Trygghet og glede Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygghet og glede Side 2"

Transkript

1 ÅRSPLAN

2 Innhold ÅRSPLAN PRESENTASJON AV BARNEHAGEN BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE STAVANGER KOMMUNES VERDIER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER Fagområder Danning Lek Omsorg Medvirkning KVALITETSPLANEN MANIFEST MOT MOBBING REGGIO EMILIA SATSINGSOMRÅDE GRØNT FLAGG HMS FORELDRESAMARBEID Foreldresamtaler FAU OG SU SAMARBEIDSPARTNERE PRAKSISBARNEHAGE BARN MED SPESIELLE BEHOV BRUKERUNDERSØKELSEN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Trygghet og glede Side 2

3 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Bråde barnehage åpnet i mai Barnehagen ligger sentralt på Sunde og har kort vei til fine turområder ved sjøen og skogen. Barnehagen har mellom 100 og 110 barnehageplasser for barn i alderen 1-6 år. Vi har 5 avdelinger fordelt på 2 bygg innenfor samme uteområde. Det er 24 hele stillinger i vår barnehage, og vi har full pedagogtetthet i alle faste stillinger. Oversikt over personalet og de ulike avdelingene finnes på vår hjemmeside under venstremeny OM OSS. Barnehagen er en røykfri barnehage. Barnehagen vår er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Halvparten av pedagogene våre i barnehagen har hatt en ukes studieopphold i byen Reggio Emilia, Italia for å lære mer om denne pedagogikken, og for å få inspirasjon til hvordan vi kan jobbe med denne filosofien hos oss. Bråde barnehages visjon er TRYGGHET OG GLEDE Trygghet og glede Side 3

4 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE Barnehagen eies og drives av Stavanger kommune. Barnehagen følger rammeplan for barnehager av 2011 som setter rammer for den pedagogiske virksomheten, Lov om barnehager med forskrifter og Stavanger kommunes kvalitetsplan Stadig Bedre. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse som bygger på etiske normer og er uavhengig av religiøs tilhørighet. Lov om barnehager 1 Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Trygghet og glede Side 4

5 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER ER TIL STEDE - VIL GÅ FORAN - SKAPER FRAMTIDEN. Stavanger kommunes nye verdisett tar utgangspunkt i deres visjon «Sammen for en levende by». Her er hvordan vi jobber med Stavanger kommunes verdier i vår barnehage: ER TIL STEDE Vi SER det enkelte barn og dets behov Personalet er til stede for hverandre Er alltid tilgjengelig for dere foreldre Dere blir møtt av oss om morgenen, og får innblikk i barnets hverdag ved henting Er åpne for endringer Er oppdaterte på nett VIL GÅ FORAN Er gode rollemodeller Er faglig oppdatert Gjensidig respekt Er miljøbevisste SKAPER FRAMTIDEN Barna er framtiden Vi har et framtidsperspektiv Har god balanse mellom planer og spontanitet Vi skaper et trygt og godt miljø for barna Barna får tilbud om IKT og digitale verktøy Trygghet og glede Side 5

6 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Les rammeplanen her: 4.1 Fagområder Revidert rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er gjeldende fra Den er delt inn i sju fagområder: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Disse fagområdene er vårt arbeidsverktøy, og gjenspeiles i vår hverdag og våre prosjektarbeid. Vi jobber sjelden med et fagområde alene. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et prosjekt og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet Gjennom fagområdene skal barna bli kjent med forskjellige læringsområder og arbeidsmåter. I tråd med rammeplanen er vi opptatt av læringen som skjer i selve prosessen, ikke nødvendigvis det ferdige resultatet. Les mer om fagområdene i vårt informasjonshefte eller i rammeplan for barnehagen. Trygghet og glede Side 6

7 4.2 Danning Dannelse er et videre og mer åpent begrep enn oppdragelse, ikke minst fordi dannelsesprosessen innebærer medvirkning fra barnets side. Et dannet menneske er et livskompetent menneske med evne til selvrefleksjon. Danning handler ikke om pene manerer, men om en personlig prosess og et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene. Det handler om grunnleggende prosesser som barnet er involvert i gjennom vekselvirkning med den kulturelle og sosiale verdenen. Mens utdanning er tidsavgrenset, foregår menneskets danning fra vugge til grav. Som sagt er danning en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning henger sammen med identitet, å skape seg selv i møte med andre mennesker, kultur, historie, natur og samfunn. Danning skjer gjennom erfaring. Erfaring omfatter både hva mennesket aktivt gjør og blir utsatt for og hvordan selve erfaringsprosessen foregår. Barnehagen skal være en arena for danning, forstått som en kontinuerlig prosess som skjer i og med alle mennesker innenfor et sosialt og kulturelt fellesskap Danning gjennom lek Sosial kompetanse Sosial tilhørighet Barnekulturen Frilek inne og ute Variasjon Personalet skal være tilstedeværende, veiledende og anerkjennende Danning gjennom omsorg Empati Fokus på gode relasjoner Varierte utfordringer Meningsfylte aktiviteter Personalet skal være tilstedeværende, veiledende og anerkjennende Trygghet og glede Side 7

8 4.2.3 Danning gjennom læring Utfordrende og godt læringsmiljø Skaperglede Undring Utforskertrang Uformelle læringssituasjoner Formelle læringssituasjoner De syv fagområdene Personalet skal være tilstedeværende, veiledende og anerkjennende 4.3 Lek I følge rammeplanen skal leken ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken er en viktig del av barnas hverdag. Lekens kjennetegn er at den er frivillig, den er på liksom og den ligger utenfor den virkelige verden. Leken er lystbetont for barnet, den kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder. Å delta i lek og finne venner er utgangspunktet for barns trivsel, danning og læring i barnehagen. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Gjennom leken bearbeider barna egne følelser og opplevelser. Læringen som skjer gjennom barns lek er viktig å ivareta. I leken viser barna mest utholdenhet og konsentrasjon, de er mest språklig aktive, og det er da de best uttrykker sine følelser. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. De voksne har en viktig oppgave med å tilrettelegge og inspirere barnas lek. For de minste barna er leken mye preget av bevegelse og non-verbal kommunikasjon. De voksne er aktive i leken uten å ta over styringen. Vi kan komme med forslag og innspill og hjelpe til i konflikter. Vi skal ha respekt for barnas lek og prøve å unngå for mange avbrytelser. Leken utvikler språk, fantasi og sosial kompetanse. 4.4 Omsorg Det er barns rett til å bli møtt med omsorg. Samspillet og dialogen mellom barn og voksne i Bråde barnehage skal være preget av at hvert barn blir sett, hørt og verdsatt. God omsorg er en forutsetning for barnehagens arbeid med danning og Trygghet og glede Side 8

9 læring, og det er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og gir barn mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. Personalet skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse, og samtidig støtte barna i deres utvikling av empati og omsorgsevne. Vi må kjenne det enkelte barn så godt at vi kan se hvilke behov det har til enhver tid vi må «se» barnet og være tilstede både fysisk og psykisk. God omsorg handler om å føle seg verdsatt og om at man opplever å være en viktig del av et fellesskap. Barna skal lære å ta valg, ha mulighet til å være med å påvirke sin egen hverdag ut fra sine forutsetninger. 4.5 Medvirkning Barnehagelovens 3 sier at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Medvirkning er en sentral del av barns danningsprosesser. Intensjonen med barns medvirkning er at de skal oppleve å være deltakere i et inkluderende fellesskap, og derigjennom påvirke og få innflytelse på innholdet i barnehagen. Ordet medvirkning kan lett forveksle med ordet medbestemmelse. En bør ha fokus på prefikset med. Å medvirke indikerer at det er noe vi gjør sammen. Synonymord for medvirkning er å bidra, delta, influere, være medskaper. Medbestemmelse eller selvbestemmelse går på barns individuelle avgjørelser. En skal være forsiktig med å bruke dette fordi når man bestemmer selv blir man indirekte også ansvarliggjort, noe som er uetisk med tanke på barns forutsetninger. Barn har rett til å gjøre feil, angre seg og ombestemme seg. Barna skal lære å ta valg, ha mulighet til å være med å påvirke sin egen hverdag ut fra sine forutsetninger. I tråd med Reggio Emilia filosofien og prosjektarbeid, skal vi handle ut fra barnas initiativ, og ta vare på barnas kreativitet, nysgjerrighet og utvikle gode samarbeidsvaner. Barna skal få mulighet til å våge å gjennomføre og følge sine interesser. Trygghet og glede Side 9

10 Barnehagen må gi rom for barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden. Vi i Bråde er fleksible i forhold til planer og legger vekt på å møte hvert enkelt barns behov. Vi ønsker å gjøre det vi kan for at alle barna skal bli sett, hørt og verdsatt, og at alle barn skal ha mulighet til å medvirke i barnehagehverdagen. I følge rammeplanen krever barns rett til medvirkning tid og rom for å lytte og samtale. Dette forutsetter at de voksne har en lyttende dialog og en anerkjennende kommunikasjon overfor barna. Å arbeide med barns medvirkning må sees som et ledd i å utvikle barns sosiale kompetanse. Ved at barna utvikler en bevissthet rundt de små valg og avgjørelser som tas, får de prøvd ut egne idèer i samarbeid med andre. Dette gir et godt grunnlag for utvikling av identitet og selvfølelse. Barnas meninger og innspill tar vi på alvor. Medvirkning i forhold til de minste barna foregår på et mer non-verbalt nivå. Disse barna kommuniserer med blant annet blikk, lyd, mimikk og gester. Her er det særlig viktig at de voksne er tilstede sammen med barna for å tilnærme oss deres verden. I henhold til rammeplanen er vi forpliktet til å gripe fatt i barnas interesser. Det vil si at vi ser etter og planter spor hos barna og bygger videre på disse (viser til avsnitt om Reggio Emilia) Trygghet og glede Side 10

11 5. KVALITETSPLANEN Stavanger kommune har utarbeidet en felles kvalitetsplan for alle barnehagene. Denne skal være et verktøy for å opprettholde, evaluere, videreutvikle og synliggjøre kvaliteten i barnehagen. Kvalitetsplanen har til hensikt å vise hvilke områder Stavanger kommune fokuserer på i den gitte planperioden ( ). Fra 2015 vil Stavanger kommune legge nye føringer for barnehagene gjennom en plan der en implementerer begrepet «Stavangerbarnehagen». Bakgrunnen for Stavangerbarnehagen er at vi skal ha en felles plattform, og bedre kvalitet i barnehagene. Kompetanse fører til kvalitet. Dette følger Stavanger kommunes prinsipper, og har vektlagt et sammenhengende utdanningsløp. Stavangerbarnehagen har fokus på følgende handlingspilarer: Relasjonskompetanse: Trygghetssirkelen Samregulering og selvregulering hos barn Den autoritative voksne Interkulturell kompetanse Kjennetegn på interkulturell kompetanse Ressursorienterte holdninger og praksis Krysskulturelle barn Identitet Språklig kompetanse Barns normale språkutvikling hos en- og flerspråklige barn Barns språkmiljøs påvirkning på barns språkutvikling Kunnskap om kartlegging av barns språk og språkmiljø Språkstimulering - dialogisk lesning Trygghet og glede Side 11

12 Tidlig innsats kompetanse Dialogfremmende foreldresamtaler Risiko og beskyttelsesfaktorer Fra bekymring til handling For mer informasjon om disse kjernekomponentene, se egen plan som for øvrig vil være et levende dokument i denne 4 års perioden. 6. DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og evalueres. Gjennom systematisk og regelmessig observasjon og dokumentasjon av barnas læring og utvikling kan vi bedre legge til rette for det enkelte barn og ta hensyn til det enkelte barns behov. God dokumentasjon og jevnlig evaluering av barnehagens pedagogiske arbeid bidrar også til å utvikle barnehagen videre. Dokumentasjonen skal være skriftlig, men kan også vises gjennom bilder av barna og utstillinger av ting som blir laget. I den pedagogiske dokumentasjonen er det prosessen som er i fokus, og ikke nødvendigvis det ferdige resultatet. Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjonen av barns lek, læring og arbeid. Det finnes ulike måter å dokumentere og evaluere på: Trygghet og glede Side 12

13 Dagen i dag skrives på whiteboard tavlene i garderobene. Her skrives det litt om det som har blitt gjort i barnegruppen denne dagen. Månedsbrev Her er info fra hver avdeling om det som har blitt gjort foregående måned, og planer for kommende måned Bilder Det blir tatt bilder av ulike aktiviteter i barnehagen, og disse blir hengt opp på avdelingene og/eller lagt ut på barnehagens hjemmeside. Referat Det skrives referat fra avdelingsmøter, ledermøter, komitémøter, personalmøter og ellers fra møter vi har. TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) og ALLE MED blir brukt som hjelpemiddel for å kartlegge barns utvikling. Personalets arbeidsmiljø blir dokumentert ved gjennomføring av medarbeidersamtaler, egenvurderingsskjemaet i Stadig bedre planen og HMS-arbeid. Brukerundersøkelsen Her får foreldre gi skriftlig tilbakemelding til barnehagen. Skjemaet blir sendt inn anonymt, og barnehagen får skriftlig tilbakemelding. Viktig at alle deltar, slik at resultatet blir mest mulig reelt. Resultatet fra fjorårets brukerundersøkelse er å finne på vår hjemmeside Medarbeiderundersøkelsen blir foretatt hvert år. Dette er en medarbeiderkartlegging hvor personalet gir tilbakemelding på trivsel, ledelse, sin egen arbeidssituasjon etc. Foreldresamtaler minimum 2 ganger pr år får foreldre/foresatte tilbud om en foreldresamtale med pedagogisk leder. De skal sammen vurdere barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Foreldrene har her anledning til å lage individuelle mål for sitt barn sammen med pedagogisk leder, samt gi tilbakemelding på barnehagens virksomhet generelt. Hjemmesiden Barnehagen har en egen hjemmeside med mye nyttig informasjon. Det anbefales at dere abonnerer på alle nyheter som legges ut på vår hjemmeside. Klikk dere inn på Det er gratis å abonnere. For at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb for våre brukere, kreves det god tid til planlegging, gjennomføring og evaluering. Det skal kontinuerlig foregå en planmessig evaluering over det som skjer. Ofte når vi vurderer, legger vi til grunn personalets erfaringer, men vi vil også bruke erfaringer som barn og foreldre har gjort for å få et best mulig evalueringsgrunnlag. Det pedagogiske arbeidet blir evaluert ved avdelingsmøtene og ledermøtene. I slutten av hvert halvår skriver avdelingene en halvårsevaluering hvor det pedagogiske arbeidet blir beskrevet og evaluert. Bruker da de månedlige evalueringene som grunnlag. Trygghet og glede Side 13

14 7. MANIFEST MOT MOBBING Regjeringen, Kommunenes sentralforbund, Foreldreutvalget for grunnskolen, Utdanningsforbundet og Barneombudet inngikk 23. September 2002 en avtale om en aktiv innsats mot mobbing, Manifest mot mobbing. Barn og unge skal få vokse opp i trygge omgivelser uten mobbing. Gjennom Manifest mot mobbing forplikter mange viktige parter seg til å forebygge og bekjempe mobbing. Partene har en felles visjon om nulltoleranse mot mobbing. Manifestarbeidet retter særlig oppmerksomheten mot de voksnes ansvar i barnehage, skole, hjem og fritidsmiljø. Manifestet kan leses i sin helhet ved å følge denne lenken. Manifestet skal gjelde ut 2015, vi vil oppdatere lenken når nytt er tilgjengelig. _ pdf Mobbing er når en person eller en gruppe gjentatte ganger og over tid plager og trakasserer et offer. I Bråde har vi nulltoleranse mot mobbing. De voksne er aktivt tilstede med barna for å forebygge mobbing. I oppstarten har avdelingene et særlig fokus på det å skape gode relasjoner blant barna og knytte vennskap. Det blir lagt vekt på gjensidig respekt og toleranse for hverandre uansett bakgrunn. Trygghet og glede Side 14

15 8. REGGIO EMILIA 1. Barnet utgangspunkt for planlegging av innhold 2. Den voksne viktig for å skape et godt samspill og en god pedagogisk praksis 3. Rommet innbyr til utvikling og læring. Vi blir påvirket av de fysiske omgivelsene vi er i Vi i Bråde barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Vi kan ikke lære barn, men vi kan lære barn å lære Loris Malaguzzi Reggio Emilia står ikke for et pedagogisk program som man kan ta over eller kopiere. Det er ikke en spesiell pedagogikk eller metode, men en filosofi. Pedagogikken vår må stadig fornyes og utvikles med barnets behov og interesser som utgangspunkt og i takt med det moderne samfunnets raske forandring. I Reggio Emilia sier man det slik at, i barnas miljø er det tre pedagogiske faktorer; de voksne, de andre barna og det fysiske miljøet. Et arbeidsverktøy i forhold til filosofien er å jobbe i prosjekter. Trygghet og glede Side 15

16 Det viktigste i prosjektarbeid er at det er en prosess som involverer barnet på en slik måte at det foregår læring og utvikling. Det krever voksne som tør å ikke vite hvor veien ender og som gir barna tid og mulighet til for å reflektere. Hvis et barn skal kunne lære å ta egne valg, må det kjenne mulighetene. Barnet i Reggio Emilia blir sett på som kompetent. Barnet skal støttes i sin egen utforskning av verden. Sammen med barnet, går pedagogene inn i ulike kunnskapsfelt. Personalets oppgave blir å utvide barnets horisont, og å la barnet få så mange innfallsvinkler som mulig i forhold til et emne. For at dette skal kunne skje, må den voksne kjenne barnet godt. Derfor må det brukes god tid til observasjon og se etter spor hos barna. I Reggio Emilia filosofien bygges prosjektene opp med å studere det barna gjør/er opptatt av, og være stillas og legge til rette for videreutvikling av prosjektet. De voksne må hele tiden være i lyttende dialog med barnet og barnet må oppfattes som medspiller i arbeidet. Dette handler om å ta barnet virkelig på alvor, om å ha tid nok til å se barna, og ikke komme dem i forkjøpet. Det handler om voksne som er helhjertet til stede, lar barna få kunnskaper, erfaringer, utfordringer og spennende opplevelser i det fysiske rom. Gjenstander og opplevelser som pirrer nysgjerrigheten, som provoserer mellom kunnskapsformidling og barnas egen utforskning må være tilstede. "Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man. Loris Malaguzzi Trygghet og glede Side 16

17 9. SATSINGSOMRÅDE I denne fireårs perioden vil vi satse på følgende områder: 2015/2016: Relasjonskompetanse 2016/2017: Interkulturell kompetanse 2017/2018: Språkkompetanse 2018/2019: Tidlig innsats kompetanse Vi vil jobbe kontinuerlig med alle disse områdene i denne perioden, men vil gå i dybden på et kompetanseområde for hvert barnehageår. 10. GRØNT FLAGG Bråde barnehage har hatt Grønt Flagg siden Vi har gjennom disse årene jobbet med kildesortering, avfallsreduksjon, gjenbruk og resirkulering. Siden høsten 2014 vil vi jobbe med temaet vann. Vi har laget en fireårsplan hvor vi vil starte med en introduksjon til hva vann er og hva vi bruker vann til i hverdagen. Videre vil vi ha fokus på vann i naturen, først ferskvann og siden saltvann og havet. Deretter vil vi trekke inn forurensing av vann både i form av forsøpling, men også oljeutslipp. Vi kommer til å ha et felles prosjekt over to uker i november og i juni. En gang på høsten og to ganger på våren har vi felles miljødag i barnehagen. Da har vi fokus på å rydde barnehagens ute- og nærområde. Trygghet og glede Side 17

18 11. HMS Vi ønsker en trygg og god barnehage for barn og voksne der vi trives sammen. Derfor har vi laget oss rutiner som går på å fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold for ansatte og planer/rutiner for å forebygge sykdom og skade. Brannvern: Vi avholder brannøvelser ca en gang pr måned, samt en brannvern-uke der forebyggende arbeid er temaet hele uka. Dette blir i uke 38. Vi har fått en perm fra Stavanger Brannvernforening om Eldar og Vanja, og det er dette opplegget vi tar utgangspunktet i denne uka. Alle i personalgruppa skal ha oppdaterte førstehjelps- og brannvernkurs. Beredskapsplan: Inneholder blant annet plan for hva vi gjør om forhold inntrer når et barn ikke blir hentet og når det oppstår en alvorlig ulykke. Dette er nedfelt i kvalitetssikringshåndboka vår. HMS-gruppe: Barnehagen har en HMS-gruppe. Denne skal ha minimum fire møter pr år. Her er det sikkerhet og arbeidsmiljø som står på dagsorden. Gjennom HMS-arbeidet skal vi sikre barn og personalet et trygt miljø. Barnehagens fysiske utforming skal gjenspeile trygghet slik at foreldre kan føle seg trygge på å ha barna sine i vår barnehage. Vi i Bråde barnehage er vi opptatt av kompetanseutvikling. Personalet har anledning til å gå på kurs, videreutdanning og vi har jevnlige møter for å sikre kvaliteten i barnehagen. Trygghet og glede Side 18

19 12. FORELDRESAMARBEID Rammeplanen presiserer at barnehagen skal ha et nært samarbeid med barnas hjem. For å sikre dette samarbeidet, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna, og det bør velges representanter til foreldrearbeidsutvalget (FAU). Foreldrerådet kan via FAU fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Vi ønsker et godt foreldresamarbeid som bygger på et gjensidig tillitsforhold og klare forventninger til hverandre. Herunder kreves åpenhet og gjensidig respekt til beste for barna. For oss er det også viktig at deres forventinger til barnehagen står i samsvar med det som er barnehagens egenart. Dette oppnår vi ved at: Årlig foreldremøte om høsten Foreldrene blir kjent med barnehagens miljø Vi lærer det enkelte barn å kjenne i samarbeid med foreldrene Vi gir foreldrene mulighet til å påvirke barnehagens mål og innhold Vi informerer om barnas utvikling og daglige opplevelser FAU brukes aktivt som et bindeledd mellom foreldre og barnehage (samarbeid om drift, innhold, praktiske gjøremål m.m) Vi inviterer til foreldrekaffe for en mer uformell kontakt på avdelingen Inviterer alle nye barn med foreldre til besøksdag i barnehagen før sommerferien 12.1 Foreldresamtaler Foreldresamtaler tilbyr vi 2 ganger i året, om høsten og våren. Dette er en planlagt samtale der pedagogisk leder har samtale med en eller begge foreldrene. Samtalen tar utgangspunkt i barnet, hvor vi tar opp barnets utvikling og trivsel i barnehagen, og foreldrene får gi tilbakemelding. Foreldre kan be om ekstra foreldresamtale etter behov. Alle nye barn som begynner i barnehagen, vil ved oppstart få anledning om en individuell samtale etter behov FAU OG SU Barnehagelovens 4: For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. FAU Foreldrearbeidsutvalg er sammensatt av minimum to foreldre fra hver avdeling og det blir avholdt møter etter behov. Her blir det gitt informasjon om

20 barnehagen fra virksomhetsleder. Foreldrerepresentantene legger fram aktuelle saker fra foreldrene, de kan planlegge og evaluere aktiviteter og arrangementer i regi av FAU, og arrangere foreldremøte på våren dersom ønskelig. Vårt mål med foreldremedvirkning er å skape gjensidig åpenhet og kontakt. Foreldrene har i FAU større mulighet til å bidra til barnets utvikling og påvirke innholdet i barnehagen. Referat fra FAU-møter blir lagt ut på barnehagens hjemmeside. SU Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av: 2 representanter fra foreldrene (1 fra hvert bygg). 2 representanter fra personalet (1 fra hvert bygg). Virksomhetsleder er sekretær. Representantene for foreldrene og de ansatte velges for ett år om gangen. Oppgavene som SU har, er å se etter at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett. Videre skal det fastsette årsplanen, forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og inne arealer m.m. SU skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Referater fra SU møter blir ikke lagt ut på nett. 13. SAMARBEIDSPARTNERE I rammeplan for barnehager står det at kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til det beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Både foreldre og barnehage kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid må bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes. Barnehagens personal har signert taushetserklæring ved ansettelsen. Bråde barnehage samarbeider blant annet med: Oppvekst og levekår Grunnskolene i barnehagens nærmiljø Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse. Johannes Læringssenter Samarbeidet omhandler minoritetsspråklige barn og morsmålsassistenter. PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) er sakkyndig instans ved tilråding om spesialpedagogisk hjelp og logoped. PPT kan også gi råd og veiledning til barn og foreldre. Trygghet og glede Side 20

21 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud Her får vi spesialpedagogisk hjelp og andre ekstrahjelpstillinger. Kommunens fysioterapeuter Helsestasjonen har ansvar for å drive generelt forebyggende og helsefremmende arbeid for å trygge barns oppvekstsvilkår. Tverrfaglig forum mellom helsestasjon, PPT, barnevern og fysioterapeut (TEFT). Barnevernet er en av flere aktører som bidrar til å skape trygge oppvekstsvilkår for små barn. Alle ansatte i barnehager har opplysningsplikt til barnevernet, barnehageloven 22 Revheim skole lån av gymsal Revheim kirke Andre kommunale barnehager i bydelen 14. PRAKSISBARNEHAGE Bråde barnehage ble høsten 2014 praksisbarnehage for studenter ved barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Dette innebærer at det i løpet av året jevnlig vil være studenter inne på de ulike avdelingene for å ha sin praksis. Barn, foreldre og ansatte får informasjon i forkant av når studentene kommer. Det er de pedagogiske lederne som er øvingslærere som styrer og har ansvar for studentene fra UiS. 15. BARN MED SPESIELLE BEHOV Alle barn som går i barnehagen har rett på samme muligheter til utvikling og livsutfoldelse. Barn med særskilte behov skal sikres et "likeverdig tilbud". Et likeverdig tilbud vil bety inkludering i vanlig avdeling, men at det samtidig legges til rette for et utviklende og skapende miljø for hvert enkelt barn. Barnehagens ansatte skal legge forholdene til rette, i samarbeid med foreldrene, slik at retten til et slikt tilbud sikres. 16. BRUKERUNDERSØKELSEN Hvert år har Stavanger kommune en brukerundersøkelse for barnehagene i kommunen. Formålet med undersøkelsen er å måle ulike områder ved barnehagen for å se hvilke områder som når målkravet og avdekke hvor det eventuelt må settes inn tiltak. Undersøkelsen er med på å gi informasjon om hvordan barn og foreldre opplever barnehagetilbudet, og er viktig for barnehagens kvalitetsarbeid. Trygghet og glede Side 21

22 Vi bruker personalmøter til å gå gjennom brukerundersøkelsen, for å se hvilke områder vi må forbedre oss på. Avdelingene bruker også avdelingsmøter for å gå gjennom sine resultater. Våre tilbakemeldinger blir alltid lagt ut på barnehagens hjemmeside når vi har gått gjennom dem. 17. OVERGANG BARNEHAGE SKOLE FØRSKOLEGRUPPE Dette året vil det bli to førskolegrupper da vi har 11 barn fra Vettene og 13 barn fra Tussene som skal begynne på skolen. Førskolebarna kalles Trollene. Det er en egen venstremeny Trollene - på hjemmesiden til barnehagen som skal være førskolegruppen sitt forum for felles opplegg, bilder og diverse informasjon. I førskolegruppen kommer vi til å jobbe ut i fra Rammeplanen sitt kapittel om overgang barnehage skole. Vi skal legge til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole (Rammeplanen s. 53). Planene i førskolegruppen blir lagt opp etter fagområdene fra Rammeplanen. Vi kommer til å ha stort fokus på språk, og det å gi barna trygghet i overgangssituasjoner. I år, som i fjor, har vi vært så heldig å få et tilbud fra museene i Stavanger hvor vi en gang hver måned får være med på et opplegg som de setter sammen til oss. Mer informasjon om opplegg kommer fortløpende gjennom året. Vi kommer til å besøke de ulike skolene, innenfor vår bydel, som barna skal begynne på, for at barna skal få en tryggere overgang til skolen. På slutten av barnehageåret inviterer vi barna til overnatting i barnehagen, noe som har vært stor suksess de tidligere årene. Dette kommer vi til å ha ekstra fokus på i førskoletreningen: - Vente på tur - Rekke opp hånden - Av- og påkledning - Øve på å gå med ryggsekk - Mestre overgangssituasjoner - Holde oppmerksomhet over tid - Ta imot og utføre individuelle og felles beskjeder Trygghet og glede Side 22

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer