INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR"

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR 2010 Det innkalles herved til styremøte onsdag 10. februar Møtet avholdes på Kirkenes Sykehus, administrasjonens møterom. Sak 1/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 2/2010 Godkjenning av møteprotokoll av desember Sak 3/2010 Foreløpig årlig melding Helse Finnmark HF Sak 4/2010 Bærekraftanalyse Helse Finnmark HF - innspill til Helse Nord RHF s investeringsplan Sak 5/2010 Strategiplan Helse Finnmark HF Sak 6/2010 Vedlikeholdsplan boliger Helse Finnmark HF. Sak 7/2010 Valg av tomt Nye Kirkenes Sykehus unntatt offentlighet ihht. offl. 23, jfr. fvl. 13 Sak 8/2010 Høring forslag til lokalsykehusstrategi Sak 9/2010 Oppfølging av tilsyn ved føde og gynekologisk avdeling, Kirkenes sykehus, Helse Finnmark HF - orienteringssak Sak 10/2010 Bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten i Helse Finnmark HF i henhold til krav i forskrift NOU 76-2 orienteringssak. Sak 11/2010 Referatsaker. Sak 12/2010 Evt 1. Oppdragsdokument 2010 Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Dan S. Andersen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 2. februar 2010 Møtedato: 10. februar 2010 Saksbehandler: Adm. konsulent Dan Sølvfester Andersen Sak nr: 02/2010 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av desember 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte desember 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte desember 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir.

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV DESEMBER 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Hilde Søraa Tor Birger Grønnum Ane Kokkvoll Ingjerd Eriksen Meldt forfall: Ally Nyheim Anita Johnsen Vibeke Seierstad Jostein Tørstad Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresekretær Dan S. Andersen som førte protokollen Klinikksjef klinikk psykisk helsevern og rus Inger Lise Balandin Prosjektleder Nye Kirkenes Sykehus Øyvin Grongstad Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: Leder Werner Johansen Sak 67/2009 Innkalling og saksliste Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: 1. Saker til eventuelt - Styrets tolkning - Følgetjenesten av gravide 2. Ny sak 81/2009 Orientering endelig rapport fra tilsyn med Helse Finnmark HF, klinikk Kirkenes, føde- og gynekologisk avdeling. Enstemmig vedtatt. 1

4 Sak 68/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 22. oktober 2009 Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. oktober 2009 Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. oktober 2009 Enstemmig vedtatt. Sak 69/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 9. november 2009 Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 9. november 2009 Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 9. november 2009 Enstemmig vedtatt. Sak 70/2009 Revisjonsrapport Helse Finnmark HF 2. tertial 2009 fra Ernst & Young. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppsummering av revisjonsrapporten til orientering. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppsummering av revisjonsrapporten til orientering. Enstemmig vedtatt. Sak 71/2009 Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per oktober 2009 Direktøren la fram følgende endrede tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke tilfreds med at de somatiske klinikkene og psykisk helsevern BUP ikke oppnår aktivitetstall i tråd med plan. Styret er fornøyd med den positive aktivitetsutviklingen innenfor psykiske helsevern VPP og rusomsorgen. 2. Styret er fornøyd med at foretaket har effekt av de fleste igangsatte tiltak, men konstaterer at tiltakene ikke har vært tilstrekkelig for drift i balanse. 3. Styret er fornøyd med at klinikk Psykisk helsevern og rus har god kostnadskontroll og har tilpasset kostnadene til aktivitetene, og dermed har et positivt resultat som forventet. 4. Styret er ikke tilfreds med den negative resultatutviklingen i oktober og ber adm. direktør iverksette tiltak som medfører rimeligere drift og færre månedsverk. 5. Styret er ikke fornøyd med at de somatiske klinikkene ikke har klart å bedre driften gjennom 2009, og forventer at det utarbeides tiltak som muliggjør økonomisk balanse i

5 Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke tilfreds med at de somatiske klinikkene og psykisk helsevern BUP ikke oppnår aktivitetstall i tråd med plan. Styret er fornøyd med den positive aktivitetsutviklingen innenfor psykiske helsevern VPP og rusomsorgen. 2. Styret er fornøyd med at foretaket har effekt av de fleste igangsatte tiltak, men konstaterer at tiltakene ikke har vært tilstrekkelig for drift i balanse. 3. Styret er fornøyd med at klinikk Psykisk helsevern og rus har god kostnadskontroll og har tilpasset kostnadene til aktivitetene, og dermed har et positivt resultat som forventet. 4. Styret er ikke tilfreds med den negative resultatutviklingen i oktober og ber adm. direktør iverksette tiltak som medfører rimeligere drift og færre månedsverk. 5. Styret er ikke fornøyd med at de somatiske klinikkene ikke har klart å bedre driften gjennom 2009, og forventer at det utarbeides tiltak som muliggjør økonomisk balanse i Enstemmig vedtatt. Sak 72/2009 Fremtidig tilbud ved døgnenhetene i psykisk Helsevern i Helse Finnmark HF Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar å redusere driftsrammen med 10 mill kr for klinikk psykisk helsevern og rus. I 2010 settes effekten av tiltakene til 5 mill kr. 2. Styret vedtar reduksjon av driftsrammen som følger: DPS Vest-Finnmark: 4 mill. SANKS / DPS Midt-Finnmark: 3 mill. DPS Øst-Finnmark: 3 mill. 3. Det enkelte DPS utarbeider forslag til kostnadsreduserende tiltak. Tiltakene risikovurderes og drøftes med tillitsvalgte på DPS nivå. Tiltakene iverksettes fortløpende og innen 1. mai I utarbeidelsen av tiltakene så skal det gjøres en vurdering av reduksjon i stabs - og støttefunksjoner i klinikken. 4. Styret vedtar reduksjon av 14 senger fordelt som følger: 5 senger DPS Vest Finnmark, post Jansnes 4 senger SANKS/DPS Midt-Finnmark, døgnenheten i Lakselv 5 senger DPS Øst-Finnmark, døgnenheten i Tana 5. Styret vedtar at det etableres brukerstyrte senger, innenfor eksisterende senger, som en del av tilbudet ved døgnenhetene. 6. Styret ber om at det gjøres en utredning med henblikk på å vurdere etablering av en telefonisk bakvaktsordning for samtlige døgnenheter i klinikk psykisk helsevern og rus der alle spesialister i klinikken inngår i et felles bakvaktsystem. Tidsfrist for utredningen fastsettes til 1. mars Styret ber om at det fremtidig tilbudet ved døgnenhetene til pasienter med rusproblemer og pasienter med dobbeltdiagnose psykiatri/rus utredes. Tidsfrist for utredningen fastsettes til 30. juni

6 Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar å redusere driftsrammen med 10 mill kr for klinikk psykisk helsevern og rus. I 2010 settes effekten av tiltakene til 5 mill kr. 2. Styret vedtar reduksjon av driftsrammen som følger: DPS Vest-Finnmark: 4 mill. SANKS / DPS Midt-Finnmark: 3 mill. DPS Øst-Finnmark: 3 mill. 3. Det enkelte DPS utarbeider forslag til kostnadsreduserende tiltak. Tiltakene risikovurderes og drøftes med tillitsvalgte på DPS nivå. Tiltakene iverksettes fortløpende og innen 1. mai I utarbeidelsen av tiltakene så skal det gjøres en vurdering av reduksjon i stabs - og støttefunksjoner i klinikken. 4. Styret vedtar reduksjon av 14 senger fordelt som følger: 5 senger DPS Vest Finnmark, post Jansnes 4 senger SANKS/DPS Midt-Finnmark, døgnenheten i Lakselv 5 senger DPS Øst-Finnmark, døgnenheten i Tana 5. Styret vedtar at det etableres brukerstyrte senger, innenfor eksisterende senger, som en del av tilbudet ved døgnenhetene. 6. Styret ber om at det gjøres en utredning med henblikk på å vurdere etablering av en telefonisk bakvaktsordning for samtlige døgnenheter i klinikk psykisk helsevern og rus der alle spesialister i klinikken inngår i et felles bakvaktsystem. Tidsfrist for utredningen fastsettes til 1. mars Styret ber om at det fremtidig tilbudet ved døgnenhetene til pasienter med rusproblemer og pasienter med dobbeltdiagnose psykiatri/rus utredes. Tidsfrist for utredningen fastsettes til 30. juni Punkt 1 og 2 vedtatt med 7 stemmer for og 3 stemmer mot. Punkt 4 vedtatt med 6 stemmer for og 4 stemmer mot. Punktene 3, 5, 6 og 7 enstemmig vedtatt. Protokoll tilførsel fra Ole. I Hansen, Ane Kokkvoll og Ingjerd Eriksen: Det er beklagelig at vurderinger fra arbeidsgruppe, brukere og fagråd psykisk helsevern i liten grad er hensyntatt i denne sak. Vi er bekymret for den forringelse av pasienttilbud og fagmiljø som en reduksjon i driftsramme i dette omfang vil kunne medføre. Det ville være ønskelig at man utviklet nye tilbud ved døgnenhetene til pasienter med rus og dobbeldiagnose rus/psykiatri før eventuelle andre kostnadsbesparende tiltak blir iverksatt. Det ville være naturlig at det pågående arbeidet vedrørende DPS ene i Helse Nord også ble lagt til grunn i saken. Sak 73/2009 Budsjett 2010 Helse Finnmark HF Direktøren la fram følgende endrede tilrådning: 1. Styret slutter seg til hovedlinjene fremlagt i budsjett Styret ber om at aktivitetsplan justeres i forhold til innspill gitt i styremøte. 2. Styret i Helse Finnmark HF vedtar aktivitetsvridning fra døgn til dag i de somatiske klinikkene i Hammerfest og Kirkenes og vridningen og økning av aktivitet innefor psykisk helsevern og rus som fremlagt i budsjettsaken. 4

7 3. Styret krever at klinikk Hammerfest gjennomfører planlagte tiltak som skissert i budsjettsak 2010, og vil konkretisere iverksettelsen av følgende tiltak: 5 dagerspost innenfor området indremedisins iverksettes fra 1. april 2010 Omgjøring av 4 kirurgiske senger til pasienthotellsenger iverksettes fra 1. februar Styret krever at klinikk Kirkenes gjennomfører planlagte tiltak som skissert i budsjettsaken Styret krever at det utredes tiltak for ytterligere 10 mill. Denne utredningen skal også omfatte En felles medisinsk/kirurgisk heldøgnsavdeling En felles medisinsk/kirurgisk 5 dagers-post Vurdering av behov og bruken av pasienthotellsenger Utredningen forelegges styret i styremøte 23. mars Tiltakene som utredes har iverksettingsfrist innen 30. juni Styret vedtar at klinikk Prehospitale tjenester tilføres 4 mill. Tiltak knyttet til turnusforbedring og forbedring av ferieavvikling forventes gjennomført i tråd med planer. 6. Styret forventer at foretaket gjennomfører en bemanningsreduksjon i tråd med budsjett Styret vedtar fremlagte fordeling av investeringsmidler. Direktøren gis fullmakt til å omdisponere innenfor rammen dersom det oppstår uforutsette investeringsbehov. 8. Styret viser til vedtak i styresak 72/2009 vedrørende psykisk helsevern 9. Styret forutsetter at det skal være en buffer på ca. 20 millioner kroner etter at en fullstendig tiltaksplan for klinikk Kirkenes er utarbeidet og implementert. Ane Kokkvoll la frem følgende forslag til endret punkt 2 og 3 i tilrådning: 2. Styret i Helse Finnmark HF anbefaler aktivitetsvridning fra døgn til dag i de somatiske klinikkene i Hammerfest og Kirkenes og vridningen og økning av aktivitet innefor psykisk helsevern og rus som fremlagt i budsjettsaken. 3. Styret forventer at klinikk Hammerfest gjennomfører planlagte tiltak som skissert i budsjettsak 2010 etter at gode økonomiske analyser og faglige vurderinger foreligger. Iverksettelsen av følgende tiltak konkretiseres: 5 dagerspost innenfor området indremedisins iverksettes fra 1. april 2010 Omgjøring av 4 kirurgiske senger til pasienthotellsenger iverksettes fra 1. februar 2010 Vedtak: 1. Styret slutter seg til hovedlinjene fremlagt i budsjett Styret ber om at aktivitetsplan justeres i forhold til innspill gitt i styremøte. 2. Styret i Helse Finnmark HF vedtar aktivitetsvridning fra døgn til dag i de somatiske klinikkene i Hammerfest og Kirkenes og vridningen og økning av aktivitet innefor psykisk helsevern og rus som fremlagt i budsjettsaken. 3. Styret krever at klinikk Hammerfest gjennomfører planlagte tiltak som skissert i budsjettsak 2010, og vil konkretisere iverksettelsen av følgende tiltak: 5 dagerspost innenfor området indremedisins iverksettes fra 1. april 2010 Omgjøring av 4 kirurgiske senger til pasienthotellsenger iverksettes fra 1. februar Styret krever at klinikk Kirkenes gjennomfører planlagte tiltak som skissert i budsjettsaken Styret krever at det utredes tiltak for ytterligere 10 mill. Denne utredningen skal også omfatte En felles medisinsk/kirurgisk heldøgnsavdeling 5

8 En felles medisinsk/kirurgisk 5 dagers-post Vurdering av behov og bruken av pasienthotellsenger Utredningen forelegges styret i styremøte 23. mars Tiltakene som utredes har iverksettingsfrist innen 30. juni Styret vedtar at klinikk Prehospitale tjenester tilføres 4 mill. Tiltak knyttet til turnusforbedring og forbedring av ferieavvikling forventes gjennomført i tråd med planer. 6. Styret forventer at foretaket gjennomfører en bemanningsreduksjon i tråd med budsjett Styret vedtar fremlagte fordeling av investeringsmidler. Direktøren gis fullmakt til å omdisponere innenfor rammen dersom det oppstår uforutsette investeringsbehov. 8. Styret viser til vedtak i styresak 72/2009 vedrørende psykisk helsevern 9. Styret forutsetter at det skal være en buffer på ca. 20 millioner kroner etter at en fullstendig tiltaksplan for klinikk Kirkenes er utarbeidet og implementert. Punktene 1, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 enstemmig vedtatt. Adm. direktørs tilrådning punkt 2 og 3 vedtatt med 7 stemmer for og 3 stemmer mot. Sak 74/2009 Styreinstruks for styret i Helse Finnmark HF. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner revidert styreinstruks. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner revidert styreinstruks. Enstemmig vedtatt. Sak 75/2009 Status strategiplan Helse Finnmark HF orienteringssak. Direktøren la fram følgende endrede tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering og ber om at de kommentarer som fremkom i styremøte innarbeides i saken. Vedtak: 2. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering og ber om at de kommentarer som fremkom i styremøte innarbeides i saken. Enstemmig vedtatt. 6

9 Sak 76/2009 Status brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark HF orienteringssak. Tilrådning: 1. Styret tar status for brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark HF til orientering 2. Styret ber administrerende direktør påse at brannavvikene lukkes. Vedtak: 1. Styret tar status for brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark HF til orientering 2. Styret ber administrerende direktør påse at brannavvikene lukkes. Enstemmig vedtatt. Sak 77/2009 Oppfølging intern revisjonsrapport 01/09 Helse Nord RHF orienteringssak. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppfølging internrevisjonsrapport 01/09 Helse Finnmark til orientering. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppfølging internrevisjonsrapport 01/09 Helse Finnmark til orientering. Enstemmig vedtatt. Sak 78/2009 Status prosjekt Nye Kirkenes Sykehus - muntlig orientering. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar framlegget om status prosjekt Nye Kirkenes Sykehus til orientering. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar framlegget om status prosjekt Nye Kirkenes Sykehus til orientering. Enstemmig vedtatt. 7

10 Sak 79/2009 Referatsaker Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering. Enstemmig vedtatt. Sak 80/2009 Evt. 1. Ekstra telefonstyremøte i januar vedrørende tomt Nye Kirkenes Sykshus. Gjennomføres den 11. januar 2010 fra kl. 13:00 til kl. 14: Styrets fortolkning av styrevedtak. Styret er enig i styreleders redegjørelse for hvordan styrevedtak fortolkes 3. Følgetjenesten av gravide som overtas av foretaket 1. januar Svar på denne følger per e-post fra adm. direktør. Sak 81/2009 Orientering endelig rapport fra tilsyn med Helse Finnmark HF, klinikk Kirkenes, føde- og gynekologisk avdeling. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF forutsetter at avvikene lukkes innenfor de tidsfrister som er gitt av Helsetilsynet. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF forutsetter at avvikene lukkes innenfor de tidsfrister som er gitt av Helsetilsynet. Enstemmig vedtatt. Møtet ble den 14. desember avsluttet klokken 20:15. Møtet ble den 15. desember avsluttet klokken 14:20. Neste styremøte avholdes som telefonmøte den 11. januar Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. Dan S. Andersen Referent 8

11 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 2. februar 2010 Møtedato: 10. februar 2010 Saksbehandler: Økonomirådgiver Inger Marie Kongsbak Sak nr: 3/2010 Navn på sak: Foreløpig årlig melding Helse Finnmark HF Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark er fornøyd med den positive resultatutviklingen i Styret tar foreløpig årlig melding 2009 til oreientering. Vedlegg: 1. Saksfremlegg. 2. Foreløpig årlig melding Helse Finnmark HF. 3. Økonomi analyse. 4. Tiltak grunnlag. Eva Håheim Pedersen Adm. dir.

12 Saksbehandler: Økonomirådgiver Inger Marie Kongsbak STYRESAK 3/2010 FORELØPIG ÅRLIG MEDLING 2009 Bakgrunn Styrets behandling av foreløpig årlig melding Resultat Helse Finnmark har et positivt resultatavvik i desember på 11,6 mill. Sammenlignet med samme periode i 2008 er dette en forbedring på 22,2 mill. Hittil i år har Helse Finnmark et negativt resultat på 22,1 mill. mot 100,6 mill. i Dette er en resultatforbedring 78,5 mill. Helse Finnmark har høy gjennomføringseffekt av tiltak. Det er gjennomført omstillingstiltak for 83 mill. pr. desember, men kostnadene i foretaket er likevel høyere enn budsjett med 28,5 mill. Dette skyldes i hovedsak gjestepasienter rus, innleie av personell fra firma, pasientreiser, teknisk drift og vedlikehold av utstyr og bygg. Årsprognosen var på -36 mill. Med et resultat på -22 er dette 14 mill bedre enn forventet. Dette skyldes bl.a. effekt av tiltak knyttet til kodeverksarbeidet, sykefravær, nye retningslinjer for avvikling av ferie i 2009, inntekter knyttet til pandemi og lavere rentekostnader. Det er de to somatiske klinikkene som viser de største negative avvikene, klinikk Kirkenes med 18,6 mill og klinikk Hammerfest med 12,1 mill. Hovedårsaken til avviket er sviktende inntekter og for høye lønnskostnader pga. overforbruk på overtid og innleie av personell. Begge klinikkene har hatt effekt av kodeverksarbeidet knyttet til koding av diagnoser, og har de siste månedene i 2009 hatt inntekter som budsjettert. Klinikk Hammerfest har i tillegg hatt en positiv utvikling i månedsverkforbruket som tilsier bedre kontroll med lønnskostnadene, selv om det kan være tidlig å trekke en entydig konklusjon. Klinikk Psykisk helsevern og rus har, til tross for høyere gjestepasientkostnader rus enn budsjettert, et positivt avvik i Dette skyldes en kombinasjon av streng kostnadskontroll og at ungdomspyskiatrisk avdeling i Karasjok ikke kom i drift før høsten I Prehospital klinikk skyldes det negative avviket i hovedsak høyere lønnskostnader knyttet til innleie og overtid, ferieavvikling og sykefravær. Likviditet Som følge av et lavere investeringsnivå enn i 2008, er likviditeten bedret i Det er gjennomført investeringer på 31,4 mill. og er lik rammen. Tiltak knyttet til sysselsettingspakken er iverksatt og arbeidet går som planlagt. Personal Helse Finnmark arbeider med å få ned årsverksforbruket ved å ha et høyt fokus på sykefraværsarbeidet. Gjennomsnittlig antall månedsverk var i månedsverk høyere enn i Kostnaden pr. månedsverk er lavere enn året før, noe som skyldes at foretaket lykkes i å redusere dyre månedsverk knyttet til overtid.

13 Sykefravær Sykefraværet er pr. november på 9,1%. Dette er en nedgang sammenlignet med samme periode året før som var på 9,8%. Helse Finnmark HF har dermed hatt effekt av økt fokus på sykefraværsarbeidet. Aktivitet Aktiviteten i somatikken viser en positiv utvikling i forhold til 2008 med unntak av på polikliniske opphold, hvor man ligger noe under aktiviteten i I forhold til plantallene har man ikke klart å oppnå ønsket vekst, med unntak av dagsoppholdene hvor man ligger 552 opphold over plantallene. I Psykisk Helsevern er antall polikliniske konsultasjoner BUP lavere enn planlagt. Noe som skyldes vakante psykologspesialiststillinger. Polikliniske konsultasjoner VPP ligger også noe under planlagt aktivitet i I Rusomsorgen er aktiviteten økt fra året før, og Helse Finnmark ligger over plantall pr. oktober Kvalitetsindikatorer Kvalitetstallene for Psykisk Helsevern og Rus viser en positiv utvikling på ventetider. Her jobbes bevisst i forhold til å redusere ventetidene og overholde frister. Epikrisetiden i Psykisk Helsevern og Rus viser også en positiv utvikling gjennom året fra 49% i 3.tertial 2008 til 68% i 3.tertial Ser vi på Barne- og Ungdomspsykiatrien isolert ligger epikrisetiden i henhold til måltallet på 80%. I de somatiske sykehusene jobbes det også aktivt for å oppnå gode kvalitetstall. Epikrisetiden er svekket fra 1. tertial til 3 tertial 2008, og er fortsatt ikke tilfredsstillende i henhold til målsetningen. Klinikk Hammerfest har i begynnelsen av 2010 oppdaget en del feilregistreringer som vil bli korrigert, det forventes derfor en tilnærmet måloppnåelse for 1.tertial Korridorpasientandelen viser i % og er en økning fra 1. tertial Antall strykninger av operasjoner viser totalt 11,7%, noe som er en nedgang i fht. 1 tertial Andel barn med individuell plan i barnehabiliteringen sier en positiv utvikling på 14,6% fra 2008 til Positiv utvikling ser vi også på utskrivningsklare pasienter, hvor gjennomsnittlig liggedøgn nå er nede i 4,8 for 3.tertial 2009, som er en reduksjon både i forhold til 1. og 2.tertial. Vurdering Det økonomiske resultatet er betydelig bedret sammenlignet med fjoråret, men driften er ikke i balanse. De somatiske klinikkene har hatt en positiv utvikling i inntektene, noe som skyldes økt fokus på kodeverksarbeidet. I klinikk Hammerfest viser månedsverksforbruket en positiv utvikling de siste månedene av Likevel er utfordringen inn i 2010 å få effekt av tiltak knyttet til vikar- og overtidsforbruk. Totalt går sykefraværet ned, noe som betyr at arbeidet med sykefraværet er riktig satsning. Det må videre holdes høyt fokus på økt aktivitet slik at plantall for 2010 oppnås, samtidig som kostnadene ikke skal øke i andre enden.

14 HELSE FINNMARK HF Foreløpig årlig melding 2009 Helse Finnmark HF

15 Årlig melding 2009 Innhold Oppsummering... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 6 Finansposter... 6 Funksjonsregnskap... 7 Prognose... 7 Regjeringens sysselsettingspakke... 7 Gjennomføring av tiltak... 8 Likviditet og investeringer... 8 Personal... 9 Bemanning... 9 Sykefravær... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Rusomsorg Rapportering styringsindikatorer Kvalitet Psykisk Helsevern og Rus Andel pasienter som er vurdert innen 30 dager Ventetid for vurdering i BUP Andel rettighetspasienter som gis behandling innen 65 dager i psykisk helsevern og/eller TSB for pers under 23 år Andel fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter med rett til nødvendig helsehjelp Andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har fått behandling innen fristen Epikrisetid Tvangsinnlagte i psykisk helsevern Kvalitet Somatikk Epikrisetid Korridorpasienter Strykninger av planlagte operasjoner Andel individuell plan barnehabilitering Utskrivningsklare pasienter Rapporteringspunkter til oppdragsdokumentet Utarbeidet av; Økonomirådgiver Solfrid Nicolaysen og Inger M. Kongsbak 2

16 Oppsummering Helse Finnmark har en aktivitet hittil i år som er 391 DRG-poeng lavere enn planlagt. Antall DRG-poeng viser imidlertid en økning sammenlignet med Helse Finnmark har et positivt resultatavvik i desember på ca 11,6 mill. Avviket hittil i år er på 22,1 mill. Avviket skyldes lavere ISF-inntekter samt at kostnader knyttet til pasientreiser, overtid og innleie, vedlikeholdskostnader og gjestepasientkostnader rus er høyere enn budsjettert. Foretaket har hatt en positiv resultatutvikling i 2009, og foreløpig resultat er 78 mill. bedre enn i Helse Finnmark har en prognose for 2009 på -36 mill. Foreløpig resultat viser et underskudd på 22,1 mill., 14 mill. bedre enn prognosen. Helse Finnmark HF har hatt fokus på sykefraværsarbeidet i 2009, og sykefraværet viser pr. november 9,1%. Dette er en forbedring på 0,7%-poeng sammenlignet med året før. Antall månedsverk er 29 flere i desember 2009 enn året før, mens lønnskostnad pr. månedsverk ligger lavere enn året før. Noe som skyldes en vridning av overtidsmånedsverk til billigere månedsverk. Likviditeten i foretaket viser en bedring, men fortsatt er trekket på kassekreditten høy. Investeringsrammen på 34,6 mill. er benyttet. Kvalitetstallene for Psykisk Helsevern og Rus viser en positiv utvikling på kvalitetsindikatorene ventetid og episkrisetid. Ser vi på Barne- og Ungdomspsykiatrien isolert ligger epikrisetiden i henhold til måltallet på 80%. I de somatiske sykehusene viser ikke alle kvalitetsindikatorene samme positive utvikling. Epikrisetiden viser en nedadgående trend i 2009, og er ikke tilfredsstillende i forhold til målsetningen. Totalt antall korridorpasienter har økt i Klinikk Kirkenes har hatt en nedgang i antall korridorpasienter, mens klinikk Hammerfest har hatt en betydelig økning. Antall strykninger av operasjoner viser imidlertid en positiv utvikling fra 1 til 3 tertial, med en reduksjon til 11,7%. Dette er likevel ikke tilfredsstillende i fht. måltallet på 5%. Klinikk Hammerfest har hatt en betydelig reduksjon i antall strykninger mens klinikk Kirkenes har hatt en økning i samme tidsrom. Også når det gjelder andel barn med individuell plan i barnehabiliteringen ser vi en positiv utvikling på 14,6% fra 2008 til Det er også en positiv utvikling når det gjelder utskrivningsklare pasienter, hvor gjennomsnittlig liggedøgn nå er nede i 4,8 for 3.tertial 2009, noe som er en reduksjon både i forhold til 1. og 2.tertial. Helse Finnmark HF har hatt en positiv utvikling på flere måleparametere i Økonomisk utvikling og sykefravær er to av disse. Foretaket har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder å nå måltallene for andre kvalitetsindikatorer. 3

17 Økonomi Resultat Budsjettavvik pr. kontoklasse, årsbudsjett og prognose pr. desember Budsjettavvik sammenlignet med året før Avviket i desember ble positivt med 11,6 mill. Sammenlignet med samme periode i 2008 er dette en forbedring på 22,2 mill. Hittil i år har Helse Finnmark et negativt resultat på 22,1 mill. mot 100,6 mill. i Dette er en resultatforbedring 78,5 mill. Inntektene pr. desember viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 3,8 mill. ISF inntektene ligger under budsjett med 7,6 mill. hittil i år. Til tross for Andre inntekter ligger under med 1,8 mill. Foretaket har en svikt i leieinntekter på eiendom på ca. 3,6 mill. Samtidig har salg av eiendommer gitt en gevinst på 2,2 mill. Ramma viser et positivt avvik på 3,4 mill. Dette skyldes kun en budsjettjusteringsfeil, og vil ikke gi resultateffekt ettersom justeringen vil bli motsatt på kostnadssiden. Varekostnaden viser et negativt avvik hittil i år på 18,5 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere gjestepasient kostnader rus med 7,2 mill. Øvrige gjestepasient kostnader har et overforbruk på 1,3 mill. Hensyntas inntektene knyttet til gjestepasienter somatikk er budsjettet for gjestepasienter somatikk i balanse. Kostnader knyttet til innleie fra firma er høyere enn planlagt med 7,3 mill. Lønnskostnadene er tilnærmet i balanse pr. desember, mens desember isolert har et positivt avvik på 9,9 mill. Avsetningen for ferie og avspasering er redusert med 4,7 mill fra 2008, nye retningslinjer for avvikling av ferie ble iverksatt, og har ført til at en høy andel av restferie fra tidligere år er tatt ut i I tillegg har Helse Finnmark hatt 3 mill. mer i sykepengerefusjoner i desember enn forventet. Gjennom hele året har sykepengerefusjoner ligget over det som er budsjettert, men i desember skyldes nok det store avviket tildels etterslep av registreringer. Andre driftskostnader viser et negativt avvik pr. desember på 8 mill. Dette skyldes høye kostnader på pasienttransport og vedlikehold på driftsutstyr og bygg. Positivt avvik på 10,2 mill. på finansposter skyldes lavere rentenivå i 2009 enn forventet. 4

18 Avvikene i desember fordeler seg slik: Administrasjon har et positivt avvik i november på 10,7 mill. Hittil i år er avviket positivt med 29,1 mill. Dette skyldes hovedsakelig lavere rentekostnader, høyere andel ferieavvikling i 2009 enn i 2008 og lavere lønnsoppgjør enn budsjettert. Pasienttransport viser et negativt avvik hittil i år på 8,7 mill. Avviket skyldes at Helse Finnmark ikke har hatt forventet effekt av iverksatte tiltak, og transportkostnadene har vært høyere enn budsjettert. Resultatet for desember viser balanse. Klinikk Psykisk Helsevern og rus har et negativt avvik i desember på 1,1 mill, noe som skyldes avsetning på en avtale inngått i 2007 med en kommune om tilbakeføring av en pasient til kommunen. Det har ikke vært avsatt noe på tidligere i forhold til denne avtalen. Tiltross for betydelig høyere gjestepasientkostnader Rus, er avviket hittil i år for klinikken positivt med 2,5 mill. Årsaken ligger hovedsakelig i at ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok ikke ble åpnet før i september. Klinikk Hammerfest har i desember et negativt avvik på 0,4 mill og hittil i år et negativt avvik på 12,1 mill. Avviket skyldes i hovedsak overforbruk på lønn i form av innleie vikarer og overtid. Inntektene for desember er i balanse, forbedring av kodingsarbeid og bedre kvalitetssikring av dette arbeidet gir positive resultater. Klinikken ser ut til å ha riktig inngangsfart til 2010 mht. inntektene. Hittil i år er det imidlertid et negativt avvik på 2,3 mill, som i hovedsak skyldes at en ikke har oppnådd DRG i forhold til plantall. Varekostnadene for desember har et positivt avvik på 0,6 mill, mens det hittil i år er et negativt avvik på 2,3 mill, som skyldes høye kostnader på innleie av leger og sykepleiere. Avviket på lønnskostnader har vært mindre de siste månedene av 2009, det er imidlertid vanskelig å trekke den konklusjon at klinikken har bedre kontroll over lønnskostnadene. At klinikken har avviklet betydelig mer av restferien i 2009 enn i 2008 har imidlertid hatt betydning for innleie- og overtidskostnadene. Hittil i år er avviket på lønn negativt med 6 mill. Klinikk Kirkenes har et positivt resultatavvik i desember på 1,3 mill mens det for 2009 er et negativt avvik på 18,6 mill. Det negative avviket for 2009 skyldes overforbruket på lønn med 10,4 mill. Ved klinikk Kirkenes er det særlig ved legeavdelingene og medisinsk sengepost det er store utfordringer knyttet til lønnskostnadene. Klinikken har hatt en inntektsvikt på 4 mill. i 2009, men også i Kirkenes har inntektene vært i balanse de siste månedene i 2009, noe som indikerer at også her har kodeverksarbeidet og bedre kvalitetssikring gitt resultater. Varekostnaden viser et overforbruk på 3,2 mill, som stort sett skyldes høyere innleie av leger via firma enn planlagt. Andre driftskostnader er det et overforbruk på 1,4 mil. som i hovedsak skyldes reisekostnader. 5

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Møtedato: 17.06.10 Møtested: Mo i Rana Resultatutvikling Resultatet per 05/2010 for viser et akkumulert underskudd på 2,889 mill. kr. Det er en

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer