Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for Kommunestyret i Radøy"

Transkript

1 Radøy kommune Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle Floen AP Medlem Vidar Grindheim AP Medlem Edgar Grindheim AP Varamedlem Christel Villanger Håland H Medlem Kenneth Taule Murberg H Medlem John Magne Bauge H Medlem Audun Sylta H Medlem Henning Haugland H Medlem David Aasgard KRF Medlem Finn Frantzen KRF Medlem Roy Bø FRP Medlem Trond Morten Marøy FRP Medlem Wenche Kalnes Tveranger FRP Medlem Frode Hervik V Medlem Bjørg Taule Murberg V Varamedlem Silje Namtvedt SP Medlem Anne Berit Bø Palmesen SP Medlem Mai-Liss Sylta Møn SP Medlem Sara Sekkingstad SP Medlem Oddmund Skjelvik SP Medlem Ingvill Taule SP Medlem Dag Sætre SP Medlem Martin Soltveit SP Varamedlem Forfall Parti Møtande varamedlem Ann Christin Hoen AP Edgar Grindheim, AP Birthe Haugland Frotaule V Bjørg Murberg, V Vigdis Villanger SP Martin Soltveit, SP

2 Andre møtande: Rådmann Jarle Landås, økonomisjef Sveinung Kvamme i sak 016, 017 og 018, kommunalsjef Jo Tømmerbakke i sak 020, møtesekretær Arthur Kleiveland Underskrifter: Jon Askeland Ordførar Arthur Kleiveland møtesekretær

3 Saknr Tittel 015/2014 Meldingar og referatsaker Sakliste 016/2014 Endring av skjema 1B som følgje av ny organisering 017/2014 Tertialmelding januar - april /2014 Budsjettregulering vår /2014 MOT-avtale 020/2014 Utviklingsplan grunnskulen i Radøy /2014 Kommunal kontantstønad for 2-åringar 022/2014 Reviderte retningsliner for startlån 023/2014 Utvida rammer for startlån /2014 Krisesenteravtale med Bergen Kommune 025/2014 Plan for interkommunal samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland /2014 Overføring av gamle Haugland skule til Radøy kunst senter 027/2014 Kommuneplan for Radøy - revisjon - framlegg til planprogram - handsaming i styringsgruppa for høyring og offentleg ettersyn 028/2014 Plansak Austmarka - detaljplan Hylla bustadområde - godkjenning 029/2014 Plansak detaljregulering - Selfallet nord - bustadfelt - godkjenning 030/2014 Vinmonopolet - søknad om plassering 031/2014 Interpellasjon - anonym retting av heildagsprøvar - David Pletten Aasgard (KrF) Kirsti Gjetle Floen vart valt som setjevaraordførar. Silje Namtvedt (SP) kom til sak 017 og deltok ikkje i sak 015 og 016. Det kom eit skriftleg og eit munnleg spørsmål til Spørjetimen. Kommunestyret markerte Morgan Taule sin 50 års dag med blautkake.

4 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 015/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/ /6131 Meldingar og referatsaker Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Saksopplysingar: 1. Budsjett økonomiplan Brev frå fylkesmannen 2. BOF - årsmøtevedtak - endring medlemskontingent 3. BOF - medlemskontingent 4. KLP - årsrapport Kommunestyret i Radøy - 015/2014 KS - handsaming: Sal av eigedom - Kyrkjevegen 2: Kommunestyret fatta vedtak om å selje kommunal eigedom på gnr 45, bnr 322 til marknadspris, med vilkår om at tomta blir bygd på i samsvar med godkjend reguleringsplan. Hovudhensikta var å få reist bygg for Rema Kyrkjevegen 2 AS er overteken av WaldeGruppen AS. WaldeGruppen AS er gått konkurs og opsjonsavtalen om å kjøpe eigedomen er gått ut. Rema 1000 har no retta førespurnad om sjølv å kjøpe eigedomen for å realisere planane i reguleringsplanen med bygg for Rema I møte 5.juni 2014 gjorde Radøy formannskap følgjande vedtak: Rema 1000 får kjøpe eigedomen til same vilkår som Kyrkjevegen 2 AS. Rådmannen får i oppdrag å inngå avtale og gjennomføre eigedomssalet. Saka går som meldingssak til kommunestyret. KLP: I årsmeldinga kjem KLP med klare signal om at dei alt neste år ikkje lenger vil kreva kommunane for eigenkapital-tilskot. Nordhordlandspakken: Ordføraren informerte om at den politiske behandlinga av Nordhordlandspakken er utsett til i hausten. Saka kjem opp i kommunestyret i september. Regionalt helsehus: Ordføraren informerte om at det blir jobba med juridiske formalitetar i selskapsavtalen for det planlagde helsehuset. Saka kjem til kommunestyret til hausten. Kommunestruktur: Ordføraren orienterte om utviklinga i kommunestrukturprosjektet. Regjeringa har lansert to ulike løp for samanslåingsprosessen. Ordføraren informerte om at Fylkesmannen skal oppretta ein prosjektorganisasjon i samband med kommunestruktur-prosessen.

5 Fiber-søknad: Ordføraren orienterte om at Radøy kommune har søkt om midlar i ny utlysingsrunde om statleg tilskot til fiberutbygging. I forrige runde fekk kommunen eit tilskot på ein million. I denne runden søknadsrunden har Radøy søkt om to millionar kroner i tilskot. Austmarka øvre: Ordføraren informerte om at Nordea Bank, krev tvangssal av Austmarka øvre. Formannskapet har gitt rådmannen i oppdrag å følgja bodprosessen. Radøy kommune har tidlegare selt denne eigedomen for 1,5 millionar kroner. Kommunestyret tek meldingar og referatsaker til orientering. KS - vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering. Vedlegg: Budsjett 2014 Økonomiplan for (L)(9698) BOF_Årsmøtevedtak - endring av medlemskontingent frå 2015 (L)(9985) BOF_kpVedlegg (L)(9986) KLP_Årsrapport (L)(11148)

6 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 026/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/298 14/4149 Endring av skjema 1B som følgje av ny organisering Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Nytt budsjettskjema 1B for 2014 vert vedteke slik:

7 Saksopplysingar: Rådmannen har i lengre tid arbeidd med ny organisasjonsmodell for Radøy kommune. Då budsjettet for 2014 vart vedteke av kommunestyret, var den nye modellen enno ikkje fastsett. Skjema 1B vart difor vedteke med same organisering som i Rådmannen har administrativt vedteke ny organisering frå 2014, og formannskapet vart orientert om dette i møte

8 For at rapporteringa til formannskap og kommunestyret skal vera i samsvar med faktisk organisasjonsstruktur, må skjema 1B for 2014 vedtakast på nytt av kommunestyret, slik det går fram av framlegget til vedtak. Samla løyving til drift i skjema 1B er sjølvsagt uendra. Ny modell er ein «hybrid» to-nivåmodell, der budsjettet vert vedteke på kvart tenesteområde, men der det også vert vedteke summar på «etatsnivå». Berre kommunestyret kan flytta midlar mellom tenesteområda. Ein kommunalsjef disponerer såleis ikkje «etaten» sitt samla budsjett, men har likevel eit ansvar for den samla ramma. Tidlegare vedteke skjema 1B for 2014 såg slik ut:

9 Formannskapet i Radøy - 026/2014 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Nytt budsjettskjema 1B for 2014 vert slik:

10 Kommunestyret i Radøy - 016/2014 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak:

11 Nytt budsjettskjema 1B for 2014 vert vedteke slik:

12 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 051/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /5419 Tertialmelding januar - april 2014 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tertialmelding for perioden januar april 2014 vert godkjent slik den ligg føre. Saksopplysingar: Tertialmelding for perioden januar april 2014 vert med dette lagt fram for formannskap og kommunestyre for godkjenning. Drift Budsjettet for 2014 var i utgangspunktet svært stramt, med svakt negativt netto driftsresultat, men bruk av fondsmidlar på VA-området gjer at ein unngår rekneskapsmessig meirforbruk i budsjettet. Dette betyr at ei kvar overskriding av budsjettrammene fører til udekka meirforbruk. Hovudoversikt drift syner at både netto og brutto driftsresultat er monaleg svakare enn på same tid i Bortfall av mva-komp utgjer ca 1,7 mill, og redusert sjukelønsrefusjon utgjer ca 3 mill. Sjukelønsrefusjonen vert i år bokført når vi faktisk får den, medan den i fjor vart bokført samstundes med at fråvær vart registrert. Omlegginga er nødvendig grunna systemskifte frå Vi har såleis bokført noko mindre sjukelønsrefusjon enn det vi har krav på. Ein del andre inntekter har auke noko. Samla sett er inntektene ca 2,4 mill mindre enn i Samstundes ser ein at driftskostnadene til dels ligg lågare enn i fjor. Brutto driftsresultat er negativt med 8,1 mill, mot 6,2 mill i fjor, altså ei svekking på 1,9 mill. Tek ein omsyn til at sjukelønsrefusjonen skulle vore noko høgare enn bokført, er det faktiske resultatet betre enn tala skulle tilseia. Rekneskapsskjema 1A syner at vi har fått noko meir frie inntekter enn på same tid i fjor. Dette skuldast dels auka skatteinngang, ca 1,9%, men mest auka rammetilskot, ca 3,6%. Samla skatt, rammetilskot og inntektsutjamning vil truleg bli ca lågare enn pårekna, jf melding frå fylkesmannen og eiga sak om budsjettregulering. Renteinntektene er litt lågare enn i fjor, medan både rente- og avdragskostnader har auka noko. Det er teke omsyn til auka rente- og avdragskostnad i budsjettet, og rådmannen legg til grunn at budsjettet er tilstrekkeleg, gitt at rentenivået ikkje endrar seg i løpet av året. Rekneskapsskjema 1B syner utviklinga på dei einskilde tenesteområda. Rådmannen viser til eiga sak til kommunestyret, med framlegg til endring i skjema 1B som følgje av omorganisering. Skjema 1B vert lagt fram i samsvar med ny organisering frå Omorganiseringa fører til at nokre tidlegare einingar er innlemma i andre tenesteområde, medan andre er omgjort til sjølvstendige

13 tenesteområde. Leiarane for tenestområda har sendt rapport til rådmannen, og gjort kort greie for den økonomiske stoda pr Budsjettala er ikkje periodefordelt i 2014, og styringstala er difor pårekna forbruk pr For løn skal pårekna forbruk vera ca 36,8%, medan andre driftskostnader skal syna ca 33,3%. Grunna overgang til Visma økonomisystem frå er avskrivingar haldne utanom tala i denne rapporteringa. I det følgjande vil rådmannen gjera ei kort oppsummering av dei ulike områda. Stab og politisk Politisk syner eit forbruk på ca 40%, altså noko høgare enn pårekna. Dette skuldast først og fremst at kostnadene til medlemskap i Regionrådet Nordhordland er bokført med summen for heile året. Dette gir høgare forbruk no, men det vil jamna seg ut over året. I rådmannsstaben er det eit samla forbruk på ca 42,5%, altså noko høgare enn pårekna. Lønskostnadene ligg så langt like under pårekna forbruk, ca 35,5%. I budsjettvedtaket for 2014 var det lagt inn ei innsparing på kr i det som då var «Sentraladministrasjonen», som omfatta noko meir enn noverande «rådmannsstab». Den samla budsjettramma for sentraladministrasjonen» var på 19,4 mill, mot 10,5 mill for rådmannsstaben. Innsparinga er førebels ikkje realisert, men rådmannen følgjer løpande med på kvar og korleis dette skal gjerast. Kostnader til forsikringspremiar, festeavgifter m.v. er bokført med kostnaden for heile året, noko som aukar forbruksprosenten pr Her er det er også bokført kostnader på ca kr knytt til arkeologisk kartlegging i samband med områdeplan Austmarka/Kalnes. Det vil også koma tilsvarande kostnader i samband med reguleringsendring Olsvollstranda. Det vert vurdert om desse kostnadene kan inngå i grunnkostnader som kan førast i investeringsrekneskapen, men det er så langt ikkje konkludert. Nh DIGI, eller Nordhordland digitalt syner overforbruk. Dette skuldast først og fremst at ein del lisenskostnader som gjeld alle deltakarkommunane er ført som kostnad i første tertial, medan refusjonskrav først vart sendt ut i mai. Refusjonskrav for løpande driftskostnader er førebels ikkje sendt, men dette vert gjort i løpet av først halvår. Frivilligsentralen syner «overskot», noko som skuldast at statstilskot for drifta i 2014 er motteken med summen for heile året. Drifta ved felles landbrukskontor ligg rimeleg i rute. Oppvekst Oppvekst fellestenester omfattar ungdomskoordinator, vaksenopplæring og kostnader til særlege tiltak i grunnskule og barnehage, medrekna kostnader til born som får tilbod i andre kommunar. Førebels er det ikkje registrert krav frå andre kommunar, men desse vil koma. Rådmannen legg til grunn at ein vil halda seg innafor dei totale rammene, men understrekar at det er uvisse knytt til fleire av postane her, særleg kostnader til barnehageborn som går i andre kommunar. Austebygd skule ligg rimeleg i rute, men det er bokført ein kostnad på kr knytt til nytt ventilasjonsanlegg for barnehage/gymsal. Hordabø skule og Manger skule ser ut til å liggja rimeleg i rute, men rektor ved Manger skule kommenterer at skysskostnadene ligg noko over budsjett så langt i år. Sæbø skule ligg marginalt over budsjett, først og fremst fordi driftskostnadene ved bygget ser ut til å liggja høgare enn ein har rekna med i budsjettet. Ved Radøy ungdomsskule ser lønskostnadene ut til å liggja noko høgare enn budsjett. Dette skuldast at lønsbudsjettet for 2014 har vorte sett for lågt. Den faktiske situasjonen knytt til fast løn i september 2013, som var grunnlaget for budsjett 2014, har synt seg å ikkje vera reell i høve til løna som faktisk går i Dette skuldast bruk av vikarar i fleire stillingar hausten 2013, ma rektorstillinga. Meirforbruket kan her bli ca kr Austebygd barnehage har noko overforbruk, dette har samanheng med eit i utgangspunktet svært stramt driftsbudsjett.

14 Bø barnehage har svakt overforbruk iht budsjett, men har også litt høgare inntekter enn pårekna. Prestmarka barnehage har noko høgare forbruk enn normalen, både på løn og drift. Prestmarka driv på tre ulike lokasjonar, og dette gir høgare driftskostnader enn om alle avdelingane hadde vore samla på ein stad. Budsjettet har ikkje i tilstrekkeleg grad teke omsyn til dette, og det trengst ca for å dekka lønskostnadene som faktisk går med. Sæbø barnehage har også forbruk over det som er føresett, men det ser ut til å vera under kontroll. M.a. er det ført kostnader til vedlikehald på uteområdet i barnehagen. Dette vert langt på veg dekka av sentralt avsette vedlikehaldsmidlar. Musikk- og kulturskulen ser ut til å halda seg innafor budsjettramma i Ved PPT-kontoret kan det sjå ut som det er trong for å tilføra ca kr i høve til dei faktiske stillingane som er i PPT. Lønskostnaden ved PPT har vore underbudsjettert i fleire år, men så lenge PPT var ein del av barne- og familietenesta, var dette ikkje «synleg» på same måte. Helse og omsorg NAV Radøy har ein krevjande driftssituasjon. Samanlikna med dei fleste andre kommunar er bemanninga låg, og i praksis vert det for lite tid til oppfølging av brukarane. Det meste av ressursane går med til kortsiktige tiltak. Sosialutbetalingane har auka med ca 20% i høve til Samanlikna med utbetalingane i januar april 2012 er auken på 60,5%. Med tilnærma same bemanning som i 2012, seier det seg sjølv at presset på dei tilsette er høgt. NAV har også ei viktig rolle iht flyktningar, og rådmannen vurderer det slik at ein stor del av fondsmidlane som er avsett til flyktningar, bør gå til NAV for å stryka tilbodet. Mogeleg tilskot frå IMDI ut over det som er budsjettert, bør gå inn på det same fondet. Barnevernet ser ut til å kunna halda seg innafor vedteke budsjett, så lenge det ikkje oppstår uføresette tilhøve. Drifta ved helsehuset ser samla sett ut til å vera nokolunde i rute. Nokre refusjonar frå staten, t.d. fastlønstilskot fysioterapi og tilskot til turnuslege, kjem ein eller to gonger for året, og er førebels ikkje bokført. Psykisk helsevern ser ut til å liggja rimeleg innafor budsjetterte rammer. Radøy matsørvis ser også ut til å halda seg innafor rammene. Cateringinntektene syner god utvikling, halvparten av budsjettert omsetning er alt på plass. På Velferdssenteret merkar ein verknadene av samhandlingsreforma stadig tydelegare. Reforma krev auka administrativ og fagleg innsats kring vurdering av pasientar frå spesialisthelsetenesta. Dette medfører endring av interne rutinar og auka ressursbruk for å sikre gode prosessar og fagleg forsvarleg drift. Eigenbetalinga til institusjonen har auka litt samanlikna med i fjor, og i 2013 vart samla eigenbetaling noko høgare enn budsjett. Det kan såleis sjå ut til at det blir ei meirinntekt her også i Heimetenesta er også ein viktig medspelar i samhandlingsreforma, og melder om at dei truleg vil drifta innafor rammene i OMSUT, som tidlegare vart kalla BF-tenesta, melder også at dei ser ut til å kunna drifta innafor gitte rammer i 2014, med unnatak av det nye tilbodet i Grønålen. Formannskapet er tidlegare orientert om dette tilbodet, og leiar for Omsut melder at ein no har tilsett personale ut frå ei pårekna minstebemanning. Heilårskostnad vert ca 4,4 mill, men refusjon ressurskrevjande tenester knytt til dette tilbodet vil dekka ca 2 mill av kostnaden. Samstundes vil Omsut få noko høgare tilskot til dei andre ressurskrevjande tilboda, og dette kan også nyttast til å dekka ein del av meirkostnaden. Rådmannen vil koma attende med eiga sak kring finansiering av dette tilbodet Ved Radøy interkommunale busenter (RIB) ser driftskostnadene ut til å liggja litt høgare enn «normalen», og det må følgjast nøye med på drifta i året. Det vert arbeidd for å få inn fleire brukarar, og det er signal som tyder på at dette kan lata seg realisera i løpet av året. Det vert også arbeidd med fornying av samarbeidsavtalen med dei andre kommunane. Helse og omsorg fellestenester gjeld primært overføringar til staten i samband med samhandlingsreforma, men også ein del kostnader knytt til lærlingar blir ført her. Gitt at á konto beløpet ikkje blir auka i løpet av året, vil overføring til helseforetaka halda seg innafor budsjett.

15 Drift og forvaltning Løn- og rekneskapssenteret er det som tidlegare var økonomikontoret pluss mykje av løn og personal. Økonomisjef og personalsjef inngår no i rådmannsstaben. Overgang til VISMA frå krev mykje ekstra arbeid. Ein del av ekstrakostnadene vil måtta belastast investeringsprosjekt , og rådmannen vil koma attende med framlegg til budsjettregulering på dette prosjektet. Kultur- og sørvistorget ser ut til å ha noko høgare forbruk enn budsjett. Ein del av dette skuldast kostnader som har kome på for heile året, og refusjonar som førebels ikkje er ført. Lønskostnadene ser ut til å kunna bli noko høgare enn budsjettert, og rådmannen vil sjå nærare på korleis ein kan unngå overskridingar her. Overføringane til kyrkja er i samsvar med budsjett, men kyrkja har søkt om auka overføring for å dekka lønsveksten frå Men faktisk lønsvekst er ca høgare enn «normal» lønsvekst. Rådmannen meiner at vekst ut over det normale er noko kyrkja må finna dekning for innafor eige budsjett, på same måte som kommunen må gjera det i høve til statlege overføringar. Biblioteket driftar rimeleg greitt innafor rammene, og det same gjeld teknisk forvaltning. Teknisk drift omfattar trygdebustader, vatn og avlaup, kommunale vegar, rådhuset, helsehuset, reinhald mv. Det samla netto forbruket ser ut til å liggja monaleg høgare enn det skal, men årsakene til dette er samansette. Bruken av dei kommunale bustadene har endra seg over tid, m.a. vert ein del tidlegare trygdebustader no i praksis nytta av Omsut, og leigeinntektene vert ført der. I samband med sal av Hordabøheimen har ein god del bustader gått ut av kommunal eige. Det kan sjå ut til at ein ikkje i tilstrekkeleg grad har greidd å fanga opp endringa i leigeinntekter i budsjettet for Det tok lengre tid enn føresett å gjennomføra salet av Hordabøheimen. Dermed har det kome på ca i kostnader som ikkje er budsjetterte. Noko av dette gjeld forsikring, som vi vil få tilbakeført. Kostnadene til veglys trekkjer også opp forbruket, fordi refusjonar frå Statens vegvesen først kjem i juni 2014, medan kostnadene har kome på for fire månader. Frå mai 2014 vert den felles reinhaldstenesta utvida til å omfatta dei fleste kommunale tenesteeiningane. Dei samla kostnadene er føreset uendra, men det må flyttast budsjettmidlar. Rådmannen legg fram eiga sak på dette. Kostnadene i Brannvernet ligg noko over pårekna budsjett, både når det gjeld løn og driftskostnader. Brannvernet i Radøy er tilknytt 110-sentralen i Bergen, og her har vi fått faktura på summen for heile 2014, ca Det brannførebyggjande samarbeidet i Nordhordland vil kosta Radøy kommune ca kr meir enn budsjett, og vi er fakturert for 50% av kostnaden i første tertial Kostnaden til kjøp av brannsjeftenester frå Austrheim er enno ikkje bokført. Rådmannen vil sjå nærare på ressursbruken i brannvernet. Ei rekkje interkommunale tiltak vil få høgare kostnader i 2014 enn budsjettert, medan nokre få vil få lågare kostnad. Ved budsjetthandsaminga for 2014 vart det ikkje sett av midlar til prisvekst, og meirkostnadene vil dermed føra til meirforbruk. Størst kostnadsvekst får ein på brannførebyggjande samarbeid, interkommunalt krisesenter og interkommunalt arkiv. På dei andre tiltaka er veksten stort sett i samsvar med prisindikator. Samla kostnadsauke ser ut til å bli ca kr Dersom ein ser bort frå redusert rammetilskot og skatt, vil meirkostnadene i høve til budsjett bli ca 3 mill, gitt at det ikkje skjer endringar i føresetnadene, eller det vert avdekka vesentlege feil eller manglar i rekneskapen. Rådmannen ser det som urealistisk å leggja fram utkast til regulert budsjett i balanse før sommarferien, med mindre ein dekkar meirforbruket gjennom bruk av fondsmidlar. Haustopplegget for skular og barnehagar er i all hovudsak lagt, der føresett innsparing på 1,6 mill innan oppvekst er teke med. Inndekking av meirkostnader i 2014 må også sjåast i samanheng med budsjett 2015 og økonomiplan Økonomistyring og budsjettoppfølging har difor høgaste prioritet i tida som kjem.

16

17

18 Finansreglementet seier at det skal rapporterast til kommunestyret iht plasseringar og gjeld. Det er teke opp nytt lån i Kommunalbanken stort kr til investeringar, medan startlån i Husbanken ikkje var utbetalt pr Det har ikkje skjedd endringar i rentevilkåra på lån i perioden. Styringsrenta i Noregs Bank er uendra, medan NIBOR har auka med 0,1 prosentpoeng i løpet av tertialet. Innskotsrenta heng saman med utviklinga av NIBOR. Likviditeten er framleis tilfredsstillande i praksis, grunna unytta lånemidar. Investering Rådmannen vil i det følgjande gå gjennom status på dei ulike investeringsprosjekta som er vedtekne i 2014.

19 Det er sett av kr i investeringsbudsjettet til diverse kostnader knytt til industriområdet på Olsvollstranda, m.a. til BKK (trafostasjon) og div. kostnader knytt til tilrettelegging av industriareal. Pr mai 2014 er det ikkje nytta særleg med midlar frå denne posten. Vegen i Storsandvik er ferdigstilt innafor forventa tidsramme, og kommunen vil overta vegen i nær framtid. Det er byggenemnda for veg, vatn og avløp som eig prosjektet, og rådmannen har ikkje fått melding om at avvik. Arbeidet med siste bandet av bygdeboka held fram etter planen, og rådmannen legg til grunn at kostnadene held seg innafor rammene, både tidsmessig og økonomisk. I budsjettet for 2014 er det sett av kr til avfuktingsanlegg og varmepumpe i Radøyhallen. Det pågår i desse dagar arbeid med å reparere og oppgradera varmepumpa. I tillegg er det er henta inn tilbod på reparasjon og oppgradering av avfuktingsanlegget. Innkjøp og arbeid på avfuktingsanlegget er ikkje påbegynt, då det ikkje er løyvd tilstrekkeleg midlar i budsjettet. Rådmannen kjem attende med ei eiga sak. Terapibassenget er snart ferdigflisa. Kostnadene med å reparera terapibassenget ligg innanfor budsjettramma på kr , og det er forventa at denne ramma vil halda. På Austebygd skule er arbeidet med å rehabilitera taket ferdig, og sluttfaktura er gjort opp. Kostnadene for 2014 er innanfor regulert budsjett på kr På prosjekt Manger skule utbygging er det bokført kostnader på kr ,- i 2014, utan at det er løyvd midlar til dette. Det aller meste av kostnaden er sluttfakturering frå J.H. Nævdal Yrkesbygg, der tilleggsarbeid og inneståande i prosjektperioden er medrekna. Sluttfaktura er datert , og summen var såleis ikkje kjent då budsjettet vart vedteke for 2014, og heller ikkje i samband med rekneskapsavslutninga. Likevel burde det vore opplyst at sluttfakturering ikkje var gjennomført, og det burde vore gitt anslag på omfang. Rådmannen er ikkje nøgd med at denne informasjonen ikkje har kome fram til formannskap og kommunestyre i rett tid, og vil sjå nærare på rutinar og kommunikasjon mellom byggenemnd og administrasjon. Parkeringsplassen på Austebygd skule skal etter planen stå ferdig innan utgangen av juni, og arbeidet er i rute. Kontrakt på oppdraget ligg innanfor budsjettramme på kr Velferdssenteret utvendig oppgradering: her går det føre seg arbeid med å skifta vindauge, måling av fasade mv. Pr i dag ligg arbeidet godt innanfor budsjettramma på kr , og arbeidet vil halda fram utover året. Heimetenesta utviding av lokale: prosjekteringa er i sluttfasen, og det er venta at oppdraget vert lagt ut på Doffin før ferien. Oppgradering av Rådhuset er ferdigstilt med godt resultat, og prosjektet er sluttfakturert. Kostnadene i 2014 ligg innafor regulert budsjettramme på kr ,- Det er sett av kr til universell utforming i budsjettet. Det pågår arbeid for å prioritere tiltak, og i den samanheng har tema vore på sakslista hos eldrerådet, råd for menneske med nedsett funksjonsevne og Frivilligsentralen. Det er sett av kr til branntekniske investeringar i Helsehuset har vore prioritert, og det er m.a. montert nytt brannvarslingsanlegg samt branndørar, som eit ledd i å lukka pålegg frå NGIB. Det er også bestilt risikoanalyse og brannprosjektering av Radøyhallen, og det er ei prioritert oppgåve å fjerna brannfarleg isoleringsmateriale på «loftet» ved Radøy ungdomsskule. Arbeidet med stigeleidning Halland-Lifjell er godt i gong, og er planlagt ferdigstilt før sommarferien. Kontraktsummen på arbeidet ligg innanfor vedteken budsjettramme på kr Når det gjeld hovudleidning Lifjell-Manger er konsulentoppdrag lyst ut og tildelt, og det pågår arbeid med anbodsgrunnlag for utlysning i Doffin. Reinseanlegg/sanering Manger: Vurdering av ulike alternativ knytt til plassering av reinseanlegget gjer at prosessen tek lengre tid enn planlagt. Prosjektet vert difor forseinka, og deler av prosjektet vil måtta overførast til neste år. Det er tilsett fire nye brannmannskap, og gjort innkjøp av ein del brannvernutstyr til desse innafor budsjettramma på kr Det er i budsjettet sett av kr til kjøp av brannbil, og anbodet ligg på Doffin med tilbodsfrist 22. juli. Teknisk drift har laga ei prioriteringsliste for asfaltering av kommunale vegar. Det er i 2014

20 budsjettert med kr til asfaltering av vegar, og oppdraget ligg på Doffin med frist Det er sett av kr til oppgradering av kommunale bruer: Myking, Nordangervågen og Storelva. Prosjektet har vore ute på Doffin, og det er etter tilbodsevaluering klart for å tildele oppdraget. Tilbod ligg innafor vedteken budsjettramme. Det er sett av kr til ny trafikksikringsplan. Arbeidet er no ferdigstilt av plangruppa, og trafikksikringsplanen har vore på høyring.

21

22 Formannskapet i Radøy - 051/2014 FS - handsaming: Økonomisjefen orienterte om den økonomiske situasjonen. Kommunen ser ut til å gå mot eit meirforbruk på ca 3,7 millionar kroner, sjølv om skatteinngangen viser ei positiv utvikling, med ein auke på 3,1 prosent i forhold til same tid i fjor. Skatteinngangen i mai i år er den beste mai månad nokon gong. Økonomisjefen peika på at bortfall av momskompensasjon i år slår betydeleg ut i rekneskapet i forhold til i Han viste til at det er behov f or å tilføra midlar på ein del tenesteområde. Kommunen vil få tilskot til mottak av flyktningar i år, men det er uavklart kor stor summen blir. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Tertialmelding for perioden januar april 2014 vert godkjent slik den ligg føre. Kommunestyret i Radøy - 017/2014 KS - handsaming: Økonomisjefen orienterte om den økonomiske situasjonen og om budsjettutsiktene for Ei rekkje endringar som har gitt kostnadsauke i 2012 og 2013, får full verknad i Bortfall av mvakompensasjon og auka pensjonskostnad er andre element som forverra situasjonen. Meirforbruket i 2014 ser ut til åbli 3 mill. dersom utviklinga held fram. Neste år blir utbyttet frå BKK halvert, frå 5,9 mill. til knapt 3 millionar. Ytterlegare redusert innbyggartilskot og lågare skatteinngang slår ogsåinn. Medfinansieringsordninga knytt til Samhandlingsreforma vert avvikla, og verknaden av dette er uviss. Rådmannen framheva at administrasjonen har stort fokus på økonomi. Han arbeider med økonomiske vurderingar og analyser for å gje best mogeleg grunnlag for arbeid med budsjett og økonomiplan. Rådmannen er særleg opptatt av å setja inn varige tiltak som kan letta den økonomiske situasjonen i eit lengre perpektiv. Eit positivt trekk er at sjukefråveret framleis går ned. Rådmannen opplyste at ein må tilbake til 2006 for å finna eit lågare sjukefråver i første kvartal. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Tertialmelding for perioden januar april 2014 vert godkjent slik den ligg føre.

23 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 052/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/298 14/5414 Budsjettregulering vår 2014 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Skjema 1A for 2014 vert endra slik: Skatteinngang vert redusert med kr Rammetilskot vert auka med kr Bruk av disposisjonsfond vert auka med kr Samla endring kr 0,- Skjema 1B vert endra slik: Austebygd skule Hordabø skule Manger skule Sæbø skule Radøy ungdomsskule PP-Teneste Austebygd barnehage Bø barnehage Prestmarka barnehage Sæbø barnehage Barnevern Psykisk helse Radøy interkommunale busenter Velferdsenteret Radøy matsørvis Heimetenesta Omsut Teknisk drift Sum ending 0 Saksopplysingar: Det er trong for å justera dei pårekna frie inntektene i budsjettet for Dei siste inntektsprognosane syner at departementet legg til grunn eit rammetilskot, medrekna inntektsutjamning, på kr , som er kr større enn budsjettert. Skatteinngangen er rekna med å verta ca kr , som er kr lågare enn budsjettert. Samla gir dette reduserte frie inntekter

24 på ca kr Det er justeringar i inntektsopplegget for kommunane som fører til denne reduksjonen. I inntektsmodellen kjem endringane fram slik: Endring skatt og deflator Endring barnehage Endring grunnskule Endring barnevern Utlemming rustilskot Dobbeltrom sjukeheimar Sum endring Detaljane i dette går fram av det salderte statsbudsjettet for 2014, og reflekterer sentrale politiske prioriteringar. Den einskilde kommune står likevel «fritt» til å prioritera bruken av midlane eller innsparingane som må gjerast. Skatteinngangen er alltid usikker, difor er dei samla tala ikkje presise. Det finst også fleire modeller for utrekning av pårekna skatteinngang, og desse gir ulikt utslag. Uansett fører auka skatteinngang til redusert inntektsutjamning og omvendt. Fylkesmannen i Hordaland har i brev av 5. mai 2014 stilt krav om at dei reduserte inntektene må dekkast i ved budsjettregulering snarast råd. Rådmannen vil difor rå til at mindreinntekta vert dekka av disposisjonsfondet. Dette er ikkje den beste løysinga, men rådmannen ser førebels ikkje noko betre alternativ. Rådmannen kjem attende med ein meir grundig gjennomgang av budsjettsituasjonen snarast råd. Rådmannen ønskjer samstundes å gjera budsjettendring knytt til overføring av ressursar til reinhald frå nokre tenesteområde til felles reinhald, ansvar Tenesteområda som er omfatta endringa er Austbygd skule og barnehage, Hordabø skule, Bø barnehage, Sæbø skule og Sæbø barnehage. Endringa fører ikkje til noka endring av netto budsjettramme, men fører til endring i rammene på dei aktuelle tenesteområda. Overføringa får verknad frå Budsjettverknad i skjema 1B 2014 vert slik: Austebygd skule Hordabø skule Manger skule Sæbø skule Radøy ungdomsskule PPT Austebygd barnehage Bø barnehage Prestmarka barnehage Sæbø barnehage Barnevern Psykisk helse Radøy interkommunale busenter Velferdsenteret Radøy matsørvis Heimetenesta Omsut Teknisk drift

25 Sum ending 0 Formannskapet i Radøy - 052/2014 FS - handsaming: Justeringar i inntektsopplegget for kommunane har ført til ein reduksjon på ca kroner i frie inntekter til Radøy kommune. Fylkesmannen i Hordaland har i brev av 5. mai 2014 stilt krav om at dei reduserte inntektene må dekkast i ved budsjettregulering snarast råd. Økonomisjefen orienterte om at kommunen kan dekka inn mindreinntekta på kroner frå disposisjonsfondet. Det øvrige meirforbruket må sjåast i ein større samanheng og i ein meir grundig gjennomgang av budsjettsituasjonen. Rådmannen signaliserte at han vil koma tilbake til formannskapet med moglege løysingar for å betra den økonomiske situasjonen. Formannskapet er uroleg over den økonomiske situasjonen, og administrasjonen fekk i oppdrag å snu alle steinar. Ordførar Jon Askeland meiner det er riktig å bruka KOSTRA-tal for å få fram eit godt talgrunnlag for å samanlikna dei kommunale tenesteområda med andre kommunar. Økonomisjefen svara at kommunen samarbeidar med fylkesmannen om relevante kommunar å samanlikna seg med på dette området. Roy Bø (FrP) meiner kommunen må begynna å stramma inn på enkelte område, t.d. ved innkjøps- og stillingsstopp. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Skjema 1A for 2014 vert endra slik: Skatteinngang vert redusert med kr Rammetilskot vert auka med kr Bruk av disposisjonsfond vert auka med kr Samla endring kr 0,- Skjema 1B vert endra slik: Austebygd skule Hordabø skule Manger skule Sæbø skule Radøy ungdomsskule PP-Teneste Austebygd barnehage Bø barnehage Prestmarka barnehage Sæbø barnehage Barnevern Psykisk helse Radøy interkommunale busenter Velferdsenteret Radøy matsørvis

26 Heimetenesta Omsut Teknisk drift Sum ending 0 Kommunestyret i Radøy - 018/2014 KS - handsaming: Ordføraren peika på at Radøy har svært lite å henta for å auka inntektene, og at alternativa for å få balanse i økonomien er auke i eigedomsskatt eller kutt i drift, kutt gjennom endra struktur, eller å gå for fusjon. Radøy står overfor krevjande utfordringar. Han viste til at eit samrøystes formannskap gitt grønt lys for at administrasjonen før budsjettprosessen legg fram Kostra-tal frå meir samanliknbare kommunar enn nabokommunane. Frode Hervik (V) etterlyste prioriteringsliste for asfaltering av kommunale vegar. Prioriteringsliste skal sendast ut saman med møtebok. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Skjema 1A for 2014 vert endra slik: Skatteinngang vert redusert med kr Rammetilskot vert auka med kr Bruk av disposisjonsfond vert auka med kr Samla endring kr 0,- Skjema 1B vert endra slik: Austebygd skule Hordabø skule Manger skule Sæbø skule Radøy ungdomsskule PP-Teneste Austebygd barnehage Bø barnehage Prestmarka barnehage Sæbø barnehage Barnevern Psykisk helse Radøy interkommunale busenter Velferdsenteret Radøy matsørvis Heimetenesta Omsut Teknisk drift Sum ending 0

27 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 031/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jo Bjarte Tømmerbakke 14/ /4305 MOT-avtale Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rådmannen tilrår å seie opp avtalen Radøy kommune har med organisasjonen MOT Saksopplysingar: Radøy kommune har hatt samarbeidsavtale med MOT i ei årrekkje, og rådmannen meiner at dette har vore rett satsing. Slik den økonomiske situasjonen er framover, ser rådmannen det som naudsynt å avslutta samarbeidsavtalen, og avslutta stillinga som MOT-koordinator i Radøy kommune. Årleg innsparing er totalt ca kr I budsjettet for 2014 vart det vedteke å avslutte stillinga som MOT-koordinator, med ei berekna innsparing på kr. Ein valde i første omgang å behalde medlemskapen, og Radøy kommune har dermed ein avtale med organisasjonen MOT som kostar ca kr i året. Bakgrunn Saka har si bakgrunn i følgjande punkt vedteke av kommunestyret i budsjettet for 2014: «Kommunestyret ber i budsjettet for 2014 rådmannen ikkje seia opp MOT medlemskapen på noverande tidspunkt, men først foreta ein grundig analyse av kva program som har størst effekt for unge sin trivsel i Radøy. MOT er eitt program, det finst andre også, og me ber rådmannen drøfta og vurdera kost/nytte av kva program som gjev best effekt i Radøy(m.a. MOT, Olweus, Ren idrett, Trivselsleiar). Kommunestyret merkjer seg at eit av føremåla ved innføring av MOT var reduksjon i mobbing. Dette har ikkje hatt tilfredsstillande utvikling. Me ber også rådmannen vurdera ressursbruken på slike ungdomsretta miljøtiltak inkludert om ungdomsskoordinator kan ha større rolle. Analyse og tilråding vert lagt fram for politisk nivå før endeleg avgjerd om kva program Radøy skal nytta.» Vurdering Sidan ein allereie har avslutta stillinga som MOT koordinator, har medlemskapen liten verdi og funksjon for kommunen, då organisasjonen MOT krev sertifisering av personalet som skal arbeide med MOT i kommunane. Radøy kommune hadde opprinneleg tre tilsette som vart sertifisert og godkjend som MOT arbeidarar. To av desse jobbar ikkje lenger i Radøy, og den tredje jobbar ikkje med MOT lengre, etter at MOT-koordinator stillinga vart avslutta i 2014.

28 Radøy kommune må dermed betale for sertifisering av 2-3 nye MOT arbeidarar, til dømes ungdomskoordinator, lærarar eller skuleassistentar, for å kunne drive MOT vidare. Denne opplæringa og godkjenninga er berre mogleg å ta i Trondheim, og vil vere kostbar med tanke på mellom anna reise og opphald. Radøy kommune har nyleg oppretta ei heil stilling som ungdomskoordinator for miljø- og ungdomsretta tiltak. Rådmannen vurderer det slik at denne satsinga på ungdomsarbeid er breiare og meir heilskapleg, enn å satse vidare på MOT. Rådmannen vil peika på at Radøy kommune har ein trong økonomi og gjennomfører omfattande nedskjeringar innanfor skule og oppvekst i år. Dette talar i seg sjølv for å avvikle ikkje - lovpålagte kostnadsdrivande tiltak. Med satsinga på ungdomskoordinator bruker Radøy kommune allereie mykje meir personalkostnadar på ungdomsarbeid enn mange andre kommunar, og det vil såleis ikkje vere tilrådeleg å bruke ressursar på MOT i tillegg. Det er og viktig å hugse på at det viktigaste i arbeid med ungdom og gode oppvekstmiljø er kontinuerleg arbeid på alle nivå. Det hjelper ikkje kva program ein har, om ikkje ein har tydelege, samkjørte vaksne som reagerer på same måte, med same reaksjon, både heime, på skulen eller andre fritidsarenaer. Ein treng ikkje nødvendigvis bruke mykje ressursar på dyre program, då det mykje materiell er fritt tilgjengeleg, mellom anna frå Utdanningsdirektoratet. Økonomi Årleg innsparing på kr Konklusjon Rådmannen tilrår å seie opp avtalen Radøy kommune har med organisasjonen MOT. Formannskapet i Radøy - 031/2014 FS - handsaming: Frode Hervik (V) viste til at det på landsbasis er dokumentert gode resultat ved å vera med i organisasjonen MOT. Han meiner ungdomskoordinatoren kan brukast i det kommunale MOTarbeidet. Rådmannen sa at det må ei betydeleg satsing til for at MOT-avtalen skal fungera etter intensjonen. Det krevst t.d. ein del ressursar for å oppretthalda sertifiseringa som MOT-kommune, og det må løyvast midlar til dette. Formannskapet vedtok rådmannen si tilråding med seks røyster mot ei røyst. Frode Hervik (V) røysta i mot. FS - vedtak: Radøy kommune seier opp avtalen med organisasjonen MOT. Kommunestyret i Radøy - 019/2014 KS - handsaming: Frode Hervik (V) varsla at han går i mot at kommunen seier opp avtalen med organisasjonen MOT.

29 Han kom med følgjande tilleggsframlegg: Det vert lagt til grunn at haldningsskapande og førebyggande arbeid mot mobbing framleis skal ha høg prioritet, og at det skal vere nulltoleranse mot mobbing i Radøy-skulen. Kommunestyret vedtok formannskapstilrådinga med 22 mot 3 røyster (2 V, 1 KrF) Frode Hervik (V) sitt tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke. KS - vedtak: Radøy kommune seier opp avtalen kommunen har med organisasjonen MOT. Det vert lagt til grunn at haldningsskapande og førebyggande arbeid mot mobbing framleis skal ha høg prioritet, og at det skal vere nulltoleranse mot mobbing i Radøy-skulen.

30 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 032/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jo Bjarte Tømmerbakke 14/755 14/4308 Utviklingsplan grunnskulen i Radøy Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Utviklingsplanen for grunnskulen i Radøy vert vedteke slik den ligg føre Saksopplysingar: Kompetanseheving er ein naudsynt føresetnad for å skape betre læringsresultat i grunnskulen. Både nasjonal og internasjonal forsking viser at høg fagleg kompetanse betyr mykje for kva elevane lærer. Kvalitetsmeldinga frå 2011 drog opp retninga for det vidare arbeidet med å utvikla skulen i Radøy. Kvalitetsmeldinga har ein tiltaksdel som byggjer på nyare forsking om kva som verkar når det gjeld å betre elevane si læring. Tiltaksdelen har fått namnet "La linea". Det er gjort for å skape eit eintydig omgrep for ei tverretatleg satsing m.o.t. tidleg innsats i følgje med barna frå svangerskap til dei går ut av grunnskulen. La linea har både ei kortsiktig og ei langsiktig intensjonskraft som skal verke gjennom eit tverretatleg og systemisk arbeid. Det er viktig å sjå på dei årlege tilstandsrapportane som løypemeldingar langs det langsiktige perspektivet i La linea. Dersom vi lukkast godt med det systemiske arbeidet, skal implementering av tiltaka gradvis gi ei langtidsverkande positiv utvikling for borna i Radøy. Bakgrunn Utviklingsplanen for grunnskulane i Radøy har si forankring politisk frå følgjande punkt i budsjettet i 2012: «Det vert utarbeidd ein kompetanseutviklingsplan for undervisningspersonale i grunnskulen, spesielt med sikte på å auke den faglege formalkompetansen. Budsjettposten og dei statlege midlane til etter- og vidareutdanning vert nærare fordelt i kompetanseutviklingsplanen. Saka vert lagt fram for politisk handsaming.» I tillegg er planen forankra lokalt i «La Linea», vedteken i april 2011, som inneber å implementere dei aktive delane av kvalitetsmeldinga for grunnskulen i Radøy slik ho vart vedteken i kommunestyret. Ein har og nasjonale føringar som ligg inne i kommunen sine styringsdokument. Planen byggjer dermed på både kommunale og statlege føringar. Vurdering

31 Lærernes kompetanse er den aller viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring når en ser bort fra elevenes bakgrunn. Læreren må ha både faglig og pedagogisk kompetanse. (St.meld. nr. 31 Kvalitet i skolen ). Vidare vert det sagt i same stortingsmelding at Rektorer og den øvrige skoleledelsen er viktig for elevenes utbytte av opplæringen. Skoleledernes kompetanse har stor betydning. Kompetanseutviklinga fram til no har vore retta både mot prioriterte fag og reformrelatert kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling for planperioden vil skje med bakgrunn i dei lokalt prioriterte områda i planen. Omfattande forsking både internasjonalt og nasjonalt dei siste åra, mellom anna representert av John Hattie og Thomas Nordahl, har gitt oss klare svar på kva slags lærarkompetansar som gjev stor effekt på læring, og som det såleis vil vere naturleg å prioritere både når det gjeld etterutdanning og nyrekruttering av kompetanse. Kort samanfatta peikar forskarane på at lærarens evne til å ha struktur i opplæringa, variasjon i undervisninga og relasjon med elevane er dei viktigaste faktorane for å skape motivasjon til å lære noko hjå elevane. Med andre ord er det læraren og læraren sin interaksjon med elevane som har sterkast effekt på elevane si læring. Vi treng lærarar som vurderer og drøfter eigen praksis ut frå forskingsbasert kunnskap og som er direkte og engasjerte i undervisninga. Føremålet med planen er å auke læringsutbyttet for elevane i Radøyskulen, gjennom å styrke kompetansen til dei tilsette, og arbeide strukturert og målretta med organisering og innhald. Det vert allereie i dag lagt ned eit målretta arbeid for at det skal vere mogleg for barn og unge i Radøy å realisere sine ynskjer og draumar om eiga framtid i jobb og fritid. Dette arbeidet skal forsterkast, og ei overordna målsetjing er at våre ungdommar skal ha mot, dugleik og kunnskap til å kunne medverke til ei god utvikling av samfunnet i framtida. Konklusjon Utviklingsplanen for grunnskulen i Radøy vert vedteke slik den ligg føre. Formannskapet i Radøy - 032/2014 FS - handsaming: Kommunalsjef Jo Tømmerbakke orienterte om utviklingsplanen, og fekk gode tilbakemeldingar frå formannskapet. Frode Hervik (V) kom med følgjande tilleggsframlegg: Lærarane i Radøy-skulen skal aktivt oppmuntrast til å ta vidareutdanning i matematikk og naturfag. Så langt det er mogleg å gjennomføre, skal ein også leggje til rette for vidareutdanning i andre prioriterte fag, og dessutan prioritere ut frå lokale behov. Innan etterutdanning er spesielt klasseleiing eit satsingsområde. Det vert lagt til grunn for kvalitetsutviklingsarbeidet at har fokus på grunnleggande ferdigheiter som lesing, skriving og rekning. Leseopplæring er prioritert satsingsområde. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding med tilleggsframlegg frå Frode Hervik (V). FS - vedtak: Utviklingsplanen for grunnskulen i Radøy vert vedteke slik den ligg føre. Lærarane i Radøy-skulen skal aktivt oppmuntrast til å ta vidareutdanning i matematikk og naturfag. Så langt det er mogleg å gjennomføre, skal ein også leggje til rette for vidareutdanning i andre prioriterte fag, og dessutan prioritere ut frå lokale behov. Innan etterutdanning er spesielt klasseleiing eit

32 satsingsområde. Det vert lagt til grunn for kvalitetsutviklingsarbeidet at har fokus på grunnleggande ferdigheiter som lesing, skriving og rekning. Leseopplæring er prioritert satsingsområde. Kommunestyret i Radøy - 020/2014 KS - handsaming: Kommunalsjef Jo Tømmerbakke orienterte om Utviklingsplan for grunnskulen. Kommunalsjefen framheva godt leiarskap som fundamentalt for god utvikling i skulen. I si oppsummering sa han at ein må bruka tida på det som forsking seier virkar, og ikkje på det som ikkje virkar. Kommunalsjefen fekk svært gode tilbakemeldingar frå politikarane for signal og konklusjonar i planen. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Utviklingsplanen for grunnskulen i Radøy vert vedteke slik den ligg føre. Vedlegg: Utviklingsplan Radøyskulen

33 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 030/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jo Bjarte Tømmerbakke 14/ /4771 Kommunal kontantstønad for 2-åringar Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rådmannen tilrår å ikkje innføre kommunal kontantstønad i Radøy Saksopplysingar: Saksopplysningar: Heilt frå regjeringa Bondevik innførde kontantstønad har argumentasjonen kring ordninga gått langs to aksar, den politisk/ideologiske og den pragmatisk/økonomiske, samstundes som desse hovudretningane til dels overlappar kvarandre. Dei ideologiske hovudargumenta for kontantstønad er knytt til eit ønskje om å gje familien reell valfridom, og i stor grad ein tanke om at det å vera heime med mor/far lengst mogleg, er eit gode både for barn og føresette. Eit problem med denne argumentasjonen er at det ikkje eksisterer noko krav om at føresette er heime med barna, då kontantstønaden kan nyttast til å betala dagmammaløysingar ol. Dei ideologiske hovudargumenta mot kontantstønad avviser at det å vera heime med mor/far lengst mogleg, er eit gode for barn og føresette, og hevdar at barn har minst like godt av gå i barnehage som å gå heime. Eit framhald av denne argumentasjonen er at det primært vil vera dei familiane som ikkje burde nytta kontantstønad som faktisk er storbrukarar av ordninga. Eit problem med denne argumentasjonen er at storsamfunnet påtvingar familien felles løysingar som skal høva for alle. Rådmannen kan ikkje sjå at forskinga på feltet verken er omfattande eller eintydig overtalande. Frå vart ordninga med statleg kontantstønad for 2-åringar avvikla, då alle born i denne aldersgruppa har rett til barnehageplass. Det er no opp til den einskilde kommune å avgjere om dei vil innføre ordninga slik at foreldre/føresette kan velje mellom barnehageplass og kommunal kontantstønad.

34 Bakgrunn I barnehageplanen Radøy kommune vedtok våren 2013 heiter det om kontantstønad: 1. Vi kan innføra kontantstønad for to-åringane, når staten no har fjerna denne. Staten sine satsar fastset kostnadene med ein barnehageplass for småbarn til vel Det er klart at ein normal kontantstønad representerer ein mindre kostnad for kommunen. Ei ordning med kontantstønad kan gjera det mogleg for foreldre å vera lengre heime med barna. La linéa byggjer på at fundamentet frå barnehagen er viktig for skulegangen, og vi bør såleis ikkje byggja ut ordningar som reduserer barnehagedeltakinga. Ordninga vil krevja auka administrative kostnader (søknadshandsaming, utbetaling, kontroll). Kommunestyret vedtok planen med nokre supplerande kulepunkt, ma. dette: Det vert vurdert å innføra lokal kontantstønad for 2-åringar med sikte på eventuell innføring i Formannskapet er seinare orientert om at rådmannen la denne utgreiinga på is, grunna signal etter regjeringsskiftet om at ny regjering ville endre/utvide ordninga med kontantstønad. Det er no avklart at medan ny regjering har auka satsane monaleg, særleg for dei eldste 1-åringane, vert det ingen utviding av ordninga, dvs. at det framleis berre er 1-åringar som får statleg kontantstønad. Som ein konsekvens av dette vert no administrasjonen si oppfylling av ovanfor nemnde kulepunkt etterspurd. Økonomi Ein småbarnsplass i barnehage kostar kommunen opp mot kr kvart år. Det kan difor sjå ut som ei god økonomisk løysing for kommunen å betala familiar td kr kvar månad i kontantstønad, dersom dei ikkje krev barnehageplass. Det er derimot ikkje slik at redusert etterspurnad av barnehageplassar automatisk gjev grunnlag for innsparingar, dvs. å redusera talet på avdelingar og tilsette i barnehagane. Dersom dei som tek ut kontantstønad ikkje ville nytta barnehageplass uansett, kan det tenkjast at økonomiargumentet vert endå meir svekka. I så fall vert kommunal kontantstønad ein direkte utgiftsauke for kommunen. Det er dermed slik at kommunal kontantstønad kan gje økonomisk innsparing eller auka utgifter for kommunen, avhengig av mellom anna forholda skissert ovanfor. Desse er ikkje mogleg kostnadsberekne endeleg før ei eventuell innføring av ordninga. Vurdering Vi har funne i underkant av 20 kommunar som har innført kommunal kontantstønad. Det er dermed ikkje slik at ordninga er vel utbredt i landets kommunar.

35 Det er og viktig å hugse at La linéa byggjer på at fundamentet frå barnehagen er viktig for skulegangen, og vi bør såleis ikkje byggja ut ordningar som reduserer barnehagedeltakinga. Fjerning av den statlege ordninga for 2- åringar vart i tillegg grunngjeve slik frå sentralt hald i 2011: «- Ved å fjerne kontantstøtta for toåringar, legg vi til rette for at fleire kvinner kjem ut i arbeid og at fleire barn med innvandrarbakgrunn får verdifull språkopplæring i barnehagen. På denne måten får fleire barn eit betre grunnlag for å lukkast på skolen, og vi støttar opp om eit meir likestilt arbeidsliv, seier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.» Pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Det synest samstundes klart for rådmannen at ei innføring av kommunal kontantstønad vil ha administrative og organisatoriske kostnader: Retningsliner/vedtekter/søknadsskjema må utarbeidast. Søknader må handsamast Midlar må betalast ut og utbetalinga rapporterast til likningsvesenet (ikkje skattepliktig, men rapporteringsplikt) Eit kontrollregime må etablerast Brot på regelverk/ misbruk må følgjast opp Kor store slike kostnader kan verta veit vi ikkje, men rådmannen kan ikkje sjå at Radøy kommune økonomisk sett er i ein situasjonen der kommunen bør ta på seg ikkje lovpålagte kostnader i bytte med svært usikre framtidige innsparingar/inntekter. Rådmannen vil peika på at Radøy kommune gjennomfører omfattande nedskjeringar innanfor skule og oppvekst i år. Dette talar i seg sjølv mot å opprette ikkje - lovpålagte tiltak med usikker økonomisk konsekvens. Erfaringar frå dei kommunane som har innført kommunal kontantstønad tilseier at det er mest sannsynleg at ordninga fører til auka kostnadar for kommunen. Konklusjon Rådmannen tilrår å ikkje innføre kommunal kontantstønad i Radøy Formannskapet i Radøy - 030/2014 FS - handsaming: Finn Frantzen (KrF) kritiserte saksutgreiinga for å vera einsidig negativ til kontantstøtte for toåringar og fokusera sterkt på plussidene for barnehage. Han meiner innføring av kommunal kontantstøtte til toåringar kan gje betydelege innsparingar på barnehagesektoren. Rådmannen viste til at administrasjonen i sine vurderingar har hatt fokus på økonomi og usikkerheit knytt til dei økonomiske konsekvensane ved ei innføring kommunal kontantstøtte. Rådmannen sa at det kan vera innsparinga ved ei slik ordning, men det kan også fort bli dyrare for kommunen. Formannskapet vedtok med 6 røyster mot 1 røyst rådmannen si tilråding. Finn Frantzen (KrF) røysta mot tilrådinga. FS - vedtak: Formannskapet tilrår å ikkje innføre kommunal kontantstønad i Radøy. Kommunestyret i Radøy - 021/2014

36 KS - handsaming: Formannskapstilrådinga vart vedteken mot 5 røyster (KrF/Frp). KS - vedtak: Radøy kommune innfører ikkje kommunal kontantstøtte. Vedlegg: Vedlegg 1 - Barnehagetal haust 2014 for Radøy Vedlegg 2 - Toåringar med kommunal k-stønad

37 Radøy kommune Saknr Utval Type Dato 027/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/535 14/4459 Reviderte retningsliner for startlån Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Reviderte retningsliner for startlån vert vedtekne i samsvar med vedlagde dokument Saksopplysingar: Hausten 2013 vart det sett i gong arbeid med å laga lokale retningsliner for startlån. Desse vart vedtekne i kommunestyret i januar 2014, sak 003/14. Frå 1. april 2014 er det sett i kraft ei ny forskrift om startlån frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kopi av forskrifta ligg ved saksframlegget. Etter 10 i forskrifta kan kommunen ha eige regelverk for startlån, i samsvar med forskrifta. Dette betyr at ein må følgja forskrifta, men at det kan gjerast lokale tilpassingar. Rådmannen gjer difor framlegg om å justera dei gjeldande retningslinene noko. Punkt 1) og 2) er erstatta av referanse til forskrifta. Tidlegare punkt 3) inntekt, er teke bort. Punkt 10 (tidlegare punkt 11) er justert i samsvar med forskrifta 6. Vidare er det teke inn ny bokstav 10 e), der det går fram at Radøy kommune plussar på husbankrenta 0.25 prosentpoeng til dekking av administrative kostnader. Tidlegare har ein ikkje hatt dette påslaget, men forskrifta opnar for det, og slik kommunen sin økonomiske situasjon er, må ein henta inn alle dei inntektene ein kan. Dette påslaget vil berre gjelda nye lån. For eit startlån på kr utgjer påslaget ei ekstra inntekt for Radøy kommune på kr pr år. Renta i Husbanken er for tida 2,47%, og med kommunalt påslag vert nominell rente 2,72%. Dette er om lag 0,8 prosentpoeng under beste normale lånerente i marknaden pr i dag. Den praktiske konsekvensen av forskrifta og reviderte retningsliner er at berre dei som har langvarige problem med å finansiera bustad vil kunna få startlån. Formannskapet i Radøy - 027/2014 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Reviderte retningsliner for startlån vert vedtekne i samsvar med vedlagde dokument.

38 Kommunestyret i Radøy - 022/2014 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Reviderte retningsliner for startlån vert vedtekne i samsvar med vedlagde dokument. Vedlegg: Forskrift om startlån fra Husbanken Reviderte retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune

39 Radøy kommune Saknr Utval Type Dato 028/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/298 14/2803 Utvida rammer for startlån 2014 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Det vert søkt Husbanken om ytterlegare lån til vidare utlån med kr 4 mill for Saksopplysingar: I budsjettet for 2014 vedtok kommunestyret å ta opp lån i Husbanken for vidare utlån med kr 3 mill. Føresetnadene for budsjettvedtaket var at nye retningsliner for startlån skulle setjast i verk i Intensjonen med retningslinene var å «spissa» startlåns-ordninga mot vanskelegstilte. Kommunestyret vedtok ei endring i rådmannen sitt framlegg til retningsliner, slik at unge i etableringsfasen berre skulle vurderast mot noverande inntekt, og ikkje mogeleg framtidig inntekt. Dette førte til at unge førstegongs-etablerarar, der t.d. ein person i husstanden er under utdanning og den andre er i arbeid, kunne koma inn under startlåns-ordninga. Frå 1. april 2014 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sett i verk ei ny forskrift om startlån, som klårt avgrensar verkeområdet for startlån. No er det berre dei som har langvarige problem med å finansiera bustad som kan få starlån. Det er så langt i 2014 handsama 16 søknader om startlån. Av desse har fem fått avslag anten fordi søknadene fell utanom retningslinene, eller søkjarane har for høg inntekt. Dei som fell utanom ordninga kan t.d. vera personar som skal reetablera seg eller søkjer om fullfinansiering gjennom startlån. Det er gitt ni tilsegner om startlån med til saman kr Frå rekneskapsåret 2013 har vi udekka startlånsmidlar på kr , som må dekkast inn av låneopptak i Frå Husbanken har vi fått tilsegn om startlån til vidare utlån med kr , medan vi søkte om kr Husbanken har altså redusert tilsegna med 18% i høve til søknad. Av dei kr må vi nytta til oppdekking av lån frå 2013, og har disponibelt for vidare utlån kr Når vi så langt i 2014 har gitt tilsegner på kr , betyr det at vi har disponert ca 1,2 mill meir enn dei tilgjengelege midlane. Den nye forskrifta gjer at færre enn før vil søkja om startlån, men det er vanskeleg å vurdera konkret kor mange søknader kommunen vil få. Rådmannen legg til grunn at det vert gitt tilsegn om ytterlegare 2 mill i løpet av 2014, slik at samla utlån i 2014 vert ca kr Vi treng såleis ta opp

40 ytterlegare kr 3,2 mill i lån til vidare utlån frå Husbanken. Dersom vi legg til grunn at Husbanken igjen vil redusera tildelinga i høve til søknad, bør det søkjast om 20% meir enn det vi faktisk treng, dvs kr 4 mill. Formannskapet i Radøy - 028/2014 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Det vert søkt Husbanken om ytterlegare lån til vidare utlån med kr 4 mill for Kommunestyret i Radøy - 023/2014 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Det vert søkt Husbanken om ytterlegare lån til vidare utlån med kr 4 mill for 2014.

41 Radøy kommune Saknr Utval Type Dato 036/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Johan B Sandal 14/853 14/2977 Krisesenteravtale med Bergen Kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner at Radøy kommune v/rådmannen held fram administrativt vertskommunesamarbeid i samsvar med «Samarbeidsavtale, kommunelova 28-1a og 28-1b, jamfør 28-1e, mellom Bergen kommune som vertskommune og samarbeidskommunar, om krisesentertilbod i samsvar med lov av 19. juni 2009 nr 44 om kommunale krisesentertilbod. Saksopplysingar: Bakgrunn Rådmannen viser til kommunestyret (043/11) om etablering av samarbeidsavtale mellom Bergen kommune (vertskommune) og kommunar i Hordaland vedkomande krisesentertilbod. Ein viser og til gjeldande lovkrav - jamfør Lov om kommunale krisesentertilbod. Bergen kommune har fatta vedtak om å etablere ny og oppdatert samarbeidsavtale - jamfør vedlegg. Nemnde samarbeidsavtale frå 2011 er i hovudsak justert grunna at fleire kommunar i Hordaland sluttar seg til avtalen. Føresetnadane for at Radøy kommune slutta seg til samarbeidsavtalen frå 2011 er ikkje endra. Vurdering Rådmannen vurderer at det er føremålstenleg at Radøy kommune vidarefører samarbeidsavtale om krisesentertilbod slik den ligg føre. Kommunen delegerer dei oppgåver og mynde som er naudsynt for at Bergen kommune skal kunne ta på seg ansvar som vertskommune. Radøy kommune har uavhengig samarbeidsavtale ansvar etter Lov om kommunale krisesentertilbod. Dette gjeld mellom anna å sikre vurdering av naudsynte supplerande lokale tiltak. Økonomi Radøy kommune vidarefører økonomisk ansvar - jamfør samarbeidsavtale frå 2011, og ny avtale punkt e) fastset økonomisk oppgjer for perioden frametter. Den enkelte deltakarkommune sin del av utgiftene skal tilsvare den respektive kommune sin del av sum av rammetilskotet til deltakarkommunane. Dette grunnlaget framgår av berekningsteknisk dokumentasjon til Prop.1 Statsbudsjettet, tabell 1 Rammetilskot til kommunane, Hordaland. For åra 2014, 2015 og 2016 blir det nytta rammetilskot til kommunane 2014 som grunnlag for berekning av kommunen sin andel.

42 For åra 2017, 2018 og 2019 blir det nytta rammetilskot til kommunane 2017 som grunnlag for berekning av kommunen sin andel. Konklusjon Radøy kommune sluttar seg til samarbeidsavtale om krisesentertilbod slik den ligg føre Formannskapet i Radøy - 036/2014 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Formannskapet godkjenner at Radøy kommune v/rådmannen held fram administrativt vertskommunesamarbeid i samsvar med «Samarbeidsavtale, kommunelova 28-1a og 28-1b, jamfør 28-1e, mellom Bergen kommune som vertskommune og samarbeidskommunar, om krisesentertilbod i samsvar med lov av 19. juni 2009 nr 44 om kommunale krisesentertilbod. Kommunestyret i Radøy - 024/2014 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Formannskapet godkjenner at Radøy kommune v/rådmannen held fram administrativt vertskommunesamarbeid i samsvar med «Samarbeidsavtale, kommunelova 28-1a og 28-1b, jamfør 28-1e, mellom Bergen kommune som vertskommune og samarbeidskommunar, om krisesentertilbod i samsvar med lov av 19. juni 2009 nr 44 om kommunale krisesentertilbod.

43 Radøy kommune Saknr Utval Type Dato 037/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Johan B Sandal 14/ /4789 Plan for interkommunal samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune sluttar seg til innhald og føringar i «Plan for interkommunalt samarbeid innan helseog omsorgstenesta i Region Nordhordland», og forpliktar seg til å ta del i felles dialog og prosess om dei tema som planen omhandlar. Radøy kommune sluttar seg til at Nordhordland Utviklingsselskap IKS får i oppdrag å koordinera og organisera oppfølging av innsatsområda i planen. Radøy kommune sluttar seg til at det vert utarbeidd handlingsplan for konkretisering av innsatsområda, og at rådmannsutvalet får mandat til å godkjenna tiltak i handlingsplan. Radøy kommune legg til grunn at konkrete tiltak som forpliktar må forankrast i kommunen, og kommunen kan reservera seg mot å gå inn i konkret samarbeid sjølv om ein har slutta seg til planen. Saksopplysingar: Bakgrunn Med bakgrunn i vedtak i kommunestyra november 2011 er det utarbeidd «Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland». Planen har som mål å bidra til ei felles forståing for framtidige utfordringar og leggja til rette for interkommunalt samarbeid om oppgåveløysinga der dette er tenleg for kommunane og innbyggjarane. Gjennom planen vil me styrka det gode fundamentet kommunane i Nordhordland har etablert når det gjeld samarbeid på tvers av kommunegrenser. Nytt lovverk med sentrale føringar, samt kartlegging og vurdering av utfordringsbilete og utviklingstrekk i Region Nordhordland har danna grunnlag for å peika ut fire innsatsområde som det må rettast særleg fokus på dei kommande åra. Planen gir ei kort framstilling av innsatsområda som er definert, med moglege samarbeidstiltak som er tilrådd for interkommunalt samarbeid. Tiltak vert konkretisert i eigen handlingsplan. Forankring Gjennom kommunestyret si tilslutning til planen forpliktar den enkelte kommune seg til å ta del i felles dialog og prosess om dei tema som planen omhandlar. Når det kjem til konkrete tiltak må likevel desse forankrast i den enkelte kommune. Dette inneber at kvar kommune kan reservera seg mot å gå inn i konkret samarbeid på eit seinare tidspunkt sjølv om ein har slutta seg til planen.

44 Vurdering Det er utarbeidd eit vurderingsgrunnlag som del av planprosessen. Dette er å sjå som eit vedlegg til planen som gir meir utfyllande opplysningar og vurderingar innan dei ulike innsatsområda. Innanfor området Folkehelse er det gjort eit særskild vurderingsarbeid. Rapport frå dette arbeidet er også å sjå som vedlegg til planen. Vurderingsgrunnlag med rapport om folkehelse er å finna på Handlingsplan Det skal utarbeidast ein handlingsplan som er basert på og delt inn etter dei fire innsatsområda som er omtala i planen. Handlingsplanen skal godkjennast av rådmannsutvalet, og rullering og evaluering skjer årlig i regi av Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Dersom handlingsplanen inneheld tiltak av prinsipiell og/eller økonomisk betyding skal det fortløpande vurderast om det er behov for politisk handsamingnn i kommunane før i verksetjing. Formannskapet i Radøy - 037/2014 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Radøy kommune sluttar seg til innhald og føringar i «Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Region Nordhordland», og forpliktar seg til å ta del i felles dialog og prosess om dei tema som planen omhandlar. Radøy kommune sluttar seg til at Nordhordland Utviklingsselskap IKS får i oppdrag å koordinera og organisera oppfølging av innsatsområda i planen. Radøy kommune sluttar seg til at det vert utarbeidd handlingsplan for konkretisering av innsatsområda, og at rådmannsutvalet får mandat til å godkjenna tiltak i handlingsplan. Radøy kommune legg til grunn at konkrete tiltak som forpliktar må forankrast i kommunen, og kommunen kan reservera seg mot å gå inn i konkret samarbeid sjølv om ein har slutta seg til planen. Kommunestyret i Radøy - 025/2014 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Radøy kommune sluttar seg til innhald og føringar i «Plan for interkommunalt samarbeid innan helseog omsorgstenesta i Region Nordhordland», og forpliktar seg til å ta del i felles dialog og prosess om dei tema som planen omhandlar. Radøy kommune sluttar seg til at Nordhordland Utviklingsselskap IKS får i oppdrag å koordinera og organisera oppfølging av innsatsområda i planen. Radøy kommune sluttar seg til at det vert utarbeidd handlingsplan for konkretisering av innsatsområda, og at rådmannsutvalet får mandat til å godkjenna tiltak i handlingsplan. Radøy kommune legg til grunn at konkrete tiltak som forpliktar må forankrast i kommunen, og kommunen kan reservera seg mot å gå inn i konkret samarbeid sjølv om ein har slutta seg til planen. Vedlegg: Plan for interkommunalt samarbeid innan helse- og omsorgstenesta i Nordhordland

45 Radøy kommune Saknr Utval Type Dato 056/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/ /5481 Overføring av gamle Haugland skule til Radøy kunst senter Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune overfører vederlagsfritt deler av gnr. 25 bnr. 19 (gamle Haugland skule) med bygningsmasse til Radøy Kunst Senter. Kommunen sikrar seg tilstrekkeleg areal for høgdebassenget, ved å dela eigedomen før overdraging. Tilbakefallsrett til kommunen ved opphøyr av stiftinga er ein føresetnad for overføringa. Saksopplysingar: Bakgrunn Formannskapet handsama sak om overføring av gamle Haugland skule til Radøy Kunst Senter. Det vart fatta følgjande vedtak: Saka om overføring av bygg til Radøy kunst senter vert utsett. I den vidare kontakten med RKS vil formannskapet forhalda seg til styret i stiftinga. Saksutgreiing: Stiftinga Radøy Kunst Senter (RKS) vart etablert i I vedtektene står det at målet er å auka tilgangen på kunst og vera eit kunstsenter i Nordhordland. Etter Vedtekter for stifting, seinast endra 11. juni 2012, består styret i stiftinga av 5 personar. Ein representant frå Radøy kommune, ein frå dei andre kommunane i regionen, leiar av arbeidsutvalet og to kunstnarar. Styret har ansvaret for drift av stiftinga og Roger Gjerstad er dagleg leiar. RKS held til i tidlegare Haugland skule i Bøvågen. Radøy kommune har leigeavtale med Åse Eriksen og Roger Gjerstad, som til dagleg driv kunstsenteret. I avtalen er det presisert at leigeavtalen er basert på at bygningen skal nyttast til kunstverksemd, fagleg arbeid i stiftinga, galleri, undervisning, kurs kunstnarbustad og kulturelle aktivitetar for kunst- og handverksinteresserte. Leigeavtalen går ut på at dei får disponera eigedomen fram til 15. juli Etter dette står kommunen fritt til å leiga ut eller avhenda bygget. Leigetakar har ansvar for vedlikehaldet. Radøy Kunst Senter ved Roger Gjerstad har sett fram søknad om at Radøy kommune overdreg eigedomen til stiftinga Radøy Kunst Senter. Eigedomen vil då gå inn i stiftinga som

46 eigenkapital. Bygningen har trong for større oppgradering. I budsjettdokument for 2013 går det fram at rådmannen ikkje kan sjå at det er rett å avsetja midlar til oppgradering av dette bygget på bakgrunn av vedlikehaldsbehovet for andre sentrale bygg i kommunen. Rådmannen har derfor lagt opp til at eigedomen bør leggjast ut for sal i Aktiviteten som RKS har, og vil kunna få i framtida, representerer ein verdi for lokalsamfunnet. Formannskapet har i sak 065/09 uttalt seg positivt til utviklingsplan for RKS. Bygningsmassen er viktig for drift og framtidig utvikling og aktivitet av Radøy Kunst Senter. Det er hensiktsmessig for drifta og den vidare utvikling at stiftinga sjølv eig og disponerer bygget i langsiktig perspektiv. Dette vil også understreka den sjølvstendige rolle stiftinga har i drift av kunstsenteret, uavhengig av kommunen. Rådmannen vurderer det derfor slik at kommunen som utgangspunkt bør leggja til rette for at RKS har hand om eigedomen. RKS skriv i søknaden at eigedomen vil gå inn som eigenkapital. Kommunen vil kunne stille som vilkår at verdien i eigedomen skal gå inn som grunnkapital i stiftinga (jf. stiftingslova 14). Dette vil ikkje ha nokon direkte verknad for Radøy kommune og rådmannen vurderer det slik at det ikkje er noko poeng for kommunen å leggja ei slik føring. I søknaden er det uttalt at det går fram av vedtektene at overskytande verdiar går tilbake til kommunen når stiftinga opphøyrer. Dette er etter stiftingslova og vedtektene for RKS ikkje korrekt. Verdiar i stiftinga skal først gå til dekning av fordringar hjå kreditorar og eventuelt overskytande skal gå til eit lokalt formål som er i tråd med stiftinga sine intensjonar (jf. stiftingslova 47 og 52 og vedtektene 11). Kommunen kan etter stiftingslova heller ikkje setja tilbakefallsrett som vilkår for ei overdraging. Tilbakefallsrett betyr at eigedomen skal tilbakeførast kommunen ved opphøyr eller andre endringar i stiftinga. Kommunen vil som vilkår kunne setja forkjøpsrett ved sal av eigedomen, men salssummen vil ikkje kunne fastsetjast i vilkåret eller på annan måte begrensast. Ein eventuell forkjøpsrett må såleis bli gjort gjeldande til marknadspris. På den aktuelle eigedomen har kommunen i dag eit høgdebasseng. Det er viktig at kommunen sikrar sine interesser knytt til denne og framtidig aktivitet. Rådmannen går derfor inn for å dela opp eigedomen ved ei overdraging, slik at kommunen skal ha hand om ein så stor del av eigedomen som er naudsynt eller hensiktsmessig for dette. Sjå vedlagte kart som illustrerer området kommunen sjølv bør eiga. Det vil kunne avtalast eventuell bruksrett til deler av eigedomen som er skilt ut. Verdien av eigedomen er vanskeleg å slå fast, men på bakgrunn av bygningen sin tilstand er det grunnlag for å vurdera at det er tomten som representerer den største verdien. Tomten som er aktuell for overdraging er på i overkant av 2,5 daa. Legg vi til grunn ein antatt verdi for opparbeidd tomt, anslår rådmannen at eigedomen er har ein verdi på mellom to og tre millionar. Det vil vera ei utfordring for RKS å kjøpa eigedomen. RKS er avhengig av offentlege tilskot og har ikkje kapital eller beteningsevne til å kjøpa eigedomen til marknadspris eller annan sum av særleg omfang. Rådmannen har derfor vurdert at RKS som alternativ kan levera kunst

47 til Radøy kommune med eit tenkt omfang på kr ,- i tre år, altså på til saman kr I samband med dette har rådmannen tatt kontakt med Roger Gjerstad for å undersøkja om ein slik avtale er praktisk mogleg å få til. Gjerstad har svara i ein e-post av 28. august at ei slik ordning ikkje er mogleg. Grunngjevinga er at RKS ikkje sjølv produserer kunst og at det av økonomiske årsaker er vanskar for RKS å kjøpa kunst. Gjerstad skriv vidare at bygget alternativt bør bli overdrege vederlagsfritt eller for ein symbolsk sum, eventuelt at eigedomen blir overdrege til Åse Eriksen og Roger Gjerstad for eit vederlag betalt med kunst. Overføring av eigedomsrett til private for anna enn marknadspris, vert ikkje vurdert som aktuelt. EØS-regelverket om offentleg støtte gir nok uansett ikkje rom for ei slik løysing. Alternativet som då står igjen er overføring av eigedomen vederlagsfritt eller til ein symbolsk sum. I kommunikasjonen med Roger Gjerstad har det kome fram opplysningar som gjer ei overføring av eigedomen vanskeleg å forsvara. I e-post av 28. august uttaler Roger Gjerstad at Stiftelsen er et proforma faglig-kommunalt råd for å sikre eksterne midler, utviklingsplan og framdrift. Videre at En overdragelse til stiftelsen er i realiteten et papir til det proforma rådet, for å kunne få fleire eksterne midler og slippe en fylkeskommunal pålagt egenandel for kommuner om de skal kunne få eksterne midler. I e-post frå Roger Gjerstad av er følgjande uttalt: I 2006 ble RKS en stiftelse. Dette for å sikre driftsmidler utenom arbeidskrevende! innbetaling og utbetaling via kommunen og med dermed via stiftelse for skattefritak, fra Fylkeskommunen, fikk en optimalt aktivitet for minimale midler som egenandel fra kommunen Fra har kommunen med politikerne, som sitter med eiendommen ikke klart å avklare sitt forhold og slik skape en framdrift. Det virker som en tror at RKS er kunstnerne privat og at det er kommunen som har gitt til kunstnerne og ikke omvendt. Det virker som en ikke har forstått at kommunen har inngått et vedtak som innebar ønske om å få et kunstsenter i 2001 og at dette har en fått via et stort gratisarbeid! til Dette er og nedfelt i intensjonene! i låneavtalen av 2001, paragraf 5. Det er derfor nettopp paragraf 5 eksisterer! i avtalen. --- Fra 2009 til nå 2013! har kunstnerne en gjentatte ganger tatt initiativ, og fortsatt gratisarbeidet, i påvente av en kommunal avklaring. Rådmannen vurderer det slik at uttalane frå Roger Gjerstad er av ein slik karakter at grunnleggjande føresetnad for overføring ikkje er til stades. Overføring av eigedomen til stiftinga avheng av at dette er ei reell overføring. Det er stiftinga som driv RKS og ikkje kommunen. Roger Gjerstad har ei vurdering av kommunen sitt ansvar for drift av RKS som ikkje rådmannen kan sjå det føreligg grunnlag for. Eit slikt uklart ansvarsforhold er diskvalifiserande for å gå vidare med ein prosess for overføring av eigedomen. Etter ei heilskapleg og grundig vurdering har rådmannen kome til at det ikkje er grunnlag for å innstilla på at Radøy kommune overfører eigedomen til stiftinga Radøy Kunst Senter. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune avslår søknad om å overføra eigedomen tidlegare Haugland skule til stiftinga Radøy Kunst Senter FORMANNSKAPET Som medlem i styret i stiftinga RKS er Silje Namtvedt (SP) ugild og deltok ikkje i

48 handsaminga av denne saka. Ordføraren sette fram følgjande framlegg: Saka om overføring av bygg til Radøy Kunst Senter vert utsett. I den vidare kontakten med RKS vil formannskapet forhalda seg til styret i stiftinga. Framlegget vart samrøystes vedteke. FS-037/13 VEDTAK: Saka om overføring av bygg til Radøy Kunst Senter vert utsett. I den vidare kontakten med RKS vil formannskapet forhalda seg til styret i stiftinga. Ordfører og rådmann har hatt møte med tre av styrerepresentantane i stiftinga. Det var her diskutert på kva måte som stiftinga må arbeide for å utvikle stiftinga og kommunen sitt ansvar og uavhengige rolle til stiftinga vart presisert. Styrerepresentantane gav uttrykk for ønske om å overta huset som ein viktig del av vidare utvikling. Roger Gjerstad, som er dagleg leiar i stiftinga, har i fleire e-postar bede om at kommunen handsamar saka om overføring slik at dei kan søkja midlar til opprusting av huset. Gjerstad opplyser i ein e-post at han har vore i kontakt med stiftingstilsynet og fått opplyst at det er mogleg å sikre kommunen tilbakefallsrett for eigedomen ved eit opphøyr av stiftinga. Rådmannen har vore i kontakt med stiftingstilsynet og fått utfyllande informasjon om det rettslege utgangspunkt for stiftingar og tilbakefallsrett. Verdiar i stiftinga skal etter stiftingslova 47 og 52 gå til dekning av kreditorane og eventuelt overskytande skal gå til eit lokalt formål som er i tråd med stiftinga sine intensjonar. RKS sine vedtekter 11, 3. ledd har same innhald. Kommunen vil kunne setje som vilkår for overdraging at eigedomen skal tilbakeførast ved opphøyr av stiftinga. Dette må sikrast ved ein særskilt avtale mellom stiftinga og kommunen. Vederlaget vil då vere den eventuelle meirverdien som er tilført stiftinga frå overtakingstidspunktet til tilbakeførings-tidspunktet. Kommunalsjef for drift og forvaltning og rådmann har 21.mai vore i møte med Roger Gjerstad og Åse Eriksen. Ansvarsforholdet blei her gått gjennom og presisert. Det er stiftinga som har det heile og fulle ansvaret for Radøy Kunst Senter. Kommunen har ikkje noko ansvar ut over kva som blir vedteken av støtte. Pr i dag har kommunen ein representant i styret og det er årleg løyvd i driftsstøtte under føresetnad at det kan visast til aktivitet i senteret. Bygningen har trong for vedlikehald og større oppgradering. I møtet vart det presisert at rådmannen legg opp til at eigedomen eventuelt vert overført i den stand den har pr i dag. Den oppdeling av eigedomen som det er lagt opp til for å sikre kommunen sine interesser (jf. saksframstilling) vart omtalt, og Gjerstad og Eriksen hadde ikkje motforestillingar til denne. Vurdering Gamle Haugland skule er heilt avgjerande for aktiviteten til Radøy Kunst Senter. Rådmannen står fast på tidlegare vurdering om at det er hensiktsmessig og kan vere avgjerande for drifta og utviklinga av kunstsenteret at dei sjølv både eig og disponerer bygget. Det er no gjort klart for alle partar kva som er Radøy kommune sitt ansvar og dette gjer at tilrådinga frå sist saka var opp til politisk handsaming vert endra til å tilrå at kunstsenteret får overta eigedomen. Økonomisk grunnlag eller andre føresetnadar som Radøy Kunst Senter har å lukkast i det vidare arbeidet er ikkje vurdert. Radøy Kunst Senter har ikkje midlar disponibel til kjøp av eigedomen. Avtale om eit visst vederlag i form av kunst er som tidlegare omtalt ikkje mogleg. Det vert såleis innstilt på å overføre eigedomen utan vederlag, men med vilkår om at eigedomen skal førast tilbake til Radøy kommune ved opphøyr av stiftinga. Før overdraginga vert eigedomen delt, slik at

49 tilstrekkeleg areal for drift og utvikling av høgdebassenget vert ivareteke. Konklusjon Radøy kommune overfører vederlagsfritt deler av gnr. 25 bnr. 19 (gamle Haugland skule) med bygningsmasse til Radøy kunst senter. Kommunen behaldar tilstrekkeleg areal for høgdebassenget, ved å dela eigedomen før overdraginga. Tilbakefallsrett til kommunen ved opphøyr av stiftinga er ein føresetnad for overføringa. Formannskapet i Radøy - 056/2014 FS - handsaming: Silje Namtvedt (Sp) er styremedlem i stiftinga Radøy Kunst Senter og sa seg ugild i saka. Formannskapet ønskjer å sjå på opsjon for overdraging ved utløp av leigekontrakten, basert på faktisk aktivitet ved kunstsenteret i perioden. Formannskapet er einige om å ta saka opp att i ekstra formannskapsmøte torsdag 12.juni kl.17.00, i forkant av kommunestyremøtet. Formannskapet sitt framlegg vert lagt fram i kommunestyremøtet. FS - vedtak: Saka vert utsett Formannskapet i Radøy - 048/2014 FS - handsaming: Etter ei drøfting i formannskapet reiste Frode Hervik (V) framlegg om at formannskapet utset saka no og til hausten inviterer stiftinga RKS i formannskapet for å presentera sine planar for den vidare drifta og leggja fram ein revidert utviklingsplan. Frode Hervik (V) sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FS - vedtak: Formannskapet utset saka no og inviterer til hausten stiftinga for RKS i formannskapet for å presentera sine planar for den vidare drifta og leggja fram ein revidert utviklingsplan. Kommunestyret i Radøy - 026/2014 KS - handsaming: Formannskapet drøfta saka på møte i forkant av kommunestyret, og la fram sitt framlegg skriftleg, direkte i møtet. Formannskapet vedtok å utsetja saka no og til hausten invitera stiftinga for RKS i formannskapet for å presentera sine planar for den vidare drifta og leggja fram ein revidert utviklingsplan. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Saka vert utsett no, og til hausten vert stiftinga for RKS invitert til formannskapet for å presentera sine planar for den vidare drifta og leggja fram ein revidert utviklingsplan.

50 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 054/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/276 14/5479 Kommuneplan for Radøy - revisjon - framlegg til planprogram - handsaming i styringsgruppa for høyring og offentleg ettersyn Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Det vert med dette varsla om oppstart av planarbeid for delrevisjon av kommuneplan for Radøy. Samtidig vert framlegg til planprogram sendt ut på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Vedtaket er i tråd med planstrategi for Radøy kommune Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova 4-1 jf Saksopplysingar: Bakgrunn Oppstart av planarbeid for delrevisjon av kommuneplan for Radøy vart diskutert i møte i styringsgruppa 15. mai På vegne av Venstre, Høgre og FrP kom Frode Hervik (V) med følgjande framlegg til vedtak: Det vert opna opp for å revidere eksisterande bustadareal som lenge har stått urørt, samt opne for å ta inn nye bustadområde og næringsområde i revideringa av kommuneplanen. Det er ynskjeleg å få lagt inn 1-2 nye bustadområder på Manger, 1 på Sletta og 1 i Sæbø. Nye bustadområde på Bø vert handsama i områdeplanen for Bø. Ein må kvalitetssikre at nye prosjekt vert gjennomført. Rådmannen gav klart uttrykk for at framlegget inneber ei betydeleg utviding av planrevisjonen enn administrasjonen har lagt opp til. Han ba om utsetjing av saka for å få utgreidd tidsplan, framdrift og ressursbruk ut frå dei signal som kom fram i møtet. Formannskapet vedtok å utsetja saka om planprogram for delrevisjon av kommuneplanen, og at rådmannen kjem tilbake med ei vidare utgreiing utfrå signal i formannskapet. FS - vedtak: Saka vert utsett. Rådmannen kjem tilbake til formannskapet med ei vidare utgreiing utfrå dei signal som kom fram i formannskapet. Vurdering

51 Saka vert lagt fram igjen med same framlegg til vedtak og planprogram som sist, 15. mai Grunngjeving for dette vert det gjort greie for i det følgjande. Delrevisjon av kommuneplanen sin arealdel er bestemt av kommunestyret i vedtak om kommunal planstrategi for Radøy i sak 079/12 i møte 1. november Planstrategien legg føringar for kva tema som skal reviderast. Revisjonen er fyrst og framst meint som ein justering av gjeldande plan for å løyse konkrete problemstillingar knytt til bruk av planen i forvaltning av kommunen sine areal. Styringsgruppa sitt ynskje om å vurdere eksisterande og nye byggjeområde i kommuneplanen vil krevje ein større prosess då ein må kartleggje utfordringar og leggje strategiar for arealbruk før sjølve planarbeidet kan starte opp. Ein må med andre ord ta eit skritt attende før ein kan starte sjølve planarbeidet. Vedtak om oppstart av førre revisjon av kommuneplan vart vedteke i kommunestyret Ny kommuneplan fekk sin godkjenning i møte Då var både samfunnsdelen og arealdelen revidert. Kommunestyret var med å leggje føringar for arbeidet og styringsgruppa utarbeidde eit utfordringsdokument som la grunnlag for val av utviklingsstrategiar. I ein full revisjon av arealdelen er det krav om å konsekvensvurdere alle nye byggjeområde. Det er krav om å vurdere og beskrive planen sin verkna for miljø og samfunn. Planprogrammet skal avklare kva tilhøve som skal utgreiast der relevante miljø- og samfunnstema er: Forureining Transport og energibehov Kulturminne Naturmangfald Landskap Jordvern Folkehelse Universell utforming og tilgjenge Førebygging av kriminalitet Beredskap og ulykkesrisiko (ROS-analyse) Born og unge sine interesser Støy Friluftsliv M.m. I arbeidet med kommuneplanen sin arealdel skal ein i planprogrammet omtale alternative strategier for kommunen sin arealbruk og korleis ein vil handsame alternativer til konkrete utbyggingsframlegg. Ein skal me andre ord leggje strategier for langsiktig arealbruk og desse skal nyttast som styringsverkty ved vurdering av framlegg til nye utbyggingsområde i planprosessen. Til dømes vart det i førre revisjon mellom anna lagt vekt på fortetting i eksisterande knutepunkt. Kommunestyret kan vedta å forlengje arealbruksstrategiane i frå sist revisjon. Planprogrammet skal innehalde informasjon om kva kommunen vil leggje vekt på ved vurdering av utbyggingsframlegg.

52 Tidsplan og framdrift for ein større revisjon av kommuneplanen sin arealdel Opplegg for full revisjon av KP diskusjon av Styringsgruppa August 2014 prioriteringar og strategiar Vedtak om oppstart av planarbeid føringar Kommunestyret September 2014 Utarbeiding av arealstrategi Styringsgruppa Oktober 2014 Planoppstart og planprogram på høyring Styringsgruppa Nov des 2014 Fastsetting av planprogram Kommunestyret Februar 2015 Utarbeiding av planforslag Administrasjonen Vår 2015 Fyrste gongshandsaming av planforslag for høyring Styringsgruppa Mai 2015 Høyring/offentleg ettersyn Alle t.o.m august 2015 Bygdemøte August 2015 Handsaming av innspel Styringsgruppa Oktober 2015 Slutthandsaming Kommunestyret Desember 2015 Offentleggjering adm I prosessen skal det vere møte med eldreråd, ungdomsråd, råd for menneske med nedsett funksjonsevne samt gruppa som representerer born i plansaker. Det er ikkje teke høgde for meir enn ein offentleg høyring i framdriftsplanen. Erfaringsmessig vert det to høyringar på store planar og då går det fort seks månader meir enn skissert øve slik at realistisk er ein ny plan klår før sumaren Ressusbruk Radøy kommune har for tida ein stilling på plan. Til denne stillinga ligg og andre oppgåver enn arealplanoppgåver. Ein full revisjon av kommuneplanen bør ha kontinuerlig fokus og rådmannen vurderer det slik at minst ein halv stilling bør vere dedikert i prosessen. Kommuneplankartet har kommunen utarbeidd sjølv og me vil gjere endringar sjølve. Til delrevisjonen er kartarbeidet nesten ferdig. Ressusrsbruken på å ta inn endringar i arealbruk må takast av oppmålingsavdelinga sine 1,4 årsverk. Det er ein person på oppmåling som har kompetanse på å teikne kart. Han skal og teikne kartet til områdeplan for Bø. Kor mykje tid som trengst for å lage nytt kart vil vere avhengig av kor mange endringar som skal leggjast inn. Kommunen kan leige inn hjelp, men rådmannen vurderer det slik at det krevjer mykje å følgje opp ein konsulent og at me mister mykje kompetanse på den måten. I tillegg kostar det mykje pengar. Til dømes betalar me ca ,- for å få utarbeidd reguleringsplan for Olsvollstranda fram til fyrste gongs høyring. Ved å utvide revisjonen vil ein spare inn nokre møte og prosesskrav med høyringar. Det er likevel ikkje der den største arbeidsmengden ligg, det er i utarbeiding av plandokumenta. Det er mykje større krav til utgreiing og dokumentasjon når ein skal leggje inn endra arealbruk, enn når det skal gjerast endringar innan den vedtekne. Kartarbeidet vil ein måtte gjere uansett og det vert sannsynlegvis ikkje mykje ekstra arbeid om ein gjer dette som ein eller to prosessar. Utfordringa er om ein legg fram eit kart på høyring og må gjere

53 store endringar etter fyrste høyring og om det vert fleire høyringar og då fleire framlegg til kart som må utarbeidast. Avdeling for teknisk forvaltning brukar mykje tid på dispensasjonssaker. Ein del av desse kan handsamast delegert, men resten må opp i hovudutval for plan, landbruk og teknisk. Dei delegerte sakene er «kurante dispensasjonar» som får løyve, men søkjar må betale ekstra gebyr og sakshandaminga tek lengre tid då alt må innom Fylkesmannen i Hordaland for vurdering. Den forlenga sakshandsamingstida og gebyret er til ulempe for søkjar. Fylkesmannen i Hordaland har jobba i 2 år med å finne ei løysing for desse sakene og den vil me no implementere i revidert kommuneplan. Dette kan me gjere i delrevisjonen ved å leggje inn LNF område med eksisterande heilårsbustader i kart og føresegner. Parallell prosess Rådmannen vurderer det slik at kommunestyret kan starte opp eit arbeid som legg grunnlag for ein full revisjon av kommuneplan parallelt med at me fullfører den planlagte delrevisjonen. På den måten får me raskt på plass eit vedtak i tråd med planstrategien som kan lette sakshandaminga på kurante byggjesaker. Samstundes får me starta opp ein prosess for vidare utvikling av kommunen. Konklusjon Rådmannen har vurdert tidsplan, framdrift og ressursbruk ved å utvide revisjonen av kommuneplanen. Med ein stram tidsplan og 1 høyring vil ein kunne fullføre ein utvida revisjon ved å bruke eit knapt år lenger tid i forhold til ein delrevisjon. Ressursbruken vert meir omfattande, Den største ulempen ved å ikkje gjennomføre delrevisjonen som planlagt er at ein då ikkje rask kan få endra planen slik at den vert eit betre verkty i forvaltninga. Rådmannen vurderer det som svært viktig å forenkle søknadsprosessen i mange saker der det i dag er krav om vedtak om dispensasjon frå gjeldande plan. Rådmannen vil innstille til vedtak om oppstart av delrevisjon av kommuneplanen. Framlegg til planprogram vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Samstundes vil rådmannen arbeide fram eit eit opplegg for full revisjon av kommuneplanen sin arealdel til diskusjon i formannsskapet rett over sumaren. Formannskapet i Radøy - 054/2014 FS - handsaming: Plankonsulent Kjersti Flatråker orienterte om behovet for ein delrevisjon av kommuneplanen. Ordførar Jon Askeland viste til framlegg frå V, Høgre og FrP i førre møte og inviterte til felles politisk vedtak for raskast mogleg realisering av meir areal til bustad og næring. Han føreslo å bruka områdeplanar for Bø, Manger og Austmarka-Kalnes, pluss reguleringsplan for Stølane på Sletta, til å dekka behovet for tilrettelegging av bustadareal og delvis næringsareal. Ordføraren meiner trygg på at denne satsinga vil gje raskare handling og aktivitet enn å gjennomføra ein meir omfattande

54 revisjon av kommuneplanen. Frode Hervik (V) kom på vegne av Venstre, Høgre og FrP i førre møte med forslag om eit utvida kommuneplanarbeid med fokus på bustad og næring. Han slutta seg til rådmannen og ordføraren sitt opplegg, og framheva at områdeplanen for Manger må prioriterast før full revisjon av kommuneplan. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Det vert med dette varsla om oppstart av planarbeid for delrevisjon av kommuneplan for Radøy. Samtidig vert framlegg til planprogram sendt ut på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Vedtaket er i tråd med planstrategi for Radøy kommune Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova 4-1 jf Kommunestyret i Radøy - 027/2014 KS - handsaming: Formannskapet er styringsgruppe for revisjon av kommuneplan. Framlegg til planprogram skal difor avgjerast i formannskapet, og skal ikkje handsamast i kommunestyret. Kommunestyret vedtok samrøystes å trekkja saka frå sakskartet til kommunestyret. KS - vedtak: Saka vert trekt frå sakskartet til kommunestyret. Vedlegg: Planstrategi Radøy kommune Radøy kp revisjon_planprogram_2014_framlegg

55 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 028/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/879 14/5662 Plansak Austmarka - detaljplan Hylla bustadområde - godkjenning Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Detaljregulering av Hylla bustadfelt i Austmarka vert godkjent med plankart, føresegner og planskildring. Grunngjeving av vedtaket er at detaljplanen er i tråd med overordna plan for området. Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova Saksopplysingar: Bakgrunn Detaljregulering av Hylla bustadfelt i Austmarka inneheldt 24 nye heilårsbustader med tilhøyrande infrastruktur og uteopphaldsareal. Byggjeområdet knyter seg på eksisterande veg både i nord og sør. Planframlegget er i tråd med overordna plan for området. Arealet er tidlegare regulert i reguleringsplan for Austmarka, 3. byggjesteg. I gjeldande reguleringsplan er området planlagt med lågare utnytting og tilkomstveg på austsida av bustadene. Feltet er ynskja utbygdt med fleire einingar og vegen vestom husa, og for å få dette til vart det satt krav om ny detaljregulering. Det er samstundes lagt inn vegløysing mot sør i tillegg til mot nord for å avlast trafikkauka som må komme.

56 Merknadane til planframlegget er vurdert slik: Linda B. og Frode Knudsen, gnr 79 bnr 70: Knudsen er positive til at feltet får vegtilkomst frå sør. Negative til at vegen vert lagt rundt deira eigedom og vestom dei nye bygningane samt at friområdet som skulle vere ein buffer vert teke til parkering og renovasjon. Knudsen klager på kloakklukt frå det kommunale anlegget, og stiller spørsmål ved vedlikehaldet og kva som vil skje med 24 nye eininger kopla til. Rådmannen sin vurdering: Planframlegget er endra slik at parkering og renovasjon er flytta og friområdet skal vere ein buffer mot eigedomen til Knudsen. Utfordringar og problem ved kloakk er sendt avdeling for teknisk drift. Føresegnene til planframlegget set krav om at anlegg for vatn, avlaup og overvatn skal vere ferdigstilt i samsvar med VA-rammeplan, ør det vert gjeve ferdigattest/bruksløyvefor bustader. Fylkesmannen i Hordaland: Fylesmannen har inga merknadar til detaljregulering for Hylla bustadfelt. Rådmannen sin vurdering: Merknaden er teke til vitande.

57 Hordaland fylkeskommune: Fylkeskommunen vurderer planmateriale som vanskeleg å lese. Dei syner til kartforskrifta som seier at plankart skal vise innhald og rettslege verknader på ein klår og eintydig måte, og ber om ein tydelegare ramstilling av planen. Fylkeskommunen ber om at føresgenene vert tydelegare på arkitektonisk utforming og stadtilpassing. Ved bygging i skrånande terreng bør ein unngåplanering og store skjeringar og fyllingar. Fylkeskommunen ber om mjuke trafikantar vert sikra i planen. Fylkeskommunen ber om at arbeid må stansast om det vert funne kulturminne i området. Arkeolog var på synfaring Rådmannen sin vurdering: Det har vore tett dialog mellom utførande plankonsulent og Radøy kommune for å oppgradere plandokumenta. Rådmannen meiner no at dei skal stette krav satt i lov og forskrift. Landskapstilpassing er tatt inn i føresegnene ved at mur i framkant, aust for bygningane skal fyllast mot og tilplantast. Det er ikkje lagt inn fortau eller gang- og sykkelveg i feltet, men vegen har dobbel breidde. Det skal skiltast med 30 km/t og gjennomkjøyring forbode samt leggjast inn fartsdumpar. Kulturminne er sikra i lov om kulturminne og er ikkje teke med i detaljplanen. Statens vegvesen: Vegvesenet konstaterer at avkøyring til fylkesveg er i vareteke i gjeldande reguleringsplan for Austmarka og har ingen merknadar til planframlegget for Hylla bustadfelt. Rådmannen sin vurdering: Merknaden er teke til vitande. Vurdering Føremål med planarbeidet er å leggje til rette for nye heilårsbustader i Austmarka. Dette feltet skal nytta eksisterande infrastruktur. Samla vurdering av planframlegget syner at det ikkje er avdekt negative konsekvensar for miljø, natur eller samfunn. Det er ikkje kjente kulturminne i området. Det vert ei trafikkauke ved etablering av nye bustader og det vil innebere ein auka risiko for fleire trafikkuhell. Vegsystemet skal vere dimensjonert slik at det skal tåle denne trafikkauken og det er teke omsyn til mjuke trafikantar. Det er regulert inn tilkomstveg både frå nord og sør slik at ein kan forvente at trafikken kan fordele seg imellom. Det skal ikkje vere gjennomgangstrafikk i området. Landskapet er skrånande ned mot sjøen i aust i planområdet. Det er teke omsyn til terrenget ved å leggje bustader i to etasjar der ei eining får tilkomst oppe og ein nede. Støttemur møt sjø skal dekkast til og beplantast for å dempe inntrykket frå sjø. ROS-analyse syner at det er fare for steinras, steinsprang i område mellom ny veg gjennom Hylla og bustadane ovanfor mot vest. Dette området må etter vegbygging grunndig sjekkast ut og sikrast. Hylla ligg fint til med kort avstand til Sæbø skule, idrettsanlegg og fine turområde. Området ligg austvendt, men med gode soltilhøve og flott utsikt til fjorden. Konklusjon

58 Framlegg til detaljregulering av Hylla bustadfelt i Austmarka er i tråd med overordna plan for området og vert lagt fram for godkjenning i kommunestyret. Kommunestyret i Radøy - 028/2014 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg til vedtak. KS - vedtak: Detaljregulering av Hylla bustadfelt i Austmarka vert godkjent med plankart, føresegner og planskildring. Grunngjeving av vedtaket er at detaljplanen er i tråd med overordna plan for området. Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova Vedlegg: Hylla Reguleringsføresegner - revidert av RK Regplan Skildring m ROSanalyse _2_P_O

59 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 029/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/471 14/5140 Plansak detaljregulering - Selfallet nord - bustadfelt - godkjenning Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Reguleringsplan detaljregulering for Selfallet nord med planid vert godkjent. Grunngjeving for vedtaket er at planen er i tråd med overordna planar for området. Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova Saksopplysingar: Bakgrunn Planframlegget består av plankart med føresegner og planskildring slik plan- og bygningslova krev. Rune Ulvatn Eiendom AS står bak initiativet om å utvikle detaljreguleringsplanen for heilårsbustader med tilhøyrande infrastruktur og planmaterialet er utarbeidd av Ard arealplan AS. Føremålet er å leggje til rette for nye einingar for heilårsbustader. Intensjonen med planforslaget er å leggje opp til ein arealutvikling i tråd med kommunedelplanen sine føringar. Planområdet er omfatta av kommunedelplan for Manger I denne planen er planområdet avsett til bustadområde. Planen er i tråd med desse arealføringane. Planområdet er flateregulert og omfatta av planen for Selfallet med plan id: Området er på vel 8 mål. Arealet er del av reguleringsplan for Selfallet og markert som B24. Framlegg til detaljering av B24 har fått namn Selfallet nord. I løpet av høyring og ettersyn er det komme inn 5 merknadar:

60 Vurdering Rådmannen sin kommentar: Fråsegna er teke til vitande. Rådmannen sin kommentar: Fråsegna er teke til vitande. Rådmannen sin kommentar: Etter dialog med planleggjar vert punktet teke ut då ei generell henvisning til plan- og bygningslova ikkje er naudsynt.

61 Rådmannen sin kommentar: Fråsegna er teke til vitande. Rådmannen sin kommentar: Fråsegna er teke til vitande. Vurdering: Føremål med planarbeidet er å leggje til rette for nye heilårsbustader på Manger. Dette feltet skal nytta eksisterande infrastruktur etablert for bustadfeltet Selfallet. Planskildringa gjer greie for kva konsekvensar planframlegget førar til. Det er ikkje avdekt negative konsekvensar for miljø, natur eller samfunn. Det er ikkje kjente kulturminne i området. ROS-analyse peiker på at det vert ei trafikkauke ved etablering av nye bustader og at det vil innebere ein risiko for fleire trafikkuhell. Vegsystemet skal vere dimensjonert slik at det skal tåle denne auken og det er teke omsyn til mjuke trafikantar. Rådmannen vurderer det slik at det er positivt at det vert lagt til rette for at Manger får nye heilårsbustader i tilknytting til eksisterande infrastruktur. Selfallet ligg fint til i landskapet, solrikt og

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 12.06.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 015/2014 Meldingar og referatsaker 016/2014 Endring av skjema

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Radøy kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 22.06.2017 Møtested: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle Floen

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Anne Siri Bentsen. Vara var kalla inn men kunne ikkje møte. BHT ved Inger Johanne Lomheim SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Anne Siri Bentsen. Vara var kalla inn men kunne ikkje møte. BHT ved Inger Johanne Lomheim SAKLISTE MØTEPROTOKOLL Utval Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.09.2014 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 14.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Leiar, arbeidsgjevarrepresentant

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 20.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 091/2014 Målstyring for Radøy kommune Den som har lovleg

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.05.2018 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK

RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Møtedato: 25. april 2013 Møtetid: Kl. 19:45 21:25 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 010/13-014/13 Desse møtte: Parti Desse møtte: Parti Jon Askeland Sp Kenneth Taule Murberg

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 05.06.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 038/2014 Meldingar og referatsaker 039/2014 Plansak 12602012000900

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 046/2018 Formannskapet PS /2018 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 046/2018 Formannskapet PS /2018 Kommunestyret PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Alf Magnar Strand FA - B09, TI - &35 18/410 Saknr Utval Type Dato 046/2018 Formannskapet PS 11.06.2018 034/2018 Kommunestyret PS 18.06.2018 Samanslåing av ungdomsskular

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 14.6.2017 Møtetid: 12:30 15.50 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 10/17-14/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Jens Rikheim Astrid Grøndal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost SAKSLISTE

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost SAKSLISTE Møtedato: 14.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 11:00 TILLEGGSINNKALLING 2 KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost solvi.legard@vaksdal.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer