MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311"

Transkript

1 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER /07 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR JANUAR /07 07/561 BUDSJETTJUSTERINGAR PR KOMPETANSEMIDLAR OG TILLEGGS- TENESTER OBE 29/07 06/2221 OS FOLKEBIBLIOTEK - UTGIFTER VED FLYTTING, SØKNAD OM MIDLAR /07 07/69 KOMMUNAL GARANTI - HEGGLANDSDALEN BARNEHAGE /07 07/476 63/12, SOLSTRAND HOTEL & BAD AS, ANLEGGSTILSKOT REINSEANLEGG /07 06/1346 REGULERING AV FESTEAVGIFT /07 06/525 SAMARBEID MELLOM NEW PAGE OG OS KOMMUNE RAPPORT HAUSTEN 2006 / PLANAR FOR VÅREN /07 07/418 REGIONREFORM - INNDELING I FRAMTIDIGE REGIONAR /07 07/388 TRANSPORTANALYSE FOR BERGENSOMRÅDET /07 04/1400 ENDELAUSMARKA - VAL AV PROSJEKTSTYRE /07 04/1400 UTGÅR OS/KMT/AHA TIDLIGERE LØPENUMMER 07 37/07 04/1400 ENDELAUSMARKA -MANDAT TIL PROSJEKTSTYRET 407 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 38/07 07/525 SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE - UP-SIDE AS /07 07/25 POLITISK KVARTER /07 07/27 NÆRINGSLIVETS KVARTER 421 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møter for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar Lisbeth L. Axelsen Medlem Aase Lønningdal Medlem Laila Marie Reiertsen Medlem Børge Lunde Medlem Borghild Borgen Medlem Ruth Elin Andersen Midtbø Medlem Tore Rykkel Medlem Øystein Nordvik Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann

3 Sak 26/07 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 06/127 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 26/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 26/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. DESEMBER 2006 Allle tal i heile 1000 Ansvar DM - Rekn - tyder budsjettsprekk + tyder innsparing Hiå - År - Bud Avvik Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM OVERSKOT Side 4 av 45

5 Sak 26/07 Rekneskapsrapport pr desember 2006 viser at rekneskapen for 2006 kom ut med eit overskot på 35 mill. kr Folkevalde organ Eininga går i økonomisk balanse. Det er tatt ut kr ,- frå formannskapet sitt disposisjonsfond for å dekkje inn underskotet. Årsaka til underskotet er overforbruk på tilskot til private, kursutgifter og transport. I tillegg vert stønad til politiske parti på ,- ikkje lenger vert kompensert frå Fylket Fellesutgifter Ansvarsområdet kom ut med ei innsparing i høve til budsjett på kr Området har meirutgifter til konsulenthjelp m.a. i samband med Gaia fusjon, aktuarberekningar, forvaltningsrevisjon, pensjonsprosjekt m.v., men har samstundes innsparing på andre postar. Avtalefesta pensjon AFP kom ut med ei innsparing på kr , og ikkje i balanse som sist rapportert. Årsaka er at kommunen nesten ikkje har hatt AFP uttak i Avstemming av arbeidsgjevaravgift for heile kommunerekneskapen kom ut i pluss og er inntektsført på dette ansvarsområdet Konkurranseutsette verksemder Konkurranseutsette verksemder fekk ein budsjettsprekk på ,-. Årsaka til dette er at ein ikkje har klart å nå det budsjetterte innsparingskravet vedkomande konkurranseutsetting på kr ,-. Luranetunet privat del sprekk med omlag ,-. I tillegg til auka utgifter til driftarane Aleris og Norlandia har kommunen kjøpt inn tørketromlar til bustadene. I tillegg måtte Os kommune betale kr ,- til Norlandia for innbu og utstyr som dei hadde investert i den tida dei var på Luranetunet. Kjøkendrifta kostar om lag kr ,- meir enn budsjettert. Årsaka til dette er mellom anna at vi har fleire som mottek middag frå kjøkenet no enn før. Vidare har vi hatt utgifter til konsulenthjelp i samband med konkurranseutsettinga av reinhaldstenesta på kr , Rådmannen sin stab Eininga kom ut i balanse etter å ha brukt kr av tidlegare avsette fondsmidlar for å dekka manglande inntekter vedk. innkjøpsfunksjonen Felles skule og barnehage Ansvarsområdet fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem i hovudsak frå mindreutgifter på pensjon i Statens pensjonskasse. Mindreutgifta er ført samla på dette ansvarsområdet. Vi har også hatt meirinntekter i høve budsjett på statstilskot til barnehagar (barnehagane var i utg.pkt. budsjettert med gamalt statstilskot), samt skjønsmiddeltilskot for utviding av Lysekloster barnehage. Meirinntekta er ført samla på dette ansvarsområdet. Refusjon frå fylkeskommunen til særskild skuleskyss med drosje er høgare enn budsjettert Reinhaldseininga Eininga fekk ei innsparing i høve til budsjett på kr Innsparinga kjem frå effektivisering og sjukelønsrefusjonar Økonomieininga Eininga kom ut i balanse etter å ha brukt kr av tidlegare avsette fondsmidlar for å dekka meirutgifter til løn. Side 5 av 45

6 Sak 26/ Organisasjonseininga Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr ,-. Årsaka til dette er at eininga ikkje fullt ut har nytta kursmidlane i tillegg til at ein har fått tilskot til deler av leiarutviklinga Kommunetorget Eininga kom ut i balanse IKT- avdelinga Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga skuldast innsparing på lønn samt innsparing på driftspostar Kundeombod Eininga får eit overskot på kr ,-. Årsaka til dette overskotet er i hovudsak refusjon sjukeløn Bestillar- og forvaltareininga Eininga får eit overskot i høve til budsjett på 5,066 mill. kroner. Årsaka til dette er at vi får kr ,- i høgare inntekter for ekstra ressurskrevjande brukarar enn det som er budsjettert, i tillegg til at eit tiltak for ein ekstra ressurskrevjande brukar er opphørt. Vidare får eininga auka inntekter på husleige i Byvegen, noko som gjer ei auka inntekt på om lag ,-. Eininga har hatt vakante stillingar og har spart inn løn på kr ,-. I tillegg er det nokre pengar att på tiltaksbudsjettet Hegglandsdalen skule Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr Eininga har hatt meirutgift på straum Kuventræ skule Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr Meirutgifta skuldast i hovudsak innkjøp av bærbare pc-ar i desember. Eininga har òg hatt sprekk på straum Søre Øyane skule Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga skuldast lågare forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet og meirinntekter frå sjukeløn Nore Neset skule Eininga fekk ein sprekk i høve budsjett på kr Eininga har hatt sprekk på straum og skuleskyss Os skule Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr Sprekken skuldast overforbruk på kurs og samlingar, edb-utstyr og straum Os ungdomsskule Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Kr kjem frå vasenopplæringa. Mindreutgifta skuldast lågare utgifter på løn som følgje av endra personalsamansetjing og mindreutgifter til kjøp av tenester frå andre kommunar. Kr kjem frå mindreutgifter til skuleskyss, grunna lågare klassetal hausten Resten av innsparinga kjem frå skuledrift, eininga har hatt store innsparingar på utgifter knytt til einskildelev Søfteland skule Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr Sprekken skuldast innkjøp av datautstyr og innbu / utstyr i desember månad. Side 6 av 45

7 Sak 26/ Søre Neset skule Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga skuldast meirinntekter frå refusjon sjukeløn Halhjem barnetun Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå meirinntekter frå sjukelønsrefusjon og mindreutgifter på straum Lysekloster barnetun Eininga fekk ei meirutgift i høve budsjett på kr Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr I tillegg har eininga ei sprekk på løn / sjukepengerefusjon på kr Ein del av dette skuldast mindreinntekter ved fødselspermisjonar. Eininga har òg sprekk på driftsutgiftene med kr mellom anna på kurs Nore Øyane barnetun Eininga kjem ut i balanse. Kr er henta frå fond Lundefossen skule Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå låg drift delar av hausten, grunna sjukdom Os barnehage Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå meirinntekter på sjukelønsrefusjon Søfteland barnehage Eininga kjem ut i balanse. Kr er henta frå fond Nore Neset barnehage Eininga fekk ei innsparing i høve budsjett på kr Flåten barnehage Eininga kom ut i balanse. Kr er henta frå fond Helsesjef Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr Årsaka til dette er innsparing på løn i samband med vakant stilling som helsesjef Rehabiliteringseininga Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr Årsaka til dette er at dei fekk meir i inntekter på bassenget enn forventa etter at Osbadet opna Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga fekk eit overskot på kr Eininga brukte om lag mindre enn budsjett til opphald i privat institusjon for rusmisbrukarar. Årsaka til dette er at brukarane har kortare opphald på institusjonen enn forventa. I tillegg er det eit mindreforbruk rundt tiltaket på ein brukar Tenester til barn og unge Eininga kom ut i balanse. Vi har i 2006 sett ein kraftig tendens til at behova for tiltak frå barneverntenesta aukar. Omfattande tiltak rundt barn som bur heime har hatt spesielt stor kostnadsauke. Også kostnader for barn i institusjon/fosterheim aukar. Eininga har brukt tidlegare avsette fond til å dekkja dette underskotet. Side 7 av 45

8 Sak 26/ Pleie- og omsorg Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr Hovudårsaka til dette er at open omsorg har mindre press på seg etter opninga av 8 nye sengeplassar på sjukeheimen, i tillegg til ein har hatt nokre vakante stillingar i open omsorg i Vidare har eininga brukt mindre enn budsjett i høve til driftsbudsjettet sitt på andre poster enn løn Idrettsvegen / bolig Moberg Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr Årsaka til dette er vakante stillingar og lågare utgifter til drift av bygningar enn budsjettert Kuhnletunet Eininga fekk eit overskot i høve budsjett på kr Årsaka til dette er at tiltaket rundt ein brukar kostar mindre enn ein hadde budsjettert med. Vidare har det vore låge utgifter til variabel løn på Kuhnle dagsenter Arealbruk Eininga fekk ein budsjettsprekk på kr Årsaka til denne sprekken er ein kraftig auke i festeavgiftene. Statsskog har på vegner av grunneigar Opplysningsvesenets fond regulert festeavgifta for Os Prestegard (Banktjørnhaugen) frå kr ,- til kr ,- frå Os kommune sine festekontraktar med bebuarane kan ikkje regulerast før i Eininga elles går med overskot på nokre områder som dekkjer delar av sprekken i festeavgifter Brann- og redning Eininga fekk eit budsjettoverskot på kr Årsaka til dette er mellom anna inntekter på kurs som personale har hatt for andre Kultureininga Eininga får eit underskot på kr ,-. Eininga har i 2006 hatt store ekstrakostnader i samband med kondemneringa/hogginga av kuttaren Dolfus. Desse kostnadane var ikkje budsjettert, og måtte difor dekkjast i eit samarbeid mellom Kulturavdelinga og Lundefossen skule. Flyktningemottak - Introduksjonsordninga I dag er det flest kvinnelege deltakarar i introduksjonsordninga. 3 av programdeltakarane er i arbeidspraksis (midlar tilfell kommunen frå NAV-arbeid) på Luranetunet, Rema og Flåten barnehage og går dermed inn i sluttfasen av sitt individuelle program. 5 personar skal i henhold til handlingsplan avslutta programmet sitt i løpet av vår/tidleg haust Dei har då fullført 2 år i programmet og arbeidslivet eller utdanning står for tur. Utover dette har det ikkje funne stad dei store hendingane etter førre rapportering. Introduksjonsordninga går sin gang og utviklinga tegner bra. Om denne utviklinga vil vedvara veit vi meir om i løpet av vår/tidleg haust. Satsningsområde framover Det skal utarbeidast og prøvast ut ein metode for å skapa eit varig nettverk som skal inngå i introduksjonsordninga. Dvs. at vi skal ut og informera og spela på lag med potensielle arbeidsgjevarar i Os, slik at desse igjen blir viktige premissleverandørar når målretta tiltak skal utarbeidast og igangsetjast. Målet: gjera programdeltakarane klare og attraktive for arbeidslivet. Vi har det som de treng. Viktige samarbeidspartnarar: NAV-arbeid, VO og repr. frå privat og offentlig sektor. Busetting framover I 2007 vil busettinga primært væra dominert av familiegjenforeningar. Ein kan vente seg at ca 9 personar kjem som ein følgje av dette, og den resterande delen er ordinær busetting. Dette vil sannsynligvis utgjera ein liten del av den totale innvandringa til Os, for på landsbasis aukar Side 8 av 45

9 Sak 26/07 arbeidsinnvandringa sterkt og lista med søknadar om familiegjenforening er lang. Dette skaper nye utfordringar og nye oppgåver i arbeidet med integrering. For flyktningar har dei tradisjonelle utfordringane med omsyn til integrering vore problem knytt til kompetanse, høve for å få arbeid, språk, diskriminering, kulturforskjellar, klientifisering med mer. Også når det gjeld arbeidsinnvandrarane og familiegjenforente til desse ser vi dette (Kilde: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet IMDI Internett). I 2006 vart 3 personar gjenforent med herbuande flyktningar. Den resterande delen var ordinær busetting. Fråflytting I 2006 flytta det ein person som var i seg i integreringsfasen til Bergen kommune. Integreringstilskot for år 4 og 5 (kr 71 og ) følgjar personen og tilfell Bergen kommune. I 2007 har det så langt flytta 2 personar til Oslo. Integreringstilskot for 1 person år 4 og 5 tilfell Oslo kommune. Utviklinga som ein har sett når det gjeld å kvalifisera programdeltakarar til fast arbeid held fram, og rekneskapsprognosane ser positive ut. Området går i balanse i Bygg og eigedom Eininga ser fekk ein budsjettsprekk på om lag kr ,-. Årsaka til denne sprekken er forsikringssaker. Vidare hadde dette ansvarsområdet kostnader på kr ,- i samband med brannen på Luranetunet. I samband med vannlekkasje i Søfteland barnehage har vi hatt auka utgifter til drift på kr , Samferdsle Eininga kom ut med ein meirutgift i høve til budsjett på kr Hovudårsaka er meirutgifter til veglys, men det er og mindre gebyrinntekter frå småbåthamn enn det som er budsjettert Vatn Ansvarsområdet kom ut i balanse etter å ha brukt kr av tidlegare avsette fondsmidlar Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet kom ut i balanse etter at det vart sett av kr til kloakkfond og kr til fond for privat slamtøming Momskompensasjon Ansvarsområdet kom ut med ein budsjettsprekk på vel 3 mill. kr. Ein del av investeringane, m.a. bustader for vanskelegstilte, har forseinka oppstart i høve til budsjett 2006 og vi har difor ikkje fått inn så mykje momskompensasjon som budsjettert. Momskompensasjon vedk. badeanlegget er overført til investeringsrekneskapen og inngår som ein del av finansieringa av prosjektet Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet kom ut med ei meirinntekt på 14,5 mill. kr. Skatteinntektene vart 24,7 mill. kr høgare enn opphaveleg budsjettert (19,4 mill. kr høgare enn revidert budsjett). Skatteveksten er god i heile landet og har samanheng med høg sysselsetting og generelt gode tider. Rammetilskotet inkl. rentekompensasjon vart derimot 4,9 mill. kr lågare enn budsjettert; her var nok kommunen litt optimistisk i sitt budsjettanslag. Side 9 av 45

10 Sak 26/ Finans Ansvarsområdet kom ut med ei meirinntekt på 10,4 mill. kr. Avkastning fra finansporteføljen utgjer mesteparten av dette med ein meirinntekt på 9,3 mill. kr. Renter og avdrag kom samla sett ut om lag som budsjettert, medan avrekning av kalkulatoriske renter vedk. sjølvkostområda (vatn og kloakk) kom ut med ein pluss. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 10 av 45

11 Sak 27/07 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR JANUAR 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 07/65 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr januar 2007 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

12 Sak 27/07 Vedlegg: Rapport frå Grieg Investor for januar 2007 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 0,95% i januar, noko som utgjer om lag 2,3 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 15% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,29%, det same som referanseindeksen. Obligasjonsfond Om lag 32% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på -0,17%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,31%. Eigedom 0% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Referanseindeksen for eigedom er på 0,52% denne månaden. Hedgefond Om lag 10% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Hedgefonda har i rapporteringsmånaden hatt ei avkastning på 1,56%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,43%. Aksjefond Om lag 43% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 1,88%, noko som er lågare enn referanseindeksen på 2,75%. Norske fond har samla sett best avkastning denne månaden. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE JANUAR 2007 Tal i heile tusen Aksjefond % Hedgefond % Eigedom - 0 % Obligasjonfond % Rentefond m.v % % Side 12 av 45

13 Sak 28/07 MØTEBOK BUDSJETTJUSTERINGAR PR KOMPETANSEMIDLAR OG TILLEGGSTENESTER OBE Saksbehandlar: Beate Moberg Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 07/561 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 28/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringane som dei ligg føre. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 28/07 Vedlegg: Ingen. Saksopplysningar: Følgjande budsjettjusteringar vert gjort: Fordeling av kompetansemidlar til einingane 2007 Ansvar Teneste Art Tekst Auka ugift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntket Arealbruk Bestillar- og forvaltareininga Brann og redning Flåten barnehage Halhjem barnetun Hegglandsdalen skule IKT Kommunalteknikk Kommunetorget PU - Kuhnletunet Kultur Kundeombodet Kuventræ skule Lundefossen skule Pleie og omsorg Lysekloster barnetun Nore Neset barnehage Nore Neset skule Nore Øyane barnetun Organisasjonseininga Os barnehage Os skule Os ungdomsskule Psykiatri og sosiale tenester Rehabiliteringseininga Søfteland barnehage Søfteland skule Søre Neset skule Søre Øyane skule Tenester for barn og unge Økonomieininga PU - Idrettsvegen Med. Fagleg rådgjeving Reinhald Rådmannen sin stab Organisasjonseininga Sum Regulering til kjøp av tilleggstenester frå Os bygg og eigedom 2007 Side 14 av 45

15 Sak 28/07 Ansvar Teneste Art Tekst Auka ugift/ Minka utgift/ minka inntekt auka inntket BOF BOF Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sos. Tenester Tenester for barn og unge PU - Idrettsvegen PU - Kuhnle Kultur Skulebygg Samferdsle Barnehageanlegg Bygg og eigedommar Sum Kommentar 1 Fordeling av kompetansemidlar til einingane I budsjettet for 2007 er kompetansemidlane budsjettert på organisasjonseininga ansvar Delar av desse midlane vert fordelt ut til einingane. Kommentar 1 Kjøp av tilleggstenester frå Os bygg og eigedom AS I budsjettet for 2006 er kjøp av tilleggstenester frå Os bygg og eigedom budsjettert på ansvarsområdet Desse midlane vert fordelt ut til einingane då det er desse som bestiller tenesta frå Os bygg og eigedom etter kvart som dei treng tenester. Os, Beate Moberg Økonomikonsulent Side 15 av 45

16 Sak 29/07 MØTEBOK OS FOLKEBIBLIOTEK - UTGIFTER VED FLYTTING, SØKNAD OM MIDLAR Saksbehandlar: Karl Ole Midtbø Arkiv: C Arkivsaksnr.: 06/2221 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 29/07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: I samband med at Os folkebibliotek flyttar inn i 1. høgda i Os næringspark våren 2007 gjev Os formannskap løyve til at det kan nyttast inntil kr ,- til innkjøp naudsynt utstyr til biblioteket. Løyvinga skal dekka både funksjonelle IT-løysingar, telefoni, ordinær møblering og bibliotekspesifikt utstyr. For å oppnå lågast mogeleg kostnad skal administrasjonen gjennomføra forhandlingar med aktuelle leverandørar før innkjøp vert gjort. Vesentleg del av tidlegare omtala ekstrakvalitetar som skal leverast av utleigar skal nyttast til etablering av sjølvbetjeningsautomat i biblioteket. Vidare set formannskapet si lit til at det vert søkt mogeleg stønad, i tråd med omtale i saksutgreiinga, til innreiingstiltak som kan førebyggja slitasje/yrkesskadar for dei tilsette Løyvinga, inntil kr ,- vert dekka ved bruk av del av overskotet Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

17 Sak 29/07 Vedlegg: 1. Tilbod på ymse utstyr til biblioteket Saksopplysningar: Os kommune er i ferd med å få nytt hovudbibliotek, og naturleg nok ser ein klar trong for ein del nytt utstyr. Det er stor von om at det nye biblioteket skal stå fram som moderne og funksjonelt, og på den måten vera ei svært positiv utvikling av bibliotektilboda. Det ville vore ei føremon om naudsynt innkjøp av utstyr hadde vore teke med i sjølve flyttesaka eller alternativt i samband med handsaminga av budsjettet for 2007 (til liks med innreiingsløyvinga til Vaksenopplæringa), men på desse naturlege tidspunkta for slik handsaming var ikkje biblioteket på nokon måte teikna ut, og ein kunne såleis berre ana korleis eit nytt biblioteklokale ville kunna koma til å sjå ut. I samband med teikning og prosjektering av har vi fått bistand frå spesialistar hos Biblioteksentralen for å få til ei optimal innreiing av lokala. Det kan gjerast vedtak om at biblioteket meir eller mindre skal klara seg med innreiinga og utstyret som ein har i dei gamle lokala, men med tanke på at det meste av utstyret er rimeleg gamalt (frå 1981) vert det også eit spørsmål om kva inntrykk biblioteket skal gje ovanfor publikum, og om det på generelt grunnlag er naturleg med utskifting av noko av utstyret etter såpass lang tid. Ønska som kjem fram i denne saka byggjer på klare tilrådingar frå kollegane ved Biblioteksentralen. Stolar, bord, skranke og reolar i dagens biblioteklokale vart kjøpte i 1981, supplert med noko nytt i Dei fleste av dei gamle stålreolane er framleis brukande, men tilveksten av bøker og den nye planløysinga gjer at det er trong for nokre få nye reolar. Noko av utstyret må kjøpast hos BS Eurobib AS. Dette gjeld fyrst og fremst nye reolar, då det er eit ønske å nytta same hyllesystem som før, og BS Eurobib AS er einaste leverandør som fører dette systemet i Noreg. Elles er det freista henta inn tilbod på samla utstyrsmengd hos tre ulike leverandørar, men som ein vil sjå av vedlagde tilbodsliste er det hol i leveransane her og der. Det er naturleg at ei samla vurdering av kvalitet og pris vert avgjerande for kva tilbod som vert vald. Kinnarps leverer svært mykje til Os kommune, og syner seg vanlegvis svært konkurransedyktige. Dei er bedne om å levera tilbod, men av ulike årsaker var dette ikkje kome inn til saka måtte ferdigstillast. Vi har stor tru på at Kinnarps kan levera ein del av utstyret til lågare prisar enn dei vi har fått inn til no. Slik vi ser det vil det vera naturleg å satsa på at det nye biblioteket må verta eit så moderne og funksjonelt bibliotek som mogeleg. Lista over naudsynt/ønska nyinnkjøp inneheld såleis utstyr som vi meiner må til for å kunna driva tidsmessig, og lista er sett opp ut frå rimeleg nøkterne ønske. Det er gjort få innkjøp dei siste 26 åra, og mykje av inventaret er både slite og lite tenleg. Det er vanskeleg å setja opp ei prioritert liste, men vedlagde tilbodsliste kan langt på veg også sjåast som ei form for prioritering. I vedlegget er det også knytt korte merknader til dei ulike behova. Side 17 av 45

18 Sak 29/07 Val av leverandørar Når det gjeld AV-utstyr, telefonar o.l. vil det vera naturleg å la desse innkjøpa verta ein del av det samla innkjøpet hos kommunen sine faste leverandørar av slike varer. Vidare ser vi Nore Neset idrettslag som einaste aktuelle utførar av sjølve flyttinga (p.g.a. pris). For generell møblering og bibliotekspesifikke leveransar ser vi at tilboda spriker til dels mykje. Dette kjem av at det er stor skilnad på kva kvalitet og funksjonalitet leverandørane kan tilby. For å oppnå leveranse som samla sett gjev best kvalitet bør innkjøpet delast opp slik at kvaliteten for biblioteket og publikum vert best mogeleg til lågast mogeleg pris. Vi har tru på at ein gjennom forhandlingar med leverandørane kan få kostnaden til å liggja om lag på eit gjennomsnitt av dei tilboda vi til no har fått inn. Kr til ekstrakvalitetar I forhandlingane med utleigar hausten 2006 vart det nemnd at kommunen ville oppnå ekstrakvalitetar i biblioteklokalet til om lag kr ,- som resultat av at leigeperioden vart utvida frå 12 til 15 år. Dette er stadfesta i ettertid. Kr av desse midlane er disponert til konsulenthjelp frå BS Eurobib AS til planløysing/ innreiing av biblioteklokala. Sjølvbetjeningsautomatar vert no teke i bruk i stadig fleire bibliotek for å betra servicen og rasjonalisera skrankefunksjonane. Prisen på ein sjølvbetjeningsautomat er kr ekskl. mva. Innkjøp av slik automat er eit sterkt ønske som ikkje er teke med på vedlagde opplisting over naudsynt utstyr. Dersom det vert høve til etablering av slik automat ser vi det som ein svært aktuell ekstrakvalitet. Dette vert då avhengig av kor stor del av innkjøpsbehovet elles biblioteket får dekka gjennom denne løyvingssaka. IA-løyving(?) Som IA-verksemd skal Os kommune satsa særskild på tiltak som kan virka førebyggjande mot slitasje/yrkesskadar. Gjennom IA-ordninga har kommunen såleis høve til å søkja trygdeetaten om stønad til særskilde førebyggjande tiltak, og slik stønad vil verta omsøkt for montering av bokskannarane som er omtala under Skranke i vedlegget. Konklusjon Ut frå at det i både behov og pristilbod ligg ein del faktorar som kan trekkja kostnad både opp og ned vil vi rå til at formannskapet vurderer ei rammeløyving til det omsøkte innkjøpet. Utvalet kan påleggja administrasjonen å gjennomføra detaljerte forhandlingar med leverandørane, slik at kvalitet og pris vert best mogeleg. Prisane frå faste leverandørar er det nok ikkje så mykje å gjera med, men med aktiv bearbeiding bør ein freista å få utstyret frå dei andre leverandørane til ein pris innafor ei ramme på kr ,- inkl. mva. Såleis vil det vera eit ønske med ei samla løyving på kr 6oo.000,-. Det er då teke høgd for at vi kan nytta delar av ekstrapotten frå utleigar til sjølvbetjeningsautomat. Dersom tilbodet frå den tredje tilbydaren endrar vesentleg på føresetnadane vil desse opplysningane verta ettersend eller lagt fram i møtet. Os, 12. mars 2007 Karl Ole Midtbø Kultursjef Elisabeth B Tøsdal (s) Biblioteksjef Side 18 av 45

19 Sak 30/07 MØTEBOK KOMMUNAL GARANTI - HEGGLANDSDALEN BARNEHAGE Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 07/69 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 30/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: På bakgrunn av at Os kommune har oppnådd tilnærma full barnehagedekning, finn Kommunestyret ikkje å kunne gje kommunal garanti for lån til Hegglandsdalen barnehagelag. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

20 Sak 30/07 Vedlegg: Brev frå Hegglandsdalen barnehagelag av Brev frå Hegglandsdalen barnehagelag av Utrykte vedlegg: Teikningar over Hegglandsdalen barnehage Foreløpig svar på søknad frå Os kommune av og Saksopplysningar: Hegglandsdalen barnehagelag søkjer om kommunal garanti for eit lån på inntil kr ,- i samband med at dei ønskjer å laga eit tilbygg til den eksisterande barnehagen. Hegglandsdalen barnehage er foreldreeigd og har i dag 48 plassar rekna i store barn fordelt på to basar. Dei viser til at dårlege garderobetilhøve samt trong for å kunne møta dei yngste borna sine behov gjer det ønskjeleg for dei å byggja på barnehagen. Med eit påbygg vil dei kunne ha tre basar f0rdelt med 9 småbornsplassar (0 2 år) og 36 plassar for større born (2 6 år), til saman 45 plassar. Hegglandsdalen er i Plan for full barnehagedekning (K-sak 94/06) ikkje rekna som eit pressområde når det gjeld trong for nye barnehageplassar i Os kommune. Samstundes er det i følgje planen viktig å gje eksisterande barnhagar vilkår som gjer det mogeleg å driva barnehage. Etter hovudopptaket hausten 2006 hadde kommunen 2 store og 16 små barn på venteliste. Ettersom kommunen nærmar seg full barnehagedekning kan etablering av nye plassar føra til overkapasitet av plassar, med dei konsekvensane det vil ha for barnehage eigarane. Pr i dag er vi kjende med at det er under planlegging nye barnehageplassar på Søre Neset (35 nye plassar), Moberg (10 plassar) og Nore Neset (10 plassar). I tillegg er kommunen i ferd med å byggja ei ny avdeling i Lysekloster barnehage. Kommunen har tidlegare vore positiv til å gje kommunal garanti til private barnehagar for å få opp barnehagedekninga i kommunen. I det siste har kommunen vorte meir restriktiv til å gje kommunal garanti til private barnehagar. Årsaka til dette ligg m.a. i måten barnehagesektoren har utvikla seg på. Drift av av barnehagar grensar i dag opp mot næringsverksemd, og fylkesmannen krev at barnehagar som får kommunal garanti må forplikta seg til ha vedtekter som sikrar at evt. gevinst vert liggande i barnehagen og ikkje gjeve som utbyte til eigarane. Vi ser døme på at private barnehagar etablerar seg i kommunen uten å søkja om kommunal garanti. Dei står då fritt til å driva med vinst dersom dei klarar det. Ein kommunal garanti fungerar generelt som eit økonomisk verkemiddel for å etablera ny verksemd/utvida eksisterande verksemd. Kommunen tek på seg ein økonomisk risiko i byte mot ein ønska aktivitet. Med tilnærma full barnehagedekning har ikkje kommunen same trong for å bruka slike verkemiddel for denne sektoren. Den økonomiske risikoen for kommunen vil og vera aukande fordi skilnaden mellom full barnehagedekning og overkapasitet er liten. Ein situasjon med overkapasitet vil få konsekvensar for kommunen både som barnehageeigar og som garantist for private barnehagar sine banklån. I den situasjonen som er no med tilnærma full barnehagedekning vil administrasjonen ikkje tilrå at det vert stilt fleire kommunale garantiar overfor barnehagesektoren. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 20 av 45

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Frå: 09.00 til 13.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Frå: 09.00 til 13.40 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Frå: 09.00 til 13.40 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 1529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 1529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2007 1405

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2007 1405 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato Tysdag 01.02.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar og drøfting: Ny lov om folkehelse orientering

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Ungdommens kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 Til stades på møtet Medlemmer: Bjarte Svensen Kongshaug Silje Nøkland Kongshaug

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer