Felles ansvar for elevenes læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles ansvar for elevenes læring"

Transkript

1 Felles ansvar for elevenes læring Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole

2 Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole... 3 Jessheim videregående skole... 4 Skolens opplæringstilbud skoleåret 2014/ Samarbeid med foresatte... 6 Kontaktlærers oppgaver... 8 Praktiske opplysninger... 9 Elevsamtalen Rutiner ved fravær Krav til fagsammensetning. 12 Prosjekt til forrdypning. 13 Tilpasset opplæring Vurdering Orientering om Akershus fylkeskommunes PC-ordning Elevtjenester skoleåret 2014/ Elevenes skolemiljø Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 2

3 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole Den enkelte elevs læring er skolens primære oppgave. Elever har forskjellig utgangspunkt, mange måter å lære på og ulike mål for videre karriere. Vi som arbeider på Jessheim videregående skole skal i fellesskap tilby en opplæring der alle elever utvikler sin sosiale og sin faglige kompetanse og opplever mestring - både individuelt og i samarbeid med andre. Vår hovedmålsetting: Alle elever opplever mestring og opplevelsen av å lykkes ut fra egne forutsetninger Alle elever forlater Jessheim videregående skole med en planlagt kompetanse Akershusskolen er opptatt av at: alle elever møtes med respekt og tro på at de kan lære dersom de får utfordringer alle elever skal fullføre opplæringen med best mulig resultater likeverd betyr at elever med ulike utfordringer må møtes på ulike måter læring handler om å lykkes og om å ville refleksjon og åpenhet rundt egen undervisning er en forutsetning for kollektiv læring Foreldresamarbeid I arbeidet med å skape en god skole der alle elever opplever mestring og utvikling er foresatte en viktig ressurs. Vi vil derfor invitere hver enkelt av dere til et aktivt samarbeid. Forskning viser at elevene lykkes bedre når skole og hjem samarbeider om elevenes læring. Tilstedeværelse/Fravær Våre viktigste virkemidler i arbeidet med å skape en god skole for alle, er engasjerte og dyktige medarbeidere som i fellesskap utvikler gode læringsbetingelser for og sammen med elevene. En viktig forutsetning for dette er at alle elever deltar aktivt i sitt eget og klassens læringsarbeid hver dag. Tilstedeværelse er en viktig forutsetning for læring og vurdering fram til et bestått resultat. Mestringsopplevelser, tilpasset opplæring, motivasjon, tilhørighet, individuell oppfølging og personlig utvikling oppnås når elevene deltar aktivt i skolen hver dag. Med ønske om godt samarbeid! Marit Gran Rektor Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 3

4 Jessheim videregående skole Jessheim videregående skole er Akershus største videregående skole med 1150 elever og 8 utdanningsprogram 8 utdanningsprogram Stor avdeling for tilpasset opplæring for mindre grupper innen alle utdanningsprogram Opplæring for barnevernet/barneverninstitusjoner Grunnskoleavdeling Opplæring i psykiatriske institusjoner 1150 elever på hovedskolen på dagtid Voksenopplæring for ca 200 elever på kveldstid 60 elever på Ullersmo fengsel 241 ansatte Samarbeidsavtale der skolen samhandler med ungdomsskoler i nærmiljøet om faget utdanningsvalg, Arbeidslivsfag, forsering av fag og gode overgangsordninger mellom skoleslagene står sentralt Godt samarbeid med lokalt næringsliv og vi bruker næringslivet som opplæringsarena for mange av våre elever Ansvarlig for oppfølging av fagnettverkene i de videregående skolene på Romerike Ansvar for regionale prosjekter Universitetsskole Skolens ledelse Rektor Assisterende rektor Assisterende rektor Økonomileder Administrasjonsleder Studieinspektør Studieledere: Marit Gran Svein Grøndahl Kristina Samsing Kjersti Trøgstad Sunde Kirsten Janette Hansen Christian Andresen Gunn Tordis Bertinussen John Olav Berg Elin Herstad Ingvill Sogge Eliska Tellesbø Kontakt med skolen Telefon: E-post: Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 4

5 Skolens opplæringstilbud 2014/2015 Innføringskurs for minoritetsspråklige elever Vg1: o Studiespesialisering o Studiespesialisering med formgivning o Studiespesialisering minoritetsspråklig o Musikk, dans, drama o Helse- og oppvekstfag o Design og håndverksfag o Bygg- og anleggsteknikk o Elektrofag o Teknikk og industriell produksjon o Service og samferdsel o Tilrettelagte kurs for elever i mellomstore og store grupper innen de fleste utdanningsprogram Vg2: o Studiespesialisering o Studiespesialisering med formgivning o Studiespesialisering minoritetsspråklig o Musikk og drama o Servise, salg og sikkerhet o Reiseliv o IKT-servicefag o Klima-, energi- og miljøteknikk o El-energi o Helseservicefag o Helsearbeiderfag o Industriteknologi o Arbeidsmaskiner o Kjøretøy o Tilrettelagte kurs for elever i mellomstore og store grupper innen de fleste utdanningsprogram Vg3: o Studiespesialisering o Studiespesialisering med formgivning o Studiespesialisering minoritetsspråklig o Musikk og drama o Helsesekretær o Påbygging til generell studiekompetanse Voksenopplæringstilbud: o Generell studiekompetanse dag og kveld o Helseservice, helsesekretær, barne- og ungdomsarbeiderfag, transport- og logistikkfag Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 5

6 Samarbeid med foresatte En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen, men vil endre karakter og form etter hvert som elevene blir eldre og får større ansvar for egen læring og utvikling. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Opplæringsloven, forskrift til loven og læreplanverket danner grunnlaget for samarbeidet, og foreldrene/de foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid faglig og sosialt. Kilde: Kunnskapsdepartementet Viktigheten av samarbeid mellom hjem og skole er forankret i lovverket på følgende måte: Kapittel 20 i forskrift til opplæringsloven 20-1 Formålet med foreldresamarbeid Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeid skal bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen mellom anna for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som fører til at fleire fullfører vidaregåande opplæring Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar som ikkje er myndige etter verjemålslova 1 gjennom heile opplæringsåret. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. Plan for skole- og hjem samarbeid ved Jessheim videregående skole 2014/2015 Skolens erfaring er at tett samarbeid mellom hjem og skole er en av de viktigste og mest virkningsfulle faktorer for å øke elevenes tilstedeværelse i skolen. Plan for samarbeid med forsatte: 26. august, Vg1 foreldremøte studieforberedende utdanningsprogram 27. august, Vg1 foreldremøte yrkesfaglige utdanningsprogram 2. september, Vg2 foreldremøte alle utdanningsprogram Konferansetimer med foresatte til Vg1 og Vg2 elever uke Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 6

7 13. november, foreldrekveld med muligheter til å møte alle klassens lærere 29. januar, foreldrekveld knyttet til veien videre for Vg1 og Vg2 elever Skolen ser det som svært viktig at foresatte deltar på møter og konferansetimer. Dette er en rettighet som alle bør benytte seg av Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven har rett til å vere med i samtalen med foreldra. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter undervegsvurderinga. Fra opplæringslova 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter Foreldra til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg: a) varsling om eleven sitt fråvær b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. 3-7 c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar etter opplæringslova og forskrifta d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagd teieplikt etter anna lovgiving. Skolens praksis knyttet til lovverket a) Tema ved samtalen med foresatte midtveis i 1.halvår for Vg1 og Vg2 elever. Det er en del av halvårsvurderingen der foresatte skriver under. Etter dette orienteres foresatte der fravære øker eller der det inngås spesielle avtaler om oppfølging. b) Elevene får skriftlig varsel i henhold til lovverket og på et tidspunkt som gjør det mulig med forbedringer c) Orientering på første foreldremøte der foresatte inviteres til dialog rundt foreldresamarbeid er en del av den oppfølging kontaktlærer har sammen med hjemmet Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 7

8 Kontaktlærer Kontaktlærer er bindeleddet mellom hjem og skole. Her orienterer vi kort om kontaktlærers oppgaver knyttet til hjem/skole samarbeid Opplæringslovas 8-2 Organisering av elevene i grupper kvar elev skal være knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med heimen. Kontaktlærer har hovedansvaret for læringsarbeid i klasserom og verksted og leder klasseteamet som i fellesskap skal gi den enkelte elev tilpassa opplæring. Ledelsen og team for elevtjenester er støttespillere i dette arbeidet Kort oversikt over kontaktlærers oppgaver Kontaktlærer har ansvaret for: Praktisk Administrativt Lede klasseteam og koordinere informasjon og læringsarbeidet i klassen Gjennomføre elevsamtaler Sosial- Pedagogisk Samarbeid med foresatte Utvikling av elevenes sosiale kompetanse og et godt læringsmiljø Samarbeide med team for elevtjenester om elever med spesielle behov Faglig Følge opp elevenes helhetlige kompetanse Legge til rette for å følge opp elevdeltakelse i faglig arbeid sammen med klasseteamet Utvikling av elevenes læringsstrategier Kontaktlærer og alle klassens lærere har ukentlig trefftid for foresatte. Kontaktlærer vil orientere hjemmet om disse tidene. Skolens sentralbord har også oversikt over dette. Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 8

9 Praktiske opplysninger tema på foreldremøte går i klasse:.. Utdanningsprogram: programområde.. Kontaktlærer: Klassens lærere Navn Fag Trefftid Informasjon Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 9

10 Elevsamtalen Fra forskrift til vurdering Eleven har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren om si utvikling i forhold til kompetansemåla i faga som ein del av undervegsvurderinga. Lærvaren skal vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf.opplæringslova 5-1 og 5-4. Skolens praksis Første elevsamtale finner sted i uke I forkant av disse elevsamtalene skal det være et klasseteammøte der elevsamtalen er et av temaene. Elevene skal få utlevert samtaleskjema i forkant av samtalene og oppfordres til å forberede seg til denne samtalen. Elevene setter seg mål for eget læringsarbeid. Andre elevsamtale finner sted i uke 5 7. I forbindelse med halvårsvurdering Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal beskrive kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget I forkant av den elevsamtalen avholdes det et klasseteammøte der lærerne i fellesskap gir innspill til elevenes faglige utvikling og hvordan eleven skal øke sin kompetanse. I denne elevsamtalen bør en ta utgangspunkt i de målene elevene satte i den første elevsamtalen. I etterkant av elevsamtalen samhandler klassens lærere om utfordringer og framdrift for elevene. Skjema for elevsamtale kan elevene finne på It s learning slik at de kan forberede seg til samatalen. Skjema til konferansetime for foresatte sendes ut sammen med invitasjonen til samtalen Oppstartssamtale for IKO- elever Vårt mål er at alle elever skap lykkes ut fra egne forutsetninger. Vi vet av erfaring at jo tidligere en kommer i gang med systematisk arbeid jo bedre er forutsetningene for å lykkes. Skolen har tatt i bruk IKO modellen i sitt arbeid med tilpassa opplæring. Gjennom IKO (identifisering, kartlegging og oppfølging) vil den enkelte elev få hjelp der det tidligere har vært utfordringer. Kontaktlærer vil i løpet av første skoleuka ha en kort oppstartssamtale med elever som har hatt: høyt fravær (over 6 %) karakteren 2 eller lavere i matematikk og norsk går om igjen på samme eller annet utdanningsprogram (disse vil også ha samtale med rådgiver) Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 10

11 Rutiner ved fravær Fravær er den vanligste årsaken til at elevene ikke lykkes i skolen. Vi legger derfor vekt på et godt arbeid for å motivere elevene til å være tilstede i skolen. Fravær og fraværsoppfølging er regulert i lovverket. Det er viktig at foresatte gjør seg kjent med dette Føring av fråvær i vidaregåande opplæring Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Lærerne fører fravær daglig Elevene har ansvar for å følge opp eget fravær Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. De som kommer inn under en eller flere av punktene a) - f) må søke skolen på eget skjema som finnes på It s learning. Søknadsfrist er 2.juni Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål gjøres etter avtale med rektor. Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 11

12 Krav til fagsammensetning på studiespesialiserende utdanningsprogram ved Jessheim videregående skole Krav til fagsammensetning fastsettes av Utdanningsdirektoratet i rundskriv UDir Disse blir gjennomgått årlig for elever og foresatte i forkant av søknad om valgfrie programfag for Vg2 og Vg3. 1) Elevene har, etter fullført Vg1, rett til inntak på ett av programområdene på Vg2. Jessheim videregående tilbyr alle tre programområder innen studiespesialisering: Programområde for realfag Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Programområde for formgivingsfag 2) Alle elever må ha minst to programfag innen sitt valgte programområde. Disse to programfagene må de ha fordypning som fag i hvert av årene Vg2 og Vg3. Alle fire programfagene har 140 årstimer. Det er ett unntak se spesielt om nivå 3 i fremmedspråk under. 3) I tillegg må alle ha to andre programfag, hver på 140 årstimer, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse fagene kan hentes fra eget programområde, eller et av de andre programområdene. Fagene kan være fra forskjellige program 4) Elever som har matematikk som programfag i Vg2, må ha et 84 eller 140 årstimers programfag fra sitt programområde, eller fra programområde for realfag. 5) Nivå 3 i fremmedspråk kan bare gjennomføres i Vg3, men det kan likevel gå inn som ett av de to programfagene i pkt 2) og dermed erstatte et av de toårsfagene som eleven har startet med. 6) Elever som har programområde for formgivingsfag, har valgt sitt programområde ved oppstart på Vg1. På Vg2 og Vg3 får elevene tildelt to programfag innen eget programområde, og omfattes ikke av kravene for sammensetning av fag som gjelder de øvrige programområdene. Valg av programfag til Vg3 Elevene på Vg2 velger programfag for Vg3 i begynnelsen av februar 2015 Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 12

13 Prosjekt til fordypning for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram Prosjekt til fordypning er et praktisk fag der elevene kan prøve ut og fordype seg i aktuelle lærefag Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer. Fellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt for å inngå lærekontrakt, jf i forskrift til opplæringsloven. Lærebedriften avgjør selv om den vil tegne lærekontrakt, og kan stille andre faglige krav, jf. forskrift til opplæringsloven 6-39 første ledd. I slike tilfeller kan fylkeskommunen i samarbeid med lærebedriften tilby nødvendig faglig fordypning. Det må gå fram av lærekontrakten hvem som har ansvaret for denne eventuelle opplæringen. På Vg2 er de fleste elevene ute i arbeidspraksis i bedrift/virksomhet i prosjekt til fordypning. Dette kan foregå i hele uker i perioder eller 1-2 dager i uka gjennom skoleåret. Der det er mulig har skolen samarbeid med bedrifter/virksomheter som også tar inn lærlinger. Arbeidspraksis er derfor for mange elever starten på et samarbeid som fører til læreplass. Elevene er forsikret gjennom Akershus fylkeskommune når de er i arbeidspraksis ute i bedrift/virksomhet. Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 13

14 Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. Opplæringen skal legges til rette slik at elevene skal kunne bidra til fellesskapet og kunne oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål. Alle elever skal i arbeidet med fagene få møte utfordringer de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Tilpasset opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen. Elevene har ulike utgangspunkt, bruker ulike læringsstrategier og har ulik progresjon i forhold til nasjonalt fastsatte kompetansemål. Fra prinsipper for opplæringen: En viktig forutsetning for å kunne praktisere tilpasset opplæring er kjennskap til elevene og elevenes læreforutsetninger. Viktige hjelpemidler i dette arbeidet er Bruk av IKO modellen Det rådgiversamarbeid vi har iverksatt på tvers av ungdomsskolen og videregående skole. Rådgiverne vil delta på klasseteammøter for å informere om elever med spesielle behov Kartleggingsprøver ved skolestart. Samtaler med elevene Samarbeid med foresatte Klasseteammøtene der elever og lærere i felleskap finner gode strategier for den enkelte elevs læring Fagmøter der en arbeider fram konkret innhold i kompetansemål på ulike nivåer Dette tilbyr vi elever ved Jessheim videregående skole: Studieverksteder i matematikk, andre realfag, fremmedspråk og norsk sidemål. Her kan elevene få leksehjelp, og veiledning ut fra egne forutsetninger. Dette er like aktuelt for elever som sliter i fag som de som ønsker toppkarakter Ekstra norsk og engelsk for minoritetsspråklige elever Elevene får tilgang på digitale læringsressurser i en alle fag. Elevene kan både lese og høre disse Tilrettelegging på prøver og eksamen Alternative måter å organisere opplæringen på. Det er f eks muligheter for mer arbeidspraksis Lærekandidatordninger i mange fag Opplæring i mindre grupper i perioder som et differensieringstiltak En vurderingspraksis der elevene skal få tilbakemelding på det de mestrer, og råd om hvordan de kan utvikle seg videre. Muligheter til å omdisponere timer fra et fag til et annet, hvis det kan gi bedre måloppnåelse Yrkes- og utdanningsveiledning Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 14

15 Skolens rutiner for tilpasset opplæring skoleåret 2014/2015 Tiltak Når Ansvarlig Hvem deltar Identifisering og kartlegging av elever med utgangspunkt i IKO modellen Før skolestart Rektor Team for elevtjenester Klasseteammøter/trinn-teammøter ved oppstart av skoleåret Tema i samarbeid med foresatte Ledelse, team for elevtjenester Planleggingsdag Ledelsen Ledere, team for elevtjenester, lærere Møte med foresatte Vg1 - klassene. 26. og Ledelsen Ledere, rådgivere og kontaktlærere, foresatte Møte med foresatte Vg2 - klassene Konferansetimer for Vg1 og Vg2 foresatte Konferansetimer alle Oppstartsamtale gjennomføres med: Elever i helse og oppvekst Vg1 Elever i innføringsklasser(ams) Elever i minoritetsklasser Ledelsen Ledere, rådgivere og kontaktlærere, foresatte Uke Kontaktlærer Kontaktlærere, Uke 46 foresatte, elever Ledelsen Innen Kontaktlærer Kontaktlærer, rådgiver, foresatte og elev. Tolk ved behov. Oppstartssamtale IKO elever Første skoleuke kontaktlærer Kontaktlærer og elev Oppstartssamtale med elever som 1 skoleuke Rektor Rådgivere går om igjen Rådgivere Kartleggingsprøver i norsk, engelsk og matematikk Vg1, Vg2 YF og PB Resultatene systematiseres og brukes aktivt gjennom hele året. Innen Studielederne Faglærerne i de 3 fagene Informasjon og oppfølging av elever som ikke har fullført og bestått i et eller flere fag fra tidligere år Oppfølgingstest Uke 1 og uke 13 Innen Frist oppmelding Ledelsen Ledelsen, rådgivere Frist for å fatte enkeltvedtak Rektor Kontaktlærer, rådgiver, leder. Tilrettelegging ved eksamen Søknadsfrist Kontaktlærer Kontaktlærer, faglærer, elev Samordning av alle elever med tilretteleggingsbehov Oppstartsamtale for elever med IV September uke 37 Rektor Ledelsen Team for elevtjenester Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 15

16 Studieverksteder Alternative veier til målet Bruk av fleksible opplæringsløp Samarbeid skole/næringsliv Annen organisering av opplæringsløpet Underveisvurdering Systematisk tilbakemeldinger Elevsamtaler Midtveisvurdering Halvårsvurdering Lærekandidatordningen som et alternativ for elever som ikke går mot full fagkompetanse Tilpasset opplæring for alle store differensieringsbehov Ta ut grupper av elever for intensiv opplæring for å hente igjen manglende kunnskaper Jakten på en 2-er Systematisk arbeid med kompetansemål for å tilpasse oppgaver og vurderingskriterier til karakterene 2 og 3 Omdisponering av inntil 25 % av et fag for å bedre den totale måloppnåelsen for enkeltelever Tema på klasseteammøter og fagmøter Individuell opplæringsplan etter enkeltvedtak. AVOs mal for IOP Iverksettes fra uke 35 Igangsettes ved behov gjennom hele skoleåret Igangsettes ved behov gjennom hele skoleåret Hele året Ledelsen Eget team Ledelsen Ledelse Kontaktlærere Ved behov hele året Ledelsen Ved behov hele året Dette gjøres i kortere perioder 3-6 uker Ledelsen Hele året Ledelsen Ledere Lærere Ledelse Lærere Elever Faglærere, rådgivere, foresatte og elever NAV/OT Ledelse Team for elevtjenester Kontaktlærerne, faglærerne Fra uke 42 Ledelsen Ledelse Lærere Foresatte Elever Skisse utarbeides når det er avgjort at eleven kommer til skolen. Foreligger ved skolestart Rektor Kontaktlærer Rådgiver, PPT, Fagopplæring, foresatte Lærlingeansvarlig Øvre Romerike Lærere Rådgivere Rådgiver, faglærere, kontaktlærer Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 16

17 Vurdering Vurderingspraksis i videregående opplæring er hjemlet i Opplæringsloven med forskrift. Denne finner vi i sin helhet på Å vurdere elevenes prestasjoner og utvikling er en av lærernes kjerneoppgaver. Vurdering skal ha som formål å motivere eleven til å nå læringsmålene. Elevvurdering handler om å klargjøre forventninger, vurdere oppnådd kvalitet, gi råd om forbedring og invitere til aktiv deltakelse i vurdering av eget arbeid. Vurderingspraksis ved Jessheim videregående skole Med fokus på individvurdering Vurdering som en del av læringsarbeidet er et av skolens satsningsområder skoleåret 14/15. Vurdering er et av de viktigste hjelpemiddel for å fremme elevenes læring. Målet med vurdering Fremme læring og utvikling, øke elevenes kompetanse Motivere til videre innsats Dokumentere den kompetansen eleven har oppnådd Vurdering i fag Det er gjort mange studier rundt elevenes læring og vurdering. Elevene lærer best når de: - forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem - får tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Hva har de lykkes med? - får konkrete råd om hvordan de kan forbedre seg og oppfølging i eget forbedringsarbeid - er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 17

18 PC-ordning Akershus fylkeskommune har sluttet med skoleeide PC-er og har i stedet innført en ordning hvor elevene eier datamaskinene selv. Du som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart. Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, eller bestille en gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Bestillingsportalene for elever som skal begynne på Vg1 høsten 2014 åpnet 1. juni. Bestillingsfristen for å få datamaskinen levert til skolestart er 7. august. Flere opplysninger om ordningen kan leses på Akershus fylkeskommune sin hjemmeside. Alle elever får stipend fra Statens lånekasse for utdanning for å dekke kostnadene til anskaffelse av PC. Eleven må selv søke om stipend på: Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 18

19 Felles standard for bruk av IKT i opplæringen En elev som går på en videregående skole i Akershus Fylkeskommune, kan forvente følgende når det gjelder bruk av IKT i opplæringen: 1. Eleven skal få tilbud om grunnleggende opplæring i bruk av skolens og fylkeskommunens til enhver tid aktuelle programvarepakker og verktøy. Følgende gjelder generelt for alle utdanningsprogrammer og skoler: Læringsplattform, kontorstøtteverktøy, digitale ordbøker og oppslagsverk og annen fag-/skolespesifikk programvare som er aktuell. 2. Eleven skal gjennom læringsplattformen oppleve en struktur, der planer, dokumentasjon av læringsprosess og vurdering fremgår på en ryddig og oversiktlig måte. Eleven kan forvente at skolen bruker læringsplattformen på en måte som gir forutsigbarhet i læringsarbeidet. Dette betyr konkret at: alle lærere bruker læringsplattformen i alle fag oppdaterte planer for faget, informasjon om hjemmearbeid og prøver skal være tilgjengelig i læringsplattformen relevante notater, filer, pekere, presentasjoner etc. ligger tilgjengelig i faget etterundervisningsøkten. formelle vurderinger knyttet til kompetansemålene i faget skal finnes digitalt, tilgjengelig for eleven, enten på læringsplattformen eller i et eget system for å samle vurderinger. Faglærer orienterer. 3. Eleven skal oppleve et variert utvalg av læringsressurser som er tilgjengelig i læringsplattformen. Video, lydfiler, animasjoner, etc. skal være tilgjengelig for eleven. Dette kan være ressurser fra NDLA, forlagenes nettsider, NRK skole og/eller andre fagspesifikke ressurser som finnes på nett.. 4. Eleven skal ha muligheten til å øke sitt læringsutbytte ved å arbeide med digitale verktøy i tillegg til kontorstøtteverktøy. Eksempler på dette kan være: Ulike web-baserte presentasjonsverktøy Samskrivingsdokument Bruk av film, lyd og bilde Digitale tankekart og digitale tidslinjer Blogg og Wiki Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 19

20 Elevenes digitale skolehverdag På Jessheim videregående skole ønsker vi at elevene skal utvikle sine kunnskaper og forberede seg for videre studier og yrkesliv. De fleste elever er kompetente PC brukere, men vår erfaring er at det er behov for å styrke og utvikle bruk av programvare som de vil møte igjen i fremtidige studier og yrkesliv. Skolen bruker læringsplattformen It s learning. På It s learning vil det være et eget rom for klassen der elevene finner: Link til læreplaner i fagene du skal ha Vurderingskriterier i fagene dine Arbeidsplaner i fagene Linker til nyttig lærestoff Informasjon som du og klassen din trenger Et sted der du kan levere oppgavene dine Muligheter for å kommunisere med lærere og medelever. På It`s learning finnes link til Skolearena. Her skal elevene følge opp eget fravær. Ved skolestart vil det bli gitt opplæring i grunnleggende bruk av maskin- og programvare til skolearbeid. Skolens internett byr på mange muligheter til å innhente kunnskaper elevene kan ha nytte av i skolearbeidet. Det er nødvendig å bruke internett og sosiale medier med vett. Hjem og skole må i fellesskap følge opp dette. For at PC skal fungere som et godt hjelpemiddel i opplæringen, er det nødvendig å kjenne til de reglene som er gitt i IKT-reglementet og overholde disse. Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 20

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Lov- og avtalesystemet

Lov- og avtalesystemet Opplæringslova Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Partar Tariffavtalar Del A Forhandlingsordningar Hovudavtalen Del B Medråderett, rettar og plikter m.m. Barnehagelova Opplæringslova Arbeidsmiljølova

Detaljer

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta KONTAKT MED HJEMMET - En planlagt og strukturert samtale mellom kontaktlærer og foresatte Elevens navn: Skoleår: Kontaktlærer: Dato og tid for samtalen: Dag og dato: Klokkeslett: Foreldresamarbeid i grunnskolen

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

FORELDRESAMARBEID I GRUNNSKOLEN

FORELDRESAMARBEID I GRUNNSKOLEN FORELDRESAMARBEID I GRUNNSKOLEN Forskrift til opplæringsloven, Kapittel 20 Retningslinjer for skolene i Nedre Eiker Revidert 2017 Nedre Eiker kommune OPPVEKST & KULTUR Retningslinjer for skolene i Nedre

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Velkommen til Jessheim videregående skole

Velkommen til Jessheim videregående skole Velkommen til Jessheim videregående skole Dette er Jessheim videregående skole Bygget i 1972 8 utdanningsprogram 15 000 kvadratmeter 240 ansatte 1150 elever på hovedskolen 60 elever på Ullersmo fengsel

Detaljer

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøte Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøte Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Program Kaffe Felles informasjon Klassemøte Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver 1 Agenda Skolen, fag, fagvalg, eksamener Læreplaner og vurdering Ordensreglement, IKT-reglement og Internatreglement

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag Velkommen til foreldremøte Rissa videregående skole tirsdag 04.10.2016 Rissa vgs et godt sted å lære hvor vi vil gjøre hverandre gode og være grensesprengende Preget av Arbeidsglede Gjensidig respekt og

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever som er berørt av 22. juli

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever som er berørt av 22. juli Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever som er berørt av 22. juli Rådgiver Anita Kristiansen og jurist Line Tveter ved oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen!

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen! Velkommen til Greveskogen! Greveskogen videregående skole 1140 elever, 210 ansatte Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering Musikk, dans, drama studieforberedende Service og samferdsel Restaurant-

Detaljer

Dokumentasjon for dette er en fraværsregistreringslapp som er undertegnet av den du har hatt møte med

Dokumentasjon for dette er en fraværsregistreringslapp som er undertegnet av den du har hatt møte med Fravær Eleven kan velge IKKE å dokumentere fravær, før de kommer til 10 % i hvert fag. Risiko: får de da mer udokumentert fravær vil karakter falle bort. Følgende er IKKE fravær: Rådgivning i skolen Møte

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Foreldremøte Stortangen skole 11.mai 2016 Foreldre i neste skoleårs 8.årstrinn

Foreldremøte Stortangen skole 11.mai 2016 Foreldre i neste skoleårs 8.årstrinn Foreldremøte Stortangen skole 11.mai 2016 Foreldre i neste skoleårs 8.årstrinn Organisering av ungdomstrinnet Sammenslåing i grupper Sammenslåing i fag Vurdering karakterer Språkdag, språkvalg, valgfag

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 37/2010 Dato: 17. august 2010 Saksnr.: 201000011-37 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til skoler med ungdomstrinnselever

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

VELKOMMEN TIL WANG. Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo

VELKOMMEN TIL WANG. Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo VELKOMMEN TIL WANG Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo EN LITEN SKOLE I OSLO SENTRUM Program i dag Orientering ved rektor og adm kl.18.00 18.30 Møte

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Praktisk informasjon Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Fronter Skolearena www.wang.no - Tønsberg - Oppslagstavle Praktisk informasjon Fronter

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt 125 ansatte 95 lærere 600+ elever 87 mill kr i budsjett Avdeling på Sunnaas sykehus Eies av Akershus fylkeskommune

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs Bodø videregående skole Informsjon om vgs 06.12.2017 1 06.12.2017 2 06.12.2017 3 Bodin vgs 06.12.2017 4 Fakta om Bodø VGS S-team Skoledag fra 0835-1540 1450 elever Nye lokaler Største vgs skole i Nordland

Detaljer

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole

Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Velkommen til Søndre Modum ungdomsskole Dagsorden Innledning Sosialpedagogisk arbeid Organisering Satsningsområder Skolens rutiner og infokanaler Fremmedspråk eller språklig fordypning Utdanningsvalg Valgfag

Detaljer

Agenda. Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder. Faglærere fra ca 19.15 20.

Agenda. Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder. Faglærere fra ca 19.15 20. Velkommen Agenda Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder Faglærere fra ca 19.15 20.00 Karakterfastsetting 3-11. Undervegsvurdering Undervegsvurdering

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

VELKOMMEN TIL WANG. Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo

VELKOMMEN TIL WANG. Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo VELKOMMEN TIL WANG Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo EN LITEN SKOLE I OSLO SENTRUM Program i dag Orientering ved rektor og adm kl.18.00 18.30 Vurdering

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Elevvurdering Nærmere om prinsipielle endringer R-Udir 1/201

Elevvurdering Nærmere om prinsipielle endringer R-Udir 1/201 Elevvurdering Nærmere om prinsipielle endringer R-Udir 1/201 15.08.2013 1 Elevvurdering foreskrift til oppplæringslovens kapittel 3 Individuell vurdering Hovedprinsipper i endringen: Tydeliggjøring av

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland

Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland Restaurant og matfag NB: husk Grevinnen Musikk og drama Studiespesialiserende Service&samferdsel Innføringsklasser for unge innvandrere

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole. Røros 2. okt 2013

Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole. Røros 2. okt 2013 Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole Røros 2. okt 2013 1180 elever på dagtid Ca 100 elever med alternative løp 200 elever på voksenopplæring Opplæring av ungdom på

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2017/2018 Eksamen og vurdering Eksamen 2018 - kursrekke 1. samling tirsdag 31. oktober

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2016-2017 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS 23.08.2017 VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS Gauldal videregående skole Trivsel læring kunnskap! Velkommen! Spesielt velkommen til foresatte til 1-årselevene våre. Nytt skoleslag. Opp ett nivå på veien

Detaljer

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole Foreldremøte 16.april 2015 8.trinn 2015/16 Flatåsen skole Styringsdokumenter» Opplæringsloven» Kunnskapsløftet» Virksomhetsplan» Årsplaner» Periodeplaner» Rutiner /regler Visjon: «Flatåsen skole- en skole

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

HAUGESUND KOMMUNE. Denne veilederen inneholder oversikt over krav til innhold og eksempelark som kan være til hjelp

HAUGESUND KOMMUNE. Denne veilederen inneholder oversikt over krav til innhold og eksempelark som kan være til hjelp Veileder for lovpålagte samtaler og tilbakemeldinger i skolen HAUGESUND KOMMUNE En hjelp til gjennomføring av: o elevsamtalen o dialog om annen utvikling o tilbakemelding orden og oppførsel o skole-hjemsamtalen

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Skjetlein vgs Sør-Trøndelag fylkesjordbruks -skole fra 1900 Ordinær videregående skole fra 1990 Om Skjetlein vgs

Detaljer

Et trygt og godt skolemiljø for alle

Et trygt og godt skolemiljø for alle Et trygt og godt skolemiljø for alle Hva kjennetegner et godt skolemiljø: - Respekt for alle - Trygghet for alle - Verdighet for alle - Forståelse for hverandre - Nulltoleranse mot krenkende atferd Innhold

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG1: May Britt

Detaljer

En ærverdig og sprek skole

En ærverdig og sprek skole En ærverdig og sprek skole Hva skjer i dag? Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier v/studieveileder Faglærere fra ca 19.15 20.00 Praktisk informasjon Prøveplaner

Detaljer

Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2017/2018.

Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2017/2018. Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2017/2018 Str Identifisering Kartlegging Oppfølging Strømmen videregående

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2013-2014 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG2: Kjetil

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog 3 år i skole eller 2 + 2 modellen? Yrkeskompetanse Yrkesfaglige løp ved skolen Naturbruk: 3 år i skole:

Detaljer

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016 Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17 Endelig fastsatt 23. juni 2016 Forskrift til Opplæringsloven 3-3: I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning Gjeldende fra juni 2017 Forord Forskriften Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) gjelder fra 1. august 2016 og erstatter den tidligere

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2017/2018 Eksamen og vurdering Eksamen 2018 - kursrekke 1. samling tirsdag 31. oktober

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer