MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311"

Transkript

1 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER /07 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR JANUAR /07 07/561 BUDSJETTJUSTERINGAR PR KOMPETANSEMIDLAR OG TILLEGGS- TENESTER OBE 29/07 06/2221 OS FOLKEBIBLIOTEK - UTGIFTER VED FLYTTING, SØKNAD OM MIDLAR /07 07/69 KOMMUNAL GARANTI - HEGGLANDSDALEN BARNEHAGE /07 07/476 63/12, SOLSTRAND HOTEL & BAD AS, ANLEGGSTILSKOT REINSEANLEGG /07 06/1346 REGULERING AV FESTEAVGIFT /07 06/525 SAMARBEID MELLOM NEW PAGE OG OS KOMMUNE RAPPORT HAUSTEN 2006 / PLANAR FOR VÅREN /07 07/418 REGIONREFORM - INNDELING I FRAMTIDIGE REGIONAR /07 07/388 TRANSPORTANALYSE FOR BERGENSOMRÅDET /07 04/1400 ENDELAUSMARKA - VAL AV PROSJEKTSTYRE /07 04/1400 UTGÅR OS/KMT/AHA TIDLIGERE LØPENUMMER 07 37/07 04/1400 ENDELAUSMARKA -MANDAT TIL PROSJEKTSTYRET 407 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 38/07 07/525 SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE - UP-SIDE AS /07 07/25 POLITISK KVARTER /07 07/27 NÆRINGSLIVETS KVARTER 421 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møter for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar Lisbeth L. Axelsen Medlem Aase Lønningdal Medlem Laila Marie Reiertsen Medlem Børge Lunde Medlem Borghild Borgen Medlem Ruth Elin Andersen Midtbø Medlem Tore Rykkel Medlem Øystein Nordvik Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann

3 Sak 26/07 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 06/127 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 26/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 26/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. DESEMBER 2006 Allle tal i heile 1000 Ansvar DM - Rekn - tyder budsjettsprekk + tyder innsparing Hiå - År - Bud Avvik Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM OVERSKOT Side 4 av 45

5 Sak 26/07 Rekneskapsrapport pr desember 2006 viser at rekneskapen for 2006 kom ut med eit overskot på 35 mill. kr Folkevalde organ Eininga går i økonomisk balanse. Det er tatt ut kr ,- frå formannskapet sitt disposisjonsfond for å dekkje inn underskotet. Årsaka til underskotet er overforbruk på tilskot til private, kursutgifter og transport. I tillegg vert stønad til politiske parti på ,- ikkje lenger vert kompensert frå Fylket Fellesutgifter Ansvarsområdet kom ut med ei innsparing i høve til budsjett på kr Området har meirutgifter til konsulenthjelp m.a. i samband med Gaia fusjon, aktuarberekningar, forvaltningsrevisjon, pensjonsprosjekt m.v., men har samstundes innsparing på andre postar. Avtalefesta pensjon AFP kom ut med ei innsparing på kr , og ikkje i balanse som sist rapportert. Årsaka er at kommunen nesten ikkje har hatt AFP uttak i Avstemming av arbeidsgjevaravgift for heile kommunerekneskapen kom ut i pluss og er inntektsført på dette ansvarsområdet Konkurranseutsette verksemder Konkurranseutsette verksemder fekk ein budsjettsprekk på ,-. Årsaka til dette er at ein ikkje har klart å nå det budsjetterte innsparingskravet vedkomande konkurranseutsetting på kr ,-. Luranetunet privat del sprekk med omlag ,-. I tillegg til auka utgifter til driftarane Aleris og Norlandia har kommunen kjøpt inn tørketromlar til bustadene. I tillegg måtte Os kommune betale kr ,- til Norlandia for innbu og utstyr som dei hadde investert i den tida dei var på Luranetunet. Kjøkendrifta kostar om lag kr ,- meir enn budsjettert. Årsaka til dette er mellom anna at vi har fleire som mottek middag frå kjøkenet no enn før. Vidare har vi hatt utgifter til konsulenthjelp i samband med konkurranseutsettinga av reinhaldstenesta på kr , Rådmannen sin stab Eininga kom ut i balanse etter å ha brukt kr av tidlegare avsette fondsmidlar for å dekka manglande inntekter vedk. innkjøpsfunksjonen Felles skule og barnehage Ansvarsområdet fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem i hovudsak frå mindreutgifter på pensjon i Statens pensjonskasse. Mindreutgifta er ført samla på dette ansvarsområdet. Vi har også hatt meirinntekter i høve budsjett på statstilskot til barnehagar (barnehagane var i utg.pkt. budsjettert med gamalt statstilskot), samt skjønsmiddeltilskot for utviding av Lysekloster barnehage. Meirinntekta er ført samla på dette ansvarsområdet. Refusjon frå fylkeskommunen til særskild skuleskyss med drosje er høgare enn budsjettert Reinhaldseininga Eininga fekk ei innsparing i høve til budsjett på kr Innsparinga kjem frå effektivisering og sjukelønsrefusjonar Økonomieininga Eininga kom ut i balanse etter å ha brukt kr av tidlegare avsette fondsmidlar for å dekka meirutgifter til løn. Side 5 av 45

6 Sak 26/ Organisasjonseininga Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr ,-. Årsaka til dette er at eininga ikkje fullt ut har nytta kursmidlane i tillegg til at ein har fått tilskot til deler av leiarutviklinga Kommunetorget Eininga kom ut i balanse IKT- avdelinga Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga skuldast innsparing på lønn samt innsparing på driftspostar Kundeombod Eininga får eit overskot på kr ,-. Årsaka til dette overskotet er i hovudsak refusjon sjukeløn Bestillar- og forvaltareininga Eininga får eit overskot i høve til budsjett på 5,066 mill. kroner. Årsaka til dette er at vi får kr ,- i høgare inntekter for ekstra ressurskrevjande brukarar enn det som er budsjettert, i tillegg til at eit tiltak for ein ekstra ressurskrevjande brukar er opphørt. Vidare får eininga auka inntekter på husleige i Byvegen, noko som gjer ei auka inntekt på om lag ,-. Eininga har hatt vakante stillingar og har spart inn løn på kr ,-. I tillegg er det nokre pengar att på tiltaksbudsjettet Hegglandsdalen skule Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr Eininga har hatt meirutgift på straum Kuventræ skule Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr Meirutgifta skuldast i hovudsak innkjøp av bærbare pc-ar i desember. Eininga har òg hatt sprekk på straum Søre Øyane skule Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga skuldast lågare forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet og meirinntekter frå sjukeløn Nore Neset skule Eininga fekk ein sprekk i høve budsjett på kr Eininga har hatt sprekk på straum og skuleskyss Os skule Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr Sprekken skuldast overforbruk på kurs og samlingar, edb-utstyr og straum Os ungdomsskule Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Kr kjem frå vasenopplæringa. Mindreutgifta skuldast lågare utgifter på løn som følgje av endra personalsamansetjing og mindreutgifter til kjøp av tenester frå andre kommunar. Kr kjem frå mindreutgifter til skuleskyss, grunna lågare klassetal hausten Resten av innsparinga kjem frå skuledrift, eininga har hatt store innsparingar på utgifter knytt til einskildelev Søfteland skule Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr Sprekken skuldast innkjøp av datautstyr og innbu / utstyr i desember månad. Side 6 av 45

7 Sak 26/ Søre Neset skule Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga skuldast meirinntekter frå refusjon sjukeløn Halhjem barnetun Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå meirinntekter frå sjukelønsrefusjon og mindreutgifter på straum Lysekloster barnetun Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr I tillegg har eininga ei sprekk på løn / sjukepengerefusjon på kr Ein del av dette skuldast mindreinntekter ved fødselspermisjonar. Eininga har òg sprekk på driftsutgiftene med kr mellom anna på kurs Nore Øyane barnetun Eininga kjem ut i balanse. Kr er henta frå fond Lundefossen skule Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå låg drift delar av hausten, grunna sjukdom Os barnehage Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå meirinntekter på sjukelønsrefusjon Søfteland barnehage Eininga kjem ut i balanse. Kr er henta frå fond Nore Neset barnehage Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Flåten barnehage Eininga kom ut i balanse. Kr er henta frå fond Helsesjef Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr Årsaka til dette er innsparing på løn i samband med vakant stilling som helsesjef Rehabiliteringseininga Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr Årsaka til dette er at dei fekk meir i inntekter på bassenget enn forventa etter at Osbadet opna Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga fekk eit overskot på kr Eininga brukte om lag mindre enn budsjett til opphald i privat institusjon for rusmisbrukarar. Årsaka til dette er at brukarane har kortare opphald på institusjonen enn forventa. I tillegg er det eit mindreforbruk rundt tiltaket på ein brukar Tenester til barn og unge Eininga kom ut i balanse. Vi har i 2006 sett ein kraftig tendens til at behova for tiltak frå barneverntenesta aukar. Omfattande tiltak rundt barn som bur heime har hatt spesielt stor kostnadsauke. Også kostnader for barn i institusjon/fosterheim aukar. Eininga har brukt tidlegare avsette fond til å dekkja dette underskotet. Side 7 av 45

8 Sak 26/ Pleie- og omsorg Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr Hovudårsaka til dette er at open omsorg har mindre press på seg etter opninga av 8 nye sengeplassar på sjukeheimen, i tillegg til ein har hatt nokre vakante stillingar i open omsorg i Vidare har eininga brukt mindre enn budsjett i høve til driftsbudsjettet sitt på andre poster enn løn Idrettsvegen / bolig Moberg Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr Årsaka til dette er vakante stillingar og lågare utgifter til drift av bygningar enn budsjettert Kuhnletunet Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr Årsaka til dette er at tiltaket rundt ein brukar kostar mindre enn ein hadde budsjettert med. Vidare har det vore låge utgifter til variabel løn på Kuhnle dagsenter Arealbruk Eininga fekk ein budsjettsprekk på kr Årsaka til denne sprekken er ein kraftig auke i festeavgiftene. Statsskog har på vegner av grunneigar Opplysningsvesenets fond regulert festeavgifta for Os Prestegard (Banktjørnhaugen) frå kr ,- til kr ,- frå Os kommune sine festekontraktar med bebuarane kan ikkje regulerast før i Eininga elles går med overskot på nokre områder som dekkjer delar av sprekken i festeavgifter Brann- og redning Eininga fekk eit budsjettoverskot på kr Årsaka til dette er mellom anna inntekter på kurs som personale har hatt for andre Kultureininga Eininga får eit underskot på kr ,-. Eininga har i 2006 hatt store ekstrakostnader i samband med kondemneringa/hogginga av kuttaren Dolfus. Desse kostnadane var ikkje budsjettert, og måtte difor dekkjast i eit samarbeid mellom Kulturavdelinga og Lundefossen skule. Flyktningemottak - Introduksjonsordninga I dag er det flest kvinnelege deltakarar i introduksjonsordninga. 3 av programdeltakarane er i arbeidspraksis (midlar tilfell kommunen frå NAV-arbeid) på Luranetunet, Rema og Flåten barnehage og går dermed inn i sluttfasen av sitt individuelle program. 5 personar skal i henhold til handlingsplan avslutta programmet sitt i løpet av vår/tidleg haust Dei har då fullført 2 år i programmet og arbeidslivet eller utdanning står for tur. Utover dette har det ikkje funne stad dei store hendingane etter førre rapportering. Introduksjonsordninga går sin gang og utviklinga tegner bra. Om denne utviklinga vil vedvara veit vi meir om i løpet av vår/tidleg haust. Satsningsområde framover Det skal utarbeidast og prøvast ut ein metode for å skapa eit varig nettverk som skal inngå i introduksjonsordninga. Dvs. at vi skal ut og informera og spela på lag med potensielle arbeidsgjevarar i Os, slik at desse igjen blir viktige premissleverandørar når målretta tiltak skal utarbeidast og igangsetjast. Målet: gjera programdeltakarane klare og attraktive for arbeidslivet. Vi har det som de treng. Viktige samarbeidspartnarar: NAV-arbeid, VO og repr. frå privat og offentlig sektor. Busetting framover I 2007 vil busettinga primært væra dominert av familiegjenforeningar. Ein kan vente seg at ca 9 personar kjem som ein følgje av dette, og den resterande delen er ordinær busetting. Dette vil sannsynligvis utgjera ein liten del av den totale innvandringa til Os, for på landsbasis aukar Side 8 av 45

9 Sak 26/07 arbeidsinnvandringa sterkt og lista med søknadar om familiegjenforening er lang. Dette skaper nye utfordringar og nye oppgåver i arbeidet med integrering. For flyktningar har dei tradisjonelle utfordringane med omsyn til integrering vore problem knytt til kompetanse, høve for å få arbeid, språk, diskriminering, kulturforskjellar, klientifisering med mer. Også når det gjeld arbeidsinnvandrarane og familiegjenforente til desse ser vi dette (Kilde: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet IMDI Internett). I 2006 vart 3 personar gjenforent med herbuande flyktningar. Den resterande delen var ordinær busetting. Fråflytting I 2006 flytta det ein person som var i seg i integreringsfasen til Bergen kommune. Integreringstilskot for år 4 og 5 (kr 71 og ) følgjar personen og tilfell Bergen kommune. I 2007 har det så langt flytta 2 personar til Oslo. Integreringstilskot for 1 person år 4 og 5 tilfell Oslo kommune. Utviklinga som ein har sett når det gjeld å kvalifisera programdeltakarar til fast arbeid held fram, og rekneskapsprognosane ser positive ut. Området går i balanse i Bygg og eigedom Eininga ser fekk ein budsjettsprekk på om lag kr ,-. Årsaka til denne sprekken er forsikringssaker. Vidare hadde dette ansvarsområdet kostnader på kr ,- i samband med brannen på Luranetunet. I samband med vannlekkasje i Søfteland barnehage har vi hatt auka utgifter til drift på kr , Samferdsle Eininga kom ut med ein meirutgift i høve til budsjett på kr Hovudårsaka er meirutgifter til veglys, men det er og mindre gebyrinntekter frå småbåthamn enn det som er budsjettert Vatn Ansvarsområdet kom ut i balanse etter å ha brukt kr av tidlegare avsette fondsmidlar Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet kom ut i balanse etter at det vart sett av kr til kloakkfond og kr til fond for privat slamtøming Momskompensasjon Ansvarsområdet kom ut med ein budsjettsprekk på vel 3 mill. kr. Ein del av investeringane, m.a. bustader for vanskelegstilte, har forseinka oppstart i høve til budsjett 2006 og vi har difor ikkje fått inn så mykje momskompensasjon som budsjettert. Momskompensasjon vedk. badeanlegget er overført til investeringsrekneskapen og inngår som ein del av finansieringa av prosjektet Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet kom ut med ei meirinntekt på 14,5 mill. kr. Skatteinntektene vart 24,7 mill. kr høgare enn opphaveleg budsjettert (19,4 mill. kr høgare enn revidert budsjett). Skatteveksten er god i heile landet og har samanheng med høg sysselsetting og generelt gode tider. Rammetilskotet inkl. rentekompensasjon vart derimot 4,9 mill. kr lågare enn budsjettert; her var nok kommunen litt optimistisk i sitt budsjettanslag. Side 9 av 45

10 Sak 26/ Finans Ansvarsområdet kom ut med ei meirinntekt på 10,4 mill. kr. Avkastning fra finansporteføljen utgjer mesteparten av dette med ein meirinntekt på 9,3 mill. kr. Renter og avdrag kom samla sett ut om lag som budsjettert, medan avrekning av kalkulatoriske renter vedk. sjølvkostområda (vatn og kloakk) kom ut med ein pluss. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 10 av 45

11 Sak 27/07 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR JANUAR 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 07/65 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr januar 2007 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

12 Sak 27/07 Vedlegg: Rapport frå Grieg Investor for januar 2007 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 0,95% i januar, noko som utgjer om lag 2,3 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 15% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,29%, det same som referanseindeksen. Obligasjonsfond Om lag 32% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på -0,17%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,31%. Eigedom 0% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Referanseindeksen for eigedom er på 0,52% denne månaden. Hedgefond Om lag 10% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Hedgefonda har i rapporteringsmånaden hatt ei avkastning på 1,56%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,43%. Aksjefond Om lag 43% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 1,88%, noko som er lågare enn referanseindeksen på 2,75%. Norske fond har samla sett best avkastning denne månaden. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE JANUAR 2007 Tal i heile tusen Aksjefond % Hedgefond % Eigedom - 0 % Obligasjonfond % Rentefond m.v % % Side 12 av 45

13 Sak 28/07 MØTEBOK BUDSJETTJUSTERINGAR PR KOMPETANSEMIDLAR OG TILLEGGSTENESTER OBE Saksbehandlar: Beate Moberg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 07/561 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 28/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringane som dei ligg føre. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 28/07 Vedlegg: Ingen. Saksopplysningar: Følgjande budsjettjusteringar vert gjort: Fordeling av kompetansemidlar til einingane 2007 Ansvar Teneste Art Tekst Auka ugift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntket Arealbruk Bestillar- og forvaltareininga Brann og redning Flåten barnehage Halhjem barnetun Hegglandsdalen skule IKT Kommunalteknikk Kommunetorget PU - Kuhnletunet Kultur Kundeombodet Kuventræ skule Lundefossen skule Pleie og omsorg Lysekloster barnetun Nore Neset barnehage Nore Neset skule Nore Øyane barnetun Organisasjonseininga Os barnehage Os skule Os ungdomsskule Psykiatri og sosiale tenester Rehabiliteringseininga Søfteland barnehage Søfteland skule Søre Neset skule Søre Øyane skule Tenester for barn og unge Økonomieininga PU - Idrettsvegen Med. Fagleg rådgjeving Reinhald Rådmannen sin stab Organisasjonseininga Sum Regulering til kjøp av tilleggstenester frå Os bygg og eigedom 2007 Side 14 av 45

15 Sak 28/07 Ansvar Teneste Art Tekst Auka ugift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntket BOF BOF Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sos. Tenester Tenester for barn og unge PU - Idrettsvegen PU - Kuhnle Kultur Skulebygg Samferdsle Barnehageanlegg Bygg og eigedommar Sum Kommentar 1 Fordeling av kompetansemidlar til einingane I budsjettet for 2007 er kompetansemidlane budsjettert på organisasjonseininga ansvar Delar av desse midlane vert fordelt ut til einingane. Kommentar 1 Kjøp av tilleggstenester frå Os bygg og eigedom AS I budsjettet for 2006 er kjøp av tilleggstenester frå Os bygg og eigedom budsjettert på ansvarsområdet Desse midlane vert fordelt ut til einingane då det er desse som bestiller tenesta frå Os bygg og eigedom etter kvart som dei treng tenester. Os, Beate Moberg Økonomikonsulent Side 15 av 45

16 Sak 29/07 MØTEBOK OS FOLKEBIBLIOTEK - UTGIFTER VED FLYTTING, SØKNAD OM MIDLAR Saksbehandlar: Karl Ole Midtbø Arkiv: C Arkivsaksnr.: 06/2221 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 29/07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: I samband med at Os folkebibliotek flyttar inn i 1. høgda i Os næringspark våren 2007 gjev Os formannskap løyve til at det kan nyttast inntil kr ,- til innkjøp naudsynt utstyr til biblioteket. Løyvinga skal dekka både funksjonelle IT-løysingar, telefoni, ordinær møblering og bibliotekspesifikt utstyr. For å oppnå lågast mogeleg kostnad skal administrasjonen gjennomføra forhandlingar med aktuelle leverandørar før innkjøp vert gjort. Vesentleg del av tidlegare omtala ekstrakvalitetar som skal leverast av utleigar skal nyttast til etablering av sjølvbetjeningsautomat i biblioteket. Vidare set formannskapet si lit til at det vert søkt mogeleg stønad, i tråd med omtale i saksutgreiinga, til innreiingstiltak som kan førebyggja slitasje/yrkesskadar for dei tilsette Løyvinga, inntil kr ,- vert dekka ved bruk av del av overskotet Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

17 Sak 29/07 Vedlegg: 1. Tilbod på ymse utstyr til biblioteket Saksopplysningar: Os kommune er i ferd med å få nytt hovudbibliotek, og naturleg nok ser ein klar trong for ein del nytt utstyr. Det er stor von om at det nye biblioteket skal stå fram som moderne og funksjonelt, og på den måten vera ei svært positiv utvikling av bibliotektilboda. Det ville vore ei føremon om naudsynt innkjøp av utstyr hadde vore teke med i sjølve flyttesaka eller alternativt i samband med handsaminga av budsjettet for 2007 (til liks med innreiingsløyvinga til Vaksenopplæringa), men på desse naturlege tidspunkta for slik handsaming var ikkje biblioteket på nokon måte teikna ut, og ein kunne såleis berre ana korleis eit nytt biblioteklokale ville kunna koma til å sjå ut. I samband med teikning og prosjektering av har vi fått bistand frå spesialistar hos Biblioteksentralen for å få til ei optimal innreiing av lokala. Det kan gjerast vedtak om at biblioteket meir eller mindre skal klara seg med innreiinga og utstyret som ein har i dei gamle lokala, men med tanke på at det meste av utstyret er rimeleg gamalt (frå 1981) vert det også eit spørsmål om kva inntrykk biblioteket skal gje ovanfor publikum, og om det på generelt grunnlag er naturleg med utskifting av noko av utstyret etter såpass lang tid. Ønska som kjem fram i denne saka byggjer på klare tilrådingar frå kollegane ved Biblioteksentralen. Stolar, bord, skranke og reolar i dagens biblioteklokale vart kjøpte i 1981, supplert med noko nytt i Dei fleste av dei gamle stålreolane er framleis brukande, men tilveksten av bøker og den nye planløysinga gjer at det er trong for nokre få nye reolar. Noko av utstyret må kjøpast hos BS Eurobib AS. Dette gjeld fyrst og fremst nye reolar, då det er eit ønske å nytta same hyllesystem som før, og BS Eurobib AS er einaste leverandør som fører dette systemet i Noreg. Elles er det freista henta inn tilbod på samla utstyrsmengd hos tre ulike leverandørar, men som ein vil sjå av vedlagde tilbodsliste er det hol i leveransane her og der. Det er naturleg at ei samla vurdering av kvalitet og pris vert avgjerande for kva tilbod som vert vald. Kinnarps leverer svært mykje til Os kommune, og syner seg vanlegvis svært konkurransedyktige. Dei er bedne om å levera tilbod, men av ulike årsaker var dette ikkje kome inn til saka måtte ferdigstillast. Vi har stor tru på at Kinnarps kan levera ein del av utstyret til lågare prisar enn dei vi har fått inn til no. Slik vi ser det vil det vera naturleg å satsa på at det nye biblioteket må verta eit så moderne og funksjonelt bibliotek som mogeleg. Lista over naudsynt/ønska nyinnkjøp inneheld såleis utstyr som vi meiner må til for å kunna driva tidsmessig, og lista er sett opp ut frå rimeleg nøkterne ønske. Det er gjort få innkjøp dei siste 26 åra, og mykje av inventaret er både slite og lite tenleg. Det er vanskeleg å setja opp ei prioritert liste, men vedlagde tilbodsliste kan langt på veg også sjåast som ei form for prioritering. I vedlegget er det også knytt korte merknader til dei ulike behova. Side 17 av 45

18 Sak 29/07 Val av leverandørar Når det gjeld AV-utstyr, telefonar o.l. vil det vera naturleg å la desse innkjøpa verta ein del av det samla innkjøpet hos kommunen sine faste leverandørar av slike varer. Vidare ser vi Nore Neset idrettslag som einaste aktuelle utførar av sjølve flyttinga (p.g.a. pris). For generell møblering og bibliotekspesifikke leveransar ser vi at tilboda spriker til dels mykje. Dette kjem av at det er stor skilnad på kva kvalitet og funksjonalitet leverandørane kan tilby. For å oppnå leveranse som samla sett gjev best kvalitet bør innkjøpet delast opp slik at kvaliteten for biblioteket og publikum vert best mogeleg til lågast mogeleg pris. Vi har tru på at ein gjennom forhandlingar med leverandørane kan få kostnaden til å liggja om lag på eit gjennomsnitt av dei tilboda vi til no har fått inn. Kr til ekstrakvalitetar I forhandlingane med utleigar hausten 2006 vart det nemnd at kommunen ville oppnå ekstrakvalitetar i biblioteklokalet til om lag kr ,- som resultat av at leigeperioden vart utvida frå 12 til 15 år. Dette er stadfesta i ettertid. Kr av desse midlane er disponert til konsulenthjelp frå BS Eurobib AS til planløysing/ innreiing av biblioteklokala. Sjølvbetjeningsautomatar vert no teke i bruk i stadig fleire bibliotek for å betra servicen og rasjonalisera skrankefunksjonane. Prisen på ein sjølvbetjeningsautomat er kr ekskl. mva. Innkjøp av slik automat er eit sterkt ønske som ikkje er teke med på vedlagde opplisting over naudsynt utstyr. Dersom det vert høve til etablering av slik automat ser vi det som ein svært aktuell ekstrakvalitet. Dette vert då avhengig av kor stor del av innkjøpsbehovet elles biblioteket får dekka gjennom denne løyvingssaka. IA-løyving(?) Som IA-verksemd skal Os kommune satsa særskild på tiltak som kan virka førebyggjande mot slitasje/yrkesskadar. Gjennom IA-ordninga har kommunen såleis høve til å søkja trygdeetaten om stønad til særskilde førebyggjande tiltak, og slik stønad vil verta omsøkt for montering av bokskannarane som er omtala under Skranke i vedlegget. Konklusjon Ut frå at det i både behov og pristilbod ligg ein del faktorar som kan trekkja kostnad både opp og ned vil vi rå til at formannskapet vurderer ei rammeløyving til det omsøkte innkjøpet. Utvalet kan påleggja administrasjonen å gjennomføra detaljerte forhandlingar med leverandørane, slik at kvalitet og pris vert best mogeleg. Prisane frå faste leverandørar er det nok ikkje så mykje å gjera med, men med aktiv bearbeiding bør ein freista å få utstyret frå dei andre leverandørane til ein pris innafor ei ramme på kr ,- inkl. mva. Såleis vil det vera eit ønske med ei samla løyving på kr 6oo.000,-. Det er då teke høgd for at vi kan nytta delar av ekstrapotten frå utleigar til sjølvbetjeningsautomat. Dersom tilbodet frå den tredje tilbydaren endrar vesentleg på føresetnadane vil desse opplysningane verta ettersend eller lagt fram i møtet. Os, 12. mars 2007 Karl Ole Midtbø Kultursjef Elisabeth B Tøsdal (s) Biblioteksjef Side 18 av 45

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer