SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL"

Transkript

1 Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Spør ikke: «Hva kan andet gjøre for meg?". Men: «Hva kan jeg gjøre for det». John F. Kennedy Nr årgang Løssag kr. 5, Car von Ossietzky Nasjona Saming var soidarisk, - var han sosiaist? ikke sosiaistisk i vanig Forstand Vår faste spatist, Caus, stier i nedenstående artikke CARL VON OSSIETZKY i et ganske annet ys enn hva som er vanig i nasjona presse. Artikkeen kommer som en reaksjon på ederen i FOLK.OG LAND nr. 9 - der vi omtate KARL VON OSSIETZKY i forbindese med fredsprisen ti Lech Waesa. Caus mener at vi her rørte ved noe meget interessant. I apri 1938 døde Car von som man betragtede som uden Ossietzky efter 5 års ophod i en chancer og en dårig investering. tysk konoentrationsejr. Kun få Og sociademokratiet har atid husker ham - og endnu færre været en gangbar vej ti kommunismens indførese ~ som vi siger navnet noget som hest. Det er kedeigt, for hans ved. skjæbne kunne være ærerig for Nationasociaisterne i Tyskand vandt, og det resuterede i mange i vor tid. Car von Ossietzky var journaist, men det er ikke takket Krem og Berin. Som et synigt den forbigående aiance meem vææ gudbenådede journaistiske bevis på Stains vevije, udeverede han som bekendt kommu evner, han er gået over i historien. Det er på grund af hans nister, der havde søgt asy i Sovjetunionen ti Tyskand. sandhedskærighed og tro på menneske - en tro, der kostede De døde så godt som ae i ham ivet. kz-iejre. Water Vbricht - den Omkring 1930 var han redaktør ved en ie avis ved navn kvede fordi han havde søgt asy senere østtyske eder - over «Wetbiihne» i Berin. Han var i Prag og først kom ti Sovjet venstreibera og pacifist, og han efter bruddet meem Hiter og evede i..et &aufund, der på mange måder - bot ikke økonom Car v. Ossietzky var ideaist, Stain. isk - min der om vor tid. og han sagde sandheden i sin Tarige poitiske partier og ie avis - den sandhed, som fraktioner stredes ommagten i medførte, at han fik fjender i Tyskand, hvor man havde en ae ejre. Lige meget hvem der svag regering. I kraft af sit arbejde havde v. Ossietzky fået indsigt i mange ting, der harrnede ham dybt. vie komme ti magten, så var han sikker på at bive taberen. Sådan gik det da også. I 1933 bev han arrestert og kcom i kzejr. De stærkeste poitiske partier var nationasociaisterne og kommunisterne, 2 år senere fik han tidet som bekæmpede Nobe's fredspris, som han ikke hinanden hårdt. fik ov ti at modtage. Man betragtede ham i Tyskand Wetbiihne kom under vejr på med, at kapitaen - hovedsageigt koncentreret om kæmpevirksomhederne i Ruhr-området - støttede både kommunister og nationasodaister med store pengebeøb, men naturigvts i a hemmeighed. Gennem støtten ti de førstnævnte håbede man at kunne skabe en art «euro-kommunisme» uafhængig af Moskva (som den norske Ering Fak's MOT DAG også vie) - og ved at støtte nationasociaisterne formodede man at kunne skabe sig good-wi, hvis de skue gå af med sejren. Videre opdagede man, at nationasodaisterne havde en «varm inie» ti Moskva, som heer ikke rigtigt vidste, hvorvidt man skue støtte sine partifæer eer nationasociaisterne. (Se Karo Espeseth: En kog og forsigtig kurs var nødvendig - mente man i Moskva, «Livet gikk videre» Gydenda 1983.) Jævnfør her, at Moskva for få år siden støttede sociaisterne i Spanien og ikke kommunisterne, samme måde, som man idag betragter Lech Waesa i kommunistandene. Kapitaen - den internationae - fører nøjagtig den samme poitik idag som for 50 år siden. Nu åbrier amerikanske banker fiiaer i Sovjet og de store oieseskaber sæger oie. Ikke ti Kina's amper, men ti Den røde Fåde. Den sovjettyske repubik, det såkate «DDR», der døgnet rundt retter hadefude angrep på Chie's Pinochet-regering, hander fittigt med Chie og har repræsentation i Santiago. Krupp hydes i Moskva med Krimchampagne, medens den ærkekconservativ'e Franz Josef Strauss sørger for miiardkreditter ti «DDR», som iøvrigt «sæger» poitiske fanger ti det frie Tyskand for US $ pr. stk. Taberen er atid «den ie mand» og ideaisterne, som ikke formår at gennemskue denne verdens reaiteter, der adees ikke drejer sig om frihed, vefærd og menneskeig ykke, men Øistein Sørensen: teresser med adskiig styrke. FRA MARX TIL I og med at ordet nasjona- QUISLING sosiaisme sik kom i bruk, var Aventura Forag 1983 det ikke annet å vente enn at IV' noen a særig vekt på havparten Det fantes ganske riktig en av ordet, nemig sosiaisme. At venstæføy i Nasjona Saming, fok som Håkon Meyer, Havard sik Øystein SØrensen dokumen- Osen, Abin Eines, Sverre Krogh terer i sin bok «Fra Marx ti og Eugene Oaussen gjorde det, Quising». Denne venstreføyen finner jeg bare naturig. Det egivar konsentrert om vår LO-Ie- timerte jo på en måte deres deise og avisen «Norsk Arbeids- brudd med marxismen fordi de iv» og snakket høyrøstet om mente å ha funnet en sannere «sosiaisme». Det var også en sosiaisme. Og de var såmen ikke tendens bant frontkjempere og de eneste som foretok denne unge hirdfok ti å hevde at vi kursendring. Jeg husker min egen sto for «den sanne sosiaisme». forbauses'e da jeg en gang hodt På dette grunnag å sutte at vi et foredrag i et NS-ag på Soør. sto for noen sosiaisme i vanig Forsamingen viste seg nemig å foi'stand, er imidertid gat. En være så godt som identisk med riktigere betegnese 'på våre ide- det tidigere kommunistag i byger vie vært soidarisme. den. Det er riktig som Øystein Sø- Men at noen kunne finne noen rensen skriver at ordet nasjona- sags ikhetspunkter meom sosiaisme, enn si sosiaisme, marxismen og NS' ideoogi, er knapt be brukt av NS før krigen. het ufoi'ståeig for denne anm e Unntagesen var avisen «Hed- der, som tihører den generamark. Fykesavs»/«Frihets~am- sjon av unge NS-fok som be pen».1_ E!.'.,vu'r~) 0g det, ~Lk"ke.~tgrundig ideoogisk skoert for mye sagt afte feste av oss i årene De to ideooandre s~ på di~se rabuiste~e gier var i virkeigheten som id med en VISS skepsis. Som Øyste? og vann. Marxismen gikk inn Sørens~n.het ~orrekt peker pa, for kassekamp, vi for fokefetok QUshn!? dhe~te avstand fra esskapet. Om vi var arbeidere, ~en.ne termoogen. Ordet ~o- funksjonærer eer arbeidsgivere srahsme var etter hans memng skue vi stå ubryteig sammen at for beastet. En annen beteg-ti vern om vårt foks inteæsser. neise som sve~de. i v.a~nsk~rpen, Vi skue dee utbyttet av våre var orde~ <~sosra-mdvduah~m~» fees anstrengeser på en måte som QUIshng hadde brukt sm som hindret at noen skue ide bok «Russand og Vi», og som nød. Vi snakket omen «arbei Herman Harris Aa tok opp dets ov» som skue,sikre at at igjen i 1939/40. Aa skrev ti og skjedde het rettferdig og at ae med tidig i 1940, atså før ok- fikk sitt. Vi brukte også uttrykkupasjonen, en bok med denne ket «bedriftsfeesskapet» i den titte.. mening at arbeidstaker og ar- I og.m~d o~kupasj~nen f?r- beidsgive~ atid måtte stå samandret mdert~ termmo~ogien men om a sikre og forberede sitt seg. Av hensyn ti de kcontuer- fees ivsgrunnag. Vi sto i det ige forhandinger vi måtte føre hee tatt for en gjennomført soimed forskjeige tyske instanser, darisk hodning i vårt fok. Det be ~et hensiktsme~sig for. N,S- viktigste var at vi sto sammen, fok a kae seg nas]onasosrahs- at vi sto ast og brast med hverter. Uttrykket be med andre ord andre at vi føte et ansvar for brukt for ettere å få tyskerne hver ~nket nordmanns trivse og ti å forstå våre argumenter. De ivsvikår. var ikke uviige ti å akseptere.... at et norsk nasjonasosiaistisk VI. ~ete nktignok m~rxstenes syn kunne avvike fra deres eget ~otvi~e mot sto~kapt~en og uten å være mindre egitimt for VIe gjøre at for a forhdre at det. De begrep at norsk nasjona- den u!byttet. det nmske fok. sosiaisme nødvendigvis måtte Men VI var enda høyer~ &rad bet at vi forsvarte norske in- motstan?er~ av den m~rxstiske y statskaptahsme, som VI oppfatom råstoffer, territorier og magt. kese. Vi var for eiendomsrett, tet som toppen av a undertryk Om Car v. Ossitzky kunne men vie spre den mest muig. man måske sige som i de game Fest muig av våre andsmenn Westerns «han vidste for meget» skue eie noe, også produksjonsmider, gjerne en de av den be - om nutidsmenneskene kan man sige: de ved for idt! drift hun euer han arbeidet i. Mærkverdigvis kommer det i denne 'sag ud på et. Øystein SØrensen oppfatter en stor de av disse forskjeer, men Caus presiserer dem ikke sterkt nok. Der han imidertid tar het fei, er når han hevder at våre ideer skue gjennomføres ved diktatur. Det var partiuvesenet vi vie avskaffe. Isteden vie vi sette det fagige fokestyre, hviket vie si at foket skue vege sine æpresentanter gjennom de fagige og kuturee organisasjoner de tihørte. Vårt Riksting skue etaberes gjennnom vag, og det har ve ingen ting med diktatur å gjøre? Øystein SØrensen peker sev på en de av de titaksom be gjort for å egge grunnen for dette fagige fokestyre, men han forstår dem ikke. Ihvertfa trekker han ikke de riktige konkusjoner av det, f. eks. når han snakker om Norsk Arbeidssamband. At tyskerne hee tiden a hindringer i veien for dette arbeidet, gjør ikke noen forskje på hva som var Nasjona Samings intensjoner. Det hører muigens ikke med i Øystein SØrensens fremstiing, men i anmedesen av hans bok er det nødvendig å presisere at kampen mot bosjevismen, mot den marxistiske sosiaisme, var en hovedmotivasjon såve for frontkjemperne som for andre NS-fok. Hvis hans bok hos noe menneske vekker den tro at vi var viige ti å kompromisse med den marxistiske sosiaisme, så er det fustendig gat. Bosjevismen var vår hovedfiende. I det iberaistiske samfunn er det tross at muig å kjempe for andre, deribant også soidariske ideer. Der den marxistiske sosiaisme har herredømmet, kan anneredes tenkende bare vente seg sinnsykeasyer, fengse og ofte også død. Sev om Øystein SØrensen på enkete punkter tar fei eer gir en mangefu fremstiing, er hans bok et hederig arbeide som kaster et interessant ys over visse sider av vår bevegese. Boken fortjener å eses. R. Les Guri Hjetnes intervju med Håkon Meyer Ørdag 14/1 i Arbeiderbadet. (Red. anm.) Fugesang 75 år Fra fjern og nær vi det innøpe hisener og gratuasjoner ti Rof Jørgen Fugesang, når han 31. januar fyer 75 år. Vi i «FOLK OG LAND» sutter oss ti gratuantene.

2 SIDE Z Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Poitikk og poemikk Johan Vogts nye egende Av Arne Oav Heiberg Johan Vogt påviser i Dagbadet så det varme «svensk-russiske mandag 14/11 at russernes vennskapet» ti Johan Vogt inn game Ønsker om isfrie havner edet: Sverige måtte frasi seg på Finnmarkskysten egentig bare er en propaganda-øgn - oppfunnent av de v.estige stormakters Aand, og svenskenes game østprovins be for mer enn hundre år fremover ti «det russiske stor djev<eske intriganter: fyrstedømmet Finand». - En Russernes påståtte «Drang nach av grunnene ti at svenskene godtok dette ydmykende «vennska Westen»er en egende, som vi arme nordmenn i et hundreår er pet», var nok sikkerig deres erindring om hva som hendte 90 bitt foredet ti å tro på... Dessverre bygger han på et faskt år tidigere: Tsar Peter gikk fra historiegrunnag, og når utgangspunktet sitt nyig erobrede Aand ti an er gat - bir som kjent grep på sev<e Sveriges fastand resutatet gjerne originat. med 153 krigsskip og Det fundamentat gae i hans sodater, herjet kystprovinsene utgangspunkt, er påstanden om fra Gave i nord ti Norrkøping «det svensk-russiske vennskap» i sør, byer og bygder be brent i første havde av 1800-taet. Et - og at taer for att bare den «vennskap» som vestens intriganter, svenske fåtens ykkeige seier godt hjupet av svenske over russen i østersjøen året et kong Oscar I, ykkes å ødeegge. ter, er årsaken ti at vår nabo Det hjeper ite at han henviser ti noen nyere svenske historikere, idag er Sverige og ikke Sovjet. Russiske herskere kommer og når han vi underbygge går - men deres maktbegjær tesen om dette vennskap: Historiens går i arv: For ytterigere å be eget hendesesforøp er feste det Johan Vogt kaer ikke ti å rokke - og forteer svensk-russisk vennskap, begynner russerne i 1830 å bygge en at paraeen ti dette Vogt'ske «svensk-russisk vennskap» den kjempefestning på Aand, «Bomarsund». Hee det game sven gang må være noe i ikhet med våre dage1s vennnskap meom ske Aandskue befestes, fere Sovjet og Nato... En fred struttende marinebaser anegges - og a av våpen - i frykt for den meg sitere den daværende rus ambisiøse giganten i øst. Johan Vogt's artikke er i virkeigheten siske herskerens ord: «- Bomarsund ska bi Nordens Gien et forsøk på å skape 'bratar :- og en gang for ae ny egende. Det forstår man gjøre østersjøen ti et russisk straks når de faktiske begivenheter refereres, og a meg derfor gi en rask oversikt: innandshav.» Så brøt Krim-krigen ØS - konfikten Russand/Frankrike Engand, episoden som Johan Mot vest, mot vest Vogt ankager svenskekongen Russernes apetitt på Finand Oscar I for å utnytte ti et draog de batiske and ga seg utsag matisk brudd på vennskapet i taøse strider mot Sverige, som Russand-Sverige. behersket disse østersjøprovin- Hviket vennskap! sene. Endeig ykkes det for rus- I 1854 gikk en fenes franskserne å tjafse i seg Batikum, den britisk fåte ti angrep på russvenske festningen Sveaborg i <sernes «Gibratar», 70 orogs Finand fat i 1808 sammen med skip og mann skjøt berest en av syd-finand. Samme år festningene sønder og sammen, satte de kursen vest mot Øyriket og sprengte deretter systematisk Aand midt i østersjøen, men den russiske stormaktsdrømmen måtte dra seg tibake for en i stumper og stykker. svensk arme på 6000 mann som Sverige var reddet - og sannbe andsatt. - A'etetter mar- synigvis også Finnmark. Men sjerteen russisk arme på først det av bosjevik-revousjomann over isen ti Aand - og nen forsvakede Russand ga Findenne siste svenske bastionen and, Estand; Litauen og Lettmot øst be erobret. and deres frihet fra russisk herrevede tibake. Diktatfreden I den derpå føgende freds- Men sporene skremmer... kopferetnsen i predrikshamn be J Qhan Vogt har «i førti år gått på jakt etter arkivopptegneser om russiske ønsker om isfrie havner i Nord-Norge» - adees forgjeves. Ergo er sike Ønsker v.estige påfunn. - Jeg tror han istedet bør se itt på virkeigheten - både gårsdagens, dagens - og morgendagens, i ys av det som har skjedd. Og skjer. Det forteer mer enn ord på eksisterende eer forsvunne gune de arkivpapirer. Sett i ys av umetteig russisk appetitt på Vesten - som idag har gjort havparten av Europa ti «tsar-vasaer» - og i ys av hva som skjer angs Sveriges østersjøkyst, sett i y.s av den gigantiske Murmansk-basen det nye «Gibratar» - bør man kunne trekke andre konkusjoner enn Vokt's egende om «den fredeige russiskebjømen». La i ae fa det være kart: Hans nykonstruerte historie om «det svensk russiske vennskap er et fasum. På dette fasum bygger han opp sin tese om at russerne adri har ønsket seg en iten bit av Norge. - Som nevnt: Når utgangspunktet er gat, bir ofte resutatet originat... Det eneste nye ved russernes hodning ti Norden og de Øvrige stater rundt østersjøen siden game dager, er voe at vår tids øst-tyranner har ært seg psykoogi og kaer det for «Fredens hav». Arne Oav Heiberg 2081 Eidsvo Går FOLK OG LAND inn for et nytt 9. apri? Av Oav Steinøygard I Fok og Land nr. 9/83 fann eg to artikar som verkeeg gav megeit sjokk, «Russerne kommer» og «Dom over freds svikere». - Eg mede meg inn i NS i 1941, ikkje fordi eg var såkaa nazist, men fordi eg då som no meiner ateitkvart and har rett ti å gardere seg mot kårt påemna krigshandingar, sik som den påemna bokaden av svensk jernmam fi Tyskand. Ingen ting høvde betre for Tyskand i den krigen som Vestmaktene hadde erkært, enn å få sende mambåtane sine angs norskekysten under norsk nøytraiteusvern, men det var jo nettopp dette Vestmaktene vie hindre. Difor pana dei bokaden, som dei meinte vie bi ike effektiv som bokaden av Tyskand under førre verdskrigen. Vestmaktene hadde ees ingen høgare strategiske ynskemå enn ein tysk okkupasjon av Norge, for då vie tyskarane i tiegg få ei ang kystine å forsvara - mot den sterkaste krigsfåten i verda. Og kunne ententemaktene dessutan greie å ure Norge over på si side og såeis få heie den norske handesfåten attpå, vie det bi god betaing for store ovnader om hjep. Det er dei same Vestmaktene som i dag kjem medenno større ovnader om hjep mot fienden sin, Sovjet, nettopp dei same maktene som var hovudårsaka ti at ei mengd nordmenn bei utskjete og dømt æreause euer ei provisorisk andssvikanordning med over fire års tibakeverkande kraft. Og no kjem atså Fok og Land, framom ae, med skræmmeskotet «Russerne kommer», endå ein redaksjon som steer med hi.storie, burde vita at i historisk tid har ikkje russarane krenkt våre grenser ein einaste gong, ikkje eingong sagt at dei ynskte isfrie hamner i Finnmark for nordfåten sin. Kanskje det er eg som så totat har misoppfatta gangen i norsk NR ((Nazi-jegerne}) i Porsgrunn I badet «Fremskritt» (Fremskrittspartiet) eser vi: En gruppe fagorganiserte i Porsgrunn har tatt på seg det herkues arbeid å kartegge de norske nazistorganisasjonene. Det var troig på høy tid. Her er agt frem en rekke navn som 99% av det norske fok adri har hørt før, og adri vie fått høre, om ikke demokratiets voktere i Vestfod hadde vært våkne. De feste vi ve kassifisere «:fioi1skningsarbeidet» som kvaifisert tøv. Troig finnes her i den norske poitiske fauna fok som med noen rett kan kaes nazister, det er i tifee reaksjon, eer overreaksjon, på provokasjonene fra venstresiden. Ti gjengjed har vi en he de som har mange hodninger og oppfatninger ti fees med fordums nazister, men disse regner seg og ka- er seg noe annet. samtidshistorie? - Etter dei to Sev tror jeg at der, i PorsfØrnemnde artikane i NS-badet grunn og andre steder, er behov Fok og Land må det vera kårt for å mane frem et bide av at redaktøren og eg ikkje kan ha Bezebub, enten for å avede oppevd eer oppfatta den siste oppmerksomhetn fra egen hodkrigen på same måte, ener kan- ning og egne handinger, eer skje redaktøren no førti år etter- for å få suttet rekkene overfor på har gøymt både 9. apri og en fiende som er skapt for forden røynige årsaka ti okkupa- mået, ener gitt dimensjoner og sjonen av såkaa nøytrat and? kapasiteter som er et grotesk Eer han kanskje no meiner at vrengebide av virkeigheten. t!"'ro- ae som mede seg inn i NS, - -Me1, karherafene-p~ rr~' "",y... dermed gjekk «fiendens» ærend, må være varsomme: mange trosik at dei som meiner at Sovjet menn og djevebesvergere i hisi det heie ikkje er vår fiende i torien anstrengte seg så hardt, dag og heer adri har vore det, og så enge, for å få menighetene dermed har «svikta» for å bruke ti å tro, og frykte, at de ti sutt eit ord frå «sikefronten»? trodde sev, på sine egne skrem- Under krigen våren 1940 var mebider. Det ska endog ha fojo «krigens gang» det dagige rekommet at djeveskapet matesamtaeemne, og sambygdingane riaiserte seg, og de metodene mine trudde på dei norske krigs- som nå foresås anvendt mot pokommunikea som på Bibeen itiske motstandere, vi troig væsjøv, endå dei dagig kunne kon- re et angt skritt i den retning. statere at det var dei tyske me- I meomtiden venter vi spent dingane frå fronten som var ret- på fortsettesen. Her er grupper te. Då eg under samtae kom ti som er erkærte fiender av vårt å undre meg over dette, bei eg frie fokestyre, som har revoustraks stempa som nazist - og sjonær vod og håndfast kassedet som verre var. kamp på arbeidsprogrammet. Den som i dag vågar å hevde Kan vi håpe på en fortsettese at russarane adri har truga våre fra forskerne i Porsgrunn? grenser, bir av vår og dei aierte reg}eringar sett på som upåiteig -eer det som verre er. - Er det ingen tidigare NS-fok som kjenner seg att? Eer ska det atter ein gong feast «Dom over freds-'svikere»? for å bruke redaktørens uttrykk. Om sensuraksjonen mot organisasjonen «Fokereisning mot krig» og badet «Ikkevod» skriv redaktøren i eiaren sin i nr : «Forengst har en pressgruppe aksjonert i denne virkeige andssviksak...» - Som kjent er sensureit særmerke på ein diktaturstat. Men det var i ae fa godt at Fok og Land så kårt segjer frå om kven som er andssvik ar, så hermed segjer eg takk for fygjet! Oav SteinØygard 7078 Saupstad AV PLASSGRUNNER Bjarne Dah må vi forbehode oss retten ti å forkorte innkomne manuskripter; Oftest gir vi innsenderen varse om dette, men ike før vi må evere manuskripter ti setting, kan det bi for iten tid ti det. Averter i «Fok og Land»

3 Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR SIDE 3 FOLKogLAND -, UAVHENGIG AVIS Redaktør: Kåre Haugerud. (Treffes kun efter avtae.' POSTADRESSE: Boka 924 Sentrum, Oso 1 - Ti.: (02) (T1I.svarer) Kontortider: Enerhaugspassen 4, Oso: Mandag k , tirsdag k og onsdag k Abonnement: Pr. år. kr I omsag kr Utandet + kr. 10,-. Giro: Post Bank Utgiver: AS Historisk Forag Annonser forskuddsbeaes med kr. 1,- + m.v.a., pr. spatem.m. Minstepris kr. 50. Trykk: Viking Boktrykkeri A.s WALTER FYRST: Om å kunne ese innenat Herr redaktør I nr gjengir De utdrag aven anmedese major Bindheim skrev for t o år siden (!) i avisen 'Dag og Tid'. Anmedesen gjadt erindringsboken 'MIN STI'. Bindheim skriver: «Det som i et foredrag i Oso at Hiters angrep på Norge først og fremst var diktert av hans raseteorier. Det tror jeg dog ikke). Ut fra disse betraktninger så jeg det etter moden overveiese som min pikt å gå inn i det såkate 'statsbærende' parti. Jeg stite meg bevisst på den 'gae' siden. Ikke for Quisings skyd, men for andets. Ikke som verkeeg un drar meg er at Fyrst er så ite opptatt av at krigen meom Norge og Tyskand i Som i Frankrike - røynda sutta i juni I 'nasist' men som nordmann staden for å hade seg ti dette Da jeg fortate Dagny Egefaktum, freistar Fyrst, ite over- berg-homsen om min besuttydande (min uthevese. WP), å ning, så hun forferdet på meg. så også i Norge! forkare kvifor han mede seg En tid senere - i november - Kje Staa Eggen fra Heistad er forarget på «FOLK OG mn att i NS og kvifor han mede ba hun meg komme ti et møte LAND». Grunnen er at vår avis gjenga hans eserbrev fra seg ti frontinnsats mot Sovjet- hjemme hos Fred Vaeur, sam- «Verdens Gang», der han ankaget norske medborgere for unionen.» men med noen medarbeidere i medansvar i fokemordet i (Jøde-deportasjonen fra sommerens friviige arbeidstje- Norge ti Tyskand.) For ikke å ha denne på- neste. Foruten Småen og Vaeur, Når vi kippet hans innegg var det i forbindese med stand stående uimotsagt, må var hans kone ti stede. De andre «Fok og Land»s tidigere artiker om samme sak, der vi jeg be Dem gjengi føgende var nåværende direktør Knut påviste en ang rekke «gode» nordmenns befatning med fra min bok på sidene 179- Eng og Eiuv Akseson. arrestasjonene og deportasjonene av jødene. Nordmenn som 180:.FØr jeg gikk ti møtet, skrev etter okkupasjonen trakk på seg heimefrontuniform og de- jeg en stikkordiste over hva jeg tok i fengsing og forhør av koeger de sev hadde vært ET STANDPUNKT vie si for kort og kart å besammen med under jødearrestasjoner. «Da meddeiesen om 'nyord- grunne min besutning. Det var Hverken disse eer de høyere jøssing-embetsmenn som ningen' kom, trodde jeg som omtrent det samme jeg hadde skrev ut jøde ister ti tyskerne be senere straffet. mange andre at Quising hadde sagt ti Fugesang - men at jeg De norske jøders stiing under okkupasjonen kan ett sam- seiret over Terboven. At Hiter i meomtiden hadde bestemt menignes med situasjonen for de franske jøder. satset på Quising. Jeg mente det meg ti å bi medem av NS for Hør bare hva forfatteren Ragnar Kvam skriver i forbindese var viktig for Norge å ha et for- å bidra mitt ti good-wi ved det med Kaus Barbie-saken i Frankrike, der franskmennene handings'organ' som Hiter god_endeige oppgjør. De andre arstrides om saken mot SS-mannen i det hee tatt bør reises: <ok - for at man skue kunne gumenterte mot mitt syn, men (Kaus Barbie be for nøyaktig ett år siden utevert fra Boivia) drøfte det endetigefredsoppgjør ~or~to snar~ aot det var nytteøs~ «Så angt gikk det i b.a. Lavas dager at poitiet overgikk en for andet gunstig atmo- a fa meg ti a forandre det. VI tyskernes forventninger når det gjadt å deportere jødene - sfære. skites aikeve som venner.» ja, de gikk som i Romania enger enn sev de verste Barbie- Som mange mennesker på den typer for å få tifredsstit en oppisket hevn-aksjon overfor tiden - både i Norge og utanjødene. iet - anså jeg det sannsynig at Og her er vi ved noe av det viktigste og samtidig mest Hiter vie vinne krigen. (Sev forstemmende ved hee Barbie-saken. Churchi ska ha gitt uttrykk for Bøddeen fra Lyon, som han kaes av «de siste rett- en sik oppfatning i et hemmeig ferdige», vi under en eventue rettssak kunne si så mye paramentsmøte på den tiden). forskrekkkeig om franskmennenens forbryteser under Terboven hadde kunngjort at krigen at det vi gå ut over Frankrikes ære. Barbie vet Nasjona Saming var det eneste nemig at for mye, heter det. Han kjenner ti at fere av tiatte parti og at nordmennene etterkrigstidens kjente franskmenn, også ministrer i uike burde sutte seg ti det for at vi regjeringer, har mange svin på skogen - og den titate i størst muig utstrekning skue vi naturigvis ikke nøe et øyebikk med å fortee det gjenvinne vår frihet og sevstenhan vet - og kanskje mer ti. For å frigjøre seg sev. dighet, ved det endeige oppgjør. Barbie-saken har spittet Frankrike som under Dreyfus- Jeg oppfattet dette som 'en besaken. Ja, nyansene i spittesen er enda fere og enda mer skjed fra Hiter. skjebnesvangre for hva som vi skje.» (Stv. Aftenbad) Nå visste vi jo at de feste Som i Frankrike, sik også i Norge under okkupasjonen. hodt på Engand, så hvis Eng- Hviken norsk forfatter tør gripe pennen? and vant, var det ingen fare for vår frihet. Men hvis Tyskand vant, og Quising sto der med en iten Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie kikk, mens resten av det norske Kontortid: Mandag k , tirsdag k , onsdag k fok var imot tyskerne - da vie Hiter ved oppgjøret kunne Postadr.: POSTBOKS 924 SENTRUM, OSLO 1. føe seg som en skuffet beier. Kontoradr.: ENERHAUGSPLASSEN 4, OSLO. TLF.: (02) Norge be regnet som et av de reneste germanske and, og det be sagt at Hiter hadde en svakr "' het for oss. Med hans impusive temperament måtte man regne NOE Å GI TIL INO? med muigheten av at han da ved fredsoppgjøret vie hevne Mange har vært finke ti å sende inn bøker, aviser og tidsskrifter sin skuffese over den avvisende ti INO. 'tibedte'. Det be fra tysk hod Bibioteket er imidertid angt fra kompett og vi er svært ta1<knemige for at materiae om: meomkrigstiden, okkupasjonen og at han kunne komme ti å for ti og med antydet muigheten av «andsssvikoppgjøret». fytte store deer av vårt fok ti Poen og andre steder, at vi kunne bi et protektorat og at en de Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie (INO) Postboks Sentrum av Nord-Norge kunne bi gitt ti Oso 1 Russand. (Tyskeren professor \.., --'.1 Loock hevdet iføge Af~enposten Fere av detagerne i dette møtet har skriftig bekreftet at min fremstiing i boken er korrekt. FØrst et havt år senere - utimo jui kom det svar at jeg var opptatt som medem av partiet. Dette er sannheten om hvorfor jeg medte meg ti NS. Jeg handet - som atid - ut fra det jeg sev mente var riktig. Vi var okkupert av tyskerne - og før eer senere vie det bi fredsforhandinger. -- Hvorfor jeg medte meg ti forsvar av Norge i Finand, forteer jeg på sidene 182 og 183: DEN NORSKE LEGION «Som yn fra kar himme kom den tyske krigsmakts angrep på Sovjetunionen 22. juni juni brakte avisene en erkæring fra Terboven: Hiter har gitt tiatese ti at norsk miitær avdeing kan oppsettes ti kamp på finsk side. Det be sagt at vi skue få norske uniformer, norsk befa, norsk miitært regemang og innsats i nord. 2. jui kom det oppfordring i avisen om å mede seg ti Den norske Legion. - Jeg meder meg, sa jeg ti min kone. - Gjør det du synes er riktig, svarte hun med en tre måneder gamme sønn på fanget. 4. jui var det stort propagandamøte på Universitetspassen. Jeg gikk ikke dit, men så dagen etter foto i avisen: passen var fustappet og tvers over hee søyeinngangen ti Domus Media hang et kjempeskit med teksten 'FORSVAR NORGE I FIN LAND!' På faggstengene i Car Johans gate hang det bare norske og finske fagg, sto det. Jeg så det sik: Nygaardsvods regjering hadde vist en tota mange på forståese av situasjonen før 9. apri og etterpå fyktet ti utandet. Jeg hadde mistet tiiten ti dem og fant meg berettiget ti å hande ut fra det jeg sev føte som det riktige. Jeg hadde - som presidentskapet - a~skrevet regjeringen Nygaardsvod. - Det fat meg ikke inn med en tanke at noen andsmann noensinne skue bebreide meg at jeg suttet meg ti Legionen, tvert imot! Jeg føte det som de friviige i Engand og vi i Finand skue kjempe rygg mot rygg for Norges frihet på hver vår side. Så vie andet ha sine tasmenn ved oppgjøret uansett hvem som vant av de to stormaktene Tyskand og Engand. 9. jui skrev Aftenposten at «det første parti norske Finands-egionærer var imorges ti egeundersøkese i Idrettens Hus. De fikk beskjed om å møte ør-. dag kokken ni på Bjøsen skoe». Jeg var der ti undersøkese og be funnet stridsdyktig.» Forbausende hvor omtrentige enkete historikere kan være. Det er iafa min erfaring med etterkrigs-itteraturen. Badpengene I forrige nummer av FOLK OG LA ND å innagt en betaingsbankett for abonnementet på avisen. Har du mistet eer kanskje oversett kupongen, kan pengene sendes ti vår adresse: FOLK OG LAND Boks Sentrum Oso 1 Merk postansvisningen: «Kontingent». GI DETTE NUMMER VIDERE ti en annen når du har est det! Det er en god måte å fremme vår sak på, og den kan også skaffe oss nye abonnenter.

4 SIDE 4 Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR DEN FARLIGE VÅREN sett fra et annet synspunkt Journaisten Per Hansson og Johan O. Jensens bok med titteen «Den farige våren», omtat i NTB-meding, innehoder interessante oppysninger om standpunkter. Det kan ve sies at i de siste ukene og dagene av den tyske okkupasjon av Norge, var det en fees avventende hodning. J eg ska her nærmere redegjøre foret privat møte av ordførere som fant sted på et hoterom i Gjøvik under Oppand Fykesting's saming i dagene 17., 18. og 19. apri (Forøvrig omtat i boken Poitisk dømt» Eget forag 1954.) J,eg edet dette møtet som kom i stand efter oppfordring av På Aukrust, Lom. Han var oppskaket av Richskommissar Terbovens uttaese om at Festung Norwegen skue hodes, og at Nasjona Saming's tiitsmenn i taer fugte opp denne stiingsagen. Efter en redegjørese fra Aukrust, uttate de feste tistedeværende seg. Det var samstemmigenighet om at i tifee krigshandinger i Norge, kunne vi ikke deta på tysk side. Frontkjempernes,stiing og de øvrige væpnede formasjoner innen NS be også berørt. Jeg gjorde rede for min oppfatning av spørsmået. Og fremhodt at tyskerne hevdet at de etter internasjona ov - Haagkonvensjonene - var berettiget ti å ivareta sine interesser overfor den andre krigførende part, ved å besette Norge i De styrende i andet hadde ikke med våpenmakt motsatt seg at Engand førte krigen inn på norsk område. Jeg fortsatte: Når det kom ti MANEDEN8 «PERNILLE.. : «Aftenposten» bragte i sin aftenutgave den ifjor, som et førti årsminne, en heside om hva jeg vi betegne som «Den Store Nisseuekrigen». Det var nytt stoff for meg, og min første reaksjon var at Terboven & Co ikke bare må ha vært bottet for psykoogisk innsikt, men også totat må ha manget humoristisk sans. Det måtte da ha vært muig å uttenke andre mider mot nisseuebruk enn også å forby sike. A utstyre ae tyske sodater i Norge med røde nisseuer ti permisjonsbruk måtte da ha vært et angt bedre mottrekk, dersom Terboven mente at de røde nisseuer var en fare for tyskerne i Norge. Jeg tror ikke at «jøssingene», som «Af ten- Av Sigurd Mytting at tyskerne måte kapituere i sitt vidde. Og med sin produksjonshjemand, var det ogisk at de teknikk vie de makte en våpenfugte samme fokerettstanke- produksjon - fy og bomber gang de tidigere hadde gitt ut- -,som ti sutt kom ti å ødetrykk for og også kapituerte her. egge det reativt begrensede om Vi i Nasjona Saming vie i en råde som Tyskand var. Jeg sik situasjon få med de tyske tenkte igjennom hee forøpet fra miitære å gjøre, ikke med Ter- Norge be trukket inn i krigen boven. ti da - høsten Og kom Vi be i den videre samtae frem ti at jeg ikke kunne mede enige om at når fykestinget var meg ut av partiet NS. Fordi: avsuttet, skue På Aukrust rei- Efter den stiing partiet var ningsvesenet eer kommunae nevne en annen: Om ettermidinnretninger. Det tredje punkt: dagen den 7. mai. Jeg hadde vært Krigsrnider som står i strid med innom ensmannen - På Sofokeretten. De,tyske miitære hjem, etter å ha gjort de siste fryktet siviister med våpen for forberedeser ti møte i komde vanskeigheter de kunne ska- munestyret - Herredstinget -' pe. De hørte ikke inn under de som det het dengang. Det var miitære. berammet ti dagen etter 8. mai. Efter Vidkun Quisings svar ti Jeg var på tur ti å dra hjem og På Aukrust den 19./20. apri, ensmannen fugte meg ti grinanser jeg hans standpunkt ti den da. Da kom to menn,en edre påventede utviking kar: Av- og en yngre - bygdafok, og vente kapituasjon i Tyskand begge kjent som kommunister. og regne med at den tyske mii- De var pågående, nærmest agtære overkommando i Norge vi- gressive, og vie vite hvordan e kapituere når herredømmet i det kom ti å bi med kommuhjemandet var tapt, overens- nistene, når det nu var kart at stemmende med de strenge mii- det be kapituasjon. Jeg sier tære former -, og kanskje med som min oppfatning at det ve en tanke på det «gammedagse» bir forandring, men at jeg tror miitære æresbegrep. det fort må bi vag igjen, hvor Et annet spørsmå var forho- kommunistene som andre kunne dene for NS-medemmene. Det stie ti vag. Det fat visst ikke var spent og uvisst. Personig dem inn, og heer ikke meg, at fryktet jeg mer enn noen gang ikke også jeg kunne delta i et aten,eer annen av de iegae kommende vag. se ti Oso og foreegge Minister- bragt i - etter tyskernes brudd pæsidenten vårt standpunkt. med partipoitikerne 25. septem Dette be også gjort kjent for ber 1940, måtte NS komme ti å ordførerne som ikke var ti stede spie en roe ved avsutning av på nevnte møte. Fykestinget var krigen. Det var en kjensgjerning grupper kunne foreta sabotasje- Som nevnt var berammet møte sunt k. 1400, den 19. apri. at NS hadde fustendig herre- aksjoner som vie føre ti skjer- ti neste dag. Ae, unntatt en På Aukrust reiste straks ti dømme over siviforvatningen i pese av forhodene. Jeg gjør som hadde medt forfa møtte, Oso. Han sier han kommer opp- kommunene og fykene, og derover igjen med daghurtigtoget med hadde stor innfytese. På Ringebu å Nord-Europas største måte. Jeg var gad denettermid oppmerksom på at på Frya i og møtet be avviket på vanig den påføgende dag. Vi avtate å rikspan var også tikjempet en ammunisjonsager. (Tysk opp- dagen. Forvisset om at det bir møtes på Fåvang. Jeg reiste sam- viss avgjøresesmyndighet. Dette ysning.) Det var sagt at Quis- fæd. Gad den etterføgende dag. men med noen av de andre ti hadde bragt partiet NS i en av ing vie tre tibake og overta et Jeg var da tibake i kommunepresteembede i Teemark. Videre huset og ekspederte utskriftene Liehammer. Der var jeg innom gjørende stiing overfor okkupa DØaheimen, j,eg traff NS-med- sjonsmakten. at det skue dannes et nytt parti fra forrige dags møte. Faren var emmer. De be gjort kjent med Også forfatterne av boken av den sosiaistiske innstite de over. Den hodning og det standav Nasjona Saming og det punkt som var inntatt, hadde det standpunkt vi hadde inntatt. «Den farige våren» har sengt To av dem visste jeg var i ar- med ordene «Skutt bir den -», Norske Arbeiderparti. På vegne ført ti at det ikke kom ti vodsav nordmenn i Sverige, var bant bruk. Men geden be for mitt beide ved ortskommandantur. uten å oppyse om hva mennes- Jeg møtte som avtat På Au- ker under en krig og okkupasjon andre nevnt Martin Tranmæ vedkommende ikke angvarig. krust. Han fortate at han straks risikerer å bi skutt for. Uthadde fått foretrede for Minis- trykket skriver seg fra et opprop ing stod som fører for partiet Litt etter ringer teefonen. Def som forhander. Så enge Quis- Jeg var hjemme igjen ca. k. 14. terpæsidenten, og han redegjor- undertegnet av Genera der Inde for det vi hadde samtat om fanterie, von Fakenhorst. Opp fra, hans ansvar. Den nøende møte på Ringebu stasjon. Det NS var detagerne ti møte her- var Hjemmefronten. Jeg skue og vårt standpunkt. Quising ropet var kastet ned fra fy over hodning, som førte ti at NS- be en kort ordveksing ti den hadde etter redegjørese svart: distriktet i apridagene Jeg representantene kom for sent, er anonyme stemme sier; «De har «Det er også min oppfatning». pukket opp et på mitt hjemsted kanderverdig. Om en avtae å møte. Det er Hjemmefronten J eg ska her nærmeæ r,ede- i Ringebu, og har det iggende hadde kommet istand var kan- som ringer. De vi bi skutt.» gjøre for grunnen ti det stand- foran meg nu. Det inneder med skje de direkte poitiske forfø- Natten meom 8. og 9. mai punkt jeg fremhodt for mine det oppdrag generaen hadde geser unngått be den tyske okkupasjon ordførerkoeger på dette møte fått, fortsetter med truse om Det var fere interessante hen- av Norge avøst aven vestvendeiser i disse uker og dager aiert okkupasjon, med Hjem i GjØvik. krigsrett for visse forhod, og Efter å ha vært innkat i Waf- videre tre punkter. Det første fra fok som SØkte kontakt. Jeg mefronten som utøvende organ. fen SS i dimitert utpå yder: Skutt bir enhver sivihøsten, var jeg kar over at Tysk- person som bir påtruffet med Ro og orden så vie det hee gå fremhodt ved hver anedning: Sigurd Mytting, 2313 Tangen and på itt enger sikt, måtte våpen i hånd.» Det andre punkt bra. En tysk henvendese har jeg Sigurd Mytting's bok «Poitisk tape krigen. USA og Canada var gjeder ødeeggese av anegg omtalt ien avisartikke tidigere dømt» kan besties fra Boktjenesten. Pris kr. utenom de tyske våpnenes ække- som tjener 'trafikken ogefterret- (Fok og Land). Jeg ska her 35,-. Nostagi i Akersgaten posten» betegner dem, vie ha hatt hang ti røde nisseuer, dersom Rikskommissaren hadde opptrådt med en. Men samme hersker var ve sev utstyrt med en åndeig nisseue dratt ned over øynene, sik at han totat manget gangsyn. Men dette med nisseuene synes å ha hatt en angvarig smitteeffekt her ti ands, ja, viruset svever visst fortsatt rundt i uften. Hvorfor minnes ikke «Aftenposten» andre tidrageser? I 1980 var det førti år siden norske aviser nærmest Ønsket tyske tropper vekommen ti Norge. Samme år var det også 35 år siden enhver komposisjon av Christian Sinding be forbudt spit offentig her ti ands. Hvorfor ikke dvee itt ved atterigheten rundt det i nostagisk regi i Akersgaten? Det var 35 år siden norske kvinner be skamkipt, ja, be desinfisert, for ikke å ha tenkt nasjonat i sitt kjærighetsiv. Det var 35 år siden eksessene i norske fengser og fangeeirer fortsatte, og nå i norsk regi, jeg hadde nesten sagt under nisseuesymboet. I 1980 var det også 35 år siden hekseprosessene tok ti i Norge. Det stenografiske referat av den mot Quising er i ae fa bevart, så det er ikke vanskeig å finne fram ti kidestoff. Det er også 35 år siden «Aftenposten» (og sikkert også andre aviser) begynte å bringe aktoratets ankageskrifter mot tidigere NS-medemmer in extenso, men adri bragte en notis engang om ae de punkter fra disse som de forfugte be frifunnet for, sev av de «andssvikdomstoer» som var opprettet. Det kunne være så mangt «Aftenposten» kunne bringe og atteriggjøre av egne nisseuestandpunkter fra 38 år tibake og i årene som fugte. Hvis arkivet manger, er det bare å sende noen medarbeidere ti Universitetsbibioteket og finne fram materiae. De er svært hjepsomme der når det gjeder å hjepe og veiede. Og i 1983 var det førti år siden noen med nisseuer tente på Universitets aua. Hva dette medførte for norske studenter vet vi jo, men det kunne saktens være interessant, rent nostagisk, for eksempe å få et intervju med en av brannstifterne. Ifjor, i 1983 var det forøvrig 35 år siden en mann ved navn Ragnar Scancke be skutt på Akershus. Et intervju med Norges statsminister den gang, ja, også med en av dem som skjøt han, kunne være en nostagisk, retrospektiv pressebragd. Imidertid har vi kommet inn i det beryktede år «Aftenposten» kunne jo i det gjøre sitt ytterste for å rette på de Orweske tistander som en spesie de av den norske befokning har evet under siden Det kunne i ae fa være et nyttårsønske. Pernie

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940.

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940. Nr. 3-1990 39. årgang Løssalg Kr. 10,- 1940 8. april 1990 På grunn aven fullstendig feilaktig historieundervisning tror de aller fleste av dagens ungdom at krigen kom til Norge 9. april 1940. Det stemmer

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»...

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»... o o VAG A TENKE ANDERLEDES DEL Il Rettsoppgjøret og straffelovens 86 Av E. L, Oslo Del I og del Il bør leses i sammengeng med samme forfatters innlegg i nr. 2/96. Det spørsmål som tas opp i denne fremstilling,

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2001 50. årgang [ Funn av doliumenter i Berlin avslører Terbovens egenrådige fremferd i Norge Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre

Detaljer

MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER SNO

MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER SNO NR.5-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5,- FOR 40 ÅR SIDEN: MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER Under «Solkors-serien» for ca. 4 år siden ble en del av intervjuobjektene spurt om de ikke

Detaljer

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør 25 år i kamp mot urett Mars 1977 Nr. 3-26. årgang Løssalg kr. 3,- MAKT UTEN ANSVAR ER ET NATURSTRIDIG PRINSIPP Det er en lov i emning om at nok, men folk trenger en klarere ken impuls har det til fornuftig

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll Skipper på egen skute Praktisk informasjon ti astmatikere med vekt på egenkontro Innhodsfortegnese Skipper på egen skute 1. VELKOMMEN TIL ASTMAPOLIKLINIKKEN 4 1.1 Fra ydighet ti sevstendighet 4 2. ORGANISERING

Detaljer

SNO. Ritt Bjerregaard.

SNO. Ritt Bjerregaard. ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr. 9-27. årgang Løssalg kr. 3,- 1949-1979 FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og

Detaljer

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~ OG NR. 22/23-20. ÅRGANG JULEN 1971.. ~ -~ ~ 00 ::: ~ ~ ~ LØSSALG KR. 1,~ SIEGFRIED: Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. MEN

Detaljer

SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

SNO. ~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 26-5. årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck.

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

SNO. Da Terboven personligfr~ddet Aftenpostens aftenutg~ve. Nils Vikdal. Okkupasjonstidens historie En redejgørelse fra Forbundet F. En skam!

SNO. Da Terboven personligfr~ddet Aftenpostens aftenutg~ve. Nils Vikdal. Okkupasjonstidens historie En redejgørelse fra Forbundet F. En skam! U 11'::\li l. -Hag': Jy LøssaS!' 40 øre. Nr. 6-6. årg. Fredag den 15. februar 1952. «S. Mab Kommer ut 1 Kristlanøun

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945 Fru AeG Storaet MjØndalen 21 8 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 l)' OG Nr. 33 4. årg. Saar til urnene igjen! For «Folk og Land» av minister E. Blehr Nu skal det heltyske land Saarland til å stemme

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; '" En " ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -fol"åkonferere

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; ' En  ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -folåkonferere Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Def [øssajj1 40 fire. Nr. 14-6. årg. Fredag 18. april 1952. norske r ett s o p p g ]. ø ska 8 Saken er ikke tk morsom hverundersøkes av utenlandske re ~ærde ken

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer