Trygghet og glede Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygghet og glede Side 2"

Transkript

1 ÅRSPLAN

2 Innhold ÅRSPLAN PRESENTASJON AV BARNEHAGEN BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE STAVANGER KOMMUNES VERDIER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER Fagområder Danning Lek Omsorg Medvirkning KVALITETSPLANEN MANIFEST MOT MOBBING REGGIO EMILIA SATSINGSOMRÅDE GRØNT FLAGG HMS FORELDRESAMARBEID Foreldresamtaler FAU OG SU SAMARBEIDSPARTNERE PRAKSISBARNEHAGE BARN MED SPESIELLE BEHOV BRUKERUNDERSØKELSEN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Trygghet og glede Side 2

3 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Bråde barnehage åpnet i mai Barnehagen ligger sentralt på Sunde og har kort vei til fine turområder ved sjøen og skogen. Barnehagen har mellom 100 og 110 barnehageplasser for barn i alderen 1-6 år. Vi har 5 avdelinger fordelt på 2 bygg innenfor samme uteområde. Det er 24 hele stillinger i vår barnehage, og vi har full pedagogtetthet i alle faste stillinger. Oversikt over personalet og de ulike avdelingene finnes på vår hjemmeside under venstremeny OM OSS. Barnehagen er en røykfri barnehage. Barnehagen vår er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Halvparten av pedagogene våre i barnehagen har hatt en ukes studieopphold i byen Reggio Emilia, Italia for å lære mer om denne pedagogikken, og for å få inspirasjon til hvordan vi kan jobbe med denne filosofien hos oss. Bråde barnehages visjon er TRYGGHET OG GLEDE Trygghet og glede Side 3

4 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE Barnehagen eies og drives av Stavanger kommune. Barnehagen følger rammeplan for barnehager av 2011 som setter rammer for den pedagogiske virksomheten, Lov om barnehager med forskrifter og Stavanger kommunes kvalitetsplan Stadig Bedre. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse som bygger på etiske normer og er uavhengig av religiøs tilhørighet. Lov om barnehager 1 Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Trygghet og glede Side 4

5 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER ER TIL STEDE - VIL GÅ FORAN - SKAPER FRAMTIDEN. Stavanger kommunes nye verdisett tar utgangspunkt i deres visjon «Sammen for en levende by». Her er hvordan vi jobber med Stavanger kommunes verdier i vår barnehage: ER TIL STEDE Vi SER det enkelte barn og dets behov Personalet er til stede for hverandre Er alltid tilgjengelig for dere foreldre Dere blir møtt av oss om morgenen, og får innblikk i barnets hverdag ved henting Er åpne for endringer Er oppdaterte på nett VIL GÅ FORAN Er gode rollemodeller Er faglig oppdatert Gjensidig respekt Er miljøbevisste SKAPER FRAMTIDEN Barna er framtiden Vi har et framtidsperspektiv Har god balanse mellom planer og spontanitet Vi skaper et trygt og godt miljø for barna Barna får tilbud om IKT og digitale verktøy Trygghet og glede Side 5

6 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Les rammeplanen her: 4.1 Fagområder Revidert rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er gjeldende fra Den er delt inn i sju fagområder: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Disse fagområdene er vårt arbeidsverktøy, og gjenspeiles i vår hverdag og våre prosjektarbeid. Vi jobber sjelden med et fagområde alene. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et prosjekt og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet Gjennom fagområdene skal barna bli kjent med forskjellige læringsområder og arbeidsmåter. I tråd med rammeplanen er vi opptatt av læringen som skjer i selve prosessen, ikke nødvendigvis det ferdige resultatet. Les mer om fagområdene i vårt informasjonshefte eller i rammeplan for barnehagen. Trygghet og glede Side 6

7 4.2 Danning Dannelse er et videre og mer åpent begrep enn oppdragelse, ikke minst fordi dannelsesprosessen innebærer medvirkning fra barnets side. Et dannet menneske er et livskompetent menneske med evne til selvrefleksjon. Danning handler ikke om pene manerer, men om en personlig prosess og et aktivt og bevisst forhold til omgivelsene. Det handler om grunnleggende prosesser som barnet er involvert i gjennom vekselvirkning med den kulturelle og sosiale verdenen. Mens utdanning er tidsavgrenset, foregår menneskets danning fra vugge til grav. Som sagt er danning en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning henger sammen med identitet, å skape seg selv i møte med andre mennesker, kultur, historie, natur og samfunn. Danning skjer gjennom erfaring. Erfaring omfatter både hva mennesket aktivt gjør og blir utsatt for og hvordan selve erfaringsprosessen foregår. Barnehagen skal være en arena for danning, forstått som en kontinuerlig prosess som skjer i og med alle mennesker innenfor et sosialt og kulturelt fellesskap Danning gjennom lek Sosial kompetanse Sosial tilhørighet Barnekulturen Frilek inne og ute Variasjon Personalet skal være tilstedeværende, veiledende og anerkjennende Danning gjennom omsorg Empati Fokus på gode relasjoner Varierte utfordringer Meningsfylte aktiviteter Personalet skal være tilstedeværende, veiledende og anerkjennende Trygghet og glede Side 7

8 4.2.3 Danning gjennom læring Utfordrende og godt læringsmiljø Skaperglede Undring Utforskertrang Uformelle læringssituasjoner Formelle læringssituasjoner De syv fagområdene Personalet skal være tilstedeværende, veiledende og anerkjennende 4.3 Lek I følge rammeplanen skal leken ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken er en viktig del av barnas hverdag. Lekens kjennetegn er at den er frivillig, den er på liksom og den ligger utenfor den virkelige verden. Leken er lystbetont for barnet, den kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder. Å delta i lek og finne venner er utgangspunktet for barns trivsel, danning og læring i barnehagen. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Gjennom leken bearbeider barna egne følelser og opplevelser. Læringen som skjer gjennom barns lek er viktig å ivareta. I leken viser barna mest utholdenhet og konsentrasjon, de er mest språklig aktive, og det er da de best uttrykker sine følelser. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. De voksne har en viktig oppgave med å tilrettelegge og inspirere barnas lek. For de minste barna er leken mye preget av bevegelse og non-verbal kommunikasjon. De voksne er aktive i leken uten å ta over styringen. Vi kan komme med forslag og innspill og hjelpe til i konflikter. Vi skal ha respekt for barnas lek og prøve å unngå for mange avbrytelser. Leken utvikler språk, fantasi og sosial kompetanse. 4.4 Omsorg Det er barns rett til å bli møtt med omsorg. Samspillet og dialogen mellom barn og voksne i Bråde barnehage skal være preget av at hvert barn blir sett, hørt og verdsatt. God omsorg er en forutsetning for barnehagens arbeid med danning og Trygghet og glede Side 8

9 læring, og det er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og gir barn mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. Personalet skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse, og samtidig støtte barna i deres utvikling av empati og omsorgsevne. Vi må kjenne det enkelte barn så godt at vi kan se hvilke behov det har til enhver tid vi må «se» barnet og være tilstede både fysisk og psykisk. God omsorg handler om å føle seg verdsatt og om at man opplever å være en viktig del av et fellesskap. Barna skal lære å ta valg, ha mulighet til å være med å påvirke sin egen hverdag ut fra sine forutsetninger. 4.5 Medvirkning Barnehagelovens 3 sier at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Medvirkning er en sentral del av barns danningsprosesser. Intensjonen med barns medvirkning er at de skal oppleve å være deltakere i et inkluderende fellesskap, og derigjennom påvirke og få innflytelse på innholdet i barnehagen. Ordet medvirkning kan lett forveksle med ordet medbestemmelse. En bør ha fokus på prefikset med. Å medvirke indikerer at det er noe vi gjør sammen. Synonymord for medvirkning er å bidra, delta, influere, være medskaper. Medbestemmelse eller selvbestemmelse går på barns individuelle avgjørelser. En skal være forsiktig med å bruke dette fordi når man bestemmer selv blir man indirekte også ansvarliggjort, noe som er uetisk med tanke på barns forutsetninger. Barn har rett til å gjøre feil, angre seg og ombestemme seg. Barna skal lære å ta valg, ha mulighet til å være med å påvirke sin egen hverdag ut fra sine forutsetninger. I tråd med Reggio Emilia filosofien og prosjektarbeid, skal vi handle ut fra barnas initiativ, og ta vare på barnas kreativitet, nysgjerrighet og utvikle gode samarbeidsvaner. Barna skal få mulighet til å våge å gjennomføre og følge sine interesser. Trygghet og glede Side 9

10 Barnehagen må gi rom for barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden. Vi i Bråde er fleksible i forhold til planer og legger vekt på å møte hvert enkelt barns behov. Vi ønsker å gjøre det vi kan for at alle barna skal bli sett, hørt og verdsatt, og at alle barn skal ha mulighet til å medvirke i barnehagehverdagen. I følge rammeplanen krever barns rett til medvirkning tid og rom for å lytte og samtale. Dette forutsetter at de voksne har en lyttende dialog og en anerkjennende kommunikasjon overfor barna. Å arbeide med barns medvirkning må sees som et ledd i å utvikle barns sosiale kompetanse. Ved at barna utvikler en bevissthet rundt de små valg og avgjørelser som tas, får de prøvd ut egne idèer i samarbeid med andre. Dette gir et godt grunnlag for utvikling av identitet og selvfølelse. Barnas meninger og innspill tar vi på alvor. Medvirkning i forhold til de minste barna foregår på et mer non-verbalt nivå. Disse barna kommuniserer med blant annet blikk, lyd, mimikk og gester. Her er det særlig viktig at de voksne er tilstede sammen med barna for å tilnærme oss deres verden. I henhold til rammeplanen er vi forpliktet til å gripe fatt i barnas interesser. Det vil si at vi ser etter og planter spor hos barna og bygger videre på disse (viser til avsnitt om Reggio Emilia) Trygghet og glede Side 10

11 5. KVALITETSPLANEN Stavanger kommune har utarbeidet en felles kvalitetsplan for alle barnehagene. Denne skal være et verktøy for å opprettholde, evaluere, videreutvikle og synliggjøre kvaliteten i barnehagen. Kvalitetsplanen har til hensikt å vise hvilke områder Stavanger kommune fokuserer på i den gitte planperioden ( ). Fra 2015 vil Stavanger kommune legge nye føringer for barnehagene gjennom en plan der en implementerer begrepet «Stavangerbarnehagen». Bakgrunnen for Stavangerbarnehagen er at vi skal ha en felles plattform, og bedre kvalitet i barnehagene. Kompetanse fører til kvalitet. Dette følger Stavanger kommunes prinsipper, og har vektlagt et sammenhengende utdanningsløp. Stavangerbarnehagen har fokus på følgende handlingspilarer: Relasjonskompetanse: Trygghetssirkelen Samregulering og selvregulering hos barn Den autoritative voksne Interkulturell kompetanse Kjennetegn på interkulturell kompetanse Ressursorienterte holdninger og praksis Krysskulturelle barn Identitet Språklig kompetanse Barns normale språkutvikling hos en- og flerspråklige barn Barns språkmiljøs påvirkning på barns språkutvikling Kunnskap om kartlegging av barns språk og språkmiljø Språkstimulering - dialogisk lesning Trygghet og glede Side 11

12 Tidlig innsats kompetanse Dialogfremmende foreldresamtaler Risiko og beskyttelsesfaktorer Fra bekymring til handling For mer informasjon om disse kjernekomponentene, se egen plan som for øvrig vil være et levende dokument i denne 4 års perioden. 6. DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og evalueres. Gjennom systematisk og regelmessig observasjon og dokumentasjon av barnas læring og utvikling kan vi bedre legge til rette for det enkelte barn og ta hensyn til det enkelte barns behov. God dokumentasjon og jevnlig evaluering av barnehagens pedagogiske arbeid bidrar også til å utvikle barnehagen videre. Dokumentasjonen skal være skriftlig, men kan også vises gjennom bilder av barna og utstillinger av ting som blir laget. I den pedagogiske dokumentasjonen er det prosessen som er i fokus, og ikke nødvendigvis det ferdige resultatet. Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjonen av barns lek, læring og arbeid. Det finnes ulike måter å dokumentere og evaluere på: Trygghet og glede Side 12

13 Dagen i dag skrives på whiteboard tavlene i garderobene. Her skrives det litt om det som har blitt gjort i barnegruppen denne dagen. Månedsbrev Her er info fra hver avdeling om det som har blitt gjort foregående måned, og planer for kommende måned Bilder Det blir tatt bilder av ulike aktiviteter i barnehagen, og disse blir hengt opp på avdelingene og/eller lagt ut på barnehagens hjemmeside. Referat Det skrives referat fra avdelingsmøter, ledermøter, komitémøter, personalmøter og ellers fra møter vi har. TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) og ALLE MED blir brukt som hjelpemiddel for å kartlegge barns utvikling. Personalets arbeidsmiljø blir dokumentert ved gjennomføring av medarbeidersamtaler, egenvurderingsskjemaet i Stadig bedre planen og HMS-arbeid. Brukerundersøkelsen Her får foreldre gi skriftlig tilbakemelding til barnehagen. Skjemaet blir sendt inn anonymt, og barnehagen får skriftlig tilbakemelding. Viktig at alle deltar, slik at resultatet blir mest mulig reelt. Resultatet fra fjorårets brukerundersøkelse er å finne på vår hjemmeside Medarbeiderundersøkelsen blir foretatt hvert år. Dette er en medarbeiderkartlegging hvor personalet gir tilbakemelding på trivsel, ledelse, sin egen arbeidssituasjon etc. Foreldresamtaler minimum 2 ganger pr år får foreldre/foresatte tilbud om en foreldresamtale med pedagogisk leder. De skal sammen vurdere barnets trivsel og utvikling i barnehagen. Foreldrene har her anledning til å lage individuelle mål for sitt barn sammen med pedagogisk leder, samt gi tilbakemelding på barnehagens virksomhet generelt. Hjemmesiden Barnehagen har en egen hjemmeside med mye nyttig informasjon. Det anbefales at dere abonnerer på alle nyheter som legges ut på vår hjemmeside. Klikk dere inn på Det er gratis å abonnere. For at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb for våre brukere, kreves det god tid til planlegging, gjennomføring og evaluering. Det skal kontinuerlig foregå en planmessig evaluering over det som skjer. Ofte når vi vurderer, legger vi til grunn personalets erfaringer, men vi vil også bruke erfaringer som barn og foreldre har gjort for å få et best mulig evalueringsgrunnlag. Det pedagogiske arbeidet blir evaluert ved avdelingsmøtene og ledermøtene. I slutten av hvert halvår skriver avdelingene en halvårsevaluering hvor det pedagogiske arbeidet blir beskrevet og evaluert. Bruker da de månedlige evalueringene som grunnlag. Trygghet og glede Side 13

14 7. MANIFEST MOT MOBBING Regjeringen, Kommunenes sentralforbund, Foreldreutvalget for grunnskolen, Utdanningsforbundet og Barneombudet inngikk 23. September 2002 en avtale om en aktiv innsats mot mobbing, Manifest mot mobbing. Barn og unge skal få vokse opp i trygge omgivelser uten mobbing. Gjennom Manifest mot mobbing forplikter mange viktige parter seg til å forebygge og bekjempe mobbing. Partene har en felles visjon om nulltoleranse mot mobbing. Manifestarbeidet retter særlig oppmerksomheten mot de voksnes ansvar i barnehage, skole, hjem og fritidsmiljø. Manifestet kan leses i sin helhet ved å følge denne lenken. Manifestet skal gjelde ut 2015, vi vil oppdatere lenken når nytt er tilgjengelig. _ pdf Mobbing er når en person eller en gruppe gjentatte ganger og over tid plager og trakasserer et offer. I Bråde har vi nulltoleranse mot mobbing. De voksne er aktivt tilstede med barna for å forebygge mobbing. I oppstarten har avdelingene et særlig fokus på det å skape gode relasjoner blant barna og knytte vennskap. Det blir lagt vekt på gjensidig respekt og toleranse for hverandre uansett bakgrunn. Trygghet og glede Side 14

15 8. REGGIO EMILIA 1. Barnet utgangspunkt for planlegging av innhold 2. Den voksne viktig for å skape et godt samspill og en god pedagogisk praksis 3. Rommet innbyr til utvikling og læring. Vi blir påvirket av de fysiske omgivelsene vi er i Vi i Bråde barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Vi kan ikke lære barn, men vi kan lære barn å lære Loris Malaguzzi Reggio Emilia står ikke for et pedagogisk program som man kan ta over eller kopiere. Det er ikke en spesiell pedagogikk eller metode, men en filosofi. Pedagogikken vår må stadig fornyes og utvikles med barnets behov og interesser som utgangspunkt og i takt med det moderne samfunnets raske forandring. I Reggio Emilia sier man det slik at, i barnas miljø er det tre pedagogiske faktorer; de voksne, de andre barna og det fysiske miljøet. Et arbeidsverktøy i forhold til filosofien er å jobbe i prosjekter. Trygghet og glede Side 15

16 Det viktigste i prosjektarbeid er at det er en prosess som involverer barnet på en slik måte at det foregår læring og utvikling. Det krever voksne som tør å ikke vite hvor veien ender og som gir barna tid og mulighet til for å reflektere. Hvis et barn skal kunne lære å ta egne valg, må det kjenne mulighetene. Barnet i Reggio Emilia blir sett på som kompetent. Barnet skal støttes i sin egen utforskning av verden. Sammen med barnet, går pedagogene inn i ulike kunnskapsfelt. Personalets oppgave blir å utvide barnets horisont, og å la barnet få så mange innfallsvinkler som mulig i forhold til et emne. For at dette skal kunne skje, må den voksne kjenne barnet godt. Derfor må det brukes god tid til observasjon og se etter spor hos barna. I Reggio Emilia filosofien bygges prosjektene opp med å studere det barna gjør/er opptatt av, og være stillas og legge til rette for videreutvikling av prosjektet. De voksne må hele tiden være i lyttende dialog med barnet og barnet må oppfattes som medspiller i arbeidet. Dette handler om å ta barnet virkelig på alvor, om å ha tid nok til å se barna, og ikke komme dem i forkjøpet. Det handler om voksne som er helhjertet til stede, lar barna få kunnskaper, erfaringer, utfordringer og spennende opplevelser i det fysiske rom. Gjenstander og opplevelser som pirrer nysgjerrigheten, som provoserer mellom kunnskapsformidling og barnas egen utforskning må være tilstede. "Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man. Loris Malaguzzi Trygghet og glede Side 16

17 9. SATSINGSOMRÅDE I denne fireårs perioden vil vi satse på følgende områder: 2015/2016: Relasjonskompetanse 2016/2017: Interkulturell kompetanse 2017/2018: Språkkompetanse 2018/2019: Tidlig innsats kompetanse Vi vil jobbe kontinuerlig med alle disse områdene i denne perioden, men vil gå i dybden på et kompetanseområde for hvert barnehageår. 10. GRØNT FLAGG Bråde barnehage har hatt Grønt Flagg siden Vi har gjennom disse årene jobbet med kildesortering, avfallsreduksjon, gjenbruk og resirkulering. Siden høsten 2014 vil vi jobbe med temaet vann. Vi har laget en fireårsplan hvor vi vil starte med en introduksjon til hva vann er og hva vi bruker vann til i hverdagen. Videre vil vi ha fokus på vann i naturen, først ferskvann og siden saltvann og havet. Deretter vil vi trekke inn forurensing av vann både i form av forsøpling, men også oljeutslipp. Vi kommer til å ha et felles prosjekt over to uker i november og i juni. En gang på høsten og to ganger på våren har vi felles miljødag i barnehagen. Da har vi fokus på å rydde barnehagens ute- og nærområde. Trygghet og glede Side 17

18 11. HMS Vi ønsker en trygg og god barnehage for barn og voksne der vi trives sammen. Derfor har vi laget oss rutiner som går på å fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold for ansatte og planer/rutiner for å forebygge sykdom og skade. Brannvern: Vi avholder brannøvelser ca en gang pr måned, samt en brannvern-uke der forebyggende arbeid er temaet hele uka. Dette blir i uke 38. Vi har fått en perm fra Stavanger Brannvernforening om Eldar og Vanja, og det er dette opplegget vi tar utgangspunktet i denne uka. Alle i personalgruppa skal ha oppdaterte førstehjelps- og brannvernkurs. Beredskapsplan: Inneholder blant annet plan for hva vi gjør om forhold inntrer når et barn ikke blir hentet og når det oppstår en alvorlig ulykke. Dette er nedfelt i kvalitetssikringshåndboka vår. HMS-gruppe: Barnehagen har en HMS-gruppe. Denne skal ha minimum fire møter pr år. Her er det sikkerhet og arbeidsmiljø som står på dagsorden. Gjennom HMS-arbeidet skal vi sikre barn og personalet et trygt miljø. Barnehagens fysiske utforming skal gjenspeile trygghet slik at foreldre kan føle seg trygge på å ha barna sine i vår barnehage. Vi i Bråde barnehage er vi opptatt av kompetanseutvikling. Personalet har anledning til å gå på kurs, videreutdanning og vi har jevnlige møter for å sikre kvaliteten i barnehagen. Trygghet og glede Side 18

19 12. FORELDRESAMARBEID Rammeplanen presiserer at barnehagen skal ha et nært samarbeid med barnas hjem. For å sikre dette samarbeidet, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna, og det bør velges representanter til foreldrearbeidsutvalget (FAU). Foreldrerådet kan via FAU fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Vi ønsker et godt foreldresamarbeid som bygger på et gjensidig tillitsforhold og klare forventninger til hverandre. Herunder kreves åpenhet og gjensidig respekt til beste for barna. For oss er det også viktig at deres forventinger til barnehagen står i samsvar med det som er barnehagens egenart. Dette oppnår vi ved at: Årlig foreldremøte om høsten Foreldrene blir kjent med barnehagens miljø Vi lærer det enkelte barn å kjenne i samarbeid med foreldrene Vi gir foreldrene mulighet til å påvirke barnehagens mål og innhold Vi informerer om barnas utvikling og daglige opplevelser FAU brukes aktivt som et bindeledd mellom foreldre og barnehage (samarbeid om drift, innhold, praktiske gjøremål m.m) Vi inviterer til foreldrekaffe for en mer uformell kontakt på avdelingen Inviterer alle nye barn med foreldre til besøksdag i barnehagen før sommerferien 12.1 Foreldresamtaler Foreldresamtaler tilbyr vi 2 ganger i året, om høsten og våren. Dette er en planlagt samtale der pedagogisk leder har samtale med en eller begge foreldrene. Samtalen tar utgangspunkt i barnet, hvor vi tar opp barnets utvikling og trivsel i barnehagen, og foreldrene får gi tilbakemelding. Foreldre kan be om ekstra foreldresamtale etter behov. Alle nye barn som begynner i barnehagen, vil ved oppstart få anledning om en individuell samtale etter behov FAU OG SU Barnehagelovens 4: For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. FAU Foreldrearbeidsutvalg er sammensatt av minimum to foreldre fra hver avdeling og det blir avholdt møter etter behov. Her blir det gitt informasjon om

20 barnehagen fra virksomhetsleder. Foreldrerepresentantene legger fram aktuelle saker fra foreldrene, de kan planlegge og evaluere aktiviteter og arrangementer i regi av FAU, og arrangere foreldremøte på våren dersom ønskelig. Vårt mål med foreldremedvirkning er å skape gjensidig åpenhet og kontakt. Foreldrene har i FAU større mulighet til å bidra til barnets utvikling og påvirke innholdet i barnehagen. Referat fra FAU-møter blir lagt ut på barnehagens hjemmeside. SU Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av: 2 representanter fra foreldrene (1 fra hvert bygg). 2 representanter fra personalet (1 fra hvert bygg). Virksomhetsleder er sekretær. Representantene for foreldrene og de ansatte velges for ett år om gangen. Oppgavene som SU har, er å se etter at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett. Videre skal det fastsette årsplanen, forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og inne arealer m.m. SU skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Referater fra SU møter blir ikke lagt ut på nett. 13. SAMARBEIDSPARTNERE I rammeplan for barnehager står det at kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til det beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Både foreldre og barnehage kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser. Ved samarbeid må bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes. Barnehagens personal har signert taushetserklæring ved ansettelsen. Bråde barnehage samarbeider blant annet med: Oppvekst og levekår Grunnskolene i barnehagens nærmiljø Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse. Johannes Læringssenter Samarbeidet omhandler minoritetsspråklige barn og morsmålsassistenter. PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) er sakkyndig instans ved tilråding om spesialpedagogisk hjelp og logoped. PPT kan også gi råd og veiledning til barn og foreldre. Trygghet og glede Side 20

21 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud Her får vi spesialpedagogisk hjelp og andre ekstrahjelpstillinger. Kommunens fysioterapeuter Helsestasjonen har ansvar for å drive generelt forebyggende og helsefremmende arbeid for å trygge barns oppvekstsvilkår. Tverrfaglig forum mellom helsestasjon, PPT, barnevern og fysioterapeut (TEFT). Barnevernet er en av flere aktører som bidrar til å skape trygge oppvekstsvilkår for små barn. Alle ansatte i barnehager har opplysningsplikt til barnevernet, barnehageloven 22 Revheim skole lån av gymsal Revheim kirke Andre kommunale barnehager i bydelen 14. PRAKSISBARNEHAGE Bråde barnehage ble høsten 2014 praksisbarnehage for studenter ved barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Dette innebærer at det i løpet av året jevnlig vil være studenter inne på de ulike avdelingene for å ha sin praksis. Barn, foreldre og ansatte får informasjon i forkant av når studentene kommer. Det er de pedagogiske lederne som er øvingslærere som styrer og har ansvar for studentene fra UiS. 15. BARN MED SPESIELLE BEHOV Alle barn som går i barnehagen har rett på samme muligheter til utvikling og livsutfoldelse. Barn med særskilte behov skal sikres et "likeverdig tilbud". Et likeverdig tilbud vil bety inkludering i vanlig avdeling, men at det samtidig legges til rette for et utviklende og skapende miljø for hvert enkelt barn. Barnehagens ansatte skal legge forholdene til rette, i samarbeid med foreldrene, slik at retten til et slikt tilbud sikres. 16. BRUKERUNDERSØKELSEN Hvert år har Stavanger kommune en brukerundersøkelse for barnehagene i kommunen. Formålet med undersøkelsen er å måle ulike områder ved barnehagen for å se hvilke områder som når målkravet og avdekke hvor det eventuelt må settes inn tiltak. Undersøkelsen er med på å gi informasjon om hvordan barn og foreldre opplever barnehagetilbudet, og er viktig for barnehagens kvalitetsarbeid. Trygghet og glede Side 21

22 Vi bruker personalmøter til å gå gjennom brukerundersøkelsen, for å se hvilke områder vi må forbedre oss på. Avdelingene bruker også avdelingsmøter for å gå gjennom sine resultater. Våre tilbakemeldinger blir alltid lagt ut på barnehagens hjemmeside når vi har gått gjennom dem. 17. OVERGANG BARNEHAGE SKOLE FØRSKOLEGRUPPE Dette året vil det bli to førskolegrupper da vi har 11 barn fra Vettene og 13 barn fra Tussene som skal begynne på skolen. Førskolebarna kalles Trollene. Det er en egen venstremeny Trollene - på hjemmesiden til barnehagen som skal være førskolegruppen sitt forum for felles opplegg, bilder og diverse informasjon. I førskolegruppen kommer vi til å jobbe ut i fra Rammeplanen sitt kapittel om overgang barnehage skole. Vi skal legge til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole (Rammeplanen s. 53). Planene i førskolegruppen blir lagt opp etter fagområdene fra Rammeplanen. Vi kommer til å ha stort fokus på språk, og det å gi barna trygghet i overgangssituasjoner. I år, som i fjor, har vi vært så heldig å få et tilbud fra museene i Stavanger hvor vi en gang hver måned får være med på et opplegg som de setter sammen til oss. Mer informasjon om opplegg kommer fortløpende gjennom året. Vi kommer til å besøke de ulike skolene, innenfor vår bydel, som barna skal begynne på, for at barna skal få en tryggere overgang til skolen. På slutten av barnehageåret inviterer vi barna til overnatting i barnehagen, noe som har vært stor suksess de tidligere årene. Dette kommer vi til å ha ekstra fokus på i førskoletreningen: - Vente på tur - Rekke opp hånden - Av- og påkledning - Øve på å gå med ryggsekk - Mestre overgangssituasjoner - Holde oppmerksomhet over tid - Ta imot og utføre individuelle og felles beskjeder Trygghet og glede Side 22

ÅRSPLAN BRÅDE BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN BRÅDE BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN BRÅDE BARNEHAGE 2014-2015 Et lite barn er ikke et menneske som skal bli, det er et menneske som er Innhold... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå

Barnehagens samfunnsmandat 8. I vår barnehage har alle barn rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. 9. I vå Barnehagens samfunnsmandat 1. I vår barnehage møter vi alle barn med tillit og respekt. 2. I vår barnehage får gutter og jenter like muligheter til å bli sett og hørt. 3. Jeg er bevisst på hvilke holdninger

Detaljer

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Vedtatt i Arendal bystyre 20. juni 2013 Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid 01.01.2015 Foreldresamarbeid Mosaikk barnehage Foreldresamarbeid i Mosaikk barnehage Alle ansatte skal ha kjennskap til «Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid Hjembarnehage. Vi ønsker

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage

2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage 2015/2016 Årsmelding Nordre Jarlsberg barnehage Janne I. Håkonsen 2015/2016 Barnehage året 2015/2016 har vært et godt år på mange måter i Nordre Jarlsberg barnehage. Vi får svært gode tilbakemelinger på

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/2017 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse og veien videre 2016/2017

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Årsplan 2016/2017 Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Vi i Bogafjellbakken Naturbarnehage ønsker å stå frem som en barnehage som virkelig satser på naturen og opplevelsene den byr på. Vi har i

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER GUNNERSBRÅTAN BARNEHAGE Årsplan 2010-2014 Gunnersbråtan barnehage er en privat andelsbarnehage på Tranby. Barnehagen åpnet høsten 1994 i naturskjønne omgivelser på en gammel husmannsplass. Barnehagen har

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2015/2016

Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

2009-2010 LYNGEN VIRKSOMHETSPLAN KOMMUNE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen

2009-2010 LYNGEN VIRKSOMHETSPLAN KOMMUNE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen 2009-2010 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene.... 3 2 Visjon og formål.... 5 2.1 Visjon... 5

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Informasjon om barnehagen Gaustadsnippen Barnehage AS er en privat barnehage som er inspirert av filosofien til Reggio Emilia. Vi har 4 avdelinger med totalt 50 barn og 13 ansatte i alderen 24-50 år. I

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer