Stortingsmelding nr. 13 ( ) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring:"

Transkript

1 Stortingsmelding nr. 13 ( ) Utdanning for velferd. Samspill i praksis LOs kommentarer til tiltak innen videregående opplæring: Regjeringen vil kartlegge elevenes motivasjon for å søke utdanningsprogram for helse- og sosialfag i videregående opplæring og videre utdannings- og yrkesplaner. LO antar at arbeidsvilkår spiller en viktig rolle når unge vurderer utdanning. Både unge og voksne vil orientere seg mot yrker der man tilbys heltidsstillinger og videre utvikling gjennom yrkesløpet. LO mener undersøkelsen bør avdekke i hvilken grad disse forholdene gjør seg gjeldende innen disse yrkesområdene. Økt satsing på rådgiving og tilgang på livslang karriereveiledning er viktige verktøy for å øke rekrutteringen til yrkesfagene og helse- og sosialfagene spesielt. LO støtter for øvrig forslaget. LO støtter ideen om en vekslingsmodell i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget men forutsetter at den ikke automatisk danner mal for alle andre utdanningsprogram. Modellen må kunne tilpasses ulike- fag- og yrkesområder der det er aktuelt å ta i bruk en slik modell. Det gjelder også lærlingenes avlønning som forutsetter klarhet om når eleven har elevstatus og når han/hun er lærling. Konsekvensene av slike endringer må drøftes innefor rammen av hele fag- og yrkesopplæringen. LO legger til grunn dagens innhold og faglige og rettslige rammer i yrkesfaglig videregående opplæring. Fylkeskommunene til få invitasjon å delta i utprøving av en slik vekslingsmodell i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. LO tror fagene kan egne seg for utprøving i en vekslingsmodell. Det blir viktig med forutsigbarhet gjennom hele løpet for elevene og lærlingene slik at det vet hvor de skal være når, og kan forberede seg på de ulike læringsarenaene. Det forutsettes at utprøvingen involverer de lokale partene i arbeidslivet for å finne gode og bærekraftige løsninger. LO mener det ikke er realistisk å tenke en vekslingsmodell gjennomført med de samme økonomiske rammene som for hovedmodellen, og understreker meldingens kommentar om behov for bedre administrative rammer. Modellen vil kreve mer kontakt med arbeidslivet, tilrettelegging og kontakt gjennom utdanningsløpet. Til gjengjeld vil antagelig flere gjennomføre, og det er jo hele hensikten. LO har lenge meldt om umiddelbart behov for å få på plass nasjonale kriterier og retningslinjer for realkompetansevurdering i videregående opplæring. Fylkeskommunene må bruke mer ressurser på å utvikle, synliggjøre og kvalitetssikre denne tjenesten slik at flere kan oppnå livslang læring.

2 2 Partene i arbeidslivet har ønsket et system som har troverdighet og praktisk anvendelse både i utdanningssystemet og i arbeidslivet. LO er skeptisk til endringer i kravene til praksiskandidatordningen, men er innstilt å vurdere lengden på praksiskravet for enkelte yrker med utbredt deltidsproblematikk i de tilfeller der det for øvrig kan dokumenteres kompetanse på linje med læreplanenes krav. Saken må behandles av Samarbeidsrådet for yrkesopplæring. Regjeringen vurdere å innføre rett til påbygning til generell studiekompetanse for personer med fullført fagutdanning, og LO støtter intensjonen. Vi mener at alle som har gjennomført og bestått videregående skole skal være studieforberedt uavhengig av valgt utdanningsprogram. LO anser forslaget som en delvis innfrielse i retning av bedre likeverd mellom utdanningene. Det må gis fleksibel anledning til å gjennomføre påbygningen både under læretiden og som heltids/deltids/kveldstudie etter man har begynt å arbeide. LO er positive til å gjennomføre forsøk med Y-veitilbud for kandidater med yrkesutdanning i helse- og sosialfag, og har ventet på dette siden St.meld. 44 Utdanningslinja. Fagskole Regjeringen vil markedsføre fagskoleutdanning tydeligere som en karrierevei for helsefagarbeidere, og LO støtter forslaget. Det bør satses på en nasjonalt driftet webbasert utdanningskatalog som kan samordnes med NOKUTs register over godkjente fagskoleutdanninger. LO støtter forslaget om å videreutvikle fagskolesektoren som spesialiseringsarena i tråd med kompetansebehovene i tjenestene, men finner det svært defensivt at man foreslår nye fagskoletilbud inn i de samme økonomiske rammene som nåværende virksomhet. Dagens rammer er allerede vanskelige for dagens tilbud. LO har ønsket en strategisk nasjonal satsing på fagskolenivået som mulig karrierevei for de med fag- og yrkeskompetanse som bakgrunn. Fagskolen bør kunne dekke behovet for både faglig spesialisering, videreutdanning og omskolering til nye yrker for både unge og voksne. Dersom fagskoleutdanningene ble mer synlige og mer likeverdig i status, ville kanskje studenter som velger høyere utdanning og ikke gjennomfører, velge en fagskoleutdanning og oppnå et yrke på kortere tid. Det er derfor ikke gitt at samfunnets kostnader ville øke med en økt satsning på fagskolenivået. Regjeringen vil iverksette en nasjonal kandidatundersøkelse for å kartlegge fagskolekandidatenes arbeidstilpasning og sikre at utdanningene oppfyller

3 3 kravet til yrkesretting i loven. LO ønsker en styrking av kvalitetssikringen av arbeidslivsrelevansen i fagskoleutdanningene i tilknytning til NOKUT godkjenningsarbeid og i sektorens eget kvalitetsarbeid. Partene i arbeidslivet må ha en aktiv rolle i å uttale seg om relevans, jf. NOKUTs krav til system for kvalitetssikring punkt 1 og 4. LO støtter ikke Regjeringens forslag om å iverksette forsøk med helse- og sosialfaglig fagskoleutdanning basert på annen videregående opplæring enn fagbrev eller yrkeskompetanse. Flere høringsinstanser har uttalt seg kritisk, blant annet Nasjonalt fagskoleråd som var opptatt av at eksisterende tilbud ikke må forringes i kvalitet og læringsutbytte. Studiene er designet for fagarbeidere med ytterligere krav til praksis, og skal dekke det behovet de har vært godkjent for. Et av kravene i fagskoleloven er at studie skal kvalifisere for direkte yrkesutøvelse. Når det oppstår nye behov, kan det være grunnlag for å utvikle nye studier. LO mener den videre dialogen om konkretisering av kompetansebehov først og fremst må føres mellom relevante tariffparter slik at utdanningene tas i bruk i arbeidslivet, og at arbeidsgiver satser på kompetanseutvikling for sine ansatte. Høyere utdanning og forskning LO er fornøyd med at meldingen foreslår at de tre profesjonsutdanningene, barnevernspedagog, vernepleier og sosionom, opprettholdes og videreutvikles. Samtidig skal den generelle sosialfaglige kompetansen i de tre utdanningene styrkes. For LO er dette også viktig. LO støtter også at det siktes mot at brede grunnutdanninger kan følges opp av spesialisering på videreutdannings- og mastergradsnivå. Det siktes mot at det utvikles en dobbelt identitet, som profesjonsutøver og som innehaver av generell sosialfaglig kompetanse. Skal NAV-reformen, reformen i barnevernet og samhandlingsreformen lykkes, må det også satses på tverrprofesjonell kompetanse. For LO er det også viktig at velferdsviterutdanningen opprettholdes og ikke slås sammen med sosionomutdanningen til en bachelor i sosialt arbeid slik meldingen foreslår. Regjeringen vil videre sette i gang et arbeid med sikte på å øke kvalitet og relevans i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning. Bl.a. vil en vurdere omfang og type praksis for hver utdanning, utvikle indikatorer for hva som kjennetegner kvalitet og relevans i praksisstudiene og vurdere å lovfeste en plikt for alle helse- og velferdstjenestene til å stille til rådighet praksisplasser for

4 4 elever og studenter og gi dem veiledning innenfor nærmere avtalte rammer. Dette er intensjoner LO slutter seg til. Det er viktig at det satses på å skape en god sammenheng mellom utdanning, forskning og praksisfeltet. Satsingen på forskningsbasert kunnskap gjennom praksisnær forskning kan bidra til å styrke utdanningene og yrkesutøvelsen i arbeidsfeltene. Stortingsmeldingen åpner for at rammeplanene for utdanningene erstattes med en forskrift. Dette er LO i mot. Vi mener at nasjonale rammeplaner er nødvendig for å sikre kvaliteten i utdanningene. Meldingen foreslår videre at det innføres en ordning med veiledning av nyutdannede i arbeidslivet i samarbeid med arbeidsgiverne. Dette er et forslag LO støtter. Likeledes er LO fornøyd med at det foreslås at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Norges forskningsråd iverksetter en samlet evaluering av de sosialfaglige grunnutdanningene og forskningen i de aktuelle fagmiljøene. Evalueringen må ta utgangspunkt i dagens rammeplaner og samfunnsmandat for hhv. barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene. Vi er også opptatt av spørsmålet om autorisasjon. I meldingen burde anledningen ha vært benyttet til å gi sosionomer og barnevernspedagoger autorisasjon. Bl.a. har det oppstått uklarhet om sosionomer kan inneha stillinger som koordinator i spesialisthelsetjenesten fordi de ikke har autorisasjon. Stortinget vedtok høsten 2005 å gi manuellterapeuter en rolle som ligner leger på muskel- og skjelettområdet. For at det skal være samsvar mellom utdanningen og yrkesrollen som portner i primærhelsetjenesten, bør det etableres en særskilt autorisasjon av manuellterapeuter, da manuellterapeuter i dag har autorisasjon som fysioterapeuter. Det vises i denne sammenheng til helsepersonellovens forarbeider der det bl.a. heter at autorisasjon kan vurderes dersom en tilleggsutdanning leder fram til en ny og vesensforskjellig yrkesrolle i forhold til grunnutdannelsen. En autorisasjon vil være en naturlig oppfølgning av Samhandlingsreformen, styrke pasientsikkerheten og bidra i arbeidet med Inkluderende arbeidsliv. For å ta høyde for at det i framtiden vil bli stor etterspørsel etter kunnskap, diagnostikk og behandling på muskel- og skjelettområdet, foreslår meldingen å følge opp arbeidet med å etablere en kiropraktorutdanning i Norge.

5 5 Kiropraktorer og manuellterapeuters yrkesroller er svært like, men manuellterapeutene er en del av den offentlige helsetjenesten. Det finnes en norsk universitetsutdanning for manuellterapeuter, men kapasiteten er svært lav. Samfunnet bør sørge for en utdanning som kan forsyne den offentlige helsetjenesten med kompetente behandlere på muskel- og skjelettområdet. På denne bakgrunn mener LO at utdanningskapasiteten for manuellterapeuter må prioriteres foran etablering av kiropraktorutdanning. LO vil også legge til at musikkterapeuter burde vært vurdert i meldingen, noe de ikke er. Musikkterapeuter er en stadig viktigere yrkesgruppe i helsevesenet, og de bør inkluderes i gruppen av helseprofesjoner med autorisasjon. Musikkterapi er en fem-årig masterutdanning som tilbys ved Norges Musikkhøgskole og ved Universitetet i Bergen. Det legges avgjørende vekt på å kvalifisere musikkterapistudentene i forhold til arbeid i helsesektoren, for eksempel arbeider musikkterapeuter i flere institusjoner i psykisk helsevern og i eldreomsorgen. Det er tilsatt musikkterapeuter ved barneavdelingene ved de fleste universitetssykehus. Musikkterapiens profil som helserelatert fag og yrke blir klarere år for år, både fordi det kommer flere nye stillinger innen sektoren, og fordi musikkterapeutisk forskning i langt større grad enn tidligere dokumenterer musikkterapiens effekt i forhold til helse og livskvalitet. I meldingen siktes det også mot at det etableres et eget forskningsprogram i Norges forskningsråd for å utvikle helse- og velferdstjenestene og de helse- og sosialfaglige utdanningene. Dette er noe LO støtter. LO savner en omtale av finansieringsbehovet i meldingen. Til slutt ønsker LO å kommentere meldingens henvisning til kvalifikasjonsrammeverk som et av flere styringsverktøy for innhold i utdanninger. Det gjenstår å se hvor hensiktsmessig rammeverket vil bli i praksis i en slik sammenheng. LOs bekymringer er at beskrivelsene ikke har takhøyde nok for det kompetansenivået som er forventet i arbeidslivet innen de yrkesfaglige kvalifikasjonene på videregående nivå og i fagskolen. Rammeverket må ikke fungere innskrenkende på den kompetansen som utdannes. Med vennlig hilsen LANDSORGANISASJONEN I NORGE Tor-Arne Solbakken

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: skolenes@skolenes.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Postgiro: 0807 2364628 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 1/09 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Notat Til Fra Dato 06.12.2013 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Hovedorganisasjonen Virke Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Hovedorganisasjonen Virke representerer

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen - 1 - Innledning I Stortingsmelding 20 skisseres tre hovedområder - En inkluderende fellesskole - Grunnopplæring

Detaljer

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge

Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Dialogdokument om videre utvikling av fagskoleutdanningene i Norge Fagskoleutdanning et uforløst potensial Med utgangspunkt i det fremskrevne kompetansebehovet for arbeidstakere med fagutdanning og kortere

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12 Delutredning 1 Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper Helsedirektoratet 01.02.12 2 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Oppdraget og tidligere utredninger... 5 2.1 Beskrivelse

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer