Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 18. og Tidspunkt: 09:00 16:00 og 09:00 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 18. og 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 og 09:00 13:00"

Transkript

1 Vår referanse: Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 18. og Tidspunkt: 09:00 16:00 og 09:00 13:00 Tilstede Kari Sletten (forlot møtet kl 11:30) Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Berit Lorentsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brand Arne Ivar Mikalsen Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møte. Godkjenning av innkalling Godkjent saksliste Godkjent møteprotokoll fra 26.9 Godkjent Merknader Tema og opplæringskonferanse i april flyttes fra 9. og 10. april til 24. og 25. mars, på grunn av at fylkestinget har samling på datoene i april. Møte med leder i Sametingets eldreråd Inga Karlsen og sekretær Inga Margrethe Eira Bjørn fra Sametingets eldreråd 11:30 13:45 den May Anne Brandt orienterte fra møte i Helse Nord.

2

3 Følgende saker ble behandlet: Saksnr. Ft. sak Sakstittel JPid 030/13 Egen Nordland fylkes eldreråd - møteplan / /13 Egen Eldrepolitisk program / /13 Egen Oppnevning av medlem til brukerutvalg Nordlandssykehuset HF 13/ /13 Egen Invitasjon til å foreslå representanter til brukerutvalg Helse Nord 13/ /13 Egen Spørreundersøkelse om eldrerådene 13/ /13 111/13 Høring - strategisk plan - videregående opplæring for voksne / /13 113/13 Ny videregående skole i Rønvik - tilbudsstruktur - organisering 13/ /13 115/13 Økonomiplan og budsjett / /13 118/13 Tilbudsstrukturen i videregående opplæring skoleåret / /13 119/13 Friere skolevalg 13/ /13 121/13 Frivillighetsplan Nordland 13/ /13 123/13 Rullering av handlingsplanen Universell utforming - et samfunn for 13/40719 alle 042/13 127/13 Handlingsplan for trafikksikkerhet / /13 129/13 Reforhandling av den nordnorske kulturavtalen 13/41065

4 030/13: Nordland fylkes eldreråd - møteplan 2014 Innstilling til vedtak Fylkeseldrerådets møteplan 2013 Uke 6 Torsdag 6. februar Uke 13 Torsdag 27. mars Uke 21 Torsdag 22. mai Uke 40 Torsdag 2. oktober Uke 47 Torsdag 20. november Bodø den Tone-Lise Fische rådgiver Eldrerådet ER-030/13 Møtedato i mars endres fra 27. mars til 24. mars Møtedato i mai endres fra 22.mai til 15. mai Årstall rettes opp Fylkeseldrerådets møteplan 2014 Uke 6 Torsdag 6. februar Uke 13 Mandag 24. mars Uke 21 Torsdag 15. mai Uke 40 Torsdag 2. oktober Uke 47 Torsdag 20. november vedtatt.

5 031/13: Eldrepolitisk program Eldrerådet ER-031/13 Utkast til revidert program ble gjennomgått. Det lages et nytt revidert utkast som sendes til fylkeseldrerådet til gjennomsyn og kommentar. Det endelige forslag til nytt eldrepolitisk program sendes de kommunale eldrerådene i begynnelsen av januar. Saka legges frem for fylkestinget i februar. Innstillingen vedtatt. 5

6 032/13: Oppnevning av medlem til brukerutvalg Nordlandssykehuset HF Eldrerådet ER-032/13 Det undersøkes nærmere om det er Bodø eldreråd eller Nordland fylkes eldreråd som skal utnevne representant. Innstillingen vedtatt. 6

7 033/13: Invitasjon til å foreslå representanter til brukerutvalg Helse Nord Eldrerådet ER-033/13 May Anne Brand foreslås som representant for Nordland fylkes eldreråd. Innstillingen enstemmig vedtatt. 7

8 034/13: Spørreundersøkelse i forbindelse med lovfesting av medvirkningsordning for ungdom Eldrerådet ER-034/13 Leder besvarer undersøkelsen som sendes NIBR (norsk institutt for by- og regionsforskning). Kommunale eldreråd informeres om undersøkelsen og oppfordres om å delta. Innstillingen enstemmig vedtatt. 8

9 035/13: Høring - strategisk plan - videregående opplæring for voksne Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Videregående opplæring for voksne må imøtekomme arbeidslivets behov for kompetanse og den enkeltes behov for fleksible, tilgjengelige og tilpassede opplæringstilbud. Opplæring for voksne skal innen 2018 bidra til at 80 % av årskullene Nordland har fullført og bestått videregående opplæring etter 10 år. For å nå målsettingen ovenfor vedtas følgende delmål: a. Alle voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, skal gis tilbud om opplæring, eller kvalifiserende tiltak som gir den enkelte mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring. Voksne som har fullført og bestått videregående opplæring, samt unge voksne under 25 år som ikke har bestått videregående opplæring, skal gis tilbud ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene. b. Voksne minoritetsspråklige som har gjennomført videregående opplæring, eller høgskole/universitet i sitt hjemland, men som ikke får godkjent denne fullt ut på videregående nivå, gis rett til opplæring. c. Alle minoritetsspråklige søkere skal få kartlagt behov for språkopplæring før tilbud om videregående opplæring. Det er en målsetting at alle minoritetsspråklige skal bestå norskprøve 3 for voksne innvandrere før de starter på fag i videregående opplæring. d. Opplæringstilbudet til voksne søkere skal bidra til at den enkelte opplever mestring, motivasjon og gi deltakeren tro på egne ferdigheter og læringsevne. Opplæringen skal bidra til at deltakeren kvalifiserer seg for arbeid eller høgere utdanning og kan delta aktivt i arbeidsliv og samfunn. e. Målinger, statistikk og rapportering skal være et sentralt styringsverktøy og en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av opplæringstilbud og kompetansetiltak for voksne i Nordland. 2. Det legges fram en egen fylkestingssak om organisering og drift av Opus i Nordland i løpet av våren

10 Eldrerådet ER-035/13 Nordland fylkes eldreråd tar fylkesrådets innstilling til vedtak til orientering. Eldrerådet har følgende kommentarer: Vi mener at dette er ei meget viktig sak for kompetansebygging i Nordland. Fylkeseldrerådet er uenige i forslaget om å definere ei aldersgrense på 25 år for å få tilbud om opplæring/kvalifisering for å fullføre og bestå videregående opplæring. Dette vil bety en ei innstramming i forhold til tidligere vedtatt politikk. Vi vil understreke betydninga av at minoritetsspråklige har nødvendige norskkunnskaper før de starter på fag i videregående opplæring. Bør bestått norskprøve 3 for voksne være ei forutsetning (og ikke bare ei målsetting) for at minoritetsspråklige får starte på fag i videregående opplæring? Fylkeseldrerådet mener at det bør legges bedre til rette for hospitering i arbeidslivet (både offentlig og privat) for minoritetsspråklige. Fylkeseldrerådet vil advare mot økt byråkratisering, jf pkt. 1 e i innstilling til vedtak om målinger, statistikk og rapportering. et sier ikke noe eksplisitt om hva som skal måles, hvem som har ansvaret og hyppigheten av rapportering Innstilling vedtatt. Et medlem var avholdende. 10

11 036/13: Ny videregående skole i Rønvik - tilbudsstruktur - organisering Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Den nye skoleenheten i Rønvik utbygges for følgende utdanningsprogram: a. Utdanningsprogram Service og Samferdsel flyttes fra Bodø videregående skole. b. Utdanningsprogram Media og Kommunikasjon flyttes fra Bodin videregående skole. c. Utdanningsprogram Studiespesialisering etableres med to paralleller. d. Allmennfaglig påbygging etableres med en klasse. 2. Den nye skoleenheten etableres som en egen driftsenhet fra og rektor tilsettes i løpet av Rektor skal lede oppbyggingen av organisasjonen og tilsetting av personale. Rektor skal også være skoleeiers representant i utformingsarbeidet. 3. Det utlyses en navnekonkurranse der alle ungdomsskoleelever i Bodø inviteres til å delta. Skolens profilering vektlegges i navnevalget og fylkesrådet fastsetter det beste alternativet som skolens navn. 4. Driftsrammer er fastsatt i økonomiplan Kostnadsoverslag knyttet til oppstart, flytting og utstyr utover det som regnes som en del av bygget vil bli utarbeidet i 2014 og behandlet i neste økonomiplan og budsjett Eldrerådet ER-036/13 Eldrerådet tar fylkesrådets innstilling til vedtak til orientering. Eldrerådet har følgende kommentarer: Vi er meget fornøyd med at den nye skolen etableres som en selvstendig skole, og ikke som en avdeling ved en av de to videregående skolene i Bodø. Når det gjelder navn på den nye skolen, er vi uenige i pkt 3 i forslag til vedtak slik det nå foreligger. Hvis det skal være en navnekonkurranse, synes vi det blir feil å innsnevre deltakelsen til kun å omfatte ungdomsskoleelever i Bodø. I prinsippet bør en slik konkurranse skal være åpen for alle. Eldrerådet synes for sin del at det navneforslaget som drøftes i saksdokumentet Vebjørn Tandberg vgs er et interessant og godt forslag. Vebjørn Tandberg er et meget velrennomert navn, og tilknytninga til kommunikasjon og realfag bør være åpenbar. Innstillingen enstemmig vedtatt. 11

12 037/13: Økonomiplan og budsjett 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Fylkestinget gir sin tilslutning til den fremlagte budsjett og økonomiplanen for perioden Nordland fylkeskommunes budsjett for 2014 vedtas med en samlet utgifts- og inntektsside på kr Fylkestinget viser for øvrig til kommentarene i vedlagte økonomiplan og budsjett, og vedtar rammebetingelsene som fremgår av disse. 4. Forslaget til økonomiplan og budsjett bygger på fylkesrådets forutsetninger om statlige økonomiske rammer for fylkeskommunen. 5. Utdanning Utdannings budsjett for 2014 vedtas med en samlet utgiftsside på 2056,4 mill. kr. og en inntektsside på 335,3 mill. kr. Nye utviklingsmål ble vedtatt av fylkestinget i sak «Utviklingsmål for videregående opplæring i Nordland ». Fylkets overordnede mål er at: «Innen 2018 skal 75 % av elever og lærlinger i Nordland gjennomføre og bestå videregående opplæring på normert tid pluss to år.» Hovedoppgaven for utdanningssektoren er knyttet til retten ungdom i Nordland har til videregående opplæring. Elevtallet i Nordland er nå på sitt høyeste. Dette krever at vi følger opp utdanningsstrukturen i fylket, med mål om å dimensjonere denne etter det faktiske elevtallet. Det betyr en restriktiv holdning til å opprette klasser med lavt søkertall, samtidig som strukturplanleggingen må ta hensyn til at elevtallet vil reduseres gradvis. Fylkestinget øker kravet til elevsøking for oppretting av klasser med 1 søker per tilbud for mindre skoler og 2 søkere per tilbud for større skoler. Det fremmes en egen strukturplansak for fylkestinget i juni 2014, der tilbudsstrukturen vurderes opp mot fremtidig nedgang i elevtallet. Ansvaret for fagskolen ble overført til fylkeskommunene fra Nordland fylkeskommune mener fagskolen er viktig for nordlandssamfunnet, og legger til rette for økt aktivitet innenfor fagskolen. Fylkesrådet får fullmakt til å vedta tilbudsstrukturen for fagskolen innenfor de økonomiske rammene i dette budsjettet. 6. Næring og regional utvikling Næring og regional utviklings budsjett for 2014 vedtas med en samlet utgiftsside på 295,4 mill. kr. og inntektsside på 278,1 mill. kr. De statlige og fylkeskommunale økonomiske virkemidlene brukes til gjennomføring av fylkestingets prioriteringer for regional utvikling. For fordeling av virkemidlene mellom de ulike hovedformål vises til tabellen i næringskapitlet i utredningen. 12

13 Det skal rettes spesiell innsats mot å støtte opp under utvikling av Bodø som nav for beredskap og sikkerhet og «beredskapshovestad» for Nord- Norge i tråd med regjeringens intensjoner for arbeidsdelingen mellom de nord-norske fylkene. En viktig forutsetning for dette er å knytte solide nettverk mellom private og offentlige beredskapsaktører landsdelen Til gjennomføring av Nordlandskonferansen bevilges inntil kr Til medfinansiering av Indeks Nordland bevilges inntil kr ,- Det bevilges 1,5 mill kroner til drift av Nord-Norges Europakontor 7. Kultur og miljø Kultur og miljøs budsjett for 2014 vedtas med en samlet utgiftsside på 163,3 mill. kr. og en inntektsside på 50,3 mill. kr. 8. Folkehelse Folkehelses budsjett for 2014 vedtas med en samlet utgiftsside på 371,5 mill. kr. og en inntektsside på 178,2 mill. kr. Takstene for tannbehandling økes for voksne pasienter over 20 år med 3 % i samsvar med generell prisvekst i statsbudsjettet" Det skal legges opp til: Forpliktende og langsiktig samarbeid med alle kommuner i Nordland om folkehelsearbeid, inkludert avtaler på tannhelse og ungdomsarbeid Forpliktende og langsiktig avtaler med frivillige organisasjoner om folkehelsearbeid innen idrett, friluftsliv, inkludering og medvirkning Barn og ungdom vektlegges som målgruppe i alt fylkeskommunalt arbeid. 13

14 9. Samferdsel Samferdsels budsjett for 2014 vedtas med en samlet utgiftsside på 821,5 mill. kr. og inntektsside på 184,1 mill. kr. For 2014 vil det bli gjennomført en takstvekst på 3 % for henholdsvis buss og båt. 10. Fylkesveg og fylkesferjedrift Fylkesveg og fylkesferjedrifts budsjett for 2014 vedtas med en samlet utgiftsside på 973,7 mill. kr. 11. Investeringer Investeringsrammen for 2014 fastsettes til 1 658,5 mill. kr fordelt med 669,7 mill. kr. på bygg og 988,8 på veg. Investeringene skal finansieres med nye lån på 780,7 mill. kr, tidligere bevilgede investeringsmidler 230,7 mill. kr. tilskudd fra Helgeland Veiutvikling AS 191,8 mill. kr., og egenkapital 455,3 mill. kr. For fordeling av investeringsrammen på enkeltprosjekt vises til investeringskapitlet i utredningen Eldrerådet ER-037/13 Fylkeseldrerådet tar fylkesrådets innstilling til vedtak til orientering. For framtida ber Eldrerådet om å bli innkalt til møte for å bli orientert om fylkesrådets budsjettforslag og forslag til økonomiplan. Eldrerådet har følgende kommentarer til forslag til vedtak: Pkt. 5.Utdanning Eldrerådet advarer sterkt mot forslaget om å øke kravet til elevsøkning for oppretting av klasser med 1 søker per tilbud for mindre skoler og 2 søkere per tilbud for mindre skoler. Vi mener at å øke krav til antall søkere for å opprette klasser, vil virke sentraliserende. Det vil kunne forsterke negative konsekvenser av fritt skolevalg og synkende elevtall i mange av dagens skoleområder i årene framover. Vi anser dette som et rent sparetiltak, og vi kan heller ikke se at forslaget er nærmere begrunna. Pkt 8. Folkehelse Her står det bl.a. at Barn og ungdom vektlegges som målgruppe i alt fylkeskommunalt arbeid. Vi synes det er flott at det fokuserer på barn og unge i folkehelsearbeidet. Også eldre ønsker å bli ivaretatt på en god måte. God folkehelse for eldre gir både menneskelig og økonomisk gevinst. Andre kommentarer Eldrerådet registrerer at flere utdanningssteder foreslås nedlagt, bl.a. Steigen, s. 59. Vi frykter at disse forslagene om nedlegging vil ha svært negative konsekvenser i mange utkantkommuner. Eldrerådet beklager at fergestrekninga Svolvær Skrova Skutvik ikke realitetsbehandles i forslag til budsjett for 2014, s Dette til tross for at rapport om ringvirkningene av ferjesambandet Svolvær - Skrova Skutvik foreligger. Av hensyn til Reiseliv som jo er en del av Utviklingsprogram Nordland haster det med ei avklaring for denne fergestrekninga. Den er kåra til verdens vakreste. Eldrerådet er fornøyd med at eldrerådets budsjett videreføres på samme nivå som tidligere. 14

15 Vi beklager at samiske tilskudd er redusert både i økonomiplanperioden og i budsjett 2014 (fra 1,9 mill i 2013 til 1,8 mill i 2014 og 2015 og videre til 1.65mill i 2016 og Innstillingen vedtatt. Et medlem reserverte seg i forhold til punkt 5. Utdanning. 15

16 038/13: Tilbudsstrukturen i videregående opplæring skoleåret Fylkesrådets innstilling til vedtak Nordland fylkesting vedtar følgende endringer og tiltak i tilbudsstrukturen fra og med skoleåret : Utdanningsprogrammet design og håndverk: Det jobbes videre med utredning av eventuell oppretting av Vg2 blomsterdekoratør og Vg2 aktivitør. Vg2 design og tekstil ved Sandnessjøen videregående skole legges ned fra og med skoleåret Vg2 interiør og utstillingsdesign ved Aust-Lofoten videregående skole legges ned fra og med skoleåret Utdanningsprogrammet elektrofag: Vg3 elektronikerfaget legges ned ved Polarsirkelen videregående skole fra skoleåret Tiltaket gir en økonomisk innsparing på 1,2 mill. Utdanningsprogrammet helse- og oppvekstsfag: Som konsekvens av at LOSA legges ned, opprettes Vg1 helse- og oppvekstsfag som ordinært tilbud ved Andøy videregående skole fra og med skoleåret Dette vil få en driftskostnad på 1 klasseressurs innenfor utdanningsprogrammet helse- og oppvekstsfag, det vil si 1,2 mill. kroner Utdanningsprogrammet naturbruk: Vg2 akvakultur opprettes ved Sortland videregående skole i samarbeid med lokalt næringsliv fra og med skoleåret Tiltaket vil få en driftskostnad på 1 klasseressurs innenfor utdanningsprogrammet naturbruk, det vil si 1,5 mill. kroner. Utdanningsprogrammet studiespesialisering: Det opprettes et 3-årig tilbud innenfor studiespesialisering teknologi og forskerlinje ved Bodin videregående skole fra og med skoleåret , der noe av undervisningen kan gis på engelsk. Tilbudet vil få en ekstra driftskostnad på 10 rammetimer, det vil si kr ,- pr. år. Utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon: Vg2 maritime fag ved Sandnessjøen videregående skole legges ned fra skoleåret Tiltaket vil gi en økonomisk innsparing på 1,2 mill. kroner. Nettskolen i Nordland: LOSA legges ned i sin opprinnelige form og nettbaserte utdanningstilbud for rettighetselever tas inn i Nettskolen i Nordland. Fylkesrådet gis ansvaret for innholdet i Nettskolen i Nordland. 16

17 Eldrerådet ER-038/13 Fylkeseldrerådet tar fylkesrådets forslag til vedtak til orientering Fylkeseldrerådet har følgende kommentarer: Vi er positive til forslaget om å opprette en 3-årig teknologi og forskerlinje ved Bodin vgs. Vi er uenige i forslaget om å øke krav til antall søkere for å opprette tilbud. Vi mener at dette vil virke sentraliserende og at det vil svekke den desentraliserte skolestrukturen i Nordland. Eldrerådet beklager at det ikke foreslås opprettes flere tilbud innafor helse- og oppvekstfag enn tilbudet ved Andøya vgs. Behovet for økt kapasitet innafor dette utdanningsprogrammet er åpenbar. Innstillingen enstemmig vedtatt. 17

18 039/13: Friere skolevalg Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Nordland deles inn i tre skoleregioner, Helgeland, Salten og Nordfylket. 2. Det innføres friere skolevalg til videregående opplæring i Nordland gjennom at utdanningssøkere kan søke fritt innenfor disse regioner med virkning fra skoleåret 2014/ Det foreslås følgende geografiske unntak fra de nye regionsgrensene: a. Søkere fra Tysfjord kommune (Nordfylket skoleregion) kan også søke til Salten skoleregion. b. Søkere fra Røst og Værøy kommuner (Nordfylket skoleregion) kan også søke til Salten skoleregion. c. Søkere fra Rødøy kommune (Helgeland skoleregion) kan også søke til Salten skoleregion. d. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å vedta andre nødvendige lokale regeltilpasninger for skoleåret 2014/ Fylkestinget vil i oktober 2014 behandle nye lokale inntaksforskrifter som resultat av endringer i nasjonale forskrifter og av innføringen av friere skolevalg. Disse vil gjelde fra og med skoleåret 2015/ Fylkestinget gir fylkesrådet i oppdrag å inngå samarbeidsavtale om elevinntak i fylkesgrenseområdene med Nord-Trøndelag og Troms fylkeskommuner. 6. Ordningen med friere skolevalg må følges opp av en sterk styring av skolestrukturen og utdanningstilbudene, noe som gir klare rammevilkår og forutsigbarhet både for utdanningssøkende, skoler og ansatte Eldrerådet ER-039/13 Fylkeseldrerådet tar fylkesrådets innstilling til vedtak til orientering. Eldrerådet har følgende kommentarer: Vi mener at begrepet «Fritt skolevalg» er misvisende. Dette handler om karakterbasert opptak, der søkerne konkurrerer om skoleplass ut fra sine karakterer. Eldrerådet frykter at ei slik ordning kan føre til rangering av skoler i A- og B-skoler og at ordninga vil kunne få negative konsekvenser for dagens desentraliserte skolestruktur. Eldrerådet mener det vil være fornuftig å evaluere ei ordning med friere skolevalg etter en periode Innstillingen vedtatt. Et medlem av eldrerådet støttet kun siste setningen i innstillingen. 18

19 19

20 040/13: Frivillighetsplan Nordland Fylkesrådens innstilling til vedtak Fylkesrådet ønsker at Norland skal kjennetegnes ved en solid og forutsigbar frivillig sektor, og vil legge til rette for gode rammebetingelser for frivillige organisasjoner. Fylkesrådet fremmer frivillighetsplanen til fylkestinget i desember Eldrerådet ER-040/13 Fylkeseldrerådet tar fylkesrådets innstilling til vedtak til orientering. Eldrerådet har følgende kommentarer: Vi er undrende til forslag til vedtak. Vi mener at fylkestinget bør vedta Frivillighetsplan Nordland, jf forslag til vedtak i sak 123/13 Handlingsplan for trafikksikkerhet Vi hadde gjerne sett at det hadde har vært gjennomført en ordinær høringsprosess i denne saka. Fylkeseldrerådet har i innspill til saka foreslått at fylkeskommunen tar initiativ til økt forskning på frivillig sektor i Nordland. Vi gjentar dette forslaget. I saksdokumentet står det eksplisitt at «Det finnes ikke mye forskning på frivillig sektor i Nordland». Vi registrerer at Frivillighet Norge har gitt uttrykk for samme oppfatning i møte med fylkesråd Hild-Marta Olsen. Vi stiller oss undrende til forslaget om bonusordning/belønningsordning for å rekruttere ungdom til tillitsverv. Hva menes med ungdom i denne sammenheng? Har organisasjonene samme utgangspunkt i en slik «konkurranse»? Vi mener at et av tiltakene bør være å få flere eldre til å jobbe med frivillighet, gjerne ift eldre. Dette er for øvrig et tema som Statens Seniorråd har satt på dagsorden som arbeidsområde fram mot neste årskonferanse for fylkeskommunale eldreråd. Det bør vurderes om saken skal utsettes. Innstillingen vedtatt. 20

21 041/13: Rullering av handlingsplanen Universell utforming - et samfunn for alle Innstilling til vedtak Planen endres i henhold til forslagene og fremmes til fylkesrådet som saksansvarlig i fylkesting. Bodø den Nicholas David Williams rådgiver Eldrerådet ER-041/13 Fylkeseldrerådet tar fylkesrådets forslag til vedtak til orientering Eldrerådet har følgende kommentarer: Vi mener at forslag til vedtak bør endres i tråd med forslag til vedtak i fylkestingssak 123/13. Fylkeseldrerådet mener dette er ei sak som gir god oversikt over det viktige arbeidet med universell utforming. Fylkeseldrerådet hadde gjerne sette at universell utforming når det gjelder offentlige bygg og boliger, hadde vært tydeligere. Innstillingen enstemmig vedtatt. 21

22 042/13: Handlingsplan for trafikksikkerhet Fylkesrådets innstilling til vedtak Fylkestinget vedtar Handlingsplan for trafikksikkerhet Eldrerådet ER-042/13 Fylkeseldrerådet tar fylkesrådets innstilling til vedtak til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. 22

23 043/13: Reforhandling av den nordnorske kulturavtalen Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Fylkestinget er fornøyd med at det gode samarbeidet innen kultur i Nord-Norge videreføres. 2. Fylkestinget vedtar Den nordnorske kulturavtalen for slik den foreligger i vedlegget. 3. Film, visuell kunst, litteratur og dans er satsingsområder i avtaleperioden. 4. Fylkesrådet har ansvar for oppfølging av avtalen. 5. De økonomiske konsekvensene er innarbeidet i fylkesrådet forslag til økonomiplan for og budsjett Eldrerådet ER-043/13 Fylkeseldrerådet tar fylkesrådets innstilling til orientering. Eldrerådet har følgendekommentarer: Vi har merka oss at Samisk kunst og kultur er spesielt omtalt. Og det sies i dokumentet at det er lagt inn en tydeligere samisk profil. Dette er positivt. Men vi synes det harmonerer dårlig med forslag til reduksjon i samiske tilskudd i økonomiplan og budsjett Innstillingen enstemmig vedtatt. 23

24

25 Referatsaker 082/13 Invitasjon til møte med leder for Sametingets eldreråd (u) Kari Sletten orienterte fra møtet på Tusenhjemmet der elever fra en klasse ved Bodø videregående skole og eldre deltok. 083/13 Brev om vedtak vedrørende samarbeidsavtaler med kommunene til Folkehelsesjef i Nordland fylkeskommune (u) Tas til orientering 084/13 Protokoll Sortland eldreråd 1.10 Tas til orientering 085/13 Brev til kommunale eldreråd om arbeid med samarbeidsavtale mellom kommunene og fylkeskommunen (u) Tas til orientering 086/13 Invitasjon dialogkafe Tusenhjemmet Tas til orientering 087/13 Protokoll Vestvågøy eldreråd 21.1 Tas til orientering 088/13 Protokoll Narvik eldreråd 22. Tas til orientering 089/13 Møtebok Sametingets eldreråd Tas til orientering 090/13 Melding om vedtak Sametingets eldreråd Tas til orientering 091/13 Kopi av brev fra Bodø eldreråd til Utdanningsavdelingen om diskriminering 4.11 Det tas kontakt med Utdanningsavdelingen om å få tilsendt kopi av svarbrevet til Nils Bøe. 092/13 Oppfordring til kommunale eldreråd om å informere om hva som er gjort i forbindelse med seniordagen i kommunen 8.11 (u) i Tas til orientering 093/13 Møte i Regionalt brukerutvalg Helse Nord /13 Referat møte HALD-kommunene Kari Sletten orienterte fra møtet med eldrerådet i HALD-kommunene 3. oktober 095/13 Svar fra kommunene Vega, Hamarøy, Vestvågøy, Nesna, Lurøy, Saltdal og Tysfjord (ref sak 091/13 og 074/13) 096/13 oppsummering av gruppearbeid Landskonferansen til kommunale eldreråd (u) ( ref sak 077/13) i Selv om det står Tjeldsund kommune på utskriften, er det adressert til alle kommunene i flettebrev. Det følger også med en hoved-mail hvor det står at brevet skal overrekkes eldrerådet i kommunen. 25

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Komite for utdanning Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet.

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet. Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Tilstede Kari Sletten, leder Karsten Kristoffersen, nestleder Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen Emmy Isaksen,

Detaljer

innkalling: Feil dag, men rett dato i innkalling. Det ble sendt informasjon om det på sms. saksliste møteprotokoll

innkalling: Feil dag, men rett dato i innkalling. Det ble sendt informasjon om det på sms. saksliste møteprotokoll Vår referanse: Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Tilstede Kari Sletten May Anne Brand (H) Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Berit Lorentsen Thor

Detaljer

Møteinnkalling. Til Informasjon: - Møtet vil finne sted på Helseparken, 5.etg, Helgelandssykehuset avd Rana.

Møteinnkalling. Til Informasjon: - Møtet vil finne sted på Helseparken, 5.etg, Helgelandssykehuset avd Rana. Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Helseparken 5 etasjen, Helgelandssykehuset avd Rana Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Møterom Ofoten Møtedato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Møterom Ofoten Møtedato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Møterom Ofoten Møtedato: 14.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Tilstede: Ernst Eidem, leder Turid Gaarder, nestleder Anna Steinfjell Anne Britt Sletteng, FrP Varamedlem: Ingrid

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Tilstede Kari Sletten, leder Berit Lorentsen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brand, H Emmy Isaksen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. I tillegg møtte: Lisbeth Sandtrøen Sissel Øverdal Ole Håkon Haraldstad Irmelin Klemetzen Gisle Eriksen

MØTEPROTOKOLL. I tillegg møtte: Lisbeth Sandtrøen Sissel Øverdal Ole Håkon Haraldstad Irmelin Klemetzen Gisle Eriksen MØTEPROTOKOLL Møte: Hovedutvalg for Kompetanse HUK Møtested: Fylkestingssalen, Fylkeshuset, Vadsø Møtetid: 21. 22.mai 2012 Sekretariat: Dokument,- og serviceavdeligna Møteleder: Tilstede: Lisbeth Isaksen

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Vararepresentant Ingrid Aspevik Havnø møtte ved en misforståelse og overvar møtet som observatør

Vararepresentant Ingrid Aspevik Havnø møtte ved en misforståelse og overvar møtet som observatør Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Møterom Salten Møtedato: 15.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Tilstede: Ernst Eidem, leder Turid Gaarder, nestleder Anna Steinfjell Karsten Kristoffersen Hans Bordewich Martin

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Sara Johannesen Astrid Bjørgaas Tilstede fra 10.30 11.30 Randi Myrvang Næss Edvard Johnsen Harald Eriksen Sylvia Thindberg Bergljot Jægtvik

Sara Johannesen Astrid Bjørgaas Tilstede fra 10.30 11.30 Randi Myrvang Næss Edvard Johnsen Harald Eriksen Sylvia Thindberg Bergljot Jægtvik Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Møterom "Nordland I" kl. 10.30 14.45 Møtedato: 05. februar 2003 Saksnr.: 1/03-11/03 Arkivsak: 200300401 Til stede: Forfall: Sara Johannesen Astrid

Detaljer

Åpning Leder Kari Sletten åpnet og ledet møtet. Det ble orientert om Generasjonskonferansen. Saksliste godkjent møteprotokoll fra

Åpning Leder Kari Sletten åpnet og ledet møtet. Det ble orientert om Generasjonskonferansen. Saksliste godkjent møteprotokoll fra Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 14.02.2013 Tidspunkt: 9:00 14:15 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brand H Anna Jakobsen

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen. Høringsuttalelse - tilbudsstruktur og skoletilbud i videregående opplæring i Telemark

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen. Høringsuttalelse - tilbudsstruktur og skoletilbud i videregående opplæring i Telemark AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN TELEMARK FYLKEStik,iH.,'UNE ADMINISTRASJONEN SAKNPL DOK.NR.'ARKIVKODE TS)60(0 S121~.5.(c)Fei6 KASS.!U.OFf. O 19-LI

Detaljer

Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret

Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret Komite for utdanning og kompetanse Sak 168/11 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2012-2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkesting 17.06.2014 med hjemmel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

utdanningspolitisk Utdanningspolitisk debatt Trud Berg fylkesråd for utdanning Trud 04.10.2010 Berg fylkesråd for utdanning s. 1 Foto: Crestock.

utdanningspolitisk Utdanningspolitisk debatt Trud Berg fylkesråd for utdanning Trud 04.10.2010 Berg fylkesråd for utdanning s. 1 Foto: Crestock. utdanningspolitisk Utdanningspolitisk debatt Trud Berg fylkesråd for utdanning Trud 04.10.2010 Berg fylkesråd for utdanning 04.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innledning Bakgrunn Diskusjonene rundt gjesteelever

Detaljer

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs Bodø videregående skole Informsjon om vgs 06.12.2017 1 06.12.2017 2 06.12.2017 3 Bodin vgs 06.12.2017 4 Fakta om Bodø VGS S-team Skoledag fra 0835-1540 1450 elever Nye lokaler Største vgs skole i Nordland

Detaljer

Det er noen viktige fylkestingsvedtak som vi må forholde oss til, og se i sammenheng med de nye økonomiske rammebetingelser.

Det er noen viktige fylkestingsvedtak som vi må forholde oss til, og se i sammenheng med de nye økonomiske rammebetingelser. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg Rektorsamling Bodø, 02.desember 2015 Kjære rektorer En ting er sikkert: Vi ledere må hele tiden jobbe med omstilling og

Detaljer

NORDLAND FYLKES ELDRERÅD

NORDLAND FYLKES ELDRERÅD NORDLAND FYLKES ELDRERÅD Årsmelding 2013 Foto: Erik Veigård FORORD Nordland fylkes eldreråd driver sin virksomhet i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd og reglement vedtatt av fylkesutvalget

Detaljer

Sak 048/12 Elevenes fremtidige utdanning og yrkesvalg utvikling av tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland

Sak 048/12 Elevenes fremtidige utdanning og yrkesvalg utvikling av tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland Komite for utdanning og kompetanse Sak 048/12 Elevenes fremtidige utdanning og yrkesvalg utvikling av tilbudsstruktur i videregående opplæring i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Eldrerådet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no. Vararepresentanter

Detaljer

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN

MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Vår dato: 06.04.2011 Vår referanse: 11/12011 Organisasjon og personal Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 MEDBESTEMMELSESMØTE FOR UTDANNINGSSEKTOREN Referat fra møte 30.03. 2011 Til stede

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Referat møte i Faglig råd for design og håndverk 18. & 19. april 2013

Referat møte i Faglig råd for design og håndverk 18. & 19. april 2013 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.4.2013 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til Rådsmedlemmer faglig

Detaljer

Sak 129/10 Strategier for videregående opplæring i Nordland 2011-2012

Sak 129/10 Strategier for videregående opplæring i Nordland 2011-2012 Komite for utdanning og kompetanse Sak 129/10 Strategier for videregående opplæring i Nordland 2011-2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Utdanningsprogram naturbruk: Behovet for Vg2 anleggsgartner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 20 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 VALGMULIGHETER OG TILBUD

Detaljer

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning

8/09 Regionrådet Orienteringssaker 2009. 10/09 Gjøvikbanen Innspill til oversendt utredning Protokoll Utvalg: Møtedato: 06.03. 2009 Regionrådet for Hadeland Tid: kl. 10.00 13.00 Forfall: Anders Larmerud, Lunner kommune Hugo Hallum, Lunner kommune Vararepresentanter: Torill Klevmark, Lunner kommune

Detaljer

Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40. Til stede:

Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40. Til stede: Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40 Til stede: Utvalget: Hanne Moe Bjørnbet, Sør-Trøndelag fylkeskommune (Stfk) Randi Reese, Sør-Trøndelag fylkeskommune (Stfk)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Struktursaken. Kurs LL, HTV og ATV-VGO 29. november Fylkesting desember 2016

Struktursaken. Kurs LL, HTV og ATV-VGO 29. november Fylkesting desember 2016 Struktursaken Struktursaken Kurs LL, HTV og ATV-VGO 29. november 2016 Fylkesting 5.-8. desember 2016 FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Vanskelig å

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FORMGIVINGSFAG 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET 2010/2011. Denne

Detaljer

Merknader: Etterlysing av melding om prosjektet Eldre og Kultur.

Merknader: Etterlysing av melding om prosjektet Eldre og Kultur. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Nordland II kl. 10.00 Møtedato: 13. februar 2006 Saksnr.: 1/06-5/06 Arkivsak: 200600015 Til stede: Bård A. Moen, leder Olga Johnsen, nestleder Bernt

Detaljer

Landsmøte 2010. Sak 5 Innkomne forslag

Landsmøte 2010. Sak 5 Innkomne forslag Landsmøte 2010 Sak 5 Innkomne forslag Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: Sak A: 1. Forbundsstyrets behandling av forslag angående basisstøtten til regionene 2. Innsendt forslag fra Region Nordland Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007

MØTEPROTOKOLL. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder. Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 10.06.2013 kl. 10:00-13.20 Sted: Akvariet, Fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Protokollfører: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Oddbjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ås eldreråd

MØTEPROTOKOLL Ås eldreråd Ås kommune MØTEPROTOKOLL Ås eldreråd Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30 16:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. Møtende medlemmer/vara: Leder Georg Distad pensjonistrepresentant

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen / Statens vegvesen Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Medlemmer av FTU Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * HØRINGSSVAR - INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: Drammen kommune

Detaljer

PROTOKOLL. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune. Møtested: Nordland II kl. 10.00 Møtedato: 23. november 2005 Saksnr.: 27/05-33/05 Arkivsak: 200500498

PROTOKOLL. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune. Møtested: Nordland II kl. 10.00 Møtedato: 23. november 2005 Saksnr.: 27/05-33/05 Arkivsak: 200500498 Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Nordland II kl. 10.00 Møtedato: 23. november 2005 Saksnr.: 27/05-33/05 Arkivsak: 200500498 Til stede: Bård A. Moen, leder Olga Johnsen, nestleder

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO JH 20.02.2014

REFERANSE JOURNALNR DATO JH 20.02.2014 Møtereferat Oppvekst og levekår Nylund skole Postadr.: Nylundsgata 1, 4014 Stavanger Besøksadr.: Nylundsgata 1 Telefon: 51917200 Faks: 51917201 E-post: www.stavanger.kommune.no Org.nr.: NO 964 965 226

Detaljer

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 - 1 - INNLEDNING Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Program for hospitering uke 45 og 46-2015

Program for hospitering uke 45 og 46-2015 Romsdal videregående skole Program for hospitering uke 45 og 46-2015 - TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON (INKL. TAF TIP) 08.45 09.00 Kort omvisning gjennom avdelingens programfagområder primært så viser

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-62/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 28.02.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Regionalt brukerutvalg

Detaljer

Program for utprøving uke 45 2010

Program for utprøving uke 45 2010 Romsdal videregående skole Program for utprøving uke 45 2010 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON - 08.45 09.00 Kort omvisning gjennom avdelingens programfagområder primært så viser vi våre verkstedlokaler

Detaljer

PROTOKOLL. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune. Møtested: Mosjøen Hotell kl. 10.00 Møtedato: 06. juni 2006 Saksnr.: 13/06-17/06 Arkivsak: 200600015

PROTOKOLL. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune. Møtested: Mosjøen Hotell kl. 10.00 Møtedato: 06. juni 2006 Saksnr.: 13/06-17/06 Arkivsak: 200600015 Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Mosjøen Hotell kl. 10.00 Møtedato: 06. juni 2006 Saksnr.: 13/06-17/06 Arkivsak: 200600015 Til stede: Bård A. Moen, leder Olga Johnsen, nestleder

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsal øst Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer

\- 574,177-to/ Utdanningsetaten

\- 574,177-to/ Utdanningsetaten ROMSSAfylkkasuohkan \- 574,177-to/ Utdanningsetaten UTROMS fylkeskomrnune Horingsinstanser if12. vedlagt liste Var ref.: Saksbehandler: Arkiv: 142035-3 Jorunn Bye A00&00 SAKSARKIV Lopenr.: Tlf. dir.innvalg:

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt.

Arbeidet i Oppfølgingsprosjektet så langt. Målgruppen i prosjektet er lik oppfølgingstjenestens målgruppe, jf 13-1 i forskrift til opplæringsloven Knut Nikolaisen Prosjektleder Oppfølgingsprosjektet i Nordland Ny GIV Oppfølgings prosjektet (OT-NAV)

Detaljer

Skole- og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Hedmark

Skole- og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Hedmark Skole- og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Hedmark Ungdommens fylkesting 29.09.16 v/ fylkesråd Aasa Gjestvang Tilpasning til nytt inntektssystem Hedmark fylkeskommunes frie inntekter vil bli

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli* X Nestleder Finn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kapasitetstilpasning av tilbudsstrukturen for skoleåret 2014-2015

Kapasitetstilpasning av tilbudsstrukturen for skoleåret 2014-2015 Vår dato: 13.05.2014 Vår referanse: 14/21723 Org.nr: 964 982 953 Kapasitetstilpasning av tilbudsstrukturen for skoleåret 2014-2015 Dokumentet viser endringer i dimensjoneringen av antall klasser og elevplasser

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling

Loppa kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.01.2005 Tidspunkt: 8:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 45 30 00. Er noen ugilde i en sak, må det

Detaljer

Saker til behandling. 49/14 13/01224-9 Bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 9

Saker til behandling. 49/14 13/01224-9 Bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 9 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Rådgivernettverk 2-3 april 2014

Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Knut Nikolaisen Rådgiver, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt Oppfølgingsprosjektet forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som står utenfor

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 14. januar 2008. Tid: 10.00 13.30. Til stede på møtet: AP/SV SV Otto Erik Aas leder AP Jan Martin

Detaljer

PROTOKOLL. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune. Møtested: Møterom "Nordland I" kl Møtedato: 18. mars 2003 Saksnr.: 12/03 Arkivsak:

PROTOKOLL. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune. Møtested: Møterom Nordland I kl Møtedato: 18. mars 2003 Saksnr.: 12/03 Arkivsak: Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Møterom "Nordland I" kl. 10.30 Møtedato: 18. mars 2003 Saksnr.: 12/03 Arkivsak: 200300401 Til stede: Sara Johannesen Edvard Johnsen Astrid Bjørgaas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.02.2008 Møtestart: Kl. 14.00 Møteslutt: Kl. 16.10. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Ingen vara møtte for

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Medbestemmelsesmøte 6.05. 2003 kl. 09.00 12.30 - referat

Medbestemmelsesmøte 6.05. 2003 kl. 09.00 12.30 - referat Administrasjonsavdelingen Vår dato: 06.05.2003 Vår referanse: 200100467-63 Deres dato: Innkalte arbeidstakerorganisasjoner Deres referanse: Arkivnr.: 053.201 Medbestemmelsesmøte 6.05. 2003 kl. 09.00 12.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer