SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen"

Transkript

1 SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

2 2

3 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets forslag til endringer i LHLs vedtekter. Sentralstyret har vært styringsgruppe for arbeidet med revidering av vedtektene og har hatt vedtektene som sak på sentralstyremøtene våren Landsstyret fikk i sitt møte 4. juni en presentasjon av de foreslåtte endringene i vedtektene. Forslag til endringer kan oppsummeres slik: Vedtektsendringer som følge av sentralstyrets forslag til organisasjonsmodell Vedtektsendringer som åpner for at LHL i fremtiden skal være en organisasjon for mennesker med karsykdommer Vedtektsendringer som åpner for at LHL kan være en paraplyorganisasjon for tilsluttede organisasjoner ( 14) Enkelte andre endringer som; forslag til egen paragraf om tjenestetilbud ( 3), opprettelse av støttemedlemskap, ny paragraf om sammensetning av styrende organer ( 7), egen paragraf om lag i utlandet ( 9) Justeringer og språklige endringer basert på en grundig gjennomgang av hele vedtektssettet I tillegg til sentralstyrets forslag til vedtektsendringer har sentralstyret innen fristen for innsending av forslag mottatt endringsforslag fra LHL Buskerud, LHL Oppland, LHL Øvre Eiker, LHL Verdal og LHL Steinkjer. Sentralstyrets innstilling til disse forslagene er behandlet i eget kapittel "Sentralstyrets innstilling til innkomne forslag til sak 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter." Der hvor sentralstyret har innstilt på at forslaget skal tas til følge, er dette også innarbeidet i sentralstyrets innstilling. Sentralstyret behandlet innstilling til landsmøtet i sitt møte juni 2014, sak 73/14 samt september, sak 99/14. Forslag til vedtak: Det fremlagte forslag til LHLs vedtekter godkjennes. 3

4 4

5 Innhold Sentralstyrets forslag til vedtekter... 6 Sentralstyrets innstilling til innkomne forslag til sak 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter Vedlegg 1: Innkomne forslag sammenstilling av forslagene paragraf for paragraf Sentralstyrets forslag 5 LHLs oppbygging (gjeldende 4) Sentralstyrets forslag til 7 Sammensetning av styrende organer (ny paragraf) Sentralstyrets forslag til 9 Lag i utlandet (ny paragraf) Sentralstyrets forslag til 10 Fylkesutvalg (gjeldende 7) Sentralstyrets forslag til 11 Landsmøtet (gjeldende 8) Sentralstyrets forslag til 12 Landsstyret (gjeldende 9) Sentralstyrets forslag til 13 Sentralstyret (gjeldende 10) Sentralstyrets forslag til 16 Landsmøtets valgkomite (gjeldende 14) Sentralstyrets forslag til 18 Økonomiske regler (gjeldende 16) Sentralstyrets forslag til 22 Deling, sammenslutning og oppløsning (gjeldende 20) Vedlegg 2: Originalforslag Vedlegg 2a: Forslag fra LHL Buskerud Vedlegg 2b: Forslag fra LHL Oppland Vedlegg 2c: Forslag fra LHL Øvre Eiker Vedlegg 2d: Forslag fra LHL Verdal Vedlegg 2e: Forslag fra LHL Steinkjer

6 Sentralstyrets forslag til vedtekter Dagens vedtekter 1 Navn Organisasjonens navn er LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Forslag til nye vedtekter 1 Navn Organisasjonens navn er LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. 2 Formål LHL skal som interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende: 2 Formål LHL er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-, kar-, og lungesykdom og deres pårørende. LHL skal: fritt og uavhengig påvirke samfunnet til full likestilling og deltakelse drive helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livsstil være hjerte- og lungesyke og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk utvikle tjenestetilbudet til hjerte- og lungesyke og deres pårørende styrke samholdet blant funksjonshemmede påvirke samfunnet til full likestilling og deltakelse drive helsefremmende arbeid være møteplass og nettverk utvikle helsetilbud med høy medisinskfaglig kvalitet og pasienttilfredshet styrke samholdet blant mennesker med ulike sykdommer 6

7 3 Tjenestetilbud For å sikre et godt helsetilbud til hjerte-, kar- og lungesyke driver LHL egne klinikker. LHLs helsetilbud skal ha høy medisinskfaglig kvalitet, pasientsikkerhet og pasienttilfredshet. Ulike sykdommer henger i mange tilfeller nært sammen, og mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom har derfor ofte også andre diagnoser. En rekke sykdommer øker risikoen for hjerte-, kar- og lungesykdom. Det er derfor naturlig at LHL også utvikler behandlingstilbud for andre diagnoser enn hjerte, kar- og lungesykdom. LHL skal som tilbyder av helsetjenester: utvikle tjenestetilbudet til mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom utvikle tjenestetilbud til mennesker med andre diagnoser enn hjerte-, kar- og lungesykdom ivareta pårørende og anerkjenne deres betydning ved behandling og rehabilitering legge særlig vekt på å gi pasientene gode opplevelser og ha høy pasienttilfredshet legge særlig vekt på høy medisinskfaglig kvalitet og pasientsikkerhet 7

8 3 Medlemskap Alle som støtter LHLs formål, har rett til å bli medlem av LHL. LHL har hovedmedlemskap, husstandsmedlemskap og bedriftsmedlemskap. Medlemskap i LHL tegnes for ett år av gangen og følger kalenderåret. Ved manglende betaling opphører gyldig medlemskap ni måneder etter kontingentforfall. Husstander med flere medlemmer kan tegne hovedmedlemskap for et medlem og husstandsmedlemskap for de øvrige. Hoved- og husstandsmedlemmer har fulle demokratiske rettigheter i LHL. Bedriftsmedlemskap kan tegnes av virksomheter som støtter LHLs formål. Bedriftsmedlemskap gir ikke demokratiske rettigheter i LHL. I LHL kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli utelukket fra tillitsverv. 4 Medlemskap Alle som støtter LHLs formål kan bli medlem av LHL. LHL har hovedmedlemskap, husstandsmedlemskap, støttemedlemskap og bedriftsmedlemskap. Medlemskap i LHL tegnes for ett år av gangen og følger kalenderåret. Ved manglende betaling opphører gyldig medlemskap ni måneder etter kontingentforfall. Husstander med flere medlemmer kan tegne hovedmedlemskap for ett medlem og husstands-medlemskap for de øvrige. Hovedog husstandsmedlemmer har fulle demokratiske rettigheter i LHL. Støttemedlemskap gir ikke demokratiske rettigheter i LHL, og medlemmene er direkte tilsluttet hovedorganisasjonen. Bedriftsmedlemskap kan tegnes av virksomheter som støtter LHLs formål. Bedriftsmedlemskap gir ikke demokratiske rettigheter i LHL. I LHL kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli utelukket fra tillitsverv. 4 LHLs oppbygging Lokallaget er grunnorganisasjonen. Der det er fylkeslag, består fylkeslaget av lokallagene i fylket. Sentralstyret står for den daglige styring av organisasjonen. Landsstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 5 LHLs oppbygging Lokallaget er grunnorganisasjonen. Fylkesutvalget velges av lokallagene i fylket. Sentralstyret står for den daglige styring av organisasjonen. Landsstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 8

9 5 LHLs beslutningsregler I LHL fatter møter, styrer, råd og utvalg gyldig vedtak når over halvparten av de avgitte stemmer er for. Ved stemmelikhet anses et forslag som ikke vedtatt. Ved stemmelikhet ved valg foretas ny avstemming. Hvis det fortsatt er stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Styrer, råd og utvalg er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede, inklusiv leder eller nestleder. Vedtak om vedtektsendring og om deling, sammenslutning og oppløsning krever minst 2/3 av de avgitte stemmene for å være gyldig. 6 LHLs beslutningsregler I LHL fatter møter, styrer, råd og utvalg gyldig vedtak når over halvparten av de avgitte stemmer er for. Ved stemmelikhet anses et forslag som ikke vedtatt. Ved stemmelikhet ved valg foretas ny avstemning. Hvis det fortsatt er stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Styrer, råd og utvalg er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede, inklusiv leder eller nestleder. Vedtak om vedtektsendring og om deling, sammenslutning og oppløsning krever minst 2/3 av de avgitte stemmene for å være gyldig. 7 Sammensetning av styrende organer Et flertall av medlemmene i lokallagsstyrene, fylkesutvalgene, sentralstyret, landsstyret og landsmøtet må bestå av mennesker med hjerte-, kar- eller lungesykdom eller deres pårørende. 9

10 6 Lokallag Medlemmene samles i lokallag som er LHLs grunnorganisasjon. Lokallaget skal være et trygt og stimulerende samlingspunkt for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Lokallagene skal, så sant mulig, følge kommunegrensene. I store kommuner kan det organiseres flere lag. Lagets navn skal være LHL kommune/stedsnavn. Lokallaget skal gi medlemmene best mulig kunnskap om sin situasjon og mulighet for kontakt seg imellom som likemenn for hverandre. Lokallaget skal påvirke prioriteringene i lokalsamfunnet for å dekke de behov hjerte- og lungesyke og andre mennesker med kronisk sykdom og funksjonshemning har. Lokallagene skal ikke ha egne vedtekter. LHLs lokallag skal avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Styret innkaller årsmøtet med minst 4 ukers varsel til medlemmene. Innkallingen skal gjøre oppmerksom på at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste. Årsmøtets saksliste skal omfatte: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer Godkjenning av årsberetning og revidert regnskap Ordskifte om lokallagets rolle og oppgaver i lokalsamfunnet Behandling av innkomne forslag og uttalelser Fastsettelse av prioriterte oppgaver Fastsettelse av budsjett Valg av styre med lagsleder, og minst 2 medlemmer og 2 varamedlemmer, valgkomité, samt andre valg etter behov. I lokallaget har bare personer med gyldig medlemskap stemmerett. Styret har ikke stemmerett i godkjenningen av årsberetning og 8 Lokallag Medlemmene samles i lokallag som er LHLs grunnorganisasjon. Lokallaget er en åpen og inkluderende møteplass for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom og deres pårørende. Lagets navn skal være LHL kommune/stedsnavn. Lokallagene skal bygge nettverk ved å arrangere samlinger, likemannstilbud, studietiltak, utpeke brukerrepresentanter og delta i LHLs kampanjer. Lokallaget skal påvirke prioriteringene i lokalsamfunnet til det beste for hjerte-, kar- og lungesyke. Lokallagene skal ikke ha egne vedtekter. Lokallagsstyret består av lagleder samt minimum 2 medlemmer og 2 varamedlemmer: leder velges for 1 år studieleder og likemannsansvarlig velges for 2 år (rullerende valg) 2 vararepresentanter velges for 2 år (rullerende valg) eventuelle øvrige styremedlemmer velges for 2 år nestleder utpekes av og blant styrets medlemmer LHLs lokallag skal avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Styret innkaller årsmøtet med minst 4 ukers varsel til medlemmene. Innkallingen skal gjøre oppmerksom på at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste. Årsmøtets saksliste skal omfatte: konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer godkjenning av årsberetning og regnskap jfr 18 behandling av innkomne forslag og uttalelser fastsettelse av prioriterte oppgaver fastsettelse av budsjett valg av styre valg av valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer samt 1 vararepresentant. 10

11 årsregnskap. Styret har ansvar for å organisere lagets virksomhet slik at medlemmene får de beste muligheter til å engasjere og aktivisere seg. Styret skal, i tillegg til å lede laget, ivareta sekretærfunksjoner, økonomi, likemannsarbeid, brukermedvirkning og studieaktiviteter. Styret kan oppnevne arbeidsgrupper. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 1/3 av lagets medlemmer krever det, eller når styret mener det er påkrevet. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel til medlemmene. Med styrets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. Valgkomiteen velges for 1 år. I lokallaget har bare personer med gyldig medlemskap stemmerett. Styret har ikke stemmerett ved godkjenning av årsberetning og årsregnskap. Styret har ansvar for å organisere lagets virksomhet slik at medlemmene får de beste muligheter til å engasjere og aktivisere seg. Styret kan oppnevne arbeidsgrupper. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 1/3 av lagets medlemmer krever det, eller når styret mener det er påkrevet. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel til medlemmene. Med styrets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. 9 Lag i utlandet LHL-lag i utlandet er ikke tilknyttet noe fylke, men har direkte tilknytning til LHL. Kontingenten fordeles med 40% til lokallaget og 60% til LHL. LHL-lag i utlandet deltar ikke på aktiviteter i regi av fylkesutvalgene (lagsamlinger osv). LHL-lag i utlandet kan delta på kurs og samlinger i regi av LHL på samme premisser som øvrige lokallag. I det øvrige gjelder LHLs vedtekter, herunder " 8 Lokallag" også for lag i utlandet. 11

12 7 Fylkeslag Der det er fylkeslag, består fylkeslaget av lokallagene i fylket. Dersom det er hensiktsmessig, kan to fylker danne et fylkeslag. Fylkeslaget skal bidra til å bygge ut og styrke lokallagene i fylket med kunnskap og kompetanse i arbeidet. Fylkeslaget skal påvirke prioriteringene i fylket for å dekke de behov hjerte- og lungesyke, pårørende og andre mennesker med kronisk sykdom og funksjonshemning har. Fylkeslagene skal ikke ha egne vedtekter. LHLs fylkeslag skal avholde årsmøte innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Styret innkaller årsmøtet med minst 4 ukers skriftlig varsel til lokallagene. Innkallingen skal gjøre oppmerksom på at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste. Årsmøtets saksliste skal omfatte: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer. Godkjenning av årsberetning og revidert regnskap. Ordskifte om fylkeslagets rolle og oppgaver i fylket. Behandling av innkomne forslag og uttalelser. Fastsettelse av handlingsplan. Fastsettelse av budsjett. Valg av styre med leder, og minst 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, valgkomité, samt andre valg etter behov. Stemmerett på fylkesårsmøtet har bare utsendinger fra lokallagene. Hvert lokallag har en stemme. Styret har ansvar for å organisere virksomheten slik at fylkeslaget er en ressurs for lokallagene i deres arbeid og at de gjennom fylkeslaget får mulighet til å påvirke politiske beslutninger i fylket. Styret kan etter behov oppnevne 10 Fylkesutvalg Fylkesutvalget velges av lokallagene i fylket. Fylkesutvalgets navn skal være LHL fylkets navn. Dersom det er hensiktsmessig, kan flere fylker danne et felles fylkesutvalg. I slike tilfeller fastsettes navnet av sentralstyret. Fylkesutvalget skal bygge nettverk gjennom å arrangere lagsamlinger samt tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Fylkesutvalget består av 3-5 personer samt 2 vararepresentanter: Obligatoriske utvalgsmedlemmer: leder velges for 1 år fylkesstudieleder og likemannskoordinator velges for 2 år (rullerende valg) 2 vararepresentanter for 2 år (rullerende valg) nestleder utpekes av og blant fylkesutvalgets medlemmer Eventuelle øvrige utvalgsmedlemmer: 1 eller 2 utvalgsmedlemmer velges for 2 år (ved 2 representanter rullerende valg) Fylkesutvalget skal avholde årsmøte innen utgangen av mars hvert år. Utvalget innkaller årsmøtet med minst 4 ukers skriftlig varsel til lokallagene. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste. Årsmøtets saksliste skal omfatte: konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), 2 protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer gjennomgang av status og planer i lagene for likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer valg av fylkesutvalg valg av valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer samt 1 vararepresentant. Valgkomiteen velges for 1 år. Fylkesutvalg som velger å ha egen økonomisk aktivitet registrerer fylkesutvalgets medlemmer 12

13 arbeidsgrupper. Et medlem av fylkesstyret kan ikke sitte mer enn 9 år sammenhengende. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 1/3 av lokallagene krever det, eller når styret mener det er påkrevet. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel til lokallagene. Med styrets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. som styre og er selv ansvarlig for å føre og avlegge regnskap for denne aktiviteten i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Sakslisten på årsmøtet i disse fylkene skal i tillegg omfatte: godkjenning av årsberetning og regnskap behandling av eventuelle innkomne forslag fra lagene. Forslag skal være fylkesutvalget i hende 2 uker før møtet. behandling av handlingsplan og budsjett valg av revisor i henhold til 16 På årsmøtet har lagenes valgte representanter stemmerett ut fra følgende modell: Fra medlemmer: Fra medlemmer: Fra medlemmer: Fra medlemmer: 1 stemme 2 stemmer 3 stemmer 4 stemmer og så videre med en ny stemme pr påbegynte 100 medlemmer. Fylkesutvalget kan ved behov oppnevne arbeidsgrupper. Et medlem av fylkesutvalget kan ikke sitte mer enn 8 år sammenhengende. Fylkets 2 representanter i landsstyret kan ikke sitte mer enn 8 år sammenhengende. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 1/3 av lokallagene krever det, eller når styret mener det er påkrevet. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel til lokallagene. Med utvalgets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. 13

14 8 Landsmøtet Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og kan avgjøre ethvert spørsmål innenfor LHL. Landsmøtets vedtak er bindende for hele organisasjonen. Landsmøtets oppgave er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg. Landsmøtet holdes hvert tredje år. Sentralstyret innkaller landsmøtet med 5 måneders skriftlig varsel til lokal- og fylkeslagene. Med innkallingen skal følge foreløpig saksliste og frist for innsending av forslag. Saker som lagene ønsker behandlet, må være sentralstyret i hende 2 måneder før landsmøtet. Endelig forslag til saksliste og alle saker, inklusiv kontrollkomiteens rapport, skal være lagene i hende senest 1 måned før landsmøtet. Landsmøtets saksliste skal omfatte: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteledere, sekretærer, tellekorps og andre møtefunksjonærer Orientering om årsberetning og årsregnskap i landsmøteperioden Ordskifte om samfunnspolitikk Ordskifte om organisasjonsutvikling Behandling av innkomne forslag og uttalelser Eventuelle endringer i LHLs vedtekter Valg av sentralstyre, kontrollkomité og valgkomité Landsmøtet skal godkjenne protokollen fra møtet. Landsmøtet består av en utsending fra hvert lokallag og en utsending fra hvert fylke, samt landsstyret, sentralstyret og kontrollkomiteen. Landsmøtet er, så langt økonomi og plass tilsier, åpent for gjester og observatører. I landsmøtet har lokallagenes og fylkenes valgte utsendinger stemmerett. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles når 1/3 av lokallagene krever det, eller når sentralstyret mener det er påkrevet. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 2 måneders 11 Landsmøtet Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og kan avgjøre ethvert spørsmål innenfor LHL. Landsmøtets vedtak er bindende for hele organisasjonen. Landsmøtets oppgave er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg. Landsmøtet holdes hvert tredje år. Sentralstyret innkaller landsmøtet med 5 måneders skriftlig varsel til lagene. Med innkallingen skal følge foreløpig saksliste og frist for innsending av forslag. Saker som lagene ønsker behandlet, må være sentralstyret i hende 2 måneder før landsmøtet. Endelig forslag til saksliste og alle saker, inklusiv kontrollkomiteens rapport, skal være lagene i hende senest 1 måned før landsmøtet. Landsmøtets saksliste skal omfatte: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteledere, sekretærer, tellekorps og andre møtefunksjonærer Orientering og debatt om økonomiske resultater i landsmøteperioden Orientering og debatt om aktiviteter i landsmøteperioden Debatt om planer for kommende landsmøteperiode Debatt om interessepolitisk program for kommende landsmøteperiode Behandling av innkomne forslag og uttalelser Valg av sentralstyre, kontrollkomité og valgkomité Landsmøtet skal godkjenne protokollen fra møtet. Landsmøtet består av en utsending fra hvert lag samt landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Lagenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett. Landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett. Landsmøtet er, så langt økonomi og plass tilsier, åpent for gjester og observatører. 14

15 skriftlig varsel til lagene. Med sentralstyrets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. På landsmøtet har lagenes valgte representanter stemmerett ut fra følgende modell: Fra medlemmer: 1 stemme Fra medlemmer: Fra medlemmer: Fra medlemmer: 2 stemmer 3 stemmer 4 stemmer og så videre med en ny stemme pr påbegynte 100 medlemmer. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles når 1/3 av lagene krever det, eller når sentralstyret mener det er påkrevet. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 2 måneders skriftlig varsel til lagene. Med sentralstyrets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. 15

16 9 Landsstyret Landsstyret er LHLs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det har ansvaret for at organisasjonens virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak. Landsstyret ledes av sentralstyrets leder og består av sentralstyret og 2 representanter fra hvert fylke. Fylkenes representanter bør være den til enhver tid sittende fylkesleder og en annen representant valgt av årsmøtet, slik at begge kjønn er representert. I tillegg velger fylkene 2 personlige varamedlemmer til landsstyret. I fylker uten fylkeslag velges medlemmer og varamedlemmer til landsstyret på en egen lagsamling etter de samme prinspipper som for lag med fylkeslag. Et medlem av landsstyret kan ikke sitte mer enn 9 år sammenhengende. Landsstyret møter når sentralstyret bestemmer det, eller når minst 1/3 av de øvrige medlemmene krever det. Det skal holdes minimum 2 møter i landsstyret i året. Landsstyret bestemmer tidspunkt for landsmøtet. Landsstyret skal godkjenne organisasjonens årsregnskap og årsberetning senest 6 måneder etter regnskapsårets utgang og gi orientering om dette til landsmøtet. Sentralstyret har ikke stemmerett i disse sakene. Landsstyret velger revisor. Landsstyret fastsetter LHLs medlemskontingent etter forslag fra sentralstyret. Beslutning i sentralstyret om et vedtaks lovlighet i LHLs organisasjonsledd, kan ankes inn for landsstyret, som tar endelig avgjørelse. Det føres protokoll fra alle møter i landsstyret. Landsstyret godkjenner protokollen som deretter er tilgjengelig for alle. Utgiftene til landsstyrets virksomhet dekkes av organisasjonen sentralt. 12 Landsstyret Landsstyret er LHLs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det har ansvaret for at organisasjonens virksomhet blir drevet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak. Landsstyret ledes av sentralstyrets leder og består av sentralstyret og 2 representanter fra hvert fylke. Fylkenes representanter skal være den til enhver tid sittende leder av fylkesutvalget og en annen representant fra fylket, valgt på årsmøtet arrangert av fylkesutvalget, slik at begge kjønn er representert. For hver av representantene fra fylket skal det velges en personlig vara av samme kjønn. Begrensning i valgperiode for landsstyrets medlemmer, se 10 og 13. Landsstyret møter når sentralstyret bestemmer det, eller når minst 1/3 av de øvrige medlemmene krever det. Det skal holdes minimum 2 møter i landsstyret i året. Landsstyret bestemmer tidspunkt for landsmøtet. Landsstyret skal godkjenne organisasjonens årsregnskap og årsberetning senest 6 måneder etter regnskapsårets utgang og gi orientering om dette til landsmøtet. Sentralstyret har ikke stemmerett i disse sakene. Landsstyret velger revisor. Landsstyret fastsetter LHLs medlemskontingent etter forslag fra sentralstyret. Beslutning i sentralstyret om et vedtaks lovlighet i LHLs organisasjonsledd, kan ankes inn for landsstyret, som tar endelig avgjørelse. Det føres protokoll fra alle møter i landsstyret. Landsstyret godkjenner protokollen som deretter er tilgjengelig for alle. Utgiftene til landsstyrets virksomhet dekkes av organisasjonen sentralt. 16

17 10 Sentralstyret Sentralstyrets oppgave er å iverksette landsmøtets beslutninger, lede LHLs organisasjon og virksomheter. Sentralstyret består av leder, 1. og 2. nestleder og 8 styremedlemmer med 8 varamedlemmer valgt i rekkefølge. I tillegg kommer 2 representanter med 2 varamedlemmer for de ansatte, som velges av de ansatte selv. En av de to ansattrepresentantene med vara, skal være fra LHLs administrasjon. Sentralstyret innkalles av styreleder eller når minst 1/3 av styret krever det. Et medlem av sentralstyret kan ikke sitte mer enn 9 år sammenhengende. Sentralstyrets ansvarsområde omfatter: Innstilling til landsmøtet i alle saker utenom valg Fastsettelse av LHLs årlige planer og budsjett Avgivelse av LHLs årsberetning og revidert regnskap Utvikling av LHLs politikk og organisasjon Representasjon i styrer, råd og utvalg Oppnevning av arbeidsgrupper Forvalting av LHLs signatur og fullmakter Utarbeiding av LHLs overordnede arbeidsgiverpolitiske retningslinjer Avgjørelse i alle administrative spørsmål Ansettelse av LHLs generalsekretær Det føres protokoll fra alle møter i sentralstyret. Sentralstyret skal godkjenne protokollen som deretter er tilgjengelig for alle. Ved uenighet om et vedtaks lovlighet i LHLs organisasjonsledd, kan dette ankes inn for sentralstyret. Sentralstyrets medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett i alle ledd i organisasjonen, unntatt valgkomiteen og kontrollkomiteen. 13 Sentralstyret Sentralstyrets oppgave er å iverksette landsmøtets beslutninger samt styre LHLs organisasjon og virksomheter. Sentralstyret består av leder, 1. og 2. nestleder og 8 styremedlemmer med 8 varamedlemmer valgt i rekkefølge. I tillegg kommer 2 representanter med 2 varamedlemmer for de ansatte, som velges av de ansatte selv. En av de to ansattrepresentantene med vara, skal være fra LHLs administrasjon. Sentralstyret innkalles av styreleder eller når minst 1/3 av styret krever det. Et medlem av sentralstyret kan ikke sitte mer enn 9 år sammenhengende. Sentralstyrets ansvarsområde omfatter: innstilling til landsmøtet i alle saker utenom valg fastsettelse av LHLs årlige planer og budsjett avgivelse av LHLs årsberetning og revidert regnskap utvikling av LHLs politikk og organisasjon representasjon i styrer, råd og utvalg oppnevning av arbeidsgrupper forvaltning av LHLs signatur og fullmakter utarbeiding av LHLs overordnede arbeidsgiverpolitiske retningslinjer avgjørelse i alle administrative spørsmål ansettelse av LHLs generalsekretær Det føres protokoll fra alle møter i sentralstyret. Sentralstyret skal godkjenne protokollen som deretter er tilgjengelig for alle. Ved uenighet om et vedtaks lovlighet i LHLs organisasjonsledd, kan dette ankes inn for sentralstyret. Sentralstyrets medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett i alle ledd i organisasjonen, unntatt valgkomiteen og kontrollkomiteen. Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU) består av leder, 1., og 2. nestleder. Sentralstyret vedtar retningslinjer for AU. 17

18 11 Regionstyret LHLs regionale samarbeid følger de geografiske områdene for LHLs tidligere regionkontor. Hver region har et regionstyre som består av medlemmene i landsstyret fra fylkene i regionen. Regionstyret konstituerer seg selv en gang i året.administrasjonen oppnevner en kontaktperson som også er sekretær for hvert av regionstyrene. Regionstyret har ansvar for å lede, planlegge og samordne LHLs interessepolitiske og organisatoriske virksomhet i regionen. Regionstyret møtes fast i forbindelse med landsstyrets møter og når leder eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. Det utarbeides eget budsjett for regionstyrets arbeid. 18

19 12 Interessegrupper Interessegrupper er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser, deriblant knyttet til diagnose og alder. Gruppene kan også organiseres regionalt og lokalt. Organiseringen av gruppene skal godkjennes av sentralstyret. 14 Interessegrupper og tilsluttede organisasjoner Interessegrupper er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser, deriblant knyttet til diagnose og alder. Gruppene kan også organiseres regionalt og lokalt. Organiseringen av gruppene skal godkjennes av sentralstyret. Interessegruppene møter i LHLs landsstyre med 1 representant hver og på LHLs landsmøte med 1 representant for hver interessegruppe. LHL kan ha tilsluttede organisasjoner. Disse organisasjonene skal ha egne vedtekter og egne styrer. Kontingenten fra medlemmene i de tilsluttede organisasjonene kreves inn og går i sin helhet til LHL. Medlemmene i de tilsluttede organisasjonene har fulle demokratiske rettigheter i LHL. De tilsluttede organisasjonene møter i LHLs landsstyre med 1 representant hver og på LHLs landsmøte med 1 representant for hver tilsluttet organisasjon. På landsmøtet har de tilsluttedes valgte representanter stemmerett ut fra følgende modell: Fra medlemmer: Fra medlemmer: Fra medlemmer: Fra medlemmer: 1 stemme 2 stemmer 3 stemmer 4 stemmer og så videre med en ny stemme pr påbegynte 100 medlemmer. 19

20 13 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen er LHLs kontrollorgan. Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med LHLs vedtekter og vedtak, og rapporterer til landsmøtet. Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være medlem eller varamedlem til sentralstyret eller landsstyret. Generalsekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon. Komiteens ansvarsområde er følgende: Gjennomgå landsmøtets og landsstyrets protokoller. Gjennomgå sentralstyrets handlingsplan, budsjett, årsberetning, regnskap og protokoller. Kontrollkomiteen legger årlig fram en beretning for landsstyret. Merknader til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og landsmøtets vedtak, sendes fortløpende til landsstyret. Kontrollkomiteen kan samarbeide med revisor. 15 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen er LHLs kontrollorgan og skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med LHLs vedtekter og vedtak. Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være medlem eller varamedlem til sentralstyret eller landsstyret. Generalsekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon. Komiteens ansvarsområde er følgende: gjennomgå landsmøtets og landsstyrets protokoller gjennomgå sentralstyrets handlingsplan, budsjett, årsberetning, regnskap og protokoller kontrollkomiteen rapporterer til landsmøtet og legger årlig fram en beretning for landsstyret merknader til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og landsmøtets vedtak, sendes fortløpende til landsstyret kontrollkomiteen kan samarbeide med revisor 20

21 14 Landsmøtets valgkomite Valgkomiteen velges av landsmøtet og skal forberede valgene til neste landsmøte. Valgkomiteen består av leder, nestleder og 3 medlemmer, en fra hver av de 5 regionene. I tillegg velges 5 personlige varamedlemmer fra de samme regionene. Hvis et medlem fra en region er en kvinne, skal dennes personlige varamedlem være en mann og motsatt. Generalsekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Valgkomiteens ansvarsområde omfatter: 16 Landsmøtets valgkomite Valgkomiteen forbereder valgene til neste landsmøte. Valgkomiteen består av leder, nestleder og 3 medlemmer, en fra hver av de 5 regionene. I tillegg velges 5 personlige varamedlemmer fra de samme regionene. Hvis et medlem fra en region er en kvinne, skal dennes personlige varamedlem være en mann og motsatt. Generalsekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Valgkomiteens ansvarsområde omfatter: Innstilling til alle valg som skal gjøres av landsmøtet. 5 måneder før landsmøtet sende varsel til fylkene og lokallagene om hvilke tillitsvalgte som står på valg, der lagene gis frist til 2 måneder før landsmøtet for å foreslå kandidater. 5 måneder før landsmøtet sende forespørsel til tillitsvalgte som står på valg, der de senest 2 måneder før landsmøtet bes gi beskjed om de tar gjenvalg. Senest 1 måned før landsmøtet utarbeide en innstilling som sendes fylkeslagene og lokallagene og som ivaretar kravene til kvalifikasjoner i tillitsvervene, hensyn til geografisk fordeling og sikrer minst 1/3 av begge kjønn i alle LHLs organer. innstilling til alle valg som skal gjøres av landsmøtet 5 måneder før landsmøtet sende varsel til fylkene og lokallagene om hvilke tillitsvalgte som står på valg, der lagene gis frist til 2 måneder før landsmøtet for å foreslå kandidater 5 måneder før landsmøtet sende forespørsel til tillitsvalgte som står på valg, der de senest 2 måneder før landsmøtet bes gi beskjed om de tar gjenvalg senest 1 måned før landsmøtet utarbeide en innstilling som sendes fylkene og lokallagene og som ivaretar kravene til kvalifikasjoner i tillitsvervene, hensyn til geografisk fordeling og sikrer minst 1/3 av begge kjønn i alle LHLs organer I LHL er det tillatt med benkeforslag under landsmøtet, men alle som foreslås må skriftlig ha sagt seg villig til å stille til valg. I LHL er det tillatt med benkeforslag under landsmøtet, men alle som foreslås må skriftlig ha sagt seg villig til å stille til valg. 21

22 15 Generalsekretæren og administrasjonen Generalsekretæren leder LHLs administrasjon. Generalsekretæren ansettes på åremål for 6 år, med mulighet for forlengelse. Generalsekretæren har ansvar for forberedelse av saker til og iverksetting av beslutninger gjort i sentralstyret, landsstyret og landsmøtet. Generalsekretærens ansvarsområde omfatter: 17 Generalsekretæren og administrasjonen Generalsekretæren leder LHLs administrasjon. Generalsekretæren ansettes på åremål for 6 år, med mulighet for forlengelse. Generalsekretæren har ansvar for forberedelse av saker til og iverksetting av beslutninger gjort i sentralstyret, landsstyret og landsmøtet. Generalsekretærens ansvarsområde omfatter: Innstilling til sentralstyret i alle saker Utvikling av LHLs virksomhet innenfor rammen av LHLs verdier Utvikling av kultur og kompetanse i LHLs organisasjon, virksomheter og administrasjon Ansettelse av medarbeidere i administrasjonen De administrative funksjoner i det regionale samarbeidet Forvalte LHLs arbeidsgiverpolitikk og sikre medbestemmelsesrett for ansatte gjennom representative samarbeidsordninger i tråd med retningslinjer gitt av sentralstyret all virksomhet i LHLs eie innstilling til sentralstyret i alle saker utvikling av LHLs virksomhet utvikling av kultur og kompetanse i LHLs organisasjon, virksomheter og administrasjon ansettelse av medarbeidere i administrasjonen forvalte LHLs arbeidsgiverpolitikk og sikre medbestemmelsesrett for ansatte Generalsekretæren har møte-, tale- og forslagsrett i alle ledd i organisasjonen, unntatt valgkomiteen og kontrollkomiteen. Generalsekretæren har møte-, tale- og forslagsrett i alle ledd i organisasjonen, unntatt valgkomiteen og kontrollkomiteen. 22

23 16 LHLs økonomiske regler Kontingenten fordeles med 40% til lokallagene, 20% til fylkene og 40% til LHL. Landsomfattende, regionale og fylkesvise inntektsgivende tiltak kan bare iverksettes etter godkjenning i sentralstyret. Sentralstyret skal påse at tiltakets formål er i overensstemmelse med LHLs vedtekter og utvikling av organisasjonen og at dette ikke kolliderer med andre tiltak. Alle inntektsgivende tiltak som settes i gang av ledd i LHL, må være til beste for og anvendes til LHLs målgruppe, jfr. 2. Alle økonomiske tiltak som kan forplikte LHL, skal forelegges sentralstyret til godkjenning før avtaleinngåelse. Slike tiltak kan være anskaffelse av eiendom, låneopptak, opprettelse av fond, investeringer o.l. Sentralstyret kan stille betingelser i form av økonomisk sikkerhet, utarbeidelse av statutter og lignende. 18 Økonomiske regler Kontingenten fordeles med 40% til lokallagene og 60% til LHL. Alle lokallag samt fylkesutvalg som har egen økonomisk aktivitet skal føre regnskap. Lokallag samt fylkesutvalg (som har egen økonomisk aktivitet) og som etter regnskapsloven ikke er forpliktet til å bruke statsautorisert eller registrert revisor, skal velge to personer til å kontrollere og signere regnskapet. For å kunne motta støtte fra LHL må lokallaget være registrert som mottaker av Grasrotandelen og ha sendt inn årsberetning og regnskap innen angitte frister. Alle regnskap i LHL skal utarbeides i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Lokallag og fylkeslag som etter regnskapsloven ikke er forpliktet til å bruke statsautorisert eller registrert revisor, skal velge to personer til å revidere regnskapet. 23

24 17 Inhabilitet En person i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge for og treffe avgjørelser når vedkommende: 19 Inhabilitet En person i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge for og treffe avgjørelser når vedkommende er: selv er part i saken er i slekt eller svogerskap i opp- eller nedstigende linje, eller i sidelinje så nær som søsken med en part i saken er forlovet, gift eller samboer med en part i saken er leder for, har ledende stilling i eller deltar i styret for en virksomhet som er part i saken. part i saken i slekt eller svogerskap i opp- eller nedstigende linje, eller i sidelinje så nær som søsken med en part i saken forlovet, gift eller samboer med en part i saken leder for, har ledende stilling i eller deltar i styret for en virksomhet som er part i saken En person er også inhabil når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det skal blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, ulempe eller tap for vedkommende eller noen som står vedkommende nær. Enhver plikter selv å vurdere sin egen habilitet. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organisasjonsledd. Ved avgjørelsen skal det også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. En person er også inhabil når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det skal blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, ulempe eller tap for vedkommende eller noen som står vedkommende nær. Enhver plikter selv å vurdere sin egen habilitet. Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organisasjonsledd. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. En person som er inhabil, kan ikke overlate avgjørelse i saken til en som er direkte underordnet. Reglene om inhabilitet i denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse dersom det er åpenbart at personens tilknytning til saken eller sakens parter ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt. Med part menes person eller virksomhet som blir direkte berørt av sakens avgjørelse. 24

25 18 Utelukkelse fra tillitsverv Valgte medlemmer av LHLs organer som handler i strid med LHLs vedtekter og vedtak eller på annen måte opptrer slik at det skader organisasjonen, kan bli utelukket fra alle tillitsverv. I utelukkelsessaker skal lokallaget eller organet der overtredelsen skal ha funnet sted bli bedt om å gjøre forberedende behandling. Deretter legges innstillingen fram for sentralstyret som fatter endelig vedtak. Gjelder saken et medlem av sentralstyret, gjør sentralstyret den forberedende behandling og innstilling. Deretter legges innstillingen fram for landsmøtet som fatter endelig vedtak. Sentralstyrets vedtak trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Dette gjelder også i innstilling som gjelder medlem av sentralstyret. Enhver som risikerer utelukkelse fra tillitsverv, har rett til å uttale seg til alle instanser som behandler saken. I LHL kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli utelukket fra tillitsverv. 20 Utelukkelse fra tillitsverv Valgte medlemmer av LHLs organer som handler i strid med LHLs vedtekter og vedtak eller på annen måte opptrer slik at det skader organisasjonen, kan bli utelukket fra alle tillitsverv. I utelukkelsessaker skal lokallaget eller organet der overtredelsen skal ha funnet sted bli bedt om å gjøre forberedende behandling. Deretter legges innstillingen fram for sentralstyret som fatter endelig vedtak. Gjelder saken et medlem av sentralstyret, gjør sentralstyret den forberedende behandling og innstilling. Deretter legges innstillingen fram for landsstyret som fatter endelig vedtak. Sentralstyrets vedtak trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Dette gjelder også i innstilling som gjelder medlem av sentralstyret. Enhver som risikerer utelukkelse fra tillitsverv, har rett til å uttale seg til alle instanser som behandler saken. I LHL kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli utelukket fra tillitsverv. 19 Vedtektstolkning og vedtektsendring Forslag om endringer i LHLs vedtekter må være sentralstyret i hende 2 måneder før landsmøtet. Sentralstyrets innstilling må være sendt fylkene og lokallagene senest 1 måned før landsmøtet. Vedtak om vedtektsendring krever minst 2/3 av de avgitte stemmer i landsmøtet for å være gyldig. 21 Vedtektstolkning og vedtektsendring Vedtak om vedtektsendring krever minst 2/3 av de avgitte stemmer i landsmøtet for å være gyldig. Mellom landsmøtene avgjøres spørsmål om fortolkning av vedtektene av landsstyret. Mellom landsmøtene avgjøres spørsmål om fortolkning av vedtektene av landsstyret. 25

26 20 Deling, sammenslutning og oppløsning Forslag om å dele LHL eller å slutte LHL sammen med andre må bli vedtatt av et landsmøte og krever minst 2/3 av de avgitte stemmer for å være gyldig. Forslag om oppløsning av LHL må bli vedtatt av to landsmøter for å være gyldig. Første gangs behandling kan bare gjøres av et ordinært landsmøte, og forslaget om oppløsning må fremgå av innkallingen. Med innkallingen skal også følge forslag om anvendelse av LHLs midler og eiendommer til formål som kommer mennesker med hjerte- og lungesykdom og andre kronisk syke og funksjonshemmede til gode. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 av de avgitte stemmer i landsmøtet for å være gyldig. Vedtak om anvendelse av midler og eiendommer krever over halvparten av de avgitte stemmer for å være gyldig. De samme vedtak må gjentas av et ekstraordinært landsmøte som er innkalt i samsvar med reglene i 8. Ved oppløsning av fylkeslag og lokallag tilfaller alle midler og eiendeler LHL til oppbevaring og forvaltning i 4 år. Dersom organisasjonsleddet i løpet av denne tiden ikke blir gjenopprettet, disponerer LHL disse midlene etter vedtak i sentralstyret, til bruk for LHLs målgruppe lokalt eller i fylket. Ved deling eller sammenslutning av lag foretar sentralstyret ved eventuell uenighet avgjørelse om fordeling av midler. 22 Deling, sammenslutning og oppløsning Forslag om å dele LHL eller å slå sammen LHL med andre må vedtas av landsmøtet og krever minst 2/3 av de avgitte stemmer for å være gyldig. Forslag om oppløsning av LHL må bli vedtatt av to landsmøter for å være gyldig. Første gangs behandling kan bare gjøres av et ordinært landsmøte, og forslaget om oppløsning må fremgå av innkallingen. Med innkallingen skal også følge forslag om anvendelse av LHLs midler og eiendommer til formål som kommer mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom til gode. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 av de avgitte stemmer i landsmøtet for å være gyldig. Vedtak om anvendelse av midler og eiendommer krever over halvparten av de avgitte stemmer for å være gyldig. De samme vedtak må gjentas av et ekstraordinært landsmøte som er innkalt i samsvar med reglene i 11. Ved oppløsning av lokallag og fylkesutvalg med egen økonomisk aktivitet, tilfaller alle midler og eiendeler LHL til oppbevaring og forvaltning i 4 år. Dersom organisasjonsleddet i løpet av denne tiden ikke blir gjenopprettet, disponerer LHL disse midlene etter vedtak i sentralstyret, til bruk for LHLs målgruppe lokalt eller i fylket. Ved deling eller sammenslutning av lag foretar sentralstyret ved eventuell uenighet avgjørelse om fordeling av midler. 26

27 Sentralstyrets innstilling til innkomne forslag til sak 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHL har innen fristen for innkomne forslag til landsmøtet mottatt forslag til vedtektsendringer fra følgende lag/fylker: LHL Buskerud, LHL Oppland, LHL Øvre Eiker, LHL Verdal og LHL Steinkjer En del av forslagene berører vedtektsmessige endringer som følge av forslag til ny organisasjonsmodell. Sentralstyret har gjennom arbeidet med "LHL en organisasjon i endring" arbeidet grundig med vedtektene. Sentralstyret vurderer det slik at sentralstyrets forslag til vedtekter ivaretar hensikten og målsettingen med forslaget til ny organisering og opprettholder sitt forslag til nye vedtekter på disse områdene. Noen av forslagene tar opp nye problemstillinger som det er nødvendig å ta stilling til. Sentralstyrets innstilling til disse forslagene fremkommer nedenfor. #1 Forslag fra LHL Oppland til sentralstyrets forslag 11 Landsmøtet "Landsmøtet video-overføres på LHLs hjemmeside." Sentralstyrets vurdering: Hvorvidt landsmøtet skal video-overføres innebærer en vurdering av hensiktsmessighet, nytte og kostnader. Sentralstyret er av den oppfatning at dette er en beslutning som man bør kunne stå fritt til å ta fra landsmøte til landsmøte. Det foreslås derfor at dette ikke vedtektsfestes. Forslag til vedtak: Forslag fra LHL Oppland om å vedtektsfeste at landsmøtet skal video-overføres tas ikke til følge. #2 Forslag fra LHL Oppland til sentralstyrets forslag 13 Sentralstyret "Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller vedrørende sentralstyret publiseres på LHLs hjemmeside. Sentralstyremøtene video-overføres på LHLs hjemmeside." Sentralstyrets vurdering: LHLs hjemmeside lhl.no er en svært viktig kontaktflate mot medlemmer og publikum. Brukerundersøkelser viser at det er viktig at sidene preges av fagstoff og helserelevant informasjon for våre målgrupper. LHL har de siste årene brukt mye ressurser på å utvikle gode nettsider. Dette har også ført til en stor økning i antall besøk på lhl.no. Sentralstyret mener at organisasjonsinterne dokumenter som ikke allmennheten har interesse av ikke hører hjemme på lhl.no. Sentralstyret er opptatt av åpenhet og god informasjonsflyt omkring vedtak som fattes av styrende organer. I dag blir sakspapirer til sentralstyremøter og landsstyremøter sendt til fylkene på e-post. Protokoller fra sentralstyremøter og landsstyremøter sendes alle lag på e-post. Ved særskilt interesse kan sakspapir til enkeltsaker fås tilsendt ved henvendelse til LHLs administrasjon. Eventuelle udekkede behov omkring dette må løses på andre måter enn via lhl.no. 27

28 Sentralstyret mener det er lite hensiktsmessig at sentralstyremøtene skal video-overføres. Dersom dette skal vurderes mener sentralstyret uansett at det ikke hører hjemme i vedtektene. Forslag til vedtak: Forslag fra LHL Oppland om å vedtektsfeste at innkallinger, saksdokumenter og protokoller skal legges på lhl.no, samt at sentralstyremøtene skal video-overføres, tas ikke til følge. #3 Forslag fra LHL Verdal og LHL Steinkjer til sentralstyrets forslag 10 Fylkesutvalg, 12 Landsstyret og 13 Sentralstyret "9-års regelen for å være tillitsvalgt i organisasjonen opphører." Sentralstyrets vurdering: Sentralstyret har under behandlingen av "LHL en organisasjon i endring" gjennomført en grundig behandling av vedtektene. Sentralstyret har i denne prosessen kommet frem til at det er uheldig å endre vedtektene om 9-årsregelen fra periode til periode. Sentralstyret har derfor foreslått å ikke endre vedtektene på dette området for 13 Sentralstyret. Når det gjelder 10 Fylkesutvalg og 12 Landsstyret, vises det til forslag fra LHL Buskerud der sentralstyret innstiller på at medlemmer i fylkesutvalget ikke kan sitte mer enn i 4 perioder. Sentralstyret har videre i sin innstilling foreslått at begrensningen på 4 perioder også skal gjelde for fylkenes medlemmer i landsstyret. Sentralstyret foreslår derfor at man heller ikke i 10 og 12 endrer prinsippet om begrensning med hensyn til valgperiode, men tilpasser begrensningen slik at den passer med valgperioden i de ulike styrende organer. Forslag til vedtak: Forslag fra LHL Verdal og LHL Steinkjer om at 9-års regelen for å være tillitsvalgt i organisasjonen opphører tas ikke til følge. Innstillingen ble fattet mot en stemme (Janne Bjørklund). #4 Forslag fra LHL Buskerud til sentralstyrets forslag 10 Fylkesutvalg "Et medlem av fylkesutvalget kan ikke sitte mer enn 9 år sammenhengende", erstattes med "Et medlem av fylkesstyret kan ikke sitte mer enn fire 4 perioder. Sentralstyrets vurdering: Da valgperioden for fylkesutvalg i forslaget til nye vedtekter er forslått til 2 år, er det logisk og hensiktsmessig at en eventuell begrensning mht valgperiode er 8 år og ikke 9 år. Sentralstyret peker på at en begrensning på 8 år i fylkesutvalgene også får konsekvenser for fylkenes medlemmer i landsstyret. Begrensningen på 8 år må derfor også gjøres gjeldende for fylkenes medlemmer i landsstyret. Forslag til vedtak: Forslaget fra LHL Buskerud om at medlemmer i fylkesutvalget ( 10) ikke kan sitte mer enn 4 perioder tas til følge. Begrensningen gjøres også gjeldende for fylkenes medlemmer i landsstyret ( 12). 28

29 VEDLEGG 29

30 Vedlegg 1: Innkomne forslag sammenstilling av forslagene paragraf for paragraf Sentralstyrets forslag 5 LHLs oppbygging (gjeldende 4) Forslag fra LHL Buskerud og LHL Oppland: 2. ledd erstattes med: Lokallagene i et fylke er samlet i et fylkesledd med eget styre og ansvar for egen økonomi. Der hvor fylkesleddet ikke ønsker å ha egen økonomi skal det som et minimum velges et fylkesutvalg. Sentralstyrets forslag til 7 Sammensetning av styrende organer (ny paragraf) Forslag fra LHL Oppland Et flertall av medlemmene i lokallagsstyrene, fylkesleddene, sentralstyret, landsstyret og landsmøtet må bestå av mennesker med hjerte-, kar-, eller lungesykdom. Sentralstyrets forslag til 9 Lag i utlandet (ny paragraf) Forslag fra LHL Oppland 3. ledd erstattes med: LHL lag i utlandet deltar ikke på aktiviteter i regi av fylkesleddene (lagsamlinger osv) Sentralstyrets forslag til 10 Fylkesutvalg (gjeldende 7) Forslag fra LHL Buskerud 7 Fylkesledd Lokallagene i et fylke samles i et fylkesledd. Fylkesleddet skal bidra til å bygge ut og styrke lokallagene i fylket med kunnskap og kompetanse i arbeidet. Fylkesleddet skal påvirke prioriteringen i fylket for å dekke de behov hjerte- og lungesyke, pårørende og andre mennesker med kronisk sykdom og funksjonshemning har. Styret i fylkesleddet velges av lokallagene i fylket. Dersom det er hensiktsmessig kan flere fylker danne et felles fylkesledd. Fylkesleddet skal bygge nettverk gjennom å arrangere lagsamlinger samt tilrettelegge for styrkning og deling av kompetanse innenfor interessepolitisk arbeid, likemannsområdet, studieområdet brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Fylkesstyret består av 3-5 personer samt 2 vararepresentanter: Obligatoriske styremedlemmer: 30

31 Leder velges for 1 år Fylkesstudieledere og likemannskoordinator velges for 2 år (rullerende valg) 2 vararepresentanter velges for 2 år (rullerende valg) Eventuelle øvrige styremedlemmer 1 eller 2 styremedlemmer velges for 2 år (ved 2 representanter rullerende valg) Et medlem av fylkesstyret kan ikke sitte mer enn i fire 4 perioder. Fylkesleddet skal avholde årsmøte innen utgang av mars hvert år. Styret innkaller årsmøtet med minst 4 ukers skriftlig varsel til lokallagene. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste. Årsmøtets sakliste skal omfatte: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), 2 protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer. Godkjenning av årsberetning og revidert regnskap. Behandling av eventuelle innkomne forslag fra lagene. Forslag skal være fylkesstyret i hende 2 uker før årsmøtet. Behandling av handlingsplan og budsjett. Valg av revisor i henhold til 16. Gjennomgang av status og planer i lagene for likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Valg av fylkesstyre. Valg av valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer samt 1 vararepresentant. Valgkomiteen velges for 1 år. Fylkesledd som velger å ikke ha egen økonomisk aktivitet, skal allikevel velge et utvalg som ivaretar det ansvar og oppgaver som et fylkesstyre har. Årsmøtets sakliste kan derimot være noe forenklet, men må minst omfatte Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), 2 protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer. Behandling av eventuelle innkomne forslag fra lagene. Forslag skal være fylkesutvalget i hende 2 uker før årsmøtet. Gjennomgang av status og planer i lagene for likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Valg av fylkesutvalg. Valg av valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer samt 1 vararepresentant. Valgkomiteen velges for 1 år. På årsmøtet har lagets valgte representanter en stemme. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 1/3 av lokallagene krever det, eller når styret mener det er påkrevet. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel til lokallagene. Med styrets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. 31

32 Forslag fra LHL Oppland 10 Fylkesledd Lokallagene i et fylke samles i et fylkesledd. Fylkesleddet skal bidra til å bygge ut og styrke lokallagene i fylket med kunnskap og kompetanse i arbeidet. Fylkesleddet skal påvirke prioriteringene i fylket for å dekke de behov hjerte- og lungesyke, pårørende og andre mennesker med kronisk sykdom og funksjonshemninger har. Styret i fylkesleddet velges av lokallagene i fylket. Fylkesutvalgets navn skal være LHL fylkets navn. Dersom det er hensiktsmessig kan flere fylker danne et felles fylkesledd. I slike tilfeller fastsettes navnet av sentralstyret. Fylkesleddet skal bygge nettverk gjennom å arrangere lagsamlinger samt tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor interessepolitisk arbeid, likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Fylkesstyret består av 3-5 personer samt 2 vararepresentanter: Obligatoriske medlemmer: Leder velges for 1 år Fylkesstudieleder og likemannskoordinator velges for 2 år (rullerende valg) 2 vararepresentanter velges for 2 år (rullerende valg) Nestleder utpekes av og blant fylkesutvalgets medlemmer Eventuelle øvrige styremedlemmer: 1 eller 2 styremedlemmer velges for 2 år (ved 2 representanter, rullerende valg) Et medlem av fylkesstyret kan ikke sitte mer enn 9 år sammenhengende. Fylkesleddet skal avholde årsmøte innen utgangen av mars hvert år. Styret innkaller årsmøtet med minst 4 ukers skriftlig varsel til lokallagene. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste. Årsmøtets saksliste skal omfatte: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), 2 protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer. Godkjenning av årsberetning og revidert regnskap. Behandling av eventuelle innkomne forslag fra lagene. Forslag skal være fylkesstyret i hende 2 uker før årsmøtet. Behandling av handlingsplan og budsjett. Valg av revisor i henhold til 16. Gjennomgang av status og planer i lagene for likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Valg av fylkesstyre. Valg av valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer samt 1 vararepresentant. Valgkomiteen velges for 1 år. Fylkesledd som velger å ikke ha egen økonomisk aktivitet, skal allikevel velge et utvalg som ivaretar det ansvar og oppgaver som et fylkesstyre har. Årsmøtets saksliste kan derimot være noe forenklet, men må minst omfatte: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), 2 protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer. 32

33 Behandle eventuelle innkomne forslag fra lagene. Forslag skal være fylkesutvalget i hende 2 uker før årsmøtet. Gjennomgang av status og planer i lagene for likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Valg av fylkesutvalg. Valg av valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer samt 1 vararepresentant. Valgkomiteen velges for 1 år. På årsmøtet har lagets valgte representanter en stemme. Forslag fra LHL Verdal og LHL Steinkjer "9-års regelen for å være tillitsvalgt opphører". Sentralstyrets forslag til 11 Landsmøtet (gjeldende 8) Forslag fra LHL Oppland Tillegg: Landsmøtet video-overføres på LHLs hjemmeside. 9. ledd erstattes med: På landsmøtet har hvert lokallag og fylkesledds valgte representanter en stemme. Sentralstyrets forslag til 12 Landsstyret (gjeldende 9) Forslag fra LHL Buskerud og LHL Oppland "Fylkesutvalget erstattes med fylkesleddet." Forslag fra LHL Øvre Eiker "Landsstyret skal bestå av 19 representanter, fylkesleder, fra hvert fylke, og ansattes 2 representanter. Begge kjønn skal være likt representert." Forslag fra LHL Verdal og LHL Steinkjer "9-års regelen for å være tillitsvalgt opphører". Sentralstyrets forslag til 13 Sentralstyret (gjeldende 10) Forslag fra LHL Oppland Nytt ledd: Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller vedrørende sentralstyret publiseres på LHLs hjemmeside. Sentralstyremøtene video-overføres på LHLs hjemmeside. Forslag fra LHL Verdal og LHL Steinkjer "9-års regelen for å være tillitsvalgt opphører". 33

34 Sentralstyrets forslag til 16 Landsmøtets valgkomite (gjeldende 14) Forslag fra LHL Oppland 3. ledd, 2. kulepunkt: "Fylkene" erstattes med "fylkesleddene". Sentralstyrets forslag til 18 Økonomiske regler (gjeldende 16) Forslag fra LHL Buskerud 1.ledd erstattes med: Fylkesledd som velger å ha eget fylkesstyre med ansvar for egen økonomisk aktivitet, skal dele LHLs kontingentandel med 20 % til fylkesleddet, 40% til lokallagene og 40% til LHL. Forslag fra LHL Oppland 1. ledd erstattes med: Kontingenten fordeles med 20% til fylkesledd med økonomisk ansvar, 40% til lokallagene og 40% til LHL. I fylker med fylkesledd uten økonomisk ansvar, tilfaller fylkesleddets andel LHL. 2. ledd: "Fylkesutvalg erstattes med fylkesledd". Sentralstyrets forslag til 22 Deling, sammenslutning og oppløsning (gjeldende 20) Forslag fra LHL Oppland 5. ledd erstattes med: De samme vedtak må gjentas av et ekstraordinært landsmøte som er innkalt i samsvar med reglene i ledd erstattes med: Ved oppløsning av lokallag og fylkesledd med egen økonomisk aktivitet, tilfaller alle midler og eiendeler LHL til oppbevaring og forvaltning i 4 år. Dersom lokallaget i løpet av denne tiden ikke blir gjenopprettet, disponerer LHL disse midlene etter vedtak i sentralstyret, til bruk for LHLs målgrupper lokalt eller i fylket. Dersom fylkesleddet i løpet av denne perioden ikke blir gjenopprettet, fordeles fylkesleddets kapital og eiendeler på lokallagene etter antall medlemmer. Ved deling eller sammenslutning av lag foretar sentralstyret ved eventuell uenighet avgjørelse om fordeling av midler. 34

35 Vedlegg 2: Innkomne forslag - originaler Vedlegg 2a: Forslag fra LHL Buskerud Til LHLs landsmøte 2014 Forslag til vedtektsendringer knyttet til sentralstyrets høringsnotat om ny organisering av LHL: Dagens vedtekter: 4 LHLs oppbygging: Lokallaget er grunnorganisasjonen. Der det er fylkeslag, består fylkeslaget av lokallagene i fylket Sentralstyret står for den daglige styring av organisasjonen. Landsstyremøtet er høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Sentralstyrets forslag til vedtektsendring: 4 LHLs oppbygging: Lokallaget er grunnorganisasjonen. Fylkesutvalget velges av lokallagene i fylket. Sentralstyret står for den daglige styring av organisasjonen. Landsstyremøtet er høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. LHL Buskeruds forslag til vedtektsendring: 4 LHLs oppbygging: Lokallaget er grunnorganisasjonen Lokallagene i et fylke er samlet i et fylkesledd med eget styre og ansvar for egen økonomi. Der hvor fylkesleddet ikke ønsker å ha egen økonomi skal det som et minimum velges et fylkesutvalg. Sentralstyret står for den daglige styring av organisasjonen. Landsstyremøtet er høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Dagens vedtekter: 7 Fylkeslag: Der det er et fylkeslag, består fylkeslaget av lokallagene i fylket. Dersom det er hensiktsmessig kan to fylker danne et fylkeslag Fylkeslaget skal bidra til å bygge ut og styrke lokallagene i fylket med kunnskap og kompetanse i arbeidet. Fylkeslaget skal påvirke prioriteringen i fylket for å dekke de behov hjerte- og lungesyke, pårørende og andre mennesker med kronisk sykdom og funksjonshemning har. Fylkeslagene skal ikke ha egne vedtekter. LHLs fylkeslag skal avholde årsmøter innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Styret innkaller årsmøtet med mins 4 ukers skriftlig varsel til lokallagene. 35

36 Innkalling skal gjøre oppmerksom på at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet. Med innkalling skal følge forslag til saksliste. Årsmøtets saksliste skal omfatte Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer. Godkjenning av årsberetningen og revidert regnskap Ordskifte om fylkeslagets rolle og oppgaver i fylket Behandling av innkomne forslag og uttalelser Fastsettelse av handlingsplan Fastsettelse av budsjett Valg av styre med leder, og minst 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, valgkomite samt andre valg etter behov. Stemmerett på fylkesårsmøte har bare utsendinger fra lokallagene. Hvert lokallag har en stemme Styret har ansvar for å organisere virksomheten slik at fylkeslaget er en ressurs for lokallagene i fylket og at de gjennom fylkeslaget får en mulighet til å påvirke politiske beslutninger i fylket. Styret kan etter behov oppnevne arbeidsgrupper. Et medlem av fylkesstyret kan ikke sitte mer enn 9 år sammenhengende Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 1/3 av lokallagene krever det, eller når styret mener det er påkrevet. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel til lokallagene. Med styrets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. Sentralstyrets forslag til vedtektsendring: 7 Fylkesutvalg Fylkesutvalg velges av lokallagene i fylket. Dersom det er hensiktsmessig kan flere fylker danne et felles fylkesutvalg. Fylkesutvalget skal bygge nettverk gjennom å arrangere lagsamlinger samt tilrettelegge for styrkning og deling av kompetanse innen for likemannsområdet, studieområdet brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Fylkesutvalget består av 3-5 personer samt 2 vararepresentanter: Obligatoriske utvalgsmedlemmer: Leder velges for 1 år Fylkesstudieledere og likemannskoordinator velges for 2 år (rullerende valg) 2 vararepresentanter velges for 2 år (rullende valg) Nestleder utpekes av og blant fylkesutvalgets medlemmer Eventuelle øvrige utvalgsmedlemmer 1 eller 2 utvalgsmedlemmer velges for 2 år (ved 2 representanter rullerende valg) Fylkesutvalget skal avholde årsmøte innen utgang mars hvert år. Utvalget innkaller årsmøtet med minst 4 ukers skriftlig varsel til lokallagene. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste. Årsmøtets sakliste skal omfatte: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), 2 protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer. Gjennomgang av status og planer i lagene for likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Valg av fylkesutvalg Valg av valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer samt 1 vararepresentant 36

37 Valgkomiteen velges for 1 år Fylkesutvalg som velger å ha egen økonomisk aktivitet er selv ansvarlig for å føre og avlegge regnskap for denne aktiviteten i trå med gjeldende lover og forskrifter. Sakslisten på årsmøtet i disse fylkende skal i tillegg omfatte: Godkjenning av årsberetning og revidert regnskap Behandling av eventuelle innkomne forslag fra lagene. Forslag skal være fylkesutvalget i hende 2 uker før møtet Behandling av handlingsplan og budsjett Valg av revisor i henhold til # 16. På årsmøtet har lagets valgte representanter stemmerett ut fra følgende modell: Fra medlemmer: 1 stemme Fra medlemmer: 2 stemmer Fra medlemmer: 3 stemmer Fra medlemmer: 4 stemmer Og så videre med en ny stemme pr. påbegynte 100 medlemmer. Et medlem av fylkesutvalget kan ikke sitte mer enn 9 år sammenhengende. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 1/3 av lokallagene krever det, eller når styret mener det er påkrevet. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel til lokallagene. Med utvalgets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. LHL Buskerud forslag til vedtektsendring: 7 Fylkesledd Lokallagene i et fylke samles i et fylkesledd. Fylkesleddet skal bidra til å bygge ut og styrke lokallagene i fylket med kunnskap og kompetanse i arbeidet. Fylkesleddet skal påvirke prioriteringen i fylket for å dekke de behov hjerte- og lungesyke, pårørende og andre mennesker med kronisk sykdom og funksjonshemning har. Styret i fylkesleddet velges av lokallagene i fylket. Dersom det er hensiktsmessig kan flere fylker danne et felles fylkesledd. Fylkesleddet skal bygge nettverk gjennom å arrangere lagsamlinger samt tilrettelegge for styrkning og deling av kompetanse innenfor interessepolitisk arbeid, likemannsområdet, studieområdet brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Fylkesstyret består av 3-5 personer samt 2 vararepresentanter: Obligatoriske styremedlemmer: Leder velges for 1 år Fylkesstudieledere og likemannskoordinator velges for 2 år (rullerende valg) 2 vararepresentanter velges for 2 år (rullerende valg) Eventuelle øvrige styremedlemmer 1 eller 2 styremedlemmer velges for 2 år (ved 2 representanter rullerende valg) Et medlem av fylkesstyret kan ikke sitte mer enn i fire 4 perioder. Fylkesleddet skal avholde årsmøte innen utgang av mars hvert år. Styret innkaller årsmøtet med minst 4 ukers skriftlig varsel til lokallagene. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste. Årsmøtets sakliste skal omfatte: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), 2 protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer. Godkjenning av årsberetning og revidert regnskap. 37

38 Behandling av eventuelle innkomne forslag fra lagene. Forslag skal være fylkesstyret i hende 2 uker før årsmøtet. Behandling av handlingsplan og budsjett. Valg av revisor i henhold til 16. Gjennomgang av status og planer i lagene for likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Valg av fylkesstyre. Valg av valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer samt 1 vararepresentant. Valgkomiteen velges for 1 år. Fylkesledd som velger å ikke ha egen økonomisk aktivitet, skal allikevel velge et utvalg som ivaretar det ansvar og oppgaver som et fylkesstyre har. Årsmøtets sakliste kan derimot være noe forenklet, men må minst omfatte Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder(e), 2 protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer. Behandling av eventuelle innkomne forslag fra lagene. Forslag skal være fylkesutvalget i hende 2 uker før årsmøtet. Gjennomgang av status og planer i lagene for likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer. Valg av fylkesutvalg. Valg av valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer samt 1 vararepresentant. Valgkomiteen velges for 1 år. På årsmøtet har lagets valgte representanter en stemme. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 1/3 av lokallagene krever det, eller når styret mener det er påkrevet. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel til lokallagene. Med styrets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. 9 Landsstyre Er greit med sentralstyrets forslag, men fylkesutvalg erstattes med fylkesledd. LHL Buskerud forslag til vedtektsendring: 16 Økonomiske regler Samme tekst som før ned til kontingentfordeling: Fylkesledd som velger å ha eget fylkesstyre med ansvar for egen økonomisk aktivitet, skal dele LHLs kontingentandel med 20 % til fylkesleddet, 40% til lokallagene og 40% til LHL. 38

39 Vedlegg 2b: Forslag fra LHL Oppland 39

40 40

41 41

42 42

43 Vedlegg 2c: Forslag fra LHL Øvre Eiker 43

44 Vedlegg 2d: Forslag fra LHL Verdal 44

45 Vedlegg 2e: Forslag fra LHL Steinkjer 45

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer