Felles ansvar for elevenes læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles ansvar for elevenes læring"

Transkript

1 Felles ansvar for elevenes læring Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole

2 Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole... 3 Jessheim videregående skole... 4 Skolens opplæringstilbud skoleåret 2014/ Samarbeid med foresatte... 6 Kontaktlærers oppgaver... 8 Praktiske opplysninger... 9 Elevsamtalen Rutiner ved fravær Krav til fagsammensetning. 12 Prosjekt til forrdypning. 13 Tilpasset opplæring Vurdering Orientering om Akershus fylkeskommunes PC-ordning Elevtjenester skoleåret 2014/ Elevenes skolemiljø Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 2

3 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole Den enkelte elevs læring er skolens primære oppgave. Elever har forskjellig utgangspunkt, mange måter å lære på og ulike mål for videre karriere. Vi som arbeider på Jessheim videregående skole skal i fellesskap tilby en opplæring der alle elever utvikler sin sosiale og sin faglige kompetanse og opplever mestring - både individuelt og i samarbeid med andre. Vår hovedmålsetting: Alle elever opplever mestring og opplevelsen av å lykkes ut fra egne forutsetninger Alle elever forlater Jessheim videregående skole med en planlagt kompetanse Akershusskolen er opptatt av at: alle elever møtes med respekt og tro på at de kan lære dersom de får utfordringer alle elever skal fullføre opplæringen med best mulig resultater likeverd betyr at elever med ulike utfordringer må møtes på ulike måter læring handler om å lykkes og om å ville refleksjon og åpenhet rundt egen undervisning er en forutsetning for kollektiv læring Foreldresamarbeid I arbeidet med å skape en god skole der alle elever opplever mestring og utvikling er foresatte en viktig ressurs. Vi vil derfor invitere hver enkelt av dere til et aktivt samarbeid. Forskning viser at elevene lykkes bedre når skole og hjem samarbeider om elevenes læring. Tilstedeværelse/Fravær Våre viktigste virkemidler i arbeidet med å skape en god skole for alle, er engasjerte og dyktige medarbeidere som i fellesskap utvikler gode læringsbetingelser for og sammen med elevene. En viktig forutsetning for dette er at alle elever deltar aktivt i sitt eget og klassens læringsarbeid hver dag. Tilstedeværelse er en viktig forutsetning for læring og vurdering fram til et bestått resultat. Mestringsopplevelser, tilpasset opplæring, motivasjon, tilhørighet, individuell oppfølging og personlig utvikling oppnås når elevene deltar aktivt i skolen hver dag. Med ønske om godt samarbeid! Marit Gran Rektor Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 3

4 Jessheim videregående skole Jessheim videregående skole er Akershus største videregående skole med 1150 elever og 8 utdanningsprogram 8 utdanningsprogram Stor avdeling for tilpasset opplæring for mindre grupper innen alle utdanningsprogram Opplæring for barnevernet/barneverninstitusjoner Grunnskoleavdeling Opplæring i psykiatriske institusjoner 1150 elever på hovedskolen på dagtid Voksenopplæring for ca 200 elever på kveldstid 60 elever på Ullersmo fengsel 241 ansatte Samarbeidsavtale der skolen samhandler med ungdomsskoler i nærmiljøet om faget utdanningsvalg, Arbeidslivsfag, forsering av fag og gode overgangsordninger mellom skoleslagene står sentralt Godt samarbeid med lokalt næringsliv og vi bruker næringslivet som opplæringsarena for mange av våre elever Ansvarlig for oppfølging av fagnettverkene i de videregående skolene på Romerike Ansvar for regionale prosjekter Universitetsskole Skolens ledelse Rektor Assisterende rektor Assisterende rektor Økonomileder Administrasjonsleder Studieinspektør Studieledere: Marit Gran Svein Grøndahl Kristina Samsing Kjersti Trøgstad Sunde Kirsten Janette Hansen Christian Andresen Gunn Tordis Bertinussen John Olav Berg Elin Herstad Ingvill Sogge Eliska Tellesbø Kontakt med skolen Telefon: E-post: Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 4

5 Skolens opplæringstilbud 2014/2015 Innføringskurs for minoritetsspråklige elever Vg1: o Studiespesialisering o Studiespesialisering med formgivning o Studiespesialisering minoritetsspråklig o Musikk, dans, drama o Helse- og oppvekstfag o Design og håndverksfag o Bygg- og anleggsteknikk o Elektrofag o Teknikk og industriell produksjon o Service og samferdsel o Tilrettelagte kurs for elever i mellomstore og store grupper innen de fleste utdanningsprogram Vg2: o Studiespesialisering o Studiespesialisering med formgivning o Studiespesialisering minoritetsspråklig o Musikk og drama o Servise, salg og sikkerhet o Reiseliv o IKT-servicefag o Klima-, energi- og miljøteknikk o El-energi o Helseservicefag o Helsearbeiderfag o Industriteknologi o Arbeidsmaskiner o Kjøretøy o Tilrettelagte kurs for elever i mellomstore og store grupper innen de fleste utdanningsprogram Vg3: o Studiespesialisering o Studiespesialisering med formgivning o Studiespesialisering minoritetsspråklig o Musikk og drama o Helsesekretær o Påbygging til generell studiekompetanse Voksenopplæringstilbud: o Generell studiekompetanse dag og kveld o Helseservice, helsesekretær, barne- og ungdomsarbeiderfag, transport- og logistikkfag Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 5

6 Samarbeid med foresatte En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen, men vil endre karakter og form etter hvert som elevene blir eldre og får større ansvar for egen læring og utvikling. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Opplæringsloven, forskrift til loven og læreplanverket danner grunnlaget for samarbeidet, og foreldrene/de foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid faglig og sosialt. Kilde: Kunnskapsdepartementet Viktigheten av samarbeid mellom hjem og skole er forankret i lovverket på følgende måte: Kapittel 20 i forskrift til opplæringsloven 20-1 Formålet med foreldresamarbeid Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeid skal bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen mellom anna for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som fører til at fleire fullfører vidaregåande opplæring Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar som ikkje er myndige etter verjemålslova 1 gjennom heile opplæringsåret. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. Plan for skole- og hjem samarbeid ved Jessheim videregående skole 2014/2015 Skolens erfaring er at tett samarbeid mellom hjem og skole er en av de viktigste og mest virkningsfulle faktorer for å øke elevenes tilstedeværelse i skolen. Plan for samarbeid med forsatte: 26. august, Vg1 foreldremøte studieforberedende utdanningsprogram 27. august, Vg1 foreldremøte yrkesfaglige utdanningsprogram 2. september, Vg2 foreldremøte alle utdanningsprogram Konferansetimer med foresatte til Vg1 og Vg2 elever uke Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 6

7 13. november, foreldrekveld med muligheter til å møte alle klassens lærere 29. januar, foreldrekveld knyttet til veien videre for Vg1 og Vg2 elever Skolen ser det som svært viktig at foresatte deltar på møter og konferansetimer. Dette er en rettighet som alle bør benytte seg av Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven har rett til å vere med i samtalen med foreldra. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter undervegsvurderinga. Fra opplæringslova 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter Foreldra til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg: a) varsling om eleven sitt fråvær b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. 3-7 c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar etter opplæringslova og forskrifta d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagd teieplikt etter anna lovgiving. Skolens praksis knyttet til lovverket a) Tema ved samtalen med foresatte midtveis i 1.halvår for Vg1 og Vg2 elever. Det er en del av halvårsvurderingen der foresatte skriver under. Etter dette orienteres foresatte der fravære øker eller der det inngås spesielle avtaler om oppfølging. b) Elevene får skriftlig varsel i henhold til lovverket og på et tidspunkt som gjør det mulig med forbedringer c) Orientering på første foreldremøte der foresatte inviteres til dialog rundt foreldresamarbeid er en del av den oppfølging kontaktlærer har sammen med hjemmet Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 7

8 Kontaktlærer Kontaktlærer er bindeleddet mellom hjem og skole. Her orienterer vi kort om kontaktlærers oppgaver knyttet til hjem/skole samarbeid Opplæringslovas 8-2 Organisering av elevene i grupper kvar elev skal være knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med heimen. Kontaktlærer har hovedansvaret for læringsarbeid i klasserom og verksted og leder klasseteamet som i fellesskap skal gi den enkelte elev tilpassa opplæring. Ledelsen og team for elevtjenester er støttespillere i dette arbeidet Kort oversikt over kontaktlærers oppgaver Kontaktlærer har ansvaret for: Praktisk Administrativt Lede klasseteam og koordinere informasjon og læringsarbeidet i klassen Gjennomføre elevsamtaler Sosial- Pedagogisk Samarbeid med foresatte Utvikling av elevenes sosiale kompetanse og et godt læringsmiljø Samarbeide med team for elevtjenester om elever med spesielle behov Faglig Følge opp elevenes helhetlige kompetanse Legge til rette for å følge opp elevdeltakelse i faglig arbeid sammen med klasseteamet Utvikling av elevenes læringsstrategier Kontaktlærer og alle klassens lærere har ukentlig trefftid for foresatte. Kontaktlærer vil orientere hjemmet om disse tidene. Skolens sentralbord har også oversikt over dette. Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 8

9 Praktiske opplysninger tema på foreldremøte går i klasse:.. Utdanningsprogram: programområde.. Kontaktlærer: Klassens lærere Navn Fag Trefftid Informasjon Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 9

10 Elevsamtalen Fra forskrift til vurdering Eleven har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren om si utvikling i forhold til kompetansemåla i faga som ein del av undervegsvurderinga. Lærvaren skal vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf.opplæringslova 5-1 og 5-4. Skolens praksis Første elevsamtale finner sted i uke I forkant av disse elevsamtalene skal det være et klasseteammøte der elevsamtalen er et av temaene. Elevene skal få utlevert samtaleskjema i forkant av samtalene og oppfordres til å forberede seg til denne samtalen. Elevene setter seg mål for eget læringsarbeid. Andre elevsamtale finner sted i uke 5 7. I forbindelse med halvårsvurdering Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal beskrive kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget I forkant av den elevsamtalen avholdes det et klasseteammøte der lærerne i fellesskap gir innspill til elevenes faglige utvikling og hvordan eleven skal øke sin kompetanse. I denne elevsamtalen bør en ta utgangspunkt i de målene elevene satte i den første elevsamtalen. I etterkant av elevsamtalen samhandler klassens lærere om utfordringer og framdrift for elevene. Skjema for elevsamtale kan elevene finne på It s learning slik at de kan forberede seg til samatalen. Skjema til konferansetime for foresatte sendes ut sammen med invitasjonen til samtalen Oppstartssamtale for IKO- elever Vårt mål er at alle elever skap lykkes ut fra egne forutsetninger. Vi vet av erfaring at jo tidligere en kommer i gang med systematisk arbeid jo bedre er forutsetningene for å lykkes. Skolen har tatt i bruk IKO modellen i sitt arbeid med tilpassa opplæring. Gjennom IKO (identifisering, kartlegging og oppfølging) vil den enkelte elev få hjelp der det tidligere har vært utfordringer. Kontaktlærer vil i løpet av første skoleuka ha en kort oppstartssamtale med elever som har hatt: høyt fravær (over 6 %) karakteren 2 eller lavere i matematikk og norsk går om igjen på samme eller annet utdanningsprogram (disse vil også ha samtale med rådgiver) Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 10

11 Rutiner ved fravær Fravær er den vanligste årsaken til at elevene ikke lykkes i skolen. Vi legger derfor vekt på et godt arbeid for å motivere elevene til å være tilstede i skolen. Fravær og fraværsoppfølging er regulert i lovverket. Det er viktig at foresatte gjør seg kjent med dette Føring av fråvær i vidaregåande opplæring Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Lærerne fører fravær daglig Elevene har ansvar for å følge opp eget fravær Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. De som kommer inn under en eller flere av punktene a) - f) må søke skolen på eget skjema som finnes på It s learning. Søknadsfrist er 2.juni Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål gjøres etter avtale med rektor. Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 11

12 Krav til fagsammensetning på studiespesialiserende utdanningsprogram ved Jessheim videregående skole Krav til fagsammensetning fastsettes av Utdanningsdirektoratet i rundskriv UDir Disse blir gjennomgått årlig for elever og foresatte i forkant av søknad om valgfrie programfag for Vg2 og Vg3. 1) Elevene har, etter fullført Vg1, rett til inntak på ett av programområdene på Vg2. Jessheim videregående tilbyr alle tre programområder innen studiespesialisering: Programområde for realfag Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Programområde for formgivingsfag 2) Alle elever må ha minst to programfag innen sitt valgte programområde. Disse to programfagene må de ha fordypning som fag i hvert av årene Vg2 og Vg3. Alle fire programfagene har 140 årstimer. Det er ett unntak se spesielt om nivå 3 i fremmedspråk under. 3) I tillegg må alle ha to andre programfag, hver på 140 årstimer, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse fagene kan hentes fra eget programområde, eller et av de andre programområdene. Fagene kan være fra forskjellige program 4) Elever som har matematikk som programfag i Vg2, må ha et 84 eller 140 årstimers programfag fra sitt programområde, eller fra programområde for realfag. 5) Nivå 3 i fremmedspråk kan bare gjennomføres i Vg3, men det kan likevel gå inn som ett av de to programfagene i pkt 2) og dermed erstatte et av de toårsfagene som eleven har startet med. 6) Elever som har programområde for formgivingsfag, har valgt sitt programområde ved oppstart på Vg1. På Vg2 og Vg3 får elevene tildelt to programfag innen eget programområde, og omfattes ikke av kravene for sammensetning av fag som gjelder de øvrige programområdene. Valg av programfag til Vg3 Elevene på Vg2 velger programfag for Vg3 i begynnelsen av februar 2015 Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 12

13 Prosjekt til fordypning for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram Prosjekt til fordypning er et praktisk fag der elevene kan prøve ut og fordype seg i aktuelle lærefag Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer. Fellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt for å inngå lærekontrakt, jf i forskrift til opplæringsloven. Lærebedriften avgjør selv om den vil tegne lærekontrakt, og kan stille andre faglige krav, jf. forskrift til opplæringsloven 6-39 første ledd. I slike tilfeller kan fylkeskommunen i samarbeid med lærebedriften tilby nødvendig faglig fordypning. Det må gå fram av lærekontrakten hvem som har ansvaret for denne eventuelle opplæringen. På Vg2 er de fleste elevene ute i arbeidspraksis i bedrift/virksomhet i prosjekt til fordypning. Dette kan foregå i hele uker i perioder eller 1-2 dager i uka gjennom skoleåret. Der det er mulig har skolen samarbeid med bedrifter/virksomheter som også tar inn lærlinger. Arbeidspraksis er derfor for mange elever starten på et samarbeid som fører til læreplass. Elevene er forsikret gjennom Akershus fylkeskommune når de er i arbeidspraksis ute i bedrift/virksomhet. Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 13

14 Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. Opplæringen skal legges til rette slik at elevene skal kunne bidra til fellesskapet og kunne oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål. Alle elever skal i arbeidet med fagene få møte utfordringer de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Tilpasset opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen. Elevene har ulike utgangspunkt, bruker ulike læringsstrategier og har ulik progresjon i forhold til nasjonalt fastsatte kompetansemål. Fra prinsipper for opplæringen: En viktig forutsetning for å kunne praktisere tilpasset opplæring er kjennskap til elevene og elevenes læreforutsetninger. Viktige hjelpemidler i dette arbeidet er Bruk av IKO modellen Det rådgiversamarbeid vi har iverksatt på tvers av ungdomsskolen og videregående skole. Rådgiverne vil delta på klasseteammøter for å informere om elever med spesielle behov Kartleggingsprøver ved skolestart. Samtaler med elevene Samarbeid med foresatte Klasseteammøtene der elever og lærere i felleskap finner gode strategier for den enkelte elevs læring Fagmøter der en arbeider fram konkret innhold i kompetansemål på ulike nivåer Dette tilbyr vi elever ved Jessheim videregående skole: Studieverksteder i matematikk, andre realfag, fremmedspråk og norsk sidemål. Her kan elevene få leksehjelp, og veiledning ut fra egne forutsetninger. Dette er like aktuelt for elever som sliter i fag som de som ønsker toppkarakter Ekstra norsk og engelsk for minoritetsspråklige elever Elevene får tilgang på digitale læringsressurser i en alle fag. Elevene kan både lese og høre disse Tilrettelegging på prøver og eksamen Alternative måter å organisere opplæringen på. Det er f eks muligheter for mer arbeidspraksis Lærekandidatordninger i mange fag Opplæring i mindre grupper i perioder som et differensieringstiltak En vurderingspraksis der elevene skal få tilbakemelding på det de mestrer, og råd om hvordan de kan utvikle seg videre. Muligheter til å omdisponere timer fra et fag til et annet, hvis det kan gi bedre måloppnåelse Yrkes- og utdanningsveiledning Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 14

15 Skolens rutiner for tilpasset opplæring skoleåret 2014/2015 Tiltak Når Ansvarlig Hvem deltar Identifisering og kartlegging av elever med utgangspunkt i IKO modellen Før skolestart Rektor Team for elevtjenester Klasseteammøter/trinn-teammøter ved oppstart av skoleåret Tema i samarbeid med foresatte Ledelse, team for elevtjenester Planleggingsdag Ledelsen Ledere, team for elevtjenester, lærere Møte med foresatte Vg1 - klassene. 26. og Ledelsen Ledere, rådgivere og kontaktlærere, foresatte Møte med foresatte Vg2 - klassene Konferansetimer for Vg1 og Vg2 foresatte Konferansetimer alle Oppstartsamtale gjennomføres med: Elever i helse og oppvekst Vg1 Elever i innføringsklasser(ams) Elever i minoritetsklasser Ledelsen Ledere, rådgivere og kontaktlærere, foresatte Uke Kontaktlærer Kontaktlærere, Uke 46 foresatte, elever Ledelsen Innen Kontaktlærer Kontaktlærer, rådgiver, foresatte og elev. Tolk ved behov. Oppstartssamtale IKO elever Første skoleuke kontaktlærer Kontaktlærer og elev Oppstartssamtale med elever som 1 skoleuke Rektor Rådgivere går om igjen Rådgivere Kartleggingsprøver i norsk, engelsk og matematikk Vg1, Vg2 YF og PB Resultatene systematiseres og brukes aktivt gjennom hele året. Innen Studielederne Faglærerne i de 3 fagene Informasjon og oppfølging av elever som ikke har fullført og bestått i et eller flere fag fra tidligere år Oppfølgingstest Uke 1 og uke 13 Innen Frist oppmelding Ledelsen Ledelsen, rådgivere Frist for å fatte enkeltvedtak Rektor Kontaktlærer, rådgiver, leder. Tilrettelegging ved eksamen Søknadsfrist Kontaktlærer Kontaktlærer, faglærer, elev Samordning av alle elever med tilretteleggingsbehov Oppstartsamtale for elever med IV September uke 37 Rektor Ledelsen Team for elevtjenester Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 15

16 Studieverksteder Alternative veier til målet Bruk av fleksible opplæringsløp Samarbeid skole/næringsliv Annen organisering av opplæringsløpet Underveisvurdering Systematisk tilbakemeldinger Elevsamtaler Midtveisvurdering Halvårsvurdering Lærekandidatordningen som et alternativ for elever som ikke går mot full fagkompetanse Tilpasset opplæring for alle store differensieringsbehov Ta ut grupper av elever for intensiv opplæring for å hente igjen manglende kunnskaper Jakten på en 2-er Systematisk arbeid med kompetansemål for å tilpasse oppgaver og vurderingskriterier til karakterene 2 og 3 Omdisponering av inntil 25 % av et fag for å bedre den totale måloppnåelsen for enkeltelever Tema på klasseteammøter og fagmøter Individuell opplæringsplan etter enkeltvedtak. AVOs mal for IOP Iverksettes fra uke 35 Igangsettes ved behov gjennom hele skoleåret Igangsettes ved behov gjennom hele skoleåret Hele året Ledelsen Eget team Ledelsen Ledelse Kontaktlærere Ved behov hele året Ledelsen Ved behov hele året Dette gjøres i kortere perioder 3-6 uker Ledelsen Hele året Ledelsen Ledere Lærere Ledelse Lærere Elever Faglærere, rådgivere, foresatte og elever NAV/OT Ledelse Team for elevtjenester Kontaktlærerne, faglærerne Fra uke 42 Ledelsen Ledelse Lærere Foresatte Elever Skisse utarbeides når det er avgjort at eleven kommer til skolen. Foreligger ved skolestart Rektor Kontaktlærer Rådgiver, PPT, Fagopplæring, foresatte Lærlingeansvarlig Øvre Romerike Lærere Rådgivere Rådgiver, faglærere, kontaktlærer Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 16

17 Vurdering Vurderingspraksis i videregående opplæring er hjemlet i Opplæringsloven med forskrift. Denne finner vi i sin helhet på Å vurdere elevenes prestasjoner og utvikling er en av lærernes kjerneoppgaver. Vurdering skal ha som formål å motivere eleven til å nå læringsmålene. Elevvurdering handler om å klargjøre forventninger, vurdere oppnådd kvalitet, gi råd om forbedring og invitere til aktiv deltakelse i vurdering av eget arbeid. Vurderingspraksis ved Jessheim videregående skole Med fokus på individvurdering Vurdering som en del av læringsarbeidet er et av skolens satsningsområder skoleåret 14/15. Vurdering er et av de viktigste hjelpemiddel for å fremme elevenes læring. Målet med vurdering Fremme læring og utvikling, øke elevenes kompetanse Motivere til videre innsats Dokumentere den kompetansen eleven har oppnådd Vurdering i fag Det er gjort mange studier rundt elevenes læring og vurdering. Elevene lærer best når de: - forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem - får tilbakemeldinger som forteller om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Hva har de lykkes med? - får konkrete råd om hvordan de kan forbedre seg og oppfølging i eget forbedringsarbeid - er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 17

18 PC-ordning Akershus fylkeskommune har sluttet med skoleeide PC-er og har i stedet innført en ordning hvor elevene eier datamaskinene selv. Du som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart. Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, eller bestille en gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Bestillingsportalene for elever som skal begynne på Vg1 høsten 2014 åpnet 1. juni. Bestillingsfristen for å få datamaskinen levert til skolestart er 7. august. Flere opplysninger om ordningen kan leses på Akershus fylkeskommune sin hjemmeside. Alle elever får stipend fra Statens lånekasse for utdanning for å dekke kostnadene til anskaffelse av PC. Eleven må selv søke om stipend på: Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 18

19 Felles standard for bruk av IKT i opplæringen En elev som går på en videregående skole i Akershus Fylkeskommune, kan forvente følgende når det gjelder bruk av IKT i opplæringen: 1. Eleven skal få tilbud om grunnleggende opplæring i bruk av skolens og fylkeskommunens til enhver tid aktuelle programvarepakker og verktøy. Følgende gjelder generelt for alle utdanningsprogrammer og skoler: Læringsplattform, kontorstøtteverktøy, digitale ordbøker og oppslagsverk og annen fag-/skolespesifikk programvare som er aktuell. 2. Eleven skal gjennom læringsplattformen oppleve en struktur, der planer, dokumentasjon av læringsprosess og vurdering fremgår på en ryddig og oversiktlig måte. Eleven kan forvente at skolen bruker læringsplattformen på en måte som gir forutsigbarhet i læringsarbeidet. Dette betyr konkret at: alle lærere bruker læringsplattformen i alle fag oppdaterte planer for faget, informasjon om hjemmearbeid og prøver skal være tilgjengelig i læringsplattformen relevante notater, filer, pekere, presentasjoner etc. ligger tilgjengelig i faget etterundervisningsøkten. formelle vurderinger knyttet til kompetansemålene i faget skal finnes digitalt, tilgjengelig for eleven, enten på læringsplattformen eller i et eget system for å samle vurderinger. Faglærer orienterer. 3. Eleven skal oppleve et variert utvalg av læringsressurser som er tilgjengelig i læringsplattformen. Video, lydfiler, animasjoner, etc. skal være tilgjengelig for eleven. Dette kan være ressurser fra NDLA, forlagenes nettsider, NRK skole og/eller andre fagspesifikke ressurser som finnes på nett.. 4. Eleven skal ha muligheten til å øke sitt læringsutbytte ved å arbeide med digitale verktøy i tillegg til kontorstøtteverktøy. Eksempler på dette kan være: Ulike web-baserte presentasjonsverktøy Samskrivingsdokument Bruk av film, lyd og bilde Digitale tankekart og digitale tidslinjer Blogg og Wiki Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 19

20 Elevenes digitale skolehverdag På Jessheim videregående skole ønsker vi at elevene skal utvikle sine kunnskaper og forberede seg for videre studier og yrkesliv. De fleste elever er kompetente PC brukere, men vår erfaring er at det er behov for å styrke og utvikle bruk av programvare som de vil møte igjen i fremtidige studier og yrkesliv. Skolen bruker læringsplattformen It s learning. På It s learning vil det være et eget rom for klassen der elevene finner: Link til læreplaner i fagene du skal ha Vurderingskriterier i fagene dine Arbeidsplaner i fagene Linker til nyttig lærestoff Informasjon som du og klassen din trenger Et sted der du kan levere oppgavene dine Muligheter for å kommunisere med lærere og medelever. På It`s learning finnes link til Skolearena. Her skal elevene følge opp eget fravær. Ved skolestart vil det bli gitt opplæring i grunnleggende bruk av maskin- og programvare til skolearbeid. Skolens internett byr på mange muligheter til å innhente kunnskaper elevene kan ha nytte av i skolearbeidet. Det er nødvendig å bruke internett og sosiale medier med vett. Hjem og skole må i fellesskap følge opp dette. For at PC skal fungere som et godt hjelpemiddel i opplæringen, er det nødvendig å kjenne til de reglene som er gitt i IKT-reglementet og overholde disse. Informasjon og veiledning til foresatte ved Jessheim videregående skole 20

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6 Elevhåndbok 2014/15 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5 Ved begynnelsen av skoleåret! 5 Litt om Strand vgs 5 Vår visjon 6 Våre mål og satsingsområder 6 Klasseledelse

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2007 2008 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Frydensborgveien 9 11, 3770 Kragerø Telefon 35 98 52 00 Telefax 35 98 02 55 Velkommen til Kragerø

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

INNHOLD ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE RUTINER FOR: Atlanten vgs Dato: Forfatter: Rutine for Versjon: Sist revidert:

INNHOLD ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE RUTINER FOR: Atlanten vgs Dato: Forfatter: Rutine for Versjon: Sist revidert: INNHOLD RUTINER FOR: 1. AVVIKSMELDING 2. BRUK AV VERNEUTSTYR 3. BRUK OG ENDRING AV PASSORD 4. EKSKURSJONER OG STUDIETURER (GML) 5. ELEV KLAGER SAKSGANG 6. FØRSTEHJELP OPPLÆRING 7. GRAVIDE ARBEIDSTAKERE

Detaljer