Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Høringsutkast pr REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND. Høringsutkast pr 22.09.09 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010"

Transkript

1 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Høringsutkast pr

2 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesordførerens forord Utvikling av Opplandssamfunnet gjennom samarbeid med kommuner og regioner Føringer fra planstrategien Regional utvikling i Oppland Hadeland Gjøvik Lillehammer Valdres Midt Gudbrandsdal Nord Gudbrandsdal Politiske resultatmål FOLK Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere Høy kvalitet på videregående opplæring Stimulere ung skaperkraft Allsidige kunst og kulturopplevelser Aktiv formidling av kulturarv Framtidsrettet arkiv, bibliotek og museum Styrket flerkulturell deltagelse Tilgjengelighet for alle Framtidsrettet og brukervennlig kollektivtransporttilbud God og effektiv skoleskyss God folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller God og effektiv tannhelsetjeneste ARBEID OG NÆRING Utvikle framtidsrettet kompetanse for arbeidslivet Øke arbeidsdeltakelsen blant befolkningen i yrkesaktiv alder Innovative kompetanse og forskningsmiljøer av høy internasjonal standard Vekstkraftige virksomheter innen industri, bioenergi og kulturbaserte næringer Vekstkraftig reiselivsnæring Robuste landbruksbaserte næringer OMGIVELSER Vekstkraftige regioner gjennom sterke regionsentra Minst mulig utslipp av klimagasser Høy kvalitet på bruk og vern av natur og kulturarv Ivareta kulturlandskap og fysiske kulturmiljøer Gode betingelser for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Sikre og effektive hovedtransportårer Sikkert og effektivt fylkesvegnett Ressurser Budsjett og økonomiplan Politiske føringer for fylkesrådmannens gjennomføring av RHP Åpen organisasjon med høy etisk standard Lærende organisasjon med dialog som arbeidsform Attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass Økt deltagelse i internasjonale samarbeidsprosjekter

3 1. Fylkesordførerens forord Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her kunne vi kanskje hatt et sitat fra Audun Tron som poengterer noe av det han skriver i forordet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Her skal det komme en tekst fra Audun Tron. Teksten vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet. Audun Tron Audun Tron Lillehammer

4 2. Utvikling av Opplandssamfunnet gjennom samarbeid med kommuner og regioner 2.1 Føringer fra planstrategien I arbeidet med planstrategi for Opplandssamfunnet har de samarbeidende parter valgt ut følgende utfordingsområder som forpliktende for videre planarbeid: Attraksjon og konkurransekraft Kompetanse Klima Bruk og vern Dette vil bli fulgt opp gjennom felles politikkutvikling og planarbeid i 2010 og vil legge føringer for fylkeskommunens videre utviklingsarbeid. I regionalt handlingsprogram for 2010 vil utfordringene som er definert gjennom arbeidet med planstrategien angi hovedretninger for utviklingsarbeidet. Ved å følge utvalgte nøkkeltall over tid, vil vi synliggjøre endringer i utvikling innenfor områdene. Ønsket utvikling over tid vil være å: Snu flyttestrømmen slik at unge mennesker finner det attraktivt å bo og arbeide i Oppland Utvikle konkurransekraften innen arbeids og næringslivet Heve utdanningsnivået i Oppland Utvikle tjenester som gir velferd, tilhørighet og utviklingskraft Utvikle Opplands natur, kultur og miljø i et bærekraftig perspektiv gjennom aktiv bruk og vern Utvalgte nøkkeltall: Folketallsutvikling, med særlig fokus på aldersgruppen år Antall nyetableringer Antall arbeidsplasser Andel sysselsatte i yrkesaktiv alder Utdanningsnivå Opplands bidrag til å redusere klimagasser 2.2 Regional utvikling i Oppland Utvikling i Oppland skjer der folk bor. For å styrke det regionale utviklingsarbeidet må Oppland fylkeskommune ha et nært samarbeid med kommuner og regioner. Hvordan vil vi samarbeide med regionene? Fornye partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og samarbeidende kommuner i våre seks regioner Utvikle systematisk dialog mellom partene, bl.a. gjennom deltakelse i regionråd og samarbeid rundt plan og utviklingsarbeid Utvikle gjennomføringsavtaler som sikrer god koordinering av ressurser på prioriterte områder Sikre målrettet bruk av den kompetanse som OFK innehar. 4

5 2.3 Hadeland Utvikle Hadeland til en attraktiv tilflyttings og etablererregion Utvikle et samfunn som bruker mindre og mer riktig energi Bidra til ønsket utvikling i regionen via partnerskap og gjennomføringsavtale Delta i regionrådsmøtene for dialog og samhandling rundt viktige satsninger i regionen. Egen tjenesteyting og produksjon i regionen Hvilken rolle har regionen? Legge til rette for god samhandling mellom kommunene og næringslivet og mellom regionen og fylkeskommunen Videreføre uviklingsarbeid knyttet til bioenergi i samarbeid med kommuner, næringsliv og fylkeskommunen 2.4 Gjøvik Styrke industri og høyteknologimiljøer som er globalt orientert Framstå som en foregangsregion når det gjelder utvikling og nyskaping innen landbruksnæringene Bidra til ønsket utvikling i regionen via partnerskap og gjennomføringsavtale Delta i regionrådsmøtene for dialog og samhandling rundt viktige satsinger i regionen Egen tjenesteyting og produksjon i regionen Hvilken rolle har regionen? Profilere industri og landbruksrelatert produksjon med vekt på kompetanse og innovasjon Bidra til kompetanseflyt mellom næringsliv og regionens utdannings og forskningsmiljøer Bidra til å utvikle Arena Kallerud til et nasjonalt tyngdepunkt for høgere utdanning og forskning på universitetsnivå Være pådriver for å bedre standarden på veg og jernbane Profilere bo og livskvalitetene i regionen og gjøre disse kjent, spesielt i Oslo området Bidra til å utvikle samarbeidstiltak og effektive fellesløsninger innen offentlig tjenesteproduksjon 5

6 2.5 Lillehammer Befeste Lillehammer som vintersportsregion Styrke opplevelses og kunnskapsbaserte næringer Videreutvikle infrastrukturen i regionen og arbeide for snarlig utbygging av E6 og jernbane Bidra til ønsket utvikling i regionen via partnerskap og gjennomføringsavtale Delta i regionrådsmøtene for dialog og samhandling rundt viktige satsinger i regionen Egen tjenesteyting og produksjon i regionen Hvilken rolle har regionen? Profilere regionen som et nasjonalt og internasjonalt reisemål gjennom å videreføre arbeidet med vinteropplevelsessatsingen Snowball Videreføre idrettssatsingen gjennom prosjektene Idrett i skole og Toppidrett Befeste regionen som kraftsenter for kultur bl.a. gjennom filmsatsingen i regionen Videreføre arbeidet for et robust og tilpasningsdyktig landbruk gjennom prosjektet Mer GLØd Samarbeide om kompetanse og næringsutvikling ved Base Jørstadmoen Jobbe mot sentrale myndigheter for å få fart på utbygging av E6 og jernbane 2.6 Valdres Styrke natur og kulturbasert næringsutvikling med utgangspunkt i landbruk, reiseliv og tilknyttede næringer gjennom Valdres Naturog Kulturpark Gi økt verdiskapning og livskraft i lokalsamfunnene gjennom langsiktig merkevarebygging Bidra til ønsket utvikling i regionen via partnerskap og gjennomføringsavtale Delta i regionrådsmøtene for dialog og samhandling rundt viktige satsninger i regionen Egen tjenesteyting og produksjon i regionen Hvilken rolle har regionen? Støtte opp under hovedsatsingene i Valdres Natur og Kulturpark: Regional merkevarebygging Næringsliv spesielt landbruk, reiseliv og foredling Frisk i Valdres Natur og arealbruk Kultur og kulturminner Kompetanse Samferdsel Tilflytting 6

7 2.7 Midt Gudbrandsdal Skape økt konkurransekraft gjennom Prosjektet Vegen til nye muligheter og delprosjektene Tilrettelegging for nærings og boligetableringer Styrking av kultur og opplevelsesnæringer gjennom Samlokalisering/klynge etableringer Ringvirkninger/merverdi av arrangement Økt merkevarebygging og profilering av Midt Gudbrandsdal Bidra til ønsket utvikling i regionen via partnerskap og gjennomføringsavtale Delta i regionrådsmøtene for dialog og samhandling rundt viktige satsninger i regionen Egen tjenesteyting og produksjon i regionen Hvilken rolle har regionen? Initierende rolle Medvirkende rolle sammen med andre aktører Være pådriver for gjennomføring Bidragsyter sammen med OFK gjennom partnerskapsmidler 2.8 Nord Gudbrandsdal Utvikle et helhetlig reiselivsprodukt i lokalsamfunnene rundt våre 6 nasjonalparker Videreutvikle innholdet i satsingen rundt Nasjonalparkriket Utvikle gode helsetilbud for innbyggerne ved det lokalmedisinske senteret på Otta Legge til rette for ei lokalsamfunnsutvikling som skaper bolyst Ha en offensiv satsing på etablering av nye arbeidsplasser Bidra til ønsket utvikling i regionen via partnerskap og gjennomføringsavtale Delta i regionrådsmøtene for dialog og samhandling rundt viktige satsinger i regionen Egen tjenesteyting og produksjon i regionen Hvilken rolle har regionen? Ta initiativ til gode samarbeidsløsninger blant kommuner, innen næringslivet og mellom regionen og fylkeskommunen Støtte opp under tiltak og initiativ fra næringsliv, kommuner og fylkeskommunen Invitere til gode møteplasser med privat næringsliv Bidra til å skape optimisme og godt omdømme i regionen 7

8 3. Politiske resultatmål 3.1 FOLK Utvikle tjenester som gir trivsel, tilhørighet og utviklingskraft 1. Høyt kompetansenivå blant Opplands innbyggere Øke kompetansenivået i den voksne befolkningen At flere tar høyere utdanning Tilby karriereveiledning og opplæring Kartlegge kompetansebehov Bygge nettverk mellom aktører for å tilrettelegge opplæring Legge til rette for livslang læring Arbeidslivet NAV Høgskolene Organisasjoner Statlige myndigheter 2. Høy kvalitet på videregående opplæring Være blant landets beste på - Bredde og variasjon i opplæringstilbudet - Læringsresultater - Elevenes og lærlingenes gjennomføring - Bruk av moderne IKT løsninger - internasjonalisering Tilby videregående opplæring Etablere gode fysiske forhold for læring Arbeidslivet 3. Stimulere ung skaperkraft Stimulere unges muligheter til å utvikle evner knyttet til aktivitet, kreativitet og skaperkraft innen kunst, musikk, dans, teater, film og entreprenørskap. Stimulere til refleksjon, læring og nyskaping og legge til rette for at ungdom kan ta i bruk sine ressurser og sin kreativitet. Igangsette og legge til rette for opplæring, aktiviteter og arenaer Drifte programmer/aktiviteter Forvalte tilskuddsmidler Lag og foreninger Næringslivet 8

9 4. Allsidige kunst og kulturopplevelser Legge til rette for et mangfold av arenaer for kunst og kulturopplevelser og kulturutøvelse Bidra til drift, etablering og utvikling av kunst og kulturinstitusjoner/organisasjoner Sikre at alle elever i barnehage, grunn og videregående skole får et allsidig tilbud om profesjonelle kunstopplevelser gjennom Kulturmenyen Forvalte utviklingsmidler og tilskuddsordninger 5. Aktiv formidling av kulturarv Tilrettelegge for informasjon og opplevelser rundt kulturarven Forvalte og utvikle kulturarven Forvalte tilskuddsmidler Gi veiledning og rådgivning Nasjonale myndigheter Eiere, frivillige organisasjoner, museer, skoler Utøvere Organisasjoner 9

10 6. Framtidsrettet arkiv, bibliotek og museum Drive aktiv formidling innen fagområdene Utvikle arkiv, biblioteker og museer som viktige arenaer for læring, kultur og informasjon Nasjonale myndigheter Museer Arkiv: Forvalte offentlig og privat arkivmateriale Aktiv formidler Kompetansesenter og nettverksbygger Bibliotek: Kompetansesenter og nettverksbygger i forhold til gjennomføring av regionale bibliotekplaner og utvikling av digitale tjenester Koordinere interkommunale samarbeidsprosjekter som f.eks. Det sømløse bibliotek Gjennomføre EU prosjekter for å utvikle bibliotekene som globale døråpnere Museum: Samordningsansvar Utvikle strategi Forvalte tilskuddsmidler 10

11 7. Styrket flerkulturell deltagelse Kulturelt mangfold skal være en viktig ressurs Legge til rette for at innvandrere skal delta aktivt i samfunnet Etablere arenaer for dialog og samhandling Forvalte tilskuddsmidler Kommunene Lag og foreninger Fylkesmannen 8. Tilgjengelighet for alle Utforme bygg, tjenester og omgivelser for å øke muligheten for samfunnsdeltakelse for alle Pådriver og utviklerrolle bl.a. knyttet til pilotfylkesatsing for universell utforming sammen med Hedmark Regional planmyndighet med veiledningsansvar for kommunene Sikre universell utforming av egne bygg, tjenester og omgivelser Statlige myndigheter Reiseliv Transportnæringen Organisasjoner 11

12 9. Framtidsrettet og brukervennlig kollektivtransporttilbud 10. God og effektiv skoleskyss Sikre en trygg, rasjonell og miljøvennlig Videreutvikle et trygt, pålitelig og brukertilpasset kollektivtilbud Sikre miljøvennlig transport skoleskyss Overføre erfaringer fra KID prosjektet til flere deler av fylket Organisere skoleskyss; kartlegge behov og finne optimale løsninger Kjøpe transporttjenester fra transportørene Planlegge, bestille og markedsføre kollektivtransporttjenester Rutebilselskaper, drosjesentraler, Utvikle nye transportkonsept turbiloperatører Kommuner Trygg Trafikk Rutebilselskaper, drosjesentraler, turbiloperatører Hedmark fylkeskommune 12

13 11. God folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller 12. God og effektiv tannhelsetjeneste Innfri befolkningens lovbestemte rettigheter til Bidra til flere leveår med god helse for hele tannhelsetjenester befolkningen Utvikle gode og rekrutterende fagmiljøer Redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn Gi nødvendig forebygging og tannbehandling Bidra til å oppnå god forankring av folkehelsearbeidet i kommunale og regionale planer Bygge sterke partnerskap og allianser på tvers av sektorer og nivåer i folkehelsearbeidet Legge til rette for initiativ, anlegg og områder som fremmer et mangfold av aktiviteter i lokalsamfunnet, deltakelse i kulturlivet og i frivillige lag og foreninger Formidle kompetanse Lag og foreninger Organisasjoner Fylkesmannen, Sykehuset Innlandet, NAV til prioriterte grupper Følge med ansvar for tannhelseutviklinga hos barn og ungdom. Bidra til tjenestetilbud også for den øvrige del av befolkningen Delta i folkehelsearbeid Systematisk samarbeid med helsestasjoner, skoler og sykehjem Kommuner Odontologiske læresteder Sykehuset Innlandet 13

14 3.2 ARBEID OG NÆRING Et innovativt og vekstkraftig arbeidsliv 13. Utvikle framtidsrettet kompetanse for arbeidslivet Utvikle et tett samarbeid mellom opplæring og arbeidsliv Gi et opplæringstilbud som dekker kompetansebehovet til et arbeidsliv i utvikling Legge til rette for utvikling av språkkompetanse og internasjonal erfaring Etablere karrieresentre i alle regioner Tilby videregående opplæring Pådriver og tilrettelegger for samarbeidsprosjekter med arbeidslivet Arbeidslivet 14. Øke arbeidsdeltakelsen blant befolkningen i yrkesaktiv alder Bidra til et arbeidsliv som også inkluderer unge, eldre, innvandrere og funksjonshemmede Øke antall elever som gjennomfører videregående opplæring Tilby videregående opplæring for ungdom og voksne Gjennomføre politikk for det flerkulturelle Oppland Pådriver i folkehelsearbeidet NAV Arbeidslivet 14

15 15. Innovative kompetanse og forskningsmiljøer av høy internasjonal standard Øke Opplands andel av landets totale FoUaktivitet Ha etablert Innlandsuniversitetet innen 2012 Påvirke nasjonal politikk Pådriver for å koble FoU og nærings / arbeidsliv Være en aktiv pådriver og tilrettelegger for etablering og videreutvikling av kompetanseog forskningsmiljøer Innovasjon Norge Høgskoler Næringsliv Norges forskningsråd, forskningsinstitusjoner Kunnskapsparker og næringshager 16. Vekstkraftige virksomheter innen industri, bioenergi og kulturbaserte næringer Arbeide for gode rammebetingelser for innovasjon og nyskaping innen industri, bioenergi og kulturbaserte næringer Utøve et aktivt eierskap i Innovasjon Norge Forvalte tilskuddsmidler for etablering, drift og prosjekter Skape møteplasser og arenaer Innovasjon Norge Næringslivet Kunnskapsparker og næringshager Høgskolene Norges forskningsråd, forskningsinstitusjoner 15

16 17. Vekstkraftig reiselivsnæring 18. Robuste landbruksbaserte næringer Styrke Oppland som reiselivsfylke Påvirke nasjonal landbrukspolitikk for å gi bedre og mer forutsigbare rammebetingelser Pådriver for samhandling og utvikling i for landbruket i Oppland reiselivet Legge til rette for tilleggsnæringer knyttet til Bidra til økt verdiskaping gjennom markedstilpassede produkter/opplevelser Påvirke reiselivsnæringens bidrag i å landbruket markedsføre Norge Forvalte tilskuddsmidler Bidra til gode transportopplegg Delta i framtidsrettede utviklingsprosjekter innen landbruksbaserte næringer Utdanne arbeidskraft innen området Reiselivslagene Større reiselivsselskaper i andre landsdeler Reiselivsnæringen Innovasjon Norge Fylkesmannen Landbruksorganisasjoner Utdanningsinstitusjoner 16

17 3.3 OMGIVELSER Utvikle Opplands natur, miljø, kultur og stedskvaliteter i et bærekraftig perspektiv 19. Vekstkraftige regioner gjennom sterke regionsentra Bidra til å utvikle sentre med offentlige og private virksomheter med regionale funksjoner Styrke regionsentrene: Gran, Gjøvik, Lillehammer, Fagernes, Otta, Vinstra Bidra til tettstedsutvikling som ivaretar estetikk og stedegen kultur Støtte tiltak som fremmer og utvikler sterke regionsentre Veileder og pådriver i planprosesser og utviklingsprosjekter Egen virksomhet i regionene Bidra til realisering av regionale handelssentre i samsvar med fylkesdelsplan for varehandel 20. Minst mulig utslipp av klimagasser Bidra til effektiv energibruk og reduserte utslipp. Oppnå god utnyttelse av infrastruktur og areal Veileder og pådriver i planprosesser Myndighetsrolle i arealplanlegging Premissgiver for og planlegger av kollektivtransport Sikre god miljøstandard i egne bygg Forvalte fylkesveinettet (drift, vedlikehold og investeringer) Forvalte tilskuddsmidler Delta i internasjonale fora med klima på dagsorden Statens vegvesen AER, BSSSC Energiråd Innlandet, Enova Næringslivet Organisasjoner 17

18 21. Høy kvalitet på bruk og vern av natur og kulturarv Utvikle god balanse mellom bruk og vern av natur og kulturarv Formelt ansvar for kulturminnevernet gjennom medvirkning, rådgivning og forvaltning Veileder i spørsmål som gjelder natur og kulturarv Forvalte tilskuddsmidler Pådriver og utvikler av kompetanse innenfor sektoren Sikre et godt forhold mellom brukere/eiere og offentlig myndigheter Øke interessen for feltet gjennom informasjon, idéformidling og kunnskapsdeling Eier og brukere Nasjonale myndigheter Museer og frivillige organisasjoner 22. Ivareta kulturlandskap og fysiske kulturmiljøer Sikre kulturlandskap og kulturmiljøer som har betydning for formidling av historie og identitet. Utvikle kulturlandskap og fysiske kulturmiljøer med muligheter for steds og regionutvikling knyttet til miljø, friluftsliv, næring og reiseliv Utvikle jordvernregnskap som metode for vurdering av bruk/vern Delta aktivt i planprosesser Forvalte lovverk og tilskuddsmidler som insentiv i tettstedsutvikling Initiere prosjekter som bidrar til utvikling innen området Bistå gjennom kompetansehevende tiltak Grunneiere Museer og frivillige organisasjoner 18

19 23. Gode betingelser for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Ha et mangfold av gode, oppdaterte anlegg for idrettsutøvelse, fysisk aktivitet og friluftsliv Planmyndighet Forvalter av spillemidler, veileder og beslutningstager Sørge for at anlegg og friluftsområder bygges og tilrettelegges i henhold til lovverk, nasjonale og regionale planer Sikre trygge skoleveger slik at barn kan gå/sykle til skolen Oppland idrettskrets 19

20 24. Sikre og effektive hovedtransportårer Ha et trafikksikkert riksvegnett Ha et jernbanenett med god kapasitet og et togtilbud som er konkurransedyktig på reisetid Øke andelen gods som transporteres med jernbane Delta i faglige og politiske prosesser Arbeide for å sikre Opplands interesser i nasjonale programmer. Regional planmyndighet Delta i utviklingen av skysstasjoner og knutepunkter 25. Sikkert og effektivt fylkesvegnett Arbeide for tilfredsstillende rammer som setter oss i stand til å ha god standard på fylkesvegnett, gang og sykkelveger og annen infrastruktur Gjennomføre fylkesvegprogrammet Eier Planmyndighet Ansvarlig for drift, vedlikehold og investeringer knyttet til fylkesvegnettet Statens vegvesen Statens vegvesen NSB, Jernbaneverket 20

21 4. Ressurser 4.1 Budsjett og økonomiplan Inntektsrammer for 2010 Inntektsrammene for kommunesektoren ble presentert i revidert nasjonalbudsjett 2009 og kommuneproposisjonen for I 2009 fikk vi tilleggsbevilgninger tiltakspakka. 11 mill kr av dette videreføres i I tillegg er det foreslått en vekst på 1,5 mrd til fylkeskommunene i Av denne veksten er 1 mrd forutsatt til styrking av veg (41 mill kr til Oppland). Reelt er det derfor lagt inn en generell vekst på 500 mill kr til fylkeskommunene fra 2009 til Hvor stor andel Oppland får av dette avhenger både av relativ befolkningsutvikling og skatteinngang i Det som presenteres her er foreløpige beregninger med utgangspunkt i signalene staten har gitt gjennom kommuneproposisjonen. I gjeldende økonomiplan ligger det inne kapitalkostnader som følger av vedtatte investeringer (låneopptak). Dette må dekkes av inntektsveksten. I opprinnelig budsjett for 2009 er det forutsatt at 8 mill kr finansieres ved bruk av fond. Dette kan ikke videreføres i Oppsummert ser anslag for inntektsrammene for slik ut i forhold til vedtatt budsjett for 2009: Mill kr i 2009 priser Videreføring av tilleggsbevilgninger i Generell vekst fra 2009 til 2013*) Trekk pga befolkningsutvikling Vekst forutsatt til styrking av veg**) Økte bundne utgifter (kapitalkostnader) Forutsatt finansiering fra fond Politisk handlingsrom i Bruk av fond (regnskapsoverskudd 2008) Merinntekter i fht vedtatt budsjett Merinntekter ekskl. veg *) Veksten fra 2009 til 2010 er iht. kommuneprp for For resten av perioden er det ikke gitt statlige signaler om utviklingen. Foreløpig legges det til grunn en årlig vekst på 1,5 % fra 2010 til 2011, 1,0 % hvert år fra **) Hvorvidt dette er en engangsbevilgning i 2010 eller om den videreføres er noe usikkert. Her har vi forutsatt at den videreføres. Denne bevilgningen er gitt i 2010 priser. De anslåtte inntektsrammene gir et visst handlingsrom utover driftsnivået i 2009 og de vedtatte investeringene. I Revidert nasjonalbudsjett 2009 er kostnadsveksten i kommunesektoren i 2009 nedjustert fra 4,5 % til 4,1 %. De økte inntektene til kommunesektoren i forbindelse med tilleggsbevilgningene er nedjustert i forhold til dette. En redusert kostnadsvekst betyr at enhetene har fått en reell styrking av sine budsjettrammer med 5 6 mill kr i Fylkesrådmannen vil ikke foreslå å redusere budsjettrammene i Ved en videreføring av rammen til 2010 ligger det derfor inne en tilsvarende vekst i forhold til antatt kostnadsutvikling. 21

22 Budsjett for rammeområdene Fylkesrådmannen foreslår følgende foreløpige disponering av inntektsveksten i økonomiplanperioden: Mill kr i 2009 priser Økt inntektsramme: Videreføring av besparelse samferdsel*) Økte kostnader bransjeavtalen samferdsel Videreføring av tilleggsbevilgning opplæring **) Til økte kapitalkostnader rehab. skolebygg***) 0,5 2,5 4,5 6,5 Til økte IKT investeringer 3, Politisk handlingsrom 11,3 10,5 0,5 3, *) Basert på at rentenivået øker med 0,5 prosentpoeng hvert år og at dieselprisen følger normal prisutvikling. Innføring av bransjeavtalen for bussjåfører er innarbeidet i forslaget. **) Utvikling i elevtall i videregående opplæring er tatt hensyn til i forslaget. ***) Forutsatt en årlig investering på 25 mill kr utover gjeldende RHP. Forutsettes lånefinansiert. *) Fra 2010 er lagt inn 67 mill kr i investeringer til nye fylkesveger. Tallet kan bli endret pga nye midler til vegformål. Budsjettskjema 2B Løpende priser 2009 priser 2009 priser 2009 priser 2009 priser Investeringer i 164,1 207,2 407, ,1 154,1 anleggsmidler Tannhelse 2, Opplæringsformål 88,5 130,1 295,8 273,3 171,4 52,4 Herav ENØK tiltak 11 4,4 8,3 0 0 Sentrale styrings og 7,2 6,3 9,5 6,3 6,3 6,3 støtteorganer Herav IKT utstyr/systemer 3,3 4,8 8 4,8 4,8 4,8 Politisk styring 1, Regional utvikling 6, Samferdselsformål Fylkesveger *) 58,7 67,8 95,4 95,4 95,4 95,4 Med den foreslåtte disponeringen vil fylkestingsrammene utvikle seg slik: Budsjettskjema 1B Drift Regnskap Budsjett Budsjett Øk.pl Øk.pl Øk.pl Løpende priser priser priser priser priser Brutto utgifter 144,4 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 Inntekter 112,8 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 Regionale midler nettoutgifter 31,581 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 Brutto utgifter ,1 982,1 992,1 982,1 982,1 Inntekter 149,4 115,1 115,2 115,2 115,2 115,2 Videregående opplæring nettoutgifter 851,7 858,9 866,9 876,9 866,9 866,9 Brutto utgifter 389,6 383,2 379,2 384,2 386,2 387,2 Inntekter 125,9 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 Kollektivtransport nettoutgifter 263,7 273,1 269,1 274,1 276,1 277,1 Brutto utgifter Inntekter Fylkesveger nettoutgifter Brutto utgifter 107, Inntekter 56,5 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 Kultur nettoutgifter 51 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 Brutto utgifter 83,8 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 Inntekter 16,7 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 Tannhelsetjenesten nettoutgifter 67,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 Brutto utgifter 59, ,4 96,4 96,4 Inntekter 9,4 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Adm. og fellesutgifter nettoutgifter 50,1 86,4 86,4 85,8 85,8 85,8 Brutto utgifter 38,3 53,6 57,8 58,6 57,3 55,1 Inntekter 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Politisk styring og kontroll nettoutgifter 37,3 52,5 56,7 57,5 56,2 54 Sum nettoutgifter 1461,5 1549,2 1780,5 1798,6 1789,4 1788,1 22

23 Politiske prioriteringer og budsjettføringer Videregående opplæring 1. Budsjettrammen styrkes med mill kr i mill kr er en videreføring av fylkestingets tilleggsbevilgning i sak 08/09, og økt kjøpekraft i 2009 utgjør 3 4 mill kr. 10 mill kr er en engangsbevilgning i 2010 for å styrke innsatsen til særskilt tilrettelagt undervisning og fornyelse av utstyrsparken ved de videregående skolene. 2. Tiltak for bedre gjennomføring prioriteres, herunder særskilt tilrettelagt opplæring, oppfølgingstjenesten, partnerskap for karriereveiledning/regionale rådgivningskoordinatorer. 3. Oppfølging av Tron utvalgets innstilling Studieforbund læring for livet jfr. FU sak 40/ Karrieresentra i alle regioner prioriteres. Årlig ramme på om lag 2 mill kr til prosjektet Kompetansemotor (FU sak 53/06) integreres i ordinær drift. Karrieresentra i Gjøvikområdet og Midt Gudbrandsdal planlegges fra Nye prosjekter for rehabilitering av skolebygg prioriteres innen en årlig investeringsramme på 25 mill kr. Prosjektene prioriteres for å ivareta krav om energiøkonomisering og universell utforming. 6. Budsjettrammen legger til grunn om lag 6800 elever i skoleåret Dette er ca 70 flere enn forrige skoleår. De nærmeste årene ventes en svak nedgang i elevkullene. 7. FT sak 3/09 Rekruttering, etter og videreutdanning av lærere og i FT sak 26/09 Evaluering av kunnskapsløftet i Oppland legges til grunn i det videre utviklingsarbeidet. 8. Ressurser knyttet til gratisprinsippet, herunder gratis læremidler, reiseaktiviteter og gjennomføring av internasjonal strategi ivaretas innen budsjettets rammer mill kr av budsjettrammen prioriteres til videreføring av omstillings og utviklingsprosesser. 10. Tilskudd til Vitensenteret Innlandet A/S videreføres innen budsjettets ramme med 0,6 mill kr i Eventuell videreføring av inngått rammeavtale legges fram for politisk behandling våren Regionale midler 1. Ca 6 mill kr videreføres til faglig satsing og drift av prosjekt Innlandsuniversitetet. 2. Felles eierskap til Innovasjon Norge med 49 % eierandel. Det legges opp til en forsterket politisk dialog mellom staten og fylkeskommunen, jfr. politisk resultatmål Økt satsing på FoU virksomhet i Innlandet gjennom etablering av regionale forskningsfond, jfr. politisk resultatmål Utviklingsprosjekter innen kultur / næringsliv prioriteres innen eksisterende budsjettrammer. Fylkeskommunal deltagelse og eventuell medfinansiering avklares tidligst mulig i planleggingsfasen. 5. Medfinansiering av NCE program Norwegian centres of expertice tilknyttet teknologimiljøet på Raufoss videreføres med 1 mill kr av et samlet regionalt finansieringsbehov på 2,5 mill kr pr år. Fylkeskommunens framtidige andel må avklares. 6. Helhetlig ungdomssatsing videreføres med 2,3 mill kr pr år (prisjusteres). 7. 2,5 mill kr pr år til hver av regionene for gjennomføring av regionale satsinger videreføres. 8. Regional filmsatsing i hht. FT sak 13/09 videreføres med 1,3 mill kr (prisjusteres) til Film 3 og 0,750 mill kr (prisjusteres) til Østnorsk filmsenter, sistnevnte innen rammeområdet til Kultur. 9. Fylkesutvalget gis fullmakt til å prioritere øvrige regionale midler iht. føringer i vedtatt RHP

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Regionalt handlingsprogram 2010 er vedtatt av Fylkestinget 08.12.09 (FT-sak 42/09) Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12 Foto: Heidal Rafting Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesrådmannens føringer... 4 2. Samarbeid med kommuner

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Mulighetenes OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Oppland fylkeskommune Side 2 SAMARBEIDSPARTNERE Innovasjon Norge Fylkesmannen i Oppland aetat Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014

Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Langtidsprioriteringer (LTP) 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag 15.05.2014 Innhold I Innledning og hovedprofil... 4 2 Styringsprosessen... 6 3 Strategisk overbygning... 7 3.1 Fylkeskommunens rolle og samfunnsoppdrag...

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011.

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Arendal Varm, stolt og utadvendt kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Innhold 1 Innledning s.3 2 Utviklingsstrategi s.4 3 det demokratiske rom s.6 4 internasjonalisering s.7

Detaljer

Politikk for fjellregionene i Innlandet

Politikk for fjellregionene i Innlandet Politikk for fjellregionene i Innlandet Et strategidokument for oppfølging og konkretisering av St. meld. nr.21 om distrikts- og regionalpolitikken. Hedmark fylkeskommune & Oppland fylkeskommune Fjellregionen

Detaljer

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09)

Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020. Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) Kommuneplan, langsiktig del 2009-2020 Vedtatt i kommunestyret 16.06.09 (med tilføyelse av 15.12.09) 1 Innholdsfortegnelse 1. Rammer for kommunal planlegging....3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Visjon... 3 4

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer