Felles ansvar for elevenes læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles ansvar for elevenes læring"

Transkript

1 Felles ansvar for elevenes læring Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole

2 Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole... 3 Jessheim videregående skole... 4 Skolens opplæringstilbud skoleåret 2014/ Samarbeid med foresatte... 6 Kontaktlærers oppgaver... 8 Praktiske opplysninger... 9 Elevsamtalen Rutiner ved fravær Krav til fagsammensetning. 12 Prosjekt til forrdypning. 13 Tilpasset opplæring Vurdering Orientering om Akershus fylkeskommunes PC-ordning Elevtjenester skoleåret 2014/ Elevenes skolemiljø Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 2

3 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole Den enkelte elevs læring er skolens primære oppgave. Elever har forskjellig utgangspunkt, mange måter å lære på og ulike mål for videre karriere. Vi som arbeider på Jessheim videregående skole skal i fellesskap tilby en opplæring der alle elever utvikler sin sosiale og sin faglige kompetanse og opplever mestring - både individuelt og i samarbeid med andre. Vår hovedmålsetting: Alle elever opplever mestring og opplevelsen av å lykkes ut fra egne forutsetninger Alle elever forlater Jessheim videregående skole med en planlagt kompetanse Akershusskolen er opptatt av at: alle elever møtes med respekt og tro på at de kan lære dersom de får utfordringer alle elever skal fullføre opplæringen med best mulig resultater likeverd betyr at elever med ulike utfordringer må møtes på ulike måter læring handler om å lykkes og om å ville refleksjon og åpenhet rundt egen undervisning er en forutsetning for kollektiv læring Foreldresamarbeid I arbeidet med å skape en god skole der alle elever opplever mestring og utvikling er foresatte en viktig ressurs. Vi vil derfor invitere hver enkelt av dere til et aktivt samarbeid. Forskning viser at elevene lykkes bedre når skole og hjem samarbeider om elevenes læring. Tilstedeværelse/Fravær Våre viktigste virkemidler i arbeidet med å skape en god skole for alle, er engasjerte og dyktige medarbeidere som i fellesskap utvikler gode læringsbetingelser for og sammen med elevene. En viktig forutsetning for dette er at alle elever deltar aktivt i sitt eget og klassens læringsarbeid hver dag. Tilstedeværelse er en viktig forutsetning for læring og vurdering fram til et bestått resultat. Mestringsopplevelser, tilpasset opplæring, motivasjon, tilhørighet, individuell oppfølging og personlig utvikling oppnås når elevene deltar aktivt i skolen hver dag. Med ønske om godt samarbeid! Marit Gran Rektor Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 3

4 Jessheim videregående skole Jessheim videregående skole er Akershus største videregående skole med 1150 elever og 8 utdanningsprogram 8 utdanningsprogram Stor avdeling for tilpasset opplæring for mindre grupper innen alle utdanningsprogram Opplæring for barnevernet/barneverninstitusjoner Grunnskoleavdeling Opplæring i psykiatriske institusjoner 1150 elever på hovedskolen på dagtid Voksenopplæring for ca 200 elever på kveldstid 60 elever på Ullersmo fengsel 241 ansatte Samarbeidsavtale der skolen samhandler med ungdomsskoler i nærmiljøet om faget utdanningsvalg, Arbeidslivsfag, forsering av fag og gode overgangsordninger mellom skoleslagene står sentralt Godt samarbeid med lokalt næringsliv og vi bruker næringslivet som opplæringsarena for mange av våre elever Ansvarlig for oppfølging av fagnettverkene i de videregående skolene på Romerike Ansvar for regionale prosjekter Universitetsskole Skolens ledelse Rektor Assisterende rektor Assisterende rektor Økonomileder Administrasjonsleder Studieinspektør Studieledere: Marit Gran Svein Grøndahl Kristina Samsing Kjersti Trøgstad Sunde Kirsten Janette Hansen Christian Andresen Gunn Tordis Bertinussen John Olav Berg Elin Herstad Ingvill Sogge Eliska Tellesbø Kontakt med skolen Telefon: E-post: Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 4

5 Skolens opplæringstilbud 2014/2015 Innføringskurs for minoritetsspråklige elever Vg1: o Studiespesialisering o Studiespesialisering med formgivning o Studiespesialisering minoritetsspråklig o Musikk, dans, drama o Helse- og oppvekstfag o Design og håndverksfag o Bygg- og anleggsteknikk o Elektrofag o Teknikk og industriell produksjon o Service og samferdsel o Tilrettelagte kurs for elever i mellomstore og store grupper innen de fleste utdanningsprogram Vg2: o Studiespesialisering o Studiespesialisering med formgivning o Studiespesialisering minoritetsspråklig o Musikk og drama o Servise, salg og sikkerhet o Reiseliv o IKT-servicefag o Klima-, energi- og miljøteknikk o El-energi o Helseservicefag o Helsearbeiderfag o Industriteknologi o Arbeidsmaskiner o Kjøretøy o Tilrettelagte kurs for elever i mellomstore og store grupper innen de fleste utdanningsprogram Vg3: o Studiespesialisering o Studiespesialisering med formgivning o Studiespesialisering minoritetsspråklig o Musikk og drama o Helsesekretær o Påbygging til generell studiekompetanse Voksenopplæringstilbud: o Generell studiekompetanse dag og kveld o Helseservice, helsesekretær, barne- og ungdomsarbeiderfag, transport- og logistikkfag Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 5

6 Samarbeid med foresatte En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen, men vil endre karakter og form etter hvert som elevene blir eldre og får større ansvar for egen læring og utvikling. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Opplæringsloven, forskrift til loven og læreplanverket danner grunnlaget for samarbeidet, og foreldrene/de foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid faglig og sosialt. Kilde: Kunnskapsdepartementet Viktigheten av samarbeid mellom hjem og skole er forankret i lovverket på følgende måte: Kapittel 20 i forskrift til opplæringsloven 20-1 Formålet med foreldresamarbeid Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeid skal bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen mellom anna for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som fører til at fleire fullfører vidaregåande opplæring Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar som ikkje er myndige etter verjemålslova 1 gjennom heile opplæringsåret. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. Plan for skole- og hjem samarbeid ved Jessheim videregående skole 2014/2015 Skolens erfaring er at tett samarbeid mellom hjem og skole er en av de viktigste og mest virkningsfulle faktorer for å øke elevenes tilstedeværelse i skolen. Plan for samarbeid med forsatte: 26. august, Vg1 foreldremøte studieforberedende utdanningsprogram 27. august, Vg1 foreldremøte yrkesfaglige utdanningsprogram 2. september, Vg2 foreldremøte alle utdanningsprogram Konferansetimer med foresatte til Vg1 og Vg2 elever uke Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 6

7 13. november, foreldrekveld med muligheter til å møte alle klassens lærere 29. januar, foreldrekveld knyttet til veien videre for Vg1 og Vg2 elever Skolen ser det som svært viktig at foresatte deltar på møter og konferansetimer. Dette er en rettighet som alle bør benytte seg av Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven har rett til å vere med i samtalen med foreldra. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter undervegsvurderinga. Fra opplæringslova 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter Foreldra til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg: a) varsling om eleven sitt fråvær b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. 3-7 c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar etter opplæringslova og forskrifta d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagd teieplikt etter anna lovgiving. Skolens praksis knyttet til lovverket a) Tema ved samtalen med foresatte midtveis i 1.halvår for Vg1 og Vg2 elever. Det er en del av halvårsvurderingen der foresatte skriver under. Etter dette orienteres foresatte der fravære øker eller der det inngås spesielle avtaler om oppfølging. b) Elevene får skriftlig varsel i henhold til lovverket og på et tidspunkt som gjør det mulig med forbedringer c) Orientering på første foreldremøte der foresatte inviteres til dialog rundt foreldresamarbeid er en del av den oppfølging kontaktlærer har sammen med hjemmet Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 7

8 Kontaktlærer Kontaktlærer er bindeleddet mellom hjem og skole. Her orienterer vi kort om kontaktlærers oppgaver knyttet til hjem/skole samarbeid Opplæringslovas 8-2 Organisering av elevene i grupper kvar elev skal være knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med heimen. Kontaktlærer har hovedansvaret for læringsarbeid i klasserom og verksted og leder klasseteamet som i fellesskap skal gi den enkelte elev tilpassa opplæring. Ledelsen og team for elevtjenester er støttespillere i dette arbeidet Kort oversikt over kontaktlærers oppgaver Kontaktlærer har ansvaret for: Praktisk Administrativt Lede klasseteam og koordinere informasjon og læringsarbeidet i klassen Gjennomføre elevsamtaler Sosial- Pedagogisk Samarbeid med foresatte Utvikling av elevenes sosiale kompetanse og et godt læringsmiljø Samarbeide med team for elevtjenester om elever med spesielle behov Faglig Følge opp elevenes helhetlige kompetanse Legge til rette for å følge opp elevdeltakelse i faglig arbeid sammen med klasseteamet Utvikling av elevenes læringsstrategier Kontaktlærer og alle klassens lærere har ukentlig trefftid for foresatte. Kontaktlærer vil orientere hjemmet om disse tidene. Skolens sentralbord har også oversikt over dette. Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 8

9 Praktiske opplysninger tema på foreldremøte går i klasse:.. Utdanningsprogram: programområde.. Kontaktlærer: Klassens lærere Navn Fag Trefftid Informasjon Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 9

10 Elevsamtalen Fra forskrift til vurdering Eleven har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren om si utvikling i forhold til kompetansemåla i faga som ein del av undervegsvurderinga. Lærvaren skal vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf.opplæringslova 5-1 og 5-4. Skolens praksis Første elevsamtale finner sted i uke I forkant av disse elevsamtalene skal det være et klasseteammøte der elevsamtalen er et av temaene. Elevene skal få utlevert samtaleskjema i forkant av samtalene og oppfordres til å forberede seg til denne samtalen. Elevene setter seg mål for eget læringsarbeid. Andre elevsamtale finner sted i uke 5 7. I forbindelse med halvårsvurdering Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal beskrive kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget I forkant av den elevsamtalen avholdes det et klasseteammøte der lærerne i fellesskap gir innspill til elevenes faglige utvikling og hvordan eleven skal øke sin kompetanse. I denne elevsamtalen bør en ta utgangspunkt i de målene elevene satte i den første elevsamtalen. I etterkant av elevsamtalen samhandler klassens lærere om utfordringer og framdrift for elevene. Skjema for elevsamtale kan elevene finne på It s learning slik at de kan forberede seg til samatalen. Skjema til konferansetime for foresatte sendes ut sammen med invitasjonen til samtalen Oppstartssamtale for IKO- elever Vårt mål er at alle elever skap lykkes ut fra egne forutsetninger. Vi vet av erfaring at jo tidligere en kommer i gang med systematisk arbeid jo bedre er forutsetningene for å lykkes. Skolen har tatt i bruk IKO modellen i sitt arbeid med tilpassa opplæring. Gjennom IKO (identifisering, kartlegging og oppfølging) vil den enkelte elev få hjelp der det tidligere har vært utfordringer. Kontaktlærer vil i løpet av første skoleuka ha en kort oppstartssamtale med elever som har hatt: høyt fravær (over 6 %) karakteren 2 eller lavere i matematikk og norsk går om igjen på samme eller annet utdanningsprogram (disse vil også ha samtale med rådgiver) Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 10

11 Rutiner ved fravær Fravær er den vanligste årsaken til at elevene ikke lykkes i skolen. Vi legger derfor vekt på et godt arbeid for å motivere elevene til å være tilstede i skolen. Fravær og fraværsoppfølging er regulert i lovverket. Det er viktig at foresatte gjør seg kjent med dette Føring av fråvær i vidaregåande opplæring Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Lærerne fører fravær daglig Elevene har ansvar for å følge opp eget fravær Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. De som kommer inn under en eller flere av punktene a) - f) må søke skolen på eget skjema som finnes på It s learning. Søknadsfrist er 2.juni Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål gjøres etter avtale med rektor. Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 11

12 Krav til fagsammensetning på studiespesialiserende utdanningsprogram ved Jessheim videregående skole Krav til fagsammensetning fastsettes av Utdanningsdirektoratet i rundskriv UDir Disse blir gjennomgått årlig for elever og foresatte i forkant av søknad om valgfrie programfag for Vg2 og Vg3. 1) Elevene har, etter fullført Vg1, rett til inntak på ett av programområdene på Vg2. Jessheim videregående tilbyr alle tre programområder innen studiespesialisering: Programområde for realfag Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Programområde for formgivingsfag 2) Alle elever må ha minst to programfag innen sitt valgte programområde. Disse to programfagene må de ha fordypning som fag i hvert av årene Vg2 og Vg3. Alle fire programfagene har 140 årstimer. Det er ett unntak se spesielt om nivå 3 i fremmedspråk under. 3) I tillegg må alle ha to andre programfag, hver på 140 årstimer, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse fagene kan hentes fra eget programområde, eller et av de andre programområdene. Fagene kan være fra forskjellige program 4) Elever som har matematikk som programfag i Vg2, må ha et 84 eller 140 årstimers programfag fra sitt programområde, eller fra programområde for realfag. 5) Nivå 3 i fremmedspråk kan bare gjennomføres i Vg3, men det kan likevel gå inn som ett av de to programfagene i pkt 2) og dermed erstatte et av de toårsfagene som eleven har startet med. 6) Elever som har programområde for formgivingsfag, har valgt sitt programområde ved oppstart på Vg1. På Vg2 og Vg3 får elevene tildelt to programfag innen eget programområde, og omfattes ikke av kravene for sammensetning av fag som gjelder de øvrige programområdene. Valg av programfag til Vg3 Elevene på Vg2 velger programfag for Vg3 i begynnelsen av februar 2015 Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 12

13 Prosjekt til fordypning for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram Prosjekt til fordypning er et praktisk fag der elevene kan prøve ut og fordype seg i aktuelle lærefag Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer. Fellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt for å inngå lærekontrakt, jf i forskrift til opplæringsloven. Lærebedriften avgjør selv om den vil tegne lærekontrakt, og kan stille andre faglige krav, jf. forskrift til opplæringsloven 6-39 første ledd. I slike tilfeller kan fylkeskommunen i samarbeid med lærebedriften tilby nødvendig faglig fordypning. Det må gå fram av lærekontrakten hvem som har ansvaret for denne eventuelle opplæringen. På Vg2 er de fleste elevene ute i arbeidspraksis i bedrift/virksomhet i prosjekt til fordypning. Dette kan foregå i hele uker i perioder eller 1-2 dager i uka gjennom skoleåret. Der det er mulig har skolen samarbeid med bedrifter/virksomheter som også tar inn lærlinger. Arbeidspraksis er derfor for mange elever starten på et samarbeid som fører til læreplass. Elevene er forsikret gjennom Akershus fylkeskommune når de er i arbeidspraksis ute i bedrift/virksomhet. Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 13

14 Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. Opplæringen skal legges til rette slik at elevene skal kunne bidra til fellesskapet og kunne oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål. Alle elever skal i arbeidet med fagene få møte utfordringer de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Tilpasset opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen. Elevene har ulike utgangspunkt, bruker ulike læringsstrategier og har ulik progresjon i forhold til nasjonalt fastsatte kompetansemål. Fra prinsipper for opplæringen: En viktig forutsetning for å kunne praktisere tilpasset opplæring er kjennskap til elevene og elevenes læreforutsetninger. Viktige hjelpemidler i dette arbeidet er Bruk av IKO modellen Det rådgiversamarbeid vi har iverksatt på tvers av ungdomsskolen og videregående skole. Rådgiverne vil delta på klasseteammøter for å informere om elever med spesielle behov Kartleggingsprøver ved skolestart. Samtaler med elevene Samarbeid med foresatte Klasseteammøtene der elever og lærere i felleskap finner gode strategier for den enkelte elevs læring Fagmøter der en arbeider fram konkret innhold i kompetansemål på ulike nivåer Dette tilbyr vi elever ved Jessheim videregående skole: Studieverksteder i matematikk, andre realfag, fremmedspråk og norsk sidemål. Her kan elevene få leksehjelp, og veiledning ut fra egne forutsetninger. Dette er like aktuelt for elever som sliter i fag som de som ønsker toppkarakter Ekstra norsk og engelsk for minoritetsspråklige elever Elevene får tilgang på digitale læringsressurser i en alle fag. Elevene kan både lese og høre disse Tilrettelegging på prøver og eksamen Alternative måter å organisere opplæringen på. Det er f eks muligheter for mer arbeidspraksis Lærekandidatordninger i mange fag Opplæring i mindre grupper i perioder som et differensieringstiltak En vurderingspraksis der elevene skal få tilbakemelding på det de mestrer, og råd om hvordan de kan utvikle seg videre. Muligheter til å omdisponere timer fra et fag til et annet, hvis det kan gi bedre måloppnåelse Yrkes- og utdanningsveiledning Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 14

15 Skolens rutiner for tilpasset opplæring skoleåret 2014/2015 Tiltak Når Ansvarlig Hvem deltar Identifisering og kartlegging av elever med utgangspunkt i IKO modellen Før skolestart Rektor Team for elevtjenester Klasseteammøter/trinn-teammøter ved oppstart av skoleåret Tema i samarbeid med foresatte Ledelse, team for elevtjenester Planleggingsdag Ledelsen Ledere, team for elevtjenester, lærere Møte med foresatte Vg1 - klassene. 26. og Ledelsen Ledere, rådgivere og kontaktlærere, foresatte Møte med foresatte Vg2 - klassene Konferansetimer for Vg1 og Vg2 foresatte Konferansetimer alle Oppstartsamtale gjennomføres med: Elever i helse og oppvekst Vg1 Elever i innføringsklasser(ams) Elever i minoritetsklasser Ledelsen Ledere, rådgivere og kontaktlærere, foresatte Uke Kontaktlærer Kontaktlærere, Uke 46 foresatte, elever Ledelsen Innen Kontaktlærer Kontaktlærer, rådgiver, foresatte og elev. Tolk ved behov. Oppstartssamtale IKO elever Første skoleuke kontaktlærer Kontaktlærer og elev Oppstartssamtale med elever som 1 skoleuke Rektor Rådgivere går om igjen Rådgivere Kartleggingsprøver i norsk, engelsk og matematikk Vg1, Vg2 YF og PB Resultatene systematiseres og brukes aktivt gjennom hele året. Innen Studielederne Faglærerne i de 3 fagene Informasjon og oppfølging av elever som ikke har fullført og bestått i et eller flere fag fra tidligere år Oppfølgingstest Uke 1 og uke 13 Innen Frist oppmelding Ledelsen Ledelsen, rådgivere Frist for å fatte enkeltvedtak Rektor Kontaktlærer, rådgiver, leder. Tilrettelegging ved eksamen Søknadsfrist Kontaktlærer Kontaktlærer, faglærer, elev Samordning av alle elever med tilretteleggingsbehov Oppstartsamtale for elever med IV September uke 37 Rektor Ledelsen Team for elevtjenester Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 15

16 Studieverksteder Alternative veier til målet Bruk av fleksible opplæringsløp Samarbeid skole/næringsliv Annen organisering av opplæringsløpet Underveisvurdering Systematisk tilbakemeldinger Elevsamtaler Midtveisvurdering Halvårsvurdering Lærekandidatordningen som et alternativ for elever som ikke går mot full fagkompetanse Tilpasset opplæring for alle store differensieringsbehov Ta ut grupper av elever for intensiv opplæring for å hente igjen manglende kunnskaper Jakten på en 2-er Systematisk arbeid med kompetansemål for å tilpasse oppgaver og vurderingskriterier til karakterene 2 og 3 Omdisponering av inntil 25 % av et fag for å bedre den totale måloppnåelsen for enkeltelever Tema på klasseteammøter og fagmøter Individuell opplæringsplan etter enkeltvedtak. AVOs mal for IOP Iverksettes fra uke 35 Igangsettes ved behov gjennom hele skoleåret Igangsettes ved behov gjennom hele skoleåret Hele året Ledelsen Eget team Ledelsen Ledelse Kontaktlærere Ved behov hele året Ledelsen Ved behov hele året Dette gjøres i kortere perioder 3-6 uker Ledelsen Hele året Ledelsen Ledere Lærere Ledelse Lærere Elever Faglærere, rådgivere, foresatte og elever NAV/OT Ledelse Team for elevtjenester Kontaktlærerne, faglærerne Fra uke 42 Ledelsen Ledelse Lærere Foresatte Elever Skisse utarbeides når det er avgjort at eleven kommer til skolen. Foreligger ved skolestart Rektor Kontaktlærer Rådgiver, PPT, Fagopplæring, foresatte Lærlingeansvarlig Øvre Romerike Lærere Rådgivere Rådgiver, faglærere, kontaktlærer Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 16

17 Vurdering Vurderingspraksis i videregående opplæring er hjemlet i Opplæringsloven med forskrift. Denne finner vi i sin helhet på Å vurdere elevenes prestasjoner og utvikling er en av lærernes kjerneoppgaver. Vurdering skal ha som formål å motivere eleven til å nå læringsmålene. Elevvurdering handler om å klargjøre forventninger, vurdere oppnådd kvalitet, gi råd om forbedring og invitere til aktiv deltakelse i vurdering av eget arbeid. Vurderingspraksis ved Jessheim videregående skole Med fokus på individvurdering Vurdering som en del av læringsarbeidet er et av skolens satsningsområder skoleåret 14/15. Vurdering er et av de viktigste hjelpemiddel for å fremme elevenes læring. Målet med vurdering Fremme læring og utvikling, øke elevenes kompetanse Motivere til videre innsats Dokumentere den kompetansen eleven har oppnådd Vurdering i fag Det er gjort mange studier rundt elevenes læring og vurdering. Elevene lærer best når de: - forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem - får tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Hva har de lykkes med? - får konkrete råd om hvordan de kan forbedre seg og oppfølging i eget forbedringsarbeid - er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 17

18 PC-ordning Akershus fylkeskommune har sluttet med skoleeide PC-er og har i stedet innført en ordning hvor elevene eier datamaskinene selv. Du som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart. Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, eller bestille en gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Bestillingsportalene for elever som skal begynne på Vg1 høsten 2014 åpnet 1. juni. Bestillingsfristen for å få datamaskinen levert til skolestart er 7. august. Flere opplysninger om ordningen kan leses på Akershus fylkeskommune sin hjemmeside. Alle elever får stipend fra Statens lånekasse for utdanning for å dekke kostnadene til anskaffelse av PC. Eleven må selv søke om stipend på: Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 18

19 Felles standard for bruk av IKT i opplæringen En elev som går på en videregående skole i Akershus Fylkeskommune, kan forvente følgende når det gjelder bruk av IKT i opplæringen: 1. Eleven skal få tilbud om grunnleggende opplæring i bruk av skolens og fylkeskommunens til enhver tid aktuelle programvarepakker og verktøy. Følgende gjelder generelt for alle utdanningsprogrammer og skoler: Læringsplattform, kontorstøtteverktøy, digitale ordbøker og oppslagsverk og annen fag-/skolespesifikk programvare som er aktuell. 2. Eleven skal gjennom læringsplattformen oppleve en struktur, der planer, dokumentasjon av læringsprosess og vurdering fremgår på en ryddig og oversiktlig måte. Eleven kan forvente at skolen bruker læringsplattformen på en måte som gir forutsigbarhet i læringsarbeidet. Dette betyr konkret at: alle lærere bruker læringsplattformen i alle fag oppdaterte planer for faget, informasjon om hjemmearbeid og prøver skal være tilgjengelig i læringsplattformen relevante notater, filer, pekere, presentasjoner etc. ligger tilgjengelig i faget etterundervisningsøkten. formelle vurderinger knyttet til kompetansemålene i faget skal finnes digitalt, tilgjengelig for eleven, enten på læringsplattformen eller i et eget system for å samle vurderinger. Faglærer orienterer. 3. Eleven skal oppleve et variert utvalg av læringsressurser som er tilgjengelig i læringsplattformen. Video, lydfiler, animasjoner, etc. skal være tilgjengelig for eleven. Dette kan være ressurser fra NDLA, forlagenes nettsider, NRK skole og/eller andre fagspesifikke ressurser som finnes på nett.. 4. Eleven skal ha muligheten til å øke sitt læringsutbytte ved å arbeide med digitale verktøy i tillegg til kontorstøtteverktøy. Eksempler på dette kan være: Ulike web-baserte presentasjonsverktøy Samskrivingsdokument Bruk av film, lyd og bilde Digitale tankekart og digitale tidslinjer Blogg og Wiki Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 19

20 Elevenes digitale skolehverdag På Jessheim videregående skole ønsker vi at elevene skal utvikle sine kunnskaper og forberede seg for videre studier og yrkesliv. De fleste elever er kompetente PC brukere, men vår erfaring er at det er behov for å styrke og utvikle bruk av programvare som de vil møte igjen i fremtidige studier og yrkesliv. Skolen bruker læringsplattformen It s learning. På It s learning vil det være et eget rom for klassen der elevene finner: Link til læreplaner i fagene du skal ha Vurderingskriterier i fagene dine Arbeidsplaner i fagene Linker til nyttig lærestoff Informasjon som du og klassen din trenger Et sted der du kan levere oppgavene dine Muligheter for å kommunisere med lærere og medelever. På It`s learning finnes link til Skolearena. Her skal elevene følge opp eget fravær. Ved skolestart vil det bli gitt opplæring i grunnleggende bruk av maskin- og programvare til skolearbeid. Skolens internett byr på mange muligheter til å innhente kunnskaper elevene kan ha nytte av i skolearbeidet. Det er nødvendig å bruke internett og sosiale medier med vett. Hjem og skole må i fellesskap følge opp dette. For at PC skal fungere som et godt hjelpemiddel i opplæringen, er det nødvendig å kjenne til de reglene som er gitt i IKT-reglementet og overholde disse. Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 20

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta KONTAKT MED HJEMMET - En planlagt og strukturert samtale mellom kontaktlærer og foresatte Elevens navn: Skoleår: Kontaktlærer: Dato og tid for samtalen: Dag og dato: Klokkeslett: Foreldresamarbeid i grunnskolen

Detaljer

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøte Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøte Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Program Kaffe Felles informasjon Klassemøte Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver 1 Agenda Skolen, fag, fagvalg, eksamener Læreplaner og vurdering Ordensreglement, IKT-reglement og Internatreglement

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Velkommen til Jessheim videregående skole

Velkommen til Jessheim videregående skole Velkommen til Jessheim videregående skole Dette er Jessheim videregående skole Bygget i 1972 8 utdanningsprogram 15 000 kvadratmeter 240 ansatte 1150 elever på hovedskolen 60 elever på Ullersmo fengsel

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Agenda. Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder. Faglærere fra ca 19.15 20.

Agenda. Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder. Faglærere fra ca 19.15 20. Velkommen Agenda Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder Faglærere fra ca 19.15 20.00 Karakterfastsetting 3-11. Undervegsvurdering Undervegsvurdering

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 37/2010 Dato: 17. august 2010 Saksnr.: 201000011-37 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til skoler med ungdomstrinnselever

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement

Praktisk informasjon. Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Praktisk informasjon Fronter Skolearena Prøveplaner Meldingsbok Fagplaner Gratis leksehjelp Skole- og ordensreglement Fronter Skolearena www.wang.no - Tønsberg - Oppslagstavle Praktisk informasjon Fronter

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen!

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen! Velkommen til Greveskogen! Greveskogen videregående skole 1140 elever, 210 ansatte Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering Musikk, dans, drama studieforberedende Service og samferdsel Restaurant-

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver

Program. Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere eller rådgiver Skjetlein vgs Sør-Trøndelag fylkesjordbruks -skole fra 1900 Ordinær videregående skole fra 1990 Om Skjetlein vgs

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

En ærverdig og sprek skole

En ærverdig og sprek skole En ærverdig og sprek skole Hva skjer i dag? Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier v/studieveileder Faglærere fra ca 19.15 20.00 Praktisk informasjon Prøveplaner

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2013-2014 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole. Røros 2. okt 2013

Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole. Røros 2. okt 2013 Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole Røros 2. okt 2013 1180 elever på dagtid Ca 100 elever med alternative løp 200 elever på voksenopplæring Opplæring av ungdom på

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog

Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog Program Kaffe Felles informasjon Klassemøter Eventuelle samtaler med lærere, rådgivere, spesialpedagog 3 år i skole eller 2 + 2 modellen? Yrkeskompetanse Yrkesfaglige løp ved skolen Naturbruk: 3 år i skole:

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Slåtthaug skole En skole på høyden

Slåtthaug skole En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen, ved rektor Marit Foss Viktige områder for 9.trinn ved avd.leder Guttorm Vik Karakterterminer Fravær Kartlegging av elever og nasjonale

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Karakterterminer

Detaljer

Identifisering Kartlegging Oppfølging

Identifisering Kartlegging Oppfølging IKO modell for Strømmen videregående skole Identifisering Kartlegging Oppfølging Arbeid med tett oppfølging av elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse i videregående skole Postbok 64, 2010 STRØMMEN,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG2: Kjetil

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG1: May Britt

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Studiespesialisering. Musikk, dans, drama

Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Studiespesialisering. Musikk, dans, drama Velkommen til foreldremøte for Vg 1 Studiespesialisering Musikk, dans, drama Greveskogen videregående skole 1110 elever, 206 ansatte Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering studieforberedende Musikk,

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Avdelingsleder:

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK Frisør 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SERVICE OG SAMFERDSEL 16. september 2014 Visjon Drammen vgs åpner muligheter Hjelper deg å komme dit du vil Døråpner mot framtidsdrømmen Hav av muligheter Her er det lov å være

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. VG2 og VG3 høst 2013/2014

Velkommen til foreldremøte. VG2 og VG3 høst 2013/2014 Velkommen til foreldremøte VG2 og VG3 høst 2013/2014 Hva skjer i dag? Orientering ved rektor 18:00 18:20 Orientering ved toppidrettssjef 18:20 18:30 Orientering ved studierådgiver 18:30 18:45 Kaffepause

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 Restaurant og matfag Servitørfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole

Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole Side 2 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Formål... 3 3 Forutsetning... 3 4 Bakgrunn for veiledning... 3 5 Vurderingskriterier... 3 5.1 Samarbeid om utvikling

Detaljer

Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs. NAFO Fokustreff vgs 15.03.13

Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs. NAFO Fokustreff vgs 15.03.13 Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs NAFO Fokustreff vgs 15.03.13 SVS er en åpen og inkluderende skole legger til rette for læring, elevene tar ansvar for å motta læring viser respekt for elevene

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

LOVER OG OFFENTLIGE DOKUMENTER SOM VISER FORELDRENES ANSVAR OG RETTIGHETER I NORSK SKOLE

LOVER OG OFFENTLIGE DOKUMENTER SOM VISER FORELDRENES ANSVAR OG RETTIGHETER I NORSK SKOLE LOVER OG OFFENTLIGE DOKUMENTER SOM VISER FORELDRENES ANSVAR OG RETTIGHETER I NORSK SKOLE FNs MENNESKERETTIGHETSERKLÆRING Artikkel 26 Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID

PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID PLAN FOR SKOLE HJEM SAMARBEID Bakgrunn for planen: Opplæringslova Opplæringsloven understreker at skolen skal holde god kontakt med foreldrene. Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer