NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION"

Transkript

1 Referat fra Kretsledersamling Comfort Hotel Run Way, fredag 18. mars 2011 Deltagere: Finnmark Hedmark Nord-Trøndelag Oppland Oslo og Akershus Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag TVRR Troms Vest-Agder Østfold NRYF Adm NRYF Adm Bård Dyrseth Nasrin Håkonsen Marion Holm Mona Kristin Heinrichs Holm-Kjetil Holmsen Karin Stangeland Ove Natland Leif Lihaug Torbjørg Antonsen Caroline Hammari Hallgeir Oftedal Evelyn Johnsrød Mari Viko Rasmussen Carsten Sørlie Forfall: Buskerud, Nordland, Hordaland, Møre og Romsdal og Aust-Agder. Idrettsregistreringen 2010 oppsummering og statistikk v/mari Viko Rasmussen Resultatene viser cirka samme medlemstall i 2010, men en nedgang på 2,54 prosent i aktivitetstall. Det var gode erfaringer fra klubbsamlingene i 2010 i forbindelse med idrettsregistreringen. I år ble arbeidet overlatt til kretsene på egen hånd. Det registreres litt for liten aktivitet. Sprangryttere driver ofte også bakkearbeid, og selv om dette grenser mot dressur gis det ikke mulighet for å kunne registrere dette som to aktiviteter. Det antydes at nærmere 90 prosent av medlemmene bør kunne registreres med aktivitet. Carsten fremholdt at det blir galt når kioskpersonellet ikke blir registrert med sin aktivitet, fordi disse så avgjort er en del av den nødvendige aktivitet (kan ansees som et verv i klubben). Pr i dag ligger grenen dressur med større aktivitet enn sprang, dette kan skyldes at mange kun rir bakkearbeid og blir da registrert under dressur. Det er en dialog mellom rytterforbundet og NIF. Det blir neppe endring i registreringsrutinene neste år, fordi det er ulike interesser mellom de forskjellige særforbundene. Det er imidlertid mulig at det kan komme en ny kategori: turridning/mosjonsridning e.l. Et annet alternativ er at det bare registreres aktivitet under en kategori: Ridning.

2 Det er stor vekst i aktivitetstallene blant kretsene i Nord-Norge. Positive aktivitetstall kan ifølge Carsten tyde på at det drives godt i kretsene. Det er klar sammenheng mellom aktivitetstall og kretsenes engasjement i forhold til idrettsregistreringen. Rytterforbundet mangler fortsatt klubbadministrasjonsprogram som ville ført til at forbundet kunne ha gjennomført idrettsregisteringen, slik kampsportforbundet nå gjør med stort hell. Et lite sidespor.: I forbindelse med idrettsregistrering ble det nevnt at det går lang tid fra et medlem blir utmeldt til Hestesportleveransen blir stoppet. Det tar også lang tid å få i gangsatt abonnementet for nye medlemmer. Klubbene kan ikke frita noen medlemmer fra å motta Hestesport. Det obligatoriske abonnement har betydning bl.a. for annonseinntektene i forbindelse med den totale spredning av bladet. Dette vil bli formidlet videre til abonnementsansvarlig for Hestesport. Torbjørg Antonsen fortalte at det også går tregt i forbindelse med klubboverganger. Carsten opplyste at Horsepro henter oppdatert info fra idrettsforbundets medlemsregister via NAIS hver natt. Røykfri hestesport v/mari og Carsten Siste del av kampanjen ble lansert i februar. Det finnes nå en egen temaside på rytterforbundets nettside. Det er laget et skilt som kan kjøpes via Idrettsbutikken for 100 kroner (dekker porto). Det er også sendt ut brev til stevnearrangører, teknisk personell og representasjonsryttere. Det er hjemmel juridisk sett (i KR I) for å innføre et røykeforbud på stevneområdet, selv om anlegget eies privat. Har klubben fått låne/leie anlegget, er det klubben som har det juridiske grunnlag for å innføre røykeforbudet. Det kan legges til rette for egen røykeplass. Klubbveiledere v/mari Per mars 2011er det 11 klubbveiledere. Det er behov for veiledere på Sørlandet, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland. Klubbveiledere bør ha tett kontakt med kretsstyret, men må ikke være valgt av kretsstyret. Det vil legges opp til at det skal være obligatorisk for alle klubbene i løpet av en periode på to til tre år å ha et møte med klubbveilederen. De kretsene som ønsker dette, kan innføre det allerede nå. Torbjørn Antonsen minnet om at det er viktig for kretsen å være et bindeledd opp mot de klubbene den enkelte veileder skal jobbe med. Pr i dag dekkes kostnadene ved bruk av klubbveiledere av rytterforbundet, og all hjelp og bistand er gratis for klubbene.

3 Nye nettsider v/mari Rytterforbundet fikk nye nettsider 15. oktober i fjor. Det har vært noen uheldige episoder, hvor noen kretssider har blitt fullstendig slettet, men de er hentet tilbake via backup. Flere kretser har etter hvert god aktivitet på sine nettsider. Mari hjelper gjerne de kretser som fortsatt har problemer med å få bygget opp nettsidene. Det er store muligheter for tilpasning av de enkelte kretssider hvis det er ønskelig. Det ble etterlyst fylkeskart med mulighet for å la klubbene være klikkbare på kartet. Dette kan imidlertid skape merarbeid, da man er avhengig av at kartene er oppdatert med riktig stedsnavn til enhver tid. Uansett bør kretsene sørge for at klubblistene på nettsidene er oppdatert det kan også være en idé å legge inn en kolonne for sted/kommune. Samtidig ble det etterlyst oppfølging fra klubbenes side om oppdatering av styreinformasjon i de tilfeller hvor det ikke eksisterer egen e-postadresse direkte til klubben. Dette er informasjon som er viktig for alle organisasjonsledd. Klubbene kan oppdatere dette direkte i KlubbenOnline, eller ved beskjed til idrettskrets/nryf. Det ble etterlyst nyhetsfeed fra forbundets og kretenes sider til de klubber som har webløsning via idrettsforbundets nettløsning for klubber. Dette følges opp med NIF IT. Carsten minner om at når rytterforbundet søker etter nytt arkivsystem, vil det oppstå et særskilt behov også for kretsene. Dersom det er behov for å hente opp gamle dokumenter som lå på de gamle nettsidene vil det være mulig i cirka et halvt år fremover. Kontakt Mari hvis dette er aktuelt. Nytt fra administrasjonen v/carsten Sørlie: Det er synd å se at få klubber er påmeldt til ryttertinget, det stedet hvor ryttersportens fremtid blir drøftet. Ryttertinget er viktig for klubbene. Det er et ønske om store og bærekraftige klubber, og ikke mange, småklubber. Det organisasjonsfrihet i Norge, og dersom formalkravene til etablering av klubb er til stede er det ingen som kan nekte å godkjenne en ny klubb, verken krets, idrettskrets, særforbund eller forbund. Likevel er ønsket at tett samarbeid mellom NRYF sentralt, idrettskretsene og rytterkretsene, vil kunne begrense antallet av nyopprettede klubber. Rogaland Idrettskrets har en restriktiv holdning til godkjennelse av nye klubber med samme formål i umiddelbar geografisk nærhet.

4 Oslo Idrettskrets satte i gang en prosess for noen år siden der de klubber som ikke lenger opprettholder kravene til å være idrettsklubb ble oppløst. Kravene til tvangsoppløsning er strenge. Carsten gjennomgikk rytterforbundets organisasjonsstruktur og hvilke oppgaver den enkelte nå har. I den nærmeste tid dukker det opp noen nye navn i forbundets administrasjon. Ikke nye stillinger, men nye personer. Ingunn Espeland overtar som vikar på forsommeren når Mari går i fødselspermisjon. Orienterte generelt om den organisatoriske oppbygging av norsk idrett, og presiserte at lokale aktivitetsmidler (LAM) er penger som deles ut av de lokale idrettsrådene. Viktig at våre klubber er engasjert i det lokale idrettsrådets aktiviteter, fordi det kan bidra til økt tilskudd. Viktig at vi som er en jenteidrett må stå på, fordi det er vanskeligere å skape gode idrettstilbud til jenter i forhold til de mange tilbud som eksisterer for gutter, og for lagidretter i sin alminnelighet. Målet vårt må være å kuppe alle organer med rytterfolk slik at vi sørger for at midlene ikke bare går til fotballaktiviteter. Rytterforbundet får såkalte Post 2-midler til driften av rytterforbundet og den sportslige aktiviteten i forbundet. Dette er frie midler. Post 3-midler (bundne midler) er den største og gjelder utelukkende penger som går til barn, unge, funksjonshemmede og rekruttering. Satsingen på landslagene må tas av frie midler (post 2) og sponsorpenger. Noe går også til kretsene. Bruker også bundne midler til kretsene, fordi det kan forsvares ut fra de tiltak som kretsene bidrar til i utvikling av sporten for barn, unge og funksjonshemmede. Annen informasjon og synspunkter: Det oppfattes som et demokratisk problem at bare ti prosent av klubbene i rytterforbundet deltar på tinget. Onlinepåmelding til stevner kommer via Horsepro i april. Klubbene bør sjekke om de medlemmer som konkurrerer for klubben virkelig har betalt kontingent og er representasjonsberettiget. Dersom slik berettigelse ikke er tilstede, må det gripes tak i saken. Viktig å tilby våre medlemmer noe annet enn konkurranser. Møter med informasjon om hvordan rytterne skal opptre i vid sammenheng, nødvendigvis ikke i konkurranserettet. Klubbhåndboka er et godt instrument for klubbene. Ligger i pdf på forbundets nettside.

5 80 prosent av de disponible midler i forbundet går direkte til rytterne. Mattilsynet kommer med en forskrift som blant annet skal sikre at staller med mer enn ti hester på stallen driver forsvarlig, også når det drives rideskoler. Det kommer tiltak (fellesprosjekt for alle hesteorganisasjonene) med sikte på en egenmelding for de staller som faller inn under ordningen. Dette vil også kvalitetssikre rideskolene, både de som drives privat og de som drives av klubber. Viktig å knytte rideskolene tettere opp mot rytterforbundet, fordi de på mange måter i dag høster store fordeler av den aktivitet som forbundet og deres klubber driver. De bidrar også i stor grad til klubbenes rekruttering. Rekruttering Norge på langs v/carsten Det er mange funksjonshemmede i Norge som driver en eller annen form for aktivitet som kan ha stor glede og nytte av å drive med hest. Rytterkretsene skal jobbe for å få klubber til å engasjere seg. Skape ideer for å promotere ridning for funksjonshemmede. Målet er å skaffe nye utøvere. Kretsene må gå gjennom det tilsendte materiell, og legge opp til tiltak når arrangementet kommer til egen krets. Målet for rytterforbundet er å promotere ridning som sport og aktivitet for funksjonshemmede. Teknisk personell status v/carsten Kretsene må gjøre en analyse av alle grupper teknisk personell og se om det er tilstrekkelig antall i forhold til aktivitetsnivået, og ha et særlig ansvar for at de som blir sendt til utdanning vet hva de går til. Mange av de som kommer på kurs er foreldre som skal sikre seg et bedre innblikk i forhold til barnas aktivitet, og at de ikke ønsker noe mer. Ressursene i utdanningsøyemed skal brukes for å sikre seg tilstrekkelig teknisk personell, ikke utdanne foreldre som bare vil øke sitt kunnskapsnivå uten andre forpliktelser. Utøvere som er på hell i sin karriere kan være viktige personer å sikre seg fordi ofte fortsatt vil disse ha en tilknytning til sporten. Klubbene må jobbe bevisst, fordi en god rekruttering som teknisk personell er en forutsetning for stevneaktivitetene.

6 Felles KM-statutter v/torbjørg Antonsen Torbjørg gikk gjennom det forslaget til KM-statutter det oppnevnte utvalget har lansert. Statuttene inneholder en generell del med henvisning til KR1, og videre henvisninger til de enkelte grenreglementene. Det endelige utkast som kretsene selv må tilpasse blir sendt ut fra forbundet relativt rakst. Referent Hallgeir Oftedal Bearbeidet av Mari Viko Rasmussen og Carsten Sørlie

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Endring av Grønt Kort

Endring av Grønt Kort Nye Grønt Kort 2015 Endring av Grønt Kort Grønt Kort-kontaktene fra hver Krets har i samråd med NRYF jobbet med en utbedring og oppdatering av kurset i 2014 Dette er gjort for å oppdatere kurset og lage

Detaljer

en tilstandsrapport om norsk idrett

en tilstandsrapport om norsk idrett en tilstandsrapport om norsk idrett Kari Fasting Trond Svela Sand Kjønn i endring en tilstandsrapport om norsk idrett - 1 Kari Fasting og Trond Svela Sand en tilstandsrapport om norsk idrett Akilles Oslo

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR Vedtatt på årsmøtet 09.04.2014 Organisasjonsplan for Rogaland Rideklubb vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Grunnlagsopplysninger for Rogaland Rideklubb... 4 Historikk...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer