SØKNAD OM: DELTAKELSE BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR KOMMUNER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM: DELTAKELSE BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR KOMMUNER."

Transkript

1 SØKNAD OM: DELTAKELSE BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR KOMMUNER. 1. Formalia om kommunen - programansvarlig søker Kommunenavn: Adresse: Programnavn: Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden Rett til egen bolig fra prinsipp til praksis Kontaktperson hos søker: Enhetsleder Øystein Lie Tlf: Begrunnelse for søknaden Å legge til rette for at den enkelte skal kunne bo i sin egen bolig, er et grunnleggende prinsipp når Halden kommune skal utvikle sine omsorgs- og oppfølgingstjenester. Dette prinsippet er lagt som føring i vedtatte planer og videreføres i den overordnede Helse- og Omsorgsplanen som vedtas i løpet av våren Halden kommune ønsker å delta i Husbankens Boligsosiale Utviklingsprogram fordi: - Kommunen står fortsatt overfor betydelige boligsosiale utfordringer på flere områder. - Det er ønskelig å finne gode modeller for det boligsosiale arbeidet, som i større grad ivaretar fleksibiliteten og behovene til brukere med særlig stort behov for kommunens bistand - Det er behov for å utarbeide en plan for å utvikle den kommunale boligmassen, slik at den i større grad fanger opp behovene til dagens -, og fremtidens brukere. - De kommunale tjenestene ønsker å få innsikt i erfaringer fra andre kommuner og hvordan konkrete boligsosiale utfordringer er håndtert. - Halden kommune har behov for å utvikle metoder for å analysere boligsosiale behov og effekter av ulike tiltak, rettet mot innbygger med behov for kommunens bistand til å skaffe- og beholde bolig. Det er gjennomgående og oppriktig motivasjon i den politiske, administrative og faglige ledelsen til å prioritere det boligsosiale området. Dette tydeliggjøres også ved at formannskapet har sluttet seg til at søkeprosessen skal igangsettes. Så langt har de kommunale tjenestene ikke hatt tilstrekkelig gjennomføringsevne og kunnskap til å sikre at de gode intensjonene og prinsippene fullt ut omsettes til faktiske endringer i måten brukernes boligsosiale behov ivaretas på. Deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram innebærer et forpliktende samarbeid med Husbanken. Programmet bidrar til at kommunen får tilgang på de nødvendige ressursene og kompetansen i det boligsosiale arbeidet. Gjennom deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram, blir Halden kommune bedre i stand til å bidra til at retten til å bo i egen bolig blir mer enn et prinsipp. Fokus i planfasen: I første omgang ønsker kommunen å etablere et solid grunnlag for det videre arbeidet med den boligsosiale planleggingen. Man har erfart at det er betydelige utfordringer på enkelte områder og vi har en antakelse av hvordan den boligsosiale status er på en del områder. I planfasen ønsker vi særlig å få mer innsikt i følgende forhold: - Hvordan er de boligsosiale problemstillingene ivaretatt i ulike deler av kommunens virksomhet? - Hva er status når det gjelder den boligsosiale kompetansen, og hvordan dekkes de ansattes behov for 1

2 informasjon på området? - Hvordan fungerer informasjonsflyten overfor kommunens innbyggere generelt og overfor personer i de utsatte gruppene spesielt? - Hvordan utnyttes de boligsosiale virkemidlene? - Hva er sammenhengen mellom boligsituasjonen og behovet for omsorgs- og oppfølgingstjenester? Med bakgrunn i de funn som fremkommer gjennom analysearbeidet, vil det utarbeides en plan for kommunens boligsosiale virksomhet i programperioden. 3. Utfordringer Halden kommune som bomiljø: Halden er Østfolds største kommune i utstrekning, med en avstand på 60 km mellom kommunens ytterkanter. Bomiljøene varierer fra tett bymessig bebyggelse i sentrum til spredt eneboligbebyggelse i de mer grisgrendte strøk av byen. Halden har et relativt velfungerende boligmarked. Det er god tilgang på boliger i et vidt spekter av typer, størrelser og prisnivåer. Det generelle prisnivået ligger noe under det man finner i de andre Østfoldbyene. Det er et stort utbud av utleieboliger, og det har i perioder vært overkapasitet. Dette har både påvirket prisnivået og utleieres vilje til å leie ut, også til personer som ellers ville kunne fått problemer med å skaffe bolig. Imidlertid viser erfaringene, at dette markedet over tid ikke er egnet for de mest utsatte. Haldens innbyggere ønsker primært å bli boende i egen kommune. Kommunen oppleves som attraktiv tilflyttingskommune blant personer med flyktning- og innvandrerbakgrunn. Det er tilgang på boliger, og nærheten til Sverige som oppleves positivt for mange i den gruppen. Halden er nå vertskommune for et av landets største fengsler og har også landets største Evangeliesenter innenfor sine grenser. Begge disse institusjonene vil medføre betydelig aktivitet når det gjelder botrening i forbindelse med soning og behandling. Det er grunn til å tro at et betydelig antall personer ønsker å etablere seg i nærområdet etter endt behandling. Behov i programperioden: Ut fra erfaringer fra den daglige virksomheten i kommunen, har man identifisert noen utfordringer som kan bli en del av arbeidet med det boligsosiale utviklingsprogrammet. Styrking av det forebyggende arbeidet: Forebygging på det boligsosiale området innebærer å sette i verk tiltak som: - Øker den enkelte innbyggers evne til selv å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet. - Bidrar til at den enkelte kan opprettholde et stabilt boligforhold. De aller fleste som har, eller som står i fare for å få, boligsosiale problemer, har kontakt med en eller flere kommunale tjenester og/eller NAV- kontoret. De ansatte i disse virksomhetene ivaretar en viktig veiledningsfunksjon, som også omfatter boligproblematikk. For å styrke veiledningsfunksjonene er det nødvendig med økt kompetanse om det boligsosiale tilbudet. Tilrettelagt bolig som alternativ til institusjon Halden vil i løpet av programperioden få økt etterspørsel etter tilbud til personer med omfattende 2

3 omsorgs- og oppfølgingsbehov. Dette dreier seg både om eldre pleietrengende, yngre funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser og rusavhengige. I tillegg til en påkrevd økning av kapasiteten på institusjonssiden, spesielt sykehjemsplasser, vil man måtte utrede og utprøve om brukerne i større grad kan gis mulighet til å bli boende i egen bolig, som alternativ til en institusjonsplass. Ambisjonen om å kunne redusere presset på bruken av institusjonsplasser gjennom styrking av tjenestetilbudet til brukere i egen bolig, vil kreve ny kompetanse og arbeidsformer. Hvordan ivareta de ansattes behov for et forsvarlig arbeidsmiljø og en fungerende arbeidsplass, samtidig som boligen skal være et privat hjem for beboeren? Halden kommune ønsker også å utrede hvilke muligheter bruk av moderne teknologi gir, når det gjelder å tilrettelegge for at bruker kan bo i eget hjem, samtidig som behovet for nødvendige tjenester kan ivaretas innenfor rimelige ressursmessige rammer. Halden kommune er i dialog med Husbanken om nye prosjekter - framtidige modeller for boliger/sykehjem. Det utarbeides dialogskisser, som framlegges Husbanken i løpet av våren Skissene vil ta utgangspunkt i modeller der utleie, omsorg og sykehjem blir sett i en helhet. Dette prosjektet skal gi et fleksibelt tjenestetilbud for de målgrupper kommunen skal prioritere, samt sikre de som ønsker det, mulighet til å eie sin egen bolig. Halden kommune ønsker å få med Husbanken på å finne fleksible løsninger innenfor de etablerte tilskuddsordningene. Hvordan kan man bruke Husbankens virkemidler og tilskudd slik at de ikke virker begrensende på muligheten til å finne hensiktsmessige og individuelt tilpassede løsninger for den enkelte? Utvikle mer effektive systemer for drift og forvaltning av den kommunale boligmassen. Dagens boligforvaltning er i for stor grad knyttet opp mot ulike brukergrupper med tilhørende boligkategorier. Dette innebærer en begrensning i forhold til ønsket om å ha en fleksibel boligforvaltning. Det er nødvendig å vurdere nye systemer for forvaltning og tildeling av bolig. I tillegg til disse tiltakene vil det parallelt iverksettes en prosess med å gjennomgå den kommunale boligmassen, med tanke på å tilpasse sammensetting og omfang til dagens og fremtidens behov. Målsettingen med dette er " å bygge for framtida" for i større grad å følge nasjonale standarder og anbefalinger. Midlertidig husvære/akuttbolig: Det er identifisert et behov for større tilgang på akuttboliger. Halden kommune har ikke kapasitet til raskt å kunne tilby en midlertidig bolig til brukere som får et akutt og uforutsett behov for bolig. Avbrutt behandling og ikke-varslet løslatelse fra fengsel, er situasjoner som oppstår jevnlig, og hvor man har erfart at det ikke har vært mulig å skaffe en hensiktsmessig bolig. Dette er brukergrupper som ikke har like lett for å dekke sine behov i det ordinære markedet, selv om tilgangen på boliger generelt er gode. Utsatte grupper: Det ordinære boligmarkedet i Halden klarer i stor grad å dekke behovet for en bolig for de aller fleste, og innenfor rimelige økonomiske rammer. Vanskene med å skaffe og beholde bolig, knyttes hovedsakelig opp til forhold ved den enkelte og den situasjonen personen er i. Boligproblematikk kan ikke sees uavhengig fra de grunnlagsproblemene som den enkelte sliter med. Det er ikke alltid slik at tilhørighet til en bestemt brukerkategori, innebærer en bestemt type boligproblematikk. En rekke faktorer påvirker bistandsbehovet, slik at omfang- og type 3

4 boligproblematikk, varierer innenfor de samme brukerkategoriene. Lovverket som regulerer kommunens forpliktelser overfor sine innbyggere, knytter heller ingen spesielle rettigheter opp til ulike kategorier, diagnoser eller aldergrupper. Problemer med å skaffe og beholde bolig oppstår i større grad i bestemte situasjoner og rammer oftere personer med visse kjennetegn. Situasjonsbestemte vansker: Vi ser ofte at problemer med å skaffe bolig oppstår i situasjoner hvor bruker er i en overgang mellom ulike omsorgssystemer. - Ungdom som har vært under barnevernets omsorg. - Personer som løslates fra fengsel. - Personer som avslutter institusjonsopphold. - Flyktninger som bosettes fra mottak. - Personer som flytter til kommunen, uten å ha sørget for en varig bolig i forkant. Fellestrekk for alle disse brukerkategoriene og situasjonene er at personer ofte ikke har hatt anledning til å forberede flyttingen. Spesielt utfordrende blir situasjonen når kommunen ikke har fått tilstrekkelig forvarsel om utskriving eller løslatelse i forkant. Ofte har de ikke et fungerende nettverk i kommunen. Flere av disse kategoriene har tradisjonelt vansker med å komme inn på boligmarkedet på grunn av negative oppfatninger blant utleiere og i nabolagene. Vansker knyttet opp mot grunnlagsproblematikk: Boligproblematikk kan også være en utfordring hos brukere som har varig nedsatt evne til å ivareta egne interesser på grunn av kroniske lidelser og funksjonshemminger. Barn og unge med funksjonshemninger: Det er i økende grad behov for å tilrettelegge bolig for barn med store funksjonshemminger. Ofte kan det være i nært samarbeid med barnevernstjenesten og andre virksomheter. Psykiske lidelser og aktivt rusbruk: Flere av brukerne har psykiske lidelser og aktiv rusbruk. Dette er brukere som er vanskelige å følge opp. De evner ofte ikke å ivareta vedlikehold av boligen slik at boligen blir nedslitt og tildels ødelagt. En del brukere trekker til seg personer fra eget miljø og det blir bråk og uro. Dette gjelder både i kommunale boliger og utleieboliger i det private leiemarkedet. I tilegg til overnevnte har vi erfaring med at det er svært uheldig å bosette denne brukergruppen sammen med likesinnede og/eller andre personer med tilsvarende atferdsmessige utfordringer. Noen vil være på vei ut av rusbruken og noen vil være i aktivt rusbruk. De vil vekselvis påvirke hverandre negativt. 4. Hovedmål for kommunens satsning: Igjennom vedtatte planer har Halden kommune forankret klare målsettinger og visjoner for differensierte målgrupper både i bo- og tjenestetilbudet. Kommunen har også vært tydelig på at tilrettelagt bolig er et vesentlig forebyggende tiltak for vanskeligstilte grupper. Haldens innbyggere skal ha mulighet til å ha sin egen bolig som base for en selvstendig tilværelse og utvikling. I Halden skal forholdene i lokalsamfunnet være slik at den enkelte kan leve og bo 4

5 selvstendig, holde seg frisk og unngå skade. Helse og omsorgsplan for Halden Med bakgrunn i denne visjonen er det formulert følgende målsetting for det boligsosiale utviklingsprogrammet: Boligsosialt utviklingsprogram har som målsetting å forebygge utvikling av boligsosiale problemer og sikre den enkelte innbyggers rett til en selvstendig tilværelse i egen bolig, gjennom å styrke den boligsosiale kompetansen på samfunns- organisasjons- og ansattnivå. Denne målsettingen innebærer at: - Det må utarbeides og vedtas en forankret, helhetlig boligsosial politikk for Halden kommune. - Kommunen må sikre alle som har behov for bistand, stabile og varige differensierte boligtilbud. - Det må etableres rutiner som bidrar til at ulike omsorgs- og oppfølgingsnivåer sees i sammenheng. - Det må legges til rette for at de boligsosiale virkemidlene i større grad blir tilgjengelig for kommunens innbyggere. - Det må utvikles rutiner og metodikk for å sikre optimal utnyttelse av de kommunale boligene og de boligsosiale ressursene for øvrig. - Den boligsosiale kompetansen hos den enkelte ansatte må styrkes. Målsetting for planperioden: Et solid grunnlag for valg av tiltak og gjennomføringsform er en forutsetning for å lykkes. Det er helt avgjørende at prosessen starter med en grundig planprosess. Det er formulert følgende målsetting for planfasen: I løpet av planfasen skal det utarbeides en velfundert og bredt anlagt plan for det boligsosiale arbeidet, som inneholder et vidt spekter av koordinerte og gjennomførbare utviklingstiltak. 5. Organisering og forankring: 5a. Nåværende organisering - boligsosialt arbeid. Det boligsosiale arbeidet er integrert i virksomheten til alle de kommunale virksomhetene som forholder seg til brukere med behov for bistand til å skaffe og beholde bolig. All omsorgs- og oppfølgingsvirksomhet har boligsosiale elementer. Noen aktører har en mer spesifikk funksjon. Koordinerende enhet. Koordinerende enhet har det overordede ansvaret for tildeling av tjenester etter enkeltvedtak. Dette gjelder boliger, institusjonsplasser og andre tjenester. Husbankens lån og tilskuddordninger koordineres/tildeles også i denne enheten. Det boligsosiale arbeidet i forhold til den enkelte bruker gjennomføres av andre deler av tjenesten, som enhetene Hjemmebaserte tjenester, Forebyggende tjenester, Rehab og aktiviter og NAV. Koordinerende enhet har ansvar for informasjon om - og forvaltning av de boligsosiale virkemidlene. Eiendom og havn. Den kommunale virksomheten Eiendom og Havn har ansvar for den tekniske driften av den kommunale boligmassen. 5

6 NAV: Råd og veiledning om boligrelaterte problemstillinger inngår som en naturlig del av NAV-kontorets virksomhet. NAV har ansvar for personer med behov for akuttbolig og midlertidige boliger. NAVkontoret har i prinsippet hele befolkningen som sine brukere. De aller fleste innbyggerne som er i de utsatte gruppene på boligmarkedet, har en eller annen aktiv relasjon til NAV. NAV kontoret har derfor viktige forebyggende funksjoner gjennom å informere om de boligsosiale virkemidlene, og fange opp personer som står i fare for å utvikle problemer, av boligsosial art. NAV bistår brukere med å disponere sine inntekter og drive økonomisk rådgivning, og bidrar på den måte til at det økonomiske grunnlaget for å beholde boligen sikres. 5b. Organisering av programarbeidet. Boligsosialt arbeid omfatter flere deler av den kommunale virksomheten. Flere aktuelle tiltak på området er ressurskrevende. Tiltakene kan medføre direkte kostnader til utbyggingsprosjekter og nye stillinger. Andre tiltak vil primært innebære ekstrainnsats og merarbeid i de eksisterende tjenester og fagpersoner. Økt kompetanse kan øke evnen til å omstille ressurser til de løpende utfordringer. Videre har en vært opptatt av tydelig politisk og administrativ forankring. Derfor har politikere, rådmann, administrasjon og ansatte vært involvert i søknadsprosessen. På den bakgrunn vil det også være naturlig å legge opp til følgende organisering av programmet. Programansvarlig instans: Rådmannen Styringsgruppe Administrasjon: Nav: Politisk representant: Politisk representant: Administrasjon: Administrasjon: Fag økonomi: Administrasjon HTV: Kommunalsjef helse og omsorg Leder 1 repr. hovedutvalg for helse og omsorg 1 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Kommunalsjef bygg, plan og teknisk drift Enhetsleder Forbyggende enhet Enhetsleder Leder Distriktspsykiatrisk Senter 2 representanter Prosjektledelse Det engasjeres en prosjektleder i full stilling for hele prosjektperioden. Det er viktig å sikre tilstrekkelig kapasitet til å koordinere det store antallet virksomheter og personer som vil være involvert i gjennomføringen av programmet. Prosjektgruppe Administrasjon: Administrasjon: Drift: Drift: Drift: Andre: Enhetsleder koordinerende, fag/forvaltning Enhetsleder - forebyggende enhet Leder - Rus/psykiatri 1 representant -NAV 1 representant Bygg, plan og teknisk drift Sekretær - prosjektleder 6

7 Referansegruppe: For å sikre brukermedvirkning og tilgang på relevant kompetanse og innspill i prosessen, opprettes det en referansegruppe hvor brukerorganisasjoner, sentrale samarbeidspartnere og fagmiljøer inviteres til å delta. 6. Samarbeidspartnere: Kommunen er avhengig av et nært samarbeid med andre aktører for å kunne ivareta sine forpliktelser på det boligsosiale området. Offentlige instanser: Som en naturlig konsekvens av ønsket om større grad av koordinering av det boligsosiale arbeidet vil det legges stor vekt på å etablere og videreføre tett kontakt med sentrale samarbeidspartnere. Det vil være særlig viktig å etablere gode samarbeidsrutiner med de instanser som yter bistand til brukerne før de kommer i kontakt med det boligsosiale apparatet i kommunen og de instansene som følger opp brukerne parallelt med de kommunale tjenestene. Eksempler på slike instanser vil være; Spesialisthelsetjenesten, IMDI, NAV, Kriminalomsorgen m.fl. De samme instansene vil også være viktige bidragsytere og referanser for prosjektarbeidet. Borettslag. Halden kommune har i dag et nært og omfattende samarbeid med Halden boligbyggelag i forbindelse med forskjellige boformer, som omsorgsboliger forskjellige målgrupper -, psykiatri og demensboliger og andre boliger. Kommunen samarbeider også med Sarpsborg boligbyggelag om et prosjekt. Boligbyggelagene vil fortsatt være framtidige, sentrale samarbeidspartnere. Andre private aktører i boligmarkedet. Det bør også foretas en kartlegging av større private aktører i utleiemarkedet. Denne kartleggingen kan danne grunnlaget for et tettere samarbeid omkring oppfølging av leieforhold og motvirke opparbeidelse av restanser og utkastelser. Frivillige organisasjoner Det legges opp til tett samarbeid med lokale brukerorganisasjoner som for eksempel, Mental helse, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Eldrerådet, Rio m.fl. I tillegg vil man legge vekt på å få oversikt over virksomheten til relevante frivillige organisasjoner i kommunen og innlede dialog omkring potensielle samarbeidsområder. Inkludering av samarbeidspartnerne: Samarbeidspartnere inviteres til å delta i programmets sentrale referansegruppe. Samarbeidspartnere vil også gis anledning til å uttale seg i forbindelse med at planen for den boligsosiale virksomheten sendes på høring. I tillegg vil det være hensiktsmessig og nødvendig å gi samarbeidspartnere mer konkrete oppgaver knyttet til delprosjekter i gjennomføringsfasen. Det kan også være relevant å invitere samarbeidspartnere til å delta på kompetanseutviklingstiltak sammen med kommunens ansatte. 7. Brukermedvirkning: Bolig og bomiljø er sentrale levekårsfaktorer av både praktisk og sosial art. Det er derfor av stor 7

8 betydning at representanter for brukerne som særlig berøres, gis anledning til å delta i - og påvirke, utforming og gjennomføring av kommunens boligsosiale virksomhet. Referansegruppe. Relevante brukergrupper inviteres til å delta i en referansegruppe. Referansegruppen vil bli forelagt all relevant informasjon og gis uttalerett ved utforming av målsettinger og prioriteringer i programarbeidet. Prosjektleder vil fungere som sekretær for referansegruppen. Dialogkonferanser. I forbindelse med oppstart av planarbeidet vil det bli avholdt en dialogkonferanse, hvor relevante brukerorganisasjoner inviteres til å komme med synspunkter og forslag. Dialogkonferansen vil bli fulgt opp med en ny samling i forbindelse med at den boligsosiale handlingsplanen sendes ut på høring. Høring Brukerorganisasjonene vil få anledning til å uttale seg i forbindelse med at planen for det boligsosiale arbeidet sendes ut på høring. Brukerorganisasjonene vil også gis anledning til å uttale seg i forbindelse med andre saker og delplaner som følger av prosjektarbeidet. 8. Referanseprosjekter: Halden kommune har til enhver tid en rekke prosjekter i gang på ulike områder. Mange av prosjektene har økt boevne som et av fokusområdene. Oppfølging av unge rusmisbrukere mellom år. Hensikten med prosjektet var å styrke metodisk arbeid med målgruppen og utprøve ulike tilnærmingsmåter i arbeidet. Det er store svingninger innenfor målgruppens livssituasjon, som medfører manglende oppmøte og problemer med å holde regelmessige avtaler. Dette har vanskeliggjort metodisk utviklingsarbeid på tvers av tjenester fra ulike aktører. Prosjektet varte i 3 år, og ble avsluttet september Prosjekt Legemiddelassistert rehabilitering ( LAR ) startet høsten 2005 og ble avsluttet september 2009.Hensikten med prosjektet var å styrke arbeidet med LAR brukere, samt få bedre og tettere oppfølging av de opiatavhengige. Alle har fått tilbud om utarbeidelse av individuell plan. Rutiner for samarbeid med fastleger, sosialmedisinsk poliklinikk og apotek ble utarbeidet. Det er også etablert fast sted for urinprøvekontroll. Dette prosjektet ble videreført til fast stilling etter prosjektavvikling. Fra fengsel/institusjon til egen bolig i Halden startet våren 2008 og forventes avsluttet våren Prosjektet har som hovedmål at alle langtidsinnsatte og brukere i langtidsbehandling blir løslatt/utskrevet til egnet botilbud. Arbeidsmetodene som blir utprøvd i prosjektperioden skal implementeres i rusteamets rutiner. Det skal lages en prosedyrehåndbok med prosjektets arbeidsmetoder. Prosjektet er finansiert med midler fra NAV og Husbanken. Overgangen fra barneliv til voksenliv, er et samarbeid mellom barnevernstjenesten, videregående skole og NAV-Halden. Prosjektet har sin bakgrunn i at man så at unge voksne som tidligere hadde vært under barnevernets omsorg, hadde lavere utdanning, lavere yrkesdeltakelse og inntekt, enn befolkningen for øvrig. De som fikk oppfølging fra barnevernet etter fylte 18 år, klarte seg bedre enn de som ikke fikk slik oppfølging. Stikkord er; forebygging, tidlig intervensjon og samordnet oppfølging. Det er søkt om tilskudd til prosjektet ytterligere ett år. Prosjektansvarlig er fast ansatt i 8

9 NAV-Halden, og oppgavene vil bli videreført i ordinær drift i etterkant av prosjektperioden. 9. Økonomi: De samlede økonomiske konsekvensene av programmet, vil naturlig nok avhenge av hvilke tiltak som blir iverksatt i gjennomføringsfasen. I denne omgang settes det derfor opp et foreløpig budsjett som er avgrenset til planfasen. Budsjett for planfasen: Utgifter Lønnsutgifter prosjektleder 6 mnd inkl pensjons-/arb.giver avg. kr Møte-/samlingsutgifter kr Erfaringskonferanser/brukermedvirkning kr Kontorutstyr/trykking/kopiutgifter kr Utgifter ifm kartlegging - bruk av eksterne samarb. partnere kr Reiseutgifter/kommunebesøk kr Sum kr Inntekter Tilskudd Husbanken kr Sum kr Kommunens økonomiske forpliktelser i gjennomføringsfasen: Halden kommune forplikter seg til å ta sin del av de forventede kostnadene til gjennomføring av utviklingsprogrammet, slik det er forutsatt av Husbanken. Halden kommune aksepterer ansvaret for sin andel av ressursinnsatsen, både i forhold til egeninnsats og direkte innsatsmidler. De samlede utgifter og behov for Husbankens finansieringsbistand vil avhenge av de konkrete tiltak som iverksettes. Se for øvrig vedlagte vedtak fra Formannskapet og Hovedutvalg for Helse og sosial. 9

10 Vedlegg: 1.Vedtak: Saksframlegg og vedtak fra Formannskap og HHS - vedlegg Planer: - Psykiatriplan for Halden kommune 1998 til vedlegg 2. Rullering hvert 2 år. - Psykiatriplan for barn og unge 2001 vedlegg 3. Rullering hver 2 år. - Plan for psykisk helsearbeid 2007 til 2010 vedlegg 4. - Boligsosiale handlingsplan for Halden vedlegg 5. - Plan for utvikling av rusforebyggende arbeid i Halden kommune vedlegg 6. Revideres i Kriminalitetsforebyggende plan Halden kommune vedlegg 7. - Handlingsplan for ungdomskriminalitet vedlegg 8. - Helse og omsorgsplan for Halden kommune vedlegg 9. Vedtas våren Organisasjonskart vedlegg

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Samordnet innsats i kommunen

Samordnet innsats i kommunen Samordnet innsats i kommunen Bamble kommune Bambles naboer er Kragerø, Porsgrunn og Skien Ca 14 000 innbyggere (null forventet befolkningsvekst) Tre tettsteder: Langesund, Stathelle og Herre Noen utfordringer:

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

BOLIGSOSIALT PROSJEKT

BOLIGSOSIALT PROSJEKT BOLIGSOSIALT PROSJEKT Boteknisk veiledning. FROLAND KOMMUNE 5.300 innbygger Areal: 642 km2 Tradisjonelt en jordbrukskommune Aust-Agder Blakstad Tvedestrand Stor arbeidsutpendling til Arendal/Grimstadregionen

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

SØKNAD OM DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGPROGRAM

SØKNAD OM DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGPROGRAM E f 9 JUN 2009 SØKNAD OM DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGPROGRAM Det vises til Husbanken, Region Øst sitt brev av 10.03.2009. Lørenskog kommune søker med dette om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

Søknad om deltagelse i Boligsosialt utviklingsprogram fra Ringsaker kommune.

Søknad om deltagelse i Boligsosialt utviklingsprogram fra Ringsaker kommune. Søknad om deltagelse i Boligsosialt utviklingsprogram fra Ringsaker kommune. 1. Formalia om kommunen. Kommunenavn: Ringsaker kommune Adresse: Postboks 13. 2381 Brumunddal Kontaktperson hos søker: Navn:

Detaljer

Bolig for velferd (2014 2020)

Bolig for velferd (2014 2020) Bolig for velferd (2014 2020) En samlet velfersstatlig strategi Et oppdrag om å samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 5 departementer står bak strategien:

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 12-Jan-10 1 Søknadsmal januar 2010.doc 1 1. Innledning Med Boligsosialt utviklingsprogram inviterer Husbanken til et langsiktig

Detaljer

PROSJEKTPLAN. En dør for alle

PROSJEKTPLAN. En dør for alle PROSJEKTPLAN En dør for alle Halden kommune, BOSO oktober 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Bakgrunn 2 Ansvarsforhold/organisering 3 Prosjektgruppe 4 Mandat 5 Målsetting 6 Temaer til drøfting/undring

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

NAV GJØVIK Administrasjonen 29MAR2010

NAV GJØVIK Administrasjonen 29MAR2010 NAV GJØVIK Administrasjonen 29MAR2010 HUSBANKEN REGION ØST POSTBOKS 1243 VIKA 0110 OSLO Vår ref. : Saksnr.: Deres ref.: Gjøvik, VA G109/2168-5/317 09/2168 23.03.2010 SØKNAD OM DELTAGELSE I BOLIGSOSIALT

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN»

BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN» BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN» Husbanken - Region Øst Posbtoks 1243 0110 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 09/47971/EKI 09.06.2009 Boligsosialt utviklingsprogram - deltakelse Det vises til tidligere kontakt og

Detaljer

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd 2 Bolig for velferd Veiviser Bolig for velferd 4 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer. Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning

Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer. Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer Arne

Detaljer

Søknad om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram

Søknad om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram Søknad om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram 1. Formalia om kommunen Moss kommune Postboks 175 1501 Moss Kontaktperson: Navn: Tore Ekran Tittel: Planrådgiver E-post: tore.ekran@moss.kommune.no

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Søknad vedrørende deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram

Søknad vedrørende deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram Søknad vedrørende deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram 1. Formalia om kommunen Kristiansand kommune v/ Helse- og sosialdirektøren Tollbodgt 14, PB 417 Lund, 4604 kristiansand Kontaktperson hos søker:

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold

Boligsosial handlingsplan Tynset kommune. Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012. Innhold Boligsosial handlingsplan Tynset kommune Utarbeidet 2012 Vedtatt av kommunestyret 24.04.2012 Innhold 1 11. 6 vedlegg 2 1. Innledning Boligsosial handlingsplan er en temaplan og må inngå som del av kommunens

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Saksbehandler: Anne Marit Bakka tlf.dir.: Arkiv: F17 Deres ref.: Vår ref.: 11/573-3 / 11/4447 Dato:

Saksbehandler: Anne Marit Bakka tlf.dir.: Arkiv: F17 Deres ref.: Vår ref.: 11/573-3 / 11/4447 Dato: M OTTATT HOLMESTRAND KOMMUNE RADMANNEN 1 8 JUL 2011 HUSBANKEN REGION SØR Husbanken region sør Postboks 787 Stoa 4809 ARENDAL Saksbehandler: Anne Marit Bakka tlf.dir.: 33 06 41 17 Arkiv: F17 Deres ref.:

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52

Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52 Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52 Arkiv: 144 Saksbehandler: Torgunn Østbø Dato: 26.09.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.10.2013 Kommunestyret 29.10.2013 Boligsosial

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Kristiansand kommune juni 2014

Kristiansand kommune juni 2014 Kristiansand kommune juni 2014 Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann

Detaljer

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Mangler i gjennomføringen av den boligsosiale politikken Den kommunale boligpolitikken omtales ofte som fragmentert og lite koordinert Kunnskapen om

Detaljer

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 1811 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 / Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 13112014

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune v/leder Cato Lie Solvangveien 6 1454 FAGERSTRAND Nesodden kommune Pb 123 1451 NESODDTANGEN Fagerstrand 17. mars 2011 KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT Sandefjord kommune 2 Innhold... Innledning... 5 Sammendrag... 6 Bakgrunn for deltakelse i programmet... 7 Programorganisering... 7 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører (s)

Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.06.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

Sandefjord kommune desember 2013

Sandefjord kommune desember 2013 Sandefjord kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 18.12.13 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Stillingikommunen: Rådgiver, leder Ressursbasen Adresse: Postut tak, 7129 Brekstad.

Stillingikommunen: Rådgiver, leder Ressursbasen Adresse: Postut tak, 7129 Brekstad. 11/027cy II SØKNADSSKJEMA - 2012 Tilskudd til boli sosialt arbeid - Ka. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at dersom søknaden blir innvilget blir beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer