I 2015 var det valg av nytt menighetsråd (MR). På årsmøtet i april ble det vedtatt at antall medlemmer i MR skulle reduseres fra åtte til seks.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I 2015 var det valg av nytt menighetsråd (MR). På årsmøtet i april ble det vedtatt at antall medlemmer i MR skulle reduseres fra åtte til seks."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2015

2

3 ÅRSMELDING VÅGSBYGD MENIGHET 2015 Menighetsråd I 2015 var det valg av nytt menighetsråd (MR). På årsmøtet i april ble det vedtatt at antall medlemmer i MR skulle reduseres fra åtte til seks. Menighetsrådsvalget ble avholdt samtidig som kommune og fylkestingsvalget i september og Solveig Løhaugen, Stein Inge Jærnes og Anne Reidun Røise ble gjenvalgt, Styrk Vik, Tor Vegge og Gro Justnæs Kiledal er nye medlemmer. Ole Kristian Lauvland, Ragnhild Kragholm, Kristina Woxmyhr, Sigbjørn Berge og Kristin Berge Flatnes ble varamedlemmer. Bispevisitas 28. januar til 1. februar 2015 ble det gjennomført bispevisitas i Vågsbygd menighet. Det var 8 år siden sist. Disse dagene var tettpakket med program og flere institusjoner ble besøkt, blant annet Øvre Slettheia skole, mediehuset Fædrelandsvennen og Blå Kors rehabiliteringshjem. Stab, MR og sektorledere hadde også møte med biskopen. Visitasen ble toppet med gudstjeneste søndag formiddag der biskopen holdt sitt visitasforedrag. Han skriver i sin visitasmelding: Jeg har gjennom visitasen sett: En menighet hvor ansatte og frivillige står sammen om felles visjon og mål, et arbeid som har gitt gode resultater. Det gir grunn til takknemlighet både til menigheten og til Gud. - En menighet preget av god ledelse og organisering - En faglig dyktig stab av ansatte - Et menighetsråd med visjoner og glød. En sektormodell som virker god og rett i denne menigheten - En menighet som er god på relasjoner, innad i stab, blant råd og sektorer, og i forhold til omgivelser slik som denne visitasen har gitt et bilde av - En menighet som bobler av aktiviteter for barn, unge og voksne - En menighet som vokser når det gjelder antall på gudstjenesten, givertjenesten og i aktiviteter. Det var fantastisk å lese at dere tenker det skal ikke stå på penger når det gjelder å sette seg mål. Det er en sunn holdning. Det skaper nye utfordringer, ikke minst i forhold til hvordan dere skal få plass til alt dette i kirka.

4 Stab - sektorledere Også i år er det naturlig å ha med i årsmeldinga at vi er velsignet med en utmerket stab. Alle som en er faglig dyktige. Samspillet mellom stab og frivillige er en viktig årsak til at Vågsbygd kirke er så godt besøkt. Litt utskiftinger har det vært. Vi fikk to nye ansatte som begynte i Den ene er Arild Tjørve som takket ja til stillingen som diakon. Han kom fra Uranienborg menighet i Oslo der han jobbet som ungdomsdiakon. Han tar over for Mette Stoveland, som gikk av med pensjon. Siv Elise Topstad Øya fikk jobben som ny trosopplærer. Siv Elise er kjent for mange i Vågsbygd menighet da hun har vært vikar tidligere. Hun erstatter Katrine Ravnevand, som går over i jobb som lærer på barneskolen. Dette er to dyktige medarbeidere og vi er glade for at de vil jobbe i vår menighet. Som biskopen skrev i sin visitasmelding har vi en sektormodell som fungerer svært godt. Denne modellen gjør det lettere å rekruttere flere frivillige. Vi er i den heldige situasjon at vi har svært mange som bidrar i menigheten, men fremdeles har vi bruk for enda flere. I 2015 fikk vi tre nye sektorledere. Sammen med vår gode stab er det mange frivillige som har oppgaver i gudstjenesten. Det er medliturger, teknikere og kirkeverter. Ut fra økningen av frivillige og fokus på liturgien så vi et behov for en ny sektor for gudstjenestelivet. Vi er glad for at Anne Kristin Westermoen takket ja til å være sektorleder for gudstjenestelivet da hun ble spurt. Arild Aas er ny sektorleder for bygg og anlegg. Han er utdannet murer og har de siste årene jobbet som selger i byggebransjen. Vi har også fått ny leder for misjonssektoren. Mari Helland Frøysnes har tatt på seg denne oppgaven. De nye sektorlederne er presentert i desemberutgaven av menighetsbladet. Vi er svært takknemlige for at vi har fått så gode folk til disse sektorene. Vi takker avgående sektorleder Sissel Wessman (misjon) og Karl Johan Lund (bygg) for flott innsats. Gudstjenesten Om gudstjenesten skriver biskopen: Gudstjenesten er menighetens kraftsentrum. Det har vi opplevd på denne gudstjenesten. Jeg gleder meg over den gode veksten i gudstjenestearbeidet i Vågsbygd menighet. Denne veksten kommer ikke av seg selv, det skyldes blant annet gode medarbeidere i gudstjenesten, men også en menighet som ønsker å være inkluderende med hverandre, og nye mennesker som kommer til kirka. Hver søndag fylles kirkerommet opp i Vågsbygd kirke av mennesker som kommer for å feire gudstjeneste sammen. Ingen annen aktivitet i vår menighet samler mennesker fra null år til nesten hundre på samme måte. Her kommer folk med sine liv på tvers av alder, kjønn, yrke og bakgrunn. I 2015 hadde vi til sammen 80 gudstjenester og antall deltakere var Vi avholdt samme antall gudstjenester i 2014, men hadde da 873 flere deltakere.

5 Utfordringer Plassmangel i Vågsbygd kirke er en utfordring. Vi har så mange ulike aktivitetstilbud at det er problemer med å finne egnede rom til alle. Hver ukedag har sine aktiviteter, og noen dager er det flere på samme tidspunkt. Det er krevende å samarbeide om fordelingen, da alle har sine behov for gode rom å være i. På den andre side er vi takknemlige for at vi har denne utfordringen, for det forteller oss at mange små og store mennesker bruker kirka vår aktivt. Det er supert! Ei ordinær uke kan se slik ut: Mandag kafè for asylsøkere Tirsdag undervisning for voksne, stille kirke Onsdag konfirmasjonsundervisning, Benedictus øver Torsdag barn og unge, supertorsdag, fire ulike kor øver Fredag fredags, lillefredags Lørdag ofte utleid til arrangementer, konserter, enkelte vielser og trosopplæringstiltak Søndag gudstjeneste på formiddagen og kveldsmesser på flere søndager I tillegg brukes kirken av speideren, Vi over 60, babysang, kvinneforeninger, musikkskolen og alle som øver til gudstjenester. Nå som det foreligger konkrete planer på bygging av nye kontorer vil vi få frigjort areal som må utnyttes klokt og godt slik at vi får løst utfordringen vi har i dag med plassmangelen. Antall døpte er synkende på landsbasis og vi ser det samme hos oss. I 2014 ble det utført 72 dåpshandlinger i Vågsbygd kirke og 64 i Tallene forteller oss kun om antall døpte, men ikke noe om barnekullene. Nytt misjonsprosjekt Vågsbygd menighet fikk i 2015 nytt misjonsprosjekt. Vi hadde ulike gode prosjekter å velge mellom. Valget falt på Misjonsalliansen sitt arbeid i Ecuador. Representanter for Misjonsalliansen var med på gudstjenesten 22. november for å bidra i oppstarten av nytt misjonsprosjekt. I Ecuador arbeider Misjonsalliansen i de store slumområdene Isla Trinitaria og Zona Norte, som begge ligger i havnebyen Guayaguil. Omtrent mennesker lever der, mange i stor fattigdom. Misjonsalliansen vil bidra til at marginaliserte og diskriminerte folkegrupper får tro på seg selv, slik at de kan oppnå forandringer både i egne liv og i samfunnet de lever i. Misjonsalliansen har valgt å basere sin innsats på lokale initiativ og aktiviteter på en rekke områder. Det er lokalbefolkningen som velger hvilke tiltak som skal arbeides med og som er pådrivere i prosjektene. Områder som det jobbes med er utvikling av lokalsamfunnet, skole, barn og unge med funksjonshemming, helse, fotball, mikrofinans og kirke. Vågsbygd menighet synes dette arbeidet er vel verdt å være en del av.

6 Økonomi givertjeneste Vågsbygd menighet har en god økonomi med forutsigbare inntekter og penger på fond. I 2015 var den faste givertjenesten på kr som er en økning fra 2014 på kr Givertjenesten er svært viktig for økonomien i Vågsbygd menighet, og selve ryggraden for vår trygge langsiktige økonomistyring. Selv om vi er takknemlige over å ha fått store enkeltgaver så trenger vi forutsigbarhet i økonomien som den faste regelmessige givertjenesten gir oss. Hjertelig takk til alle som bidrar med faste innbetalinger! Menighetsrådet får jevnlig regnskapsrapporter fra daglig leder og har god budsjettkontroll gjennom året. Budsjettet for 2015 la til grunn at vi skulle bruke kr av fond barn/unge for å dekke noe merforbruk tiltenkt konfirmantarbeid og trosopplæring. Det ble brukt kr fra dette fondet. I tillegg ble det budsjettert å bruke av disposisjonsfondet for å opprettholde aktivitetene i menigheten vår. Dette ble ikke nødvendig fordi vi i desember, atter en gang, mottok en raus gave på kr. fra Netthandelen AS v/einar Øgrey Brandsdal. Det gjør at vi kan avsette ytterligere på disposisjonsfond. For denne rause gaven vil menigheten drive mye godt menighetsarbeid i årene som kommer, spesielt innenfor trosopplæring for barn og unge. Menighetsrådet er veldig takknemlig for denne flotte muligheten som gaven gir oss. På bakgrunn av situasjonen som vi har hatt i høst med mange flyktninger i Europa gjorde menighetsrådet på sitt møte i november vedtak om at alle ofringene som var planlagt til menighetsarbeidet i stedet skulle gå til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid for syriske flyktninger. Kirkens Nødhjelp er takknemlig for kr som ble overført fra Vågsbygd menighet. Vedlagt foreligger en enkel regnskapsrapport. En detaljert rapport og offisielt menighetsregnskap vil være tilgjengelig på årsmøtet. Til slutt Arbeidet vi driver må være preget av at vi ønsker å være under Guds ledelse. Visjonen vår som er «Glimt av himmel» må styre alle valg vi gjør. En fin avslutning på årsmeldinga er verset fra 1. Tess 1, 2-3 som også biskopen hilste Vågsbygd menighet med. «Jeg hilser dere med Paulus ord til menigheten i Tessaloniki: Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus.» Vågsbygd, 16. mars 2016 For Vågsbygd menighet Anne Reidun Røise

7 Regnskapsrapport Vågsbygd menighet 2015 Regnskapsrapport Vågsbygd menighet 2015 Resultat Inntekt Utgift Budsjett 8301 Menigheten Givertjenesten Menighetsbladet Konfirmantarbeid Kirkemusikk Trosopplæring Ansvar med egne fond 8305 Diakoniutvalget Barnearbeid Benedictus Ungdomsråd Soul Children Søndagsskolen Soul Teens Samlet overskudd Budsjettert underskudd Til / fra fond Fond barnearbeid Fond Benedictus * Sum til / fra fond barn/ungdom Fond ungdomsråd Fond Soul Children Fond gaver diakoni Fond Soul Teens Sum til / fra fond orgel Sum til / fra disposisjonsfond Netto avsatt til fond * Underskudd konfirmantarbeid og trosopplæring

8 Balanse Vågsbygd menighet pr Driftskonto Giverkonto Sum bankinnskudd Diverse debitorer (inntekt bank 2016) Aksjer * 170 Fordringer staten (moms) Sum kortsiktige fordringer SUM EIENDELER Leverandørgjeld (utgift betalt 2016) Kapitalkonto * -170 Fond med egne ansvar: Fond barnearbeid Fond Benedictus Fond Ungdomsråd Fond Soul Children Fond Soul Teens Fond uten egne ansvar: Fond Barn og unge Fond korkapper Benedictus Fond gaver Diakoni Fond Orgel Disposisjonsfond SUM GJELD OG FOND Endringer i fond FOND 2013 Saldo Avsatt fond Bruk av fond Saldo Fond barnearbeid Fond kor Benedictus Fond Ungdomsråd Fond Soul Children Soul Teens Fond uten egne ansvar Fond Barn og Unge Fond korkapper Benedictus Fond gaver Diakoni Fond orgel Disposisjonsfond Sum Netto endring fond Det eksterne menighetsregnskapet inkluderer også avskrivbare investeringer over kr inntil disse er avskrevet til 0,-

9 Årsmelding for Vågsbygd Menighets Diakoniutvalg 2015 Diakoniutvalget har bestått av følgende medlemmer: Reidun Strømme leder Mette Stoveland sekretær sluttet Arild Tjørve sekretær startet Karin Mollestad Nielsen styremedlem Torhild Tveite styremedlem Monica Børressen styremedlem Arild Aas styremedlem startet aug. 15 Utvalget har hatt 8 styremøter i 2015 De viktigste sakene dette året har vært: Kontakt med utvalgets undergrupper Treffet for innvandrerkvinner Evaluering og organisering av faste tilbud til institusjonene i menigheten. Planlegging, gjennomføring og evaluering av diakonale tiltak Handlingsplan, økonomi og budsjett for utvalgets arbeid Diakoniens mål og visjoner Tiltak og arrangement har vært: Vårtur. Lørdag 6. juni ble det arrangert vårtur til Myren gård. 6 fornøyde deltakere sammen med diakoniutvalget. Gudstjeneste på Allehelgenssøndag Adventssamling i serviceleiligheter på Hovedgårdstunet. Det er blitt tradisjon å synge julesanger og servere hjemmebakte kaker en kveld i advent, og opplever at de eldre har stor glede av å synge kjente og kjære sanger. Julegudstjeneste på vågsbygdtunet. Leif Johannesen forrettet og Bård Leite sto for musikken. Diakoniutvalgets underutvalg: 1. Bønnekomiteen Vårt ansvar er: bønn før gudstjenesten, sende ut bønnebrev og organiserer bønnebehov som kommer inn via bønnekrukka i kirkerommet

10 2. Treff for innvandrerkvinner. Det er med 3 norske ledere i tillegg til DU. Det er nå 12 faste brukere av treffet. Vi trener på å snakke norsk via samtaler om livet, eller ulike typer leker der norske ord er i bruk. Kulturforskjeller er også et hyppig tema. 3. Vi over 60. Kjøkkengruppa består av 10 frivillige ledet av Kirsten Hillesund. Programkomite har vært Terje Flatebø, Nils Ingvar Nilsen og Arild Tjørve. I 2015 har vi hatt 10 samlinger med variert program. Det kommer personer til hvert treff. 4. Bingo-gruppa på Borgestadklinikken avdeling Vågsbygdveien(Blå Kors) er fortsatt et populært tiltak. I tillegg til spenningen rundt spillet kan det være mye prat rundt bordene. Beboerne setter pris på at noen kommer fra kirka. Bingoen foregår søndag ettermiddag. Beboerne kommer selv med ønsker om premier, som er matvarer og toalettsaker, og hovedpremien er en pk.tobakk pr. gang. Bingogruppa består av 6 personer, og de går to og to. Hovedansvarlig er Arne Strømme. 5. Grønn ressursgruppe. Marianne Bliksås og Einar Øsleby har sammen med Arild Tjørve utgjort denne gruppa. Det har vært ett møte i Marianne og Einar har et positivt engasjement til saken. Vi håper som ressursgruppe å bli enda mer synlige i Menigheten har forpliktet seg på en matrise. Denne følges opp ved jevne mellomrom i stab. Høsten 2015 fikk staben låne el-sykkel av kommunen. Ønsket vårt var at sykkelen kunne redusere kortere bilturer. Sykkelen ble godt brukt. 6. Flyktning kafé. Desember 2015 ble det opprettet et tilbud til flyktninger mandager fra kl Leder for tiltaket er Ellen Øslebye. Tilbudet blir arrangert i Vågsbygd kirke med bred støtte fra Misjonsforbundet, Frikirken og Fjellhaug bedehus (misjonssambandet). Disse mandagene har hatt fokus på norsk undervisning, samtaler og noe å bite i. Kafeen har skapt gode relasjoner på tvers av kulturer. Mange flyktninger har besøksvenner og tilbud om å spille fotball i lokalsamfunnet, m.m. 7. Frimat. Hver onsdag kveld deles det ut overskuddsmat til mennesker som trenger det. Frimat er et tverrkirkelig tiltak, i Vågsbygd bedehus. Arild Aas, styremedlem i diakoniutvalget er meget engasjert i tiltaket. Opp i mot 100 matposer deles ut hver uke. En oppfordring: Frimat trenger flere frivillige. Det være seg hjelp til pakking av mat, henting av mat i butikkene eller utdelingene selve onsdagen. Utvalget jobber godt sammen. De brenner for saken og gjennomfører de ulike tiltakene med glede og entusiasme For Vågsbygd Menighets Diakoniutvalg, Arild Tjørve (sekr.)

11 Årsmelding for Vågsbygd Menighetsblad 2015 Vågsbygd Menighetsblad lages på frivillig basis etter retningslinjer vedtatt av Menighetsrådet. Bladet skal etter avtale med annonsørene utgis seks ganger i løpet av et kalenderår. Det betyr i praksis tre nummer hvert halvår. Redaksjonen: Redaksjonen har i 2015 bestått av følgende: Ansvarlig redaktør: Hans Petter Mjølund (sluttet årsskiftet 2015/2016) Red. medlemmer: Marit Bjorå Hammersland (sluttet årsskiftet 2015/2016)\Tor Holte (permisjon fra juli 2015) Roy-Cato Myrvang Einar Øslebye, Helge Hernes, Gjert Langfeldt, Reidun Strømme (sluttet september 2015) Sigrunn Hernes, Nils Terje Andersen I løpet av året har det skjedd noen endringer i redaksjonen. Sigrunn Hernes har overtatt ansvaret for «Oppskriften-spalten etter Reidun Strømme, men Sigrunn møter ikke på redaksjonsmøtene. Hans Petter Mjølund ga beskjed om at han ville trekke seg som redaktør ved årsskiftet. Det samme gjorde også Marit Bjorå Hammersland. Møtevirksomhet: Det lages en egen plan for redaksjonsmøtene, stoffinnleveringsfrister og trykkeriets levering av bladet i kirken. Redaksjonsmøtene holdes etter at hvert nummer er kommet ut, slik at redaksjonen kan evaluere det siste nummer av Menighetsbladet. Bladet har vært trykt i 24 sider i fargetrykk et par ganger har bladet vært utvidet til 28 sider. Distribusjon og opplag: Det er etablert et eget distribusjonsapparat med ca. 70 frivillige. Leder for dette er Grethe Kitty Syvertsen. Menighetsbladet har et opplag på ca eksemplarer. Bladet leveres i kirka på onsdagsmorgenene etter en egne plan. En del frivillige sammen med Kitty fordeler bladene i plastposer slik at utdelere kan hente sitt antall blader for distribusjon i hele menighetens krets. Det er i enkelte områder problemer med å få distribusjonen til å fungere bl.a. i enkelte blokker i Øvre Slettheia. Bladets innhold: Redaksjonen er opptatt av at bladet skal ha en profil som kan gi mottakerne lyst til å bla igjennom og lese. Bladet skal inneholde kirkelig stoff og omtaler av hva som har skjedd og skal skje i menigheten. Representanter for Vågsbygd Bibliotek har fast bokomtalespalte. Dette er vi glade for, og takker for at dette samarbeidet fungerer så godt. Videre har Vågsbygd Vel en informasjonsside i bladet. Dette er positivt da informasjon om deres virksomhet på denne måten når ut til mange lesere. Det er redaksjonsmedlemmene som produserer det meste av stoffet, men også kirkens stab, gjesteskribenter og enkelte andre har faste bidrag. Normann Liene fortsetter med å bidra med bilder til serien «Før og Nå» - bilder fra gamle Vågsbygd. Annonsører og økonomi: Det vises til vedlagte regnskap og budsjett. Det er viktig å opprettholde minst det antall annonser vi nå har. Annonseprisen er økt noe. Daglig leder Per Gunnar Pedersen hatt hovedansvaret for kontakten med annonsørene vedr. betaling, purring og sletting av annonsører som ikke betaler. Vi opplever at bedrifter henvender seg til oss for å få lov til å annonsere i menighetsbladet. Det er positivt, men på tross av dette går bladets drift med underskudd

12 siden noen annonsører trekker seg. Vi må derfor aktivt prøve å få flere nye annonsører se utfordringer. Redaktøren mener at det kan ikke forventes at Menighetsbladet skal være selvfinansierende. Tilskudd fra menigheten v/ kollekt til menighetsarbeid må være med på å dekke utgiftene eller det kan vurderes egne kollekter til bladet. Redaksjonen mener det er viktig å utgi et menighetsblad, og at vi på den måten kan gi alle som bor i menigheten nødvendig informasjon om hva som skjer i vårt nærområde og i menigheten spesielt. Utgivelsen må sees på som et markedsføringsprosjekt av menighetens virksomhet og kontakt med vågsbygdfolket. Samarbeid med trykkeriet: Vi har en meget grei avtale med Kai Hansen Trykkeri både når det gjelder trykkingsomkostninger og layout. Samarbeidet har fungert utmerket. Vi har faste personer som våre kontaktpersoner. De har også innspill til oss i redaksjonen slik at bladet stadig forbedres. Menighetens hjemmesider: Når Menighetsbladet foreligger oversendes denne til kirken hvor Nils Terje sørger for å legge denne ut på kirkens hjemmesider. Dette er meget positivt og vil også kunne nevnes til potensielle annonsører i bladet. På denne måten har bladet flere lesere enn bare de som mottar det i postkassene sine. Utfordringer videre: Alle medlemmene av menigheten vår må være opptatt av at annonsørene er viktige for utgivelsen av bladet. Vi trenger flere annonsører, og spesielt bedriftseiere/ledere og andre nøkkelpersoner innen menigheten må se sitt ansvar og informere kirkekontoret om potensielle annonsører. Redaksjonen ønsker også at flere skal komme med innspill til hva bladet skal og bør inneholde kom gjerne med tips! Videre ønsker vi også å være oppdatert på hva som skal skje innen menigheten mellom utgivelsen av hvert nummer. Her kan alle være mye mer aktive og gi oss i redaksjonen beskjed om hva som skjer skrive selv, eller la en av oss i redaksjonen foreta intervju. Innleveringsfrist for stoff finner dere i hvert nummer. Layouten vil vi stadig bearbeide slik at Menighetsbladet blir ennå mer leseverdig. Redaksjonen takker for mange positive tilbakemeldinger på det arbeidet den enkelte gjør, men kunne ønske større engasjement fra grupper, utvalg og enkeltpersoner slik at innholdet i bladet kunne bli ennå mer mangfoldig. Takk til trykkeriet og spesielt til våre annonsører som gjør utgivelsen mulig. Jeg takker for meg, og ønsker vår nye redaktør, Marit M Nyjordet velkommen og lykke til med å videreutvikling av Menighetsbladet vårt til beste for menigheten og til glede for alle leserne! 28. mars 2016 For redaksjonen Hans Petter Mjølund

13 Kirke skolesamarbeid I Vågsbygd sogn er det syv skoler: Øvre slettheia skole 1 4 trinn. Slettheia skole 1 7 trinn. Karuss skole 1 10 trinn Vågsbygd skole 1 7 trinn Åsane skole 1 4 trinn Fiskå skole 8 10 trin Vågsbygd videregående skole I dag har Vågsbygd kirke god kontakt med alle skolene. Vi har ikke noen fastlagt plan, men får likevel til samlingspunkter. Alle skolene er med på skolegudstjenester. Disse samlingene er det stor elevdeltakelse, og skolene viser et stort engasjement. De siste to årene har menigheten tilbudt skolene kurset vandring gjennom bibelen for 5. trinn. Dette er blitt veldig godt mottatt, og alle skolene benytter seg av dette nå. I 2015 sendte vi hadde også påskevandring. Da for 2 trinn. Alle skolene benytta seg av tilbudet. Slettheia valgte å ha det på skolen. Dette på grunn av mange elever med en annen tro. Skolene er flinke til å ta kontakt med kirken og avtale kirkebesøk. Med jevne mellomrom blir vi ansatte i kirken invitert til skolene. Det kan være tema som kirkerommet, kirkekunst, hva tror de kristne på? Bibelens tilblivelse Osv. Menighetspedagogen og kateketen har en plan om å se nærmere på skole kirke samarbeidet. Vågsbygd kirke ønsker å være en god samarbeidspartner og en faglig ressurs i KRLE faget. Drømmen hadde vært og fått en plan med hver skole. Kirke barnehagesamarbeid Det er 12 barnehager i sognet. Noen private, og noen offentlige. Noen store, og noen små familiebarnehager. Vi har to samlingspunkter. Julegudstjenesten og påskevandringene med førskolebarna (4 og 5 åringer). Dette er samlinger som det er veldig stor oppslutning om. Og vi får veldig gode tilbakemeldinger. Barnehagene bli som i fjor utfordret til og pynte kirka til jul den tok de på strak arm og kirken ble fylt med engler Kirken kunne ha gjort mye mer for barnehagene. Her har vi noe og strekke oss i mot. Konfirmantarbeidet Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i hjem, menighet og samfunn. Konfirmasjonstiden skal gi en helhetlig oversikt over og et møte med troens innholds, praksis- og fellesskapsdimensjoner i dialog med konfirmantens livsspørsmål.

14 Konfirmasjonstiden har en sentral plass i kirken. Konfirmasjon er et breddetiltak. Vågsbygd menighet har stor oppslutning, men det er viktig at vi fornyer, styrker og videreutvikler opplegget. Vi må ta innover oss at ungdommene ikke kommer av seg selv lenger. Hvordan tenker vi om konfirmasjonstiden? Konfirmanten er verdifull, skapt i Guds bilde - et Guds barn. Vi i kirken skal behandle og møte konfirmantene som dette. Vannmerket som de ble tegnet med i dåpen lar seg ikke så lett vaskes vekk, men det er viktig å friske det opp. Før var det helt vanlig og tenke at konfirmasjonen var en bekreftelse av dåpsløfte, der konfirmanten fikk anledning til å si ja til Gud og den kristne læren. I Vågsbygd kirke vil vi være opptatt av at konfirmasjonen er en læretid og en undrings tid. Der konfirmanten får god kjennskap til Jesu liv og lærer. Sammen vil vi reflektere over begrepene sant menneskelig, hva er det å tro, tilgivelse, nåde, bønn, nestekjærlighet osv. Arbeidsmåter: Vi i kirken har som mål at alle konfirmantene gleder seg til å komme. Konfirmantsamlingene skal inneholde forskjellige pedagogiske virkemidler for å få frem kirkens lære. Gudstjenester, undervisning, Diakoni og andaktsliv er sentrale arbeidsformer som alle konfirmantopplegg i Vågsbygd skal bygges rundt. Andre tiltak som er viktige i Vågsbygd er deltakelse i ungdomsarbeidet, leir, samtale, interesse grupper, tema møter, tjenesteaksjon, prosjekt arbeid, musikk, dans og drama. Alle samlingene skal inneholde en lenger sammenhengende bibel lesning (alternativ til bibellesning kan være å se film. Primært fra miniserien The Bible). Vi går også gjennom en Jesus historie og et bibelord som de skal huske. På alle samlingene skal det opplyses om spørsmåls/bønne kassa. Alle samlingene skal ha en trospraksis. Kirke hjem samarbeid i konfirmasjonstiden: Kirken skal opptre ryddig ovenfor foreldre og foresatte. Vi skal tilby informasjonsmøte om konfirmanttiden. I 2015 hadde vi to samlinger med foreldrene. Vi drømmer om og få til temakvelder med konfirmantforeldrene Vi ser på konfirmantarbeidet som en del av ungdomsarbeidet, Annenhver onsdag samles de konfirmantene som skal konfirmeres i mai De begynner med undervisning kl I februar 2015 reiste vi på weekend til Kviteseid. Der hadde vi en super tur I januar 2015 begynner også de konfirmantene som skal konfirmeres i august ca. 1/mnd. Vi hadde en fin ukes leir på Risøya der Jesus ble presentert på en klar og fin måte I konfirmantarbeidet er det Mia, Erik og Sigurd som driver. Med god hjelp av ungdomsledere på leirene. Størrelse på kullene: Vi ser at det fortsatt er stor oppslutning på konfirmasjonen. Og 2015 var de 95 som sto til konfirmasjon. 8 av disse ble døpt i april 2015.

15 Trosopplæring 2015 Vågsbygd menighet har en trosopplæringsplan godkjent av biskopen og skal drive sitt trosopplæringsarbeid ut fra denne. Dette gjør vi ved å ha masse kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid i tillegg til årlige samlinger for spesielle årskull. I 2014 har vi hatt disse samlingene: 0 år- Dåpssamtale Alle som skal døpe barnet sitt blir invitert til en samtale med presten som skal ha dåpen. Her snakker de om dåpen og presten presenterer tilbudene vi har for familiene i kirka. Dette regnes som den første samlingen, og vi er fornøyde med formen på denne. Babysang Babysangen er fremdeles «drop- in». Det betyr at ingen trenger å melde seg på, og ingen trenger å si ifra dersom de ikke kommer. Dette fører til at det kommer babyer fra hele byen for å være med på babysang i Vågsbygd kirke. Mødrene syns det er deilig at babysangen er så lite forpliktende og at det ikke stilles krav til oppmøte. Dette passer godt i en ellers ny og travel hverdag med liten baby. Babysangen består som tidligere av en liten sangstund på rundt 30 minutter. Her er det rim og regler, musikk, instrumenter, bevegelser og såpebobler. Etter samlingen er det sosialt med lunsj, kaffe og prat. Babysangen er en viktig rekruteringsarena til det videre barnearbeidet i menigheten, og vi er glade over å se at mange av familiene som går her fortsetter på Supertorsdag og i søndagsskolen. Vi anser det også som viktig at det finnes et tilbud til dåpsfamilier som kommer til kirka vår. 4 år- Kirkeboksamling Vi deler ut kirkeboka to ganger i året, på våren for de som er født første halvdel av året og på høsten for de som er født i siste del. Vi har valgt å gjøre det på denne måten fordi vi ønsker å kunne ta oss av hvert enkelt barn og møte dem på en god måte. Kirkeboksamlingen er veldig populær, og det er mange barn med foreldre som kommer. Vi knytter en lørdagssamling til familiegudstjeneste på søndag og får dermed inkludert familiene i gudstjenestene på en god måte. På lørdagssamlingen har vi en omvisning i kirkerommet, bibelfortellinger, lageaktivitet og boller. 5 år- Kirkekino Alle femåringer blir invitert til kirkekino/ filmkveld i kirka på våren. Vi begynner med felles middag for barn og voksne der menyen er pizza. Deretter tar lederne barna med seg for å spise popcorn og se film mens foreldrene får tilbud om å delta på et foredrag. Dette holdes av en familieterapeut og en psykolog som bor i menigheten vår og handler om hvordan foreldrene kan bidra til å styrke barnas selvbilde 6 år- Kirkeskole Det året barna skal begynne på skolen inviteres de til kirkeskole. Der lærer barna ulike bibelhistorier og sanger, har hobbyaktiviteter og treffer andre barn de skal begynne på skolen sammen med. To ganger på kirkeskolen er for kun denne gruppa, mens de to andre gangene er samtidig med Supertorsdag slik at barna blir presentert for denne aktiviteten.

16 8 år- Tårnagenthelg Det året barna går på 3. trinn blir de invitert til Tårnagenthelg. Barna løser ulike oppgaver, er oppe i kirketårnet, går på oppdagelsesferd i kirka og spiser mat sammen. De får også tilbud om å delta på en gudstjeneste der de kan få utvalgte oppgaver. Vi har vært mange ansatte med på dette tiltaket, men denne gangen hadde vi også mange foreldre med som frivillige og det fungerte veldig bra. 10 år- Kode B Dette er et Bibelkurs for femteklassinger som går over 4 ganger. I løpet av samlingene går vi i grove trekk gjennom noen av de viktigste bibelfortellingene, ser filmer, danser, synger, har lageaktiviteter, spiser og leker. Vi har brukt foreldre som frivillige på dette tiltaket, og det fungerer veldig godt. 11 år-lys Våken Lys Våken er overnatting i kirka natt til 1. søndag i advent. I løpet av kvelden og natta forbereder vi søndagens gudstjeneste med skuespill, tekstlesing, sang og dans. Vi spiser pizza, ser på film og har konkurranser, og tiltaket er i løpet av få år blitt veldig populært. Det var rundt 35 barn som var med, og i tillegg hadde vi med ledere fra 7. trinn og ungdomsledere. Vi var også mange ansatte tilstede denne kvelden, men det viste seg vanskelig å skaffe frivillige foreldre denne gangen. Supertorsdag 2015 Supertorsdag er fremdeles et stort og populært arbeid med mange barn og voksne som møtes annenhver torsdag. Det er først familiemiddag fra og det er mange familier i Vågsbygd som benytter seg av dette tilbudet. Prisene er det samme som tidligere, 25 kroner for barn og 50 voksen, maksimalt 150 per familie. Etter middag har vi en fellessamling, og her følger vi Søndagsskolens opplegg «Sprell levende» sine temaer. Dette gjør at vi har varierende tema fra gang til gang, og at vi i løpet av noen år går gjennom mange ulike historier. Andaktsholderne varierer, vi har både ansatte og frivillige som står for denne delen. Supertorsdag har et lederteam som jobber med å ha oversikten, skaffe nye frivillige ledere, ordne mat, føre medlemslister, lage program og arrangere spesielle samlinger som juletrefest, sommeravslutning og juleavslutning. I tillegg har hver aktivitet egne ledere. Supertorsdag er delt opp i fire ulike grupper: Barnesang: Denne gruppa er for barn fra 0-3 år. Her synges og spilles det, barna lærer både kristne sanger og sanger de kjenner igjen fra barnehagen. Det er viktig at barna kjenner igjen sangene og opplegget fra gang til gang. Barnesangen er en naturlig fortsettelse på Babysangen som er på dagtid, og vi opplever at det er flere familier som finner kirka gjennom arbeidet for de minste. Det har i 2015 vært syv frivillige ledere som har drevet barnesangen.

17 Minigospel: Dette er et kor for barn fra 3 år og opp til skolestart. Minigospel har en dirigent, en som spiller piano og i tillegg har hjelper bandet til barnegospel til når det trengs. Minigospel synger ved utdeling av kirkebok to ganger i året, på «Vi synger jula inn» og på Julaften. Sanggleden står i sentrum, og det kommer stadig nye barn som ønsker å begynne. Racerbarna: Denne gruppa er for barn fra 3-10 år som liker å bruke kroppen, leke, bevege seg, snekre og være ute. De bruker gymsalen/matsalen når været er for tøft, men er ellers ute mesteparten av tiden. I 2015 ble gruppen delt enkelte ganger, en gruppe for de over skolealder og en for de under. Dette ble gjort de gangene dette virket fornuftig. Det har i 2015 vært fire frivillige ledere med på Racerbarna. Barnegospel: Dette er et kor for barn fra 1-4. trinn. Koret har en stabil barnegruppe som møter opp til øvelser både når det er Supertorsdag og oddetallstorsdager. De synger på familiegudstjenester og julaften og har også enkelte andre oppdrag utenfor Vågsbygd kirke. Koret har for tiden to dirigenter, eget band og mange hjelpeledere. Vi tror at Supertorsdag er et viktig lavterskeltilbud for småbarnsfamilier i Vågsbygd. Det er mange som har første møtet med kirka her, og som dermed fortsetter på andre arenaer i kirka. Vi forsøker å evaluere oss selv jevnlig og har stadig fokus på å gjøre arbeidet enda bedre. Vi er derfor åpne for at tilbud og opplegg kan endres. Søndagskolen Søndagsskolen i Vågsbygd kirke er en stor forsamling barn som samles i ungdomskjelleren under gudstjenesten. Vi er sammen med resten av menigheten de første 15 minuttene før vi går ned for å ha egen forkynnelse og aktiviteter. Søndagsskolen følger opplegget «Sprell levende» som søndagsskoleforbundet har laget. Dette er et flott verktøy med konkrete tips og forslag til hvordan man skal legge opp undervisningen. Vi har med faste elementer som lystenning, sang og fortelling, og dette tar ca 10 minutter. Etterpå har vi ulike aktiviteter, både formingsaktiviteter, matlaging og gymsalaktiviteter. Vi har i 2015 vært 9 ledere som har delt barna i 2 eller 3 grupper, alt etter hvor mange barn det er. Da har vi valgt å dele i en gruppe for de under skolealder, en for trinn og en for de barna som er i 5. trinn og eldre. Dette har fungert bra, men vi så utover høsten at vi er for få ledere og derfor må begrense oss til to grupper fremover. Ledergruppa er en flott gjeng med engasjerte mennesker som brenner for søndagsskolen, og det kommer stadig opp ideer til nye ting vi har lyst til å prøve ut på søndagsskolen. Vi har søndagsskole hver søndag utenom skolens ferier og fridager. Antall barn varierer hver gang, men vi har vært alt fra 35- over 70 barn. Vi ser også at søndagsskolen er en fantastisk måte for barnefamilier å bli kjent med nye på når de kommer til Vågsbygd kirke.

18 Årsrapport Benedictus 2015 Denne årsrapporten omhandler hele Styret har bestått av følgende medlemmer: Leder: Gunn Agnes Nilsen Nome Kasserer: Vidar Skaaland Sekretær: Tove Bakke Pedersen Styremedlem: Anne Falch Skaran Styremedlem: Åslaug Grøvlen- utgikk november 2015 Styremedlem: Nancy Johannesen- nytt styremedlem fra november 2015 Kormedlem: (Repr. fra Benedictus) Thea Bakke Pedersen Kormedlem: (Repr. fra Benedictus) Christine Krumm Kormedlem: (Repr. fra Vokalensemblet) Linn Iren Tønnesen Dirigenter: Bjørn G. Odden Elsebeth Lüthcherath Styret har avholdt 7 styremøter i denne perioden. Ved årets utgang var det 23 sangere i Jentekoret Benedictus. Vokalensemblet er et kor for jenter fra 19 år og oppover. Det er for tiden et prosjektkor, med øvelser som settes opp til hver opptreden. Viktige aktiviteter i beretningsåret: Gudstjenester: Våren: Koret sang på Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon i Vågsbygd kirke i januar. Maria budskapsdag sang koret på gudstjenesten i Vågsbygd kirke. I april deltok koret på gudstjeneste i Domkirken. Høsten: I oktober sang koret på konfirmantgudstjeneste i Vågsbygd kirke. Koret sang på julegudstjenesten i Vågsbygd kirke. Konserter og andre opptredener: Våren: Jentekoret deltok på en sangkveld i Vågsbygd kirke i januar. I juni hadde jentekoret sin årlige sommerkonsert i Vågsbygd kirke. Høsten: Jentekoret opptrådde på formannskapets juleavslutning på Myren gård. I desember avholdt Benedictus sin egen julekonsert. Sylfest Lomheim oversatte deler av Benjamin Brittens «A Sermony of Carols» som ble resitert under konserten. Harpist Johanna Nousiainen deltok. Sosiale arrangementer: Pizzakveld i juni hos Bjørn G Odden. Foreldrekveld i september med minikonsert og bilder fra Gdansk. Julegrøt på siste øvelse i desember. Turer: Øvelseshelg på Solhøgda i februar. Stortur til Gdansk i juni. Det var 21 korjenter og 6 voksenledere som reiste. Det var en spennende og morsom opplevelse. Koret fikk se en utrolig forestilling av verdens beste sirkus: Cirque de Soleil. Vi dro på himmel og hav tur- tårnklatring i Mariakirken, pariserhjul og båttur til Westerplatte. Dagstur til Sopot med bading i regnvær. Jentene sang på gudstjeneste i St. Maria-kirken og St. Brigida-kirken. Øvelseshelg til Hjørring i oktober.

19 Økonomi: Økonomien til koret er stabil og god. I 2015 hadde korets drift kr i utgifter og kr i inntekter. Det største utgiftspostene i 2015 var turen til Gdansk samt engasjementet av meddirigent. Overskuddet ble på kr Koret har i 2015 hatt gleden av gode bingoinntekter gjennom Quick Bingo og mottok i 2015 i overkant av kroner i bingoinntekter. Ved utgangen av 2014 hadde koret en egenkapital på kr til disposisjon. Denne er ved utgangen av 2015 økt til kr , hvor av kr er øremerket kapper. Styrets kasserer har det operative ansvaret for økonomistyringen, mens selve regnskapet føres av menigheten. Korets regnskap inngår som en del av menighetens regnskap og revideres av kommunerevisjon i løpet av våren Utsikter og planer for årene som kommer: I mai reiser jentene på korfestivalen Nordbusang i Holstebro i Danmark. Det planlegges ny stortur i Det settes ned en egen turkomite som i samarbeid med styret og dirigentene jobber videre med dette. Koret har en utfordring når det gjelder rekruttering, dette må det arbeides mye med i tiden fremover. Kristiansand Styret i Jentekoret Benedictus

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERKNADER 22. 30. 31. 1. Tur til gammel skolen på Spongdal 3. 2. KASPER 6 ÅR MAT smøremåltid matpakke tursekk smøremåltid varmmat 23. 6. Tur i nærområdet 7. 8.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014.

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk. MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I mai skjedde det mye her i barnehagen. Kolibri Cafe ble

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Høsten 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Høsten 2014. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Høsten 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Månedsbrev for Januar 2015:

Månedsbrev for Januar 2015: Månedsbrev for Januar 2015: Vi ønsker dere alle et godt nytt år! TILBAKEBLIKK PÅ DESEMBER 2014: Vi hadde en fin adventstid fylt med glede, undring og store forventninger til de ulike aktivitetene og alt

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden februar 2014.

Arbeidsplan for Askeladden februar 2014. Arbeidsplan for Askeladden februar 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3 Kulturskole 4 år kl 10:35 4 5 Samling: Anne Grethe 6 Samling: Anne Grethe 7 Turdag: kl 10:00 Felles med Tyrihans Vi feirer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Månedsbrev for desember

Månedsbrev for desember Månedsbrev for desember Da var november over, og årets kanskje kjekkeste måned er i gang! I november har vi laget julegaver, begynt med andre juleforberedelser og øvd på «Santa Lucia». I tillegg til å

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

2. EVALUERING AV FORRIGE PERIODE

2. EVALUERING AV FORRIGE PERIODE ÅS KOMMUNE 1. INNLEDNING Nå er vi 26 barn på avdeling Grana: 18 gutter og 8 jenter. Det er en flott gjeng! Vi er ferdig med tilvenning av de nye barna og alle ser ut til å trives veldig godt. Både barn

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET MARS 2014 Enda en måned er over og vi har hatt en litt annerledes måned inne på Skjoldet. Den 17 mars fikk vi en ny medarbeider inne hos oss, Mike. Han jobber hos oss mandager,

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2013 Hei alle sammen Denne måneden har flydd fordi, og her på Sverdet har vi hatt en fin tid med mange gode opplevelser sammen. Det har begynt en ny jente hos oss,

Detaljer

Periodeplan gul, desember 2015 og januar 2016. Periodeplan Gul, desember 2015 og januar 2016.

Periodeplan gul, desember 2015 og januar 2016. Periodeplan Gul, desember 2015 og januar 2016. Periodeplan Gul, desember 2015 og januar 2016. Siden sist: Oktober er solidaritetsmåned og i vår solidaritets-plan står det at «Solidaritetsarbeid og bærekraftig utvikling er en viktig del av Sentrum barnehagers

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

Grønnposten NOVEMBER 2015

Grønnposten NOVEMBER 2015 Grønnposten NOVEMBER 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: De nye barna har blitt trygge og tør å by på seg selv og vise hvem de er. De etablerte barna har blitt «store»; de kan leke og er forbilder. Vi har mange

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette juli 2015

Arbeidsplan for Rødhette juli 2015 Arbeidsplan for Rødhette juli 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/7 2/7 3/7 Pølser med tilbehør Aktiviteter ute/inne 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 Pannekaker 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 20/7 21/7 22/7 23/7

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer