Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Medlemsblad nr. 4/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Medlemsblad nr. 4/2011"

Transkript

1 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2011 w w w. h y t t e f o r b u n d. n o Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Hyttefolk og fastboende har samme mål, da må vi også ta hytteeierne med i samarbeidet der det er naturlig, uttaler ordfører Tony Arild Kjøl i Hol kommune. Kloke ord som hytte eiere trykker til sitt hjerte! Se s. 21. Fra innholdet: Eiendomsrett til sjøgrunn s. 3 Eiendomsskatt s. 4 Hytteeiere nyttige idioter? s. 7 Hytteeiere og stemmerett s. 12 Renovasjonsavgift s. 15 Ny plan- og bygningslov har trådt i kraft s. 16 Hva med en «spleisehytte» s. 17 Stiftet

2 Styrelederen har ordet Mer demokrati og mer åpenhet Denne overskriften har blitt mye brukt denne høsten. Men når vi ser på de tilbakemeldingene vi har fått i det siste, så er den nok ikke myntet på hytteeiernes plass i demokratiet. Der møter vi det motsatte. I dette nummeret av bladet tar vi inn et par av de innleggene vi har mottatt, etter at vi har satt fokus på temaet. Den ene artikkelen, av Per Aage Pleym Christensen, setter fokus på stemmerett i forhold til kommunens pengebruk, sett i forhold til hytteeiernes pålagte betalinger til kommunen. Den andre, av Gunnar Dahl-Johansen, leder i Hvaler Hytteforening, tar opp forholdene omkring eiendomsskatt på hytter, og setter også fokus på det manglende faktabildet som hyttekommunene har når de treffer sine beslutninger. Vi har også fersk innsikt i en sak fra Fageråsen Hytteeierforening og Trysilfjell Hytteeierforening. Der ble en kommunal beslutning om en betydelig skjevfordeling av abonnementsavgiften på kloakk, til fordel for beboerne, og med flere hundre prosent økning for de eksisterende hytteeierne, klaget inn for Sivilombudsmannen. Men konklusjonen derfra, er at i dagens demokratiske Norge, så kan kommunestyret, til fordel for de som har valgt dem, beslutte at de eksisterende hytteeierne skal ta regningen. Fordi de samme politikerne har besluttet å satse på fremtidig kommersiell turisme, og da trengte et nytt og større renseanlegg, noe de eksisterende hytteeierne ikke hadde behov for. Og demokratiet vårt er slik innrettet, at noen ytterligere klagemulighet på vedtaket ikke eksisterer. Åpenheten var det også dårlig med: Det gikk både vinter og vår før man fikk tilgang til kommunens beregningsunderlag. Som vi har omtalt i de forrige numrene av medlemsbladet, er dette sentrale temaer for Norges Hytteforbund. De var også drøftet og belyst på siste årsmøte, Hyttetinget. Styret har deretter drøftet veien videre for å få sakene bedre opp på dagsorden både lokalt og sentralt. Selv om en eller annen form for sentralt besluttet stemmerett for hytteeierne som eiendomsbesittere i kommunene, lyder forlokkende, og kunne være et langsiktig mål, tror vi at det vil være for langt fram. Men vi aner en gryende forståelse i enkelte kommuner for at dette faktisk begynner å bli et etisk problem. Noen har plukket fram den gamle gylne regelen Sett deg i den annens sted. Og de ser at selv om man er den registrerte eier av en hytte, så kan man ikke pålegges ansvaret for å dekke hele kommunens kostnadsbilde for alle de turister som er innom kommunen. I særdeleshet ikke når kommunene aktivt velger å satse på turisme, fordi det gir sysselsetting og legger igjen penger, men kanskje i en annen kasse. Hytteeieren selv legger faktisk igjen enda mer i kommunenes mange kasser, siden eiendom stadig krever vedlikehold, og fordi vi er vertskap for de mange turister som besøker oss, og handler lokalt og sørger godt for våre gjester. Men faktabildet omkring disse forholdene og pengestrømmene, er svært mangelfullt. Det har vi også tatt opp med Kommunal- og regionaldepartementet. I mellomtiden vil vi søke å bidra til løsninger for lokal dialog mellom hytteeiere og kommunene, både ved å bidra til lokal organisering av hytteeierne, og å arbeide for modeller for både å bli hørt og sett i de aktuelle kommunale fora. Ha en god vinter! Hytte & Fritid Utgiver: Norges Hytteforbund Org.nr.: Sekretariat: Arbinsgt. 1, 0253 Oslo Kontortid sekretariat: (Besøk må avtales) Mandag fredag Kontortid jurist: (Besøk må avtales) Mandag torsdag Telefon: Telefax: Internett: E-post redaksjon: E-post sekretariat: E-post jurist: Redaktør: Tove Helen Selbæk Grafisk utforming/trykk: 07 Gruppen AS Papir: 115g Galerie silk Norges Hytteforbund frasier seg alt ansvar for kvaliteten på de produkter og tjenester vi omtaler i Hytte & Fritid. Utgivelser 2012: 24. februar 3. september 8. juni 7. desember stoff til neste blad sendes direkte til redaksjonen Norges Hytteforbund og redaksjonen frasier seg ansvar for innhold i innleggene i Hytte & Fritid. Redaksjonen forholder seg retten til: å forkorte innlegg pga. plassmangel å fremlegge svarinnlegg for de/den involverte før trykking. De som ønsker innlegget anonymt, må notere dette. Navn/adresse må gjøres kjent for redaksjonen. Benyttelse av artikler fra Hytte & Fritid skal avtales med redaktør. medlemskontingent Personlig medlem: kr. 375, Velforeninger: kr. 1500, Kontingentår: 1/1 31/12 Medlemskapet skal sies opp skriftlig! Innlegg må være redaktør i hende senest 4 uker før utgivelse. Fra 1. okt.: Kr. 150, / Personlig medlem Kr. 500, / Vel Velkommen som medlem!

3 Eiendomsrett til sjøgrunn Sommeren er for lengst over for denne gang, og de fleste kystnære hyttene er vel antakelig låst og forlatt for noen vintermåneder fremover. Også i løpet av den sommeren som vi har bak oss, har det kommet inn spørsmål om eiendomsrett til sjøgrunn, eller om man vil grense i vann. Slike spørsmål er ikke alltid like lette å besvare tilfredsstillende for spørsmålsstilleren. Vi har riktignok en hovedregel i norsk rett som sier at den som har eiendom mot sjøgrunn, også eier selve sjøgrunnen ut i vannet til marbakke, det vil si der hvor brådypet kommer. Nå er det imidlertid ofte slik at marbakke ikke kan påvises, det vil si at det ikke finnes noe brådyp på stedet. Dersom det er situasjonen, går eiendommen ut til 2 meters vanndybde ved middels vannstand. Mange steder langs kysten kan det imidlertid være spesielle forhold som gjør det vanskelig å bruke prinsippene i denne hovedregelen når man skal avgjøre strandeiendommenes grense ut i sjøen. Vi kan for eksempel tenke oss to eiendommer som begge ligger på hver sin side av et sund, og der berget på begge sider går bratt ned i sjøen og videre til bunnen, som er relativt flat. En ikke uvanlig situasjon langs kysten vår. Høyesterett har nylig hatt en slik sak til avgjørelse. Saken gjaldt to eiendommer i Kristiansund kommune, disse lå på hver sin øy med et sund mellom eiendommene, dette var 70 til 80 meter bredt. Begge eiendommene grenset mot sjøen med et bratt berg rett ned, og sjøgrunnen i sundet var ganske flat. Nå var det oppstått behov for å finne en avgjørelse på hvor langt ut i sundet (sjøgrunnen) eiendommen gikk for de respektive eiendommene. Bakgrunnen for dette var byggeaktivitet som blant annet omfattet plan om en båthavn ut i sundet. Saken startet opp som en grensegangsforretning for Romsdal jordskifterett, og jordskifteretten kom til at eiendomsgrensen går midt i sundet. Vår første reaksjon tilsier kanskje at dette var en fornuftig avgjørelse. Uten at det sies mye i dommen om det, kommer det imidlertid klart frem at en slik midtlinjeordning ikke var tilfredsstillende for den ene av partene, og jordskifterettens avgjørelse ble anket til lagmannsretten. Lagmannsretten kom til at eiendomsgrensene for begge eiendommer måtte gå ut i sjøen, til 2 meters dyp, ved middels vannstand. Konsekvensen av denne avgjørelsen var at den ene parten så at den andre parten fikk grense ut i sjøen langt utover midtlinjen til sin fordel. Dermed ble saken anket til Høyesterett. Høyesterett uttalte at det ikke er rettslig holdepunkt for at eiendomsrett til sund i sjøen på generelt grunnlag kan etableres etter midtlinjeprinsippet. Flere juridiske forfattere har gitt uttrykk for at eieren av grunn ned til strandlinje, hvor det er brådypt ved land, slik at verken marbakkeeller tometersregelen kommer til anvendelse, likevel må ha eiendomsrett til et rimelig stykke sjøgrunn. Høyesterett kom imidlertid til at det ikke er tilstrekkelig rettskildemessige holdepunkter for på ulov festet grunnlag å fastsette en slik generell regel som forfatterne har forfektet. Eiendomsrett utover det som følger av reglene om marbakke og to meters dyp, vil derimot for den enkelte eiendom kunne følge av særskilt rettsgrunnlag, som alders tids bruk eller lokal sedvanerett. Nå skal ikke vi ved dette høvet gå i detalj inn på innholdet i disse to juridiske begrepene, men bare ganske kort si at alders tids bruk går på hvordan eieren(e) av den aktuelle eiendommen opp gjennom tiden har oppfattet sin eiendomsrett ut i vannet og hvordan man har innrettet seg etter dette. Lokal sedvanerett går på hvordan man i det lokalsamfunnet der eiendommen ligger, generelt har oppfattet at eiendomsgrensen går ut i vannet for slike eiendommer med den aktuelle typografien. «Hovedregelen er at den som har eiendom mot sjøgrunn, også eier selve sjøgrunnen ut i vannet til marbakke» I den aktuelle saken for Høyesterett kom retten til at ingen av de to partene på hver sin side av sundet hadde noe slikt særskilt rettsgrunnlag, og anken på lagmannsrettens avgjørelse om sjøgrunn ut til to meters dyp, ble derfor forkastet. Høyesterett har i den aktuelle saken også gitt uttrykk for interessante vurderinger om bruk som er begrunnet i den ulovfestede strandretten, som ikke er sammenfallende med eiendomsretten til grunnen. Det vil imidlertid føre for langt å gå inn på dette vanskelige spørsmålet ved denne anledning. Det får vi heller komme tilbake til en annen gang. Gunnar Svensen 3

4 Eiendomsskatt i Hvaler kommune Hvaler Hytteforening ble stiftet den 2. juli 1977, og det var naturlig at det i startfasen ikke var så veldig mange medlemmer. I årenes løp har imidlertid medlemstallet sakte men sikkert økt, og selv om det i en periode var nokså tynt med nye innmeldinger, så er det i året 2011 litt over 2100 hytteeiere som er medlemmer (av totalt cirka 4500 hytteeiere i Hvaler kommune). Av: Gunnar Dahl-Johansen, leder i Hvaler Hytteforening Det er til nå ikke innført eiendomsskatt i Hvaler kommune, men det er politikere (AP/SV) som jobber svært aktivt med å få innført dette. Hvaler Hytteforening har et styre på 5 personer + en varamann, og undertegnede er foreningens leder nå på 8. året. Her følger noen betraktninger om forslaget om å innføre eiendomsskatt i Hvaler kommune og at hyttefolket er de som har bidratt mest til Hvalersamfunnet: «Hvaler kommune har store økonomiske utfordringer, spesielt knyttet til omsorgen for funksjonshemmede og eldre, og må derfor utrede eiendomskatt», hevder noen politikere på Hvaler. I samme slengen fremsettes også en påstand om at hytteeiere, som etter «Det er snart på tide at det dokumenteres hvor mange hytteeiere det er på Hvaler som nyter godt av et omsorgstilbud, og ikke minst hvor store disse utgiftene er for kommunen.» loven har krav på et omsorgstilbud, utgjør en stor økonomisk belastning for Hvaler kommune. Uten eiendomsskatt varsles det om store reduksjoner i tjenestetilbudet til de eldre og oppsigelser av ansatte i kommunen. Disse argumenter går igjen i alle kommuner som ønsker å innføre eller som ønsker å øke en eiendomskatt som allerede er innført. Dette kan forstås med at man ønsker å vekke vår sosiale samvittighet, men kan også forstås slik at disse områdene er kommunenes økonomiske salderingspost. Om det er 10 eller 15 millioner som kommunen mangler for å opprettholde dagens tjenestetilbud og sårt tiltrengte nye sykehjemsplasser, skal være usagt, men at hytteeierne igjen skal få skylda for at Hvaler kommune har økonomiske problemer, er å strekke strikken vel langt. Det er snart på tide at det dokumenteres hvor mange hytteeiere det er på Hvaler som nyter godt av et omsorgstilbud, og ikke minst hvor store disse utgiftene er for kommunen. Snakker vi om kr , eller kanskje kr ,-? Uansett hva det riktige beløpet er, så er det så lite at det ikke kan brukes som et argument for å innføre en usosial eiendomsskatt. For noen år siden svarte daværende ordfører (AP) følgende på spørsmålet om Hvaler kommune ville innføre eiendomsskatt: «Jeg tror ingen partier på Hvaler ønsker å innføre en slik eiendomsskatt. De som gjør det vil jo begå et politisk selvmord». Nå har imidlertid «vinden snudd» og flere politikere ønsker nå å innføre en eiendomsskatt med såkalt sosial profil! Det betyr i klartekst at noen skal betale mye, mens andre skal betale lite. Hvaler kommune ønske selv å bestemme hvem som har god råd og hvem som er «fattige». Vi ikke-politikere trodde at eiendomsskatten var knyttet opp mot eiendommen, helt uavhengig av hvem som for øyeblikket besitter den. Med andre ord er det en ren objektskatt knyttet direkte opp mot eiendommen. Gunnar Dahl-Johansen, leder i Hvaler Hytteforening Fra politisk hold blir det forsøkt å forklare hvordan det er mulig å innføre en eiendomsskatt med sosial profil. Det blir hevdet, og med rette, at det er gitt anledning til i spesielle tilfeller å redusere beløpets størrelse dersom man via en søknad i hvert enkelt tilfelle kan dokumentere at slike kriterier er tilstede. Vi lurer veldig på hvor mange hytteeiere det er som oppfyller kommunens krav til en slik skattelette etter å ha lest finansministerens svar på dette spørsmål: Sitat: «Jeg (finansministeren) minner her om at eigedomsskattelova 28 er en særregel om ettergivelse/frafall hvor det foreligger spesielle forhold. Bestemmelsen oppstiller svært strenge vilkår for at eiendomsskatt skal kunne nedsettes eller ettergis. Det heter i Ot.prp. nr. 44( ) at nedsetjing eller fråfalling av skatten av rettferdsgrunner berre bør koma på tale som reine unntak.» Er det noen som kjenner seg igjen? Hørt noe lignende før? Nok en gang ser det ut 4

5 som om det legges opp til en forskjellsbehandling av fastboende og hytteeierne. Fra politisk hold blir det antydet at fastboende og hytteeiere skal betale cirka kr ,- i gjennomsnitt per år. Hva er nå dette? Bruk av ordet gjennomsnitt betyr ganske enkelt at noen skal betale mye og andre lite, og forteller oss ingen ting om hva den enkelte faktisk skal betale. I Hvaler kommune vil vi finne eiendommer i en prisklasse fra kr , til 25 millioner. Det sier seg selv at eiendomsskatten nødvendigvis må bli tilsvarende forskjellig. Husk også at eiendomskatten som en ren objektskatt, ikke tar hensyn til verken gjeld, inntekt eller betalingsevne, og som skatt er den derfor den mest usosiale skatt man kan pålegge skattebetalerne. Ved å opplyse om en gjennomsnittpris som fastboende og hytteeierne skal betale, og at disse to prisene blir forskjellige fordi hyttene har en større markedsverdi enn vanlige bolighus, så blir det ikke noe mer rettferdig av den grunn, uansett hvilken «nøkkel» man legger til grunn for en utregning. At enkefru Hansen, som er minstepensjonist og eier av en hytte med egen strandlinje, til en markedsverdi av N.kr. 10 mill, i ettertid skal kunne søke om å få ettergitt innbetalt eiendomsskatt, har jeg ingen tro på! (Se sitat ovenfor) I tillegg vet vi at vi har en rådmann i Hvaler kommune, som offentlig har uttalt at han vil utrede mulighetene for å innføre en eiendomsskatt kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret, slik at bedrifter og fastboende kan få en kompensasjon for innbetalt eiendomsskatt. Hvem blir det da som sitter igjen med «Svarteper»? Enkelte personer bør slå opp ordet rettferdighet og se hva det ordet betyr! Etter at rådmannen i Hvaler hadde latt seg intervjue av Fredriksstad Blad, om sine tanker om hvordan man kunne innføre en eiendomsskatt i Hvaler kommune, og som han kunne håpe på ville bli godtatt av kommunens fastboende innbyggere, kunne man lese følgende i avisen: «Rådmann Torleif Gjellebæk på Hvaler driver høyttenkning om eiendomskatt. Han får ikke en slik skatt innført med Frp og Høyre ved roret. Jeg kan nok allerede nå «avlyse» hans utspill, men jeg må få legge til at rådmannen har full rett til å be om å få vurdere alle sider ved en endret skattlegging på Hvaler», sier ordfører Eivind Norman Borge til Fredriksstad Blad. «Jeg vil være såpass kategorisk allerede nå, noen timer etter at budsjettforslaget er lagt frem, at jeg ikke engang er sikker på at vi vil gå med på å utrede noe vi ikke vil ha, nemlig eiendomsskatt», sier Borge. «Vi hører noen ganger at hyttefolket kun blir betraktet som en pest og en plage og at vi er noen egoistiske snyltere.» Rådmann Torleif Gjellbæk på sin side vil at kommunen «for sikkerhets skyld» gjennomfører en utredning som kan gi informasjon om forutsetningene for og mulige virkninger av innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. «Det er besnærende å velge den modellen Gjellbæk her antyder, men vi er, for å si det rett ut, grunnleggende uenige i hans eksperiment», sier Borge. 5

6 Rådmannen forsøker seg med en modell som innebærer at innbyggerne får litt mindre inntektsskatt. Det innebærer også at Hvaler bidrar med mindre til utjevningsfondet, mens innføring av eiendomsskatt (også på hytter) vil gå rett i kommunekassen på Hvaler, uten noen form for utjevning. Valg 2011 Før høstens kommunevalg 2011, heiste AP/SV eiendomsskattfanen høyt og gikk til valg på å innføre eiendomsskatt i Hvaler kommune. Valgresultatet ble en knusende seier til de borgelige, med Frp i spissen, og Hvaler sitter fortsatt med en ordfører fra Frp de neste 4 årene. Det eneste som kan forhindre at Hvaler kommune blir fri for eiendomsskatt de neste 4 år, er problemet med at AP/SV fra regjerningshold kutter i overføringer til de kommuner som ikke ønsker å innføre en slik skatt. Det kan derfor være et tidsspørsmål før de sentrale myndigheter kanskje klarer å tvinge Hvaler kommune i kne og trer en eiendomsskatt ned over hodet på Hvalersamfunnet. Vi bidrar! Det finnes i dag både og 3. generasjons hytteeiere på Hvaler. Vi tror at felles for alle hytteeiere og deres familier, er at de er oppriktig glad i sitt feriested, og de har etter mange års tilknytning til Hvaler også utviklet et slags «kjærlighetsforhold» til Hvalersamfunnet. Fra tid til annen både leser og hører vi bemerkninger og påstander om at hyttefolket ikke bidrar til fellesskapet, og derfor rent økonomisk burde bidra med mer til Hvalers tynnslitte økonomi. Vi hører også noen ganger at hyttefolket kun blir betraktet som en pest og en plage og at vi er noen egoistiske snyltere. I den senere tid har imidlertid slike negative påstander og beskyldninger dukket opp oftere, og spesielt i diskusjonen om eventuell innføring av eiendomsskatt, tar enkelte til orde for at hytteeierne i dagens situasjon er som en ren utgiftspost å regne. De fleste av oss møter slike påstander og bemerkninger med en lett skuldertrekning, fordi vi så inderlig godt vet at dette ikke er riktig, og vi gidder ikke bruke tid og krefter på å fremføre all verdens motargumenter. Nå ser det imidlertid ut som om tiden igjen har kommet for å rettferdiggjøre vår eksistens, og minne enkelte på at uten hyttefolket så hadde Hvaler vært et fraflyttet område uten veiforbindelse til fastlandet. Uten hyttefolket hadde det ikke vært liv laga å bygge verken fastlandsvei eller tunnel, og dagens store boligområder ville ikke engang eksistert på tegnebrettet. Det hadde vært fristende å be Østfoldforsking om å foreta en analyse og gi en faktaopplysning om hyttefolkets økonomiske bidrag til Hvalersamfunnet. Resultatet av en slik undersøkelse ville nok for enkelte vært vond å svelge. En forretningsdrivende vi snakket med i 2004, kunne fortelle at det i den aktuelle forretning var 13 ansatte, og at det var hyttefolket som sto for cirka 70 prosent, av den totale omsetningen. På direkte spørsmål ble det svart at uten hytteeierne, ville bedriften trolig hatt 2 eller 3 ansatte. Med andre ord så medvirker hyttefolket direkte og indirekte til kommunens inntekter, ved skatteinngang og mange millioner av kroner ved kjøp av varer og tjenester. På dugnad og med økonomisk bidrag fra kommune og privatpersoner, har Brottet Amfi bokstavlig talt blitt meislet ut i Hvalergranitt, og vi har fått oppleve mange flotte kunstneriske forestillinger. Vi blir også servert kunst og andre kulturelle innslag mange andre steder på Hvaler, og mon tro om ikke hyttefolket også her bidrar til et slikt mangfold? Det burde ikke være vanskelig å forstå at hvis man øker befolkningen fra 3000 til i løpet av noen sommermåneder, så økes også både kjøpe- og bærekraft i det samme området. Infrastruktur er her et nøkkelord, og kommunens investeringer i ny infrastruktur for vann og avløp ville aldri kunnet latt seg gjennomføre uten hytteeiernes bidrag. Dette til tross for en av landets dyreste tilknytningsavgifter på cirka kr ,- for vann og avløp. Argumenter om hyttefolkets mange andre positive bidrag til Hvaler kommunes vekst, kunne vært ramset opp i en lang liste, men vi lar det bli med dette. Har du flyttet? Husk å melde ifra til oss om ny adresse! 6

7 Hyttekommuner: Hva med vertskapsrollen? Utfordringen til politikerne i hyttekommuner er å se mulighetene som følger med store «ekstra» næringsinntekter lokalt fra hyttefolket. Da må prioriteringer og virkemidlene kanskje sees i et nytt lys. Til det kreves politikere som ser at også hytteeierne er en viktig del av kommunen, ikke bare nyttige idioter som gladelig betaler. Jeg er forundret. Jeg bor i hytte på Aurdalsåsen i Valdres og har lenge fulgt den lokalpolitiske debatten i Nord-Aurdal kommune (NAK). Nylig var det nok en budsjettdebatt, denne gang om eiendomsskatt. Igjen med fokus på innbyggernes mulige reaksjoner ved neste kommunevalg. Og med holdninger til oss som bor i fritidsboliger som en slags nyttige idioter. Det blir litt «vi» og «de» som grunnholdning til hyttefolket, og det er ikke spesielt produktivt i lengden. Jeg bruker derfor NAK som eksempel, men jeg antar at mye av det samme går igjen i hyttekommuner generelt, ved sjøen og til fjells. Jeg er forundret, og jeg savner en debatt med litt nye perspektiver, en debatt som tar utgangspunkt i kommunens reelle styrker og svakheter, og som sier noe om hva kommunen ønsker å være for hvem. Om man ønsker å fremstå som vertskap for hyttefolkene. Og grunnen til at jeg er forundret, er følgende faktiske forhold om eksemplet NAKs ståsted som kommune, hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB): NAK er en utpreget hyttekommune NAK er på 7. plass på landsbasis blant kommunene mht. antall hytter, bak bl.a. Ringsaker, Trysil og Hol, men foran kjente hyttekommuner som Tjøme, Kragerø og Oppdal. Og NAK er den største «Hytteeiere nyttige idioter?» hyttekommunen i hyttefylket Oppland. Videre kan vi se følgende data om kommunen: Antall innbyggere (SSB 2010): Antall boliger (SSB 2009): Antall hytter (SSB 2010): Knut Nes, artikkelforfatter Det er altså 25% flere hytter enn boliger i NAK. I praksis er det liten forskjell i størrelse på nye boliger og nye hytter. Og hytteeiere elsker stedet sitt, og er kommet til bygda for å bli (de også). Teknologisk utvikling gjør bruken av hjemmekontor stadig mer utbredt. 7

8 Det gjør at mange blir på hytta fra torsdag til mandag dvs bruken av hytta vil øke i tiden fremover. Regner vi med minst 2 personer pr. hytte, er det derfor svært mange flere enn NAKs faste innbyggere som vil berøres av kommunens planer. NAK er en utpreget handelskommune. NAK ligger på 2. plass blant kommunene på landsbasis i omsetning innen detaljhandelen: (kr pr innbygger SSB 2009): 1. Ullensaker (inkludert Gardermoen!) 2. Nord-Aurdal Går man inn på flere områder, som f.eks. tjenesteyting (håndverkere osv) og entreprenørvirksomhet, vil mønsteret være det samme. NAK er altså en meget betydelig handels- og servicekommune ikke minst takket være det store antallet fritidsbolig brukere. Hyttefolket er kommet for å bli i kommunen sin. De har i eksemplet Nord-Aurdal bidratt til at kommunen og næringslivet har et nivå på aktiviteter og inntjening som går langt utover hva det lokale innbyggertallet skulle tilsi. Tilsvarende situasjon ser man sannsynligvis i svært mange hyttekommuner. Men lokalpolitikere har stort sett sine egne velgere i fokus, og dette ser man i kommunedelplanene: Hytte- og fritidssektoren tillegges lite vekt. Men jeg tror at det demokratiske underskuddet i hyttekommunene kommer til å bli en het politisk sak i årene som kommer: grunneiere som etter hvert tilbringer nesten mer tid på hytta enn på hjemstedet, vil ikke finne seg i at de ikke har politisk innflytelse lokalt. Og spør man ordfører og rådmann, blir det mest bekymring for økte kostnader til legevakt og hjemmehjelp, og lite fokus på inntektsmulighetene for kommunen (utover eiendomsskatt). Hva med lokal stemmerett for alle grunneiere? Hvis hyttekommuner bevisst ønsker å være vertskap for fritidsboligbrukerne (og turister) og å utnytte den enestående muligheten som ligger i den posisjonen de faktisk har, må dette få konsekvenser for kommunale planer på en rekke områder. Jeg mener for eksempel at det burde være like naturlig for hyttekommunen å ha en strategi og et medansvar for utvikling av løypenett og tur/sykkelstier som at man har det for veinettet. I dag er som regel det lokale løypelaget 100% privatfinansiert, og løypene er åpne for alle om man er betalende eller ikke. Løypelaget drives av lokale ildsjeler (ofte hytteeiere) legger selv sine traséer og forhandler med grunneierne. Jeg forund res: hvor er hyttekommunens engasjement? Og hvor er den overordnede masterplanen for løyper og stier? Og hva ville kommunen og det lokale næringslivet gjøre om løypene ikke lenger ble kjørt opp på frivillig basis? Jeg ønsker en offensiv kommune som ønsker å være et tydelig vertskap for hyttefolket og som viser dette ved prinsipper og delmål i sine planer og budsjetter. Og ikke bare gjennom økning i eiendomsskatten på automatgir det blir liksom litt fantasiløst. Utfordringen til politikerne er å se mulighetene i sin unike posisjon som hyttekommune. Og da må prioriteringer og virkemidlene sees i dette lyset, og gjerne utvikles gjennom en dialog med hytteeierne. Men jeg ville bli virkelig forundret hvis det ikke kan skapes vinn-vinn situa sjoner både for kommunen, de fastboende og fritidsboligbrukerne. Men til det kreves altså politikere som ser at også hytteeierne er en viktig del av kommunen, ikke bare nyttige idioter som gladelig betaler sin eiendomsskatt. Knut Nes, Aurdalsåsen/Bærum 8

9 Statskog tar hevn? Etter vårt hyttevels ide om frivillig kjøp av tilleggsarealene mellom festetomtene i Røros kommune, er vi blitt kontaktet av noen lesere av bladet om utfallet av initiativet. Se Hytte & Fritid nr 2/2011. Statskogs administrasjon har priset de mindre «pølsene og tarmene» til markedspris for hyttetomter i Røros. Vi mener at tilleggsarealene som for det meste består av stein, myr, kratt, kupert/bratt bjørkeskogterreng m.v. i stedet bør prises som utmark. Både Statskog og kommunens reguleringsmyndighet har ellers opplyst at hyttefeltet er ferdig utbygd. Vi har da overfor Statskog anbefalt at arealene blir overdratt for omforent pris som selger her Statskog selv vil være tjent med, for i det hele å få noe tilbake for utmarksarealene på hyttefeltet. Vår anmodning om befaring og prisdrøfting er ikke besvart. Statskogs formular kjøpekontrakt av festetomtene er i hovedsak tilfredsstillende, selv om punkter i denne ikke har noen relevans til vårt område. Det er ikke muligheter for kjøper å få med egne punkter om blant annet rettigheter m.v. Slike momenter skal tas med i en underordnet særavtale på et senere tidspunkt. Det virker beklageligvis som om Statskog primært er interessert i sine egne punkter. Kjøpekontrakten må underskrives innen frist skal en få kjøpt festetomta på 1000 m 2. Vi har anmodet om at prisingen på disse bagatellmessige mindre mellomarealene blir politisk behandlet i Statskogs styre uten at det foreligger noen tilbakemelding i nuet. Statskogs noe steile holdning kan være et resultat av tapet i Høyesterett om tomtefestene. Richard Kollstrøm, Hamar Finn kartkoordinater og lag en nødplakat til hytta Det kan være en godt idé å lage en nødplakat for hytta di. Plakaten må angi stedets geografiske posisjon og kan være til god hjelp om det oppstår en nødsituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten. Nødplakaten kan man skrive ut i A4-størrelse og feste på et godt synlig sted på hytta. På den måten har man lett tilgjengelig koordinatene til stedet som vil gjøre det enkelt for hjelpe mannskaper eller AMK-sentralen å finne fram i en nødsituasjon for eksempel ved alvorlig sykdom eller ulykke. Det er mange måter på finne stedet på. Man kan zoome seg inn direkte eller finne et stedsnavn nær ved hytta. Sett av litt tid til noe som kan redde liv! Red. Juss-tilbudet til NHF-medlemmer I NHF-medlemskapet ligger et tilbud om å benytte forbundets jurist, og derfra få gratis juridisk hjelp og veiledning som en «førstehjelp» i slike spørsmål. Det er vanskelig å gi noen nøyaktig avgrensning for hva dette tilbudet i praksis omfatter, og juristen (evnt. styret) vil måtte avgjøre det i hvert enkelt tilfelle. Som en grense kan vi likevel si at hjelp til personlige medlemmer ikke må bety arbeid utover en halv time, og til velforeninger ikke utover en time. Tilbudet omfatter ikke skriving av store utredninger, og innbefatter ikke representasjon utad for medlemmet. Medlemmer i velforeninger som er tilsluttet NHF, men som ikke har personlig medlemsskap i NHF, har ikke krav på hjelp i personlige saker. Red. 9

10 Juristen svarer NHFs jurist Gunnar Svendsen svarer på henvendelser fra våre medlemmer. Feste/leie Jeg har en gammel festekontrakt fra 1938, som ikke er tinglyst. Tomten, som er definert med grenser i kontrakten, ble bebygget med hytte i 1939, og hytta er senere påbygget ved en anledning. Jeg har overtatt hytta fra min mor, som igjen overtok den av sine foreldre. Festeavgiften er i kontrakten avtalt til at vi, hytteeierne, skal delta i vår- og høstonn, uten at omfanget er nærmere beskrevet i kontrakten. I tillegg står det at grunneieren og hans familie kan bruke hytta som «skogskoie» etter behov når det skal hugges i skogen Da jeg overtok for cirka 20 år siden, avtalte jeg med daværende grunneier at festeavgiften skulle være kr. 500,- per år, og senere har jeg betalt dette beløpet. I fjor overtok 3. generasjon den grunneiendommen som tomten er festet på, og nå kommer problemene. På den gamle kontrakten står det i overskriften «Leie av tomt», og festetiden er beskrevet til levetiden for min morfar (som døde for snart 40 år siden). Grunneieren hevder nå at det ikke er en festekontrakt jeg har, men en leiekontrakt. Han hevder også at kontrakten egentlig opphørte da min morfar døde, og at den ikke er blitt «lovlig fornyet». Grunneeren har ikke lagt skjul på at en betydelig økning i festeavgiften vil kunne «avhjelpe konflikten». Hvor står jeg i denne saken? Svar For det første; at dette er en festekontrakt som er underlagt bestemmelsene i tomtefesteloven, er det nok overhode ingen tvil om. Like sikkert er det nok, slik som du fremstiller saken, at kontrakten fortsatt løper. Grunneier(ne) har gjennom det faktum at han ikke krevde tomten fraveket den gang din morfar gikk bort, kombinert med at han senere har mottatt festeavgift, og endog gått inn i en avtale om omforent festeavgift, mer enn klart bekreftet at han har akseptert at festeavtalen skulle fortsette etter din morfars bortgang. En liten hake i saken er det selvfølgelig at festeavtalen ikke er tinglyst, og at den nye grunneieren kan hevde at han ikke kjente til avtalen da han overtok, men jeg forstår av ditt brev at nåværende grunneier var sønn av tidligere eier (som fortsatt lever), og at han visste at det er du som eier hytta inne i skogen. Problemet med manglende tinglysing vil derfor neppe få noen betydning i forholdet mellom deg som fester og grunneiere. «Løypeavgift» Min kone og jeg, som begge er i slutten av 70-årene, er lykkelige eiere av en deilig/primitiv hytte på fjellet i Sør-Norge. I alle år har vi benyttet hytta flittig både sommer og vinter. De senere årene har det imidlertid, på grunn av noe sviktende helse, blitt til at vi bruker hytta bare noen uker om sommeren. Vi går ikke på ski lenger. Etter at det i løpet av de siste 10 årene har blitt bygget mange nye høystandardhytter i nabolaget, har det blitt dannet en velforening, og denne velforeningen har blant annet tatt over driftingen av veinettet inn til hyttene. Nå har velforeningen også bestemt at det skal brukes en betydelig sum penger hver vinter for å delta i betalingen av et gedigent løypenett i området, som igjen er knyttet til et enda mer omfattende løypenett. Vi sluttet oss med en gang til velforeningen da denne ble stiftet, noe vi følte at vi var «tvunget til» på grunn av veidriften. Vi protesterer imidlertid på at velforeningen skal bruke 600,- kr. av vår innbetalte medlemskontingent til betaling av et løypenett som vi overhode ikke bruker. Svar Utgangspunktet er her, slik vi har skrevet om tidligere i H&F, at alle kan ferdes fritt i naturen (utmark), også på ski i preparerte løyper, uten å måtte betale for det. Svaret i ditt spesielle tilfelle vil være avhengig av hva velforeningen har bestemt i sine statutter når det gjelder deltakelsen i fellestiltak (herunder løypepreparering), og som dere som medlemmer har bundet dere til da dere tegnet medlemskap. Dersom man kan tolke av velforeningen formålsvedtekter at deltakelse i slike fellestiltak er en del av velforeningens virksomhet, vil det nok kunne bli slik at dere, da dere tegnet dere som medlemmer, bandt dere opp til å delta og dermed betale. Det faktum at dere ikke benytter dere av de preparerte løypene, har ingen betydning for saken. Det er muligheten til bruken man betaler for. Men jeg understreker at dette svaret fra meg ikke må oppfattes som en generell aksept for avgiftsbelegging av skiløyper i utmark. Båtplass I vårt skjøte for hyttetomten står det at vi har «båtplass etter eierens anvisning». Vi er andre generasjon som eiere av hytta, men kjenner godt forhistorien helt tilbake til hytta ble bygget en gang i 60-årene. Min far fikk, da hytta ble tatt i bruk, anvist en fin plass inn til et lavt svaberg, og rett til å montere en bolt i fjellet, som båten kunne fortøyes til. Det ble dessuten lagt ut en bøye i vannet til akterfestet. Dette har fungert greit i alle år frem til nå. Eieren av grunnen der båten har ligget i alle år, har nå bygget et bryggeanlegg med plass til over 30 båter, og dette anlegget er anrettet slik at det ikke lenger er mulig for oss å bruke den gamle plassen. Vi er blitt tilbudt plass i det nye anlegget med en 30 prosent rabatt på inngangsbilletten, men med full betaling av årsleie fremover. 10

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10. Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2013 www.hytteforbund.no Hovedtema: Boplikt Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Nå er valget over og vi har fått en ny

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2014 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk God påske! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Vi trenger

Detaljer

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com a a a a Post ny RSS Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com Tillegg til artikkel om nettleie: Det bør tillegges at staten gir et tilskudd

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n

Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n 624 15. juni Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. 2004 Møte tirsdag den 15. juni (Møtet ble satt onsdag den 16. juni kl. 00.23.) President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr.42): 1.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 Mars er måneden hvor vinteren sier takk for seg og sola får overtaket. Foran oss ligger sommer og varme. I horisonten ser vi Tisler. En god påske

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG SKATTE BETALEREN 1 2010 www.skattebetaleren.no BOLIG I UTLANDET FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE VANT SVINDELSAK MOT SKATTEETATEN PENSJONSSPARING MED SKATTEFRADRAG DETTE BETYR KILDESKATTEN

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 Rød, Asmaløy. Foto: Spektrum AS - Ragnar Utne I de første linjene i diktet «Kalenderen» sier Aril Nyquist: «Først er januar tid for kuppel og katarr

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013!

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! «HYTTEEIER N» Nr. 4 desember 2012 FREDRIKSTAD Vi ønsker alle en God Jul og et godt nytt hytteår i 2013! Sammen er vi sterke av leder Rolf A. Hauge Feiing og tilsyn av pipe og ildsted Ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20. President: E i r i n F a l d e t

Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20. President: E i r i n F a l d e t 2001 Em. 5. juni Svalbardmiljøloven 625 Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 42): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om miljøvern på Svalbard

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut SKATTE BETALEREN Nr 3 2013 www.skattebetaleren.no Utleie av fast eiendom: Grunnkurs for boliginvestorer SKATTEKLAGERI Juksere avslørt og sparket ut SKATTEOPPGJØRETI Ikke la deg blende av at du får penger

Detaljer