Årsrapport Andrew M.S.Buller Kemneren i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2015. Andrew M.S.Buller 2015. Kemneren i Bergen"

Transkript

1 Årsrapport 2015 Andrew M.S.Buller 2015 Kemneren i Bergen

2

3 Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet Marginoppgjør for inntektsåret Marginoppgjør for inntektsåret VERNE- OG MILJØARBEID... 9 Arbeidsmiljøgruppen... 9 Verneombud... 9 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN I. Organisasjon II. Oppgaver/resultater Ansettelser AVDELING FOR KOMMUNALE KRAV I. Organisasjon Egenbetalingsseksjon Seksjon for betalingsservice II. Oppgaver/resultater III. Mål og handlingsplan DRIFTSAVDELINGEN I. Organisasjon Internkontroll Skatteavregning Betalingsformidling Eiendomsskattekontoret Søknad/dokumentkontroll II. Mål og handlingsplan INKASSOAVDELINGEN I. Organisasjon II. Målkrav og måloppnåelse III. Total restanse og berostillelse IV. Arbeid med restanser eldre år V. Innfordringens effektivitet

4 KONTROLLAVDELINGEN I. Organisasjon Innfordring Innfordring mot upersonlige skattytere (selskap) Innfordring mot enkeltpersonforetak med arbeidsgiveransvar (felleskunder) Innfordringsstatistikk Politianmeldelser Kontormessig kontroll (oppgavekontroll) A-ordningen Arbeidsgiverkontroll stedlig Arbeidsgiverkontroll Hordaland kommunale regnskapskontroll II. Mål og handlingsplan for Vedlegg 1. Skatteregnskapet Vedlegg 2. Restanseutviklingen

5 Kemneren i Bergen Kemner Lasse Hunsrød Administrasjonsavd. Astrid Bergesen Driftsavd. Grethe S. Losnegaard Inkassoavd. Tore-André Gram-Knutsen Avd. for kommunale krav Jarl Halland Kontrollavd. Fung. Rolf B. Hjertaker Kemneren er en etat i byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap og har på vegne av stat, fylke og kommunen ansvaret for: innfordring av skatt og avgift arbeidsgiverkontroll søknader ettergivelse/nedsettelse av skatt For disse arbeidsoppgavene er vi underlagt Finansdepartementets, Skattedirektoratets og Skatt vests faglige instruksjonsmyndighet For kommunen har vi følgende hovedoppgaver: innfordring eiendomsskatt og kommunale avgifter innfordring øvrige kommunale krav krever inn vederlag (egenbetaling) og produserer vedtak om egenbetaling ved opphold i institusjon 3

6 Kemnerens kommentar Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren var i millioner kroner. Bergen kommunes andel av dette var 7 970,4 millioner kroner, en økning på 5,4 prosent i forhold til I forhold til kommunens reviderte budsjett for 2015 er resultatet et overskudd på 63,3 millioner. Gjennom året har skatteveksten i Bergen vist en stabil tendens for mot slutten av året å falle relativt kraftig. Sannsynligheten er stor for at veksten vil avta videre i 2015 og kanskje gå over i en reduksjon av skatteinntektene. Skatteregnskapssystemet SOFIE er fortsatt i solid og stabil drift. Det har i 2015 i hovedsak kun vært nødvendige tilpasninger til a-ordningen. Det er etter hvert behov for en del videreutvikling av systemet. Vi er sammen med de største byene og sammen med Skatteetaten kommet et stykke videre med moderne betalingsformer som e-faktura, kredittkort o.l. for skattebetalerne og vi håper at disse kan innføres i Vi er fortsatt fornøyd med de nye, moderne lokalene våre som legger til rette for gode arbeidsformer og god service til publikum. På skattesiden viser resultatene og aktivitetene svært gode resultater. På områdene restskatt og forskuddsskatt fra personlige skatteytere ser vi nå at utviklingen i forbedret innfordring er i ferd med å snu. Vi har også i perioder i 2015 vært blant de tre beste av storbyene. Det nye kontrollstøttesystemet KOSS er fortsatt ikke så effektivt som ønskelig så det medfører en del ekstraarbeid og tidstap. Til tross for dette har vi i år kontrollert 4,5 prosent av arbeidsgiverne mot målet på 5 prosent. Vi har imidlertid prioritert deltakelse i samarbeid mot a-krim og vesentlighets og risikovurderinger i kontrollvirksomheten og har hatt vesentlig bedre avdekking enn i Vi har i 2015 svært gode resultater på området kommunal innfordring. Vårt innfordringssystem, Procasso, er nå tatt i bruk i en rekke norske kommuner og er et effektivt verktøy i innfordringsarbeidet. I juni 2014 la Finansdepartementet frem forslag om å statliggjøre og sentralisere skatteinnkrevingen i Norge. Forslaget er blitt etterfulgt av en utredning av hvordan forslaget kan gjennomføres hvis det blir vedtatt av Stortinget. Utredningen lar en rekke viktige spørsmål stå ubesvart. Forslaget fikk ikke tilslutning av Stortinget ved behandlingen i juni Til tross for dette fremmet Regjeringen et nesten uforandret forslag høsten Også dette forslaget fikk ikke tilslutning av Stortinget. De to forslagene har hatt stor oppmerksomhet og ført til at mye ressurser har vært benyttet i Til tross for at omtrent hele 2015 har vært preget av forslagene om statliggjøring, har vi klart å holde fokus på resultatene og målsettingene våre og levert i henhold til disse. Vi forventer nå arbeidsro og rom for utviklingen av et videre godt samarbeid med Skatteetaten. Totalt sett har 2015 vært et veldig spesielt år i vår over 450 års historie. Jeg vil benytte anledningen til å takke medarbeiderne våre for den innsatsen som er blitt nedlagt. 4

7 Bergen, 20. januar 2016 Lasse Hunsrød Kemner 5

8 Skatteregnskapet 2015 Tabell 1 Årsregnskap for Bergen kommune for regnskapsåret 2015 Avlagt etter kontantprinsippet Endring 1 Likvider ,92 % Skyldig skattekreditorene ,44 % Skyldig andre ,73 % Innestående margin ,18 % Udisponert resultat 4 4 Sum Arbeidsgiveravgift ,15 % Kildeskatt mv - 100% stat ,43 % Personlige skatteytere ,27 % Tvangsmulkt 0 0 Upersonlige skatteytere ,29 % Renter ,75 % Innfordring ,60 % Sum ,48 % 3 Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift ,15 % Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift ,43 % Fordelt til Fylkeskommunen ,16 % Fordelt til kommunen ,41 % Fordelt til Staten ,37 % Krav som er ufordelt -1 1 Videresending plassering mellom kommuner ,14 % Sum ,48 % Sum totalt 0 0 6

9 Marginoppgjør for inntektsåret 2014 Tabell Konto 2191 i inntektsåret eller før Konto 2191 periode 1-6 året etter inntektsåret Konto 2191 totalt avsatt margin Konto 2192 bruk av avsatt margin Konto 1210 innestående margin Konto 2350 overskytende forskudd Differanse mellom totalt avsatt margin og overskytende forskudd Som tabellen viser var det for mye avsatt margin i Marginoppgjør for inntektsåret 2015 Tabell Konto 2191 i inntektsåret eller før Konto 2191 periode 1-6 året etter inntektsåret 0 Konto 2191 totalt avsatt margin Konto 2192 bruk av avsatt margin Konto 1210 innestående margin Konto 2350 overskytende forskudd Differanse mellom totalt avsatt margin og overskytende forskudd Innestående margin for 2015 er per på kroner Kommentar: Marginoppgjøret for 2014 viser at det var for mye avsatt margin i Det var en økning i for mye avsatt margin sammenlignet med 2013 hvor for mye avsatt margin var Marginprosenten er fremdeles 9 prosent for 2014 og 2015, som vedtatt i

10 Marius S. Arnfinsen 2014 Skatteoppkreveren i Bergen bekrefter at skatteregnskapet for 2015 er utført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra Regional kontrollenhet. Bergen, 20. januar 2015 Lasse Hunsrød Kemner Grethe S. Losnegaard Økonomisjef 8

11 VERNE- OG MILJØARBEID Arbeidsmiljøgruppen Ann Margareth Bakke (leder) Lasse Hunsrød Grethe S. Losnegaard Jarl Halland Fatima Seferovic Bjørg Harding Gruppen har hatt fire møter i 2015 og behandlet 7 saker. Viktige saker behandlet i 2014: - Nærværsarbeid - Produksjonsplan, opplæringsplan og strategisk plan HMS dokumenter - Forslagene om statliggjøring Verneombud Administrasjonsavd./ driftsavd.: Avdeling for kommunale krav: Inkassoavdelingen: Kontrollavdelingen: Resultatenhetsverneombud: Merete Hatlem Kersti-Cornelia Zweidorff Camilla Brandt Bjørg Harding Bjørg Harding 9

12 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Avdelingen er ansvarlig for: Personalforhold, herunder lønn, fravær, permisjoner, rekruttering, personaldata og statistikker, samt saksbehandling lov og avtaleverk, etc. I. Organisasjon Avdelingen har en bemanning på to årsverk. II. Oppgaver/resultater Ansettelser I 2015 foretok Kemneren i Bergen 15 ansettelser som fordelte seg slik: 1 personer ble ansatt på drift, 1 på inkasso, 2 på kommunale krav og 11 på kontroll. Figur Ansettelser 20 Ansettelser Bemanning Kemneren i Bergen har hatt en bemanning i snitt på 115 årsverk i

13 7 personer sluttet for å gå over i annen stilling utenfor Kemneren i Bergen, 2 sluttet for alder og 2 døde. 5 personer hadde redusert arbeidstid på grunn av omsorg, 14 personer hadde permisjon av ulike grunner. Lønnsarbeid Fast og variabel lønn ble registrert innen fastsatte frister. Registreringer og meldinger ble kontrollert mot lønnsjournal. Det ble inngått avtaler om autopass og fast bilgodtgjørelse. Konteringslistene ble kontrollert månedlig. Sykepengerefusjoner ble sendt lønnskontoret en til to ganger for måneden. Fravær Fraværet ble daglig registrert i WinTid, Agresso HR og et manuelt register. I januar ble systemene oppdatert med overførte feriedager. Informasjon/internkontroll Det ble sendt ut en rekke informasjonsmailer i løpet av året. 11

14 AVDELING FOR KOMMUNALE KRAV Kommunale krav ivaretar innfordring av eiendomsskatt og kommunale gebyrer, barnehage/sfo, krav fra helse- og sosialkontor, misligholdt husleie og kommunale lån, samt andre misligholdte krav på vegne av kommunale avdelinger og foretak. Avdelingen krever inn løpende egenbetaling for opphold i institusjon og etter- og sluttoppgjør for oppholdet. Kommunale krav er også kontaktleddet mot publikum og tar seg av spørsmål om betaling av kommunale gebyrer og eiendomsskatt og andre kommunale fakturaer. I. Organisasjon Leder Jarl Halland Innfordring Kay André B. Haugen Egenbetaling Marit Hjelle Betalingsservice Trond Eirik Larsen Avdeling for kommunale krav har 30 medarbeidere (26,5 årsverk) per Avdelingen består av avdelingsleder, 14 medarbeidere på innfordringsseksjonen, 6 medarbeidere på betalingsservice og 9 medarbeidere på egenbetalingsseksjonen. Innfordringsseksjon Har samarbeidsavtale om innfordring med de fleste kommunale etater. Avdelingen fikk nytt moderne og fleksibelt innfordringssystem høsten 2009 som har effektivisert arbeidet for innfordringsseksjonen. Innfordringsseksjonen påser at vilkår for inkassopågang er til stede ved at skyldnere er korrekt varslet på fakturastadiet, korrekt adresse etc. Misligholdte lån fra boligetaten blir tilbakeført til løpende lån når skyldner har betalt renter og gebyrer. Alt dette medfører et stort sprik på netto- og bruttotall for tilsendte saker til inkasso. Disse sakene blir kodet feilsendt/tilbakeført etter at innfordringsseksjonen har gjort sine vurderinger om vilkår for 12

15 inkassopågang er til stede eller fått inn renter/gebyrer på boliglån. Siden 2010 har innfordringsseksjonen fått i underkant av saker (brutto) med samlet beløp på kr (brutto). Nettotallene blir saker med samlet beløp på kr I 2015 er det mottatt krav som samlet utgjør i overkant av 223 millioner kroner. Korrigert for tilbakeført/feilsendt blir nettotallene i overkant av 133 millioner kroner fordelt på ca krav. Antall netto krav er noe færre enn i 2014, mens beløpet er 29 millioner kroner større enn for Det ble innfordret 78,5 millioner kroner i 2015, noe som er over 12 millioner mer enn året før og det høyeste innfordringstall vi noen gang har hatt. I tillegg til innfordring av 78,5 millioner kroner i hovedstol er det tatt inn over 5 millioner kroner i renter hvor 2,6 millioner refererer seg til boliglånsrenter. Gebyrene utgjorde i overkant av 9,5 millioner kroner som fordeler seg på 4,6 millioner på egne gebyrer/salær, 2,5 millioner på statlige gebyrer og nær 2,4 millioner kroner i purregebyrer på ordinære fakturaer. Kommunale krav mottok telefonhenvendelser i % av henvendelsene ble besvart og 78 % besvart innen 30 sekunder. Egenbetalingsseksjon Egenbetalingsseksjon har ansvar for beregning av egenandel for opphold i institusjon, det vil si sykehjem, aldershjem og noen bofellesskap. Totalt gjelder dette institusjonsplasser medregnet plasser i nabokommuner. Fakturering og trygdetrekk av egenandel vil utgjøre 391 millioner kroner for Aktivitetsnivået har vært høyt gjennom hele året. Seksjon for betalingsservice Er kontaktledd mot publikum om spørsmål vedrørende betaling av kommunale gebyrer, eiendomsskatt og andre kommunale faktura. Seksjonen mottar svært mange henvendelser fra publikum, primært via telefon. I tillegg kommer et stort antall henvendelser via e-post. Seksjonen jobber bevisst med å få publikum til å ta i bruk mer av kommunens elektroniske tjenester. 13

16 Videre har seksjonen arbeidet målrettet med å få korrekt og utfyllende kontaktinformasjon på alle utsendte faktura. Det gjelder e-postadresser og telefonnummer til berørte fagetater. I dag kan publikum selv hente ut egne kommunale fakturaer som er produsert, både nye faktura og faktura inntil fire år tilbake i tid. Denne oversikten får du via hjemmesiden til Bergen kommune. Eksempelvis barnehage/sfo, kulturskole, praktisk bistand husholdning, egenbetaling institusjon, kommunale avgifter etc. Dette har redusert henvendelsene til betalingsservice i forbindelse med manglende faktura og spørsmål knyttet til fakturagrunnlaget som må rettes til fagavdelinger. II. Oppgaver/resultater Tabell - Avdeling for kommunale kravs innkrevde misligholdte fordringer. Tabell 4 Kommunal etat Kemneren - Kommunale avgifter Barnehage/skole Helse og sosiale tjenester Bergen Legevakt BOE Boligavdeling EBF Husleie Bergen Parkeringsselskap Etat for byggesak Andre etater Totalt

17 Figur Vi benytter innfordringssystemet Procasso som er en moderne og fleksibel innfordringsprogramvare, som er et spesialutviklet system for kommunal og offentlig innfordring. Det benyttes av et stort antall kommuner og offentlige virksomheter i Norge. Systemet er spesialutviklet for innfordring av kommunale avgifter som eiendomsskatter, renovasjonsavgifter, skolefritidsordningen (SFO), biblioteker, kommunale barnehager, kommunale gebyrer osv. Figur 3 - Produksjon saker egenbetalingsseksjonen Egenbetalingsseksjonen har ved hjelp av saksbehandlings- og avregningssystemet Profil fattet vedtak om egenandelbetaling fordelt på løpende vedtak for opphold i institusjon, i tillegg til årlige 15

18 endringer, etteroppgjør og sluttoppgjør. Seksjonen produserte saker i Trekk i beboernes trygd via NAV og fakturering fra kommunen vil utgjøre samlet 391 millioner kroner. Dette er en økning på rundt 9 millioner kroner i forhold til Fakturering fra kommunen er på i overkant av 92 millioner kroner (95 millioner kroner i 2014), og trekk i trygd via NAV er på 299 millioner kroner (287 millioner kroner i 2014). Seksjonen produserte omlag fakturagrunnlag i Figur 4 - Antall e-poster til betalingsservice i perioden Betalingsservice har jobbet bevisst med å få publikum til å ta i bruk kommunens elektroniske tjenester via Bergen kommunes hjemmeside hvor en kan ta ut diverse kommunale faktura på «Din side». I tillegg er kemnerens hjemmesider oppdatert med ulike endringsskjemaer som publikum kan hente ut direkte fra internett. Disse tiltakene kan være årsak til at henvendelser via telefon og e-post har vist en synkende tendens i de siste år, og er en bevisst satsing på kundevennlige tiltak som skal forenkle og forbedre publikums opplevelse. Likevel ble 2015 et år med høyt aktivitetsnivå og økende antall henvendelser både på og telefon. Dette skyldes etter vår mening henvendelser vedrørende eiendomsskatten som ble innført. III. Mål og handlingsplan 2015 Avdeling for kommunale krav innfordret ca. 18,6 millioner kroner i skyldig eiendomsskatt og kommunale gebyrer i eiendommer (110 eiendommer i 2014) ble begjært tvangssolgt grunnet skyldige kommunale gebyrer, og 3 tvangssalg ble gjennomført, samme som i Vi har trått inn i 2 tvangssalg hvor andre har begjært tvangssalget. Etter at begjæring er overlevert tingretten tar det vanligvis ett år eller mer før salg er gjennomført. 29 boliger/leiligheter ble begjært tvangssolgt grunnet mislighold av kommunale lån (26 boliger i 2014) og 5 tvangssalg er gjennomført (6 i 2014). Det er innfordret vel 23 millioner kroner i misligholdte boliglån. Det er begjært tvangssalg av 47 biler, de aller fleste grunnet skyldige 16

19 parkeringsbøter. De fleste har gjort opp for seg før tvangssalget ble gjennomført. Kun 2 biler ble tvangssolgt. Figur 5 Pr er det til innfordring (restanse) på skyldig eiendomsskatt og kommunale gebyrer om lag 4,5 millioner kroner. Avdelingen har sendt ut betalingsoppfordringer og varsler. Det er foretatt utleggsforretninger / utleggstrekk og sendt 89 forliksklager i Totale restanser er økende og utgjør i underkant av 150 millioner kroner. Restansen er fordelt på ulike saker. Det er 1569 flere saker enn ved forrige årsskiftet. Nær halvparten (45 prosent) av den utestående restanse er misligholdte kommunale boliglån som utgjør totalt 67millioner kroner. Antall mottatte inkassosaker i 2015 er færre enn året før, men vesentlig høyere i volum (kronebeløp) + 29 millioner kroner. Vi klarte vårt mål om å holde restansen på porteføljen i snitt på maksimum 150 millioner kroner. Gjennomsnittlig beløp på restanse er 146 millioner i Saker fra 2010 har en løsningsgrad i forhold til innfordret beløp på 85 prosent (målsetting 90 prosent) og 83 prosent (målsetting 87 prosent) på saker fra Saker fra 2012 har en løsningsgrad i forhold til beløp på 82 prosent (målsetting 85 prosent) og 86 prosent (målsetting 80 prosent) på saker fra På saker fra 2014 har vi en løsningsgrad på beløp på 79 % (målsetting 75 %). Dette er vi fornøyd med da en stor del av debitormassen har liten eller ingen betalingsevne. Mange krav er sikret i 10 år etter rettslig innfordring. Disse kravene følges jevnlig opp og det vil hele tiden komme 17

20 innbetalinger på eldre krav noe som vil påvirke løsningsgraden positivt. Kommunale krav mottok nye krav på til sammen over 35 millioner kroner bare i løpet av årets 4 siste måneder, og dette påvirker selvsagt løsningsgraden for Ca. 50 prosent av mottatte saker i 2015 alt innfordret. Det utgjør ca. 36 % av kronebeløpet. Det er sendt 235 begjæringer om fravikelse (utkastelse) på kommunale boliger/leiligheter grunnet manglende husleiebetaling. Det er 4 flere enn året før. Det ble gjennomført 37 fravikelser som er 7 færre enn året før. Avdelingen jobber tett med de ulike sosialkontor i forbindelse med fravikelser. Kemneren har et telefonisk kontaktsenter for å bedre kunde- og publikumsservice. Dette for å synliggjøre ventetid og responstid slik at ressurser kan settes inn ved behov. Kommunale krav mottok telefonhenvendelser i Det er 2600 flere enn året før og har påvirket servicegraden vår. 93 prosent ble besvart og 78 prosent besvart innen 30 sekunder. Målsetting vår er på 95 prosent besvarelse og 75 prosent innen 30 sekunder. I tillegg kommer det en rekke direktetelefoner til saksbehandlerne. Disse er ikke med i statistikken. Betalingsservice hos kommunale krav, som er kontaktledd mot publikum ved henvendelser om betaling av kommunale fakturaer, har som hovedmålsetting at kunden skal føle at det er enkelt å ta kontakt med oss og kunden skal oppleve god kvalitet i saks- og kundebehandling. Betalingsservice mottok alene nærmere telefonhenvendelser i Det er flere enn året før og har påvirket servicegraden vår. 89 prosent av telefonene er besvart og 75 prosent er besvart innen 30 sekunder. Seksjonen har vært flink til å informere om kommunens elektroniske tjenester hvor publikum selv kan søke informasjon og få utført ulike tjenester. Seksjonen har også jobbet aktivt mot de ulike fagetater for å forbedre utsendte faktura med fakturatekster og kontaktpunkter (telefon og e-postadresser). Dette tror vi kan ha hatt innvirkning på antall henvendelser både via e- post og telefon henvendelser via e-post viser en økning på ca. 5 % i 2014 i forhold til året før. Mye av økning på henvendelser både på telefon og via skyldes spørsmål vedrørende eiendomsskatten som ble innført. Egenbetalingsseksjonen har hatt høy aktivitet i Det har vært en klar økning i trekk i trygd via NAV, mens fakturering fra kommunen er lavere når vi sammenligner med tallene for Seksjonen har fornyet årlige vedtak for langtidsbeboere i tråd med målsetningen. Videre har langtidsbeboere fått vedtak om egenandelbetaling innen en måned etter at beboer har fått tildelt langtidsplass i institusjon. Vedtak om sluttoppgjør 2014 er også i henhold til målsetning, mens vedtak om etteroppgjør 2014 ligger noe i forkant av målsetning. Egenbetalingsseksjonen har i 2015 fattet nye vedtak og 917 vedtak er omgjort. Når det gjelder etteroppgjør er det fattet vedtak og det er gjort vedtak om sluttoppgjør/andre. 18

21 Seksjonen har mottatt 28 klagesaker i 2015 og alle saker er behandlet ved årets utgang. Seksjonen har omgjort 9 saker. Totalt er 7 saker oversendt til Fylkesmannen i Hordaland som klageinstans. Fylkesmannen har sendt svar i 5 saker hvor 1 av sakene er fra Av klagesakene har fylkesmannen omgjort 2 saker. Kemneren og Skatt vest har felles ekspedisjon i 2. etasje i Nonnesetergaten. 19

22 DRIFTSAVDELINGEN Ivaretar både kommunale og statlige oppgaver samtidig som avdelingen har ansvar for kontorets stab/støtteoppgaver som IKT, innkjøp og dokumentkontroll. Avdelingen har ansvar for skatteregnskapet, internkontroll av skatteregnskapet og avstemming av bank og kasse. I tillegg har avdelingen ansvar for saksbehandling av søknader om lemping og ettergivelse av skatt, samt fordringsanmeldelse og tilsvar i forbindelse med forslag til gjeldsordning etter gjeldsordningsloven og oppfølging av vedtatte gjeldsordninger. Dette gjelder både skatte- og avgiftskrav og kommunale avgifter/krav. Avdelingen ivaretar Bergen kommune sin kassefunksjon og betjener her også Skatt vest. Publikumsmottak er og sammen med Skatt vest. Eiendomsskattekontoret har ansvar for forvaltning av eiendomsskatteloven og er sekretariat for takstnemnda og overskattetakstkommisjonen. I. Organisasjon Driftsavdelingen består av totalt 19 årsverk. Avdelingen er organisert i 4 seksjoner og en stabsstilling. Leder Grethe Losnegaard Controller Knut A. M. Berge Betalingsformidling, ekspedisjon Erik Iden Skatteavregning Gunn M. Ellingsen Skattesøknader, dokumentkontroll Sissel Nordstrønen Eiendomsskatt Lillian Vangberg 20

23 Internkontroll Kemneren i Bergen har fokus på internkontroll, og har en egen stilling knyttet til arbeidet med internkontroll, Controller. Den interne kontrollen ved kontoret er en løpende kontroll av rutiner og prosedyrer for å sikre at interne og eksterne krav til kvalitet blir oppfylt. Kemneren i Bergen benytter COSO-modellen i arbeidet med internkontroll. Controlleren har arbeidsoppgaver som går på å analysere risikoområder, følge opp og kontrollere skatteregnskapet, bistå fagavdelingene i arbeidet med internkontroll og risikostyring, samt å utvikle og vedlikeholde rutiner og rutinebeskrivelser innen internkontroll. Skatteavregning Seksjonen har ansvaret for registrering og kontroll av skatteregnskapet. Arbeidet består blant annet av tilrettelegging og registrering av innbetalinger fra kasse og bank. Seksjonen har også ansvar for kontroll og utsendelse tilgodebeløp for personlige og upersonlige skatteytere. Dette gjelder både ordinære oppgjør og oppgjør som fremkommer etter klager/ endringssaker. Endringssaker for de siste tre årene, kjøres stort sett hver helg. De eldre årene en gang i måneden. De siste årene har arbeidet med retur av utbetalinger vært prioritert. Det har vært en økning av returer, spesielt gjelder dette utenlandske statsborgere. Rutinen er endret slik at en nå tilskriver siste arbeidsgiver for å få opplysninger om adresse eller konto. Det har vært god respons ved å tilskrive arbeidsgivere. Betalingsformidling Seksjonen har ansvar for deler av inn- og utbetalingene for Bergen kommune. Målet er rett betaling til riktig tid og at inn- og utbetalingene blir korrekt bokført innen tre dager etter transaksjonsdato. Avstemming av kontoene foretas per mnd. Total omsetning over driftskontoen var i 2015 ca. 12,2 milliarder. Det har vært over transaksjoner. Betalingsformidling utfører også remittering for sosialkontorene, barneverntjenesten og Introduksjonssenteret for flyktninger. Nøkkeltall: Kroner 14,6 millioner utbetalt for Introduksjonssenteret for flyktninger Kroner 175,2 millioner utbetalt for barneverntjenesten Kroner 321,6 millioner utbetalt for sosialtjenesten Kroner 998 tusen mottatt i retur 21

24 For Boligetaten har betalingsformidling utbetalt ca. kroner 465,3 millioner. Det er mottatt ca. 157 tusen i returer for uhevede giroer o.l. For egenbetalingsseksjonen ved avdeling for kommunale krav har betalingsformidling mottatt og inntektsført ca. kroner 299,6 millioner. Betalingsformidling sitter også med banktilgangene til kommunens skattetrekkskonto og lånefond. Fra disse ble det utbetalt hhv. kroner millioner og omsatt for kroner millioner i Det ble gjort en endring i 2014 da innbetaling til skattetrekkskonto fra lønnskontoret og føringer av disse beløpene ble gjort av lønnskontoret direkte. Kasse En annen viktig del av seksjonens arbeid, er å holde kemnerens kassefunksjon i drift. Det foretas ulike innbetalinger til kassen. Til SOFIE skatteregnskapet ble det totalt innbetalt kroner 6,6 millioner. Dette er tilsvarende som i Det ble innbetalt kroner 1,950 millioner i kommunale avgifter til avdeling for kommunale krav. Dette er ned fra 2014 med om lag Til Agresso kunde ble det innbetalt rett i overkant av kroner 1,151 million via kassen, en oppgang på om lag kroner Betalingsservice tar også imot MVA og arv for Skatt vest som innbetales over kassen. Det ble innbetalt om lag kroner i 2014, en økning på ca. kroner fra Ekspedisjon I ekspedisjonen får publikum hjelp i skranken eller formidles videre til saksbehandler. Målet er god service og at man unngår køer ved forfall og avregning. Samarbeidet med Skatt vest er tett og stadig utviklende. I 2015 ble Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) etablert i tilstøtende lokaler. Dette har gitt et fruktbart samarbeid med andre etater og økt servicenivå for kundene. Det ble registrert ekspederinger av kunder i løpet av 2015, hvilket er en økning på over 1900 henvendelser i forhold til

25 Figur 6 Ukentlig besøk Ekspedisjonen er en del av førstelinjetjenesten til Bergen kommune. Det foretas også diverse korrespondanse med Lønns- og regnskapssenteret vedrørende tilbakebetalinger og strykning av gebyr, utligninger osv. Det utleveres skjema, materiell og brosjyrer. Avdelingen behandler returnert post for ny utsendelse. Eiendomsskattekontoret Eiendomsskattekontoret fungerer som sekretariat for Takstnemnda og Overskattetakstkommisjonen. Kontoret ajourholder takstgrunnlaget for utskriving av eiendomsskatt som kreves inn sammen med øvrige kommunale gebyr og avgifter. I 2015 ble det krevd inn eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen, både bolig og næring. Skatteetaten sitt formuesgrunnlag ble tatt i bruk for boligeiendommer og takstgrunnlaget fra alminnelig taksering er lagt til grunn for boligeiendommer som ikke omfattes av Skatteetaten sitt formuesgrunnlag, næringseiendommer og andre eiendommer. Skattesatsen var 5 promille for næringseiendommer og 2,6 promille for boligeiendommer. Det ble for første gang innført bunnfradrag på boligeiendommer i Bergen. Bunnfradraget var på kr ,- For første gang ble takstene gjort tilgjengelig elektronisk og i løpet av de knappe 10 ukene disse lå tilgjengelig hadde siden besøk. I tillegg ble skattesedlene sendt ut elektronisk. Eiendomsskattekontoret har også tatt i bruk elektroniske klageskjema og elektroniske skjema for søknad om fritak for eiendomsskatt etter esktl. 7. Takstnemnda har avholdt 6 møter hvor 8510 takstvedtak er fattet og 445 klagesaker er behandlet. De fleste klagesakene skyldtes endringer på eiendommene og ble korrigert. Takstnemnda opprettholdt sine vedtak i 10 saker som ble videresendt til Overskattetakstkommisjonen for behandling. Av de 10 klagesakene ble 9 klager opprettholdt og en sak fikk medhold og endret skattetakst. 23

26 I perioden er 33 søknader om fritak etter 7 behandlet, samtlige er oversendt bystyret som har fattet vedtak. Administrativt er det behandlet flere henvendelser om fritak ihht. 5 - statlige og kommunale eiendommer. Eiendomsskattekontoret har administrativt behandlet 283 klager på bunnfradrag for boenheter. Her har kontoret hatt en tett dialog opp mot Etat for plan og geodata som fortløpende har saksbehandlet og oppdatert Matrikkeldata i henhold til godkjente boenheter, og som danner grunnlaget for de bunnfradrag som innrømmes i henhold til Eiendomsskattelovens bestemmelser og Bystyrets skattevedtak. I tillegg har vi behandlet 1073 endringer i formuesgrunnlag etter skatteetatens behandling av klager på formuesgrunnlag for ligningen Det er foretatt til dels store refusjoner som følge av feile opplysninger og klagebehandling av takstgrunnlaget samt etter fritaksvedtak i saker som er behandlet etter 7 i eiendomsskatteloven. Samtidig er mange nye eiendommer kommet til slik at budsjettert mål for eiendomsskatteinntekt på 740 millioner ble oppnådd med et avvik på 1 million millioner. I forbindelse med bruk av formuesgrunnlag fra Skatteetaten har Eiendomsskattekontoret tatt i bruk en ny systemversjon av KomTek forvaltning.. Figur 7 - Fakturert eiendomsskatt per år (i millioner kroner) Søknad/dokumentkontroll Avdeling for skattesøknader Avdeling for skattesøknader har ansvar for behandling av søknader om nedsettelse/ettergivelse av skatt/forsinkelsesrenter/gebyr av hensyn til skyldner, det vil si saker til skatteutvalget eller renteutvalget. Avdeling for skattesøknader har behandlet 121 søknader om lemping på billighet i 2015, herav 10 saker som gjaldt søknad om ettergivelse av eiendomsskatt. Per var det 8 innkomne saker som ikke var behandlet. Ved årsskiftet var målene om behandlingstid oppnådd. 24

27 Figur 8 Saker fordelt per type Søknader om lemping Antall saker gjeldsordning Antall saker i sikringsperioden Avdelingen har også ansvar for fordringsanmeldelse og tilsvar i forbindelse med forslag til gjeldsordning etter gjeldsordningsloven og oppfølging av vedtatte gjeldsordninger. Dette gjelder både skatte- og avgiftskrav og kommunale avgifter/krav. Vi har oppnådd målet om å være à jour med innkomne saker og har også klart å følge opp slettinger i forhold til sikringstid. Vi er ikke à jour med den årlige gjennomgangen hva gjelder oppfølging av inngåtte avtaler og om disse overholdes, men alle saker blir gjennomgått/kontrollert flere ganger i løpet av gjeldsordningsperioden. Ved årsskiftet var det 625 saker under aktiv oppfølging. Trenden er at stadig flere begjærer endring av allerede inngåtte avtaler, og i 2015 behandlet vi 153 forslag til frivillig endring og 32 saker om begjæring om tvungen endring av gjeldsordning. I tillegg til aktive saker, ligger også 174 saker som følges opp i sikringsperioden. Antall gjeldsordninger er noe lavere enn for 2014, men antall endringssaker som må behandles øker. Dokumentkontroll Dokumentkontroll har ansvar for arbeid knyttet til postbehandling og dokumentkontroll. I tillegg har gruppen arbeidsoppgaver som hører til kemnerens forværelse. Pr var avdelingen à jour med behandlingen av innkommet post er første gang antall e-poster er talt opp. Fra juni 2012 ble fakser mottatt elektronisk, noe som gjenspeiles i reduksjon av antall mottatte brev og økning av e-post (se figur under). 25

28 Figur 9 - Innkomne brev og e-poster Brev E-post I 2015 har vi mottatt inngående brev. I tillegg har vi mottatt eposter/fakser, samlet blir dette skriftlige henvendelser. Samlet antall henvendelser i 2015 er høyere enn i Trenden om at stadig flere benytter epost i sin henvendelse til kemnerkontoret fortsetter. Vi har maskinelt fått avsluttet passive saker (saker på papir) til og med januar Disse ca sakene, er klare for utplukk. Pt. har vi ca aktive saker i KemSak. earkiv ble iverksatt for KemSak fra 1. februar 2014, og SvarUt funger bra. Det ble i 2015 sendt ut ca brev som ble håndtert manuelt og som ikke gikk via SvarUt. Vi benytter fremdeles papirarkiv for saker som behandles i Bkpers og saker som behandles i Bksak. Eiendomsskattesedlene ble sendt ut elektronisk i 2015, og vi har som mål at også resten av Bksak blir fullelektronisk i løpet av kort tid. Kemneren oppbevarer verdipapir for etater/firma/personlige skattytere (sikkerhet for utestående), samt verdipapir som tilhører kommunen. -Hva som kan ligge i depotet hos Kemneren: bankgarantier, gjeldsbrev/gjeldsbevis, innskuddsbevis, bankbøker, ihendehaverobligasjoner, aksjebrev, leilighetsbevis, jubileumsmynter, pengeanvisning (nødpenger) og diverse løsøre. I 2014 startet vi gjennomgang av alle depotsakene, og er nå ferdig med dette. Arbeidet har vært svært omfattende. II. Mål og handlingsplan 2015 Avdelingen har hatt seksjonsvise mål basert på strategiene ÅPEN I FORKANT KOMPETENT. Målene har vært diskutert og fulgt opp seksjonsvis og på avdelingssamling. Basert på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2015, ble fokusområdene negativt stress, sosialt samspill og medarbeidersamtale trukket frem som viktige faktorer å arbeide videre med. Alle disse punktene, bortsett fra negativt stress, fikk en positiv utvikling på scoren i For 2016 vil vi spesialt arbeide videre med sosialt samspill. 26

29 INKASSOAVDELINGEN Ansvarlig for innfordring av personlige skatter - herunder forskuddsskatt og restskatt Betalingsavtaler, varsling om tvangsinnfordring mv., utleggstrekk, utleggsforretninger også for kontrollavdelingen, tvangsdekning og konkurs Godskriving av utleggstrekk Innstillinger til Skatt vest i gjeldsforhandlingssaker, og saker vedr. strykning av skatter som vurderes som uerholdelig til innfordring Innstillinger til søknadsavdelingen hos kemneren i saker vedr. nedsettelse/ettergivelse av skatter, forsinkelsesrenter samt innfordringsomkostninger Varsling av skatteytere om nedsettelse av pensjonspoeng I. Organisasjon Leder Tore-André Gram- Knutsen Kundebeh.seksjon Geir Søreide Salgsseksjon Aina Fjeldstad Utleggsseksjon Øistein Eide Spes.eng.seksjon Bjarte Alræk Inkassoavdelingen har ansvaret for innfordringen av restskatt overfor ordinære lønnsmottakere og pensjonister bosatt i Bergen kommune. Videre har avdelingen ansvaret for innfordringen av forskuddsskatt og restskatt overfor næringsdrivende uten arbeidsgiveransvar. Inkassoavdelingen teller 29 årsverk og er inndelt i fire seksjoner: Kundeseksjonen 10,0 årsverk, Utleggsseksjonen 5,0 årsverk, Salgsseksjonen 5,0 årsverk, Spesialengasjementsseksjonen 8,0 årsverk, Kundeseksjonen har primæransvaret for avdelingens førstelinjetjeneste, og for de innledende innfordringsoppgavene knyttet til nye krav. Vi mottar mange henvendelser i tiden frem til- og etter forfall. Tidsfaktoren er viktig for å oppnå gode innfordringsresultater. En god oppfølging av kunden i fasen før, og like etter forfall, har stor innflytelse på avdelingens samlede innfordringsresultater. 27

30 Kundeseksjonen behandler også søknader om betalingsavtaler. Seksjonen har videre ansvaret for å pålegge arbeidsgiver å trekke den skyldige i lønnsutbetalingene (utleggstrekk). Utleggstrekk benyttes når frivillig betaling ikke finner sted, og det basert på kravets størrelse, og skyldners økonomi, finnes hensiktsmessig. Hvis ikke kravet betales etter at det er varslet om tvangsinnfordring, vil neste innfordringstiltak i de fleste tilfeller være å avholde utleggsforretning. Ansvaret for gjennomføringen er lagt til Utleggsseksjonen. Gjennom å avholde utleggsforretning søker en å sikre oppgjør ved å ta pant i skyldnerens formuesgoder. Utleggsseksjonen betjener både Inkassoavdelingen og Kontrollavdelingen. De mest vanlige panteobjektene er bankinnskudd, fast eiendom og motorvogner, men det hender også at vi tar utlegg i verdipapirer, uregistrert løsøre, enkle pengekrav, driftstilbehør og varelagre. I de tilfellene hvor det er mulig å ta utleggspant for det personlige skattekravet, går saken videre til Salgsseksjonen for oppfølging. Mange saker løser seg etter at det er sendt underretning om at utlegg er tatt, eventuelt etter at det er sendt varsel om tvangsdekning. I noen tilfeller må imidlertid saken bringes videre til Namsfogden som på vår begjæring forestår tvangssalgsprosessen. Salgsseksjonen har også ansvaret for behandling av eventuelle klager på de utleggsforretningene som er foretatt. Den vanligste anførselen er at skyldneren ikke er den reelle eier av den gjenstanden det er tatt utlegg i. Hvis ikke klagen kan tas til følge, videresendes den til tingretten for avgjørelse. Salgsseksjonen har også ansvaret for innfordringen av skattekrav rettet mot dødsbo. I en del tilfeller lykkes vi ikke med å finne formuesgoder hos skyldner, som er egnet til sikkerhet for kravet. Ved Inkassoavdelingen følges disse sakene opp av Seksjon for spesialengasjement, både ved å motivere skyldneren til å starte nedbetaling dersom det er mulig, og ved å overvåke porteføljen for å fange opp de sakene hvor skyldners formuesforhold eller inntektsforhold bedres over tid. Det er også slik at en del skyldnere innretter sin økonomi på en måte som vanskeliggjør tvangsinnfordring, ved at de unnlater å oppgi inntekter og/eller ved at de kamuflerer sitt eierskap til reelle formuesgoder. Seksjonen bruker en vesentlig del av sin tid på å avdekke slike tilfeller, og å følge opp denne persongruppen. Noen skyldnere må regnes som særlig vanskeligstilte slik at de kan være i posisjon til å få innvilget søknad om lempning, og/eller det hefter forhold ved ligningen som gir grunnlag for å anmode Skatteetaten om å ta den opp til ny vurdering. Vi ser regelmessig at en del av disse skyldnerne ikke evner å ta tak i de mulighetene som finnes, og en viktig oppgave for spesialegasjementgruppen er derfor å yte nødvendig bistand. Seksjon for spesialengasjement begjærer også skyldnere konkurs i de tilfellene hvor det det anses hensiktsmessig. Gruppen har videre ansvaret for å iverksette innkreving mot skyldnere bosatt i utlandet. 28

31 II. Målkrav og måloppnåelse Målkravene for Kemneren i Bergen fastsettes årlig av Skattedirektoratet. For 2015 var det fastsatt som krav at 95,5 prosent av den samlede restskatten for inntektsåret 2013 skulle være innbetalt innen Likeledes skulle 99,2 prosent av forskuddsskatten for 2014 være innbetalt til samme tidspunkt. Inkassoavdelingen nådde målkravet for forskuddsskatten. For restskatten endte resultatet på 95,3%, altså -0,2% poeng fra kravet. Årsaken til at målkravet ikke ble nådd må tilskrives store endringsligninger som kom sent i året, samt at den generelle nedgangen i økonomien antas å ha gjort seg gjeldende siste halvdel av Målkravene for 2016 er i skrivende stund ikke fastsatt av Skatteetaten. Inkassoavdelingen hadde i 2015 et budsjettkrav på 8,5 mill. i genererte gebyrinntekter. Den totale gebyrinngangen for året endte på kr , dvs. kr ,- over budsjett. Tabell 5 - Gebyrinntekter Totale inntekter * Budsjett Resultat *Tallet avviker noe fra «Saldoliste hovedbok per kommune» fordi gebyrinntektene overføres til kommunen 20. hver måned. 29

32 III. Total restanse og berostillelse Årets skatteavregning (for ligningsåret 2014) viser at det i Bergen kommune var personer som fikk utskrevet restskatt, med en samlet restanse på vel kr. 1,057 milliard kroner. Figur 10 - Antall innbyggere med restskatt Antall Figur 11 - Totalt utskrevet restskatt (i mill. kroner) Antall mill Grafene over illustrerer at både antall skatteytere med restskatt, og det totale beløpet utskrevet restskatt, er sterkt økende fra i fjor. Totalt fikk 8714 flere personer utskrevet restskatt i 2015, enn i 30

33 2014. Samlet utskrevet restskatt økte med 138 millioner kroner. Gjennomsnittlig skylder hver enkelt kroner i restskatt etter siste ligning. Den store økningen i både antall og i beløp, gjør at inkassoavdelingen må påregne et travelt innfordringsår i Tillagt at arbeidsledigheten er ventet å øke, og at reallønnsveksten kan bli negativ, er det mye som tyder på at 2016 blir utfordrende for avdelingen. Figur 12 - Utvikling av den totale restansen restskatt person (mill. NOK) Antall mill Grafen viser restanseutviklingen for akkumulert restskatt alle år. Pr utgjorde total akkumulert restanse 785 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 17 millioner kroner fra Figur 13 - Utvikling av den totale restansen Forskuddsskatt person (mill. NOK) Grafen viser restanseutviklingen for akkumulert forskuddsskatt alle år. Restansen er redusert fra 169 mill. i 2014 til 157 mill. ved utgangen av Det medfører en nedgang på 12 mill. 31

34 Tabell 6 - Oppsummert restanseutvikling og berostilling Kemneren i Bergen Skatteart Forskuddsskatt person Restskatt person Restanse Berostilt pr * Restanse Berostilt pr * Endring i restanse Endring i berostilt restanse * Sum restanse *Her er tall fra rapport: «Berostilte krav detaljer» benyttet og ikke «Restanse sum pr. skatteart» da sistnevnte ikke tar hensyn til innbetalinger og avskrivinger av berostilte krav. IV. Arbeid med restanser eldre år Inkassoavdelingen har gjennomgått «Restanselisten - forelda krav» i forkant av foreldelsesdato Adekvate tiltak ble iverksatt på de sakene hvor det ble ansett nødvendig og hensiktsmessig. I 2015 avskrev inkassoavdelingen krav for totalt kroner kroner ble ettergitt, og krav tilsvarende kroner ble redusert som følge av nedsettelse av pensjonsgivende inntekt. I tillegg ble kroner avskrevet summarisk. Avskrivingene knytter seg i hovedsak til krav som inngår i insolvente dødsbo, ved gjennomført gjeldsordning, og ved foreldelse. Ettergivelsene skjer som følge av innvilget søknad om lempning etter skattebetalingsloven 15-1 og Den vanligste årsaken til summarisk avskriving er at skatteyter har utvandret permanent, og innfordring er forsøkt eller er vurdert som uhensiktsmessig basert på kravets størrelse, eller på grunn av manglende bistandsavtale. V. Innfordringens effektivitet Inkassoavdelingen har gjennom 2015 hatt høy aktivitet og leverer fremdeles gode resultater. Den årlige revisjonen viste også at vi holder høy kvalitet i arbeidet, og at vi har et godt grep om restansen. Etter en lengre periode med testing og feilretting, tok vi i 2015 i bruk en automatisert løsning for gjennomføring av ringekampanjer. Selv om ringeroboten ennå ikke er testet i full produksjon, viste de gjennomførte kampanjene svært lovende resultater. Vi har stor tro på at roboten vil gi 32

35 effektiviseringsgevinst i løpet av 2016, i tillegg til at den vil øke servicenivået ovenfor våre skyldnere. Figur 14 Restskatt 2013: Innbetaling i prosent av utlignet restskatt pr , sammenlignet med tidligere år. 100,00% 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% 75,00%

36 KONTROLLAVDELINGEN Kemneren i Bergen Avdelingens ansvarsområde: Mottak og kontroll av lønnsinnberetning fra arbeidsgivere med hovedkontor i kommunen Varsel og vedtak om å nekte godskriving av forskuddstrekk ved skatteavregningen Stedlig kontroll overfor arbeidsgivere på lønnsområdet Utførelse av kontrolltjenester for 31 kommuner i Hordaland Kurs og andre informasjonstiltak overfor arbeidsgivere Politianmeldelser ved brudd på pliktene knyttet til forskuddstrekkordningen Behandling av søknader om fritak fra solidaransvar ved arbeidsleie Behandling av søknader om lempning av skatter og avgifter Avgi uttalelse i forbindelse med søknader om skjenke- og serveringsbevilling Innkreving av skatt, utleggstrekk, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift overfor selskaper, samt overfor foretak med arbeidsgiveransvar I. Organisasjon Fungerende kontrollsjef Rolf B. Hjertaker Rådgiver Torbjørn F. Hansen Jurist - arbeidsgiverkontroll Alvhild Bjørlykke Arbeidsgiverkontroll Jone Sylta Kontormessig kontroll Marit Vestbø Innfordring Tor-Hugo Falbach Jensen Innfordring Innfordringsarbeidet på Kontrollavdelingen drives av innfordringsseksjonen. Seksjonen innfordrer arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, utleggstrekk og selskapsskatter for upersonlige skattytere. Seksjonen innfordrer også tilsvarende krav mot personlige skattytere med arbeidsgiveransvar 34

37 (felleskunder), og bestod i 2015 av syv saksbehandlere som arbeidet opp mot selskaper og felleskunder, i tillegg til seksjonsleder. Når arbeidsgiverposisjonen opphører, blir eventuelle restanser mot personlige skattytere innfordret videre ved Inkassoavdelingen. Seksjonen har fortløpende gjennom 2015 vurdert hvilke arbeidsgivere som har vært aktuelle med hensyn til kontroll av arbeidsgiverforhold, samt avdekking av økonomisk kriminalitet ved melding til aktuelle instanser. Melding om aktuelle kandidater er overlevert Arbeidsgiverkontroll. Seksjonen sendte høsten 2014 brev til 50 store arbeidsgivere med varsel om kontroll av bruken av skattetrekkskonto dersom forskuddstrekket ikke ble betalt ved forfall i Disse arbeidsgiverne hadde gjentatte ganger i 2014 betalt forskuddstrekket for sent, noe som indikerte at skattetrekkskonto ikke ble benyttet i tråd med regelverket. Formålet med varslene var å gi arbeidsgiverne et sterkt insentiv til å ordne opp i eventuelle pliktbrudd knyttet til trekkhåndteringen. Det vil primo 2016 bli gjennomført kontroll av de arbeidsgiverne som også i 2015 misligholdt sin betalingsplikt. I 2015 har Kontrollavdelingen avholdt møter med Innkjøpsseksjonen i Bergen kommune med tanke på et samarbeid om innhenting av utvidet skatteattest ved anbudskonkurranser utlyst av Bergen kommune. Bakgrunnen er det faktum at en ordinær skatteattest ikke alltid gir et helhetlig inntrykk av det aktuelle selskapets etterlevelse av skattebetalingsloven mv. Planlagt oppstart for samarbeidet er 1. februar Innfordringsseksjonen avgir også uttalelser til søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger. Videre behandles saker om fritak for solidaransvar ved arbeidsutleie. Seksjonen ivaretar dessuten informasjonsoppgaver overfor selskap som går konkurs. Søknadsbehandlingen og de tyngre innfordringstiltakene er svært tid- og ressurskrevende. I forbindelse med innfordringsoppgavene blir det gitt informasjon og veiledning i kontakt med skattyterne. Denne innsatsen antas å gi god uttelling i form av økt etterlevelse av regelverket. Innfordring mot upersonlige skattytere (selskap) Totalt antall konkurssaker er noe mindre enn tilsvarende tall for Det ble sendt 4,5 prosent færre konkursvarsler i 2015 enn i 2014, men antall konkursbegjæringer i 2015 var likevel på nivå med foregående år. Av 118 sendte konkursbegjæringer i 2015 ble det åpnet konkurs hos 32 skattytere 24 færre enn for Tallene tilsier at flere selskaper klarte å gjøre opp utestående restanser etter mottatt konkursvarsel i 2015 enn i Konkurstallene for 2009 var de høyeste som noensinne var registrert på landsbasis. Konkurstallene sank betydelig i 2010 og 2011, men økte deretter i Tallene for 2013, 2014 og 2015 indikerer at 35

Årsrapport 2014. Eivind Senneset 2014. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2014. Eivind Senneset 2014. Kemneren i Bergen Årsrapport 2014 Eivind Senneset 2014 Kemneren i Bergen Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet 2014... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2013... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2014... 7 VERNE-

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Årsrapport 2013. Elisabeth Flasnes 2009. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2013. Elisabeth Flasnes 2009. Kemneren i Bergen Årsrapport 2013 Elisabeth Flasnes 2009 Kemneren i Bergen Innhold KEMNERENS KOMMENTAR... 4 Skatteregnskapet 2013... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2012... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2013... 7 VERNE-

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport Marius Solberg Arnfinsen Kemneren i Bergen

Årsrapport Marius Solberg Arnfinsen Kemneren i Bergen Årsrapport 2016 Marius Solberg Arnfinsen 2016 Kemneren i Bergen Innhold Kemnerens kommentar... 4 Skatteregnskapet 2016... 6 Marginoppgjør for inntektsåret 2015... 7 Marginoppgjør for inntektsåret 2016...

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport 2011. Kemneren i Bergen

Årsrapport 2011. Kemneren i Bergen Årsrapport 2011 Kemneren i Bergen Innhold KEMNERENS KOMMENTAR... 4 Skatteregnskapet 2011... 5 Marginoppgjør for inntektsåret 2010... 5 VERNE OG MILJØARBEID... 7 Arbeidsmiljøgruppen... 7 Verneombud... 7

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015

Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høringsuttalelse fra styret i Kemneren i Drammensregionen 12. januar 2015 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten Finansdepartementet har sendt på høring forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer

DELPROSJEKT ENHET KEMNER

DELPROSJEKT ENHET KEMNER INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT ENHET KEMNER Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene. R a p p o r t f r a a r b e i d s g u p p e Sammendrag fra arbeidsgruppa: Gruppen har bestått

Detaljer

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen

Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Årsrapport 2009 Kemneren i Bergen Foto: Øyvind Nicolaysen, Skatt vest) 1 INNHOLDSREGISTER KEMNERENS KOMMENTAR... 3 ORGANISASJONSKART MED KORT HOVEDMÅLSETTING... 4 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 8 AVDELING

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser 3. Medarbeidere 5. Brukerne.. 6. Skatteinngangen til kommunene...7. Skatteregnskapet 8 Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Innledning.....3 Organisering og ressurser 3 Medarbeidere 5 Brukerne.. 6 Skatteinngangen til kommunene........7 Skatteregnskapet 8 Marginoppgjøret for 2010.......8 Skatteinnfordring

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRINGSUTTALELSE: OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.: 2013/1580-13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene...

Innholdsfortegnelse. Innledning...3. Organisering og ressurser...3. Medarbeidere...5. Brukerne...5. Skatteinngangen til kommunene... Årsmelding 2013 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten.

Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Deres referanse: 14/3202 SL SWN/KR Høringsuttalelse fra Lunner kommune; Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Bakgrunnen for høringen Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/375-2 Arkiv: 232 &13 Saksbehandler: Ester Nilsen Sakstittel: HØRINGSBREV OM Å OVERFØRE SKATTEINNKREVINGEN FRA KOMMUNENE TIL STATEN. HØRINGSUTTALELSE FRA ALTA Planlagt behandling:

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i

1 Årsmelding 2012 Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i 1 Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Organisering og ressurser...3 Medarbeidere...5 Brukerne...5 Skatteinngangen til kommunene....6 Skatteregnskapet.....7 Marginoppgjør...7 Skatteinnfordring

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. Side 1 av 7 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. KAP. I SKATTETAKSTNEMNDA (SAKKYNDIG NEMND - 8A-3). 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Kemneren i Ullensaker

Kemneren i Ullensaker 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1

Virksomhetsplan. Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan for Nordre Sunnmøre kemnerkontor, 2015 Side 1 1. KONTORETS ORGANISASJON OG RESSURSER 1.1 ORGANISASJONSKART OG RESSURSFORDELING Det er fra 1. oktober 2009 inngått avtale

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP HALVÅR Saksfremlegg Saksnr.: 07/2245-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: SKATTEREGNSKAP 2007-1. HALVÅR Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It.

9IO JoJ joddejsjv. JUBAS! UeJeUW)I L r i .!. 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS. W.1r. . ii.. r I I. .II j. i li EIJS. I -;: i. .\It. JUBAS! UeJeUW)I 9IO JoJ joddejsjv 3NflV JLAiO)I U3DNVAVIS i. ii.. r.!.! li i il.ii j - h.l r i..2 : I.. I I i I. III 1 I I I IIKI i i I i I II.\It 4* I -;: i I W.1r i li EIJS i I li n 2 Innhold 1. Generelt

Detaljer

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om:

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: - Penger tilgode ved skatteoppgjøret - Restskatt ved skatteoppgjøret - Klage på skatteoppgjøret - Lemping av skatt

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/135-2 47382/15 07.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015 Stavanger

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

I vedlegget fiimer du en oversikt over de kravene som vi vil dekke med skattepengene dine.

I vedlegget fiimer du en oversikt over de kravene som vi vil dekke med skattepengene dine. 2949 sstatens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN tx VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dato: Vår referanse: 27. mai 2015 2737632 Klagefrist: 1 maned Erklæring - vi motregner skattepengene du har til gode

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

NOU 2007:12 Offentlig innkreving

NOU 2007:12 Offentlig innkreving NorskTjenestemannslag Møllergt 10 0179 Oslo Oslo 28.04.2008 NOU 2007:12 Offentlig innkreving NTL Skatt viser til e-post av 26.3.2008 hvor NTL ber om organisasjonsleddenes tilbakemelding til NOU 2007:12

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012

Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 Kemneren i Hemne Årsrapport og regnskap 2012 - 2 - Innhold ÅRSREGNSKAP... - 3 - Forklaring til årsregnskapet... - 4 - Likvider... - 4 - Skyldig skattekreditorene... - 4 - Skyldig andre... - 4 - Udisponibelt

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/3283-2 57413/14 06.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling ArkivsakID 16/2579 Løpenr 3 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan 2017-2020 med Årsbudsjett 2017 - Endring av skattesats for eiendomsskatt Utvalg Saksnummer

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/03, 30. juni 2003 Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Meldingen gir retningslinjer for behandling av skatte- og avgiftskrav

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2009 - EIENDOMSSKATTESATS 2009 Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatten 2009 skrives ut med en sats på 3 promille.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer