FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201"

Transkript

1 FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 Medlemer som er innkalla til møtet: Knut Støbakk styreleiar Eva Vinje Aurdal nestleiar Iver Nordseth Monica Molvær Geir Inge Lien Sidsel Rykhus Thorbjørn Fylling Runar Karl Stette repr. bedriftsmedl. Tone Roaldsnes nestleiar RU Meldte forfall til møtet: Rune Sjurgard leiar RU Frå administrasjonen møter: Alf Åge Berg May-Ann Bruun Stig Holmstrøm Vararepresentantar møter etter særskilt innkalling. 1

2 SAKLISTE Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal kl. 10:30 Side Saksfremlegg 14/16 08/ Godkjenning av protokoll frå styremøte 18. september /17 08/ Godkjenning av protokoll frå fylkesmøtet 30. oktober /18 10/ Oppnevning av nye representanter til Overordna Samhandlingsutvalg 3 14/19 10/ Møteplan for fylkesstyret i KS M&R i /20 14/ Debattheftet - Tariff /21 14/ Kommunereformen i Møre og Romsdal 7 14/22 10/ Prosjektskjønn Orienteringssaker 14/16 12/ Nødnett i Midt-Norge 10 14/17 14/ Høyringssvar frå kommunane vedr. rehabiliteringsrapport 11 14/18 14/ Samhandlingsprosjektet for felles journalsystem 12 Eventuelt 2

3 Saksfremlegg 14/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 18. september Fylkesstyret i Møre og Romsdal /16 Styret godkjenner protokoll frå møte 18. september /17 Godkjenning av protokoll frå fylkesmøtet 30. oktober Fylkesstyret i Møre og Romsdal /17 Protokoll frå fylkesmøte 30. oktober 2014, er godkjent. 14/18 Oppnevning av nye representanter til Overordna Samhandlingsutvalg 1 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /18 Som politiske representanter i Overordna Samhandlingsutvalg, oppnevnes med vara:

4 Det er tid for å oppnevne nye medlemmer fra kommunene til overordnet samhandlingsorgan. Vedlagt følger hele samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og kommunene i Møre og Romsdal. Det er vedlegg 12 (s 50) som beskriver samarbeidsstrukturen. Denne strukturen er under revurdering. De føringer som er gitt i arbeidet tilsier at overordnet samhandlingsutvalg vil bestå i sin nåværende form. I punkt 3.2. Sammensetting heter det: Styret i Helse Møre og Romsdal HF oppnevner 4 representanter og 4 vararepresentanter, 2 eierrepresentanter fra styret og 2 administrative representanter Styret i KS Møre og Romsdal oppnevner 4 representanter og 4 vararepresentanter, 2 politikere fra kommunene og 2 administrative representanter frå kommunene En representant og vararepresentant oppnevnt av Brukarutvalget i Helse Møre og Romsdal HF Leder for de administrative samhandlingsutvalgene skal innkalles til møtene med tale- og forslagsrett Fylkeslegen har møterett Representantene blir oppnevnt for 2 år av gangen. Helse Møre og Romsdal HF har sekretærfunksjonen. Begge parter har ansvar for å fremme og forberede saker til utvalget. Utvalget skal minimum ha 4 årlige møter. Partene dekker egne kostnader. Leder- og nestlederfunksjonen alternerer annen hvert år mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunerepresentantene. I dag er kommunene representert i overordnet samhandlingsutvalg ved disse personer: Marita Ohrstrand, leder Liv Stette Anders Riise Arne Sverre Dahl vara : Magnhild Vik vara: Wenche Solheim vara: Thorbjørn Fylling vara: Helge A. Carlsen Kommunene i Møre og Romsdal er tilskrevet ved ordfører og rådmann, med ønske om forslag til kandidater til utvalget. Det vil være naturlig at Rådmannsutvalget oppnevner de administrative representantene, mens styret for KS Møre og Romsdal oppnevner de politiske representantene. Kommunene har fått frist til 17. november med å fremme forslag på kandidater, og disse vil bli lagt fram i møtet. Rådmannsutvalget behandlet saken i sitt møte 19. nov., og oppnevnte følgende administrative representanter: 1. Ragnhild Belsvik Berge vara: Wenche Solheim 2. Målfrid Monge vara: Peter Ardon Styret i Sunnmøre Regionråd har foreslått gjenvalg på Anders Rise, med Torbjørn Fylling som vara, mens formannskapet i Kristiansund har foreslått gjenvalg på Maritta B. Ohrstrand, som nestleder. 4

5 14/19 Møteplan for fylkesstyret i KS M&R i Fylkesstyret i Møre og Romsdal /19 Møteplan for Fylkesstyret i KS M&R i 2015: 13. mars: juni: september: november: Aktivitetsplan 2015 for KS Møre og Romsdal Januar: januar: Personalleiarsamling 26. januar: Møte Samarbeidsarena NAV 27. januar: RU-møte Februar: 4. og 5. februar: Strategikonferansen/ fylkesmøte 18. februar: RU-møte 23. febr. 6. mars: 1. konsultasjonsmøte (ikkje avklart) 26. februar: Fellesskulering arbeidstidsavtalen Mars: 4. og 5. mars: Arbeidsmiljøkonferansen 13. mars: Styremøte 13. mars: Frist debatthefte til KS sentralt April: 7. april: Rådmannslandsmøte 8. april: Kommunalpolitisk toppmøte april: Studietur for ordførarar til Tsjekkia 20. april 30. april: 2. konsultasjonsmøte (ikkje avklart) Mai: mai: Framlegg Komm.prp. - (veke 19/20) 20. mai: Temadag Komm.prp/ RNB 27. mai: RU-møte Juni: 3. juni: Styremøte juni: Studietur for rådmenn til Danmark September: 9. september: RU-møte 5

6 14. september: Valdag 17. september: Styremøte Oktober: oktober: Framlegg statsbudsjettet for (veke 41/42) oktober: Haustkonferanse m/statsbudsjett 28. oktober: RU-møte November: 4. november: Styremøte 18. november: Kst. fylkesmøte Fylkesutvalg (U) Fylkesting (T) 26. januar april 23. februar juni mars oktober 26. mai 27. mai desember 29. juni 31. august september 26. oktober november 14/20 Debattheftet - Tariff Fylkesstyret i Møre og Romsdal /20 Fylkesstyret vedtar å slutte seg til skissen fra rådmannsutvalget. Debattheftet blir drøftet på Strategikonferansen februar. De kommunene som ikke får behandlet debattheftet innen den tid sender inn sin uttale i etterkant, men innen utgangen av februar, det gjøres da en oppsummering tilsvarende tidligere år basert på kommunenes uttaler og momenter fra diskusjoner under strategikonferansen. Konklusjoner fra oppsummeringen blir behandlet av styret før innsending til KS sentralt innen 13. mars. Kommunene kan bruke regionrådene til å drøfte temaene i debattheftet, men kommune må selv behandle uttalelsen. Årets debatthefte er under ferdigstilling og vil bli utsendt om kort tid. Siste frist for innsending til KS sentralt er satt til 13. mars Strategikonferansen i M&R vil bli arrangert februar Dette gir oss i alle fall et par alternativ for hvordan vi legger opp arbeidet i M&R. Vanligvis har vi lagt opp til sluttbehandling under fylkesmøtet i strategikonferansen, men dette vil gi kommunene noe kort tid til behandlingen i egen kommune. Vi kan også legge opp til oppsummering mot slutten av februar, og behandling av sluttoppsummeringen i fylkesstyret i møte lagt opp mot innsendingsfristen i mars. Rådmannsutvalget behandlet saken i møte 19. november der RU gikk for en skisse for behandling der debattheftet blir drøftet på Strategikonferansen februar. De kommunene som ikke får behandlet debattheftet innen den tid sender inn sin uttale i etterkant, men innen utgangen av 6

7 februar, da det gjøres en oppsummering tilsvarende tidligere år basert på kommunenes uttaler og momenter fra diskusjoner under strategikonferansen. Konklusjoner fra oppsummeringen blir behandlet av styret før innsending til KS sentralt innen 13. mars. Kommunene kan bruke regionrådene til å drøfte temaene i debattheftet, men kommune må selv behandle uttalelsen. Oppsummeringen tenkes som tidligere år gjort av representanter fra faggruppene økonomi og personal. Arbeidet med oppsummering har vanligvis blitt ledet av en rådmann utpekt av rådmannsutvalget. RU fant ikke rådmann i sitt møte, og styret kan derfor vurdere å peke ut en leder for oppsummeringen. 14/21 Kommunereformen i Møre og Romsdal 1 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /21 Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal støtter vedtaket fatta i rådmannsutvalget i møte 19. november, og tar saka for øvrig til orientering. Rådmannsutvalget hadde saka til behandling i møte den 19. november, og tok framdrifta i reformarbeidet generelt til orientering, men hadde også nokre synspunkt. Forslaget til vedtak er som følger: Rådmannsutvalget tar gjennomgangen av arbeidet med kommunereformen i Møre og Romsdal til orientering. Fylkesmannens plan bør avklare rollefordelingen mellom Fylkesmannen, regionrådene og KS KS og oppgaver bør være: - KS henter sitt mandat fra egne medlemmer, som er kommuner og fylkeskommune - KS oppgave overfor medlemmene er å ivareta interessepolitiske spørsmål, arbeidsgiverstrategi, samt støtte medlemmene i utviklingsarbeid - KS skal samarbeide med Fylkesmannen om å bidra til en god kommuneforankret prosess og gode beslutningsgrunnlag for kommunene - KS møter med enkeltkommuner og kommunegrupper P F KS Rådmannsutvalget ber om å få Fylkesmannens prosjektplan til orientering når denne foreligger, KS Fylkesmannen sin prosjektplan Fylkesmannen har prosjektplanen for kommunereformen i Møre og Romsdal under utarbeiding. Det er sett ein intern frist for ferdigstilling av denne til utgangen av november. KS har gitt innspel til organisasjonskartet og formuleringar om KS si rolle. Siste versjon frå Fylkesmannen er vedlagt saka. Gitt KS si rolle i kommunereforma medlemsperspektivet og ivaretaking av kommunane sine interesser så bør det diskuterast kor vidt KS sin logo bør vere på planen, samt moment i planen for øvrig. 7

8 KS sin haustkonferanse: Under haustkonferansen vart det gjennomført gruppediskusjonar rundt KS si rolle i kommunereformen. Den direkte avskrifta frå gruppene med spørsmåla er vedlagt saka. Ei oppsummering kan vere: - Full semje om at fo KS F - Fokus på oppgåver til kommunane og tilhøyrande fullfinansiering. Vidare lokaldemokrati og modellar, samt tema under arbeidsgjevarrolla; overtal av tilsette og organisatorisk og juridisk bistand. - Meir behov for bistand frå KS seinare i prosessen. - Problemstillingar knytt til arkiv og gards/bruksnr. - Aktørane må samordne seg. Regionråda: Fylkesmannen har invitert regionråda i Møre og Romsdal til å ha ei aktiv rolle i reformarbeidet, og løyver skjønsmidlar til aktivitetat i regionane. Under møtet i tenketanken onsdag 5. november presenterte regionråde sine aktivitetar. Ein kan ikkje gå i detalj her, men regionråda har noko forskjellig tilnærming til reformarbeidet, kort(!) oppsummert: - Sunnmøre regionråd har fokus på tilrettelegging for arenaer der kommunane får fagleg påfyll, inspirasjon og moglegheit til felles diskusjonar. Dei har også fått utarbeidd ei innbyggjarundersøking som syner innbyggjarane sine preferansar (Sentio). - Romsdal Regionråd arrangerer også møteplassar. Romsdalskommunane har spelt inn aktuelle alternativ til kommuneinndelingar som grunnlag for utgreiing i ein eigen rapport (Telemarksforskning/NIVI ferdig mai 2015). Sunndal kommune er med i denne utredninga. - ORKide har hatt fellesmøte for medlemskommunane, og vil vere aktive i den vidare prosessen. Oppsummert er det aktivitet over alt, og det er vel kommunane i ROR som mest konkret har nærma seg prosessen rundt kommunereform ved at det ligg føre utgreiingsalternativ såpass tidlig i prosessen. Samarbeid og generell aktivitet: Det er no dialog mellom Fylkesmannen, regionråda og KS om samordning av aktivitetar. Som eit resultat av dette blir det no felles presentasjon i Ålesund den 12. desember av arbeidet med oppgåver for kommunane og eit framtidig regionnivå. Halvor Holmli skal presentere frå ekspertutvalet sitt arbeid, Jørgen Amdam tar for seg det regionale nivået kolliderer med møte KS KS oppgåver til kommunane og regionalt nivå. I samling for personalsjefar i januar 2015 skal det vere tema om kommunereform og arbeidsgjevarpolitikk. Frå tilpasning til utvikling Diskusjonen nå går mye på at kommunereformen er nødvendig for å tilpasse kommunesektoren til de oppgavene vi har i dag. Dette er et litt defensivt perspektiv, som ikkje inviterer spesielt til visjonær tenkning. Alternativt bør prosessen sees meir som en utviklingsreform, der spørmålet er hvordan kommunene i større grad kan bli lokale utviklingsaktører, og hvilke betingelser som må være til stede for å få til det. Herunder vil temaer som økt lokal frihet og selvbestemmelse, mindre tilsyn, kommunestørrelse og overføring av oppgaver. 8

9 14/22 Prosjektskjønn Fylkesstyret i Møre og Romsdal /22 Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal vil fremheve følgende prioriterte områder for prosjektskjønn 2015: - IKT/digitalisering - Beredskap - Kommunereform Fylkesstyret støtter at det bør utarbeides et årshjul som viser saksgangen, inkludert prosessen for å avdekke satsingsområder, og formidling av resultater. Fylkesmannen i Møre og Romsdal tildeler årlig prosjektskjønn til innovasjonsprosjekt i kommunene. Det er ønskelig med en tett dialog mellom kommunene og fylkesmannen for å spisse skjønnsmidlene inn mot de områdene som har mest behov for utvikling. Fylkesmannen åpner for mulighet til å gi innspill til prosjekt/satsningsområder som prosjektskjønnet kan spisses mot og hvordan det er ønskelig at erfaringene og kunnskapen som prosjektene genererer blir spredt til resterende kommuner. Rådmannsutvalget behandlet denne saken i møte den 19. november, der Martin Gjendem Mortensen, fagkoordinator kommuneøkonomi hos FM, var inne og orienterte om tildelingen av skjønnsmidler. Rådmannsutvalget sine konklusjoner kan oppsummeres som følger: Prioriterte områder: IKT/digitalisering, beredskap, kommunereform inkl. lederperspektivet i reformen Færre og større satsinger er bedre enn mange mindre, viktig med god kartlegging. FM utfordres til å utarbeide et årshjul for prosjektskjønnet. Formidle resultater på etablerte arenaer. Vedlegg Fylkesmannens oppdrag, intern organisering og prosess Retningslinjer for skjønnstildelingen 2015 (Punkt 3 om prosjektmidler) Invitasjon til å søke på prosjektskjønn 2014 Tildelingsbrev 2014 Oversikt over prosjekter som har fått støtte fra 2004 til 2013 Beskrivelse av satsningsområdene - Betre oppvekst - Velferdsteknologi - Spesialundervisning og læringsmiljø - Samfunnssikkerhet og beredskap 9

10 Orienteringssaker 14/16 Nødnett i Midt-Norge 1 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /16 Saken tas til orientering Nødnett er et nytt, nasjonalt, digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene som er avlyttingssikkert og gir bedre funksjonalitet, talekvalitet, dekning og kapasitet. Det er et kryptert, internt sambandsnett for den enkelte brukerorganisasjon og et samvirkenett hvor innsatsressursene kan dele tidskritisk informasjon mellom ulike nødetater. Nødnett erstatter nødetatenes eksisterende sambandsløsninger som i liten grad tilfredsstiller dagens sikkerhetsmessige og operative krav. Nødnett utbygges primært for nødetatene hvor politi, brann og helse betegnes som kjernebrukere. For kommunen betyr det at det i første omgang er legevakter og kommuneleger i vakt samt det kommunale brann- og redningsvesenet som blir knyttet til Nødnettet. Både kapasitetsmessig og teknisk er det mulig å knytte også andre brukere til nødnett. «Utrullingen» av nødnett skjer pr etat og kommunene må forholde seg til både DSB (brann) og Helsedirektoratet /Helse Midt-Norge. Kommunal kriseledelse er foreløpig ikke en del av nødnettleveransen. Dette er tidligere påpekt blant annet av RU Sør-Trøndelag. KS sentralt har tatt opp dette i møter med Justisdepartementet, og saken er fulgt opp i høstens konsultasjonsmøte med samme departement. I utbyggingsfasen dekkes alt utstyret av staten. Det utstyret kommunene skal ha, er håndholdte radioer til brannmannskapene og leger i vakt, fastmonterte radioer i brannbiler samt nødvending fastmontert utstyr i legevakt, på brannstasjoner og 110-sentraler. Brukerne betaler innstallering, opplæring, driftskostnader gjennom bl.a. om abonnementsavgift til DNK, tjenesteavtaler og serviceavtaler. På DNKs nettsider kan årlige abonnementskostnader beregnes samlet utfra gitt bruk: Midt-Norge tilhører fase 4 for utbygging av nødnettet. Nødnett er planlagt ferdigstilt (basestasjonene) i de ulike distriktene i denne fasen fra siste kvartal 2014 til tidlig i andre kvartal Tidspunkt for når etatene tar i bruk Nødnettet fastsettes i samråd med etatene selv (politi, brann og helse). Nødnett Helse: AMK- Sør Trøndelag kan ta i bruk Nødnett fra uke 21, Levering av kontrollroms-utstyr til «små kontrollrom» legevaktsentraler og akuttmottak vil finne sted først mot slutten av Det ble i møte (8. oktober) i «Prosedyre-gruppen Nødnett i S-T» besluttet følgende: AMK- Sør Trøndelag tar i bruk Nødnett så tidlig som mulig. Legevaktsentraler, leger i vakt og akuttmottak bruker håndholdte nødnett radioterminaler og er tilgjengelig i Nødnett. (Prosedyregruppen består av FSU for beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede forsterket med ledere av legevaktsentralene.) Forskriftskrav: «Kommunene har et ansvar for å organisere legevaktsordning hele døgnet, og være tilgjengelig i et 10

11 felles, lukket enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett (Nødnett)». Kommunen må selv beslutte om alle leger skal ha terminal, el om det holder med et vist antall terminaler pr legekontor/senter. Innkjøp radioterminaler: Kommunenes minste krav er at lege i vakt skal ha radioterminal og være tilgjengelig i et enhetlig kommunikasjonsnett. Innkjøp av radioterminaler (førstegangsleveranse brukerutstyr) dekkes av staten, brukerne dekkes driftskostnadene via en abonnementsordning. Opplæring: Kommunene har et ansvar for å fristille leger for opplæring i henhold til de nasjonale planer som er vedtatt. Opplæring av leger i kommunene vil gjennomføres i april/mai KS har utarbeidet en veiledende kompensasjonsordning for legers deltakelse i Helsedirektoratets kurs i bruk av nødnett. Les mer her: KS sitt videre arbeid med Nødnett: KS har i arbeidet med Nødnett etablert en intern prosjektgruppe med en tilhørende referansegruppe. KS har også engasjert NTNU Samfunnsforskning AS til FoU/følgeforskning. Foreløpige funn herfra viser at de fleste informantene som har erfaring med kommunikasjon både før og etter innføring av nødnett stort sett er fornøyde, og at det nye nettet er mye bedre enn det de hadde før. Muligheten til å kommunisere på tvers av nødetatene trekkes fram som særlig positivt. Informantene har også innvendinger og kommentarer til forhold de ikke er fornøyd med. Særlig gjelder dette tiltak på informasjon, kostnader, og benyttelse av Nødnett inn i kommunal kriseledelse. KS jobber for en modell med sentralt, statlig eierskap, forvaltning og finansiering av utstyr til bruk i nødnett. KS ønsker at eierskapet og forvaltningsansvaret legges til et sentralt statlig foretak, herunder kun en driftsorganisasjon for brukerne å forholde seg til. 14/17 Høyringssvar frå kommunane vedr. rehabiliteringsrapport 1 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /17 Saka vert tatt til orientering. Gjennom prosjektet Rehabilitering i Midt-Norge har kommunane og spesialisthelsetenesta i Midt- Norge hatt som mål å utvikle ein felles strategi for rehabilitering, der ein også har sett på ansvars- og oppgåvedeling mellom dei ulike aktørane primærhelsetenesta, spesialisthelsetenesta og dei private tilbydarane. Prosjektrapporten som er utarbeidd, har vore sendt ut til høyring i kommunane i fylket, og det er kome inn 3 høyringssvar. Desse følgjer saka som trykte vedlegg. Det er vanskeleg å sjå at KS i vidare arbeid skal ha ei direkte oppfølgingsrolle, men det vil vere naturleg at rapporten vert følgd opp av Overordna Samhandlingsutval, som har lagt desse føringane for det vidare arbeid: 11

12 Fagområdet rehabilitering: Det blir sett i gong eit arbeid med å forberede ei sak for vidareføring av arbeidet med å utvikle tilbodet innafor rehabilitering i samsvar med dei føringar som er gitt i prosjektrapporten. Arbeidet bør i samarbeid med direktøren og regionråda gå til ei partsamansett arbeidsgruppe. 14/18 Samhandlingsprosjektet for felles journalsystem 1 Fylkesstyret i Møre og Romsdal /18 Styret tar saken til orientering. Helse Midt-Norge har vedtatt en IKT-strategi og en IKT-handlingsplan som har høye ambisjoner med å etablere felles IKT-løsninger for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Felles IKTløsninger skal bidra til økt pasientsikkerhet generelt, men også til standardisering, helhetlig pasientforløp, informasjonsdeling og forbedret pasientlogistikk. Dette skal totalt sett gi bedre kvalitet og effektivitet i helsetjenesten, også på tvers av nivåer. Prosjektet ble presentert av Per Olav Skjesol fra Helse Midt og Kirsti Kjærulf fra KommIT på Høstkonferansen i Ålesund. I arbeidet med prosjektet så langt har rådmann Peter Ardon i Halsa kommune representert Møre og Romsdal. Som oppfølging av dette har St. Olavs Hospital HF fått i oppdrag å lede arbeidet med å utrede og etablere grunnlag for at midtnorske kommuner kan delta i utarbeidelsen av en kravspesifikasjon og evt. anskaffelse av felles journalsystem for helsetjenesten. Arbeidet skal skje i nær dialog med administrasjonen ved RHF og i samhandling med nasjonale myndigheter/ pr E KS er bedt om å bidra til å få til et slikt kommunesamarbeid. Hovedtrekkene i en foreløpig framdriftsplan for samarbeid med kommunene skisseres slik fra spesialisthelsetjenesten: 1. Invitere 84 kommuner i Midt-Norge til et samarbeid om en mulig felles anskaffelsesprosess om felles EPJ-system innen 1. desember 2014? 2. Inngå intensjonsavtaler med interesserte kommuner om å utrede behovet for- og muligheten for et felles EPJ-system sammen med RHF innen 1. februar 2015? 3. Utredningen og utkast til samarbeidsavtale om å delta i en felles anskaffelsesprosess for et felles EPJ-system legges fram for behandling i kommuner (administrativt eller politisk vedtak) og i RHF-styret innen 1. juli 2015? 4. Avsluttende politisk behandling i kommunene og i RHF-styret med beslutning om anskaffelse eller ikke basert på det endelige tilbudet fra valgt leverandør innen 1. september

13 Vurdering Det er enighet mellom sykehusene og kommunene om følgende: Det er behov for mer moderne og funksjonelle journalsystemer, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene Det er viktig å sikre riktig informasjon om sykdom, medisiner, behov og oppfølging. Det er viktig med god og sikker felles informasjon. Helse Midt RHF legger opp til et omfattende og svært ressurskrevende arbeid mht utredning av behov, kravspesifikasjoner og beslutningsprosesser som vil legge omfattende beslag på personell som evt. må tas ut av ordinær drift. I løpet av høsten 2014 er det derfor nødvendig å se på om det er realistisk for kommunene å involvere seg i anskaffelsesprosessen, selv med statlig økonomisk tilskudd. Størrelsen og kompleksiteten på dette prosjektet tilsier at et begrenset antall kommuner (pilot) blir med i utviklingsfasen. Disse må få mandat til å opptre på kommunenes vegne i samarbeid med KS sentralt og lokalt. Dette for å sikre at nasjonale føringer og behov ivaretas, samtidig som lokale behov kan sikres for kommunene. Sannsynligvis vil dette best løses ved at KommIT blir en sentral aktør i hele prosessen sammen med Norsk helsenett. Det vil være naturlig at styringsorganene i KS de i tre midtnorske fylkene i samråd Helse Midt RHF tar stilling til hvilke kommuner, evt. kommunegrupper, som skal delta i pilotprosjektet. Dersom prosessen viser at aktuelle tilbydere ikke kan tilby kommunal sektor faglige og økonomiske tilfredsstillende løsninger, må det tas høyde for at kommunene kan trekke seg ut av det videre samarbeidet før endelig beslutning om anskaffelse av nytt journalsystem blir tatt. Behandlingen i rådmannsutvalget i M&R Peter Ardon hadde en gjennomgang for RU den 19.11, hans PP-presentasjon er vedlagt saken. Ardon foreslo følgende vedtak, etter mal fra vedtakene som er gjort i styrene i KS Nord-Trøndelag og KS Sør- Trøndelag: 1. Styret i KS Møre og Romsdal er positive til prosjektet En pasient En journal. 2. Kommunene vil ha/har behov for fornying og samkjøring av sine systemer. 3. Styret forventer at utviklingen av En pasient En journal skjer innenfor en nasjonal struktur. 4. Størrelsen på dette prosjektet og kompleksiteten betyr at et begrenset antall kommuner (piloter)blir med i utviklingsfasen på vegne av alle. Her forutsettes at alle tre fylkene er representert og at KommIT får en sentral plass i styring og gjennomføring av prosjektet. Fastlegene må også være representert inn i dette arbeidet. 5. For de kommuner som ønsker å være med i utviklingsfasen inngås fleksible intensjonsavtaler med HMN RHF 6. Styret forventer at den kommunale innsatsen i dette prosjektet, da det er av nasjonal interesse, blir statlig finansiert. Rådmannsutvalget ba om at det ble vurdert grunnlaget for å få med en eller flere kommuner i et slikt prosjektarbeid, og Peter Ardon tok på seg å sjekke ut med IKT-sammenslutningene i fylket om det er interesse og grunnlag for å gå sammen med Helse Midt i denne prosessen. RU ba om å få saken på nytt i møte den 27. januar, med disse vurderingene i saken. 13

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Videokonferanse, virtuelt rom 999231 Møtedato: 3.2.2015 Tid: 15:30-17:00 Forfall meldes til daglig leder innen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205

MØTEPROTOKOLL. Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møtetid: 18.09.14 kl. 10.00 14.15 Møtested: Fylkes Hus, Steinkjer Saksnr.: 27/2014-35/2014 Arkivsaksnr: 2014/205 Møteleder: Torunn Austheim Møtende medlemmer: Torunn Austheim Gudrun Fossem Håkon Kolstrøm

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Velkommen til møte 5 i Tenketanken i Møre og Romsdal

Velkommen til møte 5 i Tenketanken i Møre og Romsdal Velkommen til møte 5 i Tenketanken i Møre og Romsdal Onsdag 10. desember Molde Fjordstuer kl 10.00 15.00 Arrangør: Fylkesmannen i MR Møte i Tenketanken 10.12.2014 kl 10.00 Velkommen v/fylkesmannen i Møre

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreseminar for Helse Midt-Norge 5. mai 2010 Daniel Haga Direktør for samhandlig Disposisjon Hovedutfordringer Behov for omstilling De vanskelige spørsmålene De vanskelige

Detaljer

Oppfølging av Akuttmedisinforskriften

Oppfølging av Akuttmedisinforskriften Oppfølging av Kommunikasjonsteknisk utstyr KoKom IKT-forum 2015 Bergen, 18. november 2015 Steinar Olsen, avdelingsdirektør Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Bakgrunn for endringene Innføring av nødnett

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM Helse Midt Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Samhandlingsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommunene i Midt Norge, her representert ved KS

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 41-2015 Opplæringskonsept i driftsfasen Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder En innbygger en journal Framtid eller utopi Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder 1 Trygghet Respekt Kvalitet Historisk Programstyre: Stein Kaasa (Leder, Viseadm dir St Olav) Odd Jarle Veddeng (Fagsjef

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell

Referat frå styremøte nr. 2, Dato: Tid: kl Stad: Parken Hotell Referat frå styremøte nr. 2, 2015 Dato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.00 13.00 Stad: Parken Hotell Til stades: Frå styret: Styreleiar Anders Riise, Hareid kommune Nestleiar Geir Ove Vegsund, Sula kommune Styremedlem

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 Saksframlegg Saksgang: Referanse Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 28-2015 Orienteringssak Opplæring i driftsfase Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 14.04 2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Sykehuset Namsos Saksnr.: 17/2011-21/2011 Arkivsaksnr.: 2011/1253 Møteleder: Steinar Aspli Møtende medlemmer: Steinar Aspli Ragnhild Torun Skjerve Siw Bleikvassli

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.09.2015 Møtested Radisson Blu Hotell Gardermoen Tid 14.00

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 04/12 Møte 20.04.12 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar Ann Helene Skare X Edgar Bæverfjord X Atle Tangen X Karsten

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER) Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/14 13/786 NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 03/15 Møte 16.03.15. Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Karsten Aak, leiar X Hanne-Lilian Søvik, nestleiar Atle Tangen X Kåre Steinsvik Daniel

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst og omsorg Drøftingssak Kommunestyret 19/

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst og omsorg Drøftingssak Kommunestyret 19/ Arkiv: G00 Arkivsaksnr: 2010/2350-7 Saksbehandlar: Gunhild Eidsli Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst og omsorg Drøftingssak 16.03.2011 Kommunestyret 19/11 01.04.2011 Vedlegg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold Jeg tenker at jeg Innledningsvis må si noe om hvordan KS ser på sin rolle i dette samarbeidet. Jeg skal

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Prosjektplan Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Molde, 08.12.2014 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. MÅL OG RAMMER... 3 2.1 Oppdrag... 3 2.2 Overordna mål... 3 2.3 Mål i Møre og Romsdal... 3 2.4 Overordna

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Prosjekt Transporttilbud psykisk syke. Ambulansetjenesten i Midt-Norge

Prosjekt Transporttilbud psykisk syke. Ambulansetjenesten i Midt-Norge Prosjekt Transporttilbud psykisk syke Ambulansetjenesten i Midt-Norge Prosjekt Transporttilbud psykisk syke Tett samarbeid mellom: Akuttpsykiatrien i spesialisthelsetjenesten HMN RHF Primærhelsetjenesten

Detaljer

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Protokoll nr. 02/16 Møtedato 24.05.16 Medlemar: Tilstades: x x Petter Bjørdal, nestleiar styret HMR, leiar Svein Anders Grimstad, Styremedlem HMR Varamedlemar:

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 ROMSDAL REGIONRÅD Prosjektplan Hovedprosjekt: Kommunestruktur og samfunnsutvikling i Molderegionen Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 Dokumentet er en prosjektplan for hovedprosjektet. Innhold Kap. 1. Innledning/bakgrunn...

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune HELSE NORD-TRØNDELAG INNHERRED SAMKOMMUNE 10 FEB, 2012 Helse Nord-Trøndelag Saksnr.... Mottatt: 08 FEB, 2012 Arkiv: 305 Unnt.off Samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Gjeldende fra 31.01.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd 05.09.14 Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida, jf - demografisk utvikling - sentralisering - nye, krevjande

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BRUKARUTVALET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll nr. 02/13 Møte 11.02.13 Tilstades: X Medlemmer: Varamedlemmer: X Hanne-Lilian Søvik, leiar X Ann Helene Skare Edgar Bæverfjord Atle Tangen X Karsten Aak,

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 27. november 2015 Tid: Kl 0900-1300 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2015 Referat fra styremøte i ØRU 27. november

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Referat frå styremøte nr. 6, 2013

Referat frå styremøte nr. 6, 2013 Referat frå styremøte nr. 6, 2013 Dato: 23.09.2013 Tid: Kl. 09.00 14.30 Stad: Norsk Maritimt Kompetansesenter, møterom i Ålesund Kunnskapspark sine lokaler Til stades: Frå styret: Styreleiar Bjørn Sandnes,

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer