Buskerud fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud fylkeskommune"

Transkript

1 Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Inger Moland Wahl, tlf.: Saksframlegg Referanse 2008/ Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren Retting av lovbrudd etter tilsyn med voksnes rett til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Vedlegg 1 Endelig tilsynsrapport - Tilsyn med voksnes rett til videregående opplæring - Buskerud fylkeskommune 2 Lovbrudd 2a - Rutine for registrering av status i VigoVoksen 3 Lovbrudd 2b - Rutine for kartlegging av språkkunnskap 4 Lovbrudd 2c - Revidert rutine for realkompetansevurdering 5 Anbefaling - Rutine for inntak av søkere uten rett Buskerud fylkeskommune mottok 24. mars 2011 tilsynsrapport på temaet voksnes rett til videregående opplæring (opplæringslovens 4A-3 og 4A-4). I rapporten fikk Buskerud fylkeskommune to pålegg med tilhørende korreksjonspunkter, samt en anbefaling. Ved oversendelse av denne saken med vedlegg til Fylkesmannen i Buskerud, anser Fylkesutdanningssjefen opprettingen som utført og anbefalingen tatt til etterretning. Forslag 1. Hovedutvalg for utdanningssektoren tar rapporten fra Fylkesmannen i Buskerud til orientering. 2. Hovedutvalget for utdanningssektoren slutter seg til administrasjonens forslag til oppretting av påleggene. Bakgrunn for saken Buskerud fylkeskommune, 9.juni 2011 Jan-Helge Atterås e.f. fylkesutdanningssjef Fylkesmannen i Buskerud førte i september 2010 dokumentbasert tilsyn med voksnes rett til videregående opplæring. Tilsynsobjektet var Buskerud fylkeskommune som skoleeier. Tilsynet fikk tilgang til dokumentene de etterspurte, kvalitetssystemet for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune, samt fagrommet for voksenopplæring i It s Learning. Basert på

2 opplysningene som tilsynet fant, fikk Fylkesutdanningssjefen to pålegg med tilhørende korreksjonspunkter, samt en anbefaling. Problemstilling Fylkesmannen sier i punkt 1 i sin tilbakemelding at Buskerud fylkeskommune har et system for å ivareta opplæringslovens 4A-3 og 4A-4 om voksnes rett til videregående opplæring. For at systemet fullt ut skal være forsvarlig etter opplæringslovens andre ledd, er det Fylkesmannens vurdering at følgende punkter må ivaretas: 1a. Buskerud fylkeskommune må i kvalitetssystemet tydeliggjøre ansvarsforholdet mellom fylkesleddet, rektorene og OPUS-lederne. 1b. Buskerud fylkeskommune må se til at kvalitetssystemet ivaretar korreksjonspunktene gitt under pålegg 2. Lovbruddene og merknaden her er satt inn under overskriften Ulike løsninger og konsekvenser i kursivert tekst. I tillegg fremgår lovbrudd 1a i kursivert tekst under. Punkt 1b anses opprettet gjennom vedlagte rutiner. Se vedlagt rapport fra Fylkesmannen i Buskerud s. 16 og 17 for å få punkt 5 pålegg om retting av lovbrudd i sin helhet. Ulike løsninger og konsekvenser Lovbrudd 1a: Buskerud fylkeskommune må i kvalitetssystemet tydeliggjøre ansvarsforholdene mellom fylkeskommuneleddet, rektorer og OPUS-ledere. Oversikt over ansvarsforhold i voksenopplæringen med utgangspunkt i opplæringsloven (beskrivelse av situasjon per juni 2011, før eventuell omorganisering): Utdanningsavdelingen Funksjon Ansvar VO-koordinator Følge opp etterlevelsen av lov- og forskrift Følge opp at søkerne får likeverdige tilbud Arbeide med kompetanseutvikling og kvalitetsheving Koordinere utdanningsavdelingens arbeid med voksenopplæringen Fagopplæringsseksjonen Formidling av voksne lærlinger med rett Administrasjon av fagprøver Igangsetting av alternativt vg. 3 i skole Administrere klagesaker for opplæring i bedrift (opplæringsrett og vurdering) Oppdatere OPUS på lov og forskrift tilknyttet fagopplæring Praksisvurdering Yrkesprøving (realkompetansevurdering) Individuell veiledning Inntaksseksjonen Formidle voksne med og uten rett som søker gjennom Vigo til OPUS. Formidle søkere med vgo fra hjemland og brev fra Samordna Opptak til OPUS Formidle ungdomssøkere som ønsker opplæring etter 4A-3 til OPUS Fylle restplasser i ordinær vgo med voksne med og uten rett Saksbehandle klagesaker om rettighetsvurdering fra OPUS Eksamensseksjonen Administrere avvikling av eksamen for voksne privatister Administrere klagesaker fra OPUS Drive informasjonsarbeid mot OPUS og individuelle søkere om endring i lov og forskrift tilknyttet eksamensfeltet Systemansvarlig (dokumentasjon) Drive informasjonsarbeid mot skolene om systemer og dokumentasjon som også favner over voksenfeltet

3 Skolene med OPUS Funksjon Rektor OPUS-leder Ansvar Rektor har totalansvar for skolens virksomhet At skolen drives i samsvar med lov og forskrift Spesielt mot voksenopplæringen Forvaltning av personalressursene som brukes til opplæring i VO Vurdering (Kap. 4 i forskriften, 4-13 er delegert til OPUS-leder) Enkeltvedtak (rettighetsvurdering, realkompetansevurdering, fritak fra opplæringen i fag, elevenes fysiske og psykososiale miljø, bortvisning av elever/deltakere en dag eller flere dager) At opplæringen gjøres i samsvar med læreplanene for Kunnskapsløftet (opl 4A-6) Oppgaver innenfor OPUS-leders myndighet som er delegert fra rektor: Rettighetsvurdering (opl 4A-3,forskr. 6-28) Veiledning og kartlegging Realkompetansevurdering (opl. 4 A-3 forskr. 4-13, 4-36, 5-15, 6-27) Utredning for fritak fra fellesfag (forskr. 1-13) Organisering, tilrettelegging og kvalitetssikring av voksenopplæringen i skolens fagseksjoner (forskr. 4-vurdering) Brukermedvirkning og læringsmiljø (opl 4a-4) I tillegg til beskrivelsen over, er stillingsbeskrivelser og organisasjonskart oppdatert. I disse dokumentene er også ansvar for personale og budsjettansvar beskrevet. Dokumentene er viktige kilder til forståelse av ansvarsdelingen på skolene, men er ikke vedlagt saken av hensyn til omfanget av vedlegg. Ny organiseringsmodell er under utredning, og vil bli ferdigstilt i løpet av høsten I denne prosessen vil ansvarsforhold og arenaer for samarbeid om voksenopplæringsfeltet bli gått opp på nytt. Organisasjonsmodellen vil bli fremlagt for Hovedutvalg for utdanningssektoren og oversendt til Fylkesmannen i Buskerud når arbeidet er sluttført. Informasjon om voksenopplæringsfeltet blir lagt ut i læringsplattformen It s Learning. I fagrommet for voksenopplæringen har ledelsen for Utdanningsavdelingen, ledelsen på skolene og de som er ansatt i eller tilknyttet OPUS, tilgang. Lovbrudd 2a Buskerud fylkeskommune må ikke operere med ventelister da dette er antatt å stride mot den voksnes rett til opplæring jf opplæringsloven 4A-3 Det er flere grunner til at det har oppstått ventelister Manglende oversikt over reelle søkere til opplæringen Buskerud fylkeskommune bruker dataprogrammet VigoVoksen for å følge opp kandidatene i voksenopplæringen. De fire opplæringssentrene har hatt samme opplæring i bruken av programmet, men det viser seg at de likevel har registrert forskjellig. Det er nå laget en rutine for registrering som gjør at sentrene kan holde bedre oversikt over reelle søkere. (se vedlegg Rutine for registrering av status i VigoVoksen). Utvikling av opplæringstilbud som svarer på søkers behov Fra et behov er innmeldt til et egnet opplæringstilbud er fremsatt, vil det ofte gå tid. I denne perioden står ikke søkeren på venteliste, men er registrert i VigoVoksen som kandidater

4 som skal følges opp. Kjøp av nettbaserte opplæringstilbud benyttes også i stadig større grad for målgruppen som dette passer for. Oppstart av tilbud med et halvt års intervall Buskerud fylkeskommune har mange voksne søkere innenfor utdanningsprogrammene generell studiekompetanse og helse- og sosialfag. Mange av søkerne til disse fagene har samme bakgrunn. Det er dermed hensiktsmessig å igangsette større grupper/klasser i august og januar. Dersom en voksen søker seg inn på disse tilbudene for eksempel i september, og gruppene er fulle, får den voksne tilbud i januar. Disse søkerne registreres med status søkere som må følges opp i VigoVoksen. OPUSene har ulike rutiner for å følge opp disse søkerne, men målsettingen er å få søkerne snarest mulig inn i et tilbud, (se vedlagt rutine for Registrering av status i VigoVoksen). Dersom det er mulig, får disse søkerne et tilbud i studieverksted. Studieverkstedene har kontinuerlig inntak, men fleksibiliteten her begrenses av tidspunkter for eksamensavvikling og av timeplanlegging av lærere. Det er naturlig å tilby småfag i studieverkstedet. Antallet søkere til voksenopplæringen øker, samtidig som søkere kommer inn med mindre realkompetanse. Tilbudet innenfor voksenopplæring må dermed styrkes. Dette utfordrer områdets økonomiske rammer, som må tilpasses endringene i volum av søkere innenfor rammen av effektiv og rasjonell organisering av opplæringen fra OPUSenes side. Opplæringsavtaler Voksenopplæringen har hatt utfordringer med at kandidater har vært lite forpliktet i forhold til sine opplæringsløp. Dermed har kandidater fått tilbud som de har meldt seg av igjen for så å få ventetid før de kommer i gang med nytt fag. Dette kan ha sammenheng med at veiledningen om videregående opplæring ikke har vært tilstrekkelig. I tillegg til at sentrene er blitt ytterligere profesjonalisert på veiledning gjennom ansettelse av karriereveiledere på to OPUS, jobbes det nå med å skape individuelle opplæringsavtaler som kombineres med individuelle opplæringsplaner. Slike dokumenter justeres på årsbasis etter den voksnes progresjon i opplæringen. Dette tiltaket vil gjøre det enklere for OPUS å planlegge aktiviteten fra år til år. Det blir ikke laget en fylkesmal for disse avtalene og planene, fordi dokumentene skal svare på litt ulike behov på sentrene. Lovbrudd 2b: Buskerud fylkeskommune må ikke stille krav om norsk- og engelskkunnskap som vilkår for inntak til videregående opplæring for voksne jf forskrift til opplæringslovens 6-10 Kartlegging i norsk og engelsk kan bare legges til grunn for veiledning om videre progresjon i opplæringen, ikke som et grunnlag for vedtak om å gi rett. Dersom søker etter veiledning ønsker å bruke retten til videregående opplæring, må søker forberedes gjennom forkurs/studieverksted. Buskerud fylkeskommune vil på sikt bygge opp tilbudet innenfor forkurs/studieverksted, dette både for oppfølging av de søkerne som ikke umiddelbart kan gis et tilbud, for å betjene små fag, og for å gi søkerne et jevnere utgangspunkt for opplæringen. Det skrives ikke lenger avslagsvedtak på basis av kartlegging i norsk og engelsk i Buskerud. Samarbeidet med kommunene utvikles videre, slik at de søkerne som ser ut til å kunne ha best

5 nytte av grunnskoleopplæring etter 4A-1, får dette før de igjen søker videregående opplæring(se vedlegg Rutine for kartlegging av språkkunnskap ved inntak). Lovbrudd 2c Buskerud fylkeskommune må oppfylle retten til realkompetansevurdering til alle med rett til realkompetansevurdering, jf opplæringslovens 4A-3 og forskrift til opplæringsloven 4-13 Vox har i sin sluttrapport etter realkompetanseprosjektet (VOX 2002) anbefalt tre metoder for realkompetansevurdering (RKV); vurdering av dokumentasjon, dialogbasert vurdering og yrkesprøving. Metodene nedenfor brukes gjerne i kombinasjon med hverandre. Alle voksne med rett i Buskerud er gjennom minst en av disse metodene før de starter opplæringen. Yrkesprøving benyttes i svært liten grad, men de to første formene for realkompetansevurdering utfyller hverandre i Buskerud (se vedlegg Revidert rutine for realkompetansevurdering). I forbindelse med veiledning gjøres først en kartlegging av kandidatens yrkes- og utdanningsbakgrunn i form av innsendt dokumentasjon og CV. I denne veiledningen får søkeren informasjon om muligheten for realkompetansevurdering. Basert på dokumentert utdanning realkompetansevurderes denne opp mot gjeldende læreplaner. I samråd med veileder og søker vurderes det om det er grunnlag for dialogbasert vurdering med faglærer for å formalisere ikke-dokumentert fagkunnskap opp mot den aktuelle fagplanen. Dersom det antas å være mulig å avdekke realkompetanse opp mot læreplaner, gjennomføres intervju med fagperson som for det meste er faglærer i videregående skole eller en annen med god innsikt i læreplaner og pedagogikk. I Håndbok for realkompetansevurdering er det nedfelt at lærerne som gjør realkompetansevurdering og som ikke er fullt belagt med undervisning i sin ansettelsesprosent, kan gjøre RKV innenfor bunden tid. Dette innebærer at vi i første rekke får utnyttet kapasiteten til pedagogisk personale på vertsskolene bedre, i neste omgang kanskje også på andre skoler. Dette tiltaket vil bedre fylkeskommunens kapasitet på realkompetansevurdering. Anbefaling: Fylkesmannen vil anbefale Buskerud fylkeskommune å se nærmere på tilbudet fylkeskommunen har til voksne uten rett til videregående opplæring, jf. Opplæringsloven 13-3 Det er fremsatt en ny rutine som har til hensikt å sørge for at flere av de ledige plassene blir benyttet av søkere uten rett, både voksne og ungdom. Buskerud fylkeskommune hadde per ledige plasser. Den ledige kapasiteten skal i så stor grad som mulig benyttes til å gi tilbud til søkere uten rett som etterspør en plass (se vedlegg Rutine for inntak av søkere uten rett). Etter forskriftens 6-28 skal voksne søkere primært tas inn i opplæringstilbud som er organisert for voksne, men plassene kan stilles til rådighet i den grad tilbudet er tilpasset den voksnes behov. Konklusjon Fylkesutdanningssjefen ser tilsynet fra Fylkesmannen som et positivt bidrag i arbeidet med å sikre kvaliteten på arbeidet som fylkeskommunen gjør innen voksenopplæringsfeltet, og vil ta med seg innholdet i tilsynsrapporten i det videre arbeidet med utviklingen av kvaliteten. Gjennom vedlagte rutiner og retningslinjer, anses lovbruddet for å være opprettet, anbefalingen å være tatt til etterretning. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2011/862-29 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.03.2013 Nettskolen

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Nettskolen i Nordland

Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Rapport 19/212

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer