STATENS VEGVESEN REGION ØST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATENS VEGVESEN REGION ØST"

Transkript

1 STATENS VEGVESEN REGION ØST E16/ RV. 2 FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER Desember 2012

2 RAPPORT Norsenga bru over Solørbanen og Grensebanen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Kunde: Statens vegvesen Region Øst E16/ Rv. 2 Sammendrag: Forprosjektrapporten omhandler ny bru med gangbane over Solørbanen og Grensebanen i Kongsvinger. Eksisterende kjørebru rives. Sweco har utredet følgende: - Fagverksbru i tre. Tverrspent limtredekke i kjørebane opplagt på tverrbærere i stål. Påhengt gangbane på ytterside av fagverk. Eksisterende bru har en frihøyde på ca. 5,9 m over jernbanespor, mens dagens krav er minimum 7,2 m. Eksisterende veg på nordside av bru ligger i dag på fylling mot Jernbaneverkets tømmerterminal på vestside og mot industriområde på østside. Sørøst for brua ligger det vernede tyskerbrakker. Ny veglinje på brustedet er derfor beholdt tilnærmet uendret i plan. Veglinjen over spor er blitt hevet for å tilfredsstille krav fa JBV. For å redusere behov for økt fylling på nordsiden er brua er lagt med et fall på ca. 1,5 m fra sør til nord. Det ble av samme årsak spesielt vektlagt at brua skal ha minst mulig byggehøyde over spor. Bruløsning må begrense byggetiden over spor da dette er kompliserende og kostnadsdrivende. Det er derfor fokusert på å finne en bruløsning med stor grad av prefabrikasjon. Andre alternativer ble også vurdert i prosessen, men forkastet da de ikke tilfredsstilte alle føringene nevnt over. Forkastede alternativer med kommentarer er vedlagt rapporten. Kostnadsoverslag for Norsenga bru med fagverk i tre er angitt under: - Entreprisekostnad for Norsenga bru: NOK eks. mva. Prosjektgruppen anbefaler å gå videre til byggeplan basert på dette forprosjektet. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Magne A. Bjertnæs Kontrollert av: Rune B. Abrahamsen Oppdragsansvarlig / avd.: Silje Dragsund Sign.: Oppdragsleder / avd.: Torunn Moen Hegdahl Oppdrag ; MABJ

3 Innhold 1 Generelt Grunnlagsmateriale Grunnlagsmateriale Prosjekteringsgrunnlag Forutsetninger Belastninger Grunnforhold Kabler og ledninger Geometriske data Trafikkavvikling i byggeperioden Kostnader Beskrivelse av de ulike alternativene Alternative løsninger Fagverksbru i tre Generelt Konstruksjonsløsning Byggemetode Risikovurdering Kostnadsoverslag Vurderinger Trebru Anbefalt løsning Vedlegg Vedlegg 1. Kostnadsoverslag Norsenga bru Vedlegg 2. Tegninger Vedlegg 3. Bruskisser Vedlegg 4. Notat Vedlegg 5. Kostnadsoverslag støttemur Tegninger K10-01: Norsenga bru, oversikt K10-02: Norsenga bru, snitt K1001: Interimsbru C001: Plan- og profil C004: Plan- og profil 109,6-504,47 og 0-176,19 T10-01: K20-01: Norsenga bru, illustrasjon Støttemur langs Schusslers veg Bruskisser Forkastede bruskisser med kommentarer Notat Norsenga bru Vurdering av eksisterende konstruksjon Rev A 1

4 1 Generelt Norsenga bru ligger langs E16/ Rv. 2 i Kongsvinger kommune i Hedmark. Trafikkmengden ligger i dag på ca. ÅDT = 8000 (Norsk vegdatabank). Prognosen fram til 2030 tilsier en økning på i alt 13 %, dvs en ÅDT på i alt ca Iht. vegvesenets Håndbok 017 skal stamveger med ÅDT mellom og fartsgrense 60 km/time, dimensjoneres etter vegklasse S1. Eksisterende bru spenner over Solørbanen og Grensebanen som begge er elektrifiserte. Rv 20 ligger videre nordover på fylling langs Jernbaneverkets tømmerterminal på vestsiden og langs industriområde på østsiden. På den sørøstre siden av brua ligger to vernede tyskerbrakker. Brua ble bygget i 1960, og er en fire - spenns stålbjelkebru med betongdekke, fundamentert på betongpeler til fjell. Totalbredde på brua er 8,5 m, føringsbredden er 7,0 m og spenninndelingen er 15,8 + 18,0 + 27,0 + 15,2 = 76 m. Brua er for smal til å betjene toveis trafikk i tillegg til gangtrafikk. Norsenga bru har begrenset bæreevne med hensyn til tunge transporter. Tiltak for å øke kapasiteten for tunge transporter ble studert nærmere i Notat Vurdering av eksisterende konstruksjon datert utarbeidet av Sweco. Notatet konkluderer med at det er mest hensiktsmessig å rive dagens konstruksjon for deretter å etablere ei ny bru som ivaretar både E16/ Rv.2 og ny gs-veg. Figur 1 til 3 nedenfor viser dagens situasjon. Figur 1: Flyfoto over brustedet 2

5 Figur 2: Kartutsnitt Figur 3: Eksisterende Norsenga bru 3

6 Sweco Norge utarbeidet, på oppdrag fra SVV Region øst, i august 2011 en forstudie for strekningen Kongevegen Vingersnoret, Rv. 20 Kongsvegen Vingersnoret, datert Rapporten belyser ulike traseer og løsninger. Rapporten konkluderte med at den beste løsningen vil være å bygge ny bru vest for den eksisterende. I ettertid kom det fram at en slik løsning vil komme i konflikt med Jernbaneverkets planer for tømmerterminalen. Vegvesenet gikk derfor i dialog med grunneier på østsiden av brua for å innløse tomtene. I løpet av vinteren 2012 ble tomtene innløst. Dette gjorde det mulig å etablere midlertidig bru øst for dagens kryssing. Det ble derfor besluttet å legge ny bru med tilnærmet lik horisontalgeometri som eksisterende. Eksisterende bru har en frihøyde over jernbanespor på 5,9 m, mens dagens krav er 7,2 m. Dette iht. Teknisk regelverk JBV. Dette medfører at den nye vegen må heves. For å unngå at dagens fylling på nordside må heves i utrakt grad er brua lagt med en stigning på ca. 1,5 m mot sør. Dette vil medføre en tilsvarende heving av terrenget på sørsiden. Heving av vegen på sørside vil i mindre grad komme i konflikt med tilstøtende arealer. Sweco har fått i oppdrag av SVV Region øst å utarbeide et forprosjekt for brua parallelt med utarbeidelse av ny reguleringsplan for området. I den forbindelse har det vært nedsatt en forprosjektsgruppe bestående av følgende personer: Amund Sjøvik Statens vegvesen Region øst Prosjektleder Hanne Saug Lie Statens vegvesen Region øst Fagansvarlig bru Bjørn Stensby Statens vegvesen Region øst Fagansvarlig geoteknikk Egil Rønnekleiv PLAN arkitekter AS Bruarkitekt Rune B. Abrahamsen Sweco Norge AS Konsulent bru Magne A. Bjertnæs Sweco Norge AS Konsulent bru 4

7 1.1 Grunnlagsmateriale Grunnlagsmateriale - Geoteknisk rapport: Rv 20 Kongevegen Tjernsbergs veg. Grunnundersøkelser for Norsenga og Vingersnoret bruer. Nr Digitalt grunnlag for kabler og rør fra Eidsiva, Telenor og Kongsvinger kommune - Notat Vurdering av eksisterende konstruksjon datert , utarbeidet av Sweco - Forstudie - Rv. 20 Kongsvegen Vingersnoret datert , utarbeidet av Sweco Prosjekteringsgrunnlag Forprosjektet er for øvrig basert på Vegdirektoratets håndbøker (HB) og Teknisk regelverk JBV, samt gjeldende standarder og praksis for denne type konstruksjoner. De viktigste håndbøkene er: HB 185: Prosjekteringsregler for bruer, 2011 HB 016: Geoteknikk i veibygging, 2010 HB 026: Prosesskode 2, 2007 HB 164: Utforming av bruer, 1992 HB 017: Veg- og gateutforming, Forutsetninger Belastninger Brua dimensjoneres for full trafikklast Grunnforhold Det henvises til geoteknisk rapport SVEIS Rapporten i korte trekk: Ca m til fjell referert fra nivå med jernbanespor. Øverste lag av fyllmasser med stein og grus over naturlige masser av sand og silt, middels fast lagret. Massene er til dels meget telefarlige. Brua bør pelefundamenteres med spissbærende peler til fjell, setninger forventes derfor ikke å være et problem. Lite aktuelt med gjenbruk av eksisterende fundamenter Kabler og ledninger Kabler i området er vist på K Det må påregnes omlegging av to stk Telenor-kabler da disse vil komme i konflikt med fundamentering i akse 1 og 3. Eidsiva har kabel i nærhet av akse 3. Kabelpåvisning må utføres før graving kan iverksettes. Trase for midlertidig bru kommer i konflikt med en forbigangsledning på 16000V over KL-anlegget. Denne må legges om før etablering av midlertidig bru. 5

8 1.2.4 Geometriske data Norsenga bru skal utføres med to kjørefelt og ett gs-felt. Føringsbredde på brua skal være minimum 9,0 m. Gs-feltet skal ha en føringsbredde på minimum 3,5 m. Lengden på brua er satt til 94,5 m. Krav til frihøyde over jernbanespor er 7,2 m. E16/ Rv.2 har en vertikal kurveradius på ca m ved kryssingsstedet. I plan er brua rett, men faller ca. 1,5 m fra sør til nord. Linjeføringen er vist på tegningsvedlegget (Tegning C001) Trafikkavvikling i byggeperioden Trafikk langs E16/ Rv.2 må føres over ei midlertidig bru på østside av dagens kryssing. Fig. 4 viser en mulig trasé. Brua må håndtere toveis trafikk. Gangtrafikk til næringsområde fra sørside av bru vil bli ledet inn på Vingersjøvegen og under jernbanen lenger øst. Det vil derfor ikke være behov for gangbane på midlertidig bru. Trase for midlertidig bru kommer i konflikt med en forbigangsledning på 16000V over KLanlegget. Den mater fra omformeren og ut på Grensebanen. Etter samtale med JBV v/ Jan Hellerud, tlf , er det mulig å legge denne ledningen ned i grunnen for å krysse over ved neste mast øst for dagens plassering. På den måten kan midlertidig bru føres over på østsiden av dagens bru uten å komme i konflikt med forbigangsledningen. Figur 4 viser plassering av midlertidig bru i forhold til ny bru. Figur 4: Elementbru for toveis trafikk over jernbanen Kostnader Det er utarbeidet kostnadsoverslag for brua eksklusiv vegkostnadene. Disse må derfor legges til for å få totalkostnaden for prosjektet. Grunnerverv er ikke inkludert i brukostnadene. Skillet mellom det som tilhører veg og det som tilhører bru går ved bakkant landkar. 6

9 2 Beskrivelse av de ulike alternativene 2.1 Alternative løsninger Det ble innledningsvis i forprosjektet skissert opp flere alternative løsninger for kryssing av jernbanen ved Norsenga; Ekspressive konstruksjoner som varianter av hengebruer og skråstagbruer ble vurdert som lite egnede på dette brustedet, også fordi de er relativt kostbare. Det ble videre vurdert buebruer, platebruer og fagverksbruer med forskjellige konstruksjonsprinsipper, spenninndelinger og utforminger. Det ble også gjort en nærmere geometrisk analyse der veggeometri ble sammenstilt med friromskrav knyttet til jernbanesporene. Denne viste at økt krav til frihøyde over jernbanen kombinert med begrenset mulighet til å øke høyden på tilløpsfyllinga nord for jernbanen (og dermed nordre landkar), gir en svært begrenset konstruksjonshøyde for dekket over jernbanesporene. Dette ekskluderer konstruksjoner med underliggende og sidestilt hovedbæring, samt alle konstruksjoner med brudekke av betong. En konstruksjon med overliggende hovedbæresystem og brudekke med lav konstruksjonhøyde på tverrbærere skiller seg ut som fordelaktig. På bakgrunn av dette ble buebruer og fagverksbruer vurdert nærmere. Grunnet krav til frirom for jernbanen må tverrbærerne skråstilles, og ei fagverksbru vil da gi best fleksibilitet for utforming, optimalisering og stabilisering av konstruksjonen. Ei fagverksbru kan tenkes konstruert i tre eller stål. Bruk av tre i denne situasjonen gir estetiske og miljømessige fordeler sammenlignet med stål. Erfaring tilsier også at fagverksbru i tre vil være konkurransedyktig på pris sammenlignet med ei rein stålbru. Det ble på bakgrunn av dette besluttet å utrede løsningen med Fagverksbru i tre videre. 2.2 Fagverksbru i tre Generelt Fagverksbrua er utformet slik at den framstår som en symmetrisk konstruksjon fra det høyereliggende terrenget på sørsida til landing på en lang tilløpsfylling på et lavere terreng nord for jernbanesporene. Skråstilte tverrbærere forholder seg til sporgeometrien til jernbanen. Vindavstiving er løst med stive rammer kombinert med skråstaver fra pillarer. Dette gir et åpent tverrsnitt over brua og reduserer antallet konstruksjonselementer i forhold til et vindfagverk som binder sammen fagverksplanene i toppen Brua er delt opp i flere spenn for å redusere dimensjoner og høyden på fagverket. Under hvert endespenn er det passasjemuligheter for kjøretøy, og under midtspennet er det rom for å etablere et ekstra jernbanespor sør for de eksisterende. Ny gs-forbindelse etableres som en påhengt konstruksjon på utsida av fagverket. Etablering av gs-forbindelse i tillegg til utvidete kjørebaner øker det totale vegtverrsnittet, og gs-brua føres lenger inn på tilløpsfyllinga i nord enn kjørebrua. Dette reduserer behovet for støttekonstruksjoner og bidrar til å unngå konflikter mellom utvidet tilløpsfylling og jernbanesporet. Av samme grunn er nordre landkar flyttet nordover i forhold til eksisterende bru. 7

10 Trekonstruksjoner har en relativt lav egenvekt i forhold til styrken. Dette er gunstig både for innheising av elementer i byggefasen og for fundamenteringen. Fagverksbru i tre er velegnet for høy grad av prefabrikasjon, noe som også bidrar til å holde byggetida over spor nede. Trebruer har miljømessige fordeler og estetiske kvaliteter, og blir som regel godt mottatt av brukere og lokalbefolkning. Brustedet ligger rett ved den største tømmerterminalen i regionen, og ei fagverksbru i tre vil tilføre stedet kvaliteter som passer godt inn i tiden og området Konstruksjonsløsning En ser for seg over- og sideliggende fagverk i tre med totallengde på 94,5 m, se tegn. K Linjeføring er som vist på tegning C001. Mellom fagverk henges tverrbærer opp i stålstag. Tverrbærere legges diagonalt for å tilpasse seg underliggende jernbanespor. Det benyttes kontinuerlig tverrspent limtredekke i kjørebane. Gangbanen bygges opp av massivtreelementer, alternativt liggende limtrebjelker. Sideavstiving av fagverk er tenkt via skråstøtter ned i akse 2 og 3 samt ved hjelp av stive rammer i midtfelt av fagverk. Brua fundamenteres på spissbærende peler til fjell. Det er ca. 8 m til fjell fra nivå med jernbanespor. Opptak av horisontale krefter i dekket er tenkt tatt opp ved friksjon, alternativt skråpeler. Fagverket generer et horisontalt spark i lengderetning ved fundament i akse 2 og 3. Dette er tenkt tatt opp med skråpeler, alternativt friksjon. Under følger deltemaer som ikke er detaljert i forprosjektet. Temaene må vurderes i byggeplan i tillegg til videre detaljering generelt: - Utforming av landkar i akse 1 og 4, etablering av pendelsøyler i stede for dobbel frontvegg. - Utforming av pilarer i akse 2 og 3. - Vurdere bolteledd i montasjepunkter i fagverk. - Belysning av bru for kjørende, syklende og gående (evnt. effektbelysning) - Utforming av rekkverk på gangbane. - Utforming av sikringsskjermer over jernbane Byggemetode Byggemåten er basert på minst mulig stopp i togtrafikken. Byggetid er vurdert til ca. ett år. Byggingen utføres etappevis hvor man kan se for seg følgende fremdrift: 1. Omlegging av forbigangsledning. 2. Midlertidig bru bygges først inn mot spor fra begge sider. 3. Første togstopp for etablering av midlertidig bru over jernbanespor. 4. Andre togstopp for riving av eksisterende bru. Eksisterende peler kappes rett under terreng. 5. Etablering av peler/fundamenter i akse 1 og Tredje togstopp for etablering av peler/fundamenter i akse 2 og 3 inn mot spor. Mulig dette må gjøres på to stopp. Etablering av sikkerhetstunnel? 7. Etablering av fagverk fra akse 1 til Fjerde togstopp for etablering av sideliggende fagverk inn mot og over spor. Fagverkene bygges opp av komponenter som delbygges på bakkenivå før de heises inn. Se også fig. 5 og 6. Fagverkene må sideavstives etter montering, for eksempel med barduner. 9. Innheising av tverrbærere, innheising over spor vil kreve en kortere togstopp. 8

11 10. Etablering av dekke inn mot spor for kjørebane og gangbane. 11. Femte togstopp for etablering av dekke over spor for kjørebane og gangbane. 12. Etablering av rekkverk og skjerming. 13. Asfaltering av brua. 14. Sjette togstopp for demontering av midlertidig bru. 15. Etablering av landkar for gangbane på nordside. 16. Planering av skråninger. Det ligger kabler i grunnen fra Telenor og Eidsiva ved kryssingsstedet ved fundament i akse 1 og 3. Kabelpåvisning bestilles før graving igangsettes. Kabler blottlegges slik at de kan forskyves sideveis/ legges om ved behov. Figur 5 og 6 viser mulig byggemetode av prefabrikkerte fagverkselementer. Figur 5: Byggefaser for fagverk, alternativt kan det være aktuelt å montere første og andre byggetrinn som ett element Figur 6: Riggområde for fagverksbygging og kranoppstilling 9

12 2.2.4 Risikovurdering Spesielle risikoelementer som inngår ved bygging av bru over jernbanen er: Arbeider i høyden. Kranløft Arbeider nær/ over jernbanen. Graving nær Telenors og Eidsivas kabler. Midlertidig trafikkavvikling generelt og over elektrifisert jernbane spesielt. Eventuell peling, rystelser og setninger Kostnadsoverslag Kostnadsoverslag er vist i vedlegg 1. Kostnader knyttet til grunnerverv og vegbygging er ikke medtatt. Det er innlagt 10 % for uspesifiserte kostnader i overslaget. Entreprisekostnaden til trebrua er anslått til: kr. 48,3 mill. 3 Vurderinger 3.1 Trebru Fordeler: Lett konstruksjon som er relativt rask å montere. Reduserte fundamenter og pelearbeider pga lav egenvekt. Høy grad av prefabrikkering. Høy estetisk kvalitet. Et godt miljøvalg. Liten dekketykkelse over spor gir mindre heving av fylling ift. dagens situasjon selv om frihøydekrav over spor er økt. Løsningen gir stigningsforhold på Rv 20 som er akseptable. Ulemper: Kreosotimpregnert tre innebærer økt krav til håndtering og avfallshåndtering. 4 Anbefalt løsning Prosjektgruppen anbefaler å gå videre til byggeplan basert på dette forprosjektet. 5 Vedlegg Vedlegg 1: Kostnadsoverslag Norsenga bru Vedlegg 2: Tegninger Vedlegg 3: Bruskisser Vedlegg 4: Notat eksisterende konstruksjon Vedlegg 5: Kostnadsoverslag støttemur 10

13 Vedlegg 1. Kostnadsoverslag Norsenga bru Arbeider Enhet Mengde Pris Sum xx USPESIFISERT, CA. 10% (EKS 12. RIGG) % A0 FELLESKOSTNADER 12 Rigg- og driftsomkost (15% av entreprisekostnad eks uspesifisert) % Provisorisk omlegging av eks. veg. (midlertidig bru inkl fund) RS Sikringstiltak for eiendommer og landtrafikk (Jernbane) RS Riving og fjerning av bruer RS B0 GRUNNEN Graving i uavstivet byggegrop over vann m Transport av masser m Utlegging av masser over vann m C0 UNDERBYGNING 83.5 Stålkjernepeler m Forskaling m Armering tonn Betongstøp m D0 OVERBYGNING D1 PLATE (Kjørebane og gangbane) Levering av limtre til dekke, kantdragere og bjelker (inkl. bearb) m Trykkimp av limtre med kreosot m Blikkbeslag m Transport og lagring av trekonstruksjoner m Montering av tverrspent dekke m Spennarbeider ved tverrspente dekker stk Forbehandling av tverrspent dekke og gs-dekke for fuktisolering. m D2 BJELKER (Tverrbærere) 85.1 Levering av stålmaterialer (inkl berab., overflatebeh. og sammenføyning) tonn Transport og montasje av stålkonstruksjoner tonn D6 FAGVERK 85.1 Levering av stålmaterialer (inkl berab., overflatebeh. og sammenføyning) stk Levering og montering av hengestag og vindkryss stk Levering av limtre til fagverk (inkl. bearb) m Levering av forbindelsesmidler og stag tonn Trykkimp av limtre med kreosot m Blikkbeslag m Transport og lagring av trekonstruksjoner m Montering av trekonstruksjoner RS E0 FUKTISOLERING OG SLITELAG Topeka 4S m Støpeasfalt (Sta) (30 mm) m Asfaltgrusbetong (Agb) tonn G0 REKKVERK OG ANNET UTSTYR Kjøresterkt rekkverk i stål m Gang-/sykkelvegrekkverk i stål m Levering og montering av beskyttelsesskjerm over jernbane m Belysning RS Omlegging av 2 stk Telenorkabler RS Omlegging av forbigangsledning JBV RS SUM ENTREPRISEKOSTNADER, EKS. MVA (avrundet) MVA på konstruksjonen (10% av entreprisekostnadene) Prosjekteringskostnader, byggherrekostnader, adm (20% av entreprisekostnadene) Totalkostnad ENTREPRISE KOSTNAD PER M2 (B x L=12,5m x 94,5m) ENTREPRISE KOSTNAD, EKS. USPESIFISERT, MIDLERTIDIG BRU OG RIVING AV EKSIST. BRU, PER M2 (B x L=12,5m x 94,5m) ENTREPRISE KOSTNAD PER LØPEMETER (L = 94,5m) ENTREPRISE KOSTNAD, EKS. USPESIFISERT, MIDLERTIDIG BRU OG RIVING AV EKSIST. BRU, PER LØPEMETER (L = 94,5m)

14 Vedlegg 2. Tegninger Tegning K10-01: Norsenga bru, oversikt K10-02: Norsenga bru, snitt K1001: Interimsbru T10-01: Norsenga bru, illustrasjon K20-01: Støttemur langs Schusslers veg 12

15 Vedlegg 3. Bruskisser Forkastede bruskisser med kommentarer 13

16 Vedlegg 4. Notat Norsenga bru Vurdering av eksisterende konstruksjon Rev A 14

17 Vedlegg 5. Kostnadsoverslag støttemur Arbeider Enhet Mengde Pris Sum xx USPESIFISERT, CA. 10% (EKS 12. RIGG) % A0 FELLESKOSTNADER 12 Rigg- og driftsomkost (15 % av entreprisekostnad eks uspesifisert) % B0 GRUNNEN Graving i uavstivet byggegrop over vann m Transport av masser m Utlegging av masser over vann m C0 BETONGARBEIDER 84.2 Forskaling m Armering tonn Betongstøp m SUM ENTREPRISEKOSTNADER, EKS. MVA (avrundet) MVA på konstruksjonen (10% av entreprisekostnadene) Prosjekteringskostnader, byggherrekostnader, adm (20% av entreprisekostnadene) ENTREPRISE KOSTNAD PER M2 MUR (89m2) ENTREPRISE KOSTNAD PER LØPEMETER (L = 38,1m) Totalkostnad

STATENS VEGVESEN REGION ØST

STATENS VEGVESEN REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST E16/ RV. 2 FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER RAPPORT KRYSSING OVER ELVA NORET I KONGSVINGER Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 715182 26.05.2011 Kunde: Statens vegvesen Region Øst E16/

Detaljer

Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ. Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ

Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ. Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ Brukonferansen 2011 Fremtidige bruprosjekter RØ Vika Atrium 7. og 8. november 2011 Jon Prestegarden - Seksjonssjef Bruseksjonen RØ Fremtidige prosjekter Tretten bru Åsta bru Steien bru Harpe bru Tretten

Detaljer

Byggeplan E6 Vindåsliene - Korporalsbrua

Byggeplan E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Rapport nr. 01 Byggeplan E6 Vindåsliene - Korporalsbrua Forprosjekt konstruksjoner RAPPORT RAPPORT Detalj- og reguleringsplan for E6 Vindåsliene - Korporalsbru Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 125040001

Detaljer

E 16 / Rv. 2 Kongevegen Tjernsbergs veg

E 16 / Rv. 2 Kongevegen Tjernsbergs veg E 16 / Rv. 2 Kongevegen Tjernsbergs veg v/ prosjektleder Amund Sjøvik Norsenga bru Kongevegen Tjernsbergs veg E 16 / Rv 2 Kongevegen Presentasjon av byggeledelsen Statens vegvesen, Avdeling Hedmark, utbygging

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

Overskrift. linje Parsell: to Åsnes bru. nr: xxxxxxxxxxx

Overskrift. linje Parsell: to Åsnes bru. nr: xxxxxxxxxxx Overskrift linje Forprosjekt to Forklarende Rv. 766 HP 01 tittel Sjøåsen eller undertittel linje Parsell: to Åsnes bru R A P P O R T Ve N og r d- - Tr o g ø nt dr ae fl ia kg k a v d e l i n g e n nr:

Detaljer

E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER

E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER Statens vegvesen Region Midt Side 1 E6 LANGNESBERGA RAPPORT FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER 0 08.04.2016 EINILS ARICHR ARICHR Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Prosjekt: 45340 E6

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum August 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. FORUTSETNINGER... 3 2.1. GEOMETRI... 3 2.2. GRUNNFORHOLD... 3 2.3. PROSJEKTERINGSGRUNNLAG... 3 3. KONSTRUKSJONER...

Detaljer

E6 Gardermoen-Biri. FOU Mulighetsstudie for ny 4-felt Mjøsbru i tre

E6 Gardermoen-Biri. FOU Mulighetsstudie for ny 4-felt Mjøsbru i tre E6 Gardermoen-Biri FOU Mulighetsstudie for ny 4-felt Mjøsbru i tre E6 Gardermoen-Biri Norge har allerede verdensrekorder for trebruer: lengst spenn, størst totallengde, sterkest osv. Ei ny Mjøsbru i tre

Detaljer

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU UTARBEIDET AV SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF MED BISTAND FRA RAMBØLL NORGE AS 1 Innhold 1 INNHOLD 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 3 ALTERNATIVER OG MULIGE PLASSERINGER AV DEN NYE

Detaljer

Ny 4-felt Mjøsbru i tre!!?? Hvorfor? En oppsummering av utredningsarbeidet så langt

Ny 4-felt Mjøsbru i tre!!?? Hvorfor? En oppsummering av utredningsarbeidet så langt Ny 4-felt Mjøsbru i tre!!?? Hvorfor? En oppsummering av utredningsarbeidet så langt 2005 1 Hvorfor ny bru over Mjøsa? E6 er hovedpulsåra sør-nor i Norge og utvides fra 2-4 felts motorveg. 4-felt over Mjøsa

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

Tre som byggemateriale i brubygging, kanskje til og med også ny Mjøsbru i tre. Trond Arne Stensby SVV Reg Øst

Tre som byggemateriale i brubygging, kanskje til og med også ny Mjøsbru i tre. Trond Arne Stensby SVV Reg Øst Tre som byggemateriale i brubygging, kanskje til og med også ny Mjøsbru i tre. Trond Arne Stensby SVV Reg Øst 24.10.2017 Bakgrunn: Situasjon for Norske trebruer tidlig på 1990 tallet?! Bratt læringskurve

Detaljer

HAMAR KOMMUNE ESPERN BRU

HAMAR KOMMUNE ESPERN BRU HAMAR KOMMUNE ESPERN BRU Rev. Dato Beskrivelse Utført Kontr. Godkj. Firma DOKUMENT TITTEL: Kostnadsstipulering DOKUMENT NO.: Oppdragsnr: 1220011 Aktivitetsnr.. 01 Org. RE Utført JBS Disiplin Konstr. Kontr.

Detaljer

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Manger kirke RAPPORT. Radøy sokneråd. Vurdering av forsterkningsløsning 615689-RIB-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Manger kirke OPPDRAGSGIVER Radøy sokneråd EMNE DATO / REVISJON: 18. desember 2014 / 0 DOKUMENTKODE: 615689-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011:

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 15420 Utbygging Hedmark Frode Bakken Saksbehandler/innvalgsnr: Frode Bakken - 62553662 Vår dato: 21.03.2013 Vår referanse: 2012/129340-074 RV 3 Alvdal Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Overgangsbruer Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Fri høyde under konstruksjon...2 2 KRAV TIL UTFORMING AV BESKYTTELSESSKJERM OVER ELEKTRIFISERT JERNBANE...3 2.1 Godkjenning...3 2.2 Generelle krav

Detaljer

TEGNINGSLISTE. E16 / Rv2 Kongevegen - Tjernsbergs veg Ajour pr Prosjekt: Liste nr 1

TEGNINGSLISTE. E16 / Rv2 Kongevegen - Tjernsbergs veg Ajour pr Prosjekt: Liste nr 1 TEGNINGSLISTE E16 / Rv2 Kongevegen - Tjernsbergs veg Statens vegvesen E16 Hp4 / Rv2 Hp5 Ajour pr 26.05.2015 Liste nr 1 Tegn. sdato Rev.bokstav Rev.dato Merknader A001 Forside tegningshefte 26.05.2015 A002

Detaljer

En orientering om bruer i Region øst

En orientering om bruer i Region øst Brukonferansen 2010 En orientering om bruer i Region øst v/ seksjonsleder Ove Solheim Statens vegvesen Region øst bruseksjonen Har valgt å presentere følgende tema : - Ny vegvesen-organisasjon fra 01.januar

Detaljer

Statens vegvesen Region øst Rv. 20 Kongevegen Vingersnoret Forstudie

Statens vegvesen Region øst Rv. 20 Kongevegen Vingersnoret Forstudie Statens vegvesen Region øst Rv. 20 Kongevegen Vingersnoret Forstudie Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Generelt... 1 2 Dagens vegnett... 3 2.1 Rv 20... 3 2.2 Norsenga bru... 4 2.3 Vingersnoret bru... 4 3 Sammenheng

Detaljer

Kostnadsoverslag for veger som inngår i rekkefølgebestemmelser - Nordre del. INNHOLD. Reguleringsplan for Åsane sentrum. 1 Sammendrag.

Kostnadsoverslag for veger som inngår i rekkefølgebestemmelser - Nordre del. INNHOLD. Reguleringsplan for Åsane sentrum. 1 Sammendrag. COOP ÅSANE EIENDOM AS OG ÅSENE SENTER DA Reguleringsplan for Åsane sentrum. Kostnadsoverslag for veger som inngår i rekkefølgebestemmelser - Nordre del. ADRESSE COWI AS Postboks Solheimsviken 5 Bergen

Detaljer

Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29.

Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29. NOTAT Side 1 Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29. JUNI 2016 Kopi : Emne : Fv. 359 Kaste-Stoadalen Konstruksjoner

Detaljer

INNHOLD. TREBRUER Ver.9 15.01.13

INNHOLD. TREBRUER Ver.9 15.01.13 TREBRUER INNHOLD TREBRUER Ver.9 15.01.13 3 ORIENTERING... 4 SKOGSRUD BRU... 7 GC BRO KALMAR... 8 DALENBRUA... 9 KJØLLSÆTERBRUA.... 10 FRETHEIM BRU... 11 TOMASJORDNES SØR... 12 ØYOVERGANGEN... 13 ULNES

Detaljer

Underbygning/Prosjektering og bygging/minste avstand jernbane vei

Underbygning/Prosjektering og bygging/minste avstand jernbane vei Underbygning/Prosjektering og bygging/minste avstand jernbane vei Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Underbygning Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang 2 Definisjoner og begreper

Detaljer

Rv. 509 Transportkorridor vest FORPROSJEKT HAFRSFJORDBRUA

Rv. 509 Transportkorridor vest FORPROSJEKT HAFRSFJORDBRUA FORPROSJEKT HAFRSFJORDBRUA Detaljregulering plan 0527/2479. Parsell Sør-Tjora - Sundekrossen Sola kommune og Stavanger kommune Region vest Stavanger kontorsted 11.09.2015 Statens vegvesen Region vest Forprosjekt

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Forutsetninger... 2 2.1 Bru

Detaljer

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Kostnader

BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt Kostnader Bergen kommune BYBANEN I BERGEN Strekning Rådal - Flesland Teknisk forprosjekt 10.12.2010 Side 1 av 6 Prosjektnr: 5013439 Prosjektnavn: BYBANE I BERGEN: Vedlegg til reguleringsplan nr. xxxxxxx Tittel:

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

En oversikt over plassering av alternativene og inndeling av parseller er vist i figur 3-1 under.

En oversikt over plassering av alternativene og inndeling av parseller er vist i figur 3-1 under. Geoteknisk vurdering av traséalternativer 1 Innledning Statens vegvesen planlegger ny E6 mellom Selli Asp Trøa i Steinkjer kommune. Basert på kommunedelplan 2012 ble det bestemt videre utredning av alternativ

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Tverrforbindelsen Foss-Eikeland E39 Konsekvensutredning Skisseprosjekt Bru over Figgjoelven ved Bråstein Dimensjon AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING.... 4 2 SAMMENDRAG... 5 2.1

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU EVALUERINGSRAPPORT 1. INNLEDNING...3 2. FREMDRIFT...4 3. KVALITET...5 4. ØKONOMI...5 5. BRUKERTILFREDSHET...6 3 1. INNLEDNING Hammeren bru ligger i Sørum kommune

Detaljer

Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak

Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak Bybrua - suksess som prioritert bru for kollektiv, sykkel og gange 2 Antall gående og syklende på Bybrua 2017 Antall fotgjengere og syklister på Bybrua per

Detaljer

Overskrift. linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner. Ressursavdelingen. Region midt. Bru- og ferjekaiseksjonen Dato:

Overskrift. linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner. Ressursavdelingen. Region midt. Bru- og ferjekaiseksjonen Dato: Overskrift linje Forprosjekt to Forklarende Rv. 710 Ingdal tittel Valset eller undertittel linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner R A P P O R T Ve R e g s s u- ro sg a vt dr ae fl i nk kg ae vn d e l i

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R08 KONSTRUKSJON OG BRUARKITEKTUR BERGMOEN AS

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R08 KONSTRUKSJON OG BRUARKITEKTUR BERGMOEN AS FAG BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R08 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R08 256161 Kunde: Bergmoen AS Rapport Konstruksjon og bruarkitektur Fase 2 Teknisk plan Sammendrag: Denne rapporten beskriver konstruksjonene/bruene,

Detaljer

Brandangersundbrua lett og lekker nettverksbuebru

Brandangersundbrua lett og lekker nettverksbuebru Brandangersundbrua lett og lekker nettverksbuebru av dr. ing. Rolf Magne Larssen fra Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS Presentasjon på Norsk Ståldag 2006 12. oktober 2006 Hvor? Hvor? Hvor? Hva? Brukryssing med

Detaljer

Kontraktsdokumenter for mindre og enkel utførelsesentreprise basert på NS Entreprise Rørosbanen Overgangsbru Åset

Kontraktsdokumenter for mindre og enkel utførelsesentreprise basert på NS Entreprise Rørosbanen Overgangsbru Åset Side: av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORIENTERING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Breivika Nord DOKUMENTKODE 711865-RIG-NOT-002 EMNE Etablering av mudringsrenne TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tromsø Havn OPPDRAGSLEDER Erlend B. Kristiansen KONTAKTPERSON Erling Bangsund

Detaljer

NOTAT Side 1. Alt 1.1: Elstad

NOTAT Side 1. Alt 1.1: Elstad NOTAT Side 1 K010 Alt 1.1: Elstad Kulvert med antatt lysåpning 6.0x4.9m Antatt kulvertlengde 20m, dette gir et areal på 120m 2 Beliggenhet pnr. 50-250 må avklares i forbindelse med uforming av lokalvegsystemet

Detaljer

Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal - Tiltak eksisterende veg

Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal - Tiltak eksisterende veg 1 Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal - Tiltak eksisterende veg Asplan Viak AS Dato: 12.10.2012 Asplan Viak as DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Statens vegvesen Rapportnavn: Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal

Detaljer

Statens vegvesen Region Midt. Sande Fastlandssamband (AAJ prosjektnr. 10679)

Statens vegvesen Region Midt. Sande Fastlandssamband (AAJ prosjektnr. 10679) Statens vegvesen Region Midt Kontrakt 2008/239657 Tilleggsavtale F1-009 Sande Fastlandssamband (AAJ prosjektnr. 10679) 0 02.11.2009 Forprosjekt AHN SFE SFE - 12.10.2009 Foreløpig utkast AHN Init. Rev Dato/Date

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Statens vegvesen Region øst A0-1 E16/Rv2 Kongevegen Tjernsbergs veg Forarbeider A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region øst A0-1 E16/Rv2 Kongevegen Tjernsbergs veg Forarbeider A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region øst A0-1 A0 Forside og innholdsliste 2014-05-26 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Tilbudsnummer: 2014/066160 Statens vegvesen Region øst A0-2 A0 Forside og innholdsliste 2014-05-26

Detaljer

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak

Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak Finansieringsmodell for utvikling av Vestby sentrum Vedlegg 2: Beskrivelse av kostnadskalkyler for fellestiltak 16.6.2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 20.05.2016 Skrevet

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Geoteknisk kategori og -konsekvensklasse GS-BRU, NUMEDALEN. FUNDAMENTERING

NOTAT. 1. Generelt. 2. Geoteknisk kategori og -konsekvensklasse GS-BRU, NUMEDALEN. FUNDAMENTERING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350003526, GS-bru, Numedalen Statens vegvesen, Region Nord G-not-001 Kjetil Løding, Statens vegvesen, Region Nord Fra Kopi Morten Tveit Knut Gjerding-Smith, Haug og Blom-Bakke

Detaljer

Jernbaneverket BRUER Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

Jernbaneverket BRUER Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: Overgangsbruer Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Fri høyde under konstruksjon...2 2 REKKVERK MED BESKYTTELSESSKJERM PÅ BRUER OVER ELEKTRIFISERT JERNBANE...3 2.1 Generelt...3 2.2 Kryssing av elektrifisert

Detaljer

Tverrforbindelse Losen- Ler

Tverrforbindelse Losen- Ler E 6 Røskaft- Skjerdingstad Tverrforbindelse Losen- Ler Vurdering av forkastede løsninger Kommune: Melhus Region midt Trondheim kontorsted UTFYLLENDE ALTERNATIVSVURDERING VEDRØRENDE TVERRFORBINDELSEN FRA

Detaljer

VEDLEGG A3 Brukonstruksjon Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A3 Brukonstruksjon Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A3 Brukonstruksjon Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

Kvam Herad INDUSTRIAREAL ÅLVIK. Utgåve: 2 Dato: 2009-03-31

Kvam Herad INDUSTRIAREAL ÅLVIK. Utgåve: 2 Dato: 2009-03-31 INDUSTRIAREAL ÅLVIK Utgåve: 2 Dato: 2009-03-31 INDUSTRIAREAL ÅLVIK 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: INDUSTRIAREAL ÅLVIK Utgåve/dato: 2 / 2009-03-31 Arkivreferanse: - Oppdrag: 520480 Oppdragsskildring:

Detaljer

Østre tangent Nordenga bru

Østre tangent Nordenga bru Nordenga bru v/kåre Johan Kirkevik E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen Etappe 1 Ortofoto viser utbygging etappe 1 Her inngår hovedarbeidene på Havnelageret, senketunnelen og Sørenga samt tekniske

Detaljer

Prosjekt: Bru Side E1.1

Prosjekt: Bru Side E1.1 Prosjekt: Bru Side E1.1 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Komplett rigg og drift av arbeidene. Skal også inkludere alle nødvendige

Detaljer

Tverlandsbrua. Odd-Magne Rognan Statens vegvesen Reg nord

Tverlandsbrua. Odd-Magne Rognan Statens vegvesen Reg nord Tverlandsbrua Odd-Magne Rognan Statens vegvesen Reg nord Asmund Sveen Aas-Jakobsen Tverlandsbrua Inngår i prosjektet Vegpakke Salten Brua er hoveddel av delprosjektet Rv. 80 Løding Vikan Organisasjon Byggherre

Detaljer

Statens vegvesen Region øst A0-1 E16/Rv2 Kongevegen Tjernsbergs veg. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region øst A0-1 E16/Rv2 Kongevegen Tjernsbergs veg. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region øst A0-1 A0 Forside og innholdsliste 2015-05-26 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Hovedentreprise Tilbudsnummer: 2014/156110 Maldokumentversjon 2013-06-03 Statens vegvesen

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG STORE KVALFJORD VEG TIL BIA

KOSTNADSOVERSLAG STORE KVALFJORD VEG TIL BIA Beregnet til Alta kommune Dokument type Kostnadsoverslag Dato 23-09-2016 KOSTNADSOVERSLAG STORE KVALFJORD VEG TIL BIA KOSTNADSOVERSLAG VEG TIL BIA Revisjon Dato 23-09-2016 Utført av Øyvind Heimstad Kontrollert

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Tilstandsvurdering eksisterende bru NY GEITHUS BRU LEVETIDSKOSTNADER FOR ULIKE ALTERNATIVER-REVIDERT

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Tilstandsvurdering eksisterende bru NY GEITHUS BRU LEVETIDSKOSTNADER FOR ULIKE ALTERNATIVER-REVIDERT NOTAT Oppdrag Ny Geithus bru Levetidskostnader for ulike alternativer Kunde Modum kommune Notat nr. 02 Til Harald Silseth Fra Kopi Rambøll NY GEITHUS BRU LEVETIDSKOSTNADER FOR ULIKE ALTERNATIVER-REVIDERT

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Elgeseter bru Elgeseter bru Elgeseter bru bygd 1949-51 Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Bredde = 23.40 m fordelt på 2 gangbaner à 3.15 m og 5 kjørefelt à 3.10 m. 4 slakkarmerte bjelker c/c 5.5 m understøttet

Detaljer

VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING

VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING DETALJREGULERING Høringsutgave FORSIDEBILDE OPPDATERES TORSDAG I NESTE UKE VED LEVERING VEDLEGG A11 Geoteknisk rapport Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Region vest Stavanger

Detaljer

Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden.

Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Utredning Statens vegvesen Rv. 999 Sletta - Plassen Eksempel 1: - Lite prosjekt - Elementbasert - Hurtigkalkyle Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Kontrollnivå: Prosjektets Anslag 31. desember 2010

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Minste avstand jernbane - vei Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER OG BEGREPER...4 2.1 Jernbanespor...4 2.2 Veier...4 2.3 Avstanden mellom jernbanespor og vei...4 3 MINSTE AVSTANDER SPORMIDT-VEIKANT...6

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 REGULERINGSPLAN FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM ::: Sett

Detaljer

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14 RAPPORT RoAF Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan Geoteknisk rapport 111239r2 RAPPORT Prosjekt: Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Dokumentnavn: Reguleringsplan Dokumentnr: 111239r2 Dato: Kunde:

Detaljer

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 Rev. 25.05.09 PLANBESKRIVELSE 1.1 Dagens situasjon Eksisterende rv 30 på den planlagte vegparsellen har dårlig kurvatur, vegen er smal og har dårlige

Detaljer

Ny bru Kleppevegen Nome kommune

Ny bru Kleppevegen Nome kommune Ny bru Kleppevegen Nome kommune Side E1 Sted : 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER a) Alle forberedende og generelle arbeider for vedlikehold av brua som ikke er inkludert under andre elementer

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Fv. 30 Sokna Bru - Rehabiliteringstiltak

Statens vegvesen Region midt D1-1 Fv. 30 Sokna Bru - Rehabiliteringstiltak D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbok R761 «Prosesskode 1-Standard beskrivelsestekster

Detaljer

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form)

Delarbeider/prosesser Pris/enhet Pris Mengde. Forstøtningsmurer mot terreng (betong) Forstøtningsmur såle mot terreng (betong, armering, form) Profil 0-160 Graving, fylling, tilpasninger under/ved overbygning veger kr/m3 30 1 156 34 680 21.1 Vegetasjonsrydding RS 30 000 30 000 27.3 Masseflytting av fjell fra sidetak (evt. fra øvrige byggetrinn)

Detaljer

Rv.41/ rv. 451 - Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik

Rv.41/ rv. 451 - Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik FAGRAPPORT Geoteknikk Rv.41/ rv. 451 - Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik Region sør Oppdragsnr.: 5135506 Rev: 00 Dato: 2014-09-01 Beskrivelse: Til oppdragsgiver Utarbeidet: AnBra Fagkontroll: GuH

Detaljer

Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør

Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør Kommune(del)plan Statens vegvesen Rv 560 Viset - Sjøholt Børdalslinja alt C sør Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden. Planleggingsnotat 29. mai 2015 Planleggingsnotat Revisjonsdato: (Ikke revidert) Rapportdato:

Detaljer

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ

Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Skedsmo kommune Planavdelingen Billingstad 6. november 2015 Vedrørende rassikring og støy-/støvdempingstiltak ved Tuterud og Jogstad - Anmodning om behandling av justert alternativ Det vises til forslag

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Meldingen ligger ute til offentlig ettersyn frem til 24.02.05.

Detaljer

FEBRUAR 2016 LØRENSKOG KOMMUNE FORPROSJEKT KULVERT UNDER JERNBANEN V/ØDEGÅRDEN

FEBRUAR 2016 LØRENSKOG KOMMUNE FORPROSJEKT KULVERT UNDER JERNBANEN V/ØDEGÅRDEN FEBRUAR 2016 LØRENSKOG KOMMUNE FORPROSJEKT KULVERT UNDER JERNBANEN V/ØDEGÅRDEN ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2016 LØRENSKOG

Detaljer

NY GS-VEG SIGERFJORD GEOTEKNISK RAPPORT

NY GS-VEG SIGERFJORD GEOTEKNISK RAPPORT Oppdragsgiver Sortland kommune Rapporttype Geoteknisk vurderingsrapport 22.2.2016 NY GS-VEG SIGERFJORD GEOTEKNISK RAPPORT 2 (12) GS-VEG SIGERFJORD Oppdragsnr.: 1350010888 Oppdragsnavn: GS-veg Sigerfjord

Detaljer

E18 Retvet-Vinterbro

E18 Retvet-Vinterbro Region øst E18 Ørje-Vinterbro Januar 2014 E18 Retvet-Vinterbro Forprosjekt - E18 Nygård-Vinterbro Statens vegvesen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Oppdrag: 532554 E18 Retvet - Vinterbro

Detaljer

TREBRUER. www.sweco.no

TREBRUER. www.sweco.no TREBRUER www.sweco.no INNHOLD TREBRUER Ver.10 14.08.2015 3 ORIENTERING...4 FJELL-LEET BRU...5 SUNDBYVEIEN BRU...6 SKOGSRUD BRU...7 HANSABRON, KALMAR...8 PUTRAJAYA GS-BRU...9 DALENBRUA... 10 KJØLLSÆTERBRUA....

Detaljer

E134 Damåsen - Trollerudmoen

E134 Damåsen - Trollerudmoen E134 Damåsen - Trollerudmoen Brukonferansen 2016-11-08 John Are Hårstad-Evjen 1 E134 Damåsen Saggrenda Byggherre: Statens Vegvesen Region Sør Lengde: 13 200 m Totalkostnad: 4,20 mrd. NOK Finansiering:

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Brandangersundbrua utfordrende design og montering

Brandangersundbrua utfordrende design og montering Brandangersundbrua utfordrende design og montering av dr. ing. Rolf Magne Larssen fra Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS Presentasjon på Norsk Ståldag 2010 28. oktober 2010 Hva? Brukryssing med nettverksbue Hovedspenn

Detaljer

FORSIDE BØYELISTER Prosjekt : 04-1725 Parsell : E16, Kongevegen - Masterudvegen Konstruksjon : Vingersnoret bru BØYELISTER Tilhørende tegninger : s. 101-118 Vingersnoret bru K200-021 - K200-026 REVISJON

Detaljer

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier INNHOLD 0. Forord 1. Bakgrunn og hensikt 2. Eksisterende forhold 3. Dimensjoneringskriterier 3.1 Planforutsetninger med beskrivelse av skisseforslaget 4. Anleggsgjennomføring 4.1 Utfylling for bane i sjøen

Detaljer

TS-revisjon Reguleringsplan

TS-revisjon Reguleringsplan Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Februar 2014 TS-revisjon Reguleringsplan Fv.410 Gang- og sykkelveg Møklegård-Øyenkilen DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 410 gang- og sykkelveg Møklegård

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Radøy sokn. Anskaffelsen vil bli administrert av Multiconsult.

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Radøy sokn. Anskaffelsen vil bli administrert av Multiconsult. NOTAT OPPDRAG Stabilisering av Manger kirke DOKUMENTKODE 615793-RIB-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Radøy sokn OPPDRAGSLEDER Åse Lyslo Døssland KONTAKTPERSON Audun Sylta SAKSBEH KOPI ANSVARLIG

Detaljer

VEDLEGG 2 VEDLEGG 2. Forprosjektrapport konstruksjoner

VEDLEGG 2 VEDLEGG 2. Forprosjektrapport konstruksjoner VEDLEGG 2 Forprosjektrapport konstruksjoner STATENS VEGVESEN REGION VEST E39 OSBANEN FANAVEGEN - APELTUN UTVIDELSE GS-VEG PÅ EKSISTERENDE BYBANEBRO APELTUN OG KJØREBRO HAREVEGEN FORPROSJEKT Bergen, mai

Detaljer

Geoteknikk. Fv 222 Furnesvegen x Ringgata Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Fv222 hp 03 m 1500

Geoteknikk. Fv 222 Furnesvegen x Ringgata Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Fv222 hp 03 m 1500 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk 2014-12-17 Geoteknikk Fv 222 Furnesvegen x Ringgata Grunnundersøkelser Fv222 hp 03 m 1500 Ressursavdelingen Nr. 2014070242-29 n s e

Detaljer

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD:

H C -- 101. Plan og profil Ljøkel H C -- 101 ANBUDSTEGNING. V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: V1 V2 For trasé mellom V2 og V3 V3 gjelder tegning HC120. MERKNAD: Terreng i lengdeprofil mellom profil 467 og 700 er basert på 5 m koter, tett løvskog gjorde innmåling umulig. Eksisterende terreng kan

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

KONTAKTLEDNINGSANLEGG

KONTAKTLEDNINGSANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG av Bjørn Ivar Olsen, ETE bygger på tidligere forelesning av Frode Nilsen, (versjon: TI02a), senere revidert av Hege Sveaas Fadum og Thorleif Pedersen. 1 av 46 INNHOLD: Introduksjon/hensikt

Detaljer

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg

Trondheim kommune. OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning SIGN : vg OPPDRAGSGIVER : TEGNING NR. : Trondheim kommune OPPDRAG : OPPDRAGSNR. : DATO : 26.01.10 Forprosjekt Fossumdalen, PS og dykkerledning 2230053 SIGN : vg UTBYGGINGSETAPPE : ENDRET ENHETSPRISER VA- ANLEGG

Detaljer

Rindal Kommune Gang og sykkelbro over Surna, Rindal

Rindal Kommune Gang og sykkelbro over Surna, Rindal .8 / 7 85 67, Rindal Kommune Gang og sykkelbro over Surna, Rindal Forprosjekt 10.09.10 Plan 1:100 ARK RIB Arne Eggen Arkitekter A/S Haug og Blom-Bakke AS Gang-og sykkelbro over Surna, Rindal kommune Forprosjekt

Detaljer

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon Geoteknikk Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011170142-12 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

R.1692 Tiller øst. Skibru

R.1692 Tiller øst. Skibru Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1692 Tiller øst. Skibru 14.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal bygges ny skibru fundamentert på 4 søyler og landkar på Tiller Øst. I den forbindelse

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

Underbygning/Prosjektering og bygging/gjerder

Underbygning/Prosjektering og bygging/gjerder Underbygning/Prosjektering og bygging/gjerder Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Underbygning Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang 2 Krav til gjerdehold 2.1 Gjerdeplikt 2.2

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Prosjekt Reguleringsplan E6 Mære. Forprosjekt konstruksjoner Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Prosjekt Reguleringsplan E6 Mære. Forprosjekt konstruksjoner Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Prosjekt 960272 Reguleringsplan E6 Mære Forprosjekt konstruksjoner Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider

Detaljer