Nordplus Nordisk-baltisk utdanningssamarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordplus 2008-2011. Nordisk-baltisk utdanningssamarbeid"

Transkript

1 Nordplus Nordisk-baltisk utdanningssamarbeid

2 Nordplus Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram mennesker i Norden og Baltikum får utbytte av programmet hvert år. Nordplus gir økonomisk støtte til utdanningssamarbeid innenfor livslang læring til åtte nordiske og baltiske deltakerland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Programmet omfatter også de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland. Denne rapporten oppsummerer programperioden og henvender seg i første rekke til beslutningstakere i Norden og Baltikum. INNHOLD /04/ Nordplus /06/ JUNIOR. Å se seg selv utenfra /08/ HØYERE UTDANNING. Utdanner nordiske naturforvaltere /10/ VOKSEN. Bedre språkopplæring for innvandrere /12/ HORISONTAL. En dynamisk matematikkundervisning vokser fram /14/ NORDISKE SPRÅK OG KULTUR. Kunsten å forstå din nabo UTGITT AV/ Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i mai ANSVARLIG REDAKTØR/ Kommunikasjonsdirektør Kristin Solheim REDAKSJON/ Kjersti Brown, Kari Risnes, Kjetil Myklebust, Runo Isaksen og Anne Jorun Sæten UTFORMING OG PRODUKSJON/ Artic reklamebyrå TRYKK/ Bodoni OPPLAG/

3 Fakta Om lag 600 søknadar årleg søknader har fått støtte kvart år Årleg samla tildeling: ca. EUR Om lag 1100 universitet, høgskular, skular og andre institusjonar har delteke i Nordplus kvart år Kvart år har mellom enkeltpersonar delteke i samarbeid støtta gjennom Nordplus Gradvis auka baltisk deltaking Nytt program: Nordplus Horisontal Felles nettside: Nytt felles søke- og administrasjonssystem Nordplus Oppsummering av programperioden Nordplus er Nordisk ministerråd (NMR) sitt største program innan utdanningssamarbeid, og har røter tilbake til 1980-talet. For programperioden vart det vedteke endringar med mål om å betre og harmonisere administrasjonen av programmet, introdusere livslang læring-perspektivet og auke fokus på resultat. Ei anna viktig endring var å inkludere dei baltiske statane Estland, Latvia og Litauen som likeverdige deltakarar i programmet. Før 2008 var det tre uavhengige sektorprogram i Nordplus: Junior, Vaksen og Høgare utdanning. I tillegg hadde ein Nordplus språk og kultur og Nordplus nabo (som støtta samarbeidsprosjekt med dei baltiske landa og Russland). Kvart program hadde delvis eigne reglar, formål og administrative rutinar. Nordplus Horisontal vart starta i 2008, og saman med sektorprogramma samla i Nordplus Rammeprogram. Nordplus Nordiske språk og kultur vart etablert utanfor rammeprogrammet fordi det fortsatt berre skulle ha fokus på Norden, men vart utvikla og administrert i nært samarbeid med Nordplus Rammeprogram. Administrasjonen av Nordplus vart òg endra frå Eit konsortium av nordiske og baltiske kontor tek seg av informasjon og søknadshandsaming, og eit felles administrativt system vart etablert. Alle kontora er medadministratorar i dette konsortiet, men dei nordiske kontora har hovudansvar for kvart sitt delprogram (Hovudadministrator). Fordelinga er som følgjer: Nordplus Junior: Internationella programkontoret (IPK), Sverige Nordplus Høgare utdanning: CIMO (Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete), Finland Nordplus Vaksen: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI), Danmark Nordplus Horisontal: Senter for internasjonlisering av utdanning (SIU), Noreg Nordplus Nordiske språk og kultur: Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins - Internasjonalt kontor (IKU), Háskóla Íslands, Island Det vart òg etablert ein hovudkoordinator (HK) for Nordplusadministrasjonen. Denne skulle koordinere fellesaktivitetar i administrasjonen, mellom anna informasjon, fellessystem og statistikk. HK skulle også koordinere kontakten mellom konsortiet og NMR. SIU har hatt HKfunksjonen heile programperioden. Ei viktig endring ved oppstart av programperioden, var at alle deltakarlanda og delprogramma skulle ta i bruk eit felles nettbasert søkesystem: ARS. I tillegg vart det etablert ei felles Nordplus nettside: nordplusonline.org. Her er all relevant informasjon for dei som skal søke prosjektmidlar samla. Nettsida har også ein partnarsøk-database som vert mykje brukt, og diverse oversikter og artiklar om prosjekt som har fått støtte i kvart delprogram. Måloppnåing Det var knytt store forventingar til Nordplus ved oppstarten av perioden, og dette viste seg i eit rekordhøgt tal på søknader i Dette justerte seg noko gjennom perioden, og søknadstalet ligg no årleg på om lag 600. Mesteparten av det årlege budsjettet på EUR 9 millionar går til dei største delprogramma Høgare utdanning og Junior. Totalt har det blitt tildelt støtte til mellom 400 og 450 prosjekt kvart år. I Høgre utdanning er dei fleste prosjekta nettverk som søker om støtte kvart år. I Junior og dei andre programma er det derimot langt fleire nye søkarar kvart år. Prosjekta varierer frå store treårige prosjekt med opp mot EUR i støtte til mindre mobilitetsprosjekt på EUR Kvart år har drygt 1000 unike institusjonar motteke støtte frå Nordplus. Høgare utdanning har klart flest godkjende prosjekt, og dei største universiteta er ofte med i mange ulike nettverk. Sjølv om dei er store, finst det relativt få høgare utdanningsinstitusjonar samanlikna med tal institusjonar i andre sektorar. Difor utgjer dei berre om lag 25 prosent av alle unike institusjonar som deltek kvart år. Sjølv om det er skilnader mellom delprogramma, ser ein klart at det er dei fire største nordiske landa som dominerer i deltaking både når ein ser på koordinatorland og tal institusjonar som deltek frå kvart land. Finland var særs aktive i starten av perioden, men Sverige, Danmark og Noreg har kome meir med etter kvart. Island har relativt høg deltaking samanlikna med folketalet. Deltakinga er noko lågare i dei baltiske statane, men dei er med i alle delprogramma. Evaluering av programperioden I 2010 gjennomførte det uavhengige forskingsinstituttet NIFU ei evaluering av heile Nordplus. I rapporten vert det blant anna konkludert med at det er store skilnader på korleis dei ulike delprogramma fungerer. Sjølv om deltakarane stort sett er nøgde med programma, viser det seg at ein i fleire program har gått inn i faste spor og at det trengs fornyingstiltak. Administrasjonsordninga fører med seg stor grad av medverknad og nærleik mellom aktørane, men dette fører igjen til svak beslutningskraft og liten grad av transparens, ifølge evalueringa. Ein råder difor til forenkling av målstruktur og vedtaksstruktur og styrking av hovudkoordinatorrolla. Evalueringa slår fast at fellesaktivitetar som informasjon, marknadsføring av resultat og analyser har lidd under svak felles innsats. NMR har vedteke programendringar i tråd med desse innspela, og ein ser fram mot betringar i ny programperiode. Hovudkoordinatorrolla i administrasjonen av Nordplus er styrka i den nye programperioden. 4 5

4 Klasseutveksling er et sentralt tiltak i Nordplus Junior. Besøkene i Latvia og Litauen ble holdningsendrende for mange av elevene ved Sveaskolan i Malmö. Å se seg selv utenfra Elevene innså at man ikke må ha siste utgave av iphone, MacBook og ipad for å ha et fint liv, sier Nordplus-koordinator og teamleder ved Sveaskolan i Malmö, John Dennis. Som deltakere i helse- og livsstilsprosjektet «Start with Yourself» besøkte klasse 7b fra Sveaskolan jevnaldrende i Litauen, Latvia og Island i 2011, med mobilitetsstøtte fra Nordplus. Før de reiste på besøk til hverandre, hadde de fire skolene studert begrepet helse ut fra forskjellige perspektiv: miljø, narkotika- og alkoholmisbruk, fysisk aktivitet og matvaner. I tilnærmingen til de enkelte temaene hjalp lærerne elevene å ta i bruk enkle vitenskapelige metoder. Dennis forklarer: Elevene ved Sveaskolan skulle se på narkotika- og alkoholmisbruk. Vi begynte med å kartlegge hva elevene visste om temaet og spurte enkle spørsmål: Røyker du? Kjenner du noen som røyker eller har røykt? Hva vet du om røyking? Etter research, intervjuer og enketer, møte med helsemyndigheter, det svenske narkotikapolitiet og tidligere rusmisbrukere, ble arbeidet presentert for klassene i de andre landene. Å reise hjemmefra og bo i en familie i et annet land i en uke, er en sterk opplevelse for en åring som kanskje ikke har reist så mye, sier Dennis. Kroppsspråk, engelsk og fire språk til Første samling i prosjektet var på Island. Elevene ved Varmárskóli utenfor Reykjavik hadde studert helse og miljø, med særlig fokus på resirkulering og naturressurser som varme og kalde kilder. Lærer ved Varmárskóli, Gudlaug Ósk Gunnarsdóttir, forteller at språk var et viktig tema når elevene i nettverket møttes. Selv om engelsk var hovedspråket de kommuniserte på, ble det også naturlig å trekke inn de respektive landenes egne språk. Vi begynte med å lete etter ord vi hadde til felles og diskuterte forskjeller og likheter mellom språkene. Deretter laget vi et ord-tre med helse- og miljørelaterte ord, som etter hvert ble utvidet med oversettelser til de andre språkene, sier Gunnarsdóttir. Elevene lærte mye om helse, men også veldig mye om språk og kommunikasjon. De måtte kaste seg ut i det, bruke kroppsspråk, engelsk og sitt eget språk om hverandre, i tillegg til at de fikk innblikk i tre andre språk, legger hun til. Endret elevenes holdninger John Dennis sier seg enig; det faglige utbyttet - bevisstheten rundt helse - var stort. Han presiserer samtidig at andre resultater fra Nordplus-samarbeid har vært minst like viktige. «Start with Yourself» var det andre Nordplus-prosjektet hvor Sveaskolan samarbeidet med Island, Latvia og Litauen. Dennis forteller hvordan elevenes holdninger til de baltiske landene spesielt ble radikalt endret fra første til andre runde. Da de gikk inn i det første Nordplus-prosjektet, hadde både noen elever og til og med foreldre negative holdninger til samarbeid med de baltiske landene. De som ble med på reisene i det første prosjektet skrøt uhemmet av oppholdet til de andre elevene, og fortalte at dette var fantastiske steder å besøke. Deltakelse i Nordplus har langt på vei fjernet fordommer ved skolen. Da vi gikk inn i «Start with Yourself», var det stor interesse fra alle elevene, sier han. Folk er folk Selv er Dennis opprinnelig fra New York, og ser forholdet mellom de nordiske landene og Baltikum utenfra. Mange skandinaver er elitister. Å oppleve de kulturelle likhetene til tross for ulikhetene var viktig lærdom for mange av elevene. Jeg tror det var veldig sunt for dem å innse at folk er folk, uansett hvor man er. Og forstå at det er fullt mulig å leve et fint liv selv om man deler soverom med søsken og ikke har flat tv. Og at man ikke nødvendigvis må ha siste utgave av både iphone og MacBook og ipad. De svenske elevene kom hjem og innså hvor priviligerte de er, og satte også mer pris på det de har, sier Dennis. Nordplus Junior Styrke og utvikle samarbeid og skape nettverk av førskular, grunnskular og vidaregåande skular for å støtte utvikling av kvalitet og fornying. Barnehagar/førskular, grunnskular og vidaregåande skular i tillegg til organisasjonar og institusjonar som arbeider med eller har sterke interesser innan grunnopplæring. Årleg om lag 250 søknader, mellom innvilga. Mellom institusjonar deltek kvart år i programmet, og sender årleg elevar og lærarar på utveksling med Nordplus-støtte. Lærar- og elevmobilitet, praksismobilitet og ulike prosjektaktivitetar. Om lag EUR 2,4 mill årleg. Hovedadministrator: Internationella programkontoret (IPK), Sverige. Den største aktiviteten i Junior er klasseutveksling som involverer skular på vidaregåande nivå, men grunnskulenivået er også godt representert. Lærarutveksling og hospitering er òg ein viktig del, men noko mindre brukt. Støtte til praksis- og lærlingopphald, og prosjektaktivitetar er dei minst brukte delane av Junior. Elever fra Sveaskolan på besøk i Litauen i Foto: Patrik Agerkrans 6 7

5 Nordplus-samarbeid kan gi nye perspektiver og økt kvalitet i utdanningen i de nordiske og baltiske landene. «Nordnatur» er et nettverk som gjennom kurs og mobilitet bidrar til å utdanne framtidens naturforvaltere med tiltrengt overnasjonalt perspektiv. Utdanner nordiske naturforvaltere Skal man drive skikkelig naturforvaltning her nord, kan man ikke nøye seg med å tenke regionalt eller nasjonalt. Et nordisk perspektiv er helt avgjørende. Visjonen bak nettverket «Nordnatur» er å utdanne framtidige naturforvaltere som tenker nordisk, ikke nasjonalt eller regionalt, forteller Barbara Zimmermann. Hun er foreleser og internasjonal koordinator ved Høgskolen i Hedmark (HiHm). Forvaltningsregimene er svært ulike fra land til land, noe som gir grobunn for konflikter. Bedre samkjøring trengs, understreker Zimmermann. Hun bruker ulven som eksempel. Rovdyrene forholder seg ikke til de nordiske landegrensene. Dagens ulvestamme i Skandinavia har liten genetisk variasjon, så vi må sikre innvandring fra Russland og Finland. Dyrene må da krysse gjennom tamreinområder i Finland, Sverige og Norge, uten å bli skutt. Vi trenger en nordisk forvaltningsplan for å ivareta ulven og det biologiske mangfoldet. Vi trenger åpne grenser innenfor forvaltningen. Fikk utdanningspris «Nordnatur» består av 13 høyere utdanningsinstitusjoner fra alle nordiske og baltiske land. Nettverket utvikler og organiserer en rekke intensivkurs, deriblant et årlig kurs i konflikt og konflikthåndtering. Fagmiljøet ved HiHm organiserte det første kurset i 2010, og ble da belønnet med høgskolens pris for godt læringsmiljø. Prisen ga samarbeidet vårt et løft. Vi vil fortsette å jobbe med blandede internasjonale grupper, involvering av masterstudenter i undervisningen, og med ulike virkemidler: praktisk arbeid med reelle caser, rollespill, diskusjoner og seminarer. Jobber i kryssilden Konfliktene er mange, og ofte sammensatte. Snøscootere og firhjulinger i utmark utgjør en stor påkjenning på naturen. Kan dette reguleres, og i så fall: hvordan? Rovdyr versus husdyr er en velkjent forvaltningskonflikt, som også vannkraft versus fiske, kulturminner versus skogbruk. Studentene våre skal kartlegge: Hvem er involvert og hva er deres interesser? Hva er de mulige løsningene? Som utdannede naturforvaltere skal de siden ut og jobbe i nettopp denne kryssilden, påpeker Zimmermann. Både studenter og ansatte har Nordplus-stipend for å delta på kursene. For oss er Nordplus-støtten til nettverkssamarbeid det aller viktigste. De årlige nettverksmøtene er vår pulsmåler, de holder liv i nettverket. Da møtes vi personlig og jobber konsentrert med utvikling av kurs og intensivprogrammer. Gir bedre samkjøring Læring foregår på mange plan, er Zimmermanns vurdering. Man blir inspirert av å studere hvordan nordiske kolleger bygger opp studieløp og driver undervisning. Man blir direkte kjent med naturforholdene, ved ekskursjoner med faglige innlegg. Man lærer de andre landenes naturforvaltning å kjenne. Inspirert av vår danske partner har vi gjort endringer på bachelorstudiene våre her ved HiHm. Vi har gått over til blokkundervisning, noe som fungerer veldig bra. Ansatte reiser på kryss og tvers som gjesteforelesere, noe som gir stor merverdi. Å få med de baltiske landene har vært spesielt interessant, ifølge Zimmermann. På et nettverksmøte innså de baltiske partnerne at det er fint lite baltisk samordning innen naturforvaltning. Nå har Latvia og Litauen sammen søkt om midler til en intensivkurs om forvaltning av verneområder. De kan altså bruke dette nordisk-baltiske nettverket til å lære mer om hverandre og samkjøre forvaltningen bedre, sier Zimmermann. Tapio Sironen underviser i naturforvaltning på universitetet i Rovaniemi, og er koordinator på finsk side. Forskjellene i naturforvaltning er store mellom Finland og de baltiske nabolandene, noe som er svært interessant å oppdage og lære mer om, forteller han. Både studenter og lærere sammenligner forvaltning og arbeidsmetoder i de ulike landene, og slik videreutvikler vi våre egne metoder. På utveksling lærer vi både naturog kulturforhold bedre å kjenne, og får nye venner. Slik blir «Nordnatur» svært verdifullt på mange ulike plan, konkluderer Sironen. Nordplus Høgare utdanning Bidra til å etablere kontakt mellom høgare utdanningsinstitusjonar gjennom utveksling av personar, praksis og resultat, i tillegg til betre kontakt mellom høgare utdanning og andre aktørar med interesse eller relevans for sektoren. Alle institusjonar knytt til høgare utdanning og andre institusjonar og organisasjonar som har profesjonell interesse av høgare utdanning. Årleg om lag 250 søknader, rundt 200 innvilga. 64 prosent av alle høgare utdanningsinstitusjonar i Norden/Baltikum er med i eitt eller fleire Nordplus-nettverk. Kvart år reiser studentar, lærarar og andre tilsette på utveksling med støtte frå programmet. Mobilitet, nettverk og prosjekt (utviklingsprosjekt og intensivkurs). Om lag 70 prosent av programmidla går kvart år til mobilitet og 30 prosent går til prosjekt og nettverk. Om lag EUR 4 mill årleg. Hovudadministrator: CIMO (Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete), Finland. Godt etablert i sektoren, stabile mobilitetstal. Intensivkurs er vanlegaste aktivitet utanom mobilitet. Et nordisk perspektiv er helt avgjørende for å drive god norsk naturforvaltning, ifølge Barbara Zimmermann og deltakerne i «Nordnatur»-nettverket. Foto: Nordnatur 8 9

6 Hvilke metoder brukes innen voksnes læring? Fungerer enkelte bedre enn andre? Danske Sprogcenter Midt og svenske Komvux søkte sammen i et Nordplus-prosjekt for å belyse egen praksis og sammenligne med andre. Begge hadde mye å lære. Bedre språkopplæring for innvandrere Har man faglige diskusjoner kun med nasjonale kolleger, blir det fort fokus på rammer og begrensninger. Åpner man opp for utenlandske kolleger, kan man få nye blikk på egen virksomhet, og nye perspektiver på læring. Bodil Schjemte Jensen er leder ved Sprogcenter Midt, avdeling Horsens. Her underviser man innvandrere og flyktninger i dansk. Flere av innvandrerne er analfabeter, noe som naturligvis utgjør en utfordring. Nordplussamarbeid har ført til bedre kvalitet på undervisningen, ifølge Jensen. Vi var bevisst på jakt etter en nordisk partner for å få nye blikk på egen virksomhet, faglig sparring og ny kunnskap, forteller Jensen. De søkte etter partnere gjennom Nordplus Voksen. Slik startet samarbeidet med Komvux (Kommunal vuxenutbildning) Malmö. Ga ny organisering Samarbeidet pågikk høsten Jensen forteller om læringsutbytte på flere plan. I september 2011 var Komvux-undervisere på utvekslingsopphold i Horsens, med hospitering i klasser, møter og diskusjoner. To måneder senere gikk besøket den andre veien. Jensen trekker fram viktig læring om metoder, innhold og didaktikk og ikke minst om teamarbeid. Organisatorisk har vi lært mye av våre svenske partnere. De jobber i små lærerteam med avgrensede oppgaver og lang tidshorisont. Hver dag har de felles forberedelse, hvor de planlegger undervisningen i detalj. Alt dette var helt nytt for oss. Men vi så at det fungerte utmerket i praksis. Tre av de danske lærerteamene er nå organisert på «svensk» måte. Flere vil følge, mener Jensen. For dette er helt klart veien å gå, slik hun ser det. Komvux Malmö har også utviklet en internettside som en ressurs for sine kursdeltakere. Her kan hver enkelt logge seg inn for å repetere og øve. Har man vært borte en dag, kan man likevel studere hva som ble gjennomgått. Dette er et veldig nyttig verktøy for brukerne, og noe vi ble inspirert av. Nå utvikler vi en lignende nettside. Enkelhet, oversiktlighet og gjenkjennelighet er sentrale stikkord når man jobber med språkopplæring for innvandrere, og særlig med analfabeter, understreker Jensen. Læring har gått begge veier, påpeker Jensen. De svenske partnerne var særlig opptatt av «Cooperative Learning», som var nytt for dem, men er utbredt i dansk skole. Sentrale metoder her er bevisst satsing på samarbeid, gjenkjennelige strukturer, sammensetning av grupper og tydelig klasseledelse. Slik kan man skape trygghet og bedre vilkår for læring. Aktive borgere Den danske målgruppen er blandet. Det er arbeids- og kjærlighetsinnvandring fra en rekke land, det er familiegjenforeninger, flyktninger og asylsøkere. Mange av flyktningene er unge, og vant med pc-er og mobiltelefoner. Flere spiller inn beskjeder fra skole eller barnehage på smarttelefon. Så kommer de hit til oss og spiller lydfilen slik at vi kan hjelpe dem med å forstå beskjedene. Slik kan språklæring foregå i teknologiens tidsalder, ikke minst om man selv ikke kan lese og skrive. Alfabetisering og muntlighet er områder vi har jobbet mye med, sier Jensen. Hva er de største utfordringene i opplæringen av mennesker som ikke kan lese og skrive? Det å bidra til å gjøre dem selvhjulpne og i stand til å ta eget initiativ. Å få dem til å bli vante til å lære som sådan, selv om de aldri har gått på skole. Å gjøre dem i stand til å gå videre med noe: gjerne skole og arbeid, men også generelt med deres liv som samfunnsborgere. Samarbeidet med Komvux Malmö varte høstsemesteret 2011 og er formelt avsluttet, men resultatene lever videre, forsikrer Jensen. Og den svensk-danske dialogen fortsetter. Dette var det første internasjonale samarbeidet for oss begge, og det har gitt blod på tann. Nå vil vi i gang med et større prosjekt, og også inkludere en norsk partner. Vi vil ha søknad klar til fristen på nyåret 2013, forteller Bodil Schjemte Jensen. Nordplus Vaksen Styrke nøkkelkompetansar blant vaksne, støtte utdanninga av vaksne i møte med moderne medborgarskap - særleg knytt til det multikulturelle samfunnet, og styrke samspel mellom vaksenopplæringsfeltet og arbeidslivet. Alle aktørar innan området vaksne si læring, inkludert folkehøgskular. Årleg om lag 70 søknadar, mellom innvilga. Mellom institusjonar deltek kvart år i programmet, og sender årleg elevar og lærarar på utveksling med Nordplusstøtte. Mobilitet av elevar og lærarar/tilsette, ulike typar prosjektaktivitetar og tematiske nettverk. EUR 1,1 mill årleg. Hovudadministrator: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI), Danmark. Vaksen har ei stor og mangfaldig målgruppe og dette viser seg i prosjekta som får støtte. Hovudtyngda av institusjonar som er involvert er likevel etablerte vaksenopplæringsinstitusjonar og folkehøgskular, og i mindre grad uformelle og ikkje-formelle aktørar. Nordplus-samarbeid har ført til bedre kvalitet på undervisningen, ifølge Bodil Schjemte Jensen. Foto: Sprogcenter Midt 10 11

7 Et nordisk-baltisk matematikknettverk har som målsetning å øke og forbedre bruken av IKT i matematikkundervisningen. Deltakerne er fra sju land: Noen er skolelærere (Finland, Litauen og Estland), mens andre er universitetsansatte (Island, Danmark, Norge og Sverige). Læring går i alle retninger. En dynamisk matematikkundervisning vokser fram Den klassiske matematikktimen: Læreren tegner formler og figurer med kritt på en tavle. Den nye matematikktimen: Lærer og elever tegner figurer på pc-er, leker og eksperimenterer. Med programvaren GeoGebra jobber både lærere og elever dynamisk, grafisk og eksperimentelt, mer som forskere. Hva skjer om jeg endrer denne figuren sånn og sånn? Dette er med på å gjøre matematikk mer spennende og håndgripelig for både lærere og elever, sier Freyja Hreinsdóttir. Hun er førsteamanuensis ved Háskóli Íslands (The University of Iceland) og koordinator av et treårig Nordplus Horisontal-nettverk: The Nordic GeoGebra Network. GeoGebra er en gratis, interaktiv og dynamisk geometriprogramvare. Selve betegnelsen er avledet av geometri (læren om romstørrelse) og algebra (løsning av ligninger). Endrer undervisningen Vi ville skape muligheter for lærere til å møtes og lære teknisk bruk av GeoGebra og diskutere gode måter å bruke verktøyet på i undervisningen. Én ting er å lære om et nytt verktøy, noe helt annet er å ta det i bruk og endre egen undervisning. Da trenger man å snakke med folk og høre hva andre har erfart, understreker Hreinsdóttir. Danmark troner klart øverst på verdenstoppen i bruk av GeoGebra, foran Norge, Østerrike og Island. Hreinsdóttir forteller at islandske lærere foreløpig bruker verktøyet mest for seg selv, ikke så mye i faktisk undervisning. De trenger mer oppmuntring og kursing, noe vi tilbyr. Vi har årlige konferanser hvor lærere som er langt framme holder workshops for andre. Til konferansen vår på Island i 2010 kom mange norske lærere, som holdt foredrag og workshops. Noen islandske lærere oversatte foredragene deres, og brukte deretter norske erfaringer på en islandsk konferanse. Lærere inspirerer hverandre og slik sprer resultater seg, forteller Hreinsdóttir. Selv lærer hun stadig nytt om konkret bruk av verktøyet, som hun regner som brukervennlig og enkelt å lære. Vi snakker om inspirasjon og læring i konkret bruk. Med GeoGebra, og som deltaker i dette nettverket, blir det mye mer interessant å jobbe med matematikk, både som forsker og som skolelærer. Deler kunnskaper Merverdien av å jobbe nordisk-baltisk kan leses langs mange akser, mener hun. Skolesystemene er relativt like her nord, det samme er pensum og utfordringene. Dette gjør det særlig aktuelt og lærerikt å jobbe sammen. For et lite land som Island er det ekstra viktig å kunne dele og høste kunnskap og erfaringer. Selv er jeg eneste i islandsk høyere utdanning som jobber med spredning av GeoGebra, så da er det ekstra viktig å treffe kolleger som Anders Sanne ved Matematikksenteret i Norge. Den økonomiske støtten fra Nordplus er avgjørende, understreker Hreinsdóttir. Den gjør det mulig å arrangere i alt tre konferanser og tre nettverksmøter. Hun framhever videre viktigheten av å samarbeide på tvers av utdanningsnivåene. I nettverket møtes forskere og lærerne. På denne måten lærer vi forskere mer om situasjonen i skolene, hva som er behovene og problemene. Lærerne på sin side får bedre muligheter til å komme opp med ideer til gode forskningsprosjekter som vi forskere kan forfølge. I 2013 er nettverksstøtten over. Hreinsdóttirs håp er at langt flere lærere da kjenner til GeoGebra, og at flere bruker verktøyet. Hun håper også at nettverket vil fortsette, med årlige konferanser. Og hun ønsker å initiere ny forskning på feltet. Vi trenger systematisk skoleforskning, ikke minst om nytten av GeoGebra. Og om testing: Skal man ha lov til å bruke pc og programvarer som GeoGebra, og i så fall: Hvordan gjøre dette rent praktisk? Dette er en stor debatt i dag. Grunnspørsmålet er: Hvordan få til en bedre matematikkundervisning? Nordplus Horisontal Støtte innovative prosjekt som går på tvers av tradisjonelle kategoriar og sektorar, særleg prosjekt som kan ta opp breiare og meir komplekse problemstillingar og utfordringar. Alle typar organisasjonar og institusjonar som i hovudsak arbeider innan feltet utdanning og livslang læring. Årleg mellom søknader, om lag 20 får innvilga støtte. Årleg deltek rundt 140 institusjonar. Prosjekt- og nettverksaktivitetar som involverer minst to sektorar og tre land. Dette kan til dømes vere konferansar og seminar, publikasjonar og studiar, eller faglige utviklingsprosjekt. EUR årleg. Hovudadministrator: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noreg. Høgre utdanningsinstitusjonar utgjer den største gruppa i programmet. Både skular og offentleg og privat sektor er godt representerte. Prosjekta støtta gjennom Horisontal kan i hovudsak delast i to: Kortvarige samarbeid om konferansar og liknande, eller fleirårige prosjekt om meir komplekse tema innan utdanningsfeltet. GeoGebra er et utmerket instrument for matematikkundervisning. Det er helt gratis, og oversatt til over 50 språk. Det kommer bare til å gripe mer og mer om seg, spår Freyja Hreinsdóttir. Foto: The Nordic GeoGebra Network 12 13

8 I løpet av det siste året har hånddukkene Edith, Fnugge og Småen besøkt barnehager i Sverige, Danmark og Norge og blandet språk, sanger og lek for å fremme barnas forståelse av andre skandinaviske språk. Å øke den nordiske språkforståelsen blant barn og unge er en viktig målsetting for Nordplus. Nettsiden til SOS! Sange over Sundet. De språklige misforståelsene florerer når hånddukkene Edith, Fnugge og Småen, som snakker hvert sitt språk, opptrer for skandinaviske barn mellom fire og seks år. Prosjektet «3 på tur» har med støtte fra Nordplus Nordiske språk og Kultur turnert ni skandinaviske barnehager siden Musikkterapeutene Kirsti Øibakken Pedersen og Miriam Karpantschof er hånddukkenes kreatører. De har også utviklet «SOS! Sange over Sundet», et interskandinavisk språk- og musikkonsept, som «3 på tur» bygger på. Kunsten å forstå din nabo Du Fnugge, jag har sett mycket fram emot i dag, sier det svenske ekornet Edith. Nå, har du set fram til det? svarer danske Fnugge. Ja, så jag har skrivit ett tal. Så du har skrevet en tale? På nett med spill, språk og sang Opprinnelig hadde SOS! et Øresund-perspektiv. Danske Pedersen bodde i Sverige mens svenske Karpantschof holdt til i København. Vi begynte med det dansk-svenske, men oppdaget etter hvert at det ble naturlig å inkludere også norsk, sier Pedersen. De utviklet nettstedet sangeoversundet.dk, hvor man Svenske og danske barnehagebarn møtes i språk og sang. Bildet er fra Folkets Park i Malmö i 2010, og prosjektet «SOS! Sange over Sundet», som Nordplus-støttede «3 på tur» bygger på. Miriam Karpantschof leder det syngende toget. Foto: Linda Axelsson / Sydsvenskan /NTB SCANPIX kan stifte bekjentskap med hånddukkene og høre sanger på de forskjellige språkene. Da vi fikk støtte fra Nordplus og reiste rundt med «3 på tur» gjorde nettstedet det mulig for barnehagene å forberede seg til besøket. Ønsket er at flere barnehager skal bruke denne ressursen aktivt i arbeidet med å bedre nabospråkforståelsen hos barna, sier hun. Nabospråk åpner for fremmedspråk Musikk er et godt utgangspunkt for språklæring hos barn. En rekke sanger, som for eksempel «Tornerose», «Bjørnen sover» og «Lille Petter Edderkopp», finnes på alle tre språk. Barna som har fått besøk av Pedersen, Karpantschouf og de tre hånddukkene lærer at Imse Vimse Spindel og Lille Petter Edderkopp faktisk er samme sang om samme vesen selv om tekstene er forskjellige. Barna blir både forvirret og begeistret, og undres over hvordan en kjent sang høres ut på et annet språk. Vi ønsker å gjøre det ukjente språk litt mindre merkelig for barna, gjennom å få dem til å åpne ørene fra ung alder, sier Pedersen. Lindtjønn barnehage i Kristiansand hadde besøk av «3 på tur» i januar Pedagogisk leder Silje Abrahamsen forteller at barna syntes det var spennende at dukkene snakket forskjellige språk. Vi har også danske barn i vår barnehage. For oss var besøket viktig for å kunne trekke paralleller til dem og snakke med barna om dansk som språk, sier Abrahamsen. Ifølge Pedersen er møtet med nabospråk en introduksjon til senere møter med andre fremmedspråk. Hovedpoenget er ikke å dyrke det skandinaviske. Det viktigste er å dyrke møtet med din nabo. At barna får oppleve at de forstår og kjenner et språk som lyder litt annerledes. Møtet med den skandinaviske nabo blir dermed en åpning mot resten av verden, sier hun. Vil inspirere andre «3 på tur» har resultert i et sett inspirasjonsmateriale for barnehageansatte og andre voksne som ønsker å jobbe med skandinavisk nabospråkforståelse i en musikalsk ramme. Materialet består av veiledende tekst og lydspor og finnes både på dansk, svensk og norsk, det hele er tilgjengelig på nettsiden til SOS. Vi legger stor vekt på å formidle til barnehagepersonalet at de selv kan jobbe med nabospråkforståelse gjennom musikk. Vi har forsøkt å gjøre det så lite akademisk og så konkret som mulig for at det skal være enkelt å bruke, sier Pedersen. Hennes oppfordring til barnehagene er klar: Gå ut og bruk materialet, lek dere med barna og gjør det med musikk! Nordplus Nordiske språk og kultur* Styrke språkforståinga i Norden, stimulere interesse, kunnskap og forståing for nordisk kultur, språk og livskår. Alle aktørar som arbeider med tema nordiske språk og kultur, spesielt knytt til barn og unge si læring av nordiske språk. Årleg om lag 50 søknader, om lag 40 innvilga. Årleg rundt 90 institusjonar involvert, og mellom 400 og 500 elevar og lærarar på utveksling. Ulike prosjektaktivitetar (70 prosent) og mobilitet (30 prosent). Frå 2012 er mobilitetsdelen av programmet overført til Nordplus Junior. EUR årleg. Hovudadministrator: Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins - Internasjonalt kontor (IKU), Háskóla Íslands, Island. Det er god breidde i type organisasjonar involverte i programmet. Halvparten av dei koordinerande institusjonane er skular eller universitet, den andre halvparten er offentlege eller private organisasjonar og enkeltpersonar. Prosjekta er enten samarbeidsprosjekt av lingvistisk karakter (ordbøker, språkkonferansar og liknande) eller direkte knytt til arbeid med barns språklæring. Dei fleste av desse prosjekta har handla om læring av skandinaviske språk i Finland eller på Island, gjerne i samarbeid med eitt eller fleire av dei skandinaviske landa. *Frå 2012 heiter programmet Nordplus Nordiske språk 14 15

EUROPAVEGEN /10. Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer og hvor like og ulike de nordiske landene er.

EUROPAVEGEN /10. Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer og hvor like og ulike de nordiske landene er. EUROPAVEGEN /10 Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer Kontakt gjev kunnskap /04 Samarbeidets første steg /06 Språkambassadør: Migrapolis /15 Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer

Detaljer

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011.

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011. ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET Nr 1 2011 Student i praksis /8/ Ta ingeniørutdanning! I Tyskland! /04/ Humanister får studiepoeng for arbeidspraksis

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 2/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund Nye nettverktøy åpner nye muligheter 12. FRA HOLD IDÉSKISSE ORDEN PÅ NYE TJENESTER

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 På terskelen til et nytt tiår 05. ECAMPUS MED FOKUS VIRTUALISERING PÅ FORELESNINGER SPARER PENGER 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD Innhold: ecampus satser på videoforelesninger

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Redaktører: Gunnar Grepperud Anne Iversen Gunnar Myklebost Torstein Rekkedal Til å bli klok av...

Redaktører: Gunnar Grepperud Anne Iversen Gunnar Myklebost Torstein Rekkedal Til å bli klok av... Redaktører: Gunnar Grepperud Anne Iversen Gunnar Myklebost Torstein Rekkedal Til å bli klok av... Et knippe prosjekterfaringer 2004 Norgesuniversitetets skriftserie nr. 2/2005 Utgiver: Norgesuniversitetet

Detaljer

UNG i Europa. Magasin fra UNG i Europa og Eurodesk nr. 2. 2005 årgang 6. Filmen om tiggerne Drømmen i Drammen Snø og brett i Europa

UNG i Europa. Magasin fra UNG i Europa og Eurodesk nr. 2. 2005 årgang 6. Filmen om tiggerne Drømmen i Drammen Snø og brett i Europa UNG i Europa Magasin fra UNG i Europa og Eurodesk nr. 2. 2005 årgang 6 Filmen om tiggerne Drømmen i Drammen Snø og brett i Europa Leder Satsningsområder i 2005 Du får leverpostei! Før stortingsvalet no

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere 1 Karriereveiledning for innvandrere erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring 2 Karriereveiledning for innvandrere - erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring Forfattere: Cathinca F. Hatlem,

Detaljer