Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Høringsutkast pr REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Høringsutkast pr 22.09.09 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010"

Transkript

1 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Høringsutkast pr

2 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesordførerens forord Utvikling av Opplandssamfunnet gjennom samarbeid med kommuner og regioner Føringer fra planstrategien Regional utvikling i Oppland Hadeland Gjøvik Lillehammer Valdres Midt Gudbrandsdal Nord Gudbrandsdal Politiske resultatmål FOLK Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere Høy kvalitet på videregående opplæring Stimulere ung skaperkraft Allsidige kunst og kulturopplevelser Aktiv formidling av kulturarv Framtidsrettet arkiv, bibliotek og museum Styrket flerkulturell deltagelse Tilgjengelighet for alle Framtidsrettet og brukervennlig kollektivtransporttilbud God og effektiv skoleskyss God folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller God og effektiv tannhelsetjeneste ARBEID OG NÆRING Utvikle framtidsrettet kompetanse for arbeidslivet Øke arbeidsdeltakelsen blant befolkningen i yrkesaktiv alder Innovative kompetanse og forskningsmiljøer av høy internasjonal standard Vekstkraftige virksomheter innen industri, bioenergi og kulturbaserte næringer Vekstkraftig reiselivsnæring Robuste landbruksbaserte næringer OMGIVELSER Vekstkraftige regioner gjennom sterke regionsentra Minst mulig utslipp av klimagasser Høy kvalitet på bruk og vern av natur og kulturarv Ivareta kulturlandskap og fysiske kulturmiljøer Gode betingelser for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Sikre og effektive hovedtransportårer Sikkert og effektivt fylkesvegnett Ressurser Budsjett og økonomiplan Politiske føringer for fylkesrådmannens gjennomføring av RHP Åpen organisasjon med høy etisk standard Lærende organisasjon med dialog som arbeidsform Attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass Økt deltagelse i internasjonale samarbeidsprosjekter

3 1. Fylkesordførerens forord Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her kunne vi kanskje hatt et sitat fra Audun Tron som poengterer noe av det han skriver i forordet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Audun Tron Audun Tron Lillehammer

4 2. Utvikling av Opplandssamfunnet gjennom samarbeid med kommuner og regioner 2.1 Føringer fra planstrategien I arbeidet med planstrategi for Opplandssamfunnet har de samarbeidende parter valgt ut følgende utfordingsområder som forpliktende for videre planarbeid: Attraksjon og konkurransekraft Kompetanse Klima Bruk og vern Dette vil bli fulgt opp gjennom felles politikkutvikling og planarbeid i 2010 og vil legge føringer for fylkeskommunens videre utviklingsarbeid. I regionalt handlingsprogram for 2010 vil utfordringene som er definert gjennom arbeidet med planstrategien angi hovedretninger for utviklingsarbeidet. Ved å følge utvalgte nøkkeltall over tid, vil vi synliggjøre endringer i utvikling innenfor områdene. Ønsket utvikling over tid vil være å: Snu flyttestrømmen slik at unge mennesker finner det attraktivt å bo og arbeide i Oppland Utvikle konkurransekraften innen arbeids og næringslivet Heve utdanningsnivået i Oppland Utvikle tjenester som gir velferd, tilhørighet og utviklingskraft Utvikle Opplands natur, kultur og miljø i et bærekraftig perspektiv gjennom aktiv bruk og vern Utvalgte nøkkeltall: Folketallsutvikling, med særlig fokus på aldersgruppen år Antall nyetableringer Antall arbeidsplasser Andel sysselsatte i yrkesaktiv alder Utdanningsnivå Opplands bidrag til å redusere klimagasser 2.2 Regional utvikling i Oppland Utvikling i Oppland skjer der folk bor. For å styrke det regionale utviklingsarbeidet må Oppland fylkeskommune ha et nært samarbeid med kommuner og regioner. Hvordan vil vi samarbeide med regionene? Fornye partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og samarbeidende kommuner i våre seks regioner Utvikle systematisk dialog mellom partene, bl.a. gjennom deltakelse i regionråd og samarbeid rundt plan og utviklingsarbeid Utvikle gjennomføringsavtaler som sikrer god koordinering av ressurser på prioriterte områder Sikre målrettet bruk av den kompetanse som OFK innehar. 4

5 2.3 Hadeland Utvikle Hadeland til en attraktiv tilflyttings og etablererregion Utvikle et samfunn som bruker mindre og mer riktig energi Bidra til ønsket utvikling i regionen via partnerskap og gjennomføringsavtale Delta i regionrådsmøtene for dialog og samhandling rundt viktige satsninger i regionen. Egen tjenesteyting og produksjon i regionen Hvilken rolle har regionen? Legge til rette for god samhandling mellom kommunene og næringslivet og mellom regionen og fylkeskommunen Videreføre uviklingsarbeid knyttet til bioenergi i samarbeid med kommuner, næringsliv og fylkeskommunen 2.4 Gjøvik Styrke industri og høyteknologimiljøer som er globalt orientert Framstå som en foregangsregion når det gjelder utvikling og nyskaping innen landbruksnæringene Bidra til ønsket utvikling i regionen via partnerskap og gjennomføringsavtale Delta i regionrådsmøtene for dialog og samhandling rundt viktige satsinger i regionen Egen tjenesteyting og produksjon i regionen Hvilken rolle har regionen? Profilere industri og landbruksrelatert produksjon med vekt på kompetanse og innovasjon Bidra til kompetanseflyt mellom næringsliv og regionens utdannings og forskningsmiljøer Bidra til å utvikle Arena Kallerud til et nasjonalt tyngdepunkt for høgere utdanning og forskning på universitetsnivå Være pådriver for å bedre standarden på veg og jernbane Profilere bo og livskvalitetene i regionen og gjøre disse kjent, spesielt i Oslo området Bidra til å utvikle samarbeidstiltak og effektive fellesløsninger innen offentlig tjenesteproduksjon 5

6 2.5 Lillehammer Befeste Lillehammer som vintersportsregion Styrke opplevelses og kunnskapsbaserte næringer Videreutvikle infrastrukturen i regionen og arbeide for snarlig utbygging av E6 og jernbane Bidra til ønsket utvikling i regionen via partnerskap og gjennomføringsavtale Delta i regionrådsmøtene for dialog og samhandling rundt viktige satsinger i regionen Egen tjenesteyting og produksjon i regionen Hvilken rolle har regionen? Profilere regionen som et nasjonalt og internasjonalt reisemål gjennom å videreføre arbeidet med vinteropplevelsessatsingen Snowball Videreføre idrettssatsingen gjennom prosjektene Idrett i skole og Toppidrett Befeste regionen som kraftsenter for kultur bl.a. gjennom filmsatsingen i regionen Videreføre arbeidet for et robust og tilpasningsdyktig landbruk gjennom prosjektet Mer GLØd Samarbeide om kompetanse og næringsutvikling ved Base Jørstadmoen Jobbe mot sentrale myndigheter for å få fart på utbygging av E6 og jernbane 2.6 Valdres Styrke natur og kulturbasert næringsutvikling med utgangspunkt i landbruk, reiseliv og tilknyttede næringer gjennom Valdres Naturog Kulturpark Gi økt verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnene gjennom langsiktig merkevarebygging Bidra til ønsket utvikling i regionen via partnerskap og gjennomføringsavtale Delta i regionrådsmøtene for dialog og samhandling rundt viktige satsninger i regionen Egen tjenesteyting og produksjon i regionen Hvilken rolle har regionen? Støtte opp under hovedsatsingene i Valdres Natur og Kulturpark: Regional merkevarebygging Næringsliv spesielt landbruk, reiseliv og foredling Frisk i Valdres Natur og arealbruk Kultur og kulturminner Kompetanse Samferdsel Tilflytting 6

7 2.7 Midt Gudbrandsdal Skape økt konkurransekraft gjennom Prosjektet Vegen til nye muligheter og delprosjektene Tilrettelegging for nærings og boligetableringer Styrking av kultur og opplevelsesnæringer gjennom Samlokalisering/klynge etableringer Ringvirkninger/merverdi av arrangement Økt merkevarebygging og profilering av Midt Gudbrandsdal Bidra til ønsket utvikling i regionen via partnerskap og gjennomføringsavtale Delta i regionrådsmøtene for dialog og samhandling rundt viktige satsninger i regionen Egen tjenesteyting og produksjon i regionen Hvilken rolle har regionen? Initierende rolle Medvirkende rolle sammen med andre aktører Være pådriver for gjennomføring Bidragsyter sammen med OFK gjennom partnerskapsmidler 2.8 Nord Gudbrandsdal Utvikle et helhetlig reiselivsprodukt i lokalsamfunnene rundt våre 6 nasjonalparker Videreutvikle innholdet i satsingen rundt Nasjonalparkriket Utvikle gode helsetilbud for innbyggerne ved det lokalmedisinske senteret på Otta Legge til rette for ei lokalsamfunnsutvikling som skaper bolyst Ha en offensiv satsing på etablering av nye arbeidsplasser Bidra til ønsket utvikling i regionen via partnerskap og gjennomføringsavtale Delta i regionrådsmøtene for dialog og samhandling rundt viktige satsinger i regionen Egen tjenesteyting og produksjon i regionen Hvilken rolle har regionen? Ta initiativ til gode samarbeidsløsninger blant kommuner, innen næringslivet og mellom regionen og fylkeskommunen Støtte opp under tiltak og initiativ fra næringsliv, kommuner og fylkeskommunen Invitere til gode møteplasser med privat næringsliv Bidra til å skape optimisme og godt omdømme i regionen 7

8 3. Politiske resultatmål 3.1 FOLK Utvikle tjenester som gir trivsel, tilhørighet og utviklingskraft 1. Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere Øke kompetansenivået i den voksne befolkningen At flere tar høyere utdanning Tilby karriereveiledning og opplæring Kartlegge kompetansebehov Bygge nettverk mellom aktører for å tilrettelegge opplæring Legge til rette for livslang læring Arbeidslivet NAV Høgskolene Organisasjoner Statlige myndigheter 2. Høy kvalitet på videregående opplæring Være blant landets beste på - Bredde og variasjon i opplæringstilbudet - Læringsresultater - Elevenes og lærlingenes gjennomføring - Bruk av moderne IKT løsninger - internasjonalisering Tilby videregående opplæring Etablere gode fysiske forhold for læring Arbeidslivet 3. Stimulere ung skaperkraft Stimulere unges muligheter til å utvikle evner knyttet til aktivitet, kreativitet og skaperkraft innen kunst, musikk, dans, teater, film og entreprenørskap. Stimulere til refleksjon, læring og nyskaping og legge til rette for at ungdom kan ta i bruk sine ressurser og sin kreativitet. Igangsette og legge til rette for opplæring, aktiviteter og arenaer Drifte programmer/aktiviteter Forvalte tilskuddsmidler Lag og foreninger Næringslivet 8

9 4. Allsidige kunst og kulturopplevelser Legge til rette for et mangfold av arenaer for kunst og kulturopplevelser og kulturutøvelse Bidra til drift, etablering og utvikling av kunst og kulturinstitusjoner/organisasjoner Sikre at alle elever i barnehage, grunn og videregående skole får et allsidig tilbud om profesjonelle kunstopplevelser gjennom Kulturmenyen Forvalte utviklingsmidler og tilskuddsordninger 5. Aktiv formidling av kulturarv Tilrettelegge for informasjon og opplevelser rundt kulturarven Forvalte og utvikle kulturarven Forvalte tilskuddsmidler Gi veiledning og rådgivning Nasjonale myndigheter Eiere, frivillige organisasjoner, museer, skoler Utøvere Organisasjoner 9

10 6. Framtidsrettet arkiv, bibliotek og museum Drive aktiv formidling innen fagområdene Utvikle arkiv, biblioteker og museer som viktige arenaer for læring, kultur og informasjon Nasjonale myndigheter Museer Arkiv: Forvalte offentlig og privat arkivmateriale Aktiv formidler Kompetansesenter og nettverksbygger Bibliotek: Kompetansesenter og nettverksbygger i forhold til gjennomføring av regionale bibliotekplaner og utvikling av digitale tjenester Koordinere interkommunale samarbeidsprosjekter som f.eks. Det sømløse bibliotek Gjennomføre EU prosjekter for å utvikle bibliotekene som globale døråpnere Museum: Samordningsansvar Utvikle strategi Forvalte tilskuddsmidler 10

11 7. Styrket flerkulturell deltagelse Kulturelt mangfold skal være en viktig ressurs Legge til rette for at innvandrere skal delta aktivt i samfunnet Etablere arenaer for dialog og samhandling Forvalte tilskuddsmidler Kommunene Lag og foreninger Fylkesmannen 8. Tilgjengelighet for alle Utforme bygg, tjenester og omgivelser for å øke muligheten for samfunnsdeltakelse for alle Pådriver og utviklerrolle bl.a. knyttet til pilotfylkesatsing for universell utforming sammen med Hedmark Regional planmyndighet med veiledningsansvar for kommunene Sikre universell utforming av egne bygg, tjenester og omgivelser Statlige myndigheter Reiseliv Transportnæringen Organisasjoner 11

12 9. Framtidsrettet og brukervennlig kollektivtransporttilbud 10. God og effektiv skoleskyss Sikre en trygg, rasjonell og miljøvennlig Videreutvikle et trygt, pålitelig og brukertilpasset kollektivtilbud Sikre miljøvennlig transport skoleskyss Overføre erfaringer fra KID prosjektet til flere deler av fylket Organisere skoleskyss; kartlegge behov og finne optimale løsninger Kjøpe transporttjenester fra transportørene Planlegge, bestille og markedsføre kollektivtransporttjenester Rutebilselskaper, drosjesentraler, Utvikle nye transportkonsept turbiloperatører Kommuner Trygg Trafikk Rutebilselskaper, drosjesentraler, turbiloperatører Hedmark fylkeskommune 12

13 11. God folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller 12. God og effektiv tannhelsetjeneste Innfri befolkningens lovbestemte rettigheter til Bidra til flere leveår med god helse for hele tannhelsetjenester befolkningen Utvikle gode og rekrutterende fagmiljøer Redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn Gi nødvendig forebygging og tannbehandling Bidra til å oppnå god forankring av folkehelsearbeidet i kommunale og regionale planer Bygge sterke partnerskap og allianser på tvers av sektorer og nivåer i folkehelsearbeidet Legge til rette for initiativ, anlegg og områder som fremmer et mangfold av aktiviteter i lokalsamfunnet, deltakelse i kulturlivet og i frivillige lag og foreninger Formidle kompetanse Lag og foreninger Organisasjoner Fylkesmannen, Sykehuset Innlandet, NAV til prioriterte grupper Følge med ansvar for tannhelseutviklinga hos barn og ungdom. Bidra til tjenestetilbud også for den øvrige del av befolkningen Delta i folkehelsearbeid Systematisk samarbeid med helsestasjoner, skoler og sykehjem Kommuner Odontologiske læresteder Sykehuset Innlandet 13

14 3.2 ARBEID OG NÆRING Et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv 13. Utvikle framtidsrettet kompetanse for arbeidslivet Utvikle et tett samarbeid mellom opplæring og arbeidsliv Gi et opplæringstilbud som dekker kompetansebehovet til et arbeidsliv i utvikling Legge til rette for utvikling av språkkompetanse og internasjonal erfaring Etablere karrieresentre i alle regioner Tilby videregående opplæring Pådriver og tilrettelegger for samarbeidsprosjekter med arbeidslivet Arbeidslivet 14. Øke arbeidsdeltakelsen blant befolkningen i yrkesaktiv alder Bidra til et arbeidsliv som også inkluderer unge, eldre, innvandrere og funksjonshemmede Øke antall elever som gjennomfører videregående opplæring Tilby videregående opplæring for ungdom og voksne Gjennomføre politikk for det flerkulturelle Oppland Pådriver i folkehelsearbeidet NAV Arbeidslivet 14

15 15. Innovative kompetanse og forskningsmiljøer av høy internasjonal standard Øke Opplands andel av landets totale FoUaktivitet Ha etablert Innlandsuniversitetet innen 2012 Påvirke nasjonal politikk Pådriver for å koble FoU og nærings / arbeidsliv Være en aktiv pådriver og tilrettelegger for etablering og videreutvikling av kompetanseog forskningsmiljøer Innovasjon Norge Høgskoler Næringsliv Norges forskningsråd, forskningsinstitusjoner Kunnskapsparker og næringshager 16. Vekstkraftige virksomheter innen industri, bioenergi og kulturbaserte næringer Arbeide for gode rammebetingelser for innovasjon og nyskaping innen industri, bioenergi og kulturbaserte næringer Utøve et aktivt eierskap i Innovasjon Norge Forvalte tilskuddsmidler for etablering, drift og prosjekter Skape møteplasser og arenaer Innovasjon Norge Næringslivet Kunnskapsparker og næringshager Høgskolene Norges forskningsråd, forskningsinstitusjoner 15

16 17. Vekstkraftig reiselivsnæring 18. Robuste landbruksbaserte næringer Styrke Oppland som reiselivsfylke Påvirke nasjonal landbrukspolitikk for å gi bedre og mer forutsigbare rammebetingelser Pådriver for samhandling og utvikling i for landbruket i Oppland reiselivet Legge til rette for tilleggsnæringer knyttet til Bidra til økt verdiskaping gjennom markedstilpassede produkter/opplevelser Påvirke reiselivsnæringens bidrag i å landbruket markedsføre Norge Forvalte tilskuddsmidler Bidra til gode transportopplegg Delta i framtidsrettede utviklingsprosjekter innen landbruksbaserte næringer Utdanne arbeidskraft innen området Reiselivslagene Større reiselivsselskaper i andre landsdeler Reiselivsnæringen Innovasjon Norge Fylkesmannen Landbruksorganisasjoner Utdanningsinstitusjoner 16

17 3.3 OMGIVELSER Utvikle Opplands natur, miljø, kultur og stedskvaliteter i et bærekraftig perspektiv 19. Vekstkraftige regioner gjennom sterke regionsentra Bidra til å utvikle sentre med offentlige og private virksomheter med regionale funksjoner Styrke regionsentrene: Gran, Gjøvik, Lillehammer, Fagernes, Otta, Vinstra Bidra til tettstedsutvikling som ivaretar estetikk og stedegen kultur Støtte tiltak som fremmer og utvikler sterke regionsentre Veileder og pådriver i planprosesser og utviklingsprosjekter Egen virksomhet i regionene Bidra til realisering av regionale handelssentre i samsvar med fylkesdelsplan for varehandel 20. Minst mulig utslipp av klimagasser Bidra til effektiv energibruk og reduserte utslipp. Oppnå god utnyttelse av infrastruktur og areal Veileder og pådriver i planprosesser Myndighetsrolle i arealplanlegging Premissgiver for og planlegger av kollektivtransport Sikre god miljøstandard i egne bygg Forvalte fylkesveinettet (drift, vedlikehold og investeringer) Forvalte tilskuddsmidler Delta i internasjonale fora med klima på dagsorden Statens vegvesen AER, BSSSC Energiråd Innlandet, Enova Næringslivet Organisasjoner 17

18 21. Høy kvalitet på bruk og vern av natur og kulturarv Utvikle god balanse mellom bruk og vern av natur og kulturarv Formelt ansvar for kulturminnevernet gjennom medvirkning, rådgivning og forvaltning Veileder i spørsmål som gjelder natur og kulturarv Forvalte tilskuddsmidler Pådriver og utvikler av kompetanse innenfor sektoren Sikre et godt forhold mellom brukere/eiere og offentlig myndigheter Øke interessen for feltet gjennom informasjon, idéformidling og kunnskapsdeling Eier og brukere Nasjonale myndigheter Museer og frivillige organisasjoner 22. Ivareta kulturlandskap og fysiske kulturmiljøer Sikre kulturlandskap og kulturmiljøer som har betydning for formidling av historie og identitet. Utvikle kulturlandskap og fysiske kulturmiljøer med muligheter for steds og regionutvikling knyttet til miljø, friluftsliv, næring og reiseliv Utvikle jordvernregnskap som metode for vurdering av bruk/vern Delta aktivt i planprosesser Forvalte lovverk og tilskuddsmidler som insentiv i tettstedsutvikling Initiere prosjekter som bidrar til utvikling innen området Bistå gjennom kompetansehevende tiltak Grunneiere Museer og frivillige organisasjoner 18

19 23. Gode betingelser for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Ha et mangfold av gode, oppdaterte anlegg for idrettsutøvelse, fysisk aktivitet og friluftsliv Planmyndighet Forvalter av spillemidler, veileder og beslutningstager Sørge for at anlegg og friluftsområder bygges og tilrettelegges i henhold til lovverk, nasjonale og regionale planer Sikre trygge skoleveger slik at barn kan gå/sykle til skolen Oppland idrettskrets 19

20 24. Sikre og effektive hovedtransportårer Ha et trafikksikkert riksvegnett Ha et jernbanenett med god kapasitet og et togtilbud som er konkurransedyktig på reisetid Øke andelen gods som transporteres med jernbane Delta i faglige og politiske prosesser Arbeide for å sikre Opplands interesser i nasjonale programmer. Regional planmyndighet Delta i utviklingen av skysstasjoner og knutepunkter 25. Sikkert og effektivt fylkesvegnett Arbeide for tilfredsstillende rammer som setter oss i stand til å ha god standard på fylkesvegnett, gang og sykkelveger og annen infrastruktur Gjennomføre fylkesvegprogrammet Eier Planmyndighet Ansvarlig for drift, vedlikehold og investeringer knyttet til fylkesvegnettet Statens vegvesen Statens vegvesen NSB, Jernbaneverket 20

21 4. Ressurser 4.1 Budsjett og økonomiplan Inntektsrammer for 2010 Inntektsrammene for kommunesektoren ble presentert i revidert nasjonalbudsjett 2009 og kommuneproposisjonen for I 2009 fikk vi tilleggsbevilgninger tiltakspakka. 11 mill kr av dette videreføres i I tillegg er det foreslått en vekst på 1,5 mrd til fylkeskommunene i Av denne veksten er 1 mrd forutsatt til styrking av veg (41 mill kr til Oppland). Reelt er det derfor lagt inn en generell vekst på 500 mill kr til fylkeskommunene fra 2009 til Hvor stor andel Oppland får av dette avhenger både av relativ befolkningsutvikling og skatteinngang i Det som presenteres her er foreløpige beregninger med utgangspunkt i signalene staten har gitt gjennom kommuneproposisjonen. I gjeldende økonomiplan ligger det inne kapitalkostnader som følger av vedtatte investeringer (låneopptak). Dette må dekkes av inntektsveksten. I opprinnelig budsjett for 2009 er det forutsatt at 8 mill kr finansieres ved bruk av fond. Dette kan ikke videreføres i Oppsummert ser anslag for inntektsrammene for slik ut i forhold til vedtatt budsjett for 2009: Mill kr i 2009 priser Videreføring av tilleggsbevilgninger i Generell vekst fra 2009 til 2013*) Trekk pga befolkningsutvikling Vekst forutsatt til styrking av veg**) Økte bundne utgifter (kapitalkostnader) Forutsatt finansiering fra fond Politisk handlingsrom i Bruk av fond (regnskapsoverskudd 2008) Merinntekter i fht vedtatt budsjett Merinntekter ekskl. veg *) Veksten fra 2009 til 2010 er iht. kommuneprp for For resten av perioden er det ikke gitt statlige signaler om utviklingen. Foreløpig legges det til grunn en årlig vekst på 1,5 % fra 2010 til 2011, 1,0 % hvert år fra **) Hvorvidt dette er en engangsbevilgning i 2010 eller om den videreføres er noe usikkert. Her har vi forutsatt at den videreføres. Denne bevilgningen er gitt i 2010 priser. De anslåtte inntektsrammene gir et visst handlingsrom utover driftsnivået i 2009 og de vedtatte investeringene. I Revidert nasjonalbudsjett 2009 er kostnadsveksten i kommunesektoren i 2009 nedjustert fra 4,5 % til 4,1 %. De økte inntektene til kommunesektoren i forbindelse med tilleggsbevilgningene er nedjustert i forhold til dette. En redusert kostnadsvekst betyr at enhetene har fått en reell styrking av sine budsjettrammer med 5 6 mill kr i Fylkesrådmannen vil ikke foreslå å redusere budsjettrammene i Ved en videreføring av rammen til 2010 ligger det derfor inne en tilsvarende vekst i forhold til antatt kostnadsutvikling. 21

22 Budsjett for rammeområdene Fylkesrådmannen foreslår følgende foreløpige disponering av inntektsveksten i økonomiplanperioden: Mill kr i 2009 priser Økt inntektsramme: Videreføring av besparelse samferdsel*) Økte kostnader bransjeavtalen samferdsel Videreføring av tilleggsbevilgning opplæring **) Til økte kapitalkostnader rehab. skolebygg***) 0,5 2,5 4,5 6,5 Til økte IKT investeringer 3, Politisk handlingsrom 11,3 10,5 0,5 3, *) Basert på at rentenivået øker med 0,5 prosentpoeng hvert år og at dieselprisen følger normal prisutvikling. Innføring av bransjeavtalen for bussjåfører er innarbeidet i forslaget. **) Utvikling i elevtall i videregående opplæring er tatt hensyn til i forslaget. ***) Forutsatt en årlig investering på 25 mill kr utover gjeldende RHP. Forutsettes lånefinansiert. *) Fra 2010 er lagt inn 67 mill kr i investeringer til nye fylkesveger. Tallet kan bli endret pga nye midler til vegformål. Budsjettskjema 2B Løpende priser 2009 priser 2009 priser 2009 priser 2009 priser Investeringer i 164,1 207,2 407, ,1 154,1 anleggsmidler Tannhelse 2, Opplæringsformål 88,5 130,1 295,8 273,3 171,4 52,4 Herav ENØK tiltak 11 4,4 8,3 0 0 Sentrale styrings og 7,2 6,3 9,5 6,3 6,3 6,3 støtteorganer Herav IKT utstyr/systemer 3,3 4,8 8 4,8 4,8 4,8 Politisk styring 1, Regional utvikling 6, Samferdselsformål Fylkesveger *) 58,7 67,8 95,4 95,4 95,4 95,4 Med den foreslåtte disponeringen vil fylkestingsrammene utvikle seg slik: Budsjettskjema 1B Drift Regnskap Budsjett Budsjett Øk.pl Øk.pl Øk.pl Løpende priser priser priser priser priser Brutto utgifter 144,4 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 Inntekter 112,8 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 Regionale midler nettoutgifter 31,581 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 Brutto utgifter ,1 982,1 992,1 982,1 982,1 Inntekter 149,4 115,1 115,2 115,2 115,2 115,2 Videregående opplæring nettoutgifter 851,7 858,9 866,9 876,9 866,9 866,9 Brutto utgifter 389,6 383,2 379,2 384,2 386,2 387,2 Inntekter 125,9 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 Kollektivtransport nettoutgifter 263,7 273,1 269,1 274,1 276,1 277,1 Brutto utgifter Inntekter Fylkesveger nettoutgifter Brutto utgifter 107, Inntekter 56,5 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 Kultur nettoutgifter 51 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 Brutto utgifter 83,8 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 Inntekter 16,7 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 Tannhelsetjenesten nettoutgifter 67,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 Brutto utgifter 59, ,4 96,4 96,4 Inntekter 9,4 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Adm. og fellesutgifter nettoutgifter 50,1 86,4 86,4 85,8 85,8 85,8 Brutto utgifter 38,3 53,6 57,8 58,6 57,3 55,1 Inntekter 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Politisk styring og kontroll nettoutgifter 37,3 52,5 56,7 57,5 56,2 54 Sum nettoutgifter 1461,5 1549,2 1780,5 1798,6 1789,4 1788,1 22

23 Politiske prioriteringer og budsjettføringer Videregående opplæring 1. Budsjettrammen styrkes med mill kr i mill kr er en videreføring av fylkestingets tilleggsbevilgning i sak 08/09, og økt kjøpekraft i 2009 utgjør 3 4 mill kr. 10 mill kr er en engangsbevilgning i 2010 for å styrke innsatsen til særskilt tilrettelagt undervisning og fornyelse av utstyrsparken ved de videregående skolene. 2. Tiltak for bedre gjennomføring prioriteres, herunder særskilt tilrettelagt opplæring, oppfølgingstjenesten, partnerskap for karriereveiledning/regionale rådgivningskoordinatorer. 3. Oppfølging av Tron utvalgets innstilling Studieforbund læring for livet jfr. FU sak 40/ Karrieresentra i alle regioner prioriteres. Årlig ramme på om lag 2 mill kr til prosjektet Kompetansemotor (FU sak 53/06) integreres i ordinær drift. Karrieresentra i Gjøvikområdet og Midt Gudbrandsdal planlegges fra Nye prosjekter for rehabilitering av skolebygg prioriteres innen en årlig investeringsramme på 25 mill kr. Prosjektene prioriteres for å ivareta krav om energiøkonomisering og universell utforming. 6. Budsjettrammen legger til grunn om lag 6800 elever i skoleåret Dette er ca 70 flere enn forrige skoleår. De nærmeste årene ventes en svak nedgang i elevkullene. 7. FT sak 3/09 Rekruttering, etter og videreutdanning av lærere og i FT sak 26/09 Evaluering av kunnskapsløftet i Oppland legges til grunn i det videre utviklingsarbeidet. 8. Ressurser knyttet til gratisprinsippet, herunder gratis læremidler, reiseaktiviteter og gjennomføring av internasjonal strategi ivaretas innen budsjettets rammer mill kr av budsjettrammen prioriteres til videreføring av omstillings og utviklingsprosesser. 10. Tilskudd til Vitensenteret Innlandet A/S videreføres innen budsjettets ramme med 0,6 mill kr i Eventuell videreføring av inngått rammeavtale legges fram for politisk behandling våren Regionale midler 1. Ca 6 mill kr videreføres til faglig satsing og drift av prosjekt Innlandsuniversitetet. 2. Felles eierskap til Innovasjon Norge med 49 % eierandel. Det legges opp til en forsterket politisk dialog mellom staten og fylkeskommunen, jfr. politisk resultatmål Økt satsing på FoU virksomhet i Innlandet gjennom etablering av regionale forskningsfond, jfr. politisk resultatmål Utviklingsprosjekter innen kultur / næringsliv prioriteres innen eksisterende budsjettrammer. Fylkeskommunal deltagelse og eventuell medfinansiering avklares tidligst mulig i planleggingsfasen. 5. Medfinansiering av NCE program Norwegian centres of expertice tilknyttet teknologimiljøet på Raufoss videreføres med 1 mill kr av et samlet regionalt finansieringsbehov på 2,5 mill kr pr år. Fylkeskommunens framtidige andel må avklares. 6. Helhetlig ungdomssatsing videreføres med 2,3 mill kr pr år (prisjusteres). 7. 2,5 mill kr pr år til hver av regionene for gjennomføring av regionale satsinger videreføres. 8. Regional filmsatsing i hht. FT sak 13/09 videreføres med 1,3 mill kr (prisjusteres) til Film 3 og 0,750 mill kr (prisjusteres) til Østnorsk filmsenter, sistnevnte innen rammeområdet til Kultur. 9. Fylkesutvalget gis fullmakt til å prioritere øvrige regionale midler iht. føringer i vedtatt RHP

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Regionalt handlingsprogram 2010 er vedtatt av Fylkestinget 08.12.09 (FT-sak 42/09) Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011. Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011. Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011 Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10 Regionalt handlingsprogram 2011 Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord Grafisk 2

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2012

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2012 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2012 Regionalt handlingsprogram 2012 er vedtatt av Fylkestinget 14.12.11, FT-sak 90/11. Utgiver: Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland

Velkommen til Oppland. Mulighetenes Oppland Velkommen til Oppland Oppland fylke Areal: Ca. 25.000 km2 Innbyggere: Ca. 180.000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal Byer: 5 Lillehammer,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet. Prioritert satsing forankret i fylkets regionale handlingsprogram

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet. Prioritert satsing forankret i fylkets regionale handlingsprogram Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet Prioritert satsing forankret i fylkets regionale handlingsprogram Utviklingsarenaer spissa satsinger Nasjonalparkriket Kulturarrangement og tusenårsstedet

Detaljer

Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal

Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal Regionkontoret Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2010/19-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 30.05.2010 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/10 Regionrådet 18.06.10 Høring - Innovasjonsstrategi for

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Program Mulighetenes Oppland

Program Mulighetenes Oppland Program 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45-14:00 PlanOppland Regional planstrategi/fylkesstatistikk Kommunal planstrategi, Gausdal kommune Lunsj Kommunal planstrategi Nord-Aurdal

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Nye støtteordninger på kulturfeltet

Nye støtteordninger på kulturfeltet Nye støtteordninger på kulturfeltet Roger Johansen fylkeskultursjef Politisk organisasjon Fylkestinget 37 valgte representanter Fylkesutvalget 9 representanter Komiteer etter valget i 2011: - Komité for

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling.

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. VÅGÅ LOM SKJÅK SEL LESJA DOVRE Oppland fylkeskommune Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. Fjellregionen østlandsforskning Eastern Norway Research

Detaljer

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Vang Vestre Slidre Øystre Slidre Nord-Aurdal Sør-Aurdal Etnedal VALDRES I OPPLAND Regional prosess Regionrådet (etablert i 1964) Pilot

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Vår ref.: 201106452-38 Lillehammer, 19. mars 2013 Deres ref.: 13/187-1

Vår ref.: 201106452-38 Lillehammer, 19. mars 2013 Deres ref.: 13/187-1 Regionalenheten Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår ref.: 201106452-38 Lillehammer, 19. mars 2013 Deres ref.: 13/187-1 Regionalenheten; Statsbudsjettet 2012 - Kap.551 post

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen

Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen KS høstkonferanse, Gjøvik, 19. Oktober 2016 Innlandet 10 X Akershus

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING OM UTREDNINGEN Problemstillinger Er det forhold ved statlig styring av UH-sektoren som

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.04.2016 2012/2648-30 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 06.06.2016 Hovedutvalg for samferdsel 01.06.2016 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.06.2016 Hovedutvalg for

Detaljer

og Grønne energikommuner Energi 2007 Kjetil Bjørklund

og Grønne energikommuner Energi 2007 Kjetil Bjørklund og Grønne energikommuner Energi 2007 Kjetil Bjørklund Hva er Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner? Samarbeidsavtaler mellom KS og regjeringa Programperiode ut 2010 KS har driftsansvaret Formål:

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer