OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst"

Transkript

1

2

3 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Østenåslia HASLUM Gnr. 1 Bnr. 812 BÆRUM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Stein Rølles AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: Oppdrag Bef.dato

4 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

5 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Normal slit og elde beskrives ikke. Forholdene er likevel hensyntatt i verdifastsettelsen. Ved besiktigelsen blir det gjort søk med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte plasser som våtsoner, rom under terreng, m.m. dersom disse er tilgjengelige. Eventuelle mangler blir da kommentert. Det er ikke innhentet grunnboksutskrift for eiendommen og eventuelle tinglyste heftelser er ikke gjort kjent for takstmann med mindre annet er opplyst. Opplysninger om årstall, utskiftninger/fornyelser av rom og bygningsdeler, elektrisk gulvvarme og forhold knyttet til vann og avløp, adkomstvei m.m. er i henhold til opplysninger gitt av rekvirent/eier/tilstedeværende, med mindre annet fremgår. Arealene er oppmålt innvendig (BRA) og tillagt skjønnsmessig vurdert veggtykkelse for beregning av BTA. Arealene er beregnet og beskrevet iht. rommenes faktiske bruk selv om rommene kan være i strid med byggeforskriftene. På generelt grunnlag anbefales det utført en el-takst for å kontrollere anlegget i forhold til gjeldende forskifter. Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser. Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken dersom annet ikke opplyst. Det er ikke foretatt kontroll om bygget er endret i forhold til opprinnelig byggemelding. Dersom ikke annet er nevnt har det ikke vært foretatt radonmåling i bygget. Seksjonsbegjæringen, vedtekter etc for sameiet/boligselskapet er ikke forelagt med mindre annet er opplyst. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

6 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: Der svikt ikke er registrert er tilstandsgrad satt ut fra bygningsdelens alder, dvs. antatt gjenværende levetid: TG 1: Mer enn 1/3 av bygningsdelens normale levetid er oversteget. TG 2: Mer enn 2/3 av bygningsdelens normale levetid er oversteget. TG 3: Mer enn bygningsdelens normale levetid er oversteget. Ved besiktigelsen er det ikke mulig å dokumentere hvor mye isolasjon som er i gulv, yttervegger og tak. Under er det opplistet normal byggeskikk fra forskjellige tidsepoker: Før 1940: Gulv: Leire. Vegger: Intet. Tak: Sagflis : Gulv: Leire og/eller noe mineralull. Vegger: Intet/noe mineralull. Tak: Intet/noe mineralull : Gulv: cm mineralull. Vegger: 10 cm mineralull. Tak: 15 cm mineralull : Gulv: 15 cm mineralull. Vegger: 15 cm mineralull. Tak: 20 cm mineralull : Gulv: 30 cm mineralull. Vegger: 20 cm mineralull. Tak: 30 cm mineralull : Gulv: 30 cm mineralull. Vegger: 25 cm mineralull. Tak: cm mineralull. For støpt gulv på grunn gjelder andre isolasjonstykkelser: Før ca. 1970: intet. Ca : Ca. 5 cm : Ca 20 cm. Frem til ca ble det benyttet asbestholdige materialer i enkelte bygningsdeler. Det er spesielle krav til håndtering av asbest ved sanering. Vinduer med isolerglass produsert frem til 1980 kan inneholde PCB-holdig fugemasse langs ytterkanten av forseglingen mellom glassene.vinduer med ruter som kan inneholde PCB må betraktes som spesialavfall. Tomteverdi er iht. NTF's retningslinjer ikke satt i teknisk verdiberegning. Tomtens verdi er likevel hensyntatt i normal salgsverdi. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

7 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Frittliggende enebolig over tre plan oppført i trekonstruksjoner på grunnmur i lettbetong. Tomten er terrassert, opparbeidet og beplantet med plener og diverse prydbusker. Forstøtninger i terreng med lettbetong og betongblokkert - riss/sprekk i forstøtninger. Steinsatt adkomst. Eiendommen ligger i et etablert strøk bestående av småhusbebyggelse med nærhet til skole, buss og friområder. Noe lengre til butikk. Kort vei til Bekkestua med de fleste servicefunksjoner inkludert forbindelse med trikk. Åpent og solrikt beliggende med vid utsikt til bl.a. sjøen. Eiendommen har gode adkomstforhold. Parkering for 2 biler i felles garasjeanlegg oppført på bnr Deler av utvendig bod er oppført på bnr. 375 Konklusjon tilstand Boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt, men med standard i all hovedsak fra byggeår. Bygningen bærer allikevel preg av normal bruksslitasje og utidsmessighet, og har behov for modernisering og fornyelser. Jfr alder. Tilstandsgrad er dels satt grunnet alder på bygningsdelen med bakgrunn i gjeldende levetidsbetraktninger og ikke nødvendigvis grunnet funksjonssvikt. Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Rykkinn, Tømrer Stein Rølles E-post: mobil Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

8 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Thor Hugo Lobben Besiktigelse, tilstede Dato: Thor Hugo Lobben - Tømrer Stein Rølles Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Andre dok./kilder: Eier Infobank Norges eiendommer pr Bærum kommune kartdata på Dato nett Kommentar til egenerklæring Takstmannens Egenerklæring er ikke utfyllt grunnet selgers helsetilstand. kommentar til egenerklæringen: Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 1 Bnr. 812 Hjemmelshaver: Thor Hugo Lobben Tomt: Eiet tomt. Areal 282,5 m² Adkomst: Offentlig. Vann: Offentlig via private stikkledninger. Avløp: Offentlig via private stikkledninger. Regulering: Regulert til konsentrert småhusbebyggelse med mer. Bygninger på eiendommen Enebolig Byggeår: Garasje Byggeår: Iht. Norges Eiendommer Antatt byggeår. Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

9 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Anvendelse Underetasje Utvendig bod Underetasje Vindfang, gang, 3 soverom, bad/wc, stue og 1 bod. 1. etasje Stue, spisekjøkken og vaskerom. 1. etasje Utvendig bod 2. etasje Gang, bad/wc og 1 soverom. Bodplass bak knevegg. Sum bygning Enebolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Underetasje Utvendig bod Underetasje Vindfang, gang, 3 soverom, bad/wc, stue Bod 1. etasje Stue, spisekjøkken, vaskerom 1. etasje Utvendig bod 2. etasje Gang, bad/wc, 1 soverom Garasje - arealer Etasje Underetasje Sum bygning Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Anvendelse 2 biloppstilligsplasser i fellesanlegg. Beskrivelser - Enebolig Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Beskrivelse: Grunnmur i lettbetong. Støpt gulv. Vedlikehold ol: Det er registrert noe retningsavvik i gulv. Vurderinger: TG: 2 Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Beskrivelse: Forhold knyttet til drenering er under terreng og lar seg ikke besiktige. Vedlikehold ol: Stikkprøver med fuktindikator indikerte noe fuktighet i deler av grunnmur i utvendig bod hvor denne er synlig og tyder på sviktende fuktsikring. Vurderinger: TG: 3 Levetider: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 år. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

10 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Beskrivelse: Over grunnmur har bygningen yttervegger av antatt bindingsverk i tre. Vedlikehold ol: Det er registrert noe retningsavvik ivertikalplan. Vurderinger: TG: 2 Levetider: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er år. Utvendige overflater Beskrivelse: Utvendig fasadekledning består av ytterpanel. Påkostninger: Yttervegg mot syd/øst ble ettersiolert og påført ny ytterkledning Vedlikehold ol: Utvendig kledning er ikke luftet. TG: 2 Vurderinger: Generelt fremstår ytterpanel som godt vedlikeholdt. TG: 1 Levetider: Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6-12 år. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2-6 år. Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4-8 år. Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Beskrivelse: Vinduer med ramme og karmer i tre med isolerglass. Påkostninger: Flere nye vinduer i hhv. 2004, 2011 og Vurderinger: Eldre glass TG: 3 TG: 1 Levetider: Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2-8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er år. Ytterdører og porter Beskrivelse: Ytterdører med karmer og dørblad i tre. Isolerglass i terrassedører. Vedlikehold ol: Minst ett glass er punktert. Vurderinger: Isolerglass TG: 3 TG: 2 Levetider: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2-8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Innvendige dører Beskrivelse: Slette dørblad med profillister i trekarmer. Vurderinger: TG: 1 Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Beskrivelse: Saltakkonstruksjon i tre. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

11 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: Vedlikehold ol: Det er regisrtet noe fukt og utettheter i himling i utvendig bod. Fuktsjolder i himling/vegg i bod bak knevegg ble målt tørt på befaringstidspunktet. Vurderinger: TG: 2 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Beskrivelse: Yttertekking med betongstein. Vurderinger: Yttertak er kun besiktiget fra bakken. TG: 2 Levetider: Normal tid før utskifting av betongtakstein er år. Normal tid før omlegging av betongtakstein er år. Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Beskrivelse: Nedløp, renner og beslag i stål. Vedlikehold ol: Utettheter i enkelte skjøter for renner. Vurderinger: TG: 3 Levetider: Normal tid før utskifting av luftelyrer, ventilasjonshetter er år. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er år. Normal tid før maling av takrenner/nedløp i metall, malt er 5-15 år. Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Beskrivelse: Innvendig trapp mellom etasjer i tre med åpne og tette trinn. Vurderinger: TG: 1 Levetider: Normal tid før utskifting av trapper i tre er år. Balkonger, terrasser ol. Beskrivelse: Utgang til dels overbygget veranda i trekonstruksjon fra stue på ca 25 m2 - trapp til terreng. Vedlikehold ol: Noe rettningsavvik + skjevhet i forstøtning. Vurderinger: TG: 2 Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Beskrivelse: 2 peiser tilsluttet ett-løps elementpipe. Vedlikehold ol: Det bør etableres gnistplate på gulv for peis i 1. etasje. Feieluke er for nært brennbart materialet. TG: 3 Noe bobler og løs puss på pipe. Dettet ble målt tørt på befaringstidspunket. Vurderinger: På generelt grunnlag anbefales kontroll av pipe og ildsteder av feier. TG: 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

12 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: Levetider: Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er år. Normal tid før ompussing av murte skorsteiner, pusset utvendig er år. Bad Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Underetasje - Bad/wc Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Beskrivelse: Fliser. Plastsluk. Vedlikehold ol: Noe snaut fall til sluk. Vurderinger: TG: 3 Levetider: Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5-15 år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er år. Overflater på innvendige vegger Beskrivelse: Fliser. Vedlikehold ol: Sprukket flis ved armatur TG: 3 Vurderinger: TG: 2 Levetider: Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5-15 år. Overflater på innvendig himling Beskrivelse: Malte flater. Vurderinger: TG: 1 Sanitærinstallasjoner, generelt Beskrivelse: Innredning med servant, speil og belysning, toalett og badekar + badearmatur på vegg. Vurderinger: TG: 2 Luftbehandling, generelt Beskrivelse: Ventil i himling. Tilluft via spalte i dør. Vurderinger: TG: 1 Annet Vedlikehold ol: Bad med våtromskonstruksjon fra byggeår. Forventet levetid for våtrom er oversteget. Vurderinger: TG: 3 2. etasje - Bad/wc Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Beskrivelse: Fliser. Plastsluk. Vedlikehold ol: Sluk er plassert innenfor dusjhjørnet og det bør etableres slisse i profil for tilgang til sluk fra gulv forøvrig. Vurderinger: TG: 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

13 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: Levetider: Overflater på innvendige vegger Beskrivelse: Fliser. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5-15 år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er år. Vedlikehold ol: Riss/sprekke i flis. Vurderinger: TG: 2 Levetider: Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5-15 år. Overflater på innvendig himling Beskrivelse: Panel. Vurderinger: TG: 1 Sanitærinstallasjoner, generelt Beskrivelse: Benkeskap med servant, speil og belysning, toalett og dusjhjørne + dusjarmatur på vegg. Vurderinger: TG: 2 Luftbehandling, generelt Beskrivelse: Ventil i himling. spalteventil for tilluft i dør. Vurderinger: TG: 1 Annet Vedlikehold ol: Bad med våtromskonstruksjon fra byggeår. Det er registrert noe fuktskjolder i plater bak dusjhjørne på kneloft. Dette ble målt tørt på befaringstidspunktet. Forventet levetid for våtrom er oversteget. Vurderinger: TG: 3 Vaskerom Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 1. etasje - Vaskerom Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Beskrivelse: Vinyl. Plastsluk. Vedlikehold ol: Tilbakefall fra sluk på deler av gulv. Membran/belegg er ikke ført opp på vegg. Vurderinger: TG: 3 Levetider: Normal tid før utskifting av vinyl er år. Overflater på innvendige vegger Beskrivelse: Tapet. Vedlikehold ol: Skader i plater på vegg grunnet fuktighet - målt trørt på befaringstidspunkt. Vurderinger: TG: 2 Overflater på innvendig himling Beskrivelse: Malte flater. Vurderinger: TG: 1 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

14 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: Sanitærinstallasjoner, generelt Beskrivelse: Rommet er utstyrt med skapinnredning + benkeskap med skyllekum i stål og opplegg for vaskemaskin. Vurderinger: TG: 2 Luftbehandling, generelt Beskrivelse: Ventil i himling. Spalteventil for tilluft i dør. Vurderinger: TG: 1 Annet Vedlikehold ol: Våtromskonstruksjon fra byggeår. Vurderinger: TG: 3 Kjøkken Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning Beskrivelse: Normalt godt utstyrt innredning med furufronter. Benkeplater i laminat med oppvaskkum i stål. Integrert stekeovn og keramisk koketopp. Opplegg for oppvaskmaskin. Ventilator i kobberhette med utblåsning. Vurderinger: Innredning fra byggeår. TG: 2 Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Beskrivelse: Parkett, fliser, vinyl og betonggulv. Vedlikehold ol: Registrert noe retningsavvik i horisontalplan. Bom i enkelte fliser + dels slitte flater. Vurderinger: TG: 2 Levetider: Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5-15 år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er år. Normal tid før sliping og oljing av tregolv, parkett, lakkert er år. Normal tid før vedlikehold av tregolv, parkett, lakkert er 4-6 år. Overflater på innvendige vegger Beskrivelse: Tapet/strier og malte flater. Vedlikehold ol: Det er registrert noe støvkondensering på yttervegg. Vurderinger: Generelt er utlektet trevegg på innside av grunnmur under terreng å anse for en risikokonstruksjon. Dette er fordi det tar lenger tid før ev. fukt i innebygget grunnmur merkes og gir fuktproblemer i utlektet vegg. Det ble gjort stedvise søk i nedre del av veggene med fuktindikator. Det ble ikke indikert fukt i utforet vegg ved bruk av dette utstyret under besiktigelsen. Jfr. dog beskrivelse av drenering. Overflater på innvendig himling Beskrivelse: Panel og malte flater. Vedlikehold ol: Skade i del av himling i kjøkken grunnet tidligerer lekkasje - målt tørt på befaringstidspunkt. TG: 1 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

15 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: Vurderinger: TG: 1 VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Sanitærinstallasjoner, generelt Beskrivelse: Varmtvannsbereder i bod under trapp - rom uten sluk. Vurderinger: TG: 3 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Beskrivelse: Utvendige vann -og avløpsledninger i antatt plast og kobber. Vedlikehold ol: Innstallasjoner fra byggeår. Vurderinger: TG: 2 Varme, generelt Beskrivelse: Elektrisk gulvarme i begge bad/wc + gang i underetasje. For øvrig elektrisk oppvarming med panelovner. Vurderinger: Utstyr fra byggeår. TG: 2 Luftbehandling, generelt Beskrivelse: Naturlig ventilasjon. Vurderinger: TG: 1 Elektrisk anlegg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt Beskrivelse: Sikringskap med automatsikringer. 3 x 50 amp. hovedsikring i følge beskrivelse i sikringskap. Påkostninger: Nye sikringer Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Fast inventar, generelt Annet Beskrivelse: Boligen er normalt godt utstyrt med diverse garderobeskap og innredninger. Vurderinger: TG: 1 Annet Beskrivelse: Kabel-tv. 6 markiser. Utvendig montert brannstige. Det er utført radonmåling av Swedac Ackreditering og rapport datert 2013 viser verdier godt under anbefalt tiltaksgrens på 100 bq/m3 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

16 Gnr. 1 Bnr. 812 Østenåslia 33, 1344 HASLUM BÆRUM KOMMUNE AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom AS Rognebærstien Rykkinn Tlf: Org.nr: Beskrivelser - Garasje Verdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Årlige kostnader Årlige kostnader Kapitalisert verdi Kommentar: Antatt årlig kostnad til vedlikehold, komm.avgifter. etc. Sum kostnader Kr: Takstmannen har ikke kapitalisert netto årlige leieinntekter fordi det i dagens markedssituasjon for utleie ikke er samsvar mellom kapitalisert verdi og markedsverdi. Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Enebolig Garasje Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst av 14 NTF, Norges TakseringsForbund

17

18

19

20

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet.

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 590 000,- + omk. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. Solbakken 26 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass www.krogsveen.no Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass. Høy standard og vestvendt med umiddelbar

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

MELSOMVIK - STOKKE. www.smartmegling.no

MELSOMVIK - STOKKE. www.smartmegling.no MELSOMVIK - STOKKE Enebolig med alt på ett plan beliggende i blindvei Lys og pen bolig - bygd i 2011 Innredet garasje/anneks Prisant: 2 890 000,- Adresse: Melsomvikveien 294 P-rom/Bra: 101/101 kvm + garasje/anneks

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 MEGLERS KOMMENTAR Solrik og usjenert

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer