Oversendelse av utslippstillatelse for Norway Seafoods Hammerfest AS i Rypefjord.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelse av utslippstillatelse for Norway Seafoods Hammerfest AS i Rypefjord."

Transkript

1 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Norway Seafoods Hammerfest AS Strandgaten HAMMERFEST Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato Saknr. 2001/ Arkivnr Saksbehandler/direkte telefon: Vigdis Johnsen Oversendelse av utslippstillatelse for Norway Seafoods Hammerfest AS i Rypefjord. Viser til deres søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven fra den nye fiskeforedlingsfabrikken ved Rypefjord i Hammerfest kommune. Vedlagt oversendes utslippstillatelse etter forurensningsloven for Norway Seafoods Hammerfest AS. Vi minner om at utslippstillatelsen er et juridisk bindende dokument på lik linje med forurensningsloven og tilhørende forskrifter. Bedriften har ansvar for å overholde utslippstillatelsen og for å drive renseinnretningene slik at de fungerer etter sin hensikt. Med hilsen Trond Aarseth fung. fylkesmiljøvernsjef Vigdis Johnsen førstekonsulent Vedlegg: Utslippstillatelse etter forurensningsloven. Kopi m/ tillatelsen: Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 Dep., 0032 OSLO Fiskeridirektoratet Region Finnmark, P.b. 403, 9811 VADSØ Hammerfest Havnevesen, Hamnegt. 1, 9600 HAMMERFEST Hammerfest kommune, Postboks 314, 9615 HAMMERFEST Stolt Polar AS, Havneveien 50, 9610 RYPEFJORD Postadresse: Telefon: E-post: Telefaks: Statens hus VADSØ

2 FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Tillatelse til utslipp etter forurensningsloven for Norway Seafoods Hammerfest AS, Hammerfest kommune. Vi viser til søknad av , og opplysninger fremkommet ved behandling av søknad. I medhold av lov om forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6 (forurensningsloven), 11 og 16 gir Fylkesmannen til tillatelse til utslipp til luft og sjø fra fiskeforedlingsbedriften Norway Seafoods Hammerfest AS ved Rypefjord i Hammerfest kommune. Tillatelsen gjelder for et råstoffmottak inntil 7000 tonn hvitfisk per år og i forbindelse med foredling av dette. Tillatelsen gjelder fra dags dato og på de vilkår som følger vedlagt. Dersom produksjonen planlegges økt utover disse rammene må virksomheten kontakte Fylkesmannen, som avgjør om det må søkes om ny utslippstillatelse. Denne tillatelsen fritar ikke Norway Seafoods Hammerfest AS for innhenting av nødvendige tillatelser fra andre myndigheter. Denne tillatelsen griper ikke inn i kommunens rett til å kreve at bedriftens avløp skal ledes til kommunalt avløpsnett, og derved også kommunens rett til å kreve avløpsgebyr (jf. plan- og bygningsloven 66, forurensningsloven 25). Mottaker av tillatelsen Navn: Norway Seafoods Hammerfest AS Postadresse: Strandgaten HAMMERFEST Organisasjonsnr: Utslippspunkt Kommune UTM -koordinater (WGS-84) Kartblad (M-711) Indre Rypefjord Hammerfest 34W ED III 7000 Dato: Saksnummer: 2001/1399 Arkivnummer: Råstoffmottak (tonn) Trond Aarseth fung. fylkesmiljøvernsjef Vigdis Johnsen førstekonsulent Postadresse: Telefon: E-post: Telefaks: Statens hus VADSØ

3 Finnmárkku Fylkkamánni 3 Frister Tidsfrister for gjennomføring av tiltak med henvisning til de enkelte vilkår i tillatelsen er gjengitt nedenfor: Tiltak Frist Vilkår Internkontrollsystem- ytre miljø Ved oppstart 5 De øvrige vilkår skal til enhver tid være oppfylt. Redegjørelse av saken Norway Seafoods Hammerfest AS vil flytte virksomheten fra Hammerfest havn til Rypefjord. Søknad om utslippstillatelse for den nye fabrikken ble sendt til Fylkesmannen den Norway Seafoods Hammerfest AS vil ha et årlig råstoffmottak på inntil 7000 tonn hvitfisk (torsk/hyse/sei), og inntil m 3 /år prosessavløpsvann kan dannes. Råstoffet vil i hovedsak mottas iset og hodekappet og sløyd. Produksjonen vil foregå i form av filetering, pakking frysing og røyking. Prosessavløpsvannet søkes renset gjennom roterende sil med lysåpning på 1 millimeter, dvs. at effektiv lysåpning er 0,5 mm. Prosessavløpsvannet ble søkt ført ut på om lag 10 meters dyp. Sanitæravløpsvann fra omlag 200 ansatte skal ledes til kommunalt avløpsnett. Området til Norway Seafoods Hammerfest AS er regulert som industriområde i kommuneplanen, og avstanden til nærmeste boligområde eller undervisningslokaler er ca. 105 meter. Søknaden ble kunngjort i lokalpressen og lagt ut til offentlig ettersyn i kommunen. Fylkesmannen har mottatt fire høringsuttalelser til søknaden fra henholdsvis Hammerfest kommune ved teknisk etat samt styret for miljø og utvikling, Kystverkets 5. distrikt og Stolt Polar AS. Søker fikk kopi av alle høringsuttalelser saken. Teknisk etat uttalte bl.a. følgende: Vi tror ikke at dette prosessavløpet vil ha stor negativ virkning på resipienten. Imidlertid har Stolt Polar AS gitt uttrykk for bekymring dersom det skulle bli flere utslipp i Indre Rypefjord fordi det pumpes inn sjøvann ved fabrikken i forbindelse med lossing av laks. Hammerfest kommune skal revidere hovedplanen for avløp i løpet av høsten Vi vil da foreslå rensing av det kommunale utslippet (silanlegg) og hvis det er mulig (av hensyn til skipstrafikken) å flytte utslippet. Styret for miljø og utvikling i Hammerfest kommune uttalte bl.a. følgende: vi har ingen innvendinger mot søknaden fra Norway Seafoods Hammerfest AS om utslippstillatelse av prosessavløpsvann og sanitæravløpsvann Det er ingen grunn til og anta at avløpsvannet vil ha stor negativ virkning på resipienten da dette utslippet skjer utenfor moloen. Kystverket hadde følgende merknader til saken: Utslipps- og inntaksledninger skal skiltes i henhold til Havne- og farvannslovens 7 andre ledd og etter forskrifter fastsatt av Kystdirektoratet den Når ledningene er utlagt skal nøyaktig ledningstrasé avmerkes på sjøkartet og dette sendes til Statens kartverk Sjøkartverket, postboks 60, 4001 Stavanger. Gjenpart av dette brev bes sendt til Kystverkets 5. distrikt. Stolt Polar AS uttrykte i sin høringsuttalelse bekymring for den hygieniske sikkerheten for næringsmiddelindustrien i Rypefjord og for at resipienten ikke skulle ha tilstrekkelig kapasitet. De orienterte kort om vannkvaliteten ved deres kaianlegg. På bakgrunn av merknadene i saken fra Stolt Polar AS innkalte Hammerfest kommune de berørte parter i saken til et møte den 12. oktober På dette møtet skisserte bl.a. Hammerfest

4 Finnmárkku Fylkkamánni 4 kommune sine forslag til hvordan vannkvaliteten i Indre Rypefjord kunne forbedres. Kommunen hadde planer om installering av silanlegg på det nærmeste kommunale avløpsanlegget og flytting av utslippspunktet lengre vekk fra industriområdet. Søknaden er behandlet etter forskrift om saksbehandling etter forurensningsloven. Rundskriv T- 26/83 som inneholder tekniske retningslinjer for å begrense utslippene og om håndtering av avfall, er lagt til grunn ved fastsettelse av vilkår. Begrunnelse Fylkesmannen har gitt tillatelse etter forurensningsloven på visse vilkår. De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser er regulert i tillatelsen. Det er bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade og ulempe for omgivelsene. Vi har forståelse for at lakseslakteriet Stolt Polar AS er bekymret for ytterligere forurensning av sjøvannet i Indre Rypefjord ved etableringen av et nytt fiskeforedlingsanlegg med mange ansatte. Lakseslakteriet hadde høsten 2001 gjennomført målinger av vannkvaliteten ved kainalegget sitt i indre Rypefjord og resultatene viste forekomster av koliforme bakterier. Dette medførte at slakteriet begynte å losse laks fra brønnbåt i stedet for fra slaktemerd. Det er nærliggende å anta at bakterieforekomstene kan skyldes utslipp fra bl.a. den kommunale avløpsledningen med direkte utslipp som ligger i indre Rypefjord. Dersom det er ønsker om bedre vannkvalitet nær lakseslakteriet, mener vi at dette er et forhold som bør tas opp med kommunen. Det er imidlertid relativt liten risiko for at utslipp av prosessavløpsvann fra Norway Seafoods Hammerfest AS vil medføre forurensningsmessige ulemper for Stolt Polar AS. Det er ingen terskler og smale sund i nærheten av Rypefjord og vannutskiftingen i de dypere vannlag av Rypefjord antas å være relativt god. Undersøkelser gjennomført i 1995 om hydrografi og bunnfauna (Akvaplan-niva rapport 1 ) betegnet miljøtilstanden i Rypefjorden som god (tilstandsklasse 1; jf. SFT-veileder 2 ). Antagelser om god vannutskifting i Rypefjord kan i noen grad støttes av resultatene som karakteriserte en god del av bunndyrene til å preferere grovt sediment og hardbunn. Undersøkelser viste imidlertid at fjæreområdene i indre Rypefjord var noe forurenset og at området var næringsanriket 1. Dette kan indikere relativt dårlig vannutskifting i de indre deler av Rypefjorden, og at avløp bør sikres god innlagring. Moloen som ligger like ved det omsøkte utslipp bidrar til ytterligere redusert vannutskifting i indre Rypefjord. Utslipp av prosessavløpsvann vil trolig være knyttet til et relativt begrenset området rundt utslippspunktet. De forurensningsmessige effektene fra Norway Seafoods Hammerfest AS kan anses som akseptable siden prosessavløpsvannet skal ledes gjennom roterende sil med 1 mm silåpning og med effektiv silåpning på 0,5mm. Dette er i samsvar med de krav om renseinnretninger som kreves av fiskeforedlingsanlegg i dag, jf. rundskriv T-26/83. Fylkesmannen har ingen merknader til søknaden ut fra naturvern-, vilt- og ferskvannsfiskeinteresser. Så lenge vilkårene i utslippstillatelsen følges tilsier erfaringene fra denne type virksomhet at ingen brukerinteresser vil bli direkte berørt av utslipp fra fiskeforedlingsfabrikken. 1 Velvin, R., Jacobsen, T. & Mannvik, H.P Resipientundersøkelser i Forsøl, Hammerfest havn og Rypefjord, Hammerfest kommune, Akvaplan-niva rapport APN ). 2 Rygg, B. & Thelin, I Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. Virkning av organiske stoffer. Veiledning. SFT-veiledning nr. 93:05.

5 Finnmárkku Fylkkamánni 5 Pålegg om undersøkelser kan imidlertid bli aktuelt hvis det likevel viser seg å bli problemer med forurensning. Vi viser for øvrig til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) som trådte i kraft Bedriften plikter å ha internkontroll for ytre miljø som sikrer etterlevelse av forurensningsloven og tilhørende forskrifter, herunder også vilkårene som er gitt i denne tillatelse (se vilkår 5.1). Det forutsettes at internkontrollsystemet ivaretar gode rutiner for avfallshåndtering og drift og vedlikehold av renseanlegget. Erstatningsansvar Utslippstillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar for forurensningsskade etter forurensningsloven 10 og kap 8. Klageadgang mv. Vedtaket kan påklages til Statens Forurensningstilsyn (SFT) iht. forvaltningsloven kap. VI av sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om dette vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen skal angi det vedtak som det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og eventuelle opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til SFT via Fylkesmannen i Finnmark. En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Dersom vedtaket blir påklaget, kan Fylkesmannen eller SFT bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort, jf. forvaltningsloven 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages (jf. forvaltningslovens 2 bokstav b, jf. 28). Oppstart av virksomheten før eventuell klage er avgjort skjer på søkers eget ansvar. Sakens parter har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven 18 og 19. Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken. Gjenpart av tillatelsen er sendt sakens øvrige parter. Vedlegg: Vilkår for tillatelsen.

6 Finnmárkku Fylkkamánni 6 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE 1. Utslipp til vann 1.1 UTSLIPP AV PROSESSAVLØPSVANN Med prosessavløpsvann menes spylevann, blodvann, slaktevann, transportvann, rengjøringsvann, eller vann som har vært i direkte kontakt med råstoff, produkt, biprodukter eller avfall, eller som er tilført forurensende komponenter fra andre kilder. Gjelder også rengjøringsvann fra ensilasjeanlegg. Prosessavløpsvannet skal samles opp og ledes gjennom en selvrensende roterende sil med 1 millimeter lysåpning, dvs. med effektiv silåpning på 0,5 millimeter. 1.2 SANITÆRAVLØPSVANN Sanitæravløpsvann skal føres til kommunalt ledningsnett. 1.3 UTSLIPPSLEDNING Prosessavløpsvannet skal føres i lukket utslippsledning til strømførende sjø minst 10 meter under laveste lavvann. Bedriften plikter å ta kontakt med havnemyndighetene, jf. havnelovens 19 og UNDERSØKELSER OG UTREDNINGER I medhold av forurensningslovens 51 kan Fylkesmannen pålegge bedriften å bekoste eller delta i undersøkelser som er nødvendig for å f.eks. kartlegge forurensningen i Rypefjord. Bedriften kan ev. pålegges å betale en forholdsmessig del av kostnadene ved en felles resipientundersøkelse av Rypefjorden. 2. Utslipp til luft Lukt fra bedriften skal ikke være til sjenanse for omgivelsene 3. Støy Anlegget skal utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige støyulemper for nærmiljøet. 4. Avfall og slam 4.1 GENERELT Forurensningsloven 28 definerer tre typer avfall: forbruksavfall 3, produksjonsavfall 4 og spesialavfall 5. Alle typer avfall skal samles opp fortløpende og håndteres slik at det ikke 3 Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, samt større gjenstander som inventar o.l. fra husholdninger, mindre butikker, kontorer e.l. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet. 4 Produksjonsavfall er avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde skiller seg vesentlig fra forbruksavfall (dvs. avfall som dannes som følge av bedriftens produksjonsvirksomhet). 5 Spesialavfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

7 Finnmárkku Fylkkamánni 7 oppstår forurensningsmessige ulemper (f.eks. fiskeavfall, plast, papp, papir, paller, isopor, garnlin, tauverk, bygningsavfall, kjemikalierester). Alt avfall skal bringes til renovasjonsmottaker som er godkjent av forurensningsmyndighetene, med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte, jf. forurensningsloven 32 og 33. Tilgjengelige gjenvinnings- eller returordninger for bestemte avfallsfraksjoner skal benyttes (f.eks. plast, EE-produkter 6 og spesialavfall). Med gjenvinning menes nyttiggjøring i form av ombruk, materialgjenvinning, kompostering eller energiutnyttelse. Dumping i sjø/vassdrag, nedgraving eller brenning er ikke tillatt. Bedriften skal selv, eller i samarbeid med andre bedrifter ha utstyr med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere den daglige mengden avfall. 4.2 BIPRODUKTER Den generelle regel er at biprodukter (våtorganisk avfall) skal gjenvinnes ved levering til godkjent sluttmottaker. Med biprodukter menes f.eks. rygger, skinn og annet fiskeavskjær, samt oppsamlede partikler og slam fra renseanlegg. Biprodukter skal håndteres slik at kvaliteten ikke forringes, for eksempel ved ensilering eller frysing. Deretter skal det leveres til bedrifter som kan nytte det i sin produksjon, dvs gjenvinning (fôrprodukter, gjødsel, jordforbedringsmiddel osv.). 4.4 SPESIALAVFALL Spesialavfall (f.eks. batteri, spillolje, malingsrester, lim, løsemidler, avfettingsvæsker, lysstoffrør) skal behandles i samsvar med forskrift om spesialavfall av , med endringer av og Forskriften gjelder for oppbevaring, håndtering og levering av spesialavfall. 4.3 MUDRING / SLAMFJERNING Dersom det er nødvendig med mudring / slamfjerning fra sjøbunnen må det søkes om egen tillatelse til dette, jf. mudre- og dumpeforskriften 7. Søknaden sendes til Fylkesmannen. 5. Internkontroll av anlegget 5.1 GENERELT Norway Seafoods Hammerfest AS plikter å ha internkontrollsystem om ytre miljø i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av (internkontrollforskriften). Internkontrollsystemet om ytre miljø skal sikre at lover og forskrifter innen forurensningsområdet følges, herunder også de vilkår som er gitt i denne tillatelsen. Internkontrollsystemet skal omfatte rutiner tilpasset daglig drift og innebærer at bedriften bl.a. skal drive rutinemessig forebyggende vedlikehold av renseanlegg, transport- og lagringsutstyr for biprodukter. 6 Produkter som er avhengige av elektriske strømmer eller elektromagnetiske felt for korrekt funksjon, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av disse strømmer og felt, herunder omfattes de deler som er nødvendige for avkjøling, oppvarming, beskyttelse m.m. av de elektriske og/eller elektroniske delene (f.eks. datamaskiner, kopimaskiner, kjøleskap, radio, telefoner, lyspærer, lysstoffrør). 7 Forskrift om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag av

8 Finnmárkku Fylkkamánni JOURNALFØRING Bedriften skal fortløpende journalføre: Mottatt fisk ved anlegget og type produksjon (kvantum) Kjemikalieforbruk (type, mengde, disponering) Biprodukter (kvantum, type, behandling og disponering), se vilkår 4.3. Spesialavfall, se vilkår 4.4. Journalene må oppbevares på anlegget i minst 3 år, og skal være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene ved kontroll. 5.3 AKUTTE UTSLIPP Bedriften plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå, og i størst mulig grad redusere risikoen for akutte utslipp av kjemikalier o.l., jf. forurensningsloven 40. Bedriften skal ha beredskap for å redusere risiko for uhell og forurensning f.eks. ved å ha et reservedelslager for de mest utsatte komponenter. Akutte utslipp skal varsles i henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensing av MILJØÅRSRAPPORT Hvert år skal det utarbeides en miljøårsrapport på fastsatt skjema som Fylkesmannen sender ut. 6. Generelle vilkår 6.1 INSPEKSJON AV BEDRIFTEN Bedriften plikter til en hver tid å la representanter for Fylkesmannen inspisere anlegget, jf. forurensningsloven 49 og FORURENSNINGSGEBYR. STRAFFEANSVAR For å sikre at forurensningslovens bestemmelser og vilkårene i denne tillatelsen overholdes, kan Fylkesmannen fatte vedtak om forurensningsgebyr, jf. forurensningsloven 73. Overtredelse av vilkår i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven kap ENDRING AV TILLATELSEN Fylkesmannen kan endre, oppheve eller gi nye vilkår i tillatelsen, jf. forurensningsloven NEDLEGGELSE, EIERSKIFTE, KONKURS Ved eierskifte, inklusive ny eier etter en konkurs, må det gis melding om dette til Fylkesmannen innen 4 uker. Det samme gjelder ved navneendring. Ved nedleggelse av driften skal det også gis melding til Fylkesmannen, jf. forurensningsloven 20 og forskrift om spesialavfall 9. Ved avvikling er bedriften ansvarlig for rydding og istandsetting av de berørte områdene, jf. forurensningsloven 20.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Torill Espedal

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven for slakterianlegg i Karasjok.

Tillatelse etter forurensningsloven for slakterianlegg i Karasjok. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Gilde Nord-Norges Salgslag BA 9480 HARSTAD Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 2003/1420 15.04.2003 Saksbehandler/direkte

Detaljer

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune.

Store Lerresfjord - tillatelse til utslipp fra oppdrett av laks ved Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS - i Alta kommune. FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Finnmark Stamfiskstasjon AS og Finnmark Seafood AS Lille Lerresfjord 9536 KORSFJORDEN Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND

FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND Saksbehandler og innvalgstelefon Sten Bruaas, 75 53 15 53 sten.bruaas@fm-no.stat.no Vår dato Vår referanse Vår arkivkode 28.05.2001 2000/04281 461.31 Deres dato Deres referanse

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 19.03.2002 2000/02210- Ark: 542.1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 12.03.2002

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND

FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND Saksbehandler og innvalgstelefon Sten Bruaas, 75 53 15 53 sten.bruaas@fm-no.stat.no Vår dato Vår referanse Vår arkivkode 02.07.2001 1997/05840 461.31 Deres dato Deres referanse

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

I henhold til veiledning 99:04 fra Statens Forurensningstilsyn skal Fylkesmannen behandle søknaden ved å:

I henhold til veiledning 99:04 fra Statens Forurensningstilsyn skal Fylkesmannen behandle søknaden ved å: Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Torgeir Fahle, 75531597 21.8.2008 2005/6262 542.1 tfa@fmno.no Deres dato Deres referanse 17.6.2008 08/9892 Pundslett Laks

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 201503089-6 08.12.2015

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Miljøvernavdelingen. DERES REF. VAR REF. (SES OPPGITT VED SVAR) DATO Sak nr. 97-002 16-002 /oek 12.05.97 Arkivnr. 461.

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Miljøvernavdelingen. DERES REF. VAR REF. (SES OPPGITT VED SVAR) DATO Sak nr. 97-002 16-002 /oek 12.05.97 Arkivnr. 461. FYLKESMANNEN I NORDLAND Miljøvernavdelingen Nord Norges Salgslag S/L Avd. Brønnøysund Lenningsv. 29, pb. 4 8901 BRØNNØYSUND DERES REF. VAR REF. (SES OPPGITT VED SVAR) DATO Sak nr. 97-002 16-002 /oek 12.05.97

Detaljer

Utslippstillatelse for skalldyranlegg for SUS Verrasundet skjell v/ Erling Sjømark.

Utslippstillatelse for skalldyranlegg for SUS Verrasundet skjell v/ Erling Sjømark. FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Saksbehandler May Brit Myrholt Gorseth Deres ref. Vår ref. 2000/06644 Vår dato 16.03.2001 Arkivnr 542.1 Utslippstillatelse for skalldyranlegg for SUS Verrasundet

Detaljer

Utslippstillatelse for matfiskanlegg

Utslippstillatelse for matfiskanlegg FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Vår ref:. 2004/12837 Deres ref: Arkivnr.: 542.1 Vår dato: 10.12.2004 Utslippstillatelse for matfiskanlegg Gitt i medhold av Lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

Tiltak Frist Se vilkår Innsending av rapport fra B- undersøkelse utført i henhold til NS 9410

Tiltak Frist Se vilkår Innsending av rapport fra B- undersøkelse utført i henhold til NS 9410 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark / Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Frid Mikkola

Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark / Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Frid Mikkola FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 461.3 29.08.2005 2005/104-11 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Frid Mikkola 77 64 22 15 Tine Meieriet Nord

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Arne Bretten 73

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Rapport fra tilsyn - Lofoten Viking AS

Rapport fra tilsyn - Lofoten Viking AS Lofoten Viking AS post@lofotenviking.com Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/3079 Deres ref: Vår dato: 23.06.2014 Deres dato: Arkivkode: Rapport fra

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. INNHOLD Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 5. Unntak

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 18.08.1999 1999/02623- Ark: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Magne Nesse 77 64 22 27 Reinbeitedistrikt

Detaljer

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen

Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven. for. Statens Vegvesen FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vilkår til virksomhet etter forurensningsloven for Statens Vegvesen I medhold av forurensingslovens 6, 11 og 29 gir

Detaljer

Utslippstillatelse for matfiskanlegg. Lokalitet: Bastli

Utslippstillatelse for matfiskanlegg. Lokalitet: Bastli FYLKESMANNEN I ROGALAND Utslippstillatelse for matfiskanlegg lokalitet Bastli Gitt i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr 6, 11 og 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg

Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Utslippstillatelse til drift av skytebaneanlegg Tillatelsesnummer: 2008.171T Saksnummer: 07/1412 --- I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Vår ref:. 2005/8601 Deres ref: Arkivnr.: 542.1 Vår dato: 22.07.2005 Marine Harvest Norway Region Sør 4130 Hjelmeland Marine Harvest Norway AS, Langavika, Hjelmeland

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Arne Bretten 73

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen Vår ref.: 2012/4067 Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole Dato for inspeksjonen: 24.5.2012 Rapportnummer: 2012.087.I.FMRO Saksnr.: 2012/4067 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Stein

Detaljer

Rapport fra tilsyn

Rapport fra tilsyn BE Varme AS Postboks 1410 8002 BODØ Saksb.: Sten D. Bruaas e-post: fmnosbr@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 53 Vår ref: 2013/4860 Deres ref: Vår dato: 02.02.2017 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra tilsyn

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 13.07.2001 2001/01820- Ark: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Anita Enoksen Brandser 77 64 22 15 Lemmikäinen

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland viser til søknad fra AS Glea av 29. juli 1997, ankommet hit 31. juli 1997.

Fylkesmannen i Nordland viser til søknad fra AS Glea av 29. juli 1997, ankommet hit 31. juli 1997. FYLKESMANNEN I NORDLAND ~ Çfj... Var dato Var referanse (bes oppgitt ved svar) Miljøvernavdelangen 13.12.1999 97/07059 - /SBR Saksbehandler, innvalgstelefon Deres referanse Arkivnr Sten D. Bruaas, 75 53

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune Vår dato: 02.02.2009 Vår referanse: 2008/7733 Arkivnr.: 462.2 Deres referanse: 07.11.2008 Saksbehandler: Anders J. Horgen Mesta Stein as Postboks 640 1503 Moss Innvalgstelefon: 32 26 68 25 Utslippstillatelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref:. Vår dato: 19.11.2002 Saksbehandler: May Brit Myrholt Gorseth Vår ref.: 1999/4780 Arkivnr: 461.31 Emilsen Slakteri AS Lauvøya 7900 RØRVIK NT/n-167

Detaljer

Tiltak Frist Se vilkår Innen 2 år etter siste undersøkelse, Nr. 5.2 utføres ved høyeste belastning av lokaliteten

Tiltak Frist Se vilkår Innen 2 år etter siste undersøkelse, Nr. 5.2 utføres ved høyeste belastning av lokaliteten Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Torgeir Fahle, 75 53 16 73 10.5.2010 2010/4861 542.1 tfa@fmno.no Deres dato Deres referanse 17.6.2010 10/19853 Eidsfjord Sjøfarm

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 19.09.2001 1997/01023- Ark: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Anita Enoksen Brandser 77 64 22 15 Kolo

Detaljer

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no Vår dato: 01.04.2016 Vår referanse: 2015/8050 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

Rapport fra tilsyn

Rapport fra tilsyn Pelagia Bodø Sildoljefabrikk Burøyveien 27 8012 BODØ Saksb.: Robert Helskog e-post: fmnorhe@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2005/10072 Deres ref: Vår dato: 27.02.2017 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall

Oversendelse av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Stena Recycling AS filial Kabel, Raset, Skien - granulering av kabelavfall Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 19.12.2012 Deres dato 06.02.2012 Vår referanse 2008/4474 Deres referanse Stena Recycling AS filial Kabel Postboks

Detaljer

Saksbehandler, innvalgsze!efon Deres referanse Arkivnr. Sten D. Bruaas,

Saksbehandler, innvalgsze!efon Deres referanse Arkivnr. Sten D. Bruaas, FYLKESMANNEN I NORDLAND Miii øvernavdeiincven Var dato 06.09.1999 Vår referanse (bes oppgie ved svar) 97/14101 -O~3 /SBR Saksbehandler, innvalgsze!efon Deres referanse Arkivnr Sten D. Bruaas, 75 53 1553

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Vår ref:. 2004/1717 Deres ref: Arkivnr.: 542.1 Vår dato : 08.03.2004 Marine Harvest Norway AS Region Sør 4130 HJELMELAND Marine Harvest Norway AS - Lindvik I.

Detaljer

/1545/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref.

/1545/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 10.03.2015 2015/1545/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. Ole Løvold AS Langøyneset

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til Statkraft Energi AS i Nesset kommune for kultiveringsanlegg i Eikesdal

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til Statkraft Energi AS i Nesset kommune for kultiveringsanlegg i Eikesdal Statkraft Energi AS v/eresfjord Settefiskanlegg 6470 Eresfjord Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 09.02.2009 FM: 2009/1045/REKA/542.1 Reidun Sem Kallestad, 71 25 84 70 19.10.2009

Detaljer

Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Voss Production AS

Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Voss Production AS Miljøvernavdelingen Voss Production AS Vatnestrøm 4730 IVELAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2011/6250/FMAALRA 8.10.2015 Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved Voss Production AS

Detaljer

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 6.5.2013 2012/1852-10 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tilsyn

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND

FYLKESMANNEN I NORDLAND ~J71nl FYLKESMANNEN I NORDLAND Miføv j ernavåeingen l 13.08.98 Vår dato 97/030l6-~ Vår referanse (ba/tfi oppgitt ved svar) Saksbehaiidler, innvalgsielefon Deres referanse Arkivnr Torstein Finnesand, 75

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

Utslippstillatelse for Felleskjøpet Rogaland Agder.

Utslippstillatelse for Felleskjøpet Rogaland Agder. FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Vår ref:. 2003/3627 Deres ref: Arkivnr.: 461.3 Vår dato : 08.07.2005 Utslippstillatelse for Felleskjøpet Rogaland Agder. Tillatelsen er gitt i medhold av Lov

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Miljøvernavdelingen La-Sa Båt og Motor AS Postboks 59 Skøyen 0212 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Sandnessjøen lufthavn, Stokka

Rapport fra tilsyn ved Sandnessjøen lufthavn, Stokka Avinor Sandnessjøen lufthavn, Stokka Postboks 150 2061 GARDERMOEN Saksb.: Sten D. Bruaas e-post: fmnosbr@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 53 Vår ref: 2005/1699 Deres ref: Vår dato: 29.06.2015 Deres dato:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Johan Tore Rødland Vår ref.: 2010/401 Deres ref: Telefon: 51568938 Arkivnr.: 461.3 Vår dato: 23.02.2010 Lemminkäinen Norge AS Karmøy Storasundveien

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår ref. (bes oppgitt ved svar) FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 28.05.98 1998/01128- Ark.: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Magne Nesse 77 64 22 27 Distrikt 37, Skarfvaggi

Detaljer

Tiltak Frist Se vilkår Innen 2 år etter siste undersøkelse, Nr. 5.2 utføres ved høyeste belastning ved lokaliteten Arnøysundet

Tiltak Frist Se vilkår Innen 2 år etter siste undersøkelse, Nr. 5.2 utføres ved høyeste belastning ved lokaliteten Arnøysundet I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Ålesund kommune Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurenset masse i forbindelse med tiltak ved gassverket

Ålesund kommune Midlertidig tillatelse til mellomlagring av forurenset masse i forbindelse med tiltak ved gassverket 04.05.2018 2008/644/FMMRTHAU/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår dato Vår ref. Ålesund kommune v/r.m. Refsnes Postboks 1521 6025 ÅLESUND

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref:. Vår dato: 20.09.2004 Saksbehandler: May Brit Myrholt Gorseth Vår ref.: 2004/5033 Arkivnr: 542.1 UTSLIPPSTILLATELSE FOR SETTEFISK FOR NT/N-9

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Gry Helander Våga

Fra Fylkesmannen: Gry Helander Våga Norway Seafood AS Holmen 9991 Båtsfjord Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Vår dato Arkiv nr. Vår referanse Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Norway Seafood avd. Båtsfjord Dato

Detaljer

Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever: TILTAK FRIST SE VILKÅR

Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever: TILTAK FRIST SE VILKÅR FYLKESMANNEN I NORDLAND Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Miljøvernavdelingen 13.12.1999 97/09735 - orj~.. /SBR Saksbehandler, innvalgsielefon Deres referanse Arkivnr Sten D. Bruaas, 75 5315

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland viser til søknad fra Stolt Sea Farm AS datert 29. mai 2002.

Fylkesmannen i Nordland viser til søknad fra Stolt Sea Farm AS datert 29. mai 2002. FYLKESMANNEN I NORDLAND Saksbehandler og innvalgstelefon Sten Bruaas, 75 53 15 53 sten.bruaas@fim-no.stat.no Vår dato 09. 12.02 Deres dato Vår referanse Vår arkivkode 1998/05871 OO~ 461.31 Deres referanse

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 20.12.2011 Vår ref.: 2007/1021 Arkivnr.: 461.3 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.01.2013 2012/2527/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 02.10.2012 Vår ref. Statens vegvesen

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud. Brenning av avfall Kommunen har vedtatt forskrift om regulering av bålbrenning og gjelder fra 22.02.2007. Forskriften gjelder i hele kommunen. Det må søkes skriftlig om dispensasjon fra forskriften. Søknaden

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn og pålegg om redegjørelse Gunnar Klo AS fiskeforedlingsanlegg i Øksnes kontroll nummer I.

Oversendelse av rapport fra tilsyn og pålegg om redegjørelse Gunnar Klo AS fiskeforedlingsanlegg i Øksnes kontroll nummer I. Gunnar Klo AS Org.Nr. 914589967 Saksb.: Oddlaug E Knutsen e-post: fmnooek@fylkesmannen.no Tlf: 75531500 Vår ref: 2012/3121 Deres ref: Vår dato: 28.11.2018 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Oversendelse av rapport

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Otterbeck bil og karosseri - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 971 824 123 0229.0029.01 2012.138.I.FMOA 2012/22789 5/12-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Lemminkäinen Norge AS Postboks Tromsø

Lemminkäinen Norge AS Postboks Tromsø FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 461.3 19.12.2005 2005/5220-4 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Frid Mikkola 77 64 22 15 18.10.2005 JEJ Lemminkäinen

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 29.08.2001 1997/01023- Ark: 461.31 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Anita Enoksen Brandser 77 64 22 15 Kolo

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Øst-Finnmark Avfallsselskåp- Postboks 146 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2017/1481 29.05.2017

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune.

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Fastsatt av Nøtterøy kommune 27.05 2015 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøtransport a/s Postboks 33 Økern 0508 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10.11.2003 2003/1761 M-FO Lars Roar Hovde 08.03.2004

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.09.2011 2005/10172 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Nordasfalt AS, avd. Narvik

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn og pålegg om redegjørelse Arctic Harvest AS - Vestvågøy kommune kontroll nummer I.fmno

Oversendelse av rapport fra tilsyn og pålegg om redegjørelse Arctic Harvest AS - Vestvågøy kommune kontroll nummer I.fmno Arctic Harvest AS Ilone@arcticharvest.no Org.nr 911942917 Saksb.: Oddlaug E Knutsen e-post: fmnooek@fylkesmannen.no Tlf: 75531555 Vår ref: Deres ref: Vår dato: 15.8.2018 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Oversendelse

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn og pålegg om redegjørelse - Nic. Haug AS - Vestvågøy kommune kontroll nummer I.fmno

Oversendelse av rapport fra tilsyn og pålegg om redegjørelse - Nic. Haug AS - Vestvågøy kommune kontroll nummer I.fmno Nic. Haug AS helge@nichaug.no org nr 971702133 Saksb.: Oddlaug E Knutsen e-post: fmnooek@fylkesmannen.no Tlf: 75531500 Vår ref: 2012/3121 Deres ref: Vår dato: 16.8.2018 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Oversendelse

Detaljer

Tilsyn ved Brønnøy Kalk AS - Brønnøy kommune, rapport og pålegg om redegjørelse - vedtak om kontrollgebyr

Tilsyn ved Brønnøy Kalk AS - Brønnøy kommune, rapport og pålegg om redegjørelse - vedtak om kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 13.11.2008 2005/3229 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Brønnøy Kalk AS 8960 HOMMELSTØ

Detaljer

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TROMS Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) 09.10.2001 2001/04286- Ark: 542.1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 01.08.21

Detaljer

Tilsyn ved Lyngen Plast- Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport. Vi viser til Fylkesmannens tilsyn ved Lyngen Plast, Lyngseidet, 14. november 2016.

Tilsyn ved Lyngen Plast- Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport. Vi viser til Fylkesmannens tilsyn ved Lyngen Plast, Lyngseidet, 14. november 2016. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode May-Helen Holm 77642206 20.12.2016 2016/8652-2 Deres dato Deres ref. Lyngen Plast Eidebakken industriområde 9060 LYNGSEIDET Tilsyn ved Lyngen Plast- Oversendelse

Detaljer

Tilsyn ved Nordlaks Oppdrett As - Hadsel kommune - rapport med pålegg om redegjørelse

Tilsyn ved Nordlaks Oppdrett As - Hadsel kommune - rapport med pålegg om redegjørelse Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Torgeir Fahle, 75531673 30.08.2010 2005/642 542.1 tfa@fmno.no Deres dato Deres referanse Nordlaks Oppdrett As Postboks 224

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen SKI AUTO AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0213.0064.01 2012.134.I.FMOA 2012/22869 20.11.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Ski Auto AS

Detaljer