INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR"

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR 2010 Det innkalles herved til styremøte onsdag 10. februar Møtet avholdes på Kirkenes Sykehus, administrasjonens møterom. Sak 1/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 2/2010 Godkjenning av møteprotokoll av desember Sak 3/2010 Foreløpig årlig melding Helse Finnmark HF Sak 4/2010 Bærekraftanalyse Helse Finnmark HF - innspill til Helse Nord RHF s investeringsplan Sak 5/2010 Strategiplan Helse Finnmark HF Sak 6/2010 Vedlikeholdsplan boliger Helse Finnmark HF. Sak 7/2010 Valg av tomt Nye Kirkenes Sykehus unntatt offentlighet ihht. offl. 23, jfr. fvl. 13 Sak 8/2010 Høring forslag til lokalsykehusstrategi Sak 9/2010 Oppfølging av tilsyn ved føde og gynekologisk avdeling, Kirkenes sykehus, Helse Finnmark HF - orienteringssak Sak 10/2010 Bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten i Helse Finnmark HF i henhold til krav i forskrift NOU 76-2 orienteringssak. Sak 11/2010 Referatsaker. Sak 12/2010 Evt 1. Oppdragsdokument 2010 Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Dan S. Andersen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 2. februar 2010 Møtedato: 10. februar 2010 Saksbehandler: Adm. konsulent Dan Sølvfester Andersen Sak nr: 02/2010 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av desember 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte desember 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte desember 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir.

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV DESEMBER 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Hilde Søraa Tor Birger Grønnum Ane Kokkvoll Ingjerd Eriksen Meldt forfall: Ally Nyheim Anita Johnsen Vibeke Seierstad Jostein Tørstad Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresekretær Dan S. Andersen som førte protokollen Klinikksjef klinikk psykisk helsevern og rus Inger Lise Balandin Prosjektleder Nye Kirkenes Sykehus Øyvin Grongstad Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: Leder Werner Johansen Sak 67/2009 Innkalling og saksliste Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: 1. Saker til eventuelt - Styrets tolkning - Følgetjenesten av gravide 2. Ny sak 81/2009 Orientering endelig rapport fra tilsyn med Helse Finnmark HF, klinikk Kirkenes, føde- og gynekologisk avdeling. Enstemmig vedtatt. 1

4 Sak 68/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 22. oktober 2009 Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. oktober 2009 Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 22. oktober 2009 Enstemmig vedtatt. Sak 69/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 9. november 2009 Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 9. november 2009 Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 9. november 2009 Enstemmig vedtatt. Sak 70/2009 Revisjonsrapport Helse Finnmark HF 2. tertial 2009 fra Ernst & Young. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppsummering av revisjonsrapporten til orientering. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppsummering av revisjonsrapporten til orientering. Enstemmig vedtatt. Sak 71/2009 Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per oktober 2009 Direktøren la fram følgende endrede tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke tilfreds med at de somatiske klinikkene og psykisk helsevern BUP ikke oppnår aktivitetstall i tråd med plan. Styret er fornøyd med den positive aktivitetsutviklingen innenfor psykiske helsevern VPP og rusomsorgen. 2. Styret er fornøyd med at foretaket har effekt av de fleste igangsatte tiltak, men konstaterer at tiltakene ikke har vært tilstrekkelig for drift i balanse. 3. Styret er fornøyd med at klinikk Psykisk helsevern og rus har god kostnadskontroll og har tilpasset kostnadene til aktivitetene, og dermed har et positivt resultat som forventet. 4. Styret er ikke tilfreds med den negative resultatutviklingen i oktober og ber adm. direktør iverksette tiltak som medfører rimeligere drift og færre månedsverk. 5. Styret er ikke fornøyd med at de somatiske klinikkene ikke har klart å bedre driften gjennom 2009, og forventer at det utarbeides tiltak som muliggjør økonomisk balanse i

5 Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke tilfreds med at de somatiske klinikkene og psykisk helsevern BUP ikke oppnår aktivitetstall i tråd med plan. Styret er fornøyd med den positive aktivitetsutviklingen innenfor psykiske helsevern VPP og rusomsorgen. 2. Styret er fornøyd med at foretaket har effekt av de fleste igangsatte tiltak, men konstaterer at tiltakene ikke har vært tilstrekkelig for drift i balanse. 3. Styret er fornøyd med at klinikk Psykisk helsevern og rus har god kostnadskontroll og har tilpasset kostnadene til aktivitetene, og dermed har et positivt resultat som forventet. 4. Styret er ikke tilfreds med den negative resultatutviklingen i oktober og ber adm. direktør iverksette tiltak som medfører rimeligere drift og færre månedsverk. 5. Styret er ikke fornøyd med at de somatiske klinikkene ikke har klart å bedre driften gjennom 2009, og forventer at det utarbeides tiltak som muliggjør økonomisk balanse i Enstemmig vedtatt. Sak 72/2009 Fremtidig tilbud ved døgnenhetene i psykisk Helsevern i Helse Finnmark HF Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar å redusere driftsrammen med 10 mill kr for klinikk psykisk helsevern og rus. I 2010 settes effekten av tiltakene til 5 mill kr. 2. Styret vedtar reduksjon av driftsrammen som følger: DPS Vest-Finnmark: 4 mill. SANKS / DPS Midt-Finnmark: 3 mill. DPS Øst-Finnmark: 3 mill. 3. Det enkelte DPS utarbeider forslag til kostnadsreduserende tiltak. Tiltakene risikovurderes og drøftes med tillitsvalgte på DPS nivå. Tiltakene iverksettes fortløpende og innen 1. mai I utarbeidelsen av tiltakene så skal det gjøres en vurdering av reduksjon i stabs - og støttefunksjoner i klinikken. 4. Styret vedtar reduksjon av 14 senger fordelt som følger: 5 senger DPS Vest Finnmark, post Jansnes 4 senger SANKS/DPS Midt-Finnmark, døgnenheten i Lakselv 5 senger DPS Øst-Finnmark, døgnenheten i Tana 5. Styret vedtar at det etableres brukerstyrte senger, innenfor eksisterende senger, som en del av tilbudet ved døgnenhetene. 6. Styret ber om at det gjøres en utredning med henblikk på å vurdere etablering av en telefonisk bakvaktsordning for samtlige døgnenheter i klinikk psykisk helsevern og rus der alle spesialister i klinikken inngår i et felles bakvaktsystem. Tidsfrist for utredningen fastsettes til 1. mars Styret ber om at det fremtidig tilbudet ved døgnenhetene til pasienter med rusproblemer og pasienter med dobbeltdiagnose psykiatri/rus utredes. Tidsfrist for utredningen fastsettes til 30. juni

6 Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar å redusere driftsrammen med 10 mill kr for klinikk psykisk helsevern og rus. I 2010 settes effekten av tiltakene til 5 mill kr. 2. Styret vedtar reduksjon av driftsrammen som følger: DPS Vest-Finnmark: 4 mill. SANKS / DPS Midt-Finnmark: 3 mill. DPS Øst-Finnmark: 3 mill. 3. Det enkelte DPS utarbeider forslag til kostnadsreduserende tiltak. Tiltakene risikovurderes og drøftes med tillitsvalgte på DPS nivå. Tiltakene iverksettes fortløpende og innen 1. mai I utarbeidelsen av tiltakene så skal det gjøres en vurdering av reduksjon i stabs - og støttefunksjoner i klinikken. 4. Styret vedtar reduksjon av 14 senger fordelt som følger: 5 senger DPS Vest Finnmark, post Jansnes 4 senger SANKS/DPS Midt-Finnmark, døgnenheten i Lakselv 5 senger DPS Øst-Finnmark, døgnenheten i Tana 5. Styret vedtar at det etableres brukerstyrte senger, innenfor eksisterende senger, som en del av tilbudet ved døgnenhetene. 6. Styret ber om at det gjøres en utredning med henblikk på å vurdere etablering av en telefonisk bakvaktsordning for samtlige døgnenheter i klinikk psykisk helsevern og rus der alle spesialister i klinikken inngår i et felles bakvaktsystem. Tidsfrist for utredningen fastsettes til 1. mars Styret ber om at det fremtidig tilbudet ved døgnenhetene til pasienter med rusproblemer og pasienter med dobbeltdiagnose psykiatri/rus utredes. Tidsfrist for utredningen fastsettes til 30. juni Punkt 1 og 2 vedtatt med 7 stemmer for og 3 stemmer mot. Punkt 4 vedtatt med 6 stemmer for og 4 stemmer mot. Punktene 3, 5, 6 og 7 enstemmig vedtatt. Protokoll tilførsel fra Ole. I Hansen, Ane Kokkvoll og Ingjerd Eriksen: Det er beklagelig at vurderinger fra arbeidsgruppe, brukere og fagråd psykisk helsevern i liten grad er hensyntatt i denne sak. Vi er bekymret for den forringelse av pasienttilbud og fagmiljø som en reduksjon i driftsramme i dette omfang vil kunne medføre. Det ville være ønskelig at man utviklet nye tilbud ved døgnenhetene til pasienter med rus og dobbeldiagnose rus/psykiatri før eventuelle andre kostnadsbesparende tiltak blir iverksatt. Det ville være naturlig at det pågående arbeidet vedrørende DPS ene i Helse Nord også ble lagt til grunn i saken. Sak 73/2009 Budsjett 2010 Helse Finnmark HF Direktøren la fram følgende endrede tilrådning: 1. Styret slutter seg til hovedlinjene fremlagt i budsjett Styret ber om at aktivitetsplan justeres i forhold til innspill gitt i styremøte. 2. Styret i Helse Finnmark HF vedtar aktivitetsvridning fra døgn til dag i de somatiske klinikkene i Hammerfest og Kirkenes og vridningen og økning av aktivitet innefor psykisk helsevern og rus som fremlagt i budsjettsaken. 4

7 3. Styret krever at klinikk Hammerfest gjennomfører planlagte tiltak som skissert i budsjettsak 2010, og vil konkretisere iverksettelsen av følgende tiltak: 5 dagerspost innenfor området indremedisins iverksettes fra 1. april 2010 Omgjøring av 4 kirurgiske senger til pasienthotellsenger iverksettes fra 1. februar Styret krever at klinikk Kirkenes gjennomfører planlagte tiltak som skissert i budsjettsaken Styret krever at det utredes tiltak for ytterligere 10 mill. Denne utredningen skal også omfatte En felles medisinsk/kirurgisk heldøgnsavdeling En felles medisinsk/kirurgisk 5 dagers-post Vurdering av behov og bruken av pasienthotellsenger Utredningen forelegges styret i styremøte 23. mars Tiltakene som utredes har iverksettingsfrist innen 30. juni Styret vedtar at klinikk Prehospitale tjenester tilføres 4 mill. Tiltak knyttet til turnusforbedring og forbedring av ferieavvikling forventes gjennomført i tråd med planer. 6. Styret forventer at foretaket gjennomfører en bemanningsreduksjon i tråd med budsjett Styret vedtar fremlagte fordeling av investeringsmidler. Direktøren gis fullmakt til å omdisponere innenfor rammen dersom det oppstår uforutsette investeringsbehov. 8. Styret viser til vedtak i styresak 72/2009 vedrørende psykisk helsevern 9. Styret forutsetter at det skal være en buffer på ca. 20 millioner kroner etter at en fullstendig tiltaksplan for klinikk Kirkenes er utarbeidet og implementert. Ane Kokkvoll la frem følgende forslag til endret punkt 2 og 3 i tilrådning: 2. Styret i Helse Finnmark HF anbefaler aktivitetsvridning fra døgn til dag i de somatiske klinikkene i Hammerfest og Kirkenes og vridningen og økning av aktivitet innefor psykisk helsevern og rus som fremlagt i budsjettsaken. 3. Styret forventer at klinikk Hammerfest gjennomfører planlagte tiltak som skissert i budsjettsak 2010 etter at gode økonomiske analyser og faglige vurderinger foreligger. Iverksettelsen av følgende tiltak konkretiseres: 5 dagerspost innenfor området indremedisins iverksettes fra 1. april 2010 Omgjøring av 4 kirurgiske senger til pasienthotellsenger iverksettes fra 1. februar 2010 Vedtak: 1. Styret slutter seg til hovedlinjene fremlagt i budsjett Styret ber om at aktivitetsplan justeres i forhold til innspill gitt i styremøte. 2. Styret i Helse Finnmark HF vedtar aktivitetsvridning fra døgn til dag i de somatiske klinikkene i Hammerfest og Kirkenes og vridningen og økning av aktivitet innefor psykisk helsevern og rus som fremlagt i budsjettsaken. 3. Styret krever at klinikk Hammerfest gjennomfører planlagte tiltak som skissert i budsjettsak 2010, og vil konkretisere iverksettelsen av følgende tiltak: 5 dagerspost innenfor området indremedisins iverksettes fra 1. april 2010 Omgjøring av 4 kirurgiske senger til pasienthotellsenger iverksettes fra 1. februar Styret krever at klinikk Kirkenes gjennomfører planlagte tiltak som skissert i budsjettsaken Styret krever at det utredes tiltak for ytterligere 10 mill. Denne utredningen skal også omfatte En felles medisinsk/kirurgisk heldøgnsavdeling 5

8 En felles medisinsk/kirurgisk 5 dagers-post Vurdering av behov og bruken av pasienthotellsenger Utredningen forelegges styret i styremøte 23. mars Tiltakene som utredes har iverksettingsfrist innen 30. juni Styret vedtar at klinikk Prehospitale tjenester tilføres 4 mill. Tiltak knyttet til turnusforbedring og forbedring av ferieavvikling forventes gjennomført i tråd med planer. 6. Styret forventer at foretaket gjennomfører en bemanningsreduksjon i tråd med budsjett Styret vedtar fremlagte fordeling av investeringsmidler. Direktøren gis fullmakt til å omdisponere innenfor rammen dersom det oppstår uforutsette investeringsbehov. 8. Styret viser til vedtak i styresak 72/2009 vedrørende psykisk helsevern 9. Styret forutsetter at det skal være en buffer på ca. 20 millioner kroner etter at en fullstendig tiltaksplan for klinikk Kirkenes er utarbeidet og implementert. Punktene 1, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 enstemmig vedtatt. Adm. direktørs tilrådning punkt 2 og 3 vedtatt med 7 stemmer for og 3 stemmer mot. Sak 74/2009 Styreinstruks for styret i Helse Finnmark HF. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner revidert styreinstruks. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF godkjenner revidert styreinstruks. Enstemmig vedtatt. Sak 75/2009 Status strategiplan Helse Finnmark HF orienteringssak. Direktøren la fram følgende endrede tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering og ber om at de kommentarer som fremkom i styremøte innarbeides i saken. Vedtak: 2. Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering og ber om at de kommentarer som fremkom i styremøte innarbeides i saken. Enstemmig vedtatt. 6

9 Sak 76/2009 Status brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark HF orienteringssak. Tilrådning: 1. Styret tar status for brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark HF til orientering 2. Styret ber administrerende direktør påse at brannavvikene lukkes. Vedtak: 1. Styret tar status for brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark HF til orientering 2. Styret ber administrerende direktør påse at brannavvikene lukkes. Enstemmig vedtatt. Sak 77/2009 Oppfølging intern revisjonsrapport 01/09 Helse Nord RHF orienteringssak. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppfølging internrevisjonsrapport 01/09 Helse Finnmark til orientering. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar oppfølging internrevisjonsrapport 01/09 Helse Finnmark til orientering. Enstemmig vedtatt. Sak 78/2009 Status prosjekt Nye Kirkenes Sykehus - muntlig orientering. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar framlegget om status prosjekt Nye Kirkenes Sykehus til orientering. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar framlegget om status prosjekt Nye Kirkenes Sykehus til orientering. Enstemmig vedtatt. 7

10 Sak 79/2009 Referatsaker Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering. Enstemmig vedtatt. Sak 80/2009 Evt. 1. Ekstra telefonstyremøte i januar vedrørende tomt Nye Kirkenes Sykshus. Gjennomføres den 11. januar 2010 fra kl. 13:00 til kl. 14: Styrets fortolkning av styrevedtak. Styret er enig i styreleders redegjørelse for hvordan styrevedtak fortolkes 3. Følgetjenesten av gravide som overtas av foretaket 1. januar Svar på denne følger per e-post fra adm. direktør. Sak 81/2009 Orientering endelig rapport fra tilsyn med Helse Finnmark HF, klinikk Kirkenes, føde- og gynekologisk avdeling. Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF forutsetter at avvikene lukkes innenfor de tidsfrister som er gitt av Helsetilsynet. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF forutsetter at avvikene lukkes innenfor de tidsfrister som er gitt av Helsetilsynet. Enstemmig vedtatt. Møtet ble den 14. desember avsluttet klokken 20:15. Møtet ble den 15. desember avsluttet klokken 14:20. Neste styremøte avholdes som telefonmøte den 11. januar Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. Dan S. Andersen Referent 8

11 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 2. februar 2010 Møtedato: 10. februar 2010 Saksbehandler: Økonomirådgiver Inger Marie Kongsbak Sak nr: 3/2010 Navn på sak: Foreløpig årlig melding Helse Finnmark HF Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark er fornøyd med den positive resultatutviklingen i Styret tar foreløpig årlig melding 2009 til oreientering. Vedlegg: 1. Saksfremlegg. 2. Foreløpig årlig melding Helse Finnmark HF. 3. Økonomi analyse. 4. Tiltak grunnlag. Eva Håheim Pedersen Adm. dir.

12 Saksbehandler: Økonomirådgiver Inger Marie Kongsbak STYRESAK 3/2010 FORELØPIG ÅRLIG MEDLING 2009 Bakgrunn Styrets behandling av foreløpig årlig melding Resultat Helse Finnmark har et positivt resultatavvik i desember på 11,6 mill. Sammenlignet med samme periode i 2008 er dette en forbedring på 22,2 mill. Hittil i år har Helse Finnmark et negativt resultat på 22,1 mill. mot 100,6 mill. i Dette er en resultatforbedring 78,5 mill. Helse Finnmark har høy gjennomføringseffekt av tiltak. Det er gjennomført omstillingstiltak for 83 mill. pr. desember, men kostnadene i foretaket er likevel høyere enn budsjett med 28,5 mill. Dette skyldes i hovedsak gjestepasienter rus, innleie av personell fra firma, pasientreiser, teknisk drift og vedlikehold av utstyr og bygg. Årsprognosen var på -36 mill. Med et resultat på -22 er dette 14 mill bedre enn forventet. Dette skyldes bl.a. effekt av tiltak knyttet til kodeverksarbeidet, sykefravær, nye retningslinjer for avvikling av ferie i 2009, inntekter knyttet til pandemi og lavere rentekostnader. Det er de to somatiske klinikkene som viser de største negative avvikene, klinikk Kirkenes med 18,6 mill og klinikk Hammerfest med 12,1 mill. Hovedårsaken til avviket er sviktende inntekter og for høye lønnskostnader pga. overforbruk på overtid og innleie av personell. Begge klinikkene har hatt effekt av kodeverksarbeidet knyttet til koding av diagnoser, og har de siste månedene i 2009 hatt inntekter som budsjettert. Klinikk Hammerfest har i tillegg hatt en positiv utvikling i månedsverkforbruket som tilsier bedre kontroll med lønnskostnadene, selv om det kan være tidlig å trekke en entydig konklusjon. Klinikk Psykisk helsevern og rus har, til tross for høyere gjestepasientkostnader rus enn budsjettert, et positivt avvik i Dette skyldes en kombinasjon av streng kostnadskontroll og at ungdomspyskiatrisk avdeling i Karasjok ikke kom i drift før høsten I Prehospital klinikk skyldes det negative avviket i hovedsak høyere lønnskostnader knyttet til innleie og overtid, ferieavvikling og sykefravær. Likviditet Som følge av et lavere investeringsnivå enn i 2008, er likviditeten bedret i Det er gjennomført investeringer på 31,4 mill. og er lik rammen. Tiltak knyttet til sysselsettingspakken er iverksatt og arbeidet går som planlagt. Personal Helse Finnmark arbeider med å få ned årsverksforbruket ved å ha et høyt fokus på sykefraværsarbeidet. Gjennomsnittlig antall månedsverk var i månedsverk høyere enn i Kostnaden pr. månedsverk er lavere enn året før, noe som skyldes at foretaket lykkes i å redusere dyre månedsverk knyttet til overtid.

13 Sykefravær Sykefraværet er pr. november på 9,1%. Dette er en nedgang sammenlignet med samme periode året før som var på 9,8%. Helse Finnmark HF har dermed hatt effekt av økt fokus på sykefraværsarbeidet. Aktivitet Aktiviteten i somatikken viser en positiv utvikling i forhold til 2008 med unntak av på polikliniske opphold, hvor man ligger noe under aktiviteten i I forhold til plantallene har man ikke klart å oppnå ønsket vekst, med unntak av dagsoppholdene hvor man ligger 552 opphold over plantallene. I Psykisk Helsevern er antall polikliniske konsultasjoner BUP lavere enn planlagt. Noe som skyldes vakante psykologspesialiststillinger. Polikliniske konsultasjoner VPP ligger også noe under planlagt aktivitet i I Rusomsorgen er aktiviteten økt fra året før, og Helse Finnmark ligger over plantall pr. oktober Kvalitetsindikatorer Kvalitetstallene for Psykisk Helsevern og Rus viser en positiv utvikling på ventetider. Her jobbes bevisst i forhold til å redusere ventetidene og overholde frister. Epikrisetiden i Psykisk Helsevern og Rus viser også en positiv utvikling gjennom året fra 49% i 3.tertial 2008 til 68% i 3.tertial Ser vi på Barne- og Ungdomspsykiatrien isolert ligger epikrisetiden i henhold til måltallet på 80%. I de somatiske sykehusene jobbes det også aktivt for å oppnå gode kvalitetstall. Epikrisetiden er svekket fra 1. tertial til 3 tertial 2008, og er fortsatt ikke tilfredsstillende i henhold til målsetningen. Klinikk Hammerfest har i begynnelsen av 2010 oppdaget en del feilregistreringer som vil bli korrigert, det forventes derfor en tilnærmet måloppnåelse for 1.tertial Korridorpasientandelen viser i % og er en økning fra 1. tertial Antall strykninger av operasjoner viser totalt 11,7%, noe som er en nedgang i fht. 1 tertial Andel barn med individuell plan i barnehabiliteringen sier en positiv utvikling på 14,6% fra 2008 til Positiv utvikling ser vi også på utskrivningsklare pasienter, hvor gjennomsnittlig liggedøgn nå er nede i 4,8 for 3.tertial 2009, som er en reduksjon både i forhold til 1. og 2.tertial. Vurdering Det økonomiske resultatet er betydelig bedret sammenlignet med fjoråret, men driften er ikke i balanse. De somatiske klinikkene har hatt en positiv utvikling i inntektene, noe som skyldes økt fokus på kodeverksarbeidet. I klinikk Hammerfest viser månedsverksforbruket en positiv utvikling de siste månedene av Likevel er utfordringen inn i 2010 å få effekt av tiltak knyttet til vikar- og overtidsforbruk. Totalt går sykefraværet ned, noe som betyr at arbeidet med sykefraværet er riktig satsning. Det må videre holdes høyt fokus på økt aktivitet slik at plantall for 2010 oppnås, samtidig som kostnadene ikke skal øke i andre enden.

14 HELSE FINNMARK HF Foreløpig årlig melding 2009 Helse Finnmark HF

15 Årlig melding 2009 Innhold Oppsummering... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 6 Finansposter... 6 Funksjonsregnskap... 7 Prognose... 7 Regjeringens sysselsettingspakke... 7 Gjennomføring av tiltak... 8 Likviditet og investeringer... 8 Personal... 9 Bemanning... 9 Sykefravær... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Rusomsorg Rapportering styringsindikatorer Kvalitet Psykisk Helsevern og Rus Andel pasienter som er vurdert innen 30 dager Ventetid for vurdering i BUP Andel rettighetspasienter som gis behandling innen 65 dager i psykisk helsevern og/eller TSB for pers under 23 år Andel fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter med rett til nødvendig helsehjelp Andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som har fått behandling innen fristen Epikrisetid Tvangsinnlagte i psykisk helsevern Kvalitet Somatikk Epikrisetid Korridorpasienter Strykninger av planlagte operasjoner Andel individuell plan barnehabilitering Utskrivningsklare pasienter Rapporteringspunkter til oppdragsdokumentet Utarbeidet av; Økonomirådgiver Solfrid Nicolaysen og Inger M. Kongsbak 2

16 Oppsummering Helse Finnmark har en aktivitet hittil i år som er 391 DRG-poeng lavere enn planlagt. Antall DRG-poeng viser imidlertid en økning sammenlignet med Helse Finnmark har et positivt resultatavvik i desember på ca 11,6 mill. Avviket hittil i år er på 22,1 mill. Avviket skyldes lavere ISF-inntekter samt at kostnader knyttet til pasientreiser, overtid og innleie, vedlikeholdskostnader og gjestepasientkostnader rus er høyere enn budsjettert. Foretaket har hatt en positiv resultatutvikling i 2009, og foreløpig resultat er 78 mill. bedre enn i Helse Finnmark har en prognose for 2009 på -36 mill. Foreløpig resultat viser et underskudd på 22,1 mill., 14 mill. bedre enn prognosen. Helse Finnmark HF har hatt fokus på sykefraværsarbeidet i 2009, og sykefraværet viser pr. november 9,1%. Dette er en forbedring på 0,7%-poeng sammenlignet med året før. Antall månedsverk er 29 flere i desember 2009 enn året før, mens lønnskostnad pr. månedsverk ligger lavere enn året før. Noe som skyldes en vridning av overtidsmånedsverk til billigere månedsverk. Likviditeten i foretaket viser en bedring, men fortsatt er trekket på kassekreditten høy. Investeringsrammen på 34,6 mill. er benyttet. Kvalitetstallene for Psykisk Helsevern og Rus viser en positiv utvikling på kvalitetsindikatorene ventetid og episkrisetid. Ser vi på Barne- og Ungdomspsykiatrien isolert ligger epikrisetiden i henhold til måltallet på 80%. I de somatiske sykehusene viser ikke alle kvalitetsindikatorene samme positive utvikling. Epikrisetiden viser en nedadgående trend i 2009, og er ikke tilfredsstillende i forhold til målsetningen. Totalt antall korridorpasienter har økt i Klinikk Kirkenes har hatt en nedgang i antall korridorpasienter, mens klinikk Hammerfest har hatt en betydelig økning. Antall strykninger av operasjoner viser imidlertid en positiv utvikling fra 1 til 3 tertial, med en reduksjon til 11,7%. Dette er likevel ikke tilfredsstillende i fht. måltallet på 5%. Klinikk Hammerfest har hatt en betydelig reduksjon i antall strykninger mens klinikk Kirkenes har hatt en økning i samme tidsrom. Også når det gjelder andel barn med individuell plan i barnehabiliteringen ser vi en positiv utvikling på 14,6% fra 2008 til Det er også en positiv utvikling når det gjelder utskrivningsklare pasienter, hvor gjennomsnittlig liggedøgn nå er nede i 4,8 for 3.tertial 2009, noe som er en reduksjon både i forhold til 1. og 2.tertial. Helse Finnmark HF har hatt en positiv utvikling på flere måleparametere i Økonomisk utvikling og sykefravær er to av disse. Foretaket har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder å nå måltallene for andre kvalitetsindikatorer. 3

17 Økonomi Resultat Budsjettavvik pr. kontoklasse, årsbudsjett og prognose pr. desember Budsjettavvik sammenlignet med året før Avviket i desember ble positivt med 11,6 mill. Sammenlignet med samme periode i 2008 er dette en forbedring på 22,2 mill. Hittil i år har Helse Finnmark et negativt resultat på 22,1 mill. mot 100,6 mill. i Dette er en resultatforbedring 78,5 mill. Inntektene pr. desember viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 3,8 mill. ISF inntektene ligger under budsjett med 7,6 mill. hittil i år. Til tross for Andre inntekter ligger under med 1,8 mill. Foretaket har en svikt i leieinntekter på eiendom på ca. 3,6 mill. Samtidig har salg av eiendommer gitt en gevinst på 2,2 mill. Ramma viser et positivt avvik på 3,4 mill. Dette skyldes kun en budsjettjusteringsfeil, og vil ikke gi resultateffekt ettersom justeringen vil bli motsatt på kostnadssiden. Varekostnaden viser et negativt avvik hittil i år på 18,5 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere gjestepasient kostnader rus med 7,2 mill. Øvrige gjestepasient kostnader har et overforbruk på 1,3 mill. Hensyntas inntektene knyttet til gjestepasienter somatikk er budsjettet for gjestepasienter somatikk i balanse. Kostnader knyttet til innleie fra firma er høyere enn planlagt med 7,3 mill. Lønnskostnadene er tilnærmet i balanse pr. desember, mens desember isolert har et positivt avvik på 9,9 mill. Avsetningen for ferie og avspasering er redusert med 4,7 mill fra 2008, nye retningslinjer for avvikling av ferie ble iverksatt, og har ført til at en høy andel av restferie fra tidligere år er tatt ut i I tillegg har Helse Finnmark hatt 3 mill. mer i sykepengerefusjoner i desember enn forventet. Gjennom hele året har sykepengerefusjoner ligget over det som er budsjettert, men i desember skyldes nok det store avviket tildels etterslep av registreringer. Andre driftskostnader viser et negativt avvik pr. desember på 8 mill. Dette skyldes høye kostnader på pasienttransport og vedlikehold på driftsutstyr og bygg. Positivt avvik på 10,2 mill. på finansposter skyldes lavere rentenivå i 2009 enn forventet. 4

18 Avvikene i desember fordeler seg slik: Administrasjon har et positivt avvik i november på 10,7 mill. Hittil i år er avviket positivt med 29,1 mill. Dette skyldes hovedsakelig lavere rentekostnader, høyere andel ferieavvikling i 2009 enn i 2008 og lavere lønnsoppgjør enn budsjettert. Pasienttransport viser et negativt avvik hittil i år på 8,7 mill. Avviket skyldes at Helse Finnmark ikke har hatt forventet effekt av iverksatte tiltak, og transportkostnadene har vært høyere enn budsjettert. Resultatet for desember viser balanse. Klinikk Psykisk Helsevern og rus har et negativt avvik i desember på 1,1 mill, noe som skyldes avsetning på en avtale inngått i 2007 med en kommune om tilbakeføring av en pasient til kommunen. Det har ikke vært avsatt noe på tidligere i forhold til denne avtalen. Tiltross for betydelig høyere gjestepasientkostnader Rus, er avviket hittil i år for klinikken positivt med 2,5 mill. Årsaken ligger hovedsakelig i at ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok ikke ble åpnet før i september. Klinikk Hammerfest har i desember et negativt avvik på 0,4 mill og hittil i år et negativt avvik på 12,1 mill. Avviket skyldes i hovedsak overforbruk på lønn i form av innleie vikarer og overtid. Inntektene for desember er i balanse, forbedring av kodingsarbeid og bedre kvalitetssikring av dette arbeidet gir positive resultater. Klinikken ser ut til å ha riktig inngangsfart til 2010 mht. inntektene. Hittil i år er det imidlertid et negativt avvik på 2,3 mill, som i hovedsak skyldes at en ikke har oppnådd DRG i forhold til plantall. Varekostnadene for desember har et positivt avvik på 0,6 mill, mens det hittil i år er et negativt avvik på 2,3 mill, som skyldes høye kostnader på innleie av leger og sykepleiere. Avviket på lønnskostnader har vært mindre de siste månedene av 2009, det er imidlertid vanskelig å trekke den konklusjon at klinikken har bedre kontroll over lønnskostnadene. At klinikken har avviklet betydelig mer av restferien i 2009 enn i 2008 har imidlertid hatt betydning for innleie- og overtidskostnadene. Hittil i år er avviket på lønn negativt med 6 mill. Klinikk Kirkenes har et positivt resultatavvik i desember på 1,3 mill mens det for 2009 er et negativt avvik på 18,6 mill. Det negative avviket for 2009 skyldes overforbruket på lønn med 10,4 mill. Ved klinikk Kirkenes er det særlig ved legeavdelingene og medisinsk sengepost det er store utfordringer knyttet til lønnskostnadene. Klinikken har hatt en inntektsvikt på 4 mill. i 2009, men også i Kirkenes har inntektene vært i balanse de siste månedene i 2009, noe som indikerer at også her har kodeverksarbeidet og bedre kvalitetssikring gitt resultater. Varekostnaden viser et overforbruk på 3,2 mill, som stort sett skyldes høyere innleie av leger via firma enn planlagt. Andre driftskostnader er det et overforbruk på 1,4 mil. som i hovedsak skyldes reisekostnader. 5

19 Prehospital avdeling har et negativt avvik i desember på 0,4 mill, mens avviket hittil i år er negativt med 9,5 mill. Avviket skyldes i all hovedsak for høye lønnskostnader som er knyttet til overforbruk av overtid, ferieavvikling og sykefravær. Driftsavdelingen er tilnærmet i balanse i desember, noe som hovedsakelig skyldes lavere lisenskostnader på IT som ble kreditert i desember. Innenfor byggvedlikehold er det fortsatt et overforbruk i fht. budsjett. Hittil i år er avviket negativt med 5,2 mill. Avviket knyttet seg i all hovedsak til byggvedlikehold og vedlikehold/kjøp av medisinteknisk utstyr. Eiendomsforvaltningen har et positivt avvik på 1,7 mill i desember, dette skyldes gevinst ved salg av boliger på 2,1 mill. Hittil i år er avviket positivt på 0,4 mill. Leieinntekter er lavere enn budsjettert, men hittil i år klarer man et positivt avvik grunnet boligsalget. Driftsinntekter Driftsinntektene viser et positivt avvik i desember på 5,8 mill. Det er inntektsført avregning av DRG fra 2008 på 3,1 mill og gevinst ved salg av bolig på 2,1 mill. Hittil i år er avviket negativt med 3,8 mill. Dette skyldes i hovedsak svikt i DRG-poeng i forhold til plantall, ISF inntektene ligger 7,5 mill. lavere enn budsjett. I forhold til plantall ligger DRG-poengene under med 391 poeng hittil i år, dette alene utgjør ca 5,5 mill. Andre inntekter er i balanse per desember, der er negative avvik på leieinntekter og positive avvik på raskere tilbake. Øvrig avvik skyldes en feil budsjettjustering som vil utjevnes mot kostnad når det er juster, og vil ikke gi resultateffekt. Driftskostnader I desember viser driftskostnader ekskl. finanskostnader et totalt positivt avvik på 4,8 mill. Hittil i år er avviket negativt med 28,5 mill. Avskrivningskostnaden har et negativt avvik på 2,3 mill. Dette skyldes i hovedsak en budsjettjustering som nevnt over mot inntektene på 2,9 mill. I tillegg har vi 0,6 mill lavere avskrivning i 2009 i fht budsjett. Varekostnaden viser et negativt avvik i desember på 5,2 mill, mens avviket hittil i år er negativt med 18,5 mill som hovedsaklig skyldes kostnader til gjestepasienter rus samt høyere kostnader knyttet til innleie av personell fra firma enn planlagt. Lønnskostnadene har et positivt avvik på 9,9 mill. i desember, mens hittil i år er avviket positivt med 0,4 mill. Nye regler for avvikling av ferie reduserer avsetningen for ferie som ikke er avviklet i Andre driftskostnader har et negativt avvik på 1 mill i desember. Hittil i år er avviket negativt med 8 mill, som i hovedsak knytter seg til pasientreiser og teknisk drift og vedlikehold av utstyr og bygg. Finansposter Finansposter viser et positivt avvik i desember på 1 mill, hittil i år er avviket positivt med 10,2 mill. Dette skyldes den generelle rentenedgangen. 6

20 Funksjonsregnskap Funksjonsregnskap 2009 vil ikke være tilgjengelig før regnskapet stenges endelig den 19.februar Prognose Prognosen pr. desember viste et resultat på -36 mill. Helse Finnmark har et resultat 14 mill under prognosen. Dette skyldes bl.a. inntektsførsel av pandemi, gevinst ved salg av boliger, tilbakeføring av restferie 2009 samt høyt fokus på kostnadskontroll og periodisering av kostnader gjennom året. Regjeringens sysselsettingspakke Sysselsettingsmilder 2009 Investering Drift Forbruk Rest Etterisolering og skift av vindu sør/øst fløya Maling av søsterhjem Rehabilitering av barneavdelingen Mottakelsen Laborat Taket nordøst fløya Tilførselskabler Bolig Kirkenes Dialyse Kirkenes Gulbygg- skifte vindu Tak østfløy Tak fyrrom Dren N-øst fløy Kirkenes Vindu klt.fløy Kirkenes Finnmarksklinikken Karasjok Pasienttransport Hammerfest (syssels.m.) Pasientventerom Totalt Helse Finnmark er godt i gang med å benytte regjeringens sysselsettingspakke. Alle tiltak er iverksatt parallelt og anbudsprosessen er i sluttfasen på de prioriterte tiltakene. Helse Finnmark har pr. desember brukt 4,7 mill av midlene på 28,7 mill. Kontormodulen til pasienttransportkontoret viser et overforbruk på 0,9 mill. Dette vil dekkes inn ved lavere forbruk på øvrige prosjekter. 7

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 10. FEBRUAR 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Hilde Søraa Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 06/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig årsresultat 2010 til orientering.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig årsresultat 2010 til orientering. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Ass. dir. Jan-Erik Hansen Sak nr: 7/2011 Navn på sak: Foreløpig årsresultat 2010 Tilrådning:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2010 Saksbehandler: Adm. sekretær Astrid Balto Olsen Sak nr: 2/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 14.-15. DESEBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 14.-15. DESEBER Styreleder Ketil Holmgren 6. desember 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER Administrasjonen Styreleder Ketil Holmgren 27.august 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1.-2. JUNI

INNKALLING TIL STYREMØTE 1.-2. JUNI Styreleder Ketil Holmgren 25. mai 2010 Nestleder Irene Skiri Ole I. Hansen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Anita Johnsen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ane Kokkvoll Ally Nyheim Ulf Syversen Brukerutvalget

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 4. OKTOBER 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Evy

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen Mona Søndenå Staal Nilsen Evy Adamsen

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars 2011 Møtedato: 23. og 24. mars 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 15/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 65/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni 10.00-14.00. Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø.

INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni 10.00-14.00. Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø. Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi september 2011

Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi september 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. oktober 2011 Møtedato: 26. oktober 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 57/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS 2009 Det innkalles herved til styremøte mandag 23. mars 08.30-11.30. Møtet avholdes på SAS hotell i Bodø.

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS 2009 Det innkalles herved til styremøte mandag 23. mars 08.30-11.30. Møtet avholdes på SAS hotell i Bodø. Styreleder Ketil Holmgren 16.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ole I. Hansen (for Ane Kokkvoll) Øyvin Grongstad

Detaljer