1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2014-2017"

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 145/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/ Org.enhet Plan og økonomi Møtedato Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtak: ØKONOMIPLAN /ÅRSBUDSJETT Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2014 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. b) Investeringsbudsjett 2014 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2014 fastsettes kroner, - inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2014 fastsettes til kroner. I tillegg kommer driftstilskudd på kroner til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2014 fastsettes til kroner. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2014 fastsettes til kroner. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2014 fastsettes til kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Tilskudd kapital (godkjente investeringer 2013): Drift gravferdsformål Sum I tillegg dekker Drammen kommune 100 % av Drammen Kirkelige Fellesråd sin reguleringspremie. (Jfr. samarbeidspartienes forslag 12) Side 1 av 27

2 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2014 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2014 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2014 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2014 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2014 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2014 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 8. Budsjett 2014 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplan I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2014 til investeringsformål på kroner : a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammen Parkering KF kr e) Drammensbadet KF kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 10. Det settes en låneramme for Startlån (til videreutlån) på kroner Rådmannen gis i tillegg fullmakt til å refinansiere inntil kroner av lånerammen for 2013 i Husbanken. 11. For inntektsåret 2014 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. Side 2 av 27

3 12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2014 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 3,0 prosent. 13. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere innenfor en ramme på 15 millioner kroner per år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. De konkrete bevilgningene fastsettes i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene. 14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen fra , jfr. vedlegg 13 til økonomiplan Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert selskapsavtale for Legevakta i Drammensregionen IKS, jfr. vedlegg 14 til økonomiplan Side 3 av 27

4 Tilleggsforslag fra samarbeidspartiene (Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti) Programområde 01 Barnehage Vedtak 1: Kommentar: Med bakgrunn i suksessen med gratis kjernetid, og den høye andel barn i bydelene som går i barnehage, ønskes det å se på hvordan vi bruke erfaringene opparbeidet her for å øke antall barn i barnehagene i hele byen. Vedtak: Rådmannen bes fremme sak om tiltak som kan settes inn for å få flere barn i barnehagene i Drammen. Programområde 02 Oppvekst Vedtak 2: Kommentar: I Drammen er det mange ulike foreninger som på forskjellige måter gjør hverdagen lettere for familier som lever i fattigdom. Kommunen har og ulike forebyggende tiltak, det er tiltak for å støtte familien gjennom hverdagen og tiltak for å hjelpe de ut av situasjonene de befinner seg i. Det er viktig at Drammen bystyre sikrer at alle gode krefter jobber sammen for på best mulig måte å hjelpe familiene det gjelder. Vedtak: Rådmannen bes om å fremme sak som belyser hva som gjøres for å hjelpe familier i fattigdom og hvilke forbedringstiltak som kan settes inn. Saken skal bla. evaluere tiltak kommunen selv gjennomfører, tiltak de støtter økonomisk og hva frivillige organisasjoner gjør. Gode eksempler fra andre kommuner bør vurderes. Vedtak 3: Ressurskrevende tjenester redusert kompensasjonskrav. Rammen styrkes med kr 1 mill. for å kompensere for reduserte statlige bevilgninger slik at tjenesten opprettholdes. Vedtak 4 Det bevilges kr. 2,6 mill. for fortsatt å kunne ta i mot 15 enslige mindreårige flyktninger pr år. Rammen økes tilsvarende. Side 4 av 27

5 Vedtak 5: Barnas stasjon. Bidraget til Barnas stasjon økes med kr ,- ved styrking av rammen. Programområde 04 Byutvikling. Vedtak 6: Rådmannen bes fremme sak hvor kommunen utreder mulige kollektiv- og bybanetraseer som binder kommunene sammen i et Buskerudby-perspektiv. Hensikten er å holde progresjon i planene om bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Det er ikke ønskelig å omgjøre viktige transportårer til egne kollektivfelt før et helhetlig alternativt veinett er på plass. Vedtak 7: Rådmannen bes om å legge fram en sak som viser hvordan kommunen aktivt kan drive strømbesparende tiltak. Saken skal vise hvordan etablerte og nye teknologier for strømsparing kan gjøre kommunen kostnadseffektiv og miljøvennlig. Det oppfordres til å bruke fylkets kompetanse i utviklingsavdelingen for å få innspill til utviklingen av ny teknologi, som for eksempel strømproduserende matter av typen Waydip. Programområde 05 Helse og omsorg. Vedtak 8: Kommentar: Fokus i Helse og omsorgspolitikken er livskvalitet og mestring for brukerne i vår kommune, og våre brukere skal ha en forsvarlig tjeneste fra kommunen. Et av målene med Samhandlingsreformen er at innbyggerne skal kunne bo hjemme lengre. Her er rehabilitering et viktig satsningsområde hvor vi må lykkes og som er et prioritert område i Vi skal ha fokus på rask og riktig rehabilitering for pasienter som blir skrevet ut av sykehuset slik at de kan flytte tilbake til hjemmet sitt etter opptrening. Drammen har en god omsorgssektor, og Drammen kommune leverer en effektiv tjeneste. For å oppnå gode tjenester er det viktig med fleksibel og riktige innsats til rett tid, og vi støtter rådmann i arbeidet med en løpende tjenestetilpasning slik at vi kan oppnå mer omsorg innenfor rammene. Brukerens behov skal alltid stå i sentrum. Tilpasning og god administrasjon betyr også mer brukerkontakt, og Rådmannen bes om å fortsette arbeidet med å styrke ledelse og organisasjonsutvikling i tjenesten. Vi ser behov for flere omsorgsboliger med og uten betjening, og som en hjelp til en mer effektiv arbeidsdag for de ansatte, er det viktig at Drammen Eiendom har fokus på å kjøpe boliger i nærheten av hverandre. Dette vil minske transporttiden mellom hver bruker. Side 5 av 27

6 Vi ser fram til et formalisert samarbeid med frivillige organisasjoner innenfor helse, sosial og omsorg. Velferdsteknologiske hjelpemidler er et egnet virkemiddel for å tilpasse omsorgstilbudet ut fra den enkeltes behov, hvor målet er å tilby gode kommunale helse- og omsorgstjenester. Foreslått investeringsramme dekker dette. Vedtak: 1. Gebyr for trygghetsalarm økes ikke i 2014 og blir derved samme gebyr som i Rammen økes med kr 10 mill. som reserve for å møte uforutsette hendelser. Vedtak 9. Rådmannen bes fremme sak om hvordan skape mer daglig aktivitet og deltagelse for brukere på sykehjem, omsorgsboliger og daghjem. Et vurderingsmoment er utvidet engasjement for aktivitetskoordinator. Vedtak 10: Rådmannen bes fremme sak om muligheter for hvordan pensjonister med fagutdanning, som ønsker å jobbe i kommunen, kan inkluderes i vikarordningen. Programområde 06 Kultur. Vedtak 11: Det bevilges kr ,- til 17. mai komiteen for ekstra aktiviteter i forbindelse med Grunnlovsjubileet som en engangsbevilgning. Vedtak 12: Følgende legges til grunn for driftstilskuddet til Drammen kirkelige fellesråd: 1. Driftstilskuddet skal i 2014 gjennomføres ihht. tab. 5 (Rådmannens tekstforslag). Uendret samlet ressursbruk religion og livssyn. Deflatorregulert. I tillegg dekkes 100 % av reguleringspremien for pensjon med økning av rammen. Forslag: (Justert forslag til vedtak pkt. 2g i rådmannens innstilling) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2014 fastsettes til kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Tilskudd kapital (godkjente investeringer 2013): Drift gravferdsformål Sum ,- Side 6 av 27

7 I tillegg dekker Drammen kommune 100 % av Drammen Kirkelige Fellesråd sin reguleringspremie. 100 % dekning av reguleringspremie er beregnet å gi et salderingsbehov på kr I løpet av 2014 utredes ny ordning i samarbeid mellom kommunen og kirken. Saken behandles politisk gjennom komiteen til bystyret. 3. Drammen kommune inviterer Den norske kirke til å bli med og søke om å bli prøvekommune for prosjekt statlig finansiering. Vedtak 13: Megabandet gis en tilleggsstøtte på kr ,- til instruktørstøtte ved økning i rammen. Vedtak 14: SIF IFU gis en tilleggsbevilgning på kr ,- til instruktørstøtte ved økning i rammen. Programområde 10 Politisk styring. Vedtak 15 Bydelskonferanser: Rådmannen bes om å legges fram en sak hvor det utredes alternative modeller til bydelskonferansene, som kan gi et mer levende bydelsdemokrati. Programområde 11 Vei, natur og idrett Vedtak 16. Styrket veivedlikehold: Veivedlikeholdet styrkes med kr 3 mill. med samme prioritering som i Rådmannens forslag slik at noe av etterslepet blir tatt igjen. Vedtak 17: Rådmannen bes om å legge fram sak hvor kommunen utreder tiltak for å redusere veisalting. Vedtal 18: Det bevilges kr ,- ved økning i rammen for å sikre full utbetaling av refusjon hallleie for unge brukere. Side 7 av 27

8 Vedtak 19. Idrettsanlegg: Forutsetninger: Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert. Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier noe annet. Budsjetterte investerings rammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg. Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen. Rimeligere idrettsanlegg Rådmannen bes fremme sak om utvikling av modeller for om mulig å bygge rimeligere idrettsanlegg enn det Drammen gjør i dag. Utredning av IK/OFS investeringsmodell. Rådmannen bes fremme sak om OFS modell kan legges til grunn for samarbeid om finansiering og drift av enkelte utvalgte fremtidige idrettsanlegg. I saken må det legges til grunn at samarbeide skal baseres på bindene avtaler mellom partene og at det er Drammen kommune som i utgangspunktet står som eier av anlegget. Foreslått tillegg i investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet i 2014 styrkes med kr 1 mill. for å sikre planlegging og oppstarts bevilgning til prioritet 1 anlegg. Øvrige investeringer legges inn i investeringsrammene ved behandlingen av Budsjett og økonomiplan basert på bystyrebehandlet Idretts- og friluftslivsplan, Skolebehovsanalyse 2014 og sak om OFS modell. Tilbakemelding gis i 1. tertial Prioriterte anlegg i Økonomiplanperioden. 1. Paralellplanlegging av de nye hallene ved skolene Brandengen, Øren og Fjell (del av Fjell 2020). Iverksetting først av den hallen som er klar til å startes opp først. Mål tas i bruk i løpet av Oppstarts midler i De øvrige hallene forutsettes åpnet i løpet av økonomiplanperioden. Ny Ørenhall forutsettes brukt både av Børresen og Øren skole. 2. Øren kunstgress og is. Mål: Tas i bruk i Oppstartsmidler i Fotballhall Åssiden. Forutsettes å kunne brukes som gymsal for skolen uten ekstra påbygg. Mål:Tas i bruk mot slutten av økonomiplanperioden. 4. Interkommunalt kunstgress/is på Konnerud. Mål: Oppstarts bevilgning i Side 8 av 27

9 5. Andre føringer: Treningshall for isidretter avklares i Planlegging av Nye Marienlyst skal skje i nært samarbeid med idretten representert ved DIR og Bik. Ny friidrettsbane må tas i bruk før den gamle nedlegges. Drammenshallen skal betjene skoler og idretten til ny hall er reist. Vedtak 20: Strømsgodset IF er en av byens beste omdømmebygger. Etter suksessen i eliteserien har Strømsgodset mulighet til å kvalifisere seg til Champion League-spill i Dette vil kreve en del tilpassing og tilrettelegging på Marienlyst stadion for å tilfredsstille kravene fra UEFA. Det er viktig for klubben og byen at Strømsgodsets hjemmekamper kan spilles på Marienlyst stadion. Rådmannen bes derfor å gå i dialog med Strømsgodset Toppfotball for å komme frem til løsninger så SIF kan spille sine hjemmekamper på Marienlyst Stadion. Eventuell sak om økonomisk støtte legges frem for Formannskapet. Vedtak 21: Videreføring av tilbudet til barn og unge på Killingen og fornyelse av leieavtalen Kirkens bymisjon, Drammen og Opland Turistforening og Buskerud Idrettskrets driver et godt arbeid for barn og unge, spesielt vanskeligstilte, på Killingen. Bystyret ber om at rådmannen i samarbeid med Drammen Eiendom KF legger til rette for å videreføre dette verdifulle opplegget for barn og unge. Vedtak 22: Under nærmiljøanlegg og lekeplasser skal det presiseres at midlene også kan disponeres til anlegg og lekeplasser i natur. Vedtak 23: Under sammenhengende turveier langs Drammenselva presiseres det at midlene også kan brukes til å styrke turtraseene fra elva og ut mot grønn struktur/markaområdene. Vedtak 24: Det legges fram en sak som viser planer for igangsetting av et kartleggingsarbeid som skal avdekke sårbare arter og naturtyper i kommunen. Kartleggingen skal danne grunnlag for en handlingsplan for ivaretakelse av sårbare arter og naturtyper. Side 9 av 27

10 Programområde 12 Grunnskole. Vedtak 25: Det legges til grunn til at statlige midler til Fjell 2020 benyttes til ulike tiltak på Galterud som leksehjelp, økt sosialpedagogisk innsats og fritidskoordinator. Det utredes og testes hvordan en fritidskoordinator kan fungere som et bindeledd mellom skolen og det frivillige til det beste for barn og unge på Fjell. Ordningen skal evalueres etter to år. Vedtak 26: Det settes av ,- til leksehjelp på Marienlyst ungdomsskole. Økt ramme. Vedtak 27: Rådmannen bes fremme sak om forsøk på nivådeling i basisfagene. Vedtak 28: Rådmannen bes fremme en sak om å vurdere mulighetene for å videreføre dialogforum for ungdom via ekstern finansiering. Vedtak 29: Rådmannen bes fremme sak om evaluering av dagens SFO-tilbud med forslag om tiltak for forbedringer. Programområde 13. Sosial. Vedtak 30. Videreføring av tjenestene frivillige organisasjoner står for i rusomsorgen: Tjenestene videreføres. Statsbudsjettet/prosjektmidler forutsettes å dekke videreføringen av det tilbudet som frivillige organisasjoner(frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Røde kors og Blå kors m.fl.) utfører. Vedtak 31. Betzy Krisesenter: Det bevilges kr ,- i utvidet støtte til senteret under forutsetning av at de andre kommunene følger opp med sine forpliktelser. Side 10 av 27

11 Saldering: Drammen bykasse - driftsbudsjettet Mill 2014-kroner Oppvekst 3,750 3,750 3,750 3, Helse og omsorg 10, Kultur 0,250 0,100 0,100 0, Samferdsel og fellesarealer 3,250 3,250 3,250 3, Grunnskole 0,250 0,250 0,250 0, Sosiale tjenester 0,500 0,500 0,500 0,500 Sum endringer P1-P14 18,000 7,850 7,850 7,850 Finansielle poster netto 0,242 1,218 1,874 2,717 Netto driftsresultat 18,242 9,068 9,724 10,567 (+ er forverring) Overføring til investeringsbud -18,300-9,068-9,724-10,567 Avsetning disposisjonsfond 0,058 - Årsresultat (til disposisjon) 0,000 0,000 0,000 0,000 Drammen bykasse -investeringsbudsjettet Mill 2014-kroner Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet (reduksjon) 18,300 9,068 9,724 10,567 Eksterne låneopptak investeringer (økning) -18,300-9,068-9,724-10,567 Sum endringer P1-P14 0,000 0,000 0,000 0,000 Side 11 av 27

12 Tabeller til bystyrets vedtak I. Drammen bykasse driftsbudsjett (Jfr. vedtaket pkt. 2a) Side 12 av 27

13 II. Drammen Bykasse investeringsbudsjett (jfr. vedtaket pkt. 2b) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehager 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Oppgradering inventar og utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering uteområder 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Strømsø barnehage - inventar og utstyr 2,0 03 Samfunnssikkerhet - 2, ,0 Oppgradering tilfluktsrom 2,0 2,0 (Finansieres ved bruk av Tilfluktsromfondet) 04 Byutvikling 49,0 16,0 19,0 4,0 4,0 43,0 Knutepunktsutvikling 10,0 5,0 10,0 15,0 Samarbeidsprosjekt med andre utbyggere (tilsagnsramme 15 mill. kr pr. år) - Rehabilitering bybrua - sluttoppgjør 35,0 2,0 2,0 Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 5,0 5,0 10,0 Fjell parker/lekeplasser/gangveier (foreløpige avsetninger - statlige midler kommer i tillegg) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 05 Helse og omsorg - 12,4 12,2 12,0 12,0 48,6 Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene 2,3 2,1 1,9 1,9 8,2 Velferdsteknologi 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 06 Kultur og fritid - 1,4 1,4 1,4 1,4 5,6 Oppgradering av utstyr - samlepott kultur 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 Biblioteket - oppgradering av utstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 2, Ledelse, org., styring - 27,9 23,0 21,4 23,9 96,2 Nye informasjons- og styringssystemer 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Nytt lønn- og personalsystem (netto behov) 1,2 1,2 IKT Helse og omsorg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering IKT-verktøy Oppvekst 1,5 1,5 PC-ordning politikere 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 7,5 7,5 7,5 10,0 32,5 IKT Kultur/Biblioteket 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 Digitalisering av gravplasser 0,8 0,8 1,6 Rådhuset som møteplass - inventar og utstyr 3,0 3,0 Side 13 av 27

14 Mill kroner Tidl. bevilget Sum Samferdsel og fellesarealer 3,0 50,5 45,0 44,0 43,5 183,0 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Oppgradering infrastruktur vei 21,0 21,0 21,0 21,0 84,0 Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Sammenhengende turveier langs Drammenselva 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Planlegging idrettsanlegg prioritet 1 1,0 1,0 Dekkeutskifting kunstgressbaner 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Oppgradering av gatelys - lavenergi 3,0 5,0 1,0 6,0 Overvannsstrategi 0,5 0,5 Skilting av gang-, sykkel- og turveier 0,5 0,5 0,5 1,5 12 Grunnskole - 22,0 5,0 5,0 5,0 37,0 Oppgradering inventar og utstyr 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Åskollen skole - inventar og utstyr 5,0 5,0 Konnerud skole - inventar/utstyr nybygg 2,0 2,0 Frydenhaug skole - inventar og utstyr 10,0 10,0 14 Vann og avløp - 116,0 116,0 116,0 116,0 464,0 Tiltak vannforsyning 37,0 37,0 37,0 37,0 148,0 Avløp - oppgradering Solumstrand r.a. /sluttfin. - Tiltak avløp 73,0 73,0 73,0 73,0 292,0 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Sum investeringer 54,0 252,2 225,6 207,8 209,8 895,4 Sum investeringer ekskl. vann/avløp 54,0 136,2 109,6 91,8 93,8 431,4 Side 14 av 27

15 Salderingsskisse Drammen bykasses investeringsbudsjett Mill kroner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 252,2 225,6 207,8 209,8 895,4 Videreutlån av Husbankmidler 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0 Avdragsutgifter videreutlån 34,0 42,6 50,4 57,3 184,3 Avsetning ubundet investeringsfond 2,2 2,2 2,2 2,2 8,8 Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP) 11,0 11,0 11,0 11,0 44,0 Sum anvendelse av midler 0,0 419,4 401,4 391,4 400, ,2 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet -54,0-70,0-80,3-79,5-283,8 Statstilskudd 0,0 Momskompensasjon investeringer -20,9-17,6-14,8-15,1-68,4 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Mottatte avdrag videreutlån -34,0-42,6-50,4-57,3-184,3 Bruk av Tilfluktsromfond (bundet fond) -2,0-2,0 Bruk av ubundet investeringsfond -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Eksterne låneopptak til videreutlån -120,0-120,0-120,0-120,0-480,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. lån invest. -235,3-254,6-269,9-276, ,1 Eksterne låneopptak investeringer -184,1-146,8-121,5-124,0-576,4 Sum anskaffelse av midler -419,4-401,4-391,4-400, ,5 Side 15 av 27

16 III. Drammen Eiendom KF investeringsbudsjett (jfr. vedtaket pkt. 3b) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehager 16,0 16,0 40,0 50,0 30,0 136,0 Strømsø barnehage - inventar og utstyr 2,0 Strømsø barnehage - utvidelse 13,0 2,0 2,0 Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 1,0 4,0 25,0 20,0 49,0 Etablering nye barnehageplasser 5,0 20,0 20,0 45,0 Oppgradering av bygningsmassen 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 02 Oppvekst 4,0 20,0 14, ,3 Utvidelse av barnebolig (inntil 14 plasser) 4,0 20,0 14,3 34,3 05 Helse og omsorg 4,0 15,0 24,0 107,0 107,0 253,0 Drammen Helsehus 4,0 9,0 98,0 98,0 205,0 Kjøp av omsorgsboliger 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Oppgradering av bygningsmassen 10,0 10,0 4,0 4,0 28,0-06 Kultur og fritid - 2,7 2,7 2,7 2,7 10,8 Oppgradering av bygningsmassen 2,7 2,7 2,7 2,7 10,8 07 Ledelse, org., styring - 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 12 Grunnskole 218,6 234,1 110,0 110,0 100,0 554,1 Åskollen skole - utvidelse/ombygging 63,1 36,5 36,5 Frydenhaug skole - nybygg 142,5 110,6 110,6 Avsetning utbygging og rehabilitering skoler (Fjell skole og Brandengen skole) 8,0 40,0 100,0 100,0 100,0 340,0 Oppgradering - kapasitetsutvidelse 10,0 10,0 10,0 30,0 Konnerud skole - nybygg 5,0 28,0 28,0 Kjøsterud skole - ombygging mottakselever 9,0 9,0 13 Sosiale tjenester 41,0 51,0 26,0 26,0 26,0 129,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte inkl. "Leie til eie" 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Introduksjonssenteret - oppgradering 41,0 15,0 15,0 Christian Blomsgate gjenoppbygging 10,0 10,0 Oppgradering av boligmassen 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Drammen Eiendom KF - Ufordelt myndighetskrav 55,0 15,0 10,0 5,0 5,0 35,0 Konvertering av oljekjeler - fornybar energi 33,5 6,5 5,0 11,5 Oppgraderinger tekniske anlegg 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Andre enøk-tiltak 21,5 3,5 3,5 Drammen Eiendom KF - utvikling eiendomsmassen 25,0 65,9 35,0 5,0 5,0 110,9 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Drammen Kjøkken KF - nye lokaler, avsetninger 20,0 40,0 30,0 70,0 Buskerudvn oppgradering (Glitrevannv.) 5,0 20,9 20,9 Sum investeringer 363,6 420,2 262,5 306,2 276, ,1 Side 16 av 27

17 Salderingsskisse Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett Mill kroner Tidl. bevilget Sum Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 420,2 262,5 306,2 276, ,1 Sum anvendelse av midler 420,2 262,5 306,2 276,2 988,9 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -5,0-45,0-5,0-5,0-60,0 Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -10,0-10,0-10,0-10,0-40,0 Statstilskudd -8,3-4,0-4,0-4,0-20,3 Momskompensasjon investeringer DEKF -66,1-47,7-48,8-37,1-199,7 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -89,4-106,7-67,8-56,1-320,0 Eksterne låneopptak investeringer -330,8-155,8-238,4-220,1-945,1 Sum anskaffelse av midler -420,2-262,5-306,2-276, ,1 Side 17 av 27

18 IV. Øvrige kommunale foretak investeringsbudsjett 2014 (jfr. vedtaket pkt. 4-7) Mill kroner Tidl. bevilget 2014 Drammen Drift KF 0 2,5 Diverse utstyrsoppgraderinger 2,5 Drammen Parkering KF 1,5 1,1 Tilrettelegging for El-bil 0,2 Skilt - oppgradering 0,2 Oppgradering av automtaparken til EMV-standard 1,5 0,7 Drammensbadet KF 0,5 Oppgradering av utstyr 0,5 Sum investeringer 4,1 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF -2,5 Låneramme Drammen Parkering KF -1,1 Låneramme Drammensbadet KF -0,5 Sum finansiering -4,1 Side 18 av 27

19 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 Virkning fra (jfr. vedtak pkt. 12) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Satser 2013 Satser 2014 Inntil 2,5G kr 650 kr 670 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr kr Over 4G (tidligere over 6G) kr kr * Søskenmoderasjon for barn nr % 30 % *) Vedtatt av bystyret i sak 167/13 Programområde 03 Samfunnssikkerhet Feie- og tilsynsgebyr *) Søskenmoderasjon fra og med barn nr % 50 % Satsene gjelder per måned. Prisliste feiing: Satser 2013 Satser 2014 Vanlig skorsteinsløp (per stk). Kr 545,00 Kr 558,75 Redusert pris for feiing av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 275,00 Kr 282,50 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget ikke har vært ilgjengelig ved første fremmøte (pris uavhengig av antall fyrintgsanlegg). Dersom eier av boligenhet ved 2. gangs fremmøte av feier, ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis fyringsanlegget fortsatt ikke er tilgjengelig (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk). Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter). Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, <1 meter). Kr 350,00 Kr 358,75 Minimum Kr 545,00 Minimum Kr 558,75 Kr 950,00 Kr 973,75 Kr 117,50 Kr 120,00 Kr 107,50 Kr 107,50 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk, >1 meter, i tillegg per løpemeter). Kr 72,50 Kr 73,75 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter). Kr 160,00 Kr 163,75 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter). Kr 263,75 Kr 270,00 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time). Kr 600,00 Kr 615,00 Side 19 av 27

20 Prisliste tilsyn: Satser 2013 Satser 2014 Vanlige fyringsanlegg - gjelder ett fyringsanlegg per boligenhet Kr 1 400,00 Kr 1 435,00 Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.). Kr 707,50 Kr 706,25 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) Kr 475,00 Kr 487,50 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall fyringsanlegg). Større fyringsanlegg (per stk). Fabrikkfyringsanlegg (per stk). Minimum Kr 1 400,00 Minimum Kr 1 435,00 Kr 3 000,00 Kr 3 075,00 Kr 4 732,50 Kr 4 850,00 Ikke lovpålagte tjenester Satser 2013 Satser 2014 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). Kr 900,00 Kr 922,50 *) Satsene er inkludert mva. Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri Satser 2013 Satser 2014 Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative utgifter ved første tilsyn) kr 2 212,50 Kr 2278,75 Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) kr 493,75 Kr 508,75 Gebyr for 2. gangs tilsyn kr 1 268,75 Kr 1306,25 Programområde 05 Helse og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester Dagsenter per opphold * Trygghetsalarm per år Inntekt: Satser 2013 Satser 2014 Satser 2013 Satser 2014 Inntil 2 G kr 70 kr 72 kr kr G kr 70 kr 72 kr kr Over 3 G kr 70 kr 72 kr kr Side 20 av 27

21 Praktisk bistand per time Hjemmehjelp per time Korttidsopphold per døgn * Satser 2013 Satser 2014 Satser 2013 Satser 2014 Inntekt: Inntil 2 G kr 57 kr 59 kr 133 kr G kr 170 kr 175 kr 133 kr 137 Over 3 G kr 366 kr 377 kr 133 kr 137 G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres årlig per 1. mai) Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 170,- for tjenestemottakere med inntekt inntil 2G * Regulert av sentrale forskrifter Dette gjelder også vederlag for langtidsopphold i institusjon Programområde 06 Kultur Satser 2013 Satser 2014 Kulturskolen Årsavgift *) kr kr G60: Øvingsrom per økt (2,5 timer) kr 175 kr 180 Langtidsleie per måned kr kr *) Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3. Barn med foreldre med en samlet skattbar nettoinntekt på kr eller mindre gis friplass. Begravelser, bisettelser mv (Fellesrådet) Satser 2013 Satser 2014 Festeavgift per år, utover fredningstiden på 20 år (kister) og 15 år (urner) kr 275 kr 290 Festeavgift, navnet minnelund kr kr Programområde 07 Ledelse, org., Kart og geodatatjenester Oppretting av matrikkelenhet Satser 2013 Satser Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr Kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr Kr Side 21 av 27

22 5-3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Satser 2013 Satser 2014 Areal 0-50 m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da. Kr 980 Kr Oppretting av anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum over 2001 m3- økning per påbegynt 1000 m3 Kr Kr Oppretting av matrikkelenhet uten fullført Oppmålingsforretning Kr Kr Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum m3 Kr Kr Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m2 Kr Kr Areal m2 Kr Kr Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 - økning Kr Kr Anleggseiendom Volum m3 Kr Kr Volum m3 Kr Kr Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 - økning Kr 980 Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1 punkt Kr Kr punkter Kr Kr For overskytende grensepunkter per punkt Kr 720 Kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 1 punkt Kr Kr punkter Kr Kr For overskytende grensepunkter per punkt Kr Kr Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider Kr 175 Kr 175 Over 10 sider Kr 350 Kr Forenklet situasjonskart Gebyr for forenklet situasjonskart Kr 740 Kr 810 Side 22 av 27

23 Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Idrett Leiepriser per time: Satser 2013 Satser 2014 Drammenshallen per flate Trening (gjelder også Gulskoghallen) kr 345 kr 355 Gymsal kr 205 kr 210 Speilsal kr 205 kr 210 Møterom kr 205 kr 210 Styrkerom kr 205 kr 210 Bedrift kr 480 kr 495 Kamper/turneringer og lignende kr 480 kr 495 Pistolbane per leietaker kr kr Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Vegavgift Spiralen/Landfalltjern/Olsrud: - Enkel tur kr 35 kr 35 - Årskort Spiralen/Landfalltjern (felles kort) kr 600 kr 600 Parkeringspriser *) Satser 2013 Satser 2014 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time kr 23 kr 24 Andre time kr 27 kr 27 Fra og med tredje time kr 30 kr 30 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftsperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats per time kr 18 kr 19 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time kr 18 kr 18 Maks. 5 timer parkeringstid Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl Lørdag kl *) Satsene er inkl. mva. Side 23 av 27

24 Boligsoneparkering *) Satser 2013 Satser 2014 Parkeringstillatelser for beboere Første bil pr. måned Kr 150 Kr 250 Andre bil pr. måned Kr 170 Kr 300 Tredje bil pr. måned Kr 250 Kr 350 Parkeringstillatelse for næringsdrivende Første bil pr. måned Kr 700 Kr 700 Parkeringstillatelser for næringsdrivende 5-timers kort Kr 25 Kr 35 Dagskort Kr 50 Kr 70 Ukeskort Kr 200 Kr 280 *) Satsene er inkl. mva. Utleie av kommunal gategrunn A. Riggplass, container o.l. Satser 2013 Pris per enhet Satser 2014 Pris per enhet Riggplass per kvm kr 4,25 kr 4,40 Gebyr tidsoverskridelse: Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggingsavtale. Gebyr i indre byområde per kvm kr 18,50 kr 19,00 Container per dag (fri leie 1 uke) kr 47,50 kr 48,90 Gebyr i ytre byområde per kvm kr 10,25 kr 10,55 Ved plassering av container på avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. B. Uteservering Med skjenkeløyve per kvm kr 4,00 kr 4,10 Uten skjenkeløyve < 50 kvm kr 0,75 kr 0,75 Uten skjenkeløyve > 50 kvm kr 1,25 kr 1,25 C. Torgplass Halv-/helårsavtaler (Blomst/grønnsak) per kvm kr 1,20 kr 1,20 Kortvarig/dagleie, Standard areal 9 kvm kr 175,00 kr 175,00 D. Arrangementer og stands Ikkekommersielle / idelle arrangementer kr 0,00 kr 0,00 Ideelle arrangement med sponsor/kommersiell deltaker halv/heldagsleie kr 510/1 020 kr 520/1 040 Kommersielt arrangement; per halv- eller heldags kr 1 250/2 050 kr 1 300/2 100 E. Mobile salgsvogner (kun små vogner) elårsavtaler (per kvm/år) kr12 900,00 kr13 300,00 F. Gatesalg og fortausalg Kortvarig/dagleie, 7 kvm per plass kr 180,00 kr 185,00 G. Juletresalg kr 0,00 kr 0,00 Side 24 av 27

25 Leie av strømuttak inkl. energi Satser 2013 Satser 2014 Salgsbod gågate/torg per dag kr 26,00 kr 27,00 Strømsats dagleie kr 52,00 kr 54,00 Arrangement per dag kr 258,00 kr 265,00 Gebyrsatser graveinstruks Satser 2013 Satser 2014 Per gravetillatelse kr 3 150,00 kr 3 250,00 Gebyr for forringelse per kvm etter oppmålt areal kr 155,00 kr 160,00 Programområde 12 Grunnskoleopplæring SFO Ordinær pris Moderert pris (inntekt < 2,5 G) Satser 2013 Satser 2014 Satser 2013 Satser 2014 Plasstype: 1 dag per uke (20 %) Kr 620 Kr 640 Kr 200 Kr dager per uke (40 %) Kr Kr Kr 330 Kr dager per uke (60 %) Kr Kr Kr 470 Kr dager per uke (80 %) Kr Kr Kr 630 Kr dager per uke (100 %) Kr Kr Kr 780 Kr 805 Kun formiddag 5 dager per uke (40 %) Kr Kr Kr 330 Kr 340 Kun ettermiddag 5 dager pr uke (60 %) Kr Kr Kr 470 Kr formiddag per uke Kr 240 Kr 245 Kr 115 Kr ettermiddag per uke Kr 390 Kr 400 Kr 115 Kr tilfeldig dag (enkelt dager) Kr 200 Kr 205 Kr 115 Kr 120 Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100 % plasser. Utleie av gymsaler og skolelokaler: Utleie av: Satser 2013 Satser 2014 Gymsal per time kr 230 kr 235 Klasserom per kveld kr 340 kr 350 Side 25 av 27

26 Programområde 14 Vann og avløp Vann og avløpsgebyr *) Prognose Satser 2013 Satser 2014 Satser 2015 Satser 2016 Satser 2017 Fastledd per år: Vann kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 Avløp kr 838 kr 838 kr 838 kr 838 kr 838 Kr per m3: Vann kr16,88 kr 18,40 kr 20,05 kr 21,05 kr 22,11 Avløp kr 30,68 kr 32,52 kr 34,47 kr 35,85 kr 36,92 Gebyutvikling i % Vann 9% 9% 9% 5% 5% Avløp 6% 6% 6% 4% 3% *) Satsene er inkl. mva. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - gebyrsatser*) Generell bestemmelser (Kap. 1) Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr. 920,- 920,- gebyrregulativets punkt 1.2 Beløpsgrense for overføring av utestående beløp jfr 500,- 500,- gebyrregulativets punkt 1.8 Gebyr for slamtømming (Kap. 2) Tankvolum mindre enn 3 m ,- 1766,- Tankvolum fra og med 3 m 3 til og med 6 m ,- 2864,- Tankvolum større enn 6 m 3 til og med 12 m ,- 4494,- Tankvolum større enn 12 m 3 + behandling av volum over 12 m3 5095,- 250,-/ m ,- 258,-/ m 3 Gråvannsrenseanlegg uansett størrelse 1710,- 1766,- Ekstraarbeid ved tømming, pris per time 1340,- 1384,- Utedo / tørrtoalett, pris per tømming 3190,- 3295,- Oppmøte uten å få tømt, pris per gang 1190,- 1229,- Gebyr for tilsyn (Kap. 3) Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år 750,- 750,- Gebyr for utslippstillatelser (Kap. 4) Søknad om utslipptillatelse, pris per sak 6733,- 6733,- *) Satsene er inkl. mva. Side 26 av 27

27 Husholdningsreneovasjon gebyrsatser *) Standard renovasjon kr kr Samarbeid renovasjon kr kr Stor familie renovasjon kr kr Standard renovasjon m/hjemmekompostering kr kr Samarbeid renovasjon m/ hjemmekompostering kr kr Stor familie m/hjemmekompostering kr kr Hytterenovasjon standard sommer kr kr Hytterenovasjon samarbeid sommer kr kr Hytterenovasjon standard helårs kr kr Hytterenovasjon samarbeid helårs kr kr Tillegg for nedgravd/brannsikret løsning kr 625 kr 625 Gangtillegg standard renovasjon per 10 m kr 475 kr 475 Gangtillegg storfamilie renovasjon per 10 m kr 475 kr 475 Gangtillegg samarbeid renovasjon per 10 m kr 238 kr 238 Gangtillegg samarbeid renovasjon per 5 m kr 238 kr 238 Ekstrasekker renovasjon kr 75 kr 75 *) Satsene er inkl. mva. Side 27 av 27

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket)

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket) V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2016 Virkning fra 1.1.2016 (jfr. pkt. 12 til vedtaket) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser fra 1.5.2015

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra (jfr.

Drammen kommune Økonomiplan V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra (jfr. V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2013 Virkning fra 1.1.2013 (jfr. vedtak 11) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 650 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015. Satser 2014 Satser fra 1.1.2015 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2015 Virkning fra 1.1.2015 (jfr. vedtakets pkt. 12) Programområde 01 Barnehager *) Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser 2014 Satser

Detaljer

Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt av bystyret 26.11.2013 ØKONOMIPLAN 2014-2017 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2014 Vedtatt av Drammen bystyre 26.11.2013 Dette dokumentet inneholder rådmannens forslag

Detaljer

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2014-2017

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2014-2017 Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2014-2017 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2014-2017. 2a) Driftsbudsjett 2014 for

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6 Dato: 01.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret 1. Bystyret godkjenner

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Innstilling til bystyret: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

Innstilling til bystyret: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 113/12 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 12/12485-11 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 20.11.2012

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av bystyre 25.11.2014 ØKONOMIPLAN 2015-2018 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2015 Vedtatt av Drammen bystyre 25.11.2014 Drammen bystyre vedtok 25. november 2014 økonomiplan

Detaljer

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2017 Virkning fra (jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak)

V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2017 Virkning fra (jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak) V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2017 Virkning fra 1.1.2017 (jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning): Satser

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen, Tove Paule, Kristin Haftorn Johansen, Christina

Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen, Tove Paule, Kristin Haftorn Johansen, Christina DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtedato: Fra/til kl: Møtested: 24.11.2015 Fra saksnr: Kl 17:00 22.30 Til saksnr: Bystyresalen kl 17:00 129/15 157/15 Utvalgets medlemmer: Tore Opdal Hansen, Tove

Detaljer

Satser fra *

Satser fra * ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2018 Jfr. vedtakspkt. 12 i økonomiplan 2018-2021 - vedtatt av Drammen bystyre 28.11.2017 Virkningsdato fra 1.1.2018 hvis ikke annet er oppgitt Programområde

Detaljer

Økonomiplan 2016 2019 Årsbudsjett 2016

Økonomiplan 2016 2019 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2016 2019 Årsbudsjett 2016 Rådmannens forslag 03.11.2015 Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Om budsjettdokumentet Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2016-2019 er bygget opp

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan

Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan Status oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2012-2015 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato 101/11 11/12070-10 22.11.2011 Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2012-2015.

Detaljer

Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010

Økonomiplan Årsplan og budsjett 2010 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: R. Paulsen/R. I. Olsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 09/11413-7 Dato: 03.11.2009 Innstilling til: Bystyret Økonomiplan 2010-2013 Årsplan og budsjett 2010 1. Bystyret godkjenner

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg Egenbetalingssatser i Helse og omsorg BESKRIVELSE Forutsetninger 2016 2017 Nto inntekt Helse og omsorg siste ligning Fra kr Til kr Hjemmehjelp abonnement inntil 2G 92 576 185 152 190,00 200,00 Hjemmehjelp

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013

Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Svensedammen skole Nytt parkeringshus i Blichsgate Nye omsorgsboliger i Schwartzgate Vedtatt av bystyret 27.11.2012 ØKONOMIPLAN 2013-2016 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2013

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2017-2020 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020. Status: =iverksatt I=ikke

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning.

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 129/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/6173-12 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 29.10.2013 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Økonomiplan 2011-2014 - Årsplan og budsjett 2011

Økonomiplan 2011-2014 - Årsplan og budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 - Årsplan og budsjett 2011 Frydenhaug skole nytt bygg Bystyrets vedtak 23.11.2010 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2011 Vedtatt av Drammen bystyre 23.11.2010 Dette dokumentet

Detaljer

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 129/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/7513-8 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 25.11.2014 Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN 2015-2018/ÅRSBUDSJETT

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149

01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 Deflator 2012-2015 -2 690-2 690-2 690-2 690 Prisvekst 2012-2015 -75-75 -75-75 Sykelønn 2012-2015 -563-563 -563-563 Netto effekt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET 17.00. Ved opprop var 49 representanter tilstede.

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET 17.00. Ved opprop var 49 representanter tilstede. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: Fra/til kl. Møtested: 25.11.2014 17:00/21.40 Bystyresalen kl 17.00 Fra saksnr.: Til saksnr.: 128/14 143/14 Ved opprop var 49 representanter tilstede. Forfall

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.

b) Investeringsbudsjett 2017 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2017-2020 oppdatert per 2. tertial 2017 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020.

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 141/12 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 12/12485-12 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 27.11.2012 Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN 2013-2016/ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016 Behandling i Kommunestyret - 20.12.2012 Johan Arnt Elverum (SP) fremmet følgende forslag på vegne av flertallspartiene (SP, H, FRP, KRF og V): Rådmannen bes se på ordningen med utleie av kunstgressbanen

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Leder TTL Carl F. Bertelsen Nestleder

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018 Kunnskap, by- og stedsutvikling Kunnskap, by- og stedsutvikling. Mer enn noen gang trenger Larvik et budsjett som gir grunnlag for vekst og tilflytting. Områdene

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 26.11.2013 Fra saksnr.: 138/13 Fra/til kl. 17:00/22:40 Til saksnr.: 145/13 Møtested: Bystyresalen kl 17.00 Ved opprop var 49 representanter tilstede. Forfallene

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

A. Status oppfølging bystyrets vedtak i økonomiplan 2011-2014

A. Status oppfølging bystyrets vedtak i økonomiplan 2011-2014 A. Status oppfølging bystyrets vedtak i økonomiplan 2011-2014 Saksnr. Arkivsaksnr. Møtedato 94/10 10/7893-16 23.11.2010 Status : =iverksatt I=ikke iverksatt Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer