Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder"

Transkript

1 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.: KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Bøgwald, leder Malin Stokkeland, nestleder Svein Arne Jerstad, medlem Ronny Røiseland, medlem Åse Tønnessen Sæbø, medlem Gunn Anita Dugan, 1. varamedlem (møter bare etter nærmere innkalling) Kåre Svindland, 2. varamedlem (møter bare etter nærmere innkalling) Monica Homme Nilsen, 3. varamedlem (møter bare etter nærmere innkalling) INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tid: Torsdag 15. mars 2012 kl Sted: Møterom Feda (2. etasje) SAKSLISTE: Sak 06/12 Godkjenning av møtebok Sak 07/12 Taushetsplikt for folkevalgte Referatsaker: Rapport fra Skatteoppkreveren Kontrollrapport fra Skatteetaten Invitasjon til repskapsmøte i IKAVA Fast post: Orientering fra revisor Eventuelt Kvinesdal, 7. mars 2012 Svein Bøgwald Leder Kjell Ivar Hommen Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral Ansatte: Daglig leder Kjell Ivar Hommen Telefon: Mobiltelefon: E-post: Saksbehandler Willy Gill Telefon Mobiltelefon E-post:

2 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Utvalgssekretær Kopi sendt elektronisk til: Ordfører Rådmann Revisor Avisen Agder Eventuelle forfall bes meldt til Kjell Ivar Hommen, tlf

3 Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 07/12 Møtedato: Saksbehandler: kih SAK 07/12 TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE Vedlegg: Notat Taushetsplikt for folkevalgte Forslag til taushetserklæring Bakgrunn for saken: Ordfører Odd Omland orienterte i møte den 30. januar 2012 om en sak han ønsket at kontrollutvalget skulle se nærmere på, og kontrollutvalget ba sekretær utarbeide et notat om de forhold som ordfører ønsket å få innspill fra kontrollutvalget på. Spørsmålet var hva det innebærer å ha taushetsplikt, og hvordan kommunen håndterer eventuelle brudd på taushetsplikten for folkevalgte. I det fremlagte notatet er det gjort en gjennomgang av disse forholdene: Hva innebærer det å ha taushetsplikt Lovbestemt taushetsplikt Konsekvenser av brudd på taushetsplikt Saksbehandler anbefaler at det overfor folkevalgte settes fokus på hva det betyr å ha taushetsplikt og hvilke konsekvenser det kan få om taushetsplikten brytes. Taushetsplikten for folkevalgte følger av forvaltningsloven eller annen relevant lovbestemmelse. I forvaltningsloven gjelder taushetsplikten noens personlige forhold, eller tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår... Med uttrykket noens personlige forhold menes at det må dreie seg om forhold som er vanlig å ønske å holde for seg selv. Alle slags forhold av denne art, også økonomiske, omfattes av uttrykket. Som eksempel kan nevnes opplysninger om en person har fysiske eller psykiske problemer, sykdom eller handikap av en eller annen art, om han mottar sosialhjelp eller en trygd som ikke alle får etc. Formålet med taushetspliktsregelen om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifteller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår, er at private foretak som blir pålagt å gi sensitive opplysninger om forretningsdriften til forvaltningen skal ha en trygghet for at slike opplysninger ikke kommer på avveier og kan utnyttes av andre. Brudd på taushetsplikt kan straffes etter straffeloven. Den mest alminnelige strafferegelen finnes i straffelovens 121, hvor strafferammen normalt er fengsel inntil 6 måneder. Det betyr at brudd på taushetsplikt anmeldes og etterforskes av politiet.

4 Det vises til vedlagte notat og forslag til taushetserklæring. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget vil anbefale at kommunestyret vurderer følgende tiltak: 1. Gi god informasjon om taushetsplikt for folkevalgte til styrer, råd og utvalg i kommunen i begynnelsen av hver valgperiode og når det er saker som skal behandles i lukket møte. 2. Innarbeide punkt omkring taushetsplikt i kommunens etiske retningslinjer. 3. Alle folkevalgte undertegner taushetserklæring hvor de bekrefter at de er kjent med bestemmelsene om taushetsplikt og at de vil overholde disse bestemmelsene.

5 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder NOTAT TIL KONTROLLUTVALGET TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE

6 Innledning I den senere tid har enkelte spørsmål omkring taushetsplikt for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner skapt usikkerhet. Et sent ralt spørsmål har vært om de folkevalgte, på samme måte som de kommunalt ansatte, kan pålegges taushetsplikt gjennom lokale inst rukser. Reglene om taushetsplikt er ganske kompliserte. For det første er de spredd over flere lover. De generelle regler om taushetsplikt som gjelder for alle som er tilsatt i offentlig tjeneste, eller har offentlige tillitsverv i kommunale organ finner vi i Forvaltningsloven. O gså de folkevalgte omfattes her. Disse reglene er supplert av særregler i andre lover, spesielt når det gjelder taushetsplikt for helsepersonell. For det andre kan taushetsplikt ha grunnlag i annet enn lovbestemmelser. De kan følge av forskrift gitt med hjemmel i lov, eller være gitt som forvaltningsintern instruks. Hva innebærer det å ha taushetsplikt Utgangspunktet er at man kan ytre seg fritt i N orge. En ytring skal verken sensureres i forkant eller møtes med sanksjoner i etterkant. Ytringsfriheten er forankret i Grunnloven. Enkelte ganger må allikevel hensynet til det frie ord vike til fordel for vern av interesser som i det konkrete tilfelle veier tyngre. Reglene om taushetsplikt utgjør de viktigste og mest absolutte begrensninger av ytringsfriheten. Den som pålegges taushetsplikt, under straffeansvar, fratas retten til å ytre seg fritt om de aktuelle spørsmålene. Hovedregelen er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige, jfr. offentlighetslovens 2. Et unntak er at dersom et dokument inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt med hjemmel i lov, er denne delen ikke offentlig. Det må understrekes at dette kun gjelder taushetsbelagte opplysninger. Dokumentet for øvrig er offentlig, om ikke disse delene alene gir et åpenbart misvisende bilde av innholdet. O ffentlighetsprinsippet kommer også til uttrykk i kommunelovens regler for møteoffentlighet. Hovedregelen i kommuneloven 31 er: M øter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører Lukking av møte krever hjemmel på samme måte som dokumentoffentlighet. Uten slik hjemmel skal møte holdes for åpne dører. I tilfeller hvor et kommunalt folkevalgt organ behandler opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt skal denne delen av møtet gå for lukkede dører. Kommunelovens 31 nr. 3 til 5 åpner for at møter kan lukkes i enkelte andre sit uasjoner. Her må visse rettslige vilkår være oppfylt for at lukkingen skal være lovlig. A t et møte går for lukkede dører medfører ikke i seg selv at folkevalgte får taushetsplikt om det som fremkommer på møtet. De folkevalgtes taushetsplikt vil følge av forvaltningsloven eller annen relevant lovbestemmelse. I tilfeller hvor dørene lukkes fordi taushetsbelagte opplysninger vil fremkomme i møtet, er det bare disse den folkevalgte 2

7 har taushetsplikt om. I den grad det fremkommer opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt på et slikt møte, har den folkevalgte ikke taushetsplikt om disse. Lovbestemt taushetsplikt Med lovbestemt taushetsplikt menes at taushetsplikten kan utledes av en lov. M ed lov menes enten en lov vedtatt av Stortinget eller en forskrift gitt med hjemmel i lov. Taushetsplikten er en personlig plikt for den enkelte folkevalgte, og det er derfor også den enkelte som må ta stilling til om en opplysning man får kjennskap til er underlagt taushetsplikt eller kan videreformidles. Forvaltningslovens 13 lyder: 1. Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med arbeidet eller tjenesten får vite om: 2. Noens personlige forhold, eller tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår Med uttrykket noens personlige forhold menes at det må dreie seg om forhold som er vanlig å ønske å holde for seg selv. A lle slags forhold av denne art, også økonomiske, omfattes av uttrykket. Som eksempel kan nevnes opplysninger om at en person har fysiske eller psykiske problemer, sykdom eller handikap av en eller annen art, om han mottar sosialhjelp eller en trygd som ikke alle får, etc. Hvorvidt det forhold at en person har vært straffet er underlagt taushetsplikt, byr på en viss tvil. Forhold som er allment kjent, eller som det vanligvis anses helt kurant å gi opplysning om, anses derimot ikke som personlige. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. I noen sammenhenger kan man lovlig gi fra seg ellers taushetsbelagt materiale. Begrunnelsen for taushetsplikt er hensynet til vern av dem som opplysningene gjelder. I de tilfeller hvor de som har krav på taushet samtykker til spredning, kan opplysninger frigis i den grad og på den måten som samtykket angir, jfr. forvaltningslovens 13 a nr. 1. Taushetsplikt gjelder heller ikke overfor sakens parter eller deres representanter, jfr. forvaltningslovens 13 b nr. 1. De folkevalgte har ikke noen opplysningsplikt overfor partene i en sak. Vanligvis vil oversendelse av dokumenter til sakens parter gjøres av saksbehandler for å sikre en 3

8 koordinert utsending av dokumenter og opplysninger. Det mest naturlige er at folkevalgte ikke selv gir opplysninger direkte til partene. Taushetsplikten som er lovpålagt, gjelder bare det man i forbindelse med vervet som folkevalgt får kunnskap om. Det kan være opplysninger som fremkommer på et møte, eller inngår i dokumenter som sendes ut, eller på annen måte distribueres til de folkevalgte. I slike tilfeller er det en direkte sammenheng mellom vervet og informasjonstilgangen. Også dersom man blir kontaktet privat og de gitte opplysningene har sammenheng med det vervet man har, har man taushetsplikt. For opplysninger som en folkevalgt kommer over som privatperson har han/ hun ikke t aushetsplikt. Grensegangen her kan være vanskelig, men som en rettesnor kan man si at: Dersom man kontaktes, og ellers får taushetsbelagt materiale presentert fra private, har man taushetsplikt i den grad det er klart at opplysningene ble gitt nettopp fordi man er folkevalgt. Tjenestemessig taushetsplikt etablert gjennom instrukser Etter staffelovens 121 er det straffbart å krenke taushetsplikt som følge av lovbestemmelse. O gså den som krenker taushetsplikt som følge av gyldig instruks kan straffedømmes. For at en instruks skal være gyldig må den ikke være i strid med lov, fordi loven har høyest rang. Det er derfor ikke adgang til å pålegge taushetsplikt om opplysninger som er offentlige etter offentlighetsloven. To grunnvilkår må begge være oppfylt for at en instruks skal være gyldig: Instruksjonsmyndighet gjelder bare i forhold til underordnede. Den alminnelige instruksjons- og organisasjonsmyndigheten er for kommuner forankret i kommunelovens 6. Her understrekes at kommunestyret er øverste organ og gir en kompetanse til å instruere underordnet organ. I tillegg gir kommuneloven ut t rykk for administ rasjonssjefens rolle som den øverst e leder av administrasjonen. A dministrasjonssjefen kan dermed instruere underordnede tjenestemenn. Mens de kommunalt ansatte tjenestemenn klart står i et underordningsforhold, er det ikke slik for de folkevalgte. De folkevalgtes rolle og funksjon i lokaldemokratiet, gjør det kunstig å betrakte disse som underordnet de organer de er medlemmer av. Konklusjonen er at folkevalgte ikke kan instrueres til taushet. Det er bare i tilfeller hvor tausheten følger av lov, at de folkevalgte strafferettslig sett er bundet. Det er ikke hjemmel for at kommunestyret kan gi de folkevalgte en bindende instruks om taushetsplikt. Kommunestyret kan allikevel i reglement for kommunestyret gi regler om irettesettelser, advarsler mv. overfor folkevalgte som bryter taushetspliktreglene, men slike reaksjoner har ikke i seg selv rettslig betydning. 4

9 Konsekvenser av brudd på taushetsplikt Brudd på taushetsplikt kan få flere konsekvenser. Den mest aktuelle formen for reaksjon ved brudd på lovbestemt tjenestemessig taushetsplikt er straff. Den mest alminnelige strafferegelen finnes i straffeloven 121. Her er strafferammen normalt fengsel inntil 6 måneder. Etter 121 er det et vilkår at bruddet på taushetsplikten skjer forsettelig eller grovt uaktsomt. Det er politiet/ påtalemyndighet som etterforsker / tar ut tiltale i straffesaker. I straffeloven 29 nr. en er det hjemmel for å fradømme retten til å inneha offentlig verv. Man kan ikke fradømmes vervet som egen sak, men dette er en form for rettighetstap som kommer som en reaksjon på en straffbar handling. Hvis en folkevalgt ikke viser vilje til å respektere taushetsplikten, kan det være nødvendig for å hindre fortsatt informasjonsspredning. Rettighetstap skal idømmes av domstolene. Etter kommunelovens 15 nr. 3 kan allikevel kommunestyret selv suspendere folkevalgte, bl.a. når det er reist tiltale eller utferdiget siktelse mot en folkevalgt for brudd på reglene om taushetsplikt. Ulovlig spredning av taushetsbelagte opplysninger kan også medføre erstatningsansvar. Vurdering/Anbefalinger Ut fra de forhold som er drøftet i dette notatet, synes det klargjort at folkevalgte ikke kan instrueres til taushet om forhold som de får kjennskap til i lukkede møter, dersom forholdet ikke rammes av bestemmelser om t aushet splikt i forvaltningsloven eller andre lover og forskrifter hjemlet i lov. En vil oppfordre kommunens politiske ledelse til å sette fokus på de forhold som dette notatet omhandler for folkevalgte organer, slik at en unngår misforståelser om hva som rammes av bestemmelser om taushetsplikt i forvaltningsloven. Dette kan gjøres i flere sammenhenger: I forbindelse med folkevalgtopplæringen i kommunen Som eget tema i kommunestyret og i andre politiske utvalg Informasjon om taushetsplikten når en sak/ opplysninger skal behandles i lukket møte Omtale taushetsplikt i kommunens etiske retningslinjer Innhente taushetserklæring fra folkevalgte hvor gjeldene bestemmelser gjøres kjent (forslag til taushetserklæring vedlegges) Kvinesdal, mars 2012 Kjell Ivar Hommen 5

10 Kilder: o o o o o o o o Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (O ffentleglova) Straffeloven Forvaltningsloven i kommunene V eiledning og kommentarer (Grimstad og Halvorsen) Forvaltningsrett (Eckhoff/ Smith) Kontrollutvalgsboken (KRD) H-2112 Kommunal- og regionaldepartementet 6

11 T A U S H E T S P L I K T Undertegnede er kjent med forvaltningsloven, offentlighetsloven og andre lover som har bestemmelser om taushetsregler. 13 i Forvaltningsloven: Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1. noens personlige forhold, 2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det ville være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. 13 i Offentlighetsloven: Opplysninger som er underlagde teieplikt i lov eller medhald av lov, er unnatekne frå innsyn. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. Straffelovens 121: Den som forsettelig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.. T A U S H E T S E R K L Æ R I N G Undertegnede, som folkevalgt i Kvinesdal kommune, har lest gjennom ovenstående bestemmelser og bekrefter herved at jeg vil overholde lover og forskrifters bestemmelser om taushetsplikt. Jeg er innforstått med at denne taushetsplikten også gjelder etter at min funksjonstid som folkevalgt er utløpt. Sted Dato Underskrift 7

12 1 Årsrapport for 2011 Skatteoppkreveren i Kvinesdal kommune Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Kvinesdal

13 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet Skatteoppkreverkontoret Ressurser Organisering Ressurser og kompetanse Internkontroll Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Skatteutvalg Skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Margin Margin for inntektsåret Kommentarer til marginavsetningen Innfordring av krav Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser Restanser eldre år Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Omtale av spesielle forhold Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Særnamskompetanse Arbeidsgiverkontroll Organisering av arbeidsgiverkontrollen Planlagte og gjennomførte kontroller Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktører Gjennomførte informasjonstiltak Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Kvinesdal

14 3 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 1,4 til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 100 % Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk 1,4 Skatteregnskap 0,4 25% Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,6 43% Arbeidsgiverkontroll 0,3 20% Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,1 5 % og regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg 2 % Administrasjon 5 % (Andel fordelt skal være 100 %) Sum 1,4 100 % Organisering Skatteoppkreveravdelingen i Kvinesdal er lagt under avdeling Støtte, der inngår også avdelingene post/arkiv, lønn/personal, regnskap og IT. Det er totalt 22 ansatte med felles enhetsleder Ressurser og kompetanse På skatteoppkreverkontoret har vi i dag 1,4 årsverk, dette er med innleid hjelp til arbeidsgiverkontrollene. Skatteoppkrever vurderer kontorets kompetanse som meget bra og tilstrekkelig for å utføre oppgavene på skatteregnskap, innfordring og arbeidsgiverkontroll. Skatteregnskap. Her er vi to personer som har en daglig arbeidsfordeling, 3. person godkjenner i bank. Innfordring. Her jobber skatteoppkrever daglig med innfordring. Skatteoppkrever har det meste av innfordring. Skatteoppkrever holder utleggsforretninger. Arbeidsgiverkontroll. På grunn av ressursmangel har vi kjøpt denne tjenesten av ekstern revisor men konsulent på skatt har vært med på de fleste kontrollende. Tiltak som kommunen kan gjøre når situasjonen ikke er tilfredsstillende: Jobbe for et samarbeid på skatteområdet i Listerregionen som består av seks kommuner (Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Hægebostad.) Flere andre kommuner har vist interesse. Prosjektet om en felles arbeidsgiverkontrollenhet er vedtatt i Lister rådet og nå er det opp til hvert enkelt kommunestyre. Alle skatteoppkreverne i Lister gikk inn for forpliktende samarbeid. Nyansatt vil gjennomføre kurs og kompetanseheving. Videre opplæring i Sofie er fremdeles veldig viktig/nyttig for å oppretthold og utvide kompetansen. Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Kvinesdal

15 4 Skatteoppkrever har gjennomført modul1regnskapsstudie i skatteløftet, det gikk i Drammen og var 10 studiepoeng. Skal ta studie: tvangsrealisering i Bergen i regi av skatteetaten gjennom UIA. Skatteoppkrever har mange henvendelser fra skatteytere som egentlig skulle vært til Skatt Sør fastsetting, dette er en ekstra oppgave, spesielt når nye skattekort sendes ut og når forskuddskatten har forfall (4 ganger i året) 1.2 Internkontroll Skatteoppkrever har interne rutiner iht. skatteoppkreverinstruksen 2-2. SKO har også utarbeidet interne rutiner på de områder som RK har anmodet om og disse er også sendt RK. Det er utarbeidet virksomhetsplan. 1.3 Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Årsregnskap for Kvinesdal Kommune for Likvider Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat -5-4 Sum Arbeidsgiveravgift Kildeskatt Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter Innfordring Sum Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt 1-2 Videresending plassering mellom kommuner Sum Sum totalt 0 0 Total skatteinngang er øket med kr Dette utgjør en økning på 6,2 % i forhold til 2010.Fordelt til kommunen har gått ned, men grunnen til dette er at skatteøre til kommunen er blitt redusert fra 12,8% til 11,3%. Dette vil bli jevnet ut ved større tilskudd i rammeavtalen. Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Kvinesdal

16 1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret endring arbeidsgiveravgift 0 0 etterskuddspliktige ( ) ( ) ( ) forskuddspliktige ( ) ( ) renter & gebyr (18 214) ( ) sum ( ) ( ) Budsjettert og fordelt skatt de fire siste år: År Revidert budsjett Fordelt skatt/regnskap % endring iht. budsjett % endring iht. skatteinngang forrige år ,3 % - 2,2 % ,6 % 5,2 % ,3 % 9,8 % ,8 % -0,7 % ,5 % -9,6 % Kommunens andel av skatteinngangen for 2011 er kr ,-. Fordelt på personlig skatt kr og naturressursskatt kr Renter og gebyr utgjør en inntekt på kr ,-. Det er en nedgang i skatteinngang til kommunen på kr ,- dette utgjør 9,6%. 1.4 Skatteutvalg Fra 2009 er skatteutvalget omorganisert. Det er et utvalg på regionalt nivå for følgende fylker: Vest- Agder, Aust Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. Det er ikke sendt over noen saker til skatteutvalget i Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Skatteoppkreveren i Kvinesdal kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2011 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet, kun pålegg som omfatter innfordringen. Alle kravene er tatt til etterretning og fulgt opp. Årsregnskapet for 2011 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Margin Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Kvinesdal

17 Margin for inntektsåret 2010 Beskrivelse Innestående margin for inntektsår 2010, pr ,- Beløp For mye avsatt margin for inntektsår 2010 For lite avsatt margin for inntektsår ,- Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 12 %. Gyldig fra: Kommentarer til marginavsetningen Marginavsetning for inntektsåret 2011, pr kr ,- Gjeldende prosentsats: 12% Marginavsetningen for 2011 regnes som tilfredstillende, den vil ikke søkes om å bli endret i Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser og berostilte krav Skatteart Restanse Herav berostilt restanse Restanse Herav berostilt restanse Endring i restanse Endring i berostilt restanse Reduksjon (-) Reduksjon (-) Økning (+) Økning (+) Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt person Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum restanse diverse krav Diverse krav Sum restanse pr. skatteart Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Kvinesdal

18 inkl. diverse krav Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser De totale restansene har blitt redusert fra 2010 til 2011 med kr , det utgjør 7% Reduksjonen er at vi i 2010 hadde mange konkursbo. Det er i 2011 gjennomført Debitor tilpasset innkreving (DTI) etter skattedirektoratets innfordringsløp. Og det har nok hatt en god effekt på utliknet restskatt person. Flere har betalt større beløp når de ikke har kunne få betalingsavtaler. Det er gjennomført 48 utleggforretninger, og vært med på begjæring av konkurs i samarbeid med Skatt Sør (MVA) Det har vært en del konkurser fra tidligere som er blitt avsluttet og firma som har aviklet, dette har resultert i at det er avskrevet en del krav. Sum avskrivning i 2011 kr ,- Sum Ettergivelse i 2010 kr ,- Sum Nedsettelse av pensjonsgivende inntekt kr ,- Sum totalt kr ,- Utlignet skatt: Det har vært en liten økning i utlignet skatt for personlige skatteytere i 2010 Utlignet skatt i inntektsåret 2010 for personlige skatteytere var kr 344,8 mill, Utlignet skatt i inntektsåret 2009 for personlige skatteytere var kr 341,0 mill. Antall personlige skatteytere i inntektsårer 2010 var 4517 Antall personlige skatteytere i inntektsåret 2009 var Arbeidsgiveravgift: Inntekt til staten gjennom arbeidsgiveravgiften er i 2011 øket med kr ,-. Arbeidsgiveravgift for 2011 kr ,- restanse pr var kr ,- Arbeidsgiveravgift for 2010 kr ,- restanse pr var kr ,- Økningen av restansen skyldes at der er noen store firma som har restanser. Forskuddstrekk: Forskuddstrekk for personlige er øket i 2011 med kr ,- Forskuddstrekk for 2011 kr ,- restanse pr var kr ,- Forskuddstrekk for 2010 kr ,- restanse pr var kr ,- Reduksjon av restansen er at Skatteoppkreverkontoret har gjennomført en streng innkreving, og vært raskt ute med å sikre krav gjennom utleggsforretninger Restskatt person: Restansen på restskatt person er pr kr ,-, dette er en økning på nesten kr ,- fra Økningene skyldes at det er endring av likning i slutten av året og at noen har fått feil utlignet skatt som ved endring vil redusere restansen. Det er 15 stk enkeltpersoner som skylder nesten 7,7 millioner. Alle har restanser over kr ,-. De fleste er skjønnslignet og selvstendig næringsdrivende. Restskatt upersonlig: Det er utlignet skatt upersonlig skatteytere med kr av dette utgjør kr ,- naturressurskatt, som er en inntekt til kommunen. Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Kvinesdal

19 Restansen pr utgjør kr ,-. Dette er en reduksjon på kr fra og utgjør 66% Restanser eldre år Inntektsår Sum restanse (debet) Herav skatteart Restskatt person XX Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år Kommentarer til restanser for eldre år: Antall krav som var foreldet pr : 10 stk Samlet beløp på krav som var foreldet pr : kr ,- Storparten av disse kravene er utenlandske statsborgere med ukjent adresse. Kommentarer til restanseoppfølgingen for eldre år: Kontoret har gjennomgått rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Innbetalt skatt/avgift av sum skatt siste år, fordelt på skatte/avgiftsart resultat pr Resultatkrav Kommentar til avik Innbetalt restskatt av sum krav til innfordring, inntektsår ,22 % - Innbetalt Restskatt personlige inntektsår ,4 % 93 % Forskuddstrekk inntektsåret % 99,9 % Forskudd for personlige skatteytere inntektsåret ,4 % 98,6 % Resultatet er ikke oppnådd, dette fordi det er 2 endringsavregninger på over kr som er feil. Uten de ville resultatet verdt oppnådd. Kravet er satt for høyt, flere skatteytere er utskrevet med alt for høy forskuddskatt Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Kvinesdal

20 Arbeidsgiveravgift inntektsåret ,9% 99,7 % Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat Kontoret bruker tvangstiltak som påleggstrekk, motregning, utleggforretninger og konkursbegjæringer aktivt i innfordringsarbeidet. Skatteregnskapet Sofie er tilrettelagt for en tettere og raskere oppfølging av skattytere. Vi er raskere ute med å begjære utlegg for å sikre krav, men det viser seg at det er også et godt pressmiddel for raskere oppgjør. Rapporten på utførte aktiviteter viser at det er jobbet mye med innfordringen, dette på tross av at det ikke alltid vises igjen på restansene. Det er avholdt 50 utleggsforretninger i 2011, inngått 2 betalingsavtaler for inntektsåret Det er begjært konkurser sammen Skatt Sør Innkreving (MVA) i Innbetalt restskatt person i 2011 for inntektsåret 2010 viser at det er færre personer i Kvinesdal som betaler skatten sin i tide enn resten av sammenlignbare kommuner i Lister regionen. Dette gjenspeiler seg også på resultatene. Kvinesdal er senere med å oppnå resultatkravene Omtale av spesielle forhold Vi har en del store og gamle skatterestanser som er veldig vanskelige å innfordre. Noen av disse skyldes skjønnligninger og/eller tidligere konkurser. Mange av disse kravene er særdeles vanskelig å innfordre, nesten umulige. Mange av de gamle restansene er skatteytere som er utvandret. Det er flere store endringssaker gjennomført i 2011, noen over flere år. For inntektsåret 2010 var det mange utenlandske leiearbeidere i kommunen, mange av de er reist hjem og etterlater seg restskatt, de er umulige å oppdrive og kravene er for små til å kunne søke bistand i hjemlandet. Kravene er på nesten kr ,- til sammen. Noe som utgjør 0,7 % av utlignet restskatt Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen Skatteregnskapet Sofie har gitt oss bedre muligheter for oppfølging og innfordring, men det krever mye ressurser å sette seg inn i alle registreringer og lære seg å utnytte systemet fullt ut. Den nye Debitortilpasset innkreving (DTI) er et bra tiltak for effektivisering. Det er positivt at skatt sør avholder kurs/informasjonsdager også i 2012, dette er noe kontoret vil prioritere. 3.3 Særnamskompetanse Skatteoppkrever har særnamskomptanse, og avholder utleggsforretninger. Vi ser det som en stor fordel å ha kompetansen, ikke minst fordi da kan vi komme mye rasker på banen, både med hensyn til utleggsobjekter og mulighet for innbetalinger. 4. Arbeidsgiverkontroll 4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen Kontoret deltar ikke i interkommunal samarbeidsordning i 2011, men har kjøpt tjenesten fra ekstern revisor (tidligere ansatt på fylkesskattekontoret). Kontrollplanen er utarbeidet i samarbeid med kontroll og rettsanvendelse v/skatt Sør. Listerrådet har startet et prosjekt i Listerkommunene om samarbeid på skatt innfordring arbeidsgiverkontroll. Arbeidsgruppa har fått følgende mandat (SKO i Listerkommunene): Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Kvinesdal

21 10 Styrke fagligheten Minske sårbarheten Øke effektiviteten Alle skatteoppkreverne i Lister og Listerrådet har gått inn for et samarbeid om felles arbeidsgiverkontrollenhet, det gjenstår bare at hver enkelt kommune å behandle det i kommunestyre. Alle skatteoppkrevere i Lister har også vedtatt å ha et forpliktende samarbeid på skatteområdet. 4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller Antall planlagte kontroller for 2011: 13 Som utgjør: 5,3 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller 2011: 13 Som utgjør: 5,3 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i 2010: Resultater fra arbeidsgiverkontrollen Av de 13 kontrollene som ble avholdt ble det avdekket beløp i 4 av kontrollene. 3 av avdekkingskontrollene ble oppgjort ved egenretting og utgjorde kr ,-. 1 er visersendt skatt Sør for fastsetting, kr ,- 4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen Arbeidsgiverkontrollene for 2011 er i samsvar med retningslinjene gitt av skattedirektoratet, rapportene er ikke av tilfredsstillende kvalitet. Vi har innfridd kravet på antall rapporter 5,3 % av 5 % ), men ikke innfridd kravet på antall lønnsmottakere( 3,6 % av 5 %) som er kontrollert. Kravet om 50 % avdekking er ikke innfridd. Grunnen til at ikke arbeidsgiverkontroll funksjonen ikke er prioritert i 2011 er at det arbeides med en felles arbeidsgiverkontrollenhet for alle Listerkommunene. 4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører Det er ikke gjennomført noen kontroller i samarbeid med skattekontoret. Kvinesdal har ikke deltatt i noen felleaksjoner. 4.6 Gjennomførte informasjonstiltak Behovet for informasjon melder seg ikke minst ved årsoppgjøret og levering av LTO. Det er helst de små arbeidsgiverne som kun leverer 1 gang i året som trenger hjelp/veiledning til utfylling av oppgavene. Kontoret har vært behjelpelige ved utfylling av Lønns-trekkoppgaver, terminoppgaver og årsoppgaver. SKD planlegger en felles informasjonsbrosjyre som skal sendes ut av alle landets skatteoppkrevere til nye arbeidsgivere. Vi har fremdeles ikke fått denne, men alternativet er å lage en felles brosjyre for Listerkommunene å sende ut denne. Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Kvinesdal

22 11 Sted/dato: Skatteoppkreverens signatur Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren. Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Kvinesdal

23 oskatteetate Saksbe ha nd [er Etse Laita Sæterdal Deres dato Vår dato Telefon Deres referanse Vår referanse 201.2/13880 Kommunestyret i Kvinesdal kommune Nesgata KVINESDAL Ko ntrollrapp o rt 2011, vedrø rende s katteopp kreverfunksj o n en i Kvinesdal kommune 1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven $ 2-8, som utfflles av " Instrul<s for skatteoppl{revere", fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å ye veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfu nksj onen. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skøttekontorenes kontroll av skntteopplcreverne" av l. februar Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: o Intern kontroll o Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet o Skatte- og avgiftsinnkreving o Arbeidsgiverkontroll fuksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfirnksj onen. Postadresse Besøksad resse Postboks 2412 Se no 3104 Tønsberg 0rg. nrl For elektronisk he nvendetse se www. skatteetaten. no Sentralbord TeLefaks

24 Side 2 av 4 2. Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse 2. I Inn krevingsresultater Vi har gjeruromgått innkrevingsresultatene per for skatteoppkreverkontoret i Kvinesdal kommune. Resultaten tatene vrser føl Totalt innbefalti MNOIC Innbetalt av srm lsav ( Y$: Resrhatkmv[ %o): Innbetdt ry srrnkravf 7o) forrige ån Innbetdt æ swn krav(i 7o) rcgiorrcn: Reshkatt penonl iee skatmerc 2009: 9.% 88,45* q3,00 9t Arbeidsgiveravgft il10: ez10 99,88 99"10 9,57 99,70 Fonlnd*skatt ærsonliee slcattlter 2010: 25,92 %,39* 98,ffi 96, Fbrsktd&trckk2010: 188,43 9.% 9,X) 9,% 99,90 *Skatteoppkrever opplyser i sin resultatrapportering per atårsaken til manglende måloppnåelse skyldes to større endringsligninger. 2.2 Arb eidsgiverkontroll Resultater for kommunen Antall arbeidssivere: viser vlser fø Antall utførte Minste Utført kontroll Utført kontroll Utført kontroll krav 5o/o: kontroller 201 l: 20ll (i o/.\: 2010 (i "/o\: 2009 (i oåt: 247 t2 t3 5,3 5,7 4,6 4,3 Utført kontroll 2011 reeion (i 7o): 2.3 Bemanning Antall arsverk (total tal tra sk rs for de tre siste årene: Antall årsverk 2011 Antall årsverk 2010 Antall årsverk ,4 1,4 1,2

25 Side 3 av 4 3. Kontroll av skatteoppkreverfunksj onen Skattekontoret har i 20ll gjennomførl stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern kontroll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll. Siste stedlige kontroll ble avholdt 8.juni 201L Skattekontoret har i 20II i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern kontroll, skatteregnskap o g arbeidsgiverkontroll. Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefaling som er gitt. Regnskapet for Kvinesdal kommune viser per 31. desember 201 I en skatte- og avgiftsinngangl til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) pålrc og utestående restanser2 på kr Skatteregnskapet er avgitt av kommunens skatteoppkrever 18. januar Resultat av utført kontroll Basert på utført kontroll mener skattekontoret følgende: o Intern kontroll Skattekontorets kontrollhandlinger har ikke avdekket vesentlige svakheter i skatteoppkrevers overordnede intern kontroll. o Regnskapsføring, rapportering og øvleggelse av skatteregnskøp Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gieldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. o Skatte- og øvgtftsinnkrevingen Basert på de kontrollene som vi har gjennomførf,har skattekontoret avdekket følgende vesentlige forhold som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk: Skatteoppkrever har fått pålegg om følge retningslinjene i Skattedirektoratets melding nr (tidligere m ) ved inngåelse av betalingsordninger. 1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

26 2012l13880 Side 4 av 4 Innkrevingsarbeidet utføres likevel i tilstrekkelig omfang.. Arbeidsgiverkontroll Basert på de kontrollene som vi har gf ennomført,hat skattekontoret avdekket følgende vesentlige forhold som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk: Skatteoppkrever har fatt pålegg om å sørge for at arbeidsgiverkontrollrapportene har en tilfredsstillende kvalitet før utsendelse. Arbeids giverkontrollen utføres likevel i tilstrekkel ig omfang. 5. Ytterligere informasjon Skattekontoret har giennom sine kontrollhandlinger i2011 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt skatteoppkrever i brev av 9. august Skatt sør har i møte på skattekontoret i Kristiansand den29. november 20Il vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav, måloppnåelse, tiltak og fremdrift. Avdeling for innkreving Skatt sør Kopi til: o Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune o Skatteoppkreveren i Kvinesdal kommune. Riksrevisjonen

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/12 Dato: 15.03.2012 kl 13.00-14.00 Sted: Møterom Feda Tilstede:

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato:22.03.2012 kl. 09.00 09.45 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer:

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer: Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Espen Mikkelsen, leiar Torleiv Mostøl Sælid, nestleiar Inger Gautland Magnhild

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 MØTEBOK Dato: 15.10.2014 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Brynjulf Aagesen, leder Evelyn Molle Honnemyr, nestleder

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/11 MØTEBOK Møtedato: 19.12.2011 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/13 Dato: 19.08.2013 kl. 09.00 09.30 Sted: Formannskapssalen MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Stad: Rådhuset, «Det lille møterommet» (ved kommunestyresalen) Utvalssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Stad: Rådhuset, «Det lille møterommet» (ved kommunestyresalen) Utvalssekretær Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland, leiar Margit Dale, nestleiar Saavi Nomeland Kent M.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Notat. Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat. Kopi : TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE.

Notat. Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat. Kopi : TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE. Notat Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/70-16 033 DRAMMEN 14.04.2008 TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE. 1. Innledning. I den pågående rettstvist mellom Unicon

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Orientering: Sekretær orienterer om kontrollutvalgets oppgaver og plikter Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 23.11.2015 kl. 09.00 10.45 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 20.02.2013 kl. 13.00-15.30 Sted: Kommunehuset, Posten MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 3. april 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - formannskapssalen. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets

Detaljer

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune

Årsrapport for 2013. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport år/dato: 17.1.2014 - Skatteoppkreveren i Alta kommune 1 Årsrapport for 2013 Skatteoppkreveren i Alta kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14. Mars 2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT

Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: 06.01.2015 ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT Vedlegg: 1. Taushetsplikt for folkevalgte, rundskriv

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 01.09.2014 kl. 09.00 09.45 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 Dato: 30.01.2012 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 21.05.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Møtedato: 22. september 2015 kl. 09.00 10.00 Sted: Kulturhuset

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 KVINESDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 03.05.2012 kl 13.00-15.30 Sted: Møterom Storekvina MØTEBOK Tilstede:

Detaljer

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune

Skatteoppkreveren i Vestnes kommune 1 Saksnr. (D6 O8 F12.2c,If 1/F,S.INILS i i :, Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Vestnes kommune Årsrapport år/dato:215/22.1.215 Skatteoppkreveren i Molde og Vestnes 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/12 Dato: 15.10.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, møterom 4. etasje

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 MØTEBOK Møtedato: 16. november 2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/16 MØTEBOK Dato: 19.09.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Rådhuset, møterom formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Varamedlemmer: Lars Arnfinn Flatelid, leder Kristin Skaiaa,

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Saksliste: SAK 04/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/14 KOMMUNEREKNESKAPEN FOR 2013, BYGLAND KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Hallvard Lauvdal, leiar Olav Lidtveit,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 11.02.2013 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Til kontrollutvalgets medlemmer

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 MØTEBOK Dato: 13.06.2016 kl. 13.00 14.20 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 08/12 Dato: 06.12.2012 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 Dato: 15.05.2013 kl. 09.00 11.45 Sted: Byggeskikksenteret MØTEBOK

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 19.02.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. Nestleder var møteleder.

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. Nestleder var møteleder. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/13 Dato: 11.12.2013 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 Dato: 14.11.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Byggeskikksenteret, 2. etasje

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor

MOSS KOMMUNE. Årsrapport for 2016 Moss kemnerkontor MOSS KOMMUNE Årsrapport for 2016 2 Innhold 1. Generelt om kemnerkontorets virksomhet... 3 1.1 Kemnerkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 4 1.1.3 Ressurser og kompetanse... 4 Skatteregnskap

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring

Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Halvårsberetning 2007 SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND Halvårsberetning 2007 Skatt og innfordring Innledning Marginavsetning Skatteinngang Fordelingsprosenter Resultatkrav/oppnådd resultat Oversikt restanser

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/13 MØTEBOK Møtedato: 03. juni 2013 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/17 Dato: 29.05.2017 kl. 09.00 09.45 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: 15.10.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Evjemoen, møterom

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 01.09.2014 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 Dato: 08.05.2014 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218

Likvider 41 551 068 39 787 738. Sum -475 420 312-474 127 476. Fordelt til kommunen 102 720 141 104 268 780 Fordelt til Staten 166 500 996 168 598 218 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr: '1621', År: '2014', Hovedbokstype : 'k' Valgt àr Forrige àr Likvider 41 551 068 39 787 738 Skyldig skattekreditorene -1 271 291-345 546 Skyldig

Detaljer

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND

SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND SKATTEOPPKREVEREN FOR HADELAND 0534 Gran 0533 Lunner 0532 Jevnaker Virksomhetsplan 2014 Side 1 av 11 1 INNLEDNING Skatteoppkreveren for Hadeland er skatteoppkrever for Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Detaljer