfkasjner avgjr hvlke pplysnnger sm skal nngå bkfrngen. Bkfrngen må skje et nærmere defnert regnskapssystem. Det skal frelgge dkumentasjn av både regnskapssystemet, bkfrte pplysnnger g balansen. Flgende mdell er gtt NU 22: 2 avsntt 4.5: 24 N-l-S-f

27 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 Lvmdell MWlMm* f*æf-. Fgur- Lvmdell (NU 22: 2 avsntt 4.5). 25 '*/ :. N-4-«-F

28 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 6 Hvem sm er bkfrngsplktge Lvutkastet nnfrer begrepene regnskapsplkt g bkfrngsplkt. dette kapttelet drftes mfanget av bkfrngsplkten. Bkfrngsplktge Bkfrngsplktge frslaget tl ny bkfrngslv = regnskapsplktge elter regnskapslven Dvs at bkfrngsplkten mfatter: - Fullt regnskapsplktge etter 1998-regnskapslven (årsregnskapspktge, jf 1-2 frste ledd) - Begrenset regnskapsplktge etter 1998-regnskapsl /en ( 1-2 annet ledd) - Den sm pålegges bkfrngsplkt ved enkeltvedtak * Gruppe 1: Regnskaps- g bkfrngsplktge * Gruppe 2: Bkfrngsplktge nnfrngen av begrepet "bkfrngsplktge" nnehlder ngen realtetsendrng frhld tl 1998-regnskapslven med hensyn tl hvem sm har bkfrngsplkt.det vl frtsatt være alle sm er regnskapsplktge etter regnskapslven (dvs de sm er pplstet regnskapslven 1-2 frste ledd) samt "enhver sm har plkt tl å levere nærngsppgave eller msetnngsppgave (dvs er skatteplktg sm nærngsdrvende g/eller mvaplktg, jf någjeldende 1-2 annet ledd regnskapslven). Sm nå vl det dessuten være anlednng fr lgnngskntret, fylkesskattekntret eller sentralskattekntret tl enkelttlfelle å pålegge den sm antas å drve nærngsvrksmhet bkfrngsplkt fr den vrksmhet sm drves (jf gjeldende 1-2 tredje ledd regnskapslven). Slkt pålegg kan begrenses tl å gjelde enkelte bestemmelser lven, g det kan bare gs fr t år av gangen. 26

29 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 7 Sentrale begreper Utkastet tl ny bkfrngslv nnfrer dels nen nye begreper g dels nen nye defnsjner av ekssterende begreper. Begrepsapparatet frslaget tl ny bkfrngslv Regstrerng * Bkfrng * Rktg regnskapsrapprterng * Lvbestemt spesfkasjn * Regnskapssystem * Dkumentasjn frslaget pereres det med en rekke begreper sm hver fr seg er avgjrende fr frståelsen av frslaget. Fr den nærmere redegjrelsen, kan det derfr være hensktsmessg å få en rask g nnledende nnfrng hvlke de er g hva de betyr (ref NU 22: 2 avsntt 4.3.3): Regstrerng: Manuell eller elektrnsk verfrng av pplysnnger tl dkumenter, lster, jurnaler g lgnende eller tl elektrnske regstre. Regstrerng kan fretas fr å utarbede dkumentasjn, fr å bearbede g rapprtere pplysnnger eller en kmbnasjn. Bkfrng: Bkfrng mfattes av regstrerngsbegrepet. Det har mdlertd en snevrere betydnng. frslaget er begrepet defnert sm "regstrerngav transaksjner g andre regnskapsmessge dspssjner sm drekte påvrker eendeler, gjeld, egenkaptal, nntekter eller kstnader regnskapssystemet". Begrepet er således betydelg begrenset frhld tl regstrerngsbegrepet regnskapslven, det bkfrng nå begrenses tl "ppdaterng av kntspesfkasjn (hvedbk) g av kunde- eller leverandrspesfkasjner (reskntr). Dette betyr prakss at bkfrng representerer en debet- 27.:.,: N 'V. R

30 Ny bkfrnjslv - NU 22: 2 /kredtpsterng." All nnleggelse av data regnskapssystemet frut fr bkfrngstdspunktet, defneres sm regstrerng (eller gså pre-regstrerng. Plktg regnskapsrapprterng: Årsregnskap g annen hstrsk regnskapsrapprterng sm flger av lv eller frskrft. Plktg regnskapsrapprterng er skrftlg frm, avgs tl fastsatte tdspunkter, rettes tl eksterne parter g har et frhåndsdefnert nnhld. Kravet tl skrftlghet utelukker kke at plktg regnskapsrapprterng er elektrnsk frm (jf fr eksempel leverng av lgnngsppgaver avgverlsnngen g mva-ppgaver ver nternett). Lvbestemt spesfkasjn: Detaljgjengvelse g/eller sammenstllnger av bkfrte pplysnnger, eksempelvs frdrnger g gjeld pr mtpart (reskntr), lnn g trekk, samt avgfter g avgftsgrunnlag. Det sm kjennetegner spesfkasjner sammenlgnet med plktg regnskapsrapprterng, er at spesfkasjnene skal frelgge hs den bkfrngsplktge, mens den plktge regnskapsrapprterngen gså sendes tl eksterne parter. Regnskapssystem: System bestående av en eller flere kmpnenter sm benyttes tl g sm mulggjr prduksjn av plktg regnskapsrapprterng g lvbestemte spesfkasjner ("utdata" fra regnskapssystemet), g sm er nnrettet slk at pplysnngsplkten kan varetas. Kmpnentene kan være manuelt vedlkehldte lster, jurnaler et eller elektrnske systemer (prgramvare). Det pereres med tre hvedtyper: 1. Dkumentasjn av bkfrte pplysnnger sm vser pplysnngenes berettgelse. Dkumentasjnen representerer "nndata" tl regnskapssystemet, g kan være mttatt fra eksterne parter eller utarbedet nternt. n pplysnng kan være dkumentert ved flere fysske dkumenter eller dkumentasjn annet frmat - fr eksempel elektrnske fakturaer. 2. Dkumentasjn av regnskapssystemet sm beskrver ppbygnngen g hvrdan bkfrte pplysnnger, herunder systemgenererte pster, kan kntrlleres. 3. Dkumentasjn av balansen sm bekrefter fullstendghet, nyaktghet g realtet av alle vesentlge balansepster. Dkumentasjn av balansen vl kke seg sev være grunnlag fr bkfrng, men vl være en ny ppstllng av allerede bkfrte pplysnnger. 7.1 Begrepene relatert tl en transaksjnskjede Det kan være llustrerende å knytte begrepene tl en transaksjnskjede langs en tdsakse, slk det er gjrt NU 22: 2 avsntt Speselt vl nyanserngen mellm dkumentasjn g lvbestemte spesfkasjner bl klarere når begrepene sees frbndelse med bkfrngstdspunktet. V-K-f 28

31 ) Ny bkfrngslv - NU 22: 2 Begrepene relatert tl en transaksjnskjede Td ngen regstrerngsplkt. nntredelse av plkt tl å utstede dkumentasjn (den ene avtaleparten), bkfre dkumentasjnen g nkludere pplysnngene plktg regnskapsrapprterng g lvbestemte spesfkasjner (begge partene). Jf 3-5 g 7. Utstedelse av dkumentasjn sm grunnlag fr bkfrngen, f eks faktura, lnnsdkumentasjn mv. Skjer på grunnlag av dkumentasjnen. Hvlke pplysnnger sm skal bkfres, bestemmes av kravene tl lvbestemte spesfkasjner g plktg regnskapsrapprterng. HK. Prduseres av regnskapssystemet. nternt utarbedede ppstllnger, lvbestemte spesfkasjner, dkumentasjn av bkfrte pplysnnger eller annen dkumentasjn mttatt av eksterne parter. Merk: Utarbedelse av lvbestemte spesfkasjner g plktg regnskapsrapprterng skjer kke ndvendgvs samme rekketlgen sm fguren. Prduseres av regnskapssystemet Fgur- Begrepene relatert tl en transaksjnskjede (NU 22: 2 avsntt 4.3.9). Fasene relaterer seg tl transaksjner. Øvrge regnskapsmessge dspssjner vl nrmalt flge en tlsvarende tdsakse, men med fase 3 sm startpunkt. 29 ''vv:':':;* \A-R-F

32 Ny bkfrngslv - NU 22: 2 3 Grunnleggende frutsetnnger - "De t bud" Utkastet tl ny bkfrngslv nnehlder en frm fr knseptuelt rammeverk frm av 1 grunnleggende frutsetnnger fr bkfrngen. Dette er en nyskapnng frhld tl tdlgere regulerng av bkfrngsmrådet. Grunnleggende frutsetnnger 1 Reg nskapssystem 2 Fullstendghet 3 Realtet 4 Nyaktghet 5 Åjurhd 6 Dkumentasjn av bkfrte ppysnnger Sprbarhet 8 ppbevarng 9 Skrng 1. Gd bkfrngsskkk Ved utarbedelsen av reglene har utvalget tatt utgangspunkt et sett med grunnleggende frutsetnnger fr bkfrngen, g sm gså er eksplstt defnert lvteksten. Henskten med frutsetnngene har vært å etablere et vdere knseptuelt rammeverk enn det sm ppnås gjennm angvelse av frmålet alene. denne frbndelse er det gså erkjent å være praktsk umulg å etablere et regelverk sm er dekkende alle stuasjner, sev med utfyllende velednng gd regnskapsskkk. Frmålet g de grunnleggende frutsetnngene vl således være retnngsgvende når det ppstår frhld sm kke er drekte regulert lven eller frskrften. De vl gså være frende fr utvklngen av gd regnskapsskkk (gd bkfrngsskkk) g dersm det ppstår tvl m tlknngen av regelverket. Den ttale pplstngen er sm flger (lvfrslaget 4): 1. Regnskapssystem. Det må frelgge et rdentlg g versktlg regnskapssystem sm mulggjr prduksjn av plktg regnskapsrapprterng g lvbestemte spesfkasjner, g sm er nnrettet slk at pplysnngsplkten kan varetas. 3 M-4.-R-F

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne

I~o: - 28.02.05. l.a:.r:tall oppgaver: - ,10. -- - i From: O - Skrtve- og tegnesaker. Kalkulator uten tekstminne Byggskader G høgsklen sl Emne: Emnekde: Faglge veledere: ru:pe{r): jeksaensppgaven f1:n" sder (nkl g rehablterng LV 207 B Hans J Berge bestar av: frsden): 4 Tllatte hjelpemdler: : 280205 la:r:tall ppgaver:,10

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Regnskapsstatistikk for aksjeselskaper 1996 Dokumentasjon

Regnskapsstatistikk for aksjeselskaper 1996 Dokumentasjon 98/5 Ntater 998 Anta Bjerkestrand g Sssel Fjeld Regnskapsstatstkk fr aksjeselskaper 996 Dkumentasjn Avdelng fr øknmsk statstkk/seksjn fr utenrkshandel energ g ndustrstatstkk nnhld nnlednng 2 Publserng

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Tl andelseerne Holberg Global og Holberg Rurk Bergen, 24. november 2017 Innkallng tl andelseermøte Vedtektsendrnger verdpaprfondene Holberg Global og Holberg Rurk Forvaltnngsselskapet Holberg Fondsforvaltnng

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte:

Appendiks 1: Organisering av Riksdagsdata i SPSS. Sannerstedt- og Sjölins data er klargjort for logitanalyse i SPSS filen på følgende måte: Appendks 1: Organserng av Rksdagsdata SPSS Sannerstedt- og Sjölns data er klargjort for logtanalyse SPSS flen på følgende måte: Enhet År SKJEBNE BASIS ANTALL FARGE 1 1972 1 0 47 1 0 2 1972 1 0 47 1 0 67

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprsjektet Riktigere pririteringer i spesialisthelsetjenesten Mttak, vurdering g registrering av henvisninger til planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 1 Målgrupper Spesialister sm vurderer

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden

Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden ato: 07.01.2008 aksbehandler: DH Seleksjon og uttak av alderspensjon fra Folketrygden Dette notatet presenterer en enkel framstllng av problemet med seleksjon mot uttakstdpunkt av alderspensjon av folketrygden.

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

NO kapittel 3.5 Næringsstruktur og faktoravlønning, Stolper Samuelson, Rybczynski

NO kapittel 3.5 Næringsstruktur og faktoravlønning, Stolper Samuelson, Rybczynski 1 Frelesnng 10 NO kapttel 3.5 Nærngsstruktur g faktravlønnng, Stlper Samuelsn, Rybczynsk 3.5 Lang skt Lkevekt arbeds g kaptalmarkeder Relevansen av langtdslkevekt Ikke skkert v får knvergens, en dynamsk

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Oversikt over tester i Econ 2130

Oversikt over tester i Econ 2130 1 HG Revdert aprl 213 Overskt ver tester Ec 213 La θ være e ukjet parameter (ppulasjs-størrelse) e statstsk mdell. Uttrykket ukjet parameter betyr at de sae verde av θ ppulasje er ukjet. Når v setter pp

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/ Forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skfte eendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter Og Kjøper: kalt selger Rssa kommune Rådhusveen

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn)

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn) Arr15;* Nrs[< $jrmatsenter g Linnea Raclgivninrg AvraLE MELLM. /Vnsr SlluersrNrER (renrcsctvtn) OG Ltuttsd RActvwtuc trurc Svtnnsrv, zrgnr: 984295790 (mvrnetrt/n) L AvralpNs TNNHLD Avtalen gjelder leveranse

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Kapittel og Appendix A, Bævre og Vislie (2007): Næringsstruktur, internasjonal handel og vekst

Kapittel og Appendix A, Bævre og Vislie (2007): Næringsstruktur, internasjonal handel og vekst 1 Frelesnng 9 Kapttel.6-3.1 g Appendx A, Bævre g Vsle (007: Nærngsstruktur, nternasjnal handel g vekst Egenskaper ved betngete etterspørselsfunksjner Hmgentet Kstnadsfunksjnen er hmgen av grad 1 faktrprsene,

Detaljer

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver

Rapport 2008-031. Benchmarkingmodeller. incentiver Rapport 28-3 Benchmarkngmodeller og ncentver CO-rapport nr. 28-3, Prosjekt nr. 552 ISS: 83-53, ISB 82-7645-xxx-x LM/ÅJ, 29. februar 28 Offentlg Benchmarkngmodeller og ncentver Utarbedet for orges vassdrags-

Detaljer

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f).

Eksamen ECON 2200, Sensorveiledning Våren Deriver følgende funksjoner. Deriver med hensyn på begge argumenter i e) og f). Eksamen ECON 00, Sensorvelednng Våren 0 Oppgave (8 poeng ) Derver følgende funksjoner. Derver med hensyn på begge argumenter e) og f). (Ett poeng per dervasjon, dvs, poeng e og f) a) f( x) = 3x x + ln

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Randi Eggen, SVV Torunn Moltumyr, SVV Terje Giæver. Notat_fartspåvirkn_landeveg_SINTEFrapp.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT GJELDER SINTEF Teknolog og samfunn Transportskkerhet og -nformatkk Postadresse: 7465 Trondhem Besøksadresse: Klæbuveen 153 Telefon: 73 59 46 60 Telefaks: 73 59 46 56 Foretaksregsteret: NO 948 007

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

-Aniänfáíiffiåííifi5fä1i. Antailayr éktététauet 29 DES {is. Norméltapsfirosent. kjell vidar Seljevoll. Isrw *f~';. xmljne.

-Aniänfáíiffiåííifi5fä1i. Antailayr éktététauet 29 DES {is. Norméltapsfirosent. kjell vidar Seljevoll. Isrw *f~';. xmljne. l I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Teleaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler kjell vdar Seljevoll M Q3;-.19"9,2 :sr. Vår re. (bes

Detaljer