Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn og kommunens behandling av saken etter plan- og bygningsloven, bes sendt til FdirMR så snart som mulig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn og kommunens behandling av saken etter plan- og bygningsloven, bes sendt til FdirMR så snart som mulig."

Transkript

1 FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal Saksnr. X00$,9171 Sakshat LopPnrDok.nr. Z I JAN. ;i RAk) Vanylven kommune Saksbehandler: Ole Einar Jakobsen--- v ^3 Rådhuset Telefon: Seksjon: Region Møre og Romsdal forvaltningsseksjon 6143 FISKÅBYGD Vår referanse: / Deres referanse: Vår dato: Deres dato: M-RA-1 M-S-1 M-S-3 M-VN-7 M-VN-14 M-HØ-1 M-HØ-2 MARINE HARVEST NORWAY AS OVERSENDELSE AV SØKNAD OM BIOMASSEENDRING OG UTVIDELSE AV ANLEGG FOR PRODUKSJON AV MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET I SJØ - LOKALITET BJØRLYKKESTRANDA I VANYLVEN KOMMUNE Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR) oversender herved kopi av søknad datert fra Marine Harvest Norway AS om tillatelse til biomasseendring og utvidelse av anlegg for oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø på lokaliteten Bjørlykkestranda (lok.nr , N E (Euref89/WGS84)) i Vanylven kommune. Det søkes om klarering av en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på tonn. Lokaliteten er fra før av klarert for en MTB på tonn. Søknaden har tidligere blitt oversendt Vanylven kommune, Sande kommune, Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum v/ marinarkeologisk avdeling og Møre og Romsdal Fylke den , for vurdering med hensyn til behov for konsekvensutredning. Samtlige instanser har gitt tilbakemelding på at dette ikke er nødvendig. Fiskeridirektoratet har så vurdert behovet for konsekvensutredning i brev datert FdirMR ber om at De behandler søknaden etter plan - og bygningsloven, samt legger søknaden ut til offentlig ettersyn i en periode på en måned. Søknaden skal i denne forbindelse annonseres i Norsk Lysingsblad og to aviser som er vanlig lest i området (j Forskrift av 22. desember 2004 nr om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret 8). Faktura for annonseutgifter kan sendes til søker. Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn og kommunens behandling av saken etter plan- og bygningsloven, bes sendt til FdirMR så snart som mulig. Fullstendig navn og adresse for eventuelle personer som gir merknad til søknaden ved utlegging til offentlig innsyn må gå klart frem av oversendelsen, da vi vil sende kopi av endelig vedtak i saken til disse. Dersom noe er uklart i forbindelse med behandling av søknaden, ber vi om at De tar kontakt med saksbehandler i FdirMR. Postadresse : Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Besøksadresse : Nedre Strandgt 4 Telefon : Telefaks : Organisasjonsnr : E-postadresse: no Internett:

2 Med hilsen Kristin Skarbøk ^LkQ Off,(; - L' c^^ ^ C ^ seksjonssjef Ole Einar Jakobsen rådgiver Vedlegg: Kopi av søknad fra Marine Harvest Norway AS, datert Kopi til: Marine Harvest Norway AS Sandviksbodene 78 A 5835 BERGEN Region West Marine Harvest Norway Grimmergata ÅLESUND AS 2

3 Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Saknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles for fiskeri, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite. som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i fersk-, brakk- og saltvann. Ferdig utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region del søkes i. Det er søkers ansvar å påse at fullstendige opplysninger er gitt. Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat, forurensning-, naturvern, fi-ilutls-, varmressurs - og havne- og farvannsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens 13, er unntatt fra offentlighet, jf, offentlighetslovens 5a. Ufullstendige søknader vil forsinke soknadsprosessen. og kan bli returnert til søker. Til rettledning ved utfylling vises til veileder. Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde. kan opplysninger som avgis 1 Generelle opplysninger 1.1 Søker: Marine Harvest Norway AS, Region west Tlf.nr: Mobil: Faks: Postadresse : E post adresse: Organisasjonsnr.: Grimmergata 5, 6002 Ålesund arne. kvalvik marineharvest.com Ansvarlig for oppfølging av søknaden (Kontaktperson): Arne Kvalvik Bokmål i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret pa telefon eller hos Fiskeridirektoratet på telefon Søknaden krever også tillatelse etter: Mat, forurensnings- og havne- og fan-annsloven samt tidvis også etter vannresursloven Tlf. nr: Mobil: E-post adresse: Søknaden gjelder lokalitet i: Fiskeridirektoratets region : Fylke: Kommune: Møre og Romsdal Møre & Romsdal Vanylven Lokalitetsnavn : Geografiske koordinater : (Euref89IWGS84. Kilde: Bjørlykkestranda (lok.nr ) N / Ø Planstatus og arealbruk 2.1. Planstatus og vernetiltak: Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? qja Nei q Foreligger ikke plan Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven? qja Nei q Foreligger ikke Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven? qja Nei [] Foreligger ikke 2.2. Arealbruk - areal interesser (Hvis behov bruk ev. pkt 2.4/pkt 5 Supplerende opplysninger eller pkt 6 Vedlegg) Behovet for søknaden ; Der søkes om utvidet MTB. Man ønsker færre lokaliteter og større avstand mellom fiskegruppene. Annen bruklandre interesser i området : Alternativ bruk av området: Verneinteresser ut over pkt. 2.1; Konsekvensutredning Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven LJJa Ø Nei 2.4. Supplerende opplysninger 2.3: Se eget notat for vurderinger av konsekvensutredning. Side 1 av 4 Flytende anlegg Versjon av Meldt til oppg.reg. den:,,...

4 3. Søknaden gjelder 3.1 q Klarering av ny lokalitet 3.2 Endring (Når det ikke er tillatelser til akvakultur på lokaliteten pr i dag). Søknad om ny tillatelse til akvakultur eller ny lokalitet for visse typer tillatelser, Lok. nr: jf. veileder Tillatetsesnr(e):. Omsøkt størrelse :... M/Ra-1, M/S-1, M/S-3, MNn-7, MNn-14, M/Hø-l og Tillatelsesnummer(e): M/Hø-2 dersom detlde er tildelt, jf veileder: Endringen gjelder: Sett flere kryss om nødvendig Søker andre samlokalisering på lokaliteten? q Ja qnei eller Arealbruklutvidelse Hvis ja. oppgi navn på søker: Biomasse: Økning: (tonn) Totalt etter endring: tonn,... Se også pkt q Annen størrelse Økning : (tonn) Totalt etter endring:... q Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten q Endring av art q Annet 3.3 Art Spesifiser: Laks, ørret og regnbueørret (det må også krysses av for formålet) : q Annen fiskeart q Annen akvakulturart Kommersiell matfisk el. stamfisk q Rekreasjon Oppgi art :..... q Forsøk - Forskning q Utstilling Oppgi art : q Undervisning q Annet Latinsk navn:... q Slaktemers Spesifiser: Latinsk navn: Type akvakulturtillatelse (produksjonsform, sett flere kryss om nødvendig) q Settefisk q Rekreasjonsanlegg Matfisk q Produksjon av tidlige livsstadier av bløtdyr, kreps og pigghuder q Stamfisk q Krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til konsum q Slaktemerd q Annet Spesifiser Tilleggsopplysninger dersom søkna den gjelder laks, ørret eller regnbueørret: 3,5.1 Disponible lokaliteter Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt Lok.nr.: Lok. navn : Brudevika q.a Nei Lok.nr.: Lok. navn : Myklebust Hvis ja. er det søkt dispensasjon i egen henvendelse? Lok.nr.: Lok.navn: Koparnes q Ja q Nei Lok.nr.: Lok.navn: Lammeneset 3.6 Supplerende opplysninger 3.2. Lokalitet Bjørlykkestranda har i dag en tillatelse for tonn MTB og denne søkes økt til tonn MTB. Bakgrunnen for dette er arbeidet som angår bekjempelse av fiskesykdommen PD. Man vil driftsmessig fokusere på lokaliteter med godt produksjonspotensiale. Samtidig vil man la nærliggende lokaliteter hvile og dermed oppnås større avstand mellom fiskegruppene. Omsøkt anlegg har en rammefortøyning på 160 m x 480 meter. Enkeltramme måler 80 x 80 meter og der skal være plastringer som har en omkrets på 157 meter : Som en del av PD-strategien, med bl. a. smittehygieniske fellesområder og avstand mellom soner/lokaliteter, så vil Lammeneset bli stilt disponibelt for annen aktør i området (Bringsvor Laks). Side 2 av 4 Flytende anlegg Versjon av Meldt til oppg. reg. den:.

5 4. Hensyn til: Folkehelse. Smittevern og dyrehelse. Miljø. Ferdsel og sikkerhet til sjøs 4.1 Hensyn til folkehelse. Ekstern forurensning Lokalitet Bjørlykkestranda ligger ved Rovdefjordens sørside. Der er ingen begyggelse i nærområdet (mer enn 1 km til nærmesete bolig). I retning Koparnes ligger der 3-4 boliger knyttet til mindre gårdsbruk. Ved Sør-Brandal finnes et 10 -talls boliger og noen driftsbygninger. Noen mindre gårdsbruk finnes fra Sør-Brandal og vestover. Mot øst ligger Koparneset og oppdrettslokaliteten Koparneset. Den er ikke tenkt tatt i bruk parallellt med Bjørlykkestranda. 4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse Akvakuhurrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km: Avstand til : Koparnes : 3,2 km. Djuvika: 2,9 km, Breivika : 2,6 km, Storeneset : 2,4 km. De tre siste lokaliteter gjelder marinfisk og er muli gens ikke i drift i da q, Driftsform : Produksjonen vil skje iht til godkjente driftsplaner. For Bjørlykkestranda vil der søkes om tillatelse til utsett av 1,8 millioner fisk, utsett våren Hensyn til miljø Årlig planlagt produksjon : Med et utsett på 1, 8 mill., blir det pr å r Forventet forforbruk i tonn: 1. året: ca 2970 tonn 12, året ca 7000 tonn p rodusert ca : Ar 1: 2700 tonn / Ar tonn Miljøtilstand I sjø: I ferskvann : Miljøundersøkelse: To stk Mom-b undersøkelser vedlagt. Juli 2005 og Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann: Undersøkelse av biologisk mangfold mm: august Resultater: Middeltilstand =1.. q Ja q Nei C-undersøkelse (Iht. NS 9410): q Ja Nei Alternativ miljøundersøkelse: q Ja q Nei q åa Nei Strømmåling (gjennomsnittsverdier gjengitt under ) : Vedlagte Salinitet (ved utslipp til sjø): strømmålinger gjengir resultater fra tre ulike måledyp. Maks: ^o Min: Vannutskiftingsstrøm (5 m): 4,9 cm/sekund Dybde: m Dybde: m Spredningsstrøm ( 15 m): 3,9 cm l sekund Bunnstrøm (5 m fra bunn ): 3,0 cmisekund Tidspunkt : Tidspunkt: 4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs Minste avstand til trafikkert farledjareal : Rutegående trafikk i området (oppgi navn på operatør) Om lag 1 km til skipsleden. Regulær innenskjers kysttrafikk og som ikke berører brukerinteresser akvakultur Sjøkabler, vann-, avlops og andre rørledninger: (oppgi navn på eier) Anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter: I sjøkart er der avmerket to undervannskabler ; en inne ved land q Hvil q Grønn innenfor rammefortøyningen og en om lag 1100 meter vest for rammefortøyningen. Disse vil ikke bli berørt ved dette tiltaket. q Rad Ingen 4.5 Supplerende opplysninger 4.3.5: Salinitetsforhold : Ikke undersøkt regelmessig. Havforskningsinstituttet, no har publisert data fra faste målestasjoner. For Bud ser man salinitetsverdier på knapt 32 ppt (for 2008 ), som er litt lavere enn normalverdier. Bjørlykkestranda ligger ytterst i en vest/nordvestvendt fjord og effekter av ferskvannsavrenning er begrenset. Man har ikke erfart J ciriftsf rst irrelser på grunn av dette. 5. Supplerende opplysninger 4.2.1: Produksjonsutvidelsen er en del av PD-planens overordnede strategi. Man vil fokusere produksjonen på gode lokaliteter og øke avstanden mellom lokalitetene : Tallene er estimert ut fra et utsett på 1,8 millioner smolt : Miljørapportene omfatter: "Miljørapport: lokalitet Bjørlykkestranda " (2005), og "Mom-B: lokalitet Bjørlykkestranda " (2008). Begge med resultatat : Lokalitetens middeltilstand = : Miljørapport fra 2005 og 2008 beskriver strømforholdene : I følge publikasjon fra Statens Kartverk, " Etteretninger for sjøfarende ", er disse sjøkablene merket i papir og elektronisk sjøkart. Eier av disse kablene er ikke oppgitt. De er angitt med posisjoner i.h.t. WGS85 EDSO. Side 3 av 4 Flytende anlegg Versjon av 24,01.08 Meldt til oppg.reg. den:......

6 6. Vedlegg 6.1 Til alle søknader (Jf pkt. 3.1 og 3.2) Kvittering for betalt gebyr Strømmåling Kartutsnitt og anleggsskisse (Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk) Sjøkart (M = 1 : ) Kystsoneplankart M-5 serie (tidl. økonomisk kartverk Annen akvakulturrelaterte Annen akvakulturrelaterte (M = 1 : 5 000) virksomheter mm virksomheter mm Inntegnet utslipp fra kloakk, Kabler. vannledninger of i området Kabler, vannledninger oi i området landbruk industri ol Terskler med mer Anlegget avmerket Kabler og vannledninger ot i området Anlegget avmerket Anlegget inkl. flåter og landbase Anleggsskisse (ca M = 1 : 1 000) Kystkontur Gangbroer Anlegg (inkl. evt. flåter) i målestokk og med riktig geografisk Flomlysfproduksjonslys Fortøyningssystem og markerings-, opptrekksblåser orientering Andre flytende installasjoner Fortøyningssystem med festepunkter Markeringslys eller lyspunkt på anlegget Undervannstopografi Beredskapsplan {jf, Mattilsynets etableringsforskrift) q Konsekvensutredning jf veileder pkt Spesielt vedlegg ved store lokaliteter q Samtykke-erklæring. Til alle søknader hvor annen innehaver har tillatelse pa lokaliteten Miljøtilstand: Unntak : Endringer som gjelder annet enn biomasse {jf 3.2) I sjø: B-undersøkelse C-undersøkelse Alternativ miljøundersøkelse: q q 6.2. Når søknaden gjelder akvakultur av fisk I ferskvann: q Tilsagn om akvakulturtillatelse Til noen søknader om lokalitet hvor tillatelsesnummer ikke er tildelt Kan bare gjelde laks mv q Melding om samdrift Kan gielde altfisk Miljøundersøkelse Undersøkelse av biologiske mangfoldet mm: 6,3 Andre vedlegg spesifiseres 6.1.2: Strømforholdene er beskrevet i to rapporter: Nr BRO51577 (2005) og BRO84033 (2008) : Anleggsskisse (1:1000): Skissen gjengir ikke landkontur/hele fortøyninger. Der vises til øvrig kartmateriell for denne informasjonen. Fortøyninger antas og ha en utstrekning på ca 1 km. Kabler i området er gjengitt i sjøkart M1: Kystsone plankart fra Vanylven kommune er gjengitt i målestokk 1: : Olex-kart vedlagt. Kart som viser bunntopografiske forhold omkring omsøkt anlegg, samt fortøyningsløsninger. Olex-kart : Typen karter er gjengitt i. h.t. forvaltningens ønsker: Vanlige 2D-kart, Isometriske 3D-kart, perspektivistiske 3D-kart og 2D-kart med innnzooming av bunnområder. Innzoomede bilder viser dybder under planlagt anlegg Et eget dokument behandler behovet for konsekvensutredning Dokument fra selskapet Fiske -Liv omtaler helsemessige forhold ved siste generasjon fisk produsert Miljø-tilstand : rapporter miljøundersøkelser fra 2005 og 2008 vedlagt. Ålesund, 7. oktober 2008 (^_v V J. Søkers underskritt Side 4 av 4 Flytende anlegg Versjon av Meldt til oppg.reg. den:...

7 gpg-p au pe^ apualøisl!1

8 , ^ ( _^ Z ^ ^ ^t z 7 ^ cc Z A 4 1 ; ^ ^' 1 ^ T (^ '7. 1 u a i ^ _^ ^ f P^ X II Illk I ^,' c<) ) C W z 1.^ s i \ m c ø / Se Se ylet ^ 11 ^l, :D ^ kl y ^^

9

10 1r.. u ^ Q) a

11

12 A

13 ji

14 (u m

15 Fiskeridirektoratet Postboks 1323 Sentrum 6001 Alesund excellence n seafood Marine Harvest N.a1>si,y AS Ålesund, 7. oktober 2008 Vurdering av behovet for konsekvensutredning i forbindelse med søknad om utvidelse av lokalitet Bjørlykkestranda, Vanylven kommune, Møre og Romsdal fylke. Marine Harvest Norway AS søker om utvidelse av lokalitet Bjørlykkestranda, Vanylven Kommune, fra tonn MTB til tonn MTB. Ved utvidelser utover tonn MTB, skal søker vurdere behovet for konsekvensutredning i forbindelses med søknaden, jfr krav, pkt. 2.3, som er gitt i veileder, versjon datert Bakgrunnen for søknad om utvidelse Marine Harvest Norway AS har søkt om utvidelse for for å få en rasjonell drift, på få, men gode lokaliteter. Ved bruk av færre lokaliteter, vil man oppnå større avstander mellom disse. På denne måten ønsker man å redusere smittepresset på grunn av fiskesykdommen PD i området. Ut fra bl.a. produksjonserfaringer og resipientforhold, menet vi at lokaliteten har tilstrekkelig bærekraft til og tåle den økte produksjonen. Søknaden om utvidelse medfører ingen forandringer av landbasestruktur eller merbelastning på tilførselsveier. Inn- og utfrakting av utstyr og for, vil skje med båt. Oppdrettsaktiviteten ved lokalitet Lammeneset (i Sande kommune) vurderes avviklet. Arealbruk I Vanylven Kommune sin kommuneplan er der dedikert områder til ulike aktiviteter. Administrativt så ligger lokaliteten i et område som betegnes "Akvakulturområde 5" i "Framlegg til kommuneplan" for Vanylven kommune. Området utgjør om lag 2 km langs land og ca 500 meter ut fra land. Anlegget er plassert i områdets østre del, i retning Koparnes. Lokalitet Bjørlykkestranda ligger i Rovdefjordens vestre del. I retning nord forgrenes Rovdefjorden over i Hallefjorden og mot øst ligger Vartdalsfjorden. Anleggets rammefortøyning vil være av samme form som tidligere godkjent: to rekker med seks merder. Total størrelse rammefortøyning utgjør 480 m x 160 meter. Anlegget vil ligge skrått ut fra land og dets nærmeste punkt vil være 150 meter fra land, mens dets ytterste punkt vil være 480 meter ut fra land. Anleggets tekniske utforming er skissert og beskrevet i flere kart (M 1:1000, M5-kart og olexkart). Ny utforming viser at man vil ta i bruk litt areal utenfor dagens installasjon. Dette medfører større dybder under anlegget og mere strømeksponering. Når det gjelder båttrafikken i området, så vil ikke utvidelsen medføre hinder eller ulempe for denne. Anlegget vil bestå av plastringer med stor innbyrdes avstand.

16 Tiltaket i området vil ikke berøre forvaltningsområdet utenom det som er avsatt i Vanylven kommune sine planer. Landbase ved Koparneset vil bli opprettholdt og skal ivareta landverts logistikkbehov for driften. Forurensning Der har vært oppdrettsvirksomhet, i regi av Marine Harvest Norway AS, ved lokalitet Bjørlykkestranda siden 2007 Ved flere anledninger er der utført miljøundersøkelser, hovedsakkelig av type mom-b. Den 30. juni 2003 ble lokaliteten undersøkt iht mom-b og da var lokaliteten ennå ikke tatt i bruk. Hovedresultatet av grabbundersøkelsen var tilstand "1". I august 2008 ble lokaliteten undersøkt i en mom-b undersøkelse og lokaliteten var i full produksjon da undersøkelsen fant sted. Hovedkonklusjonen fra denne undersøkelsen: "Lokalitetens middeltilstanden = I". Sedimentet ble i tillegg undersøkt kjemisk og resultat gløderest, vurdert i.h.t. SFT-veileder, 1997: "God". Strømforholdene ved lokaliteten er gode og dette er undersøkt ved to anledninger ble det gjort målinger på to måledyp. Måleresultatene viser god middelverdier og liten andel lave strømmålinger. Ved 5 meter dyp ble gjennomsnittshastigheten målt til 4,9 cm/s og andelen måleresultater lavere/lik 1 cm/s var 4,8 %. 5 meter fra bunnen ble gjennomsnittshastigheten målt til 3,0 cm/s og andelen måledata mindre enn/lik 1 cm/s var 46,7 %. I en undersøkelse som ble gjennomført februar-mars 2008, måledyp 15 meter, så fant man følgende: gjennomsnittshastighet 3,9 em/s og andelen 0-1 cm/smålinger: 1,7 %. D.v.s. gode strømforhold. Observasjoner ved drift av lokaliteten har vist at der er gode strømforhold. Likeledes har eksterne konsulentfirma kunnet bekrefte at der er gode strømforhold ved bunnen (undervannsinspeksjoner av anker/fortøyningssystemer). I utvidelsen vil man ta i bruk litt areal utenfor dagens anlegg. Dette medfører høyere strømeksponering og større dybder under anlegget. Dette vil derfor være gunstig vurdert ut fra resipientmessige forhold. Dybdeforhold under og rundt anlegg er kartlagt v.h.a. olex og egne dokumenter viser dybdeforhold. Med ny rammefortøyning så vil der være dybder, under anlegget, omkring meter mot land og meter ytterst mot fjorden. Rovdefjorden er en relativt dyp fjord, og utenfor anleggsområde er der dybder på om lag 350 meter (midtfjords). Dette tilsier at fjorden har gode resipientegenskaper. Truede eller sårbare arter I østlig retning, ved Bjørlykkeskjeret, er der foretatt feltregistrering av sjøfugl. Der er ikke identifisert rødlistearter eller sårbare arter. I selve lokalitetsområdet er der ikke kjent med noe tilsvarende forhold heller. Hegre observeres ved lokalitetsområdet. For å hindre at hegre skal kunne angripe fisken, så benyttes fuglenett i aller merder. Dette er et tiltak som gir en god beskyttelse for fisken, samt at typen dekknett ikke skader eventuelt angripende individer. Der foreligger ikke erfaringer med andre typer predatorer ved denne lokaliten. Vernet eller verneverdig natur Vanylven kommune har et verneområde, et sjøområde med dyrelivsfredning nord for Åram. Området kalles Storevik og database GIS-link betegnes dette "BA , Storevik (dyrelivsfredning)". Mesteparten av området ligger i Sande kommune. Inne på land er der gjort feltarbeid knyttet til flora og vegetasjonstyper. Området karakteriseres som fuktig kystlynghei og GIS-link database gir nærmere beskrivelse av denne. Tiltaket ved Bjørlykke vil ikke komme i berøring med forhold på land. Ved Bjørlykkestranda er der ikke områder som innbefatter dyrelivsfredning. Tiltaket ved Bjørlykkestrandaet berører ikke ved andre typer vernede naturområder,

17 Kulturminne eller kulturmiljø Tilaket berører ikke ved slike objekt, verken på sjø eller land. Landskap og visuelle forhold Anleggsinstallasjonen består av plastringer og en fårflåte. Dette er typisk design for slike virksomheter. Så langt vi vet, har der tidligere ikke kommet klage vedrørende anleggets tekniske utforming. Vi mener derfor at dette ikke er visuellt skjemmende. Friluftsliv Dette er nærmere beskrevet i kommuneplan for sjøområdene til Vanylven kommune. Der er ikke erfart interessekonflikter mellom akvakulturvirksomheten og friluftsliv. Vilt Mot øst, ved Bjørlykkeskjeret, er der gjort feltarbeid knyttet til registrering av biologisk mangfold. Det er karakterisert som yngelområde, vår/sommer, for sjøfugl. Der er ikke registrert hekke- eller yngelplasser i nærheten. Lokalitetsområdet er heller ikke naturlig beiteområde for ville dyr. Næringsfiske og fangst Forholdet til denne næringen er avklart gjennom kommuneplanen sin arealdel. Det har så langt ikke vært konflikter av noe slag med fiskerinæringen. Reiseliv Forholdet til denne næringen er avklart gjennom kommuneplanen sin arealdel. Kryssende interesser mellom reiseliv og fiskeoppdrett er ikke erfart. Andre samfunnsmessige tilhøve Fiskeoppdrett er en viktig virksomhet for verdiskaping og sysselsetting, både direkte og indirekte, for Vanylven kommune. Konklusjon Marine Harvest Norway AS vurderer det slik at det ikke skulle være nødvendig med konsekvensutredning i forbindelse med søknaden om utvidelse fra tonn MTB til tonn MTB. For Marine Harvest Norway AS Arne Kvalvik kk

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa O C^Un^v^An r«ial#lrhr ijr^r>i>*t '^^T^^ v^'\'^^ i.-'i7t* K-T^\ 1K 11 TMn 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets region VEST

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa 3 Søknaden gjelder HORALAN FYLKESKOMMl 2 b MAI 2011 Arkiv; 3/2) Siiksh.T ovl/4// Kl ksp. 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets

Detaljer

Med sikte pa a redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis. 1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker:

Med sikte pa a redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis. 1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17, juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)'. Søknadsskjemaet er telles t`or fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Gildeskål Forskningsstasjon as

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Gildeskål Forskningsstasjon as Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Namdal Settefisk AS. Kåre J. Devik

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Namdal Settefisk AS. Kåre J. Devik Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1) (akvakulturloven)p P. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Ocean Farming AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Ocean Farming AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Stein Erik Moxnes. Håvard Aakerøy

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Stein Erik Moxnes. Håvard Aakerøy Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS. Christer Gjøvaag

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS. Christer Gjøvaag Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

MARTNESVIK ØKNING MTB

MARTNESVIK ØKNING MTB MARTNESVIK ØKNING MTB Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. Opplysingene kreves med juni 2005 nr. 79 om akvakultur hjemmel i akvakultur-, mat-, (akvakulturloven)

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Søknad om slaktemerd-lokalitet for nytt slakteri på Storskjæret i Steigen

Søknad om slaktemerd-lokalitet for nytt slakteri på Storskjæret i Steigen Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 12. mai 2017 Nordland fylkeskommune Næringsavdelingen post@nfk.no Søknad om slaktemerd-lokalitet for nytt slakteri på Storskjæret i Steigen Cermaq Norway AS (

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Signert Søknadsskjema

Signert Søknadsskjema 1 of 5 11/04/2016 Vedlegg I Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert anlegg for produksjon av postsmolt for Nekst AS på Botnastranda industriområde i Flora kommune Signert Søknadsskjema 2 of 5 11/04/2016

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg (05.09.2014) RFK Firmapost - Midlertidig utvidelse- skjema.doc Page 1 Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknadi henholdtil lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Gjermund Olsen

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Gjermund Olsen Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 o m akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet e r felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Skjærgårdsfisk AS 1.1.2 Mobiltelefon 98 26 67 44 1.1.5 E-postadresse linga@lingalaks.

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Skjærgårdsfisk AS 1.1.2 Mobiltelefon 98 26 67 44 1.1.5 E-postadresse linga@lingalaks. Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

1,/ser til Faun-rapport 050-2010. fl \Lir,,21111`,

1,/ser til Faun-rapport 050-2010. fl \Lir,,21111`, 1,/ser til Faun-rapport 050-2010 fl \Lir,,21111`, 3.1 X Klarering av ny lokalitet (Nar det atkja er leyve til akvakultur pa lokaliteten per i dag). Soknad om nytt løyve III akvakuttur etter ny lokalitet

Detaljer

Bokmål. Innholdsfortegnelse

Bokmål. Innholdsfortegnelse Bokmål Veileder for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (økt individvekt for settefisk av laks, ørret og regnbueørret) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Blom Fiskeoppdrett AS Mobiltelefon E-postadresse

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Blom Fiskeoppdrett AS Mobiltelefon E-postadresse Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltninga.

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)11. Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

g r3og3 1-8 JUNI 20N I

g r3og3 1-8 JUNI 20N I FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal KOPI FRÅ FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL Høgskolen i Åles f9åksnr. Serviceboks 17 6025 ÅLESUND g r3og3 1-8 JUNI 20N I aksbehandler: Arve Slettvåg elefon:

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskap 11.02.14 Saknr. Tittel: 01/14 Søknad Emilsen Fisk AS 828 829 092 om ny

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Eide Fjordbruk AS Mobiltelefon Faks

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Eide Fjordbruk AS Mobiltelefon Faks Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltninga.

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSKNING- OVERSENDELSE AV SAKEN TIL FYLKESKOMMUNEN FOR LOKALITETSKLARERING

SVANØY HAVBRUK AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSKNING- OVERSENDELSE AV SAKEN TIL FYLKESKOMMUNEN FOR LOKALITETSKLARERING Sogn og Fjordane Fylkeskommune Saksbehandler: Anita Sagstad Askedalen 2 Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen 6863 LEIKANGER Vår referanse: 14/13879 Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015 Deres

Detaljer

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes,

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes, Høle bydelsutvalg 03.12.09 - sak 21/09 Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien 57 4012 STAVANGER Sandnes, 28.10.2009 v/gunn Trodal Deres ref: Vår ref: 200906454-9 Saksbehandler HGSK Arkiv: E: U43

Detaljer

Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11

Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11 Sandnes kommune Kommuneplanrevisjon for perioden 2011-2025 Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11 GJELDENDE KOMMUNEPLAN I gjeldende kommuneplan er det avsatt

Detaljer

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Sogn og Fjordane Fylkeskommune Saksbehandler: Anita Sagstad Askedalen 2 Telefon: 48290259 Seksjon: 6863 LEIKANGER Vår referanse: 10/16215 Att: postmottak.sentraladm@sfj.no Utredningsseksjonen Deres referanse:

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur m landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur m landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur m landbaserte anlegg Søknad i. henhold til lov av 17. Juni 2005 nr, 79 ørn akvakultur (akvakuittirloven)" Søknadsskjemaet er telles (b)tfiskeri-.. tru:luilsyn miljø vassdrags

Detaljer

Vurdering av behovet for konsekvensutredning

Vurdering av behovet for konsekvensutredning Sør Trøndelag Fylkeskommune postmottak@stfylke.no Stokkøy 12.01.2015 Vurdering av behovet for konsekvensutredning Vurdering av behovet for konsekvensutredning i forbindelse med vår søknad om utvidelse

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING OM FOU-KONSESJON PÅ LOKALITETEN MYRANE

SØKNAD OM GODKJENNING OM FOU-KONSESJON PÅ LOKALITETEN MYRANE SØKNAD OM GODKJENNING OM FOU-KONSESJON PÅ LOKALITETEN MYRANE Søknad om lokalitetsgodkjenning - Myrane Side 1 av I Søknad om Iokalitetsgodkjenning - Myrane Sjåstad Knut Kåre [ksj@hials.no] Sendt : 14. november

Detaljer

Hei, Med vennlig hilsen. SalMar Nord AS Ingvild Fjellstad Controller Tlf:

Hei, Med vennlig hilsen. SalMar Nord AS Ingvild Fjellstad Controller Tlf: Fra: Ingvild Fjellstad [if@salmar.no] Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn POSTMO1TAK89639D1389639D1389639D1367A4F3DF04133B] Kopi: Sendt: 28.01.2011

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Salaks AS 9350 SJØVEGAN Att: Stein Ivar Antonsen Deres ref.: Vår ref.: 2015/944-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 03.05.2016 Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad

Detaljer

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING 10.12.2014 14/26885-4 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Marine Harvest Norway AS Hundsnes 4130

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: KOpir 1 cy /8-56 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Bjørn Grenne 10/07277-25 313 Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 Bergen Att.: Knut Staven Dato: 12.7.2011 Ugradert

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE

EMILSEN FISK AS 828829092 - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK PÅ NY LOKALITET HARBAKHOLMEN I VIKNA KOMMUNE Nord-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Magny Grindvik Blikø Postboks 2560 Telefon: 90974374 Seksjon: Region Trøndelag forvaltningsseksjon 7735 STEINKJER Vår referanse: 15/6282 Att: Deres referanse:

Detaljer

Tillatelsene søkes tilknyttet lokaliteter i Gulen og Solund i Sogn og Fjordane.

Tillatelsene søkes tilknyttet lokaliteter i Gulen og Solund i Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane fylkeskommune Adm.enhet: Tildelingsseksjonen Askedalen 2 Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 6863 LEIKANGER Vår referanse: 16/10369 Deres referanse: Dato: 13.03.2017 Att: Aller

Detaljer

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 17/40801 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr. 918 003

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/70-6 Arkiv: U43 SAKSFRAMLEGG Dato: 19.02.2015 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

"Breakdown" struktur av søknaden til Misundfisk 1 Prosjekt Info

Breakdown struktur av søknaden til Misundfisk 1 Prosjekt Info "Breakdown" struktur av søknaden til Misundfisk 1 Prosjekt Info Forkortelser: FdirMR = Fiskeridirektoratet i Møre og Romsdal. s. 1. = Side 1. 1 konsesjon =780 tonn biomasse (levende laks). 4 kons. =3120

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

Flatanger 22.12.2014. Marin Harvest Norway AS Lauvsnes 95054752 [Address] Knut.staven@marineharvest.com. 7770 Flatanger. http://marineharvest.

Flatanger 22.12.2014. Marin Harvest Norway AS Lauvsnes 95054752 [Address] Knut.staven@marineharvest.com. 7770 Flatanger. http://marineharvest. Flatanger 22.12.2014 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING TILKNYTTET SØKNAD OM OPPRETTELSE AV AKVAKULTURANLEGG MED 6240 TN MTB PÅ LOKALITETEN KVEITSKJERET I FRØYA KOMMUNE. Marin Harvest Norway AS

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune Bjørøya AS Flatanger 7770 FLATANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/10294-8 Solveig Skjei 21.12.2016 Knudtsen Bjørøya AS, 932 186 497 - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret

Detaljer

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8 Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/08588-21 Bjørn Grenne 10.07.2015 Emilsen Fisk AS, org. nr. 828829092 - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

ÅNDERBAKK SØKNAD NY LOKALITET

ÅNDERBAKK SØKNAD NY LOKALITET ÅNDERBAKK SØKNAD NY LOKALITET Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. Opplysingene kreves med juni 2005 nr. 79 om akvakultur hjemmel i akvakultur-, mat-, (akvakulturloven)

Detaljer

MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL OPPDRETT AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET FOR FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL M-VS-5 VILLA MILJØLAKS AS

MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL OPPDRETT AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET FOR FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL M-VS-5 VILLA MILJØLAKS AS FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal -------------------------------,^,Ø;1 ^^^torp`so Saksnr. og 13 JUL! 2009 Villa Miljølaks AS 6392 VIKEBUKT Saksbehandler: Arve Slettvåg VESTNES KOMMUNE- Telefon:

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Steinvik Fiskefarm AS 1.1.2 Mobiltelefon 915 73 347 1.1.5 E-postadresse steinvik@havdyrkerne.

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Steinvik Fiskefarm AS 1.1.2 Mobiltelefon 915 73 347 1.1.5 E-postadresse steinvik@havdyrkerne. Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Marine Harvest Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Sandviksboder 78 A Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen 5035 BERGEN Vår referanse: 12/5512 Deres referanse:

Detaljer

SALMAR FARMING AS - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK FOR AKVAKULTUR PÅ NY LOKALITET DREVFLESA I ROAN KOMMUNE

SALMAR FARMING AS - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK FOR AKVAKULTUR PÅ NY LOKALITET DREVFLESA I ROAN KOMMUNE Sør-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Lill Connie Furu Postboks 2350 Sluppen Telefon: 91837522 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Midt 7004 TRONDHEIM Vår referanse: 16/8222 Att: Ellen Malen Myren

Detaljer

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Mottakere ifølge liste Saksbehandler: Sven Michael Feyling Barstad Att: Telefon: 91558710 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Sør Vår referanse: 16/11479 Deres referanse: Vår dato: 27.09.2016 Deres

Detaljer

Nynorsk. Innhaldsforteikning

Nynorsk. Innhaldsforteikning Nynorsk Rettleiar for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (auka individvekt for settefisk av laks, aure og regnbogeaure) Innhaldsforteikning

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FLEKKERØY HUMMER SA - HUMMERHAVBEITE VED OKSØY I KRISTIANSAND

FLEKKERØY HUMMER SA - HUMMERHAVBEITE VED OKSØY I KRISTIANSAND 1 av 7 Vår dato Vår referanse NÆRING OG ENERGISEKSJONEN 01.07.2014 13/02260-12 : ---, U41 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Flekkerøy Hummer SA Frode Stokkeland Kårholmsveien 66

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK FRA MT - DK ROMSDAL OM GODKJENNING AV LOKALITET MYRANE I VESTNES KOMMUNE

KLAGE PÅ VEDTAK FRA MT - DK ROMSDAL OM GODKJENNING AV LOKALITET MYRANE I VESTNES KOMMUNE Ugradert - Vogt & Wiig AS Pb 1213 Sentrum 5811 Bergen Deres ref: Vår ref: 2006/27536 Dato: 12.02.2007 Org.nr: 985 399 077 v/ Arthur Duus KLAGE PÅ VEDTAK FRA MT - DK ROMSDAL OM GODKJENNING AV LOKALITET

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter. Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune

Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter. Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune Kort om: Akvakulturloven Fylkeskommunens ansvar Mest

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE Mainstream Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 8286 NORDFOLD Vår referanse: 12/11383 Deres referanse: Vår dato: 18.01.2013 Deres dato: 03.09.2012

Detaljer

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Nord-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Lill Connie Furu Att: Bjørn Grenne Telefon: 91837522 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Midt Vår referanse: 16/8777 Deres referanse: 16/07604-12 Vår dato:

Detaljer

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222 Vår dato: 22.01.2016 Vår ref: 201502973-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA Grieg

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway AS - ny lokalitet Mulnesodden - Gildeskål kommune

Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway AS - ny lokalitet Mulnesodden - Gildeskål kommune Vår dato: 07.04.2014 Vår referanse: 14/14664 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway

Detaljer

Vedtak: NT-NR-47 Pharmaq AS gis med dette tillatelse til å disponere lokalitetene Kråkøya og Kvaløya i Vikna kommune.

Vedtak: NT-NR-47 Pharmaq AS gis med dette tillatelse til å disponere lokalitetene Kråkøya og Kvaløya i Vikna kommune. Pharmaq AS Skogmo Industriområde 7863 OVERHALLA Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06294-6 Bjørn Grenne 31.10.2014 NT-NR-47, Pharmaq AS - org. nr. 886 953 402 - Akvakulturtillatelse for

Detaljer

Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika

Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika Arkivsaknr: 2017/894 Arkivkode: Saksbehandler: Anders Berget Owrenn Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Dispensasjon fra arealplan for fortøyninger til akvakulturanlegg i Kjølvika Rådmannens

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. K. Strømmen Lakseoppdrett 1.1.2 Mobiltelefon 975 00 151. Morten Svendsen

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. K. Strømmen Lakseoppdrett 1.1.2 Mobiltelefon 975 00 151. Morten Svendsen Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Behandling av akvakultursøknader

Behandling av akvakultursøknader Behandling av akvakultursøknader Havbruksdag i Kjøllefjord 2. mars 2016 Majliz Berget, havbruksrådgiver i Finnmark fylkeskommune 1 Vår rolle som akvakulturmyndighet Status akvakultur i Finnmark Akvakultursøknader

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK AS ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE VEDRØRENDE LOKALITENE MORTENSNES OG ELVA

NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK AS ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE VEDRØRENDE LOKALITENE MORTENSNES OG ELVA Mottakere ifølge liste Saksbehandler: Linn Håland Vetaas Telefon: Seksjon: Tildelingsseksjonen Vår referanse: 15/17766 Deres referanse: Vår dato: 09.05.2016 Deres dato: Att: NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Firda Sjøfarmer AS 1.1.2 Mobiltelefon 958 26 782 1.1.5 E-postadresse carl-erik@firdasea.

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Firda Sjøfarmer AS 1.1.2 Mobiltelefon 958 26 782 1.1.5 E-postadresse carl-erik@firdasea. Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 201503089-6 08.12.2015

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer