Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF"

Transkript

1 Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder: Eiendomssjef Inge Skullerud

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning bakgrunn Planprosessen...4 Behandlingsprofilen ved Sunnaas sykehus HF, rammer og målsettinger Rammer og målsettinger Mål og rammer Valgte standarder og krav til byggenes utforming og plassering...7 Utbyggingsalternativene Areal og arealramme Driftsøkonomi, organisasjonsutvikling Utbyggingsmønster og muligheter - skisseprosjektet Generelt Arkitektfaglig beskrivelse Romprogrammet Plandisposisjon Utomhus Materialbruk/standard... Overordnet teknisk program Brannteknikk Støy fra trafikk Overordnet miljøprofil Energi, miljø og bygningsfysikk Bygningsmessig beskrivelse Grunnforhold og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Trapper Riving VVS installasjoner Generelt Eksisterende vannforsynings- og avløpsløsninger Sanitæranlegg...8

3 8.7.4 Varmeanlegg Gass og trykkluft Kuldeanlegg Luftbehandlingsanlegg Komfortkjøling Andre VVS-installasjoner Elkraftinstallasjoner Innledning Forskrifter og normer Generelle elkraftanlegg Tele og automatisering Generelle bestemmelser System for kabelføringer Telefoni og personsøking Lyd- og bildesystemer Automatisering Andre Installasjoner Heiser Utendørs Bearbeiding av terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utstyrskostnad Investeringskostnad bygg Prosjektkostnad og finansiering Eiendomssalg...28 Samfunnsøkonomisk kost- nytte analyse Framdrift...0 Neste fase Forprosjektfasen, beslutningspunkt B Arbeidsprosess: Oppgaver i planfasen...0. Beslutningsprosess:....4 Entreprisemodell... 4 VEDLEGG...

4 TABELLOVERSIKT Tabell Netto og bruttoareal for det opprinnelig valgte alternativet...8 Tabell 2 Netto og bruttoareal når tverrbygget står ferdig...8 Tabell Brutto- og netto utstyrskalkyle for hele Sunnaas sjukehus HF, Tabell 4 Prosjektets bæreevne...27 Tabell 5 Prosjektets finansieringsbehov...27 FIGUROVERSIKT Figur Planprosessen ulike faser i henhold til Helse Sør-Øst RHFs retningslinjer for tidligfase for investeringsprosjekter...5 Figur 2 Innholdet i konseptfasen i henhold til Helse Sør-Øst RHFs retningslinjer for tidligfase for investeringsprosjekter...6 Innledning bakgrunn Sunnaas sykehus har utarbeidet en Konseptfaserapport for utviklingen av sin eiendomsmasse. Denne ble revidert i 2008, godkjent i styremøte 8. juni og sendt til Helse Sør-Øst RHF. Denne planen lå til grunn da man bygde om bygg H slik at det tilfredsstilte dagens standarder for sengeposter. Dette ble finansiert dels ved ekstraordinære tiltaksmidler som kom store deler av spesialisttjenesten til del og ved driftsmidler fra Sunnaas sykehus. Det var ikke nødvendig med låneopptak. Det er denne planen som nå også ligger til grunn når man presenterer en Konseptfaserapport for et tverrbygg som vil ligge mellom nåværende bygg G og H. Dette bygget er vist i den opprinnelige konseptfaserapporten og vil først og fremst gi mulighet til å oppgradere sengeområdet for de med mest pleiebehov slik at det tilfredsstiller dagens standard for slike områder. Denne konseptfaserapporten repeterer derfor ikke det som allerede er beskrevet i tidligere dokumenter, men konsentrerer seg om det som er knyttet til selve tverrbygget og er relevant for dette prosjektet. Planprosessen For å få en god oversikt over eksisterende bygningsmasse ble det høsten 2005 gjennomført en registrering av areal og funksjon for alle enheter av Sunnaas sykehus HF. Dette ble presentert i en sluttrapport 0. november 2005, og det ble etablert en romdatabase der alle rom ved Sunnaas er beskrevet med funksjon og nettoareal, i henhold til klassifikasjonssystemet for sykehusareal, utviklet av Kompetansenettverket for sykehusplanlegging. Rapporten viste det var behov for et prosjekt for utvikling av eiendommene etter de retningslinjer som ble utarbeidet av daværende Helse Øst RHF for tidligfase programmering og prosjektering. Arbeidet resulterte i et første forslag til Idéfaserapport av 08. desember 2005 som et vedlegg til en utviklingsplan for bygningsmassen. Dette resulterte i en rapport av 5. februar Disse dokumentene ble lagt til grunn for et avsluttende arbeid i Idéfasen som blant annet innebar en programmering av virksomheten på et Hovedfunksjonsnivå. Det ble etablert en brukergruppe for Sunnaas sykehus HF som arbeidet fram et romprogram etter tre arbeidsmøter. I styremøte 2.

5 desember 2006, sak 74/06, ble det vedtatt å gå videre til konseptfasen. Vedtaket konkluderer med at Idéfaseutredningen bygger på de konklusjoner som ble trukket i dagseminar. juni 2006 med oppnevnt arbeidsgruppe fra klinikk og ledergruppen, samt dagseminar 7. juni 2006 med styret for Sunnaas sykehus og ledergruppen, samt vedtak i Sunnaas sykehus sitt styre under sak 7/06. Konseptfasen startet i mars Det ble etablert brukergrupper fordelt på enhetene, Stab/service, HS/KreSS, RMM, VO/SKSS, TRS, Askim, FKL som gjennom tre møter arbeidet seg fram til et delfunksjonsprogram for enhetene. Disse brukergruppene ble deretter erstattet av en sentral brukergruppe som skulle behandle det samlede delfunksjonsprogrammet og gi innspill til arbeidet med skisseprosjektet. Foretaksledelsen (FTL) har fungert som styringsgruppe for prosjektet, er blitt jevnlig orientert og har gitt viktige innspill til prosessen. Konseptfasens plass i planprosessen er vist i Feil! Fant ikke referansekilden. under. Den leder fram til et beslutningspunkt B der det tas standpunkt til om prosjektet skal gå videre med ett foreslått alternativ som da blir spesifisert og kvalitetssikret ytterligere, både med hensyn på funksjoner, funksjonalitet, investeringskostnader og driftseffektivitet. Figur Planprosessen ulike faser i henhold til Helse Sør-Øst RHFs retningslinjer for tidligfase for investeringsprosjekter Innholdet i konseptfasen er grafisk framstilt i figur 2.

6 Figur 2 Innholdet i konseptfasen i henhold til Helse Sør-Øst RHFs retningslinjer for tidligfase for investeringsprosjekter Konseptrapporten konkluderte med å anbefale et utbyggingsalternativ B. Dette innebar å rive alle bygg på Sunnaas sykehus unntatt byggene F, G og H og bygge et erstatningsbygg for disse. Alternativet forutsatte at virksomheten i Drøbak ble flyttet til Sunnaas, mens virksomheten i Askim forble i Askim. Alternativet forutsatte videre at det ble bygd opp en poliklinisk virksomhet i Oslo. Dette alternativet lå til grunn da man bygde om sengepostene i bygg H og ligger til grunn når man nå presenterer en plan for å bygge et nytt tverrbygg. På nåværende tidspunkt er det ikke økonomisk rom for å kunne erstatte alle byggene man ønsket å rive på Sunnaas. Prosjektet er tilpasset de økonomiske mulighetene slik at man kan realisere deler av planen og ha muligheter for å utvikle sykehuset videre etter den opprinnelige planen når det er økonomisk forsvarlig å gjøre det. Det er foretatt organisatoriske endringer siden den opprinnelige konseptfaserapporten ble laget, men dette har i mindre grad påvirket virksomhetens behov for areal, slik at programmet som ble laget fortsatt, med noen mindre justeringer, kan legges til grunn for videre arbeid. Det er foretatt en ny driftsmessig vurdering i løpet av de årene som er gått. Det arbeides nå med å flytte virksomheten ved Askim til Sunnaas. Dette er muliggjort ved at man i løpet av de årene som er gått har effektivisert driften, slik at det allerede benyttes færre senger enn hva som lå i det opprinnelige programmet, og man har planer for en ytterligere reduksjon. Prosjektet vil da resultere i at det er byggene A og B på Sunnaas som kan rives og man vil fraflytte Askim. Denne konseptrapporten konsentrerer seg om selve byggeprosjektet på Sunnaas. Utnyttelsen av de eksisterende byggene på Sunnaas og avviklingen av virksomheten i Askim vil være en løpende driftsoppgave for Sunnaas sykehus HF. Denne konseptfaserapporten vil vise at det er rom for å finne plass til aktiviteten på Sunnaas, men ikke gå nærmere inn på hvordan dette vil gjøres.

7 2 Behandlingsprofilen ved Sunnaas sykehus HF, rammer og målsettinger Sunnaas sykehus HF er det største rehabiliteringsmiljøet i landet og har som mål å befeste sin posisjon som landets ledende fagmiljø innen rehabilitering, i nært samarbeid med akuttinstitusjonene og da spesielt Ullevål universitetssykehus HF og Rikshospitalet HF. Det vurderes som viktig for den videre utviklingen av rehabiliteringsfaget i Helse Sør-Øst og ellers i landet, at fagmiljøet ved Sunnaas sykehus HF (SUNHF) holdes samlet. Rehabilitering er et satsingsområde for spesialisthelsetjenesten. Dette er beskrevet i tidligere dokumenter som følger som vedlegg til denne rapporten. Rammer og målsettinger. Mål og rammer Målet for eiendomsprosjektet er å modernisere bygningsmassen til Sunnaas sykehus HF på Nesodden på en kostnadseffektiv måte. Moderniseringen har videre som mål å gjøre driften ved sykehuset bedre og mer effektiv og slik bedre tilbudet til pasientene. Rehabiliteringsfeltet står overfor store utfordringer og det er en utbredt oppfatning at bygningsmassen på Nesodden trenger til en modernisering for å kunne opprettholde SUNHF som et ledende rehabiliteringsmiljø. Netto arealramme i det opprinnelige romprogrammet var 800 m2. Dette er en reduksjon av eksisterende nettoareal på i overkant av 25 %. Det er funnet plass til dette i nybygg og ombygginger innenfor en brutto arealramme på i underkant av m2. Dette gir en vesentlig lavere brutto/netto faktor enn ved et tradisjonelt somatisk sykehus, men gjenspeiler den faktiske situasjonen i dagens sykehus. Forklaringen er dels at sykehuset ikke rommer kompliserte tekniske funksjoner, og at de sentrale behandlingsområdene er åpne områder med lite interne og tverrgående korridorer. I en videre bearbeiding av prosjektet, endte netto arealramme på 000 m2. Ombyggingen i bygg H utgjorde 200 m2 netto areal. Nybygget som nå behandles utgjør 200 m2. Noe av dette er tillegg slik at prosjektet dekker ca m2 av det behovet som det opprinnelige romprogrammet viste. Det vil derfor være noe over m2 igjen som må finne plass i eksisterende bygninger..2 Valgte standarder og krav til byggenes utforming og plassering Standardene som er benyttet for rommene bygger på det som ble valgt i den opprinnelige planen, med noen justeringer for nye krav om tilgjengelighet etter TEK 0. I dette nybygget har man valgt å prioritere sengerom for de sykeste pasientene. Når nybygget står ferdig vil det i all hovedsak være pasienthotellsenger og kontorområder som må plasseres i de eksisterende byggene. 4 Utbyggingsalternativene Konseptrapporten fra 2008 falt ned på det som da het alternativ B Det innebar: Bygg A og B rives og erstattes av nybygg. Det lille og store bassengs samt auditoriets plassering og utforming forblir uendret. Bygg H opprettholdes med nåværende sengefunksjoner, men oppgraderes til nødvendig standard

8 for framtidig drift. Bygg F og G totalrenoveres for å gi plass for nye funksjonelle treningsarealer og sengeposter. Byggene C, D, E, K og P rives og tomtene rundt disse byggene selges. Drøbak avhendes og Askim drives videre og vedlikeholdes for å opprettholde dagens nivå. Etter en gjennomgang med sykehusets brukere ble det konkludert med at dette ville kreve et netto areal som vist i tabell. I tabellen er det forutsatt en brutto/netto faktor på,55. Når denne ble så lav skyldes det at det finnes en del store åpne areal som bassengene og treningsrommet for fysioterapi og at de tekniske sentralrommene er ganske små og at det ble forutsatt at disse fortsatt kunne benyttes. Tabell Netto og bruttoareal for det opprinnelig valgte alternativet B-alternativ Netto areal Brutto areal I en gjennomgang av prosjektet etter at konseptrapporten var oversendt ble det innarbeidet noen nye funksjoner, slik at det eksisterende romprogrammet etter dette var 088 m2 netto og da m2 brutto. Prosjektet som gjennomgås i denne rapporten gjør det mulig å rive A og B byggene. Drøbak er allerede fraflyttet. Byggene C, D, E, og K må imidlertid fortsatt benyttes, mens Askim nå forutsettes fraflyttet og virksomheten flyttes til Sunnaas. 4. Areal og arealramme Tabell 2 viser hva som vil være situasjonen når tverrbygget står ferdig, når vi tar utgangspunkt i det romprogrammet som eksisterte fra og med 200. Ved å gjennomføre tverrbygget med foreliggende programareal og ved at man har bygget om i bygg H er om lag m2 av det opprinnelige programmet dekket. Det gjenstår da 9 00 m2, noe som er ganske likt det som er tilgjengelig i de byggene som ikke skal rives. Dette forutsetter at alle de tilgjengelige arealene kan utnyttes effektivt, noe som antagelig ikke er mulig. Derfor burde det ha vært lagt inn en buffer på om lag 0 %. Behovet for å gå gjennom arealbehovet øker ved at Askim skal flyttes over. Sengebehovet for Sunnaas vurderes i dag å være lavere enn hva det var i det opprinnelige programmet. Man er allerede nede på 58 senger og har som mål å komme ned til 5, I tabell 2 er det gjort en vurdering av hva det da vil være behov for å utvide nåværende programareal med, når aktiviteten ved Askim kommer til Sunnaas. Det er henholdsvis 70 m2 og 400 m2. Tabell 2 Netto og bruttoareal når tverrbygget står ferdig Opprinnelig romprogram Dekket ved bygg H og tverrbygg Program areal som gjenstår Areal i D, E, F, G og K Askim i 2008 Askim hvis sengetall 58 Askim hvis sengetall 5 Netto Brutto

9 Derfor synes det nødvendig å redusere det samlete gjenstående arealbehovet med noe over 0 %, noe Sunnaas sykehus mener er realistisk å få til. Arbeidet med det vil pågå parallelt med programmering, prosjektering og bygging av tverrbygget og vil ikke påvirke prosjektet. 5 Driftsøkonomi, organisasjonsutvikling Hvordan avhendingen av bygget i Askim vil slå ut på regnskapet avhenger av hvilken pris som oppnås. Bygget står med kr. 29,2 millioner som verdi i regnskapet for 20. Drøbak står bokført med en verdi på kr. 6,6 millioner kroner og Byggene A og B står med en gjenværende verdi i regnskapene som er kr. millioner kroner. Fraflyttingen av Askim vil gi et positivt bidrag til likviditet og den løpende drift, men ha en negativ effekt på regnskapet det året avhendingen finner sted. Drøbak er allerede fraflyttet. Etter salg og riving vil driftskostnadene, FDVU, knyttet til de tre byggenhetene falle bort. Bygging av dette nye bygget vil bidra til å konsentrere virksomheten på Nesodden og kunne bidra til å redusere antall senger. 6 Utbyggingsmønster og muligheter - skisseprosjektet 6. Generelt Norconsult AS har av Sunnaas sykehus HF fått i oppdrag å utarbeide et skisseprosjekt for bygging av nytt Tverrbygg i tilknytning til eksisterende Bygg G og H. I skisseprosjektet er det vektlagt en helhetlig tilnærming til bærekraftighet hvor TEK 0 inngår som en naturlig del av en overordnet miljøprofil. Bærekraftig prosjektering tar i betraktning miljø, økonomi og samfunnsmessige hensyn. Under prosjektering kombineres god energieffektivitet med høy komfort, bokvalitet, og trivsel for pasienter, pårørende og ansatte. Dette, samt god kontroll og kvalitetssikring i alle ledd, er sentrale deler av konseptet. 6.2 Arkitektfaglig beskrivelse Sunnaas sykehus ligger høyt og vakkert beliggende på Nesoddtangen med utsikt over Oslofjorden. Tomten avgrenses av Steinveien med atkomst mot sør, Håkonskastet mot nord og Bjørnemyrveien mot øst og sør. I vest er det en bratt skråning ned mot Oslofjorden. Skråningen består av et relativt bratt og utilgjengelig fjellterreng med tett vegetasjon. Eksisterende sykehus ligger i fallende terreng mot vest oppdelt i flere ulike bygninger med de fleste bygningene plassert langsmed høyderyggen. Alle bygningene er forbundne med hverandre, dels ved sammenbygging, dels gjennom forbindelsesganger. Adkomsten til sykehuset skjer i dag i første rekke fra øst med hovedinngang på. etasje i bygg C/B. Også bygg H har en inngang for besøkende. Øvrige adkomster for varetransport og vaskeri samt avfallshåndtering ligger i hovedsak til bygg D, F og H. 6. Romprogrammet ROMFUNKSJONER Areal m2 Na Antall rom Nettoarea Ba=,7 x Na Avdeling / pasientrom Entré lager fritidsmaterial HCWC pårørende 50 20,

10 WC pårørende Primærpasientrom Pasientbad, primærpasientrom Møterom ved terrasse Infeksjonsrom, sluse mot avd. Infeksjonsrom, treningsdel Kontor Behandlingsrom Barneavd./pasientrom Barneavd./Pasientbad Barneavd.kontor/møte/samtale Barnerom, lekerom Skjerm. Trening/beh./oppeh Sum areal 9 6, ,5 6, , Avdeling / Øvrige rom/ Team Medisin Lager Utstyr Lager Tekstil Lager Material Tøyvask for pasienter Oppstillingsplass for hjelpemiddel Vaskerom Utstyr Desinfeksjon/skyllerom Kaffekrok Opph.stue Teamkontor (arbeidsrom) Arbeidsstasjon, Vaktrom "front" Vaktrom "bak" Kontor/samtalerom Møterom Telefon rom Personal-WC Kopirom/lager kontormateriell Bøttekott Sum areal Treningsleilighet Stue/kjøkken Rom/sengerom Bad Sum areal Behandling/treningsrom Møterom Grupperom/(kan deles i to) Konferanse/undervisning/grupperom Gymnastikksal ,5 9 6,

11 Lager WC/dusj og drikkemulighet Buffé-kantine lager og oppvask Sum areal Rom for personalet Garderobe WC og dusj Sum areal Servicelokaler felles Hovedvaskerom Servicerom/lager/renhold/tøyvask Sum areal Areal for overgang til bygg H Areal for overgang til bygg G SUM Plandisposisjon Sunnaas sykehus har i forbindelse med fortettingen av sykehusområdet valgt å anvende arealet i den nye bygningen til så mange pasientrom som mulig. Store godt utformede pasientrom med egne bad og andre servicefunksjoner. Antall rom og den totale størrelsen på hele nybygget er tilpasset størrelsen på den byggbare tomten og rammen for investeringskostnadene. Tomtearealet finnes i den bratte skråningen sør for bygg H og begrenses i øst av to villatomter og i vest av bygg A/B med en viktig gangvei mellom. Bygg A/B forutsettes å bli stående til hele nybygget er innflyttingsklart. Den nye bygningen består av to fløyer som møtes ved et vertikalt forbindelsespunkt, med en inngang/foajé i det nedre planet. Den ene fløyen, består av tre plan og er plassert vinkelrett på bygg H. Her finnes selve navet i nybygget, et kommunikasjonsmessig koblingspunkt som forbinder de ulike bygningene med hverandre, både eksisterende og nye. Den andre fløyen som strekker seg sørover, er igjen vinklet på den første fløyen. Her finnes de fleste pasient rommene. Samtlige av disse rommene er orientert mot vest og den storslagne utsikten mot hagen, sykehusområdet og Oslofjorden. Begge fløyene er tilpasset skråningen på baksiden mot øst. På grunn av denne skråningen er det bare den øverste etasjen som får vinduer mot øst og sør. Den nederste etasjen har en underetasjeløsning hvor alle østvendte rom er vindusløse i den sørlige fløyen, likeledes er alle rom mot sør og nord i fløyen nærmest bygg H vindusløse. Fra kommunikasjonsområdet mellom bygningsfløyene kan man i inngangsplanet ta seg over til bygg G og resten av sykehuset gjennom en ny gangbro. Fra dette området fører også en ny forbindelsesgang langs underetasjen på bygg H frem til den del av H som har en delvis innredet kjeller. Fra mellometasjen i nybygget kan man ta seg direkte inn til pasientetasjen i bygg H. Tanken bak disse tette forbindelser til bygg H er at virksomheten skal kunne drives samordnet og

12 overlappende i de to pasientbyggene H og Nytt tverrbygg, uten at fleksibiliteten blir hindret av større fysiske grenser. Nybygget er planlagt med langsmale huskropper i tre etasjer. Tilpasningen til tomt og område skjer både med valg av materialer og farger. Her kan man både tilføre området noe nytt, men også tilpasse det nye til den eksisterende stilen i området. Fasader i lys gjennomfarget betong og vindusbånd avbrytes av vertikale glasspartier som korresponderer med de bakenforliggende rom for pause og samvær. Byggets tak gis et svakt fall bak rette gavler. Takoverflaten blir av papp eller folie. Planløsninger: Fløyen nærmest bygg H har på nederste plan hovedsakelig serviceområder med rom for tekniske installasjoner, utgang til garasje og fire omkledningsrom med HC-WC/dusj for personalet. Her er det også et større delbart møterom. På det mellomste planet finner man rom for pasienter med kontaktsmitte og to treningsleiligheter. Her finnes også en matservering for de av pasientene i nærliggende område som ikke kan forflytte seg til øvrige eksisterende kantiner i bygg F eller H. I det øverste planet finnes en gymnastikksal med bra takhøyde og separate lagerrom samt omkledningsrom i kombinasjon med HC-WC og dusj. Øverst finnes også fem rom for barnepasienter og et større lekerom for mindre barn. På hvert av den sørlige fløyens plan er det 6 pasientrom med egne bad med WC og dusj. Mellom rommene, vendt mot vest ligger også dagrom for pasienter og personale samt teamkontor for personalet. På den andre siden av den langsgående korridoren ligger rom for kontor, møte, behandling, lager, drift og vedlikehold. Garasjen i det nedre planet er plassert nord for og utenom bygningskroppen til fløyen nærmest bygg H, og utenfor den østre fasaden til bygg H. Her er det mulighet for parkering for pasienter som har behov for innendørsplasser for sin bil. Her finnes en treningsplass og en spyleplass for rullestoler. Garasjen kan utføres som et uoppvarmet areal med sluse inn mot korridor i nytt bygg og er en opsjon for prosjektet. Den inngår ikke i kostnadskalkylen. Mellom bygg F, G og H samt nybygget blir det plass for en liten park og rekreasjonsområde. Det blir også noen parkeringsplasser foran den eksisterende inngangen som skal bevares til bygg F og G. Øst for nybygget, oppe i skråningen bevares det et grøntdrag som forbinder de to dammene i området med hverandre. 6.5 Utomhus Utomhusplanen skal ivareta områdets karakter og kvaliteter mht vegetasjon og terreng. Sunnaas sykehus vil ha mange brukere med spesielle behov, og universell utforming legges til grunn for utformingen av anlegget. Alle arealer skal være tilgjengelige og attraktive for alle brukere. Utearealene skal gi brukerne muligheten til aktiv trening, fysisk utfoldelse, sosialt samvær og sanseopplevelse ut fra sine særskilte forutsetninger. Målsetning for planleggingen av utearealene er både å løse de praktiske og tekniske utfordringene, og samtidig skape uteområder som bidrar til økt livskvalitet for brukerne. Utearealene består av: Den store hagen mellom bygningene, forplassen Skråningen og naturpartiet bak nytt tverrbygg

13 Terrasser og parken øst for bygg H Et mulig gangstrøk rundt hele området, forbi helikopterplassen og sammenkoblet med Nesoddtunet og området nord for Sunnaas. Hele området kan gi et verdifullt tilskudd til lokalmiljøet og boligområdene rundt og opparbeides bymessig med belegg og belysning av god kvalitet. Dekket legges i nivå med gangsonene rundt, for best mulig tilgjengelighet. Avgrensing av biltrafikk (nødvendig snuareal og gjesteparkering) gjøres med andre elementer som pullertbelysning og benker. Ved eksisterende hovedinngang til bygg F og inngang i nytt bygg kan det etableres uformelle møtesoner i overgangen mellom offentlig areal og gårdsrom. 6.6 Materialbruk/standard Det er en ambisjon i prosjektet at den nye bygningens form og materialuttrykk skal samspille bygningsmessig med eksisterende bygninger. Materialene skal i størst mulig grad være vedlikeholdsfrie og naturlige. Moderne bygningsteknikk og energieffektivitet preger løsningene i hver del av bygningen. Dagens energikrav stiller høye krav til bygningsmassen. Med de store fasadeflatene mot sør og vest blir utformingen av vinduspartier og en effektiv solavskjerming et viktig element for å redusere behovet for kjøling i lokalene. Bygningskroppen utformes for å minimere varmetapet gjennom det ytre skallet og å optimalisere varmebeskyttelse fra solinnstrålingen. Fasadene oppføres i betong og glass som hovedmateriale og har innslag av platemateriale. Vindusbånd og prinsipper for åpninger i yttervegg er avhengig av funksjonene som ligger bak fasaden. Bygningene er lyse / hvite og gis en vindusinndeling på en måte som gir både utsikt og privatliv til rommene. Enkelte raster og fargefelt kompletterer både funksjon og utseende. Fasader ved inngangen og foajeen er ment som en helt gjennomsiktig del av bygget, med større bruk av åpne glassflater. Fordelingen av betongoverflater og platematerialer vil bli vurdert videre i forprosjektet. Glassfasadene vil bli utført i lakkerte aluminiumprofiler med beslag i sink eller lakkert metall. Platematerialet og rasterflater kan gis en avvikende farge. Så langt det blir mulig skal også innvendige materialer og inventar være av typen lavemitterende. Materialer og detaljløsninger skal gi gode forutsetninger for et effektiv vedlikehold og renhold i lokalene. Valg av material skal dokumenteres (TEK 0 kap. og kap Helse- og miljøskadelige stoffer). Dokumentasjonen skall være tilpasset europeisk standard, og helst være deklarert i henhold til Environmental Product Declaration (EPD). 7 Overordnet teknisk program 7. Brannteknikk Prosjektering utføres I henhold til TEK0 med gjeldende veiledning (VTEK0). Sykehus plasseres i risikoklasse 6 og med tellende etasjer gir plasseres bygningen i brannklasse 2. Krav til brannmotstand er for hoved- og sekundærbæresystem R 60 [B 60]. Krav til branncelleinndeling og klassifisering av konstruksjoner vil fremgå av brannskissene som følger brannkonsept datert mai 202.

14 Byggverk i risikoklasse 6 beregnet for pleieinstitusjoner må deles vertikalt i minst 2 brannseksjoner. Kravet til en seksjoneringsvegg er REIM 20 [A 20]. Etasjeskillere skal ha brannmotstand REI 60 [B 60]. Takkonstruksjonen skal ha brannmotstand REI 60 [B 60]. Trappeløp skal ha brannmotstand R 0 [B 0]. Trapperommene skal utføres som Tr2 trapperom. Trapperommene og skal ha utgang til det fri. Det skal installeres sprinkleranlegg i hele bygningen iht. NS Det skal være brannslanger plassert slik at alle deler av bygningen kan nås. Det skal installeres ledesystem iht. NS 629 og må fungere minst 60 minutter etter utløst brannalarm. Det skal installeres heldekkende brannalarmanlegg kat. 2 med optiske røykdetektorer i alle områder. 7.2 Støy fra trafikk Logistikk løsninger gir kun noe støy på sørsiden av området, området blir i hovedsak bilfritt. Støy i byggefasen blir en utfordring for sykehus i drift 7. Overordnet miljøprofil Bygget skal følge TEK 0 sine krav til energi. Bærekraftige tiltak er: høyisolerte konstruksjoner med få kuldebroer god lufttetthet bevisst bruk av glass i fasader bruk av passiv solvarme bruk av termisk masse solavskjerming mekanisk ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning vinduslufting / gjennomlufting / passiv nåkjøling ved hjelp av automatisk åpningsbare takvinduer installasjon av varmepumpe for oppvarming og kjøling foreløpig vurdering av installasjon av solfangersystem til oppvarming av tappevann Termisk komfort Det prosjekteres vinduer med åpningsfelt i alle oppholdsrom. Dette for økt komfort og redusert kjølebehov. Åpningsfelt har plassering og utforming for minst mulig trekk, og for å unngå konflikt med solavskjerming. Det tas hensyn til sikkerhet ved vindusutforming. Vannbruk Det spesifiseres vannbesparende sanitærutstyr. Avfall ved endring, riving og nybygging Konstruksjoner som rives er kartlagt for innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Dette gjelder de fasader/flater i eksisterende sykehus som rives/åpnes/bygges inntil ifm. sammenkoblingen. Dessuten også områder i eksiterende sykehus inkl. utvendige konstruksjoner som ombygges. Avfallshåndtering ved nybyggingen følger krav gitt i TEK0, 9-5 til 9-9.

15 7.4 Energi, miljø og bygningsfysikk Sunnaas sykehus og prosjekteringsgruppen er sterkt opptatt av at tverrbygg Sunnaas sykehus skal bli energi- og miljøvennlige bygg, og at vår målsetting samsvarer med Helse Sør Øst sitt miljøprogram med mål om sertifisering etter ISO 400. Det er samtidig viktig at prosjektets miljømål inkluderer krav til et godt innemiljø og inneklima. Bygningene må derfor også fungere riktig mht bygningsfysikk, dvs at det ikke opptrer fuktskader, lekkasjer, trekk mv. som kan gi dårlig funksjon, soppskader og dårlig innemiljø. De foreslåtte bygningsdelene i klimaskallet er preaksepterte løsninger mht fuktsikkerhet og levetid. Fuktsikkerhet og tetthet Det vil bli benyttet tunge materialer som betong og betongelementer som lagrer varme i innvendige overflater for å bedre utnyttelsen av solenergi i oppvarmingssesongen og effekten av nåkjøling om sommeren. Stor varmetreghet i bygget gir også vesentlig bedre temperaturkomfort for brukerne uten kostbar mekanisk kjøling. Dette forutsetter at man aksepterer noe varierende innetemperatur over døgnet. Settpunktet for start av ventilasjonskjølingen blir så slik at varmeakkumuleringen i bygningskonstruksjonen virkelig utnyttes. Terrasser prosjekteres slik at det blir små sprang mellom ute- og inneflater. For å få til dette vil det bli anlagt forsenkede renner med rist mot ytterveggene for å kunne kombinere god tilgjengelighet med fuktsikre løsninger. For bad og våtrom vil det bli lagt stor vekt på fuktsikkerhet ved grundig prosjektering, bl.a. iht våtromsnormen 7.5 Bygningsmessig beskrivelse For dimensjonerende laster legges generelt NS 490 og NS 49 til grunn. Forventede virkelige laster legges til grunn for dimensjoneringen dersom disse er dimensjonerende. Karakteristisk snølast på mark (SK) settes ifølge NS 49 til.5 kn/m2. Referansevindhastighet (vref) settes ifølge NS 49-4 til 28 m/s. Nyttelast på gulv er 2--4 kn/m2. For betongkonstruksjoner benyttes generelt toleranseklasse D iflg NS 420. For stålkonstruksjoner benyttes toleransekrav iflg NS 464 : For toleransekrav for øvrig følges NBI-blad " Toleranser. Anbefalte toleransekrav til ferdig overflate" Grunnforhold og fundamenter Grunnforholdene og dybder til fjell er kartlagt overordnet, det er fjell i dagen over store deler av tomten. Alle bærende konstruksjoner fundamenteres direkte på fjell. Det antas at løsmassene over fast fjell har en mektighet på maksimalt meter. Det legges derfor opp til at kjeller fundamenteres direkte på fjell. Byggene dreneres utvendig via hullrom bak og på siden av bygget Bæresystemer Kjeller skal utformes med plasstøpte bærende konstruksjoner, inklusive dekke over kjeller. Retningsgivende tykkelser kan antas til 00 mm for yttervegger og for vegger under avstivende vegger i bygget over, og 200 mm for øvrige innervegger. Søyler i kjeller skal også plasstøpes.

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 074-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Total Concept metoden

Total Concept metoden Eiendom: Byggeier: Konsulenter: Veikontoret, Steinkjer Statsbygg SINTEF Byggforsk Total Concept metoden Trinn 3 - Målinger og oppfølging Bygningsmassen og bruk Byggeår: 1967, 1976, 1984, 2016 Areal: 4

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise 2558 Verdal fengsel, 12352 Nytt Lagerbygg Beskrivende del Utarbeidet av COWI AS Okkenhaugveien 4, 7600 Levanger ENTREPRISE BYGG. 1 Innhold KAP 2B BYGNING - BYGGETEKNIKK... 3 20 Generelt... 3 21 Grunn og

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

M: Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll. Landskapsarkitekt Interiørarkitekt.

M: Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll. Landskapsarkitekt Interiørarkitekt. Iglemyr svømmehall - nsvarsmatrise prosjektering Vedlegg 10 Prosjektnr: nsv. Søker: Revisjon nr. Prosjektnavn: Dato: Sign: : nsvar for helhetlig løsning i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01 MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01 PROSJEKTNR: 11932 PROSJEKTNAVN: Høgskolen i Telemark DATO for miljømål: 22. mars 2012 Fylles ut av Statsbygg Fylles ut av de prosjekterende 1) MILJØMÅL VEDR ENERGI

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no

Strategisk analyse for oppgradering. 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no Strategisk analyse for oppgradering 7. Mars 2012 Anders-Johan Almås aja@multiconsult.no 1 Agenda Strategisk analyse teori og bakgrunn Nordisk forskningsprosjekt SURE Veileder for bærekraftig oppgradering

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF

Sunnaas sykehus HF. Tverrbygg. Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 1 Sunnaas sykehus HF Tverrbygg FORPROSJEKTRAPPORT Februar 2013 Inge Skullerud Eiendomssjef SunHF 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5 1.1 Hensikten med dokumentet...5 1.2 Referansedokumenter...5 2 Bakgrunn...6

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Enovastøtte, innovasjon og Solcelleenergi i nytt sykehusbygg. Kristian Brandseth Prosjektleder BUS 2, Helse Bergen

Enovastøtte, innovasjon og Solcelleenergi i nytt sykehusbygg. Kristian Brandseth Prosjektleder BUS 2, Helse Bergen Enovastøtte, innovasjon og Solcelleenergi i nytt sykehusbygg Kristian Brandseth Prosjektleder BUS 2, Helse Bergen BUS 2 BUS 2 har ca. 50 000 m² oppvarmet areal fordelt på fire lameller/blokker med 4-6

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

BREEAM OG PASSIVHUSSTANDARD TONEHEIM INTERNAT

BREEAM OG PASSIVHUSSTANDARD TONEHEIM INTERNAT BREEAM OG PASSIVHUSSTANDARD TONEHEIM INTERNAT SIV.ARK. ANDREW HOLT ING. HANNE GRO KORSVOLD ARCHITECTOPIA HJELLNES CONSULT AS Studentinternat, Toneheim Folkehøgskole, Ridabu Bilde: Aursand og Spangen Oppdragsgiver:

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2 DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 INNHOLD 1 ORIENTERING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Dagens situasjon... 2 1.3 Regulering... 3 1.4 Bruk av boligene... 4 1.5 Utforming/ arkitektur... 4 1.6 Interiør

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo Oppgradering av bygg Studentboligmøte i Oslo 15. og 16.03.2016 v / Terje Høgmo Politiske føringer Tildelingsbrev 2016 Nybygg med kvaliteter Oppgradering av eksisterende boligmasse Prioriteringer 18. mar.

Detaljer

Nye Molde sjukehus. NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2

Nye Molde sjukehus. NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2 Nye Molde sjukehus NOTAT Bærestruktur og avstivningssystem 1 INNLEDNING...2 2 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER...2 2.1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN...2 2.2 PÅLITELIGHETSKLASSE OG KONTROLLKLASSE...2 2.3 BESTANDIGHET

Detaljer

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING

ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING ENERGITILTAK KONTROLL OG DOKUMENTASJON AV BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET I HENHOLD TIL TEK 10 GNR.:227, BNR.: 350 SEILDUKSGATA 27 FORELØPIG BEREGNING 19.11.14 Energitiltak Kontroll og dokumentasjon av bygningers

Detaljer

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap LINK signatur er blant de ledende arkitektkontorer i Norge. Firmaet har i dag rundt 230 medarbeidere. Hovedtyngden av våre ansatte er sivilarkitekter og har flere andre faggrupper innenfor samlebegrepet

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen 4-avd barnehage KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage 1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og

Detaljer