ÅRSRE GN SKAP MED N OTE R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRE GN SKAP 201 4 MED N OTE R"

Transkript

1 Smølakommune - øyi et havav muligheter ÅRSRE GN SKAP MED N OTE R

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 OBLIGATORISKE OVERSIKTER... 3 Driftsregnskapet... 3 sskjema 1A - drift... 4 sskjema 1B - drift... 4 Investeringsregnskapet... 5 sskjema 2A - investering... 6 sskjema 2B - investering... 6 Balanseregnskapet REGNSKAPSPRINSIPPER NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Forskriftsbestemte noter Note 1a Endring i arbeidskapital i bevilgningsregnskapet Note 1b Endring i arbeidskapital i balansen Note 2 Kommunens pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Note 3 Garantier Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale selskaper Note 5 Aksjer og andeler Note 6 Spesifikasjon av avsetninger og bruk av avsetninger Note 7 Kapitalkonto Note 8 Overføringer til/fra interkommunale samarbeid Note 9 Salg av finansielle anleggsmidler Øvrige noter Note 10a Spesifikasjon over regnskapsmessig resultat drift Note 10b Spesifikasjon over regnskapsmessig resultat investering Note 11 Minste tillatte avdrag Note 12 Selvkost VARSF Note 13 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Note 14 Revisjonskostnader Note 15 Prinsippendringer Revisjonsberetning Side 2 av 18

3 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Driftsregnskapet (tall i tusen) Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Avsatt til gjeldsavdragsfond Bruk av gjeldsavdragsfond Netto driftsresultat Bruk av udisponert fra tidligere år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning fra tidligere år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mindreforbruk (overskudd) smessig merforbruk (underskudd til inndekking senere år) Side 3 av 18

4 sskjema 1A - drift Revidert Opprinnelig (tall i tusen) budsjett budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt annen eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger / Overskudd Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig mer-/ mindreforbruk sskjema 1B - drift (tall i tusen) Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Rådmannens stab/støtte Publikumssenter Barnehager Grunnskoler - barneskoler Grunnskole - ungdomsskolen NAV Helse Aktivitet og boveiledning "Øyvakt" Serviceavdeling Sykehjem/hjemmetjenester Teknisk vakt/beredskap Bygg og forvaltning Finansområdet Totalt Avsetninger på ansvarsområdene Bruk av avsetninger på ansvarsområdene Overføringer til investeringsregnskapet Renter/utbytte på ansvarsområder Sum fordelt drift Uten avsetninger, bruk av avsetninger og overføringer Side 4 av 18

5 Investeringsregnskapet (tall i tusen) Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Refusjoner Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. egenprod Kjøp av tjenester som erstatter egenprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån og aksjekjøp Dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til ubundne kapitalfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Overført fra driftsregnskapet Bruk av lån Aksjesalg og mottatte avdrag Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne kapitalfond Bruk av bundne fond Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr Sum finansiering Udisponert Side 5 av 18

6 sskjema 2A - investering (tall i tusen) Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Aksjer andeler Avdrag på lån Renteutgifter Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udisponert sskjema 2B - investering Prosjekter Beløp i kroner Prosjekt/ konto Prosjekt (T)/Konto(T) Beløp Rev. budsjett Kjøp av tjenester fra andre kommuner IKT-PROSJEKT ORKIDE IKT-utstyr og programvare Kjøp av tjenester fra andre kommuner Merverdiavgift utenfor mva.loven LØP IKT-utstyr og programvare Merverdiavgift utenfor mva.loven IKT-investeringer felles Inventar og utstyr IKT-utstyr og programvare Merverdiavgift utenfor mva.loven Digitale hjelpemidler barnehagen IKT-utstyr og programvare Merverdiavgift utenfor mva.loven Refusjon fra foretak og bedrifter i egen komm IKT-GRUNNSKOLE - TYNNKL.-ELEVMASK IKT-utstyr og programvare Merverdiavgift utenfor mva.loven IKT-UNGDOMSSKOLE IKT-investeringer Side 6 av 18

7 05290 Kjøp av aksjer/eiendeler Overføring fra driftsregnskapet EGENKAPITALINNSKUDD 0 0 Egenkapitalinnskudd Inventar og utstyr Merverdiavgift utenfor mva.loven Inventar og utstyr barnehager Inventar og utstyr Merverdiavgift utenfor mva.loven Inventar og utstyr barneskole Inventar og utstyr Merverdiavgift utenfor mva.loven Inventar og utstyr ungdomsskole Inventar og utstyr Merverdiavgift utenfor mva.loven Inventar og utstyr servicesenter Inventar og utstyr IKT-utstyr og programvare Merverdiavgift utenfor mva.loven Inventar og utstyr aktivitet og boveiledning Inventar og utstyr Inventar og utstyr Kjøp av tjenester nybygg/nyanlegg Merverdiavgift utenfor mva.loven OPPRUSTNING UTEAREAL Inventar og utstyr Kjøp av tjenester fra andre(private) Merverdiavgift utenfor mva.loven OPPRUSTNING UTEAREAL Uteareal Kjøp av tjenester nybygg/nyanlegg Merverdiavgift utenfor mva.loven BAKKAMYRA BARNESKOLE, VENTILASJON Skolebygg Konsulenttjenster Kjøp av tjenester fra andre kommuner Merverdiavgift utenfor mva.loven / EPC-ENERGIØKONOMISERING Energiøkonomisering bygg - fase 1 Energiøkonomisering Kjøp av tjenester fra andre(private) Merverdiavgift utenfor mva.loven Låssystem hjemmeboende Inventar - utstyr Merverdiavgift utenfor mva.loven Utstyr for akutte utredelser ved legekontoret Pleie- og helse Materiell påkostning/nybygg Merverdiavgift utenfor mva.loven KOMMUNALE BYGG - VEDLIKEHOLD Side 7 av 18

8 02300 Kjøp av tjenester nybygg/nyanlegg Materiell påkostning/nybygg Kjøp av tjenester fra andre(private) Merverdiavgift utenfor mva.loven KOMMUNALE BYGG - TILTAKSPAKKEN Kommunale bygg Kjøp av tjenester nybygg/nyanlegg Merverdiavgift utenfor mva.loven RIVING VEIDHOLMEN SKOLE GYM/SKOLEKJ Riving Veidholmen skole Avdrag Startlån Husbanken Avsetning til bundne inv.fond Bruk av lån Innbetalte avdrag STARTLÅN Startlån Avgifter, gebyrer og lisenser Salg av fast eiendom SALG AV KOMMUNALE TOMTER Salg av fast eiendom TILR.LEGG./BISTAND NÆRINGSLIV Bistand næringsliv Merverdiavgift utenfor mva.loven Refusjoner fra fylkekommuner Kai Vikan Kai Vikan Kjøp av tjenester nybygg/nyanlegg Merverdiavgift utenfor mva.loven TRAFIKSIKKERHETSPLAN Trafikksikkerhetsplan Inventar og utstyr Kjøp av maskiner Kjøp av tjenester nybygg/nyanlegg Merverdiavgift utenfor mva.loven Redningsutstyr Redningsutstyr Lønn fast ansatte Pensjonsutgift Arbeidsgiveravgift Kjøp av tjenester nybygg/nyanlegg Materiell påkostning/nybygg Refusjon fra andre(private) UTBYGGING AV VANNVERKET Vannverk Side 8 av 18

9 02000 Inventar og utstyr Materiell påkostning/nybygg VEDLIKEHOLD LEDNINGSNETT Ledningsnett Materiell påkostning/nybygg Merverdiavgift utenfor mva.loven Overtid Arbeidsgiveravgift Lønn fast ansatte Overtid Pensjonsutgift Arbeidsgiveravgift Matvarer Annonser Bilgodtgjørelse Kjøp av tjenester nybygg/nyanlegg Materiell påkostning/nybygg Refusjon fra andre(private) Kjøp av tjenester nybygg/nyanlegg Materiell påkostning/nybygg Kjøp av tjenester fra andre(private) VA-anlegg gang- og sykkelsti Innsmøla VA-anlegg Innsmøla Materiell påkostning/nybygg Avløpsrammeplan Materiell påkostning/nybygg Konsulenttjenster Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen KLOAKKUTBYGGINGØYRINN II Kloakk Kjøp av tjenester nybygg/nyanlegg Merverdiavgift utenfor mva.loven Kirken - investeringer Kjøp av tjenester nybygg/nyanlegg Merverdiavgift utenfor mva.loven Edøy gamle kirke Kirken Andre statlige overføringer Vederlag grønne konsesjoner Vederlag grønne konsesjoner Avsetning til ubundne inv.fond Udisponert Kompensasjon for merverdiavgift Bruk av lån Salg av aksjer/andeler Finansiering investering Finansiering Side 9 av 18

10 Balanseregnskapet Side 10 av 18

11 REGNSKAPSPRINSIPPER Gjeldende forskrifter og god kommunal regnskapsskikk sføringen skal gjennomføres etter gjeldende forskrifter og innrettes i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Finansregnskap ene skal føres etter finansprinsippet. Dette innebærer at kalkulatoriske størrelser for eksempel avskrivninger og kalkulatoriske renter ikke skal påvirke netto driftsresultat. Anordningsprinsippet Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal henføres og bokføres i riktig regnskapsår uavhengig av om inn- eller utbetaling har funnet sted eller om faktura er mottatt eller sendt, jfr. regnskapsforskriftene 7. For varer og tjenester er tidspunktet for mottak eller levering avgjørende. Bruttoføring et skal føres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftspostene. I praksis betyr dette at alle utgifter må vises med sine fulle beløp. Tilsvarende gjelder for inntekter. Merverdiavgiftskompensasjon Hensikten med ordningen er å utligne konkurransevridningen mellom det å utføre oppgaver i egen regi kontra kjøp fra private bedrifter jfr. forskrift nr. 105 til mval. Dette gjelder for alle avdelinger, enheter og bedrifter som ikke driver avgiftspliktig virksomhet. Merverdiavgiftskompensasjon knyttet til driften både utgiftesføres og inntektsføres på ansvarsområdene med riktig KOSTRA-funksjon. Merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investering inntektsføres samlet på ansvarsområde 1800 med riktig KOSTRA-funksjon, i henhold til drifts- og investeringsregnskapet. Verdiansettelser i balansen Jfr. forskrift av om årsregnskap og årsberetning 8, skal omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmidlet. Avskrivninger Jfr. regnskapsforskriften 8, skal driften belastes med avskrivninger for å uttrykke forbruk av varige driftsmidler. Avskrivningene skal ikke ha resultateffekt i det samlede kommuneregnskap. Anleggsmidlene skal avskrives i henhold til oppsettet nedenfor og med like store årlige beløp, jfr. regnskapsforskriften 3. Det kan legges til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden til anleggsmidlet er kortere enn de maksimale avskrivningsperioder. Avskrivningstid Anleggsmidler 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. 20 år Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Selvkost VARSF Etterkalkyle for de kommunale betalingstjenestene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing er utført i henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene eller brukerne betaler. Kommunen har dermed ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å sikre dette må kommunen etterskuddsvis utarbeide et selvkostregnskap som viser resultatet for det enkelte gebyrområdet. Selvkostregnskapet opererer med enkelte prinsipper som er forskjellig fra kommunens ordinære driftsregnskap og vil således ikke være direkte sammenlignbare. I grunnlaget for selvkost inngår driftsutgifter, kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og rentekostnader), samt fordelte administrasjonsutgifter (både drift og kapital). Det er gjort korrigeringer i VARSF-regnskapet for på bakgrunn av forvaltningsrevisjon på området. Side 11 av 18

12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Forskriftsbestemte noter Note 1a Endring i arbeidskapital i bevilgningsregnskapet (tall i tusen) Driftsinntekter Inntekter i investeringsregnskapet (tilskudd, salg eiendom m.m.) Finansinntekter (renteinntekter, bruk av lån m.m.) Sum anskaffelse av midler Driftsutgifter Utgifter i investeringsregnskapet Finansutgifter (renteutgifter, avdrag m.m.) Sum anvendelse av midler Anskaffelse minus anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler Prinsippendring vedrørende ressurskrevende brukere i Reduksjon av arbeidskapitalen Økning av arbeidskapitalen Note 1b Endring i arbeidskapital i balansen (tall i tusen) Premieavvik Kortsiktige fordringer Sertifikater 0 Kasse/bank Endring omløpsmidler Annen kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld Reduksjon av arbeidskapitalen Økning av arbeidskapitalen Side 12 av 18

13 Note 2 Kommunens pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader (tall i tusen) Total KLP SPK Netto pensjonskostnad Årets pensjonspremie Årets premieavvik (netto - arb.g.avg) Akkumulert premieavvik /- Årets premieavvik /- Resultatført 1/15 av tidligere års premieavvik Akkumulert premieavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Beløpene i tabellen er inklusive 5,1 % arbeidsgiveravgift Forutsetninger KLP SPK Aktive personer Oppsatte (fratrådte) personer Pensjonister personer Gjennomsnitts alder aktive år 44,24 47,2 Gjennomsnitt tjenestetid aktive år 9,9 18,3 Diskonteringsrente prosent 4,00 4,00 Forventet avkastning prosent 4,65 4,35 Forventet lønnsøkning prosent 2,97 2,97 Forventet G-regulering prosent 2,97 2,97 Side 13 av 18

14 Note 3 Garantier (tall i tusen) Kreditor Garantiansvar Garanti Kontoutsteder/bankforbindelse per per utløper Den Norske Stats Husbank løpende Husbanken (startlån) Stiftelsen Smøla Utleieboliger Husbanken Stiftelsen Veiholmen Utleieboliger Husbanken Stiftelsen Hopen Utleieboliger Husbanken Kristiansund og Nordmøre Havn IKS KLP Kreditt AS Totalt Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale selskaper (tall i tusen) Smøla Næringssenter KF Kommunens kortsiktige fordringer Smøla Nærings- og kultursenter KF Kommunens kortsiktige gjeld Note 5 Aksjer og andeler Det er blitt benyttet balanseført verdi pr Selskapets navn Bokført verdi Nordmøre Energiverk AS Varde AS DNO Veiholmen Samfunnshus AL Smøla Grunneierlag 25 AL Biblioteksentralen 600 Smøla Utleiebygg AS Senterbygg N.I.T. AS 200 Smølagruppen AS Kystkultursenteret Imarfinans AS Midt Norsk Baseservice Muritun AS Kontorassistanse/Nordvestnytt AS N.I.R KLP Promek AS Destinasjon Kristiansund og Nordmøre EnerGuide AS Rullebaneutvidelse AS Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS Nordmøre Fiskebåt AS Sum aksjer og andeler Side 14 av 18

15 Note 6 Spesifikasjon av avsetninger og bruk av avsetninger (tall i tusen) Disposisjonsfond (ubundne driftsfond) Fond per Avsatt i driftsregnskapet Brukt i driftsregnskapet Brukt i investeringsregnskapet 0 80 Fond per Bundne driftsfond Fond per Avsatt i driftsregnskapet Brukt i driftsregnskapet Fond per Ubundne investeringsfond Fond per Avsatt i investeringsregnskapet Brukt i investeringsregnskapet 0 0 Fond per Bundne investeringsfond Fond per Avsatt i investeringsregnskapet Brukt i investeringsregnskapet 0 0 Fond per Sum alle fond Fond per Avsatt i driftsregnskapet Brukt i driftsregnskapet Avsatt i investeringsregnskapet Brukt i investeringsregnskapet 0 80 Fond per Note 7 Kapitalkonto (tall i tusen) Debet Kredit Balanse (underskudd i kapital) Balanse (kapital) Reduksjoner i 2014 Økninger i 2014 Salg av fast eiendom og anlegg 0 Aktivering av fast eiendom og anlegg Avskrivning av fast eiendom og anlegg, mask Aktivering av utstyr,maskiner og transp.midl Salg av aksjer og andeler 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 Nedskriving aksjer og andeler 0 Oppskriving av aksjer og andeler 0 Mottatte avdrag og innfridde utlån Utlån 356 Av- og nedskriving på utlån 0 Bruk av eksterne lån 290 Avdrag på eksterne lån Endring pensjonsforpliktelser 0 Endring skyldig arb.g.avg av netto pensj.forpl. Endring arbeidsgiveravgift pensjonsforpliktelser 0 Endring pensjonsmidler Balanse (kapital) Egenkapitalinnskudd Balanse (underskudd i kapital) Kontrollsum Kontrollsum Side 15 av 18

16 Note 8 Overføringer til/fra interkommunale samarbeid Smøla kommune fører ikke regnskap for interkommunalt samarbeid Note 9 Salg av finansielle anleggsmidler Det er ikke foretatt denne type transaksjoner i Side 16 av 18

17 Øvrige noter Note 10a Spesifikasjon over regnskapsmessig resultat drift smessig mindreforbruk (tall i tusen) Tidligere opparbeidet udekket Årets avsetning til inndekking Merforbruk Mindreforbruk Totalt mindreforbruk til disposisjon Note 10b Spesifikasjon over regnskapsmessig resultat investering smessig mer-/ mindreforbruk (tall i tusen) Tidligere opparbeidet udisponert Årets avsetning til inndekking Årets disponering av mindreforbruk Merforbruk Mindreforbruk Totalt merforbruk til inndekning Note 11 Minste tillatte avdrag (tall i tusen) Budsjett Betalte avdrag Beregnet minste tillatte avdrag Differanse (overdekning) Note 12 Selvkost VARSF Etterkalkyle for 2014 (tall i tusen) Vann Avløp Renov Slam Feiing Sum Gebyrinntekter Øvrige salgsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,5 %) Indirekte netto driftsutgifter Driftskostnader Resultat Kostnadsdekning i % Selvkostfond Avsetning til selvkostfond Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,5%) Selvkostfond (inkl. rente på fond) Kalkulert renteinnt./kostnad selvkostfond Fremførbart underskudd (korr ) inndekning av fremførbart underskudd Underskudd til fremføring Kalkulert rentekostn. fremførb. undersk (2,5 %) Fremførbart underskudd (inkl. rente på fond) Selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond Side 17 av 18

18 Note 13 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Ytelser til rådmann eks sos.utg Ytelser til ordfører eks sos.utg Antall årsverk i kommunen pr Antall ansatte pr Note 14 Revisjonskostnader Revisjonskostnader Kommunens revisor er Distriktsrevisjon Nordmøre IKS. I beløpet inngår revisjon, rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Note 15 Prinsippendringer I.h.t regnskapsforskrift 3 skal likviditetsreserve drift og investering overføres konto for prinsippendring Etter at prinsippendringene er overført konti skal resterende del føres til ubundne investeringsfond. Det er opprettet egne konti for prinsippendringene og følgende som tidl. var en del av likviditetsreserve overføres de nye konti. I tillegg er det kommet ny prinsippendring fra drift vedr. ress.krev.brukere Konti for prinsippendringer (tall i tusen) Feriepenger endret regnskapsprinsipp MVA-kompensasjon endret regnskapsprinsipp Ressurskrevende brukere (fra drift i 2008) Total saldo pr Revisjonsberetning Side 18 av 18

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED NOTER

ÅRSREGNSKAP 2015 MED NOTER Smøla kommune - øy i et hav av muligheter ÅRSREGNSKAP 2015 MED NOTER INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 OBLIGATORISKE OVERSIKTER... 3 Driftsregnskapet... 3 sskjema 1A - drift... 4 sskjema 1B

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 MED NOTER

ÅRSREGNSKAP 2012 MED NOTER ÅRSREGNSKAP 2012 MED NOTER Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet INNHOLDSFORTEGNELSE OBLIGATORISKE OVERSIKTER... 3 Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 1A drift... 4 Regnskapsskjema 1B drift... 4

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer